Page 1

Будучыня Дасканаласць Прэстыжнасць Унікальнасць За БДПУ – Будучыня! З кожным годам усё больш маладых людзей аказвае давер нашаму універсітэту, выбіраючы Дасканаласць адукацыі. У 2007 годзе мы сталі адной з самых Прэстыжных вышэйшых навуA чальных устаноў рэспублікі, атрымаўшы ганаровае «срэбра» ў рэйтынгу папулярнасці сярод абіA турыентаў. Напэўна, прычына гэтага хаваецца ва УніA версальнасці ведаў і Унікальнасці магчымасцей, якія прадастаўляе наш любімы універсітэт. План прыёму на дзённую бю джэтную і платную формы на вучання ў мінулым годзе скла даў 968 і 1152 чалавекі адпа ведна. За права звацца студэн тамі БДПУ змагаліся 3254 абі турыенты (2,89 чалавека на месца). Што тычыцца завочнай формы навучання, то на 750 бюджэтных і 1115 платных месцаў было пададзена 4363 заявы. Апошнім часам назіра ецца тэндэнцыя скарачэння

набору на завочнае бюджэтнае аддзяленне, прычым прэтэнда ваць на вучобу за дзяржаўныя сродкі могуць толькі тыя, хто скончыў сярэднюю спецыяль ную педагагічную ўстанову (ка ледж) або працуе ў сістэме аду кацыі. Конкурс 5 і больш чалавек на месца летась быў зафікса ваны на трынаццаці спецыяль насцях. У тым ліку на факуль тэце псіхалогіі ён дасягаў 8,4,

на ФНК – 7,8, на ФДА – 5,55 абітурыента на месца. Трады цыйна карыстаюцца папуляр насцю «Выяўленчае мастацт ва. Камп’ютэрная графіка» (14,2), шэраг спецыяльнасцей сацыяльнапедагагічнага фа культэта і ФСА. Адзначалася высокая запатрабаванасць спе цыяльнасцей «Біялогія. Хімія» (5,43), «Гісторыя. Са цыяльнапалітычныя дысцып ліны» (4,88), «Сусветная і ай чынная культура. Фальклор» (4,8). У параўнанні з мінулым го дам колькасць прадстаўнікоў моцнай паловы чалавецтва крыху павялічылася: 18 % першакурснікаў2007 – хлоп цы. На 9 спецыяльнасцях гэты паказчык перавысіў 33 %. Пе раважна мужчынскімі заста юцца «Фізіка. Інфарматыка» (56 %), «Гісторыя. Сацыяль напалітычныя дысцыплі ны» (48 %), «Дашкольная адукацыя. Фізічная культу ра» і «Фізічная культура. Менеджмент спорту і ту рызму» (47 %). А вось спе цыяльнасці псіхолагапеда

гагічнага кірунку – у асноў ным дзявочыя! Як паказаў аналіз сертыфіка таў з найбольш высокімі ба ламі, дакладныя навукі ўдала здаюць хлопцы. Мова, хімія, біялогія лепш даюцца дзяўча там, а вось у адносінах да гісторыі назіраецца інтэлекту альнае раўнапраўе. Максімальную для прыёмнай кампаніі мінулага года суму балаў (353) набрала дзяўчына, якая паступіла на спецыяль насць «Гісторыя. Замежная мова».

Спецыяльны выпуск

На першы курс універсітэта паступіла трынаццаць замеж ных грамадзян – прадстаўні коў Расіі, Літвы і Кітая. Да ўсяго сказанага вышэй можна дадаць, што амаль ча тыром тысячам маладых лю дзей, якім не пашчасціла стаць студэнтамі БДПУ ў 2007 годзе, давядзецца паспрабаваць шчас ця сёлета. Не здраджвайце сва ёй мары! В. ЗАЙЦАЎ, сакратар прыёмнай камісііA2007

ДАРАГІЯ СЯБРЫ! Восьвось для вас прагу Многія вядомыя педагогі, чыць апошні званок – і пе дзеячы культуры, мастацтва, рад кожным паўстане пы навукі, органаў дзяржаўнага танне: кім быць? Які шлях кіравання ў свой час былі абраць? Калі ваш выбар – студэнтамі нашага універ педагогіка, калі вы выра сітэта. шылі прысвяціць сваё жыццё У БДПУ класічныя фор высакароднай справе служэн мы навучання ўдала спалу ня людзям – прыходзьце да чаюцца з новымі арыгіналь нас! нымі методыкамі – трэнін За дзевяноста чатыры гады гамі, дзелавымі гульнямі, ў Беларускім дзяржаўным пе дыскусіямі, канферэнцы дагагічным універсітэце імя ямі, майстаркласамі. Апош Максіма Танка склаліся свае нім часам актыўна ўкараня традыцыі навучання, сфармі юцца модульныя тэхналогіі раваліся навуковыя школы. і крэдытнарэйтынгавая Мы ставім перад сабой задачу сістэма. Развітая інфра падрыхтоўкі прафесійна аду структура дазваляе актыў каванай, творчай, патрыя на выкарыстоўваць у вучэб ў творчасці і спорце. Акра ў рэспубліцы і за яе межамі вам і натхнення, нашы буду тычна арыентаванай настаў ным працэсе тэлекамуніка мя таго, у БДПУ наладжа вучоныя і педагогі, якія ве чыя студэнты! Паверце: сту ніцкай і выкладчыцкай эліты. цыйныя сродкі і Інтэрнет на сістэма дауніверсітэцкай даюць і любяць сваю справу. дэнцкія гады ў БДПУ стануць Дыплом БДПУ – адзін з са тэхналогіі, прадастаўляе падрыхтоўкі і пасляунівер Жадаю вам, каб ваша эру для вас карыснымі ва ўсіх ад сітэцкага мых прэстыжных на адука магчымасць Выдаецца з кастрычніка 1972 г.атрымаць да Аўторак, 22суправаджэння студзеня 2008дыцыя годаі інтэлект, мэтанакіра № 2 —носінах! 3 (1031–1032) цыйнай прасторы, а вы датковую спецыяльнасць, выпускнікоў. Прафесарска ванасць і самаадданасць дапа Рэктар, прафесар пускнік — заўсёды запатра удасканаліць моўную пад выкладчыцкі склад нашага маглі паспяхова вытрымаць П. Дз. КУХАРЧЫК баваны і ацэнены па заслугах. рыхтоўку, праявіць сябе універсітэта – гэта вядомыя уступныя іспыты. Поспехаў

Вынікі прыёму дакументаў і залічэння ў БДПУ ў 2007 годзе (дзённае аддзяленне)

Кароткі летапіс БДПУ

Заснавальнік – Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 579.

Выходзіць раз у два тыдні на беларускай мове. Аб’ём 4 паласы фармату А3. Распаўсюджваецца 226A40A19 ў вучэбных карпусах і інтэрнатах БДПУ бясплатна. http://www.new.bspu.unibel.by/newspaper

220809, г. МінскA50, вул. Савецкая, 18, п. 127.

Газета надрукавана з дыяпазітываў заказчыка ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». ЛП № 02330/0056850 ад 30.04.2004. 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Тыраж 1000 экз. Зак. № 41. Падпісана ў друк 18.01.2008 г. у 8.00.

Рэдактар Т. А. БАШМАКОВА

1914, 22 чэрвеня. Міністр народнай адукацыі Ра сійскай імперыі падпісвае Указ аб адкрыцці Настаўніц кага інстытута ў Мінску. 1920—1921. Зацверджаны Статут студэнцкага сама кіравання Мінскага інстытута народнай адукацыі (новая назва Настаўніцкага інстытута). Паводле гэтага дакумен та ў самакіраванні павінны ўдзельнічаць усе студэнты. 1921. Мінскі інстытут народнай адукацыі ўваходзіць у склад БДУ ў якасці педагагічнага факультэта. Цяпер спе цыялізаванае навучанне пачынаецца толькі на другім годзе заняткаў. 1928—1932. Пры Беларускім дзяржаўным універсітэ це будуецца студэнцкі гарадок, у якім педагагічнаму факультэту адводзяцца 4 карпусы, 2 бібліятэкі, а так сама інтэрнат на 300 месцаў. 1931, 28 ліпеня. Педагагічны факультэт БДУ вылуча ецца ў самастойную адзінку – Беларускі дзяржаўны вы шэйшы педагагічны інстытут. 1936. Мінскаму дзяржаўнаму педагагічнаму інстытуту прысвоена імя А. М. Горкага. 1944, 29 ліпеня. Праз некалькі тыдняў пасля вызва лення сталіцы БССР ад нямецкафашысцкіх захопні каў у МДПІ імя А. М. Горкага ўзнаўляюцца перапыне ныя вайной заняткі. 1948. На базе факультэта замежных моў МДПІ ствараецца Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў.

1972. За поспехі ў падрыхтоўцы выклад чыцкіх кадраў і навуковай дзейнасці Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Гор кага ўзнагароджваецца ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 1975. На базе бібліятэчнага факультэта МДПІ ства раецца Мінскі інстытут культуры. 1982. МДПІ адзначаны Ганаровай граматай Прэзіды ума Вярхоўнага Савета БССР. 1993, 8 верасня. Мінскаму дзяржаўнаму інстыту ту імя А. М. Горкага прысвоены статус універсітэ та. Штогод гэты дзень адзначаецца як Дзень універ сітэта. 1994. Адбылася ўрачыстая сустрэча студэнтаў і су працоўнікаў універсітэта з Прэзідэнтам Рэспублікі Бе ларусь А. Р. Лукашэнкам. 1995. З гэтага года наша alma mater носіць імя Народнага паэта Беларусі Максіма Танка. 1997. Універсітэт узнагароджаны Ганаровым дзяр жаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. 2004. У фае БДПУ пры спонсарскай падтрымцы вы пускнікоў устаноўлены маятнік Фуко, які асвяціў Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт. 2007. БДПУ стаў паўнапраўным членам Еўразійскай асацыяцыі універсітэтаў.


Я ГАНАРУСЯ БДПУ! Зянон ЛОМАЦЬ, старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь:

цягваючы традыцыю, скон чылі факультэт прыродазнаў ства.

Таіса ДАНІЛЕВІЧ, начальнік упраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта:

Казімір ФАРЫНО, намеснік Міністра адукацыі, кандыдат педагагічных навук, Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, Выдатнік народнай адукацыі:

Уладзімір ШЧЭРБА, старшыня Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкома:

Ядзвіга ГРЫГАРОВІЧ, рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, доктар педагагічных навук, прафесар:

– Калі быў студэнтам, я рада ваўся таму, што малады, поўны сіл, што наперадзе мяне чакае шмат магчымасцей, і хацеў бы па раіць сённяшняй моладзі цаніць кожны свой студэнцкі дзень. А яшчэ хачу пажадаць больш апты мізму і ўпэўненасці ў сваіх сілах, бо ваша далейшае жыццё, ваша ка р’ера залежаць толькі ад вас і ад вашых адносін да справы, якой будзеце займацца.

Аляксандр КАВАЛЕНЯ, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар:

– Літаратурнамузычнае аддзя ленне філалагічнага факультэта МДПІ імя А. М. Горкага я мела гонар закон чыць у 1969 годзе. Вы тады яшчэ не нарадзіліся! Шчаслівыя, напоўненыя пазнаннем новых ведаў, навуковай і творчай дзейнасцю гады ўзгадваю з асалодай і зайздрошчу тым, каму на канавана прайсці тым жа шляхам ус тупных выпрабаванняў, увайсці ва ўтульныя аўдыторыі роднага педага гічнага, убачыць і пачуць выдатных выкладчыкаў, жыць у атмасферы клопату і павагі. Жадаю вам поспехаў і ўдачы!

Таццяна РУДАКОЎСКАЯ, вядучая тэлепраграм «Нашы навіны» і «Нядзельная раніца»:

– Мінула 35 гадоў з таго дня, як я пераступіў парог назаўсё ды роднага факультэта пры родазнаўства. З вялікім хва ляваннем успамінаю цудоўныя студэнцкія гады, калі на толькі што створаным факультэце зак ладваліся яго лепшыя трады цыі: калектывізм, сяброўская вернасць, узаемадапамога. Сту дэнцкае жыццё кіпела і бурліла з ранку і да позняга вечара. У да лёкіх сямідзесятых мы неадной чы займалі першыя месцы па ар ганізацыі навуковай і вучэбна выхаваўчай работы сярод 220 пе дагагічных устаноў былога Са вецкага Саюза. У чэрвені 2005 года на сустрэ чу выпускнікоў прыбылі тыя, хто скончыў прыродазнаўчы фа культэт 30 гадоў таму. Яны па сталелі, але назаўсёды захавалі маладосць душы і лепшыя ўспа міны пра часы студэнцтва. Важ на адзначыць, што большасць з нас не здрадзілі любімай справе – нават многія нашы дзеці, пра

2

– Падчас вучобы ў БДПУ я заўсёды была ў самай гуш чыні падзей. Ніводзін універ сітэцкі канцэрт або конкурс самадзейнасці не абыходзіўся без мяне. А яшчэ ганаруся тым, што была ў складзе пер шай каманды КВЗ факультэта беларускай філалогіі і культу ры. Неад’емная частка майго студэнцкага жыцця – тэатр «Жывое слова», з якім я аб’ ездзіла ўсю Беларусь, была на гастролях у Польшчы і Расіі. Там я пановаму адкрыла для сябе беларускую літаратуру, навучылася сакрэтам паста ноўкі маўлення і дыкцыі, іншым рэчам, без якіх не змагла б працаваць ні на радыё, ні на тэлебачанні.

– На гістарычным факультэце МДПІ імя А. М. Горкага вучыла ся, адначасова працуючы ў шко ле. Памятаю ночы без сну, калі адной рукой калыхала дзіця, а ў другой трымала падручнік. Але жаданне атрымаць адукацыю было агромністым – і я ўпарта ішла да сваёй мэты. Мінула 26 гадоў з таго дня, як мне ўручылі дыплом. Уся мая пра фесійная дзейнасць звязана з сістэ май адукацыі Мінскай вобласці. Думаю, што менавіта база, закла дзеная на гістфаку, стала асновай для майго станаўлення як кіраў ніка, праца якога звязана з лёсамі больш чым 30 тысяч педагогаў і 180 тысяч навучэнцаў. БДПУ для нашага рэгіёна – ас ноўная ВНУ, якая рыхтуе педа гагічныя кадры. Навучальныя ўстановы Міншчыны чакаюць яе выпускнікоў – актыўных, твор чых, нераўнадушных, жыццё вым крэда якіх сталі словы Пры званне, Майстэрства, Праца.

– Для прафесійнага росту ў любой сферы неабходныя праца вітасць, мэтанакіраванасць, жа данне дасягнуць вышынь у сваёй справе. Менавіта гэтыя якасці ў поўнай меры выхоўвае мая alma mater. Скажу без перабольшван ня, майму станаўленню як педа гога, вучонага садзейнічалі грунтоўныя веды, набытыя пад час вучобы на фізічным факуль тэце, і школа даследчай дзей насці пад кіраўніцтвам акадэмі ка М. М. Сіраты і прафесара В. А. Бондара.

Аня ШАРКУНОВА, спявачка:

Ігар КАРПЕНКА, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь:

– Гісторыя была маім любімым прадметам у школе, і ўжо ў 8 кла се я ведаў, што буду паступаць ме навіта на гістфак. Падчас навучан ня быў актывістам: удзельнічаў у пастаноўках студэнцкага тэатра, хадзіў у зорныя паходы, разам з сябрамі ездзіў у Малдову, дзе працаваў на кансервавым заво дзе... Увогуле, вольнага часу ў мяне не было… Ва ўсе часы на гістарычным фа культэце БДПУ панавала свое асаблівая атмасфера і духоўнае адзінства. Выкладчыкі бачылі ў нас роўных, і мы гэта адчувалі, ра зумелі, што нам давяраюць.

– З бязмернай цеплынёй і па дзякай узгадваю свой родны му зычнапедагагічны. Якая добра зычлівая і ўтульная атмасфера на факультэце! Паўсюль музыка, вя сёлы гоман, творчая таўкатня... А якія цудоўныя выкладчыкі ў нас вялі заняткі! Музыканты, як і ўсе творчыя людзі, не могуць быць чэрствымі, нядобрымі – гэта ад чувалася заўжды. Свае першыя музычныя крокі я зрабіла з дапа могай Святланы Адольфаўны На віцкай, Уладзіміра Іванавіча Бранкоўскага. Вельмі сумую па сваіх сту дэнцкіх гадах. Толькі цяпер, калі ступіла на дарогу самастой нага жыцця, зразумела, якім лёгкім, вольным, вясёлым і бес клапотным было маё студэнцт ва... Сябры! Вучыцеся, будзьце актыўнымі ва ўсім, бярыце ўсё, што вам даюць, бо веды і навыкі залішнімі не бываюць.

– Стаць педагогам я вырашыў яшчэ ў раннім юнацтве. На выбар паўплы ваў і прыклад маіх школьных настаў нікаў, і яркія літаратурныя вобразы, створаныя В. Быкавым, Ч. Айтмата вым, В. Распуціным... Напэўна, таму так спяшаўся ажыццявіць юначую мару: свае першыя ўрокі пачаў пра водзіць, калі мне не было і 20 гадоў. Аднак ва ўсёй сваёй глыбіні свет пе дагагічнай навукі раскрыўся перада мной у гады вучобы ў Мінскім дзяржаў ным педагагічным інстытуце імя А. М. Горкага (так у той час называўся БДПУ). Менавіта тады я дакладна ўсвя доміў: каб стаць і быць прафесіяналам, вучыцца трэба ўсё жыццё; адукацыя – той бясцэнны капітал, ад якога зале жыць дабрабыт не толькі кожнага ча лавека, але і грамадства ў цэлым. Бе зумоўна, новыя веды і вопыт у значнай ступені паўплывалі на маё прафесійнае мысленне. Лічу невыпадковым і нават лагічным тое, што стаў кіраўнікомме неджэрам у галіне адукацыі. Па спецыяльнасці я географ, заў сёды цікавіўся экалагічнымі праб лемамі. А цяпер чытаю працы вя лікага У. Вярнадскага і іншых наву коўцаў аб наасферы, аб высокай ролі культуры і духоўнасці ў развіцці сучаснага свету. Упэўнены: толькі прафесіяналізм і высокія грама дзянскія якасці даюць маральнае права вучыць, выхоўваць і кіраваць.

Уладзімір ПАКРЫШКІН, генеральны дырэктар ААТ «Пеленг», лаўрэат Дзяржаўнай прэміі:

– Самае важнае нават не тое, што на фізфаку педагагічнага я атрымаў сапраўды сур’ёзную прафесійную падрыхтоўку – тут я навучыўся кан тактаваць з людзьмі. Гэта не адной чы дапамагала мне ў працы і ў жыцці, у той час як некаторыя мае калегі – выпускнікі лепшых тэхніч ных ВНУ краіны – з механізмамі спраўляюцца выдатна, а вось з на ладжваннем стасункаў у працоўным калектыве адчуваюць цяжкасці. 22 студзеня 2008 г.


ФАКУЛЬТЭТ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ г. Мінск, вул. Магілёўская, 37, вучэбны корпус № 5; тэл. 227A49A74. Дэкан – Міхаіл Міхайлавіч КРУТАЛЕВІЧ, кандыдат філалагічных навук. Наш факультэт адзін з самых маладых ва універсітэце, але ўжо мае пэўныя традыцыі. Закладзены яны неабыякавымі да культурнай спадчыны беларускага народа людзьмі – выкладчы камі і студэнтамі. Факультэт народнай культуры – гэта тэрыторыя, дзе пануюць Закон, Традыцыя і Гармонія. Тут на дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі займаецца больш за 2000 студэнтаў па спецыяльнасцях: «Выяўленчае мастацтва і чарчэнне. Народныя мастацкія промыслы»; «Выяўленчае ма стацтва. Камп’ютэрная графіка» (дзённая форма); «Сусветная і айчынная культура. Фаль клор»; «Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія»; «Фізічная культура. Арганізацыя фізкультурнааздараўленчай работы і турызму»; «Фізічная культура. Менедж мент спорту і турызму»; «Фізічная культура. Лячэбная фізічная культура» (завочная форма атрымання адукацыі з сярэдняй спецыяльнай медыцынскай адукацыяй). Выпускнікі ФНК паспяхова працуюць не толькі выкладчыкамі ў навучальных установах, але і дызайнерамі, мастакаміафарміцелямі, менеджэрамі. Сфера дзейнасці нашых спецыялістаў – рэк ламныя, мадэльныя і турыстычныя агенцтвы, мастацкатворчыя студыі рознага кірунку, фаль клорнаэтнаграфічныя калектывы, фізкультурнааздараўленчыя цэнтры, выдавецтвы. …Некалькі гадоў таму студэнты назвалі наш факультэт «Вялікім княствам Народнай Куль туры», і гэтая назва прыжылася, бо як мага лепш адлюстроўвае яго сутнасць. Мы запрашаем да сябе ўсіх тых, хто хоча звязаць свой лёс з культурай – фізічнай, духоўнай і матэрыяльнай.

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯЛЬНА=ПЕДАГАГІЧНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 8; тэл. 200A15A22. Дэкан – Аляксандр Валер’евіч КАСОВІЧ, кандыдат гістарычных навук. Калі вы ўжо вызначыліся з выбарам пра фесіі, гатовы спасцігаць педагогіку, псіхало гію і замежныя мовы, якія ў будучым дапа могуць вам кантактаваць з людзьмі, то ваш шлях ляжыць на факультэт сацыяльнапе дагагічных тэхналогій! Вы зможаце праявіць свае здольнасці не толькі ў вучобе, але і на навуковай ніве, у дабрачыннай дзейнасці, гра мадскім жыцці, спорце і шмат дзе яшчэ – было б жаданне, а магчымасці ў нас ёсць! Наш факультэт яшчэ зусім малады, нават крыху маладзейшы за вас. Але ўзрост – не перашкода для якасці: выпускнікі ФСПТ паспяхова працуюць у сістэме народнай аду кацыі — у школах, вучылішчах, каледжах,

вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучаль ных установах, сацыяльнарэабілітацыйных цэнтрах, дзіцячых дамах і прытулках, уста новах сістэмы МУС, цэнтрах сацыяльнай аба роны насельніцтва. Мы прапануем вам наступныя спецыяль насці: «Сацыяльная педагогіка. Замежная мова» (дзённая форма атрымання адукацыі); «Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія» (дзённая і завочная формы); «Сацыяльная работа» (дзённая і завочная формы); «Сацыяльная педагогіка. Выхаваў чая работа ва ўстановах адукацыі» (дзён ная форма). Прыходзьце! Мы будзем рады сустрэчы з вамі!

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫРОДАЗНАЎСТВА г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 3; тэл. 227A84A77. Дэкан – Наталля Уладзіміраўна НАВУМЕНКА, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Шаноўны абітурыент! Калі ты любіш прыроду і хочаш спазнаць яе таямніцы, калі цябе цікавяць хімія і біялогія, геаграфія і экалогія – паступай на прыродазнаўчы факультэт! Мы вядзем падрыхтоўку па наступных спецыяльнасцях: «Геаграфія. Біялогія»; «Біялогія. Хімія»; «Геаграфія» (завочная форма атрымання адука цыі); «Геаграфія. Ахова прыроды» (завочная форма атрымання адукацыі). Для чытання лекцый запрашаюцца вядучыя навукоўцы і спецыялісты НАН Беларусі. Асаб лівасцю вучобы на факультэце з’яўляецца замацаванне тэарэтычных ведаў на палявых практы ках, а таксама на аграбіястанцыі «Зялёнае», што ў 20 км ад Мінска. Нашых выпускнікоў добра ведаюць у педагагічным свеце. Яны працуюць у розных структурных падраздзяленнях Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, з’яўляюцца кіраўнікамі і выклад чыкамі ВНУ, настаўнікамі, загадчыкамі РАА, займаюцца арганізацыяй пазашкольнай дзейнасці навучэнцаў у Рэспубліканскім цэнтры экалагічнай адукацыі, цэнтрах творчасці моладзі. Грунтоўная біялагічная, хімічная, геаграфічная і экалагічная падрыхтоўка нашых студэнтаў дазваляе ім працаваць не толькі ў галіне асветы. Шмат хто з выпускнікоў абраў для сябе навуковую дзейнасць і працуе ў падраздзяленнях НАН Беларусі: Батанічным садзе, навуковадаследчых інсты тутах. Многія знаходзяць прымяненне сваім здольнасцям у Міністэрстве прыродных рэсурсаў і ахо вы навакольнага асяроддзя. Сардэчна запрашаем паступаць на наш факультэт! 6

Таццяна РАДКЕВІЧ У нас самы леп шы, проста ідэаль ны факультэт! Колькі тут вучуся, ні разу не пашкада вала, што абрала менавіта яго. У нас шануюцца народ ныя традыцыі і родная беларуская мова. На факультэ це вельмі моцны творчы пачатак: нашы танцаваль ныя і танцаваль насцэнічныя калектывы «Лица», «К.У.БА», «Элемент» добра веда юць ва ўсім універсітэце. Фізкуль турнікі не адстаюць ад творчых спецыяльнасцей па колькасці і арыгінальнасці праектаў... На прыклад, нядаўна яны наладзілі незвычайнае мерапрыемства

Універсітэт сёння – гэта…

На занятках

«Спорт – гэта творчасць, ці твор часць – гэта спорт?» Завітайце да нас на факультэт, і вы пабачыце: тут заўсёды нешта адбываецца, ніхто не сядзіць без справы. Кож ны дзень, такі насычаны і імклівы, для нас – маленькае жыццё.

Вольга ВАСІЛЬЕВА Памятаеце, у Стругацкіх быў Навуковадаследчы інстытут «ЧА родейства и ВОлшебства»? У БДПУ ён таксама ёсць! Гэта фа культэт сацыяльнапедагагічных тэхналогій. Сумаваць вам тут не давядзецца ніколі. За час вучобы акрамя агромністай колькасці ведаў па педагогіцы і псіхалогіі вы атрымаеце навыкі спеваў, танцаў, гульні ў КВЗ, напісання артыкулаў у факультэцкую газету, правядзен ня розных трэнінгаў, конкурсаў і

апытанняў, малявання насценных газет, складання казак, падрых тоўкі мультымедыйных прэзента цый і шмат чаго яшчэ… Творчасць і запал – вось самыя важныя якасці нашых студэнтаў. У нас сапраўды адбываюцца цуды – па раскладзе. Таму што мы навучыліся рабіць іх самі. На фа культэце выкладаюць вучоныя, якія развіваюць педагогіку і псіха логію ў Беларусі і жывуць сваёй навукай. Вынік – на лекцыях яблыку няма дзе ўпасці, бо слу хаць такіх людзей – адно задавальнен не. Для тых, хто прагне рабіць даб ро, ёсць тры валан цёрскія арганіза цыі і група Чырво нага Крыжа. Кож ны знойдзе справу Семінар студэнцкага актыву па душы!

Таццяна ЗЯНОВІЧ Я з’яўляюся старшынёй Студсаве та факультэта прыродазнаўства – са мага любага, самага яркага і незвы чайнага. Палявыя практыкі, якія ладзяцца ў нас, – тое, што ты паба чыш на ўласныя вочы, тое, чаго не дасць ніводзін падручнік, ніякая

лекцыя. Асабіста для мяне факуль тэт – гэта тая прыступка, якая дае магчымасць падняцца настолькі вы сока, на колькі ты сам гэтага захо чаш. Асабісты дзякуй за гэта наша му дэкану – Наталлі Уладзіміраў не, якая гатова падтрымаць любую студэнцкую ініцыятыву.

Палявая практыка

22 студзеня 2008 г.

Вучэбны корпус № 1

• Каля 20000 студэнтаў, звыш 700 прафесараў і дацэнтаў, каля 3000 су працоўнікаў; 12 агульнауніверсі тэцкіх і 65 спецыяльных кафедраў. • 14 факультэтаў, звыш 60 спе цыяльнасцей і спецыялізацый. • 8 вучэбных карпусоў, 6 інтэр натаў, будынак педагагічнага ка леджа, аграбіястанцыя «Зялёнае». • Аўдыторыі і лабараторыі з не абходным для работы абсталяван нем і доступам да сеткі Інтэрнет. • Басейн, спартыўныя і трэна жорныя залы.

• Музей гісторыі БДПУ, музей прыроды, выстава народных промы слаў і жывапісу, планетарый, адзін з нямногіх у Еўропе маятнік Фуко. • Бібліятэка, фонды якой на лічваюць 1,5 млн экзэмпляраў кніг і перыядычных выданняў. Вучэбны корпус № 4

МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 227A79A13, 200A80A62. Дэкан – Уладзімір Уладзіміравіч ШЛЫКАЎ, доктар педагагічных навук. Падрыхтоўка настаўнікаў матэматыкі ў на шым універсітэце вялася з 1947 года, хоць годам нараджэння матэматычнага факультэ та лічыцца 1974ы. Сёння на дзённай і за вочнай формах навучання мы рыхтуем вык ладчыкаў па спецыяльнасці «Матэматыка. Інфарматыка». Многія з выпускнікоў матфака БДПУ працу юць у пазашкольных установах і ўпраўленнях адукацыі, навуковадаследчых установах, ла бараторыях камп’ютэрнага і псіхолагапедага гічнага профілю, кіруюць дзяржаўнымі ўста новамі і прадпрыемствамі. Веды, набытыя сту дэнтамі падчас вучобы, забяспечваюць ім маг чымасць пасля заканчэння універсітэта вык ладаць матэматыку, інфарматыку ў агульна

адукацыйных і спецыяльных школах, гімна зіях, ліцэях, каледжах і ВНУ. Калі хтосьці марыць пра дызайнерскую ці выдавецкую дзейнасць, ён атрымае неабходныя для гэта га навыкі камп’ютэрнай графікі. Валоданне мовай праграміравання высокага ўзроўню С++, С#, Java дазволіць выпускнікам стаць прафесійнымі праграмістамі. Шматузроўне вая сістэма навучання – ваш шанц атрымаць не толькі вышэйшую адукацыю, але і ступень магістра і, магчыма, працягнуць навучанне ў аспірантуры. Дзень адчыненых дзвярэй матэматычнага факультэта традыцыйна праводзіцца ў красавікумаі кожнага года. Сардэчна зап рашаем!

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 220050, г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 3; тэл. 200A95A62. Дэкан – Віктар Іосіфавіч ЯНУЦЬ, кандыдат фізікаAматэматычных навук, дацэнт. Фізіка, матэматыка і інфар матыка – гэта навукі, якія за бяспечваюць навуковатэхніч нае развіццё грамадства. Таму спецыялісты з фізікаматэма тычнай адукацыяй, якіх вы пускае фізічны факультэт БДПУ, заўсёды запатрабаваны. Факультэт, заснаваны ў 1974 годзе, вядзе падрыхтоўку вык ладчыкаў па спецыяльнасцях «Фізіка. Матэматыка», «Фізіка. Інфарматыка», «Фізіка. Тэхнічная твор часць». Нашы студэнты ат рымліваюць дасканалыя веды і пасля заканчэння уні версітэта працуюць ва ўстано вах адукацыі, Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, на вытворчасці і ў розных сферах народнай гаспадаркі. Фізічны факультэт БДПУ мае шэраг адметных рыс. Толькі ў нас дзейнічае сучас ны планетарый, дзе право 22 студзеня 2008 г.

дзяцца заняткі па астраноміі, пазнавальныя экскурсіі па «зорным небе»; адзіны ў Бела русі маятнік Фуко дазваляе эк сперыментальна зафіксаваць вярчэнне Зямлі. Варта такса ма зазначыць, што тут вы кладаюцца такія унікальныя прадметы, як «Фізічныя асно вы ЭВМ», «Камп’ютэрныя тэхналогіі ў адукацыі», «Ме тодыка і тэхніка дэманстра цыйнага эксперыменту па фізіцы», «Методыка арганіза цыі тэхнічнай творчасці» і інш. Студэнты маюць магчы масць наведваць спецыяль ныя курсы вядомых навукоў цаў, запрошаных з іншых на вучальных і навуковадаслед чых устаноў, у тым ліку і зза мяжы, займацца ў навуко вапраблемных групах, удзель нічаць у рэспубліканскіх і міжнародных навуковых кан ферэнцыях і выставах.

Лабараторыі і кабінеты пяці кафедраў факультэта аснашчаны сучасным вучэб ным і навуковым абсталя ваннем, звязаны камп’ю тэрнай сеткай Intranet. Сту дэнты маюць магчымасць карыстацца інфармацый нымі рэсурсамі факультэта, бібліятэкі БДПУ і іншых навучальных устаноў. Для першакурснікаў прадугле джаны спецыяльны наву чальны курс «Камп’ютэрнае забеспячэнне самастойнай працы». Мы чакаем тых, хто ціка віцца фізікай, матэматы кай, інфарматыкай, элект ронікай, мае схільнасць да тэхнічнай творчасці, і зап рашаем паступаць на фізічны факультэт Беларус кага дзяржаўнага педагагі чнага універсітэта імя Мак сіма Танка.

• 72 клубных фарміраванні, ан самблі, аркестры, тэатры, эстрадных і вакальных гурты, студыі дызайну і клубы па інтарэсах, танцавальна сцэнічных калектывы і інш. • Грамадскія студэнцкія аб’яд нанні і арганізацыі (БРСМ, праф саюз, Беларускае таварыства Чыр вонага Крыжа, 14 валанцёрскіх аб’яднанняў). • 20 спартыўных секцый і гурт коў, турыстычны клуб «Гарызонт». • Цэнтр міжнароднага супра цоўніцтва.

Вучэбны корпус № 7

СЛОВА – СТУДЭНТАМ Тамара АЛІЗАРЭВІЧ Я заўсёды марыла стаць на стаўніцай матэматыкі і мэтана кіравана паступала на матфак БДПУ. Цяпер сумяшчаю вучобу з работай у школе, і вы б ведалі, як радуюцца дзеці маім ціка

вым, наватарскім урокам, дзе я прымяняю засвоеныя ва універ сітэце метадычныя прыёмы! Яшчэ наш факультэт дае магчы масць адкрыць у сабе нешта но вае. Я вось, напрыклад, нават не ўяўляла, што валодаю ара тарскімі здольнасцямі, – але заняла першае месца на універсітэцкім конкурсе. Разумееце, матэматыка – царыца навук – развівае лагічнае мысленне. Вы ду маеце, матэматыкі не ўме юць пісаць вершы? Запы тайцеся ў прафесара П. В. Кі келя, які выкладаў у нас філасофію, – і ён скажа, што нашы паэты не гор Стартуе Зорны паход шыя за філолагаў!

Вадзім ПАПКО Калі я паступаў ва універсі тэт, зусім не думаў, што акра мя любімай фізікі мяне вельмі зацікавяць псіхалогія і педа гогіка. Гэтыя прадметы змянілі мае погляды на жыццё, на сябе, на свет. Магу з упэўненасцю сказаць, што наш факультэт не толькі на вучае, але і выхоўвае – напэў на, таму ў нас і пануе такая добразычлівая атмасфера. Мы, фізікі, вельмі згуртаваны паміж сабой, а таксама са сваімі

выкладчыкамі, якія могуць даць параду не столькі з павучаннем, колькі пасяброўску. Увогуле, наш факультэт насамрэч уні кальны: у нас ёсць планетарый, лабараторыі спецыяльнага фізіч нага практыкуму і лекцыйных дэманстрацый, факультэцкая сетка Інтранет. Мы займаемся навукай, спортам, турызмам, гуляем у КВЗ, здымаем відэа ролікі пра студэнтаў і займаемся шмат чым яшчэ. Студэнцкае жыццё на факультэце папросту віруе!

Заняткі ў лабараторыі оптыкі

3


ФАКУЛЬТЭТ РУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 227A80A09, 227A80A27. Дэкан – Васіль Дзянісавіч СТАРЫЧОНАК, доктар філалагічных навук, прафесар. Факультэт рускай філалогіі БДПУ даў пуцёўку ў жыццё тысячам настаўнікаў, выкладчы каў ВНУ, дзеячаў навукі і культуры. Выпускнікі факультэта працуюць у школах, гімна зіях, ліцэях, каледжах, вышэйшых навучальных установах; выдавецкіх цэнтрах; біблія тэках; навуковадаследчых інстытутах; пасольствах і прадстаўніцтвах розных краін; рэк ламных агенцтвах і перакладчыцкіх цэнтрах; турыстычных кампаніях; на радыё і тэле бачанні. Факультэт рускай філалогіі ажыццяўляе падрыхтоўку выкладчыкаў рускай мовы і літа ратуры (завочная форма атрымання адукацыі), рускай мовы і літаратуры і беларускай мовы і літаратуры (дзённая і завочная формы), рускай мовы і літаратуры і замежнай (французскай, італьянскай, балгарскай) мовы (дзённая форма). У перспектыве – адкрыццё спецыялізацый па міжкультурнай камунікацыі, камп’ютэрнай лінгвістыцы. Студэнты са спецыялізацыяй «Балгарская мова» маюць магчымасць прайсці стажыроўку на базе філа лагічнага факультэта Велікатырнаўскага універсітэта. Факультэт рускай філалогіі мае даўнюю гісторыю, якая пачалася ў 20я гады мінула га стагоддзя. Яго дэвізам ва ўсе часы былі якасць адукацыі і сацыяльная адказнасць. Місія факультэта – падрыхтоўка высокакваліфікаваных і канкурэнтаздольных спе цыялістаў у галіне філалогіі. І мы ўпэўнены, што нашы выкладчыкі дапамогуць і но вай кагорце студэнтаў набыць трывалыя, грунтоўныя веды, без якіх немагчымы паспя ховы кар’ерны рост.

ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ І КУЛЬТУРЫ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2, тэл. 227A79A66. Дэкан – Аляксандр Іванавіч ЛУГОЎСКІ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Факультэт беларускай філалогіі і культуры за даволі кароткі час стаў папулярным сярод моладзі дзякуючы адкрыццю спецыяльнасцей, якіх раней у БДПУ не было. Выпускнікі з дадатковай спецыяльнасцю «Сус ветная і айчынная культура» сёння запатраба ваны грамадствам як ніколі. Усебаковая дасвед чанасць дае ім магчымасць плённа працаваць выкладчыкамі гімназій з эстэтычным ухілам, су працоўнікамі музеяў, экскурсаводамі ў тураген цтвах. Некаторыя працягваюць навучанне ў ма гістратуры і аспірантуры, займаюцца навукова даследчай працай у НАН Беларусі, выкладаюць культуралагічныя дысцыпліны ў ВНУ. Нашы журналісты ўжо ў сценах універсі тэта ўваходзяць у студэнцкую эліту: яны рых туюць агульнауніверсітэцкае выданне студэн таў «Шкаляр», супрацоўнічаюць з рэдакцы ямі перыядычных выданняў і нярэдка зас таюцца там працаваць. А самых таленаві

тых запрашае да сябе Беларуская дзяржаў ная тэлерадыёкампанія. Літуаністыка на факультэце знаходзіцца ў стадыі станаўлення, але ўжо першыя выпускі паказалі, што гэтая спецыяльнасць запатраба вана. На высокім узроўні вядзецца падрыхтоўка па польскай мове. Пасля заканчэння універсітэ та нашы выпускнікіпаланісты і літуаністы вя дуць выкладчыцкую, навуковую, краязнаўчую, асветніцкую дзейнасць. На факультэце вядзецца таксама падрыхтоўка па дадатковай спецыяль насці «Англійская (нямецкая) мова». І ўсё ж галоўная спецыяльнасць на факуль тэце – «Беларуская мова і літаратура». На стаўнікіфілолагі, якія скончылі БДПУ, вык ладаюць родную мову ў школах, сярэдніх спе цыяльных і вышэйшых навучальных уста новах ва ўсіх кутках рэспублікі. Шаноўныя абітурыенты, чакаем і вас у нашых аўдыторыях.

МУЗЫЧНА=ПЕДАГАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, вул. Мяснікова, 5, вучэбны корпус № 4; тэл. 200A56A10. Дэкан – Міхаіл Аляксандравіч ПАЗДНІКАЎ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Музычнапедагагічны факультэт БДПУ быў створаны 19 снежня 1972 года на базе літаратур намузычнага аддзялення філфака. Сёння каля 1000 студэнтаў дзённай і завочнай форм атры мання адукацыі навучаюцца на музычнапедагагічным факультэце БДПУ па трох спецыяльна сцях: «Музычнае мастацтва. Тэатральнае мастацтва» (дзённая форма – 5 гадоў); «Музычнае мастацтва. Сацыяльная педагогіка» (дзённая форма – 5 гадоў, завочная – 3 гады); «Музычнае мастацтва. Спецыяльныя музычныя дысцыпліны» (дзённая форма – 3 гады). Дадатковая спецыяльнасць значна павялічвае канкурэнтаздольнасць нашых выпускнікоў на рынку працы і забяспечвае ім магчымасць рэалізаваць сябе ў якасці не толькі настаўніка музыкі, але і сацыяльнага педагога, практычнага псіхолага, выкладчыка спецыяльных му зычных дысцыплін або кіраўніка тэатральнага калектыву. А найбольш таленавітыя і пад рыхтаваныя з іх пасля заканчэння магістратуры і аспірантуры маюць права выкладаць у вышэйшых навучальных установах. Шчыра запрашаем на адзіны ў рэспубліцы музычнапедагагічны факультэт! Вас чакаюць ціка выя формы навучання, высокі ўзровень выкладання і шырокія магчымасці творчага росту. 4

Яўгенія КСЯНЗОВА, завочная форма атрымання адукацыі На факультэце пануе цудоўная атмасфера, навучанне вядзецца для студэнта і дзеля студэнта. Чулыя, спагадлівыя, разумныя і цікавыя выкладчыкі імкнуцца, каб кожнаму вучоба стала ў ра дасць. Ад іх сапраўды ёсць чаму павучыцца, можна пераняць якія небудзь метадычныя прыёмы. Заў сёды вяртаюся з сесіі з масай но вых ідэй і распрацовак. Аляксандр ЦАРКОЎСКІ Больш за ўсё на факультэце мне падабаец ца тое, што дэканат ахвот на падтрымлі вае студэнцкія прапановы, ідэі, праекты.

На філфаку створаны ўсе ўмовы для самарэалізацыі: хочаш зай мацца навукай – запісвайся ў праблемную групу, пішы дакла ды і выступай на канферэнцы ях, хочаш прымаць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці – рыхтуй мерапрыемствы, гуляй у КВЗ, будзь валанцёрам… Бачы це, наколькі шматгранным можа стаць вашае студэнцкае жыццё? Галоўнае – не ленавац ца, быць актыўным.

У лінгафонным кабінеце

Кацярына САПОЖНІКАВА Калі ў мяне пытаюцца пра факультэцкае жыццё, заўсёды адказваю: як колы зробіш, так і паедзеш – у сэнсе, што самі дамо, тое і атрымаем. Можна ска заць, што сваю задачу мы, студэнты белфіла, бачым у стварэнні карпаратыў най культуры на факуль тэце: калі ёсць адзіная каманда, адзіная мэта, то і дасягнуць чагосьці знач на прасцей. Напэўна, кож ны з нас прыходзіць ва універсітэт, каб не проста атрымаць дыплом, а яшчэ і пакінуць добры след, не шта зрабіць для сваёй alma mater. Актыўнага, поўнага творчых задум, «Багач» — беларускае народнае свята нераўнадушнага чалавека заўсёды заўважаць і дапамогуць ва рада: дзейнічайце і будзьце самімі ўсіх добрых пачынаннях. Таму па сабою. Усё ў вашых руках!

Аляксандра ЛЕСЮКОВА Калі вы наведаецеся да нас на факультэт, то будзеце проста зача раваны: музыка разліваецца па ўсіх калідорах — фартэпіяна, баян, акардэон, скрыпка... Уявіце сабе: кожны студэнт валодае мінімум двума інструментамі! Вельмі ціка ва падаецца методыка выкладан ня музычных дысцыплін, за няткі праходзяць у выглядзе трэнінгаў, мініканцэртаў. Нават залікі мы здаем не звычайна: абараняем свае праекты, прычым на іспы ты запрашаюцца ўсе жа даючыя, бо творчаму ча лавеку аўдыторыя пат

рэбна як паветра. Вядома, калі ад душы папрацаваў, сваю работу і па казаць не сорамна. Студэнтам тэ атральных спецыяльнасцей на вы сокім узроўні выкладаецца рэжы сура, акцёрскае майстэрства. Яшчэ ў нас дзейнічае шмат калектываў рознай накіраванасці, як народ ных, так і эстрадных.

Вакальны гурт «Модус»

22 студзеня 2008 г.


ФАКУЛЬТЭТ РУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 227A80A09, 227A80A27. Дэкан – Васіль Дзянісавіч СТАРЫЧОНАК, доктар філалагічных навук, прафесар. Факультэт рускай філалогіі БДПУ даў пуцёўку ў жыццё тысячам настаўнікаў, выкладчы каў ВНУ, дзеячаў навукі і культуры. Выпускнікі факультэта працуюць у школах, гімна зіях, ліцэях, каледжах, вышэйшых навучальных установах; выдавецкіх цэнтрах; біблія тэках; навуковадаследчых інстытутах; пасольствах і прадстаўніцтвах розных краін; рэк ламных агенцтвах і перакладчыцкіх цэнтрах; турыстычных кампаніях; на радыё і тэле бачанні. Факультэт рускай філалогіі ажыццяўляе падрыхтоўку выкладчыкаў рускай мовы і літа ратуры (завочная форма атрымання адукацыі), рускай мовы і літаратуры і беларускай мовы і літаратуры (дзённая і завочная формы), рускай мовы і літаратуры і замежнай (французскай, італьянскай, балгарскай) мовы (дзённая форма). У перспектыве – адкрыццё спецыялізацый па міжкультурнай камунікацыі, камп’ютэрнай лінгвістыцы. Студэнты са спецыялізацыяй «Балгарская мова» маюць магчымасць прайсці стажыроўку на базе філа лагічнага факультэта Велікатырнаўскага універсітэта. Факультэт рускай філалогіі мае даўнюю гісторыю, якая пачалася ў 20я гады мінула га стагоддзя. Яго дэвізам ва ўсе часы былі якасць адукацыі і сацыяльная адказнасць. Місія факультэта – падрыхтоўка высокакваліфікаваных і канкурэнтаздольных спе цыялістаў у галіне філалогіі. І мы ўпэўнены, што нашы выкладчыкі дапамогуць і но вай кагорце студэнтаў набыць трывалыя, грунтоўныя веды, без якіх немагчымы паспя ховы кар’ерны рост.

ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ І КУЛЬТУРЫ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2, тэл. 227A79A66. Дэкан – Аляксандр Іванавіч ЛУГОЎСКІ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Факультэт беларускай філалогіі і культуры за даволі кароткі час стаў папулярным сярод моладзі дзякуючы адкрыццю спецыяльнасцей, якіх раней у БДПУ не было. Выпускнікі з дадатковай спецыяльнасцю «Сус ветная і айчынная культура» сёння запатраба ваны грамадствам як ніколі. Усебаковая дасвед чанасць дае ім магчымасць плённа працаваць выкладчыкамі гімназій з эстэтычным ухілам, су працоўнікамі музеяў, экскурсаводамі ў тураген цтвах. Некаторыя працягваюць навучанне ў ма гістратуры і аспірантуры, займаюцца навукова даследчай працай у НАН Беларусі, выкладаюць культуралагічныя дысцыпліны ў ВНУ. Нашы журналісты ўжо ў сценах універсі тэта ўваходзяць у студэнцкую эліту: яны рых туюць агульнауніверсітэцкае выданне студэн таў «Шкаляр», супрацоўнічаюць з рэдакцы ямі перыядычных выданняў і нярэдка зас таюцца там працаваць. А самых таленаві

тых запрашае да сябе Беларуская дзяржаў ная тэлерадыёкампанія. Літуаністыка на факультэце знаходзіцца ў стадыі станаўлення, але ўжо першыя выпускі паказалі, што гэтая спецыяльнасць запатраба вана. На высокім узроўні вядзецца падрыхтоўка па польскай мове. Пасля заканчэння універсітэ та нашы выпускнікіпаланісты і літуаністы вя дуць выкладчыцкую, навуковую, краязнаўчую, асветніцкую дзейнасць. На факультэце вядзецца таксама падрыхтоўка па дадатковай спецыяль насці «Англійская (нямецкая) мова». І ўсё ж галоўная спецыяльнасць на факуль тэце – «Беларуская мова і літаратура». На стаўнікіфілолагі, якія скончылі БДПУ, вык ладаюць родную мову ў школах, сярэдніх спе цыяльных і вышэйшых навучальных уста новах ва ўсіх кутках рэспублікі. Шаноўныя абітурыенты, чакаем і вас у нашых аўдыторыях.

МУЗЫЧНА=ПЕДАГАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, вул. Мяснікова, 5, вучэбны корпус № 4; тэл. 200A56A10. Дэкан – Міхаіл Аляксандравіч ПАЗДНІКАЎ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Музычнапедагагічны факультэт БДПУ быў створаны 19 снежня 1972 года на базе літаратур намузычнага аддзялення філфака. Сёння каля 1000 студэнтаў дзённай і завочнай форм атры мання адукацыі навучаюцца на музычнапедагагічным факультэце БДПУ па трох спецыяльна сцях: «Музычнае мастацтва. Тэатральнае мастацтва» (дзённая форма – 5 гадоў); «Музычнае мастацтва. Сацыяльная педагогіка» (дзённая форма – 5 гадоў, завочная – 3 гады); «Музычнае мастацтва. Спецыяльныя музычныя дысцыпліны» (дзённая форма – 3 гады). Дадатковая спецыяльнасць значна павялічвае канкурэнтаздольнасць нашых выпускнікоў на рынку працы і забяспечвае ім магчымасць рэалізаваць сябе ў якасці не толькі настаўніка музыкі, але і сацыяльнага педагога, практычнага псіхолага, выкладчыка спецыяльных му зычных дысцыплін або кіраўніка тэатральнага калектыву. А найбольш таленавітыя і пад рыхтаваныя з іх пасля заканчэння магістратуры і аспірантуры маюць права выкладаць у вышэйшых навучальных установах. Шчыра запрашаем на адзіны ў рэспубліцы музычнапедагагічны факультэт! Вас чакаюць ціка выя формы навучання, высокі ўзровень выкладання і шырокія магчымасці творчага росту. 4

Яўгенія КСЯНЗОВА, завочная форма атрымання адукацыі На факультэце пануе цудоўная атмасфера, навучанне вядзецца для студэнта і дзеля студэнта. Чулыя, спагадлівыя, разумныя і цікавыя выкладчыкі імкнуцца, каб кожнаму вучоба стала ў ра дасць. Ад іх сапраўды ёсць чаму павучыцца, можна пераняць якія небудзь метадычныя прыёмы. Заў сёды вяртаюся з сесіі з масай но вых ідэй і распрацовак. Аляксандр ЦАРКОЎСКІ Больш за ўсё на факультэце мне падабаец ца тое, што дэканат ахвот на падтрымлі вае студэнцкія прапановы, ідэі, праекты.

На філфаку створаны ўсе ўмовы для самарэалізацыі: хочаш зай мацца навукай – запісвайся ў праблемную групу, пішы дакла ды і выступай на канферэнцы ях, хочаш прымаць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці – рыхтуй мерапрыемствы, гуляй у КВЗ, будзь валанцёрам… Бачы це, наколькі шматгранным можа стаць вашае студэнцкае жыццё? Галоўнае – не ленавац ца, быць актыўным.

У лінгафонным кабінеце

Кацярына САПОЖНІКАВА Калі ў мяне пытаюцца пра факультэцкае жыццё, заўсёды адказваю: як колы зробіш, так і паедзеш – у сэнсе, што самі дамо, тое і атрымаем. Можна ска заць, што сваю задачу мы, студэнты белфіла, бачым у стварэнні карпаратыў най культуры на факуль тэце: калі ёсць адзіная каманда, адзіная мэта, то і дасягнуць чагосьці знач на прасцей. Напэўна, кож ны з нас прыходзіць ва універсітэт, каб не проста атрымаць дыплом, а яшчэ і пакінуць добры след, не шта зрабіць для сваёй alma mater. Актыўнага, поўнага творчых задум, «Багач» — беларускае народнае свята нераўнадушнага чалавека заўсёды заўважаць і дапамогуць ва рада: дзейнічайце і будзьце самімі ўсіх добрых пачынаннях. Таму па сабою. Усё ў вашых руках!

Аляксандра ЛЕСЮКОВА Калі вы наведаецеся да нас на факультэт, то будзеце проста зача раваны: музыка разліваецца па ўсіх калідорах — фартэпіяна, баян, акардэон, скрыпка... Уявіце сабе: кожны студэнт валодае мінімум двума інструментамі! Вельмі ціка ва падаецца методыка выкладан ня музычных дысцыплін, за няткі праходзяць у выглядзе трэнінгаў, мініканцэртаў. Нават залікі мы здаем не звычайна: абараняем свае праекты, прычым на іспы ты запрашаюцца ўсе жа даючыя, бо творчаму ча лавеку аўдыторыя пат

рэбна як паветра. Вядома, калі ад душы папрацаваў, сваю работу і па казаць не сорамна. Студэнтам тэ атральных спецыяльнасцей на вы сокім узроўні выкладаецца рэжы сура, акцёрскае майстэрства. Яшчэ ў нас дзейнічае шмат калектываў рознай накіраванасці, як народ ных, так і эстрадных.

Вакальны гурт «Модус»

22 студзеня 2008 г.

ФАКУЛЬТЭТ ПСІХАЛОГІІ г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 263A78A96. Дэкан – Людміла Уладзіміраўна ФІНЬКЕВІЧ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт. «Пазнай самога сябе!» – дэвіз факультэта псіхалогіі. На сённяшні дзень гэта вялікі ка лектыў, які аб’ядноўвае каля 100 выклад чыкаў і больш за 2000 студэнтаў. На бюд жэтнай і платнай аснове факультэт рыхтуе спецыялістаў па дзвюх спецыяльнасцях і чатырох спецыялізацыях: «Псіхалогія. Педагагічная псіхалогія» (дзённая і завочная формы атрымання адукацыі); «Псіха логія. Сацыяльная псіхалогія» (дзённая форма); «Псіхалогія. Псіхалогія прадпрымальніцкай дзей насці» (дзённая, вячэрняя і завочная формы); «Псіхалогія. Псіхалогія сямейных адносін» (дзён ная, вячэрняя і завочная формы); «Практычная псіхалогія. Замежная мова» (дзённая форма). Усе выпускнікі факультэта атрымліваюць кваліфікацыю выкладчыка псіхалогіі, а так сама псіхолага адпаведнай спецыялізацыі. Спецыяліст у галіне псіхалогіі прадпрымаль ніцкай дзейнасці працуе ў якасці менеджэра па персанале, удзельнічае ў распрацоўцы кар паратыўнай культуры кампаніі, стварэнні добразычлівых адносін у калектыве.

Выпускнікоў факультэта са спецыялізацыяй «Сацыяльная псіхалогія» можна сустрэць у ВНУ, навуковадаследчых інстытутах, сістэме МУС, у цэнтрах даследавання грамадскай думкі, кадра вых, рэкламных і маркетынгавых службах. Яны могуць працаваць іміджмейкерамі, кансульта ваць палітычных лідэраў, падбіраць кадры для арганізацый і арганізоўваць PRакцыі. Спецыяліст у галіне псіхалогіі сямейных ад носін можа праявіць свае здольнасці ў цэнтрах сацыяльнапсіхалагічнай дапамогі сям’і, дыяг ностыкарэабілітацыйных, жаночых крызісных, сексалагічных цэнтрах, іншых арганізацыях. Педагагічны псіхолаг ажыццяўляе сваю прафе сійную дзейнасць ва ўстановах адукацыі. Ён як «адвакат дзяцінства» наладжвае стасункі паміж дзіцем, бацькамі і педагогам, садзейнічае фарміра ванню псіхалагічнай культуры асобы і грамадства. Выпускнікі, якія атрымалі спецыяльнасць «Практычная псіхалогія. Замежная мова», маюць права выкладаць замежную мову і псіхалогію ва ўстановах адукацыі, працаваць педагогаміпсіхолагамі.

ФАКУЛЬТЭТ ДАШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ г. Мінск, вул. Магілёўская, 37, вучэбны корпус № 5; тэл. 227A34A67. Дэкан – Ірына Уладзіміраўна ЖЫТКО, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Факультэт дашкольнай адукацыі БДПУ вядзе падрыхтоўку па наступных спецыяльнасцях: «Дашкольная адукацыя» (дзённая і завочная формы атрымання адукацыі; кваліфікацыя – педагог); «Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія» (завочная форма; кваліфікацыя – педагог, педагог псіхолаг); «Дашкольная адукацыя. Фізічная культура» (дзённая і завочная формы; кваліфікацыя – педа гог, выкладчык); «Дашкольная адукацыя. Выяўленчае мастацтва» (дзённая і завочная формы; кваліфі кацыя – педагог, выкладчык); «Дашкольная адукацыя. Музычнае мастацтва і харэаграфія» (дзённая форма; кваліфікацыя – педагог, выкладчык). Выпускнікі з кваліфікацыяй «Педагог» працуюць ва ўстановах сістэмы дашкольнай адукацыі на пасадах выхавальніка, загадчыка дашкольнай установы. Кваліфікацыя «Педагог. Выкладчык» дае выпускніку магчымасць працаваць на пасадах выхавальніка навучальнай ці дашкольнай установы; настаўніка школы ці школыінтэрната; педагогаарганізатара; метадыста пазашкольнай ці сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы, рэгіянальнага ці вучэбнаметадычнага цэнтра прафесійнай адукацыі; выкладчыка сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы, прафесійнатэхнічнага ву чылішча; кіраўніка гуртка (клуба па інтарэсах, калектыву аматарскага аб’яднання, секцыі, сту дыі, турысцкай групы). Выпускнікі з кваліфікацыяй «Педагогпсіхолаг» могуць працаваць педаго гаміпсіхолагамі ва ўстановах адукацыі.

ФАКУЛЬТЭТ ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 267A91A05. Дэкан – Наталля Уладзіміраўна ЖДАНОВІЧ, кандыдат філалагічных навук. На працягу паловы стагоддзя факультэт па чатковай адукацыі застаецца прывабным для тых, хто вырашыў звязаць свой лёс з наву чаннем і выхаваннем малодшых школьнікаў. Студэнцкая сям’я нашага факультэта налічвае каля 1300 чалавек, якія набываюць веды па спецыяльнасцях: «Пачатковая адукацыя» (дзённая і завочная формы з поўным тэрмі нам навучання; завочная форма са скароча ным тэрмінам – для асоб, якія маюць про фільную сярэднюю спецыяльную адукацыю); «Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура» (дзённая і завочная формы); «Пачатковая адукацыя. Выяўленчае мас 22 студзеня 2008 г.

тацтва» (дзённая форма); «Пачатковая адукацыя. Замежная мова» (дзённая форма). Грунтоўныя веды, а таксама магчымасць разнастайнага самавыяўлення дазваляюць выпускнікам факультэта дасягаць значных поспехаў у прафесійнай дзейнасці. Яны пра цуюць у школах, каледжах, ВНУ, некато рыя з іх адкрылі свае студыі, кіруюць да мамі творчасці. Запрашаем на факультэт тых, чыё прыз ванне – развіваць асобу дзіцяці, фарміраваць асноўныя вучэбныя ўменні і навыкі, выхоўваць культуру паводзінаў… увогуле, адкрываць пе рад дзецьмі ўсё багацце і разнастайнасць свету.

Максім БАРТАШЭВІЧ Кацярына ЛЮЦКО Факультэт псіхалогіі БДПУ У нас шмат разнастайных кур для мяне – шчаслівы білет, які саў, трэнінгаў, семінараў з уні я выцягнуў, калі паступіў ме кальнымі спецыялістамі. Пад навіта сюды. Ні адзін дзень не час выязных заняткаў на прад прайшоў дарэмна. Тут я набраў прыемствах, у школахінтэрна ся каштоўнага вопыту кіраўні тах, клініках, дзіцячых садках, цтва (старшыня Студсавета фа спецшколах у нас з’яўляецца маг культэта і намеснік старшыні чымасць паназіраць за працай Студсавета універсітэта). Фа спецыялістаў, а потым паспра культэт мяне здзіўляе і радуе баваць свае сілы. На ФП стыму кожны дзень. Тут увесь час люецца навуковая дзейнасць: штосьці адбываецца, творыц актыўна працуе студэнцкае на ц а н е ш т а н а в а т а р с к а е , а д  вуковае таварыства, ствараюцца мысловае. Вось, напрыклад, праблемныя клубы. нядаўна адбыўся У чытальнай зале яркі, ашаламляль ны канцэрт «Новы год наадварот», дзе заспявалі, затан чылі, зайгралі на баяне людзі, што раней увогуле не падступаліся да гэ тых відаў дзей насці. Ініцыятыва ў нас у пашане! Мікалай ГУСКО Калі маляваць партрэт факультэ та, то вось ён: пазітыў, што проста лунае ў паветры, усмешкі і радасць на тварах, творчая мітусня, актыў насць і, канешне ж, акадэмічная су р’ёзнасць у вучобе. А яшчэ – гонар за выпускнікоў, сярод якіх знакамітая біятланістка Людміла Калінчык.

Кацярына ЛІТВІН Прыйшоўшы на факультэт, я спазнала шмат цікавага і новага па сваёй спецыяльнасці (я зай маюся харэаграфіяй). Мне вельмі падабаецца кантактаваць з педа гогамі нашага факультэта: яны прымаюць нас, студэнтаў, як роўных.

Наталля ПАРФЕНЧЫК Мой факультэт раскрыў мне вочы і навучыў пранікаць у люд скія душы. Можа, гэта моцна сказана, але без такога дару ву чыць дзяцей проста немагчыма: настаўнік пачатковых класаў, як ніхто іншы, умее бачыць тое, чаго адразу не заўважыш, можа адчуваць ледзь адчу вальнае…

ўяўляла, што да такой ступені! Я трапіла проста ў самы вір падзей! КВЗ, канцэрты, студса веты, любімая газета «Пачат ковец»... А якія выкладчыкі! Гэта проста цудоўныя людзі! А яшчэ мая група, мае сябры – яны ўсе тут, на ФПА. Не ўяў ляю сябе без усяго гэтага. Не хачу, каб было інакш!

Таццяна ПРЫШЧЭПАВА ФПА – цяпер маё жыццё. Калі я па ступала ва універсі тэт, думала, што будзе цікава, але не

Валанцёрская група «Крылы»

5


ФАКУЛЬТЭТ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ г. Мінск, вул. Магілёўская, 37, вучэбны корпус № 5; тэл. 227A49A74. Дэкан – Міхаіл Міхайлавіч КРУТАЛЕВІЧ, кандыдат філалагічных навук. Наш факультэт адзін з самых маладых ва універсітэце, але ўжо мае пэўныя традыцыі. Закладзены яны неабыякавымі да культурнай спадчыны беларускага народа людзьмі – выкладчы камі і студэнтамі. Факультэт народнай культуры – гэта тэрыторыя, дзе пануюць Закон, Традыцыя і Гармонія. Тут на дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі займаецца больш за 2000 студэнтаў па спецыяльнасцях: «Выяўленчае мастацтва і чарчэнне. Народныя мастацкія промыслы»; «Выяўленчае ма стацтва. Камп’ютэрная графіка» (дзённая форма); «Сусветная і айчынная культура. Фаль клор»; «Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія»; «Фізічная культура. Арганізацыя фізкультурнааздараўленчай работы і турызму»; «Фізічная культура. Менедж мент спорту і турызму»; «Фізічная культура. Лячэбная фізічная культура» (завочная форма атрымання адукацыі з сярэдняй спецыяльнай медыцынскай адукацыяй). Выпускнікі ФНК паспяхова працуюць не толькі выкладчыкамі ў навучальных установах, але і дызайнерамі, мастакаміафарміцелямі, менеджэрамі. Сфера дзейнасці нашых спецыялістаў – рэк ламныя, мадэльныя і турыстычныя агенцтвы, мастацкатворчыя студыі рознага кірунку, фаль клорнаэтнаграфічныя калектывы, фізкультурнааздараўленчыя цэнтры, выдавецтвы. …Некалькі гадоў таму студэнты назвалі наш факультэт «Вялікім княствам Народнай Куль туры», і гэтая назва прыжылася, бо як мага лепш адлюстроўвае яго сутнасць. Мы запрашаем да сябе ўсіх тых, хто хоча звязаць свой лёс з культурай – фізічнай, духоўнай і матэрыяльнай.

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯЛЬНА=ПЕДАГАГІЧНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 8; тэл. 200A15A22. Дэкан – Аляксандр Валер’евіч КАСОВІЧ, кандыдат гістарычных навук. Калі вы ўжо вызначыліся з выбарам пра фесіі, гатовы спасцігаць педагогіку, псіхало гію і замежныя мовы, якія ў будучым дапа могуць вам кантактаваць з людзьмі, то ваш шлях ляжыць на факультэт сацыяльнапе дагагічных тэхналогій! Вы зможаце праявіць свае здольнасці не толькі ў вучобе, але і на навуковай ніве, у дабрачыннай дзейнасці, гра мадскім жыцці, спорце і шмат дзе яшчэ – было б жаданне, а магчымасці ў нас ёсць! Наш факультэт яшчэ зусім малады, нават крыху маладзейшы за вас. Але ўзрост – не перашкода для якасці: выпускнікі ФСПТ паспяхова працуюць у сістэме народнай аду кацыі — у школах, вучылішчах, каледжах,

вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучаль ных установах, сацыяльнарэабілітацыйных цэнтрах, дзіцячых дамах і прытулках, уста новах сістэмы МУС, цэнтрах сацыяльнай аба роны насельніцтва. Мы прапануем вам наступныя спецыяль насці: «Сацыяльная педагогіка. Замежная мова» (дзённая форма атрымання адукацыі); «Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія» (дзённая і завочная формы); «Сацыяльная работа» (дзённая і завочная формы); «Сацыяльная педагогіка. Выхаваў чая работа ва ўстановах адукацыі» (дзён ная форма). Прыходзьце! Мы будзем рады сустрэчы з вамі!

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫРОДАЗНАЎСТВА г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 3; тэл. 227A84A77. Дэкан – Наталля Уладзіміраўна НАВУМЕНКА, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Шаноўны абітурыент! Калі ты любіш прыроду і хочаш спазнаць яе таямніцы, калі цябе цікавяць хімія і біялогія, геаграфія і экалогія – паступай на прыродазнаўчы факультэт! Мы вядзем падрыхтоўку па наступных спецыяльнасцях: «Геаграфія. Біялогія»; «Біялогія. Хімія»; «Геаграфія» (завочная форма атрымання адука цыі); «Геаграфія. Ахова прыроды» (завочная форма атрымання адукацыі). Для чытання лекцый запрашаюцца вядучыя навукоўцы і спецыялісты НАН Беларусі. Асаб лівасцю вучобы на факультэце з’яўляецца замацаванне тэарэтычных ведаў на палявых практы ках, а таксама на аграбіястанцыі «Зялёнае», што ў 20 км ад Мінска. Нашых выпускнікоў добра ведаюць у педагагічным свеце. Яны працуюць у розных структурных падраздзяленнях Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, з’яўляюцца кіраўнікамі і выклад чыкамі ВНУ, настаўнікамі, загадчыкамі РАА, займаюцца арганізацыяй пазашкольнай дзейнасці навучэнцаў у Рэспубліканскім цэнтры экалагічнай адукацыі, цэнтрах творчасці моладзі. Грунтоўная біялагічная, хімічная, геаграфічная і экалагічная падрыхтоўка нашых студэнтаў дазваляе ім працаваць не толькі ў галіне асветы. Шмат хто з выпускнікоў абраў для сябе навуковую дзейнасць і працуе ў падраздзяленнях НАН Беларусі: Батанічным садзе, навуковадаследчых інсты тутах. Многія знаходзяць прымяненне сваім здольнасцям у Міністэрстве прыродных рэсурсаў і ахо вы навакольнага асяроддзя. Сардэчна запрашаем паступаць на наш факультэт! 6

Таццяна РАДКЕВІЧ У нас самы леп шы, проста ідэаль ны факультэт! Колькі тут вучуся, ні разу не пашкада вала, што абрала менавіта яго. У нас шануюцца народ ныя традыцыі і родная беларуская мова. На факультэ це вельмі моцны творчы пачатак: нашы танцаваль ныя і танцаваль насцэнічныя калектывы «Лица», «К.У.БА», «Элемент» добра веда юць ва ўсім універсітэце. Фізкуль турнікі не адстаюць ад творчых спецыяльнасцей па колькасці і арыгінальнасці праектаў... На прыклад, нядаўна яны наладзілі незвычайнае мерапрыемства

На занятках

«Спорт – гэта творчасць, ці твор часць – гэта спорт?» Завітайце да нас на факультэт, і вы пабачыце: тут заўсёды нешта адбываецца, ніхто не сядзіць без справы. Кож ны дзень, такі насычаны і імклівы, для нас – маленькае жыццё.

Вольга ВАСІЛЬЕВА Памятаеце, у Стругацкіх быў Навуковадаследчы інстытут «ЧА родейства и ВОлшебства»? У БДПУ ён таксама ёсць! Гэта фа культэт сацыяльнапедагагічных тэхналогій. Сумаваць вам тут не давядзецца ніколі. За час вучобы акрамя агромністай колькасці ведаў па педагогіцы і псіхалогіі вы атрымаеце навыкі спеваў, танцаў, гульні ў КВЗ, напісання артыкулаў у факультэцкую газету, правядзен ня розных трэнінгаў, конкурсаў і

апытанняў, малявання насценных газет, складання казак, падрых тоўкі мультымедыйных прэзента цый і шмат чаго яшчэ… Творчасць і запал – вось самыя важныя якасці нашых студэнтаў. У нас сапраўды адбываюцца цуды – па раскладзе. Таму што мы навучыліся рабіць іх самі. На фа культэце выкладаюць вучоныя, якія развіваюць педагогіку і псіха логію ў Беларусі і жывуць сваёй навукай. Вынік – на лекцыях яблыку няма дзе ўпасці, бо слу хаць такіх людзей – адно задавальнен не. Для тых, хто прагне рабіць даб ро, ёсць тры валан цёрскія арганіза цыі і група Чырво нага Крыжа. Кож ны знойдзе справу Семінар студэнцкага актыву па душы!

Таццяна ЗЯНОВІЧ Я з’яўляюся старшынёй Студсаве та факультэта прыродазнаўства – са мага любага, самага яркага і незвы чайнага. Палявыя практыкі, якія ладзяцца ў нас, – тое, што ты паба чыш на ўласныя вочы, тое, чаго не дасць ніводзін падручнік, ніякая

лекцыя. Асабіста для мяне факуль тэт – гэта тая прыступка, якая дае магчымасць падняцца настолькі вы сока, на колькі ты сам гэтага захо чаш. Асабісты дзякуй за гэта наша му дэкану – Наталлі Уладзіміраў не, якая гатова падтрымаць любую студэнцкую ініцыятыву.

Палявая практыка

22 студзеня 2008 г.


Я ГАНАРУСЯ БДПУ! Зянон ЛОМАЦЬ, старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь:

цягваючы традыцыю, скон чылі факультэт прыродазнаў ства.

Таіса ДАНІЛЕВІЧ, начальнік упраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта:

Казімір ФАРЫНО, намеснік Міністра адукацыі, кандыдат педагагічных навук, Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, Выдатнік народнай адукацыі:

ФАКУЛЬТЭТ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ Уладзімір ШЧЭРБА, старшыня Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкома:

Ядзвіга ГРЫГАРОВІЧ, рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, доктар педагагічных навук, прафесар:

– Калі быў студэнтам, я рада ваўся таму, што малады, поўны сіл, што наперадзе мяне чакае шмат магчымасцей, і хацеў бы па раіць сённяшняй моладзі цаніць кожны свой студэнцкі дзень. А яшчэ хачу пажадаць больш апты мізму і ўпэўненасці ў сваіх сілах, бо ваша далейшае жыццё, ваша ка р’ера залежаць толькі ад вас і ад вашых адносін да справы, якой будзеце займацца.

Аляксандр КАВАЛЕНЯ, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар:

– Літаратурнамузычнае аддзя ленне філалагічнага факультэта МДПІ імя А. М. Горкага я мела гонар закон чыць у 1969 годзе. Вы тады яшчэ не нарадзіліся! Шчаслівыя, напоўненыя пазнаннем новых ведаў, навуковай і творчай дзейнасцю гады ўзгадваю з асалодай і зайздрошчу тым, каму на канавана прайсці тым жа шляхам ус тупных выпрабаванняў, увайсці ва ўтульныя аўдыторыі роднага педага гічнага, убачыць і пачуць выдатных выкладчыкаў, жыць у атмасферы клопату і павагі. Жадаю вам поспехаў і ўдачы!

Таццяна РУДАКОЎСКАЯ, вядучая тэлепраграм «Нашы навіны» і «Нядзельная раніца»:

– Мінула 35 гадоў з таго дня, як я пераступіў парог назаўсё ды роднага факультэта пры родазнаўства. З вялікім хва ляваннем успамінаю цудоўныя студэнцкія гады, калі на толькі што створаным факультэце зак ладваліся яго лепшыя трады цыі: калектывізм, сяброўская вернасць, узаемадапамога. Сту дэнцкае жыццё кіпела і бурліла з ранку і да позняга вечара. У да лёкіх сямідзесятых мы неадной чы займалі першыя месцы па ар ганізацыі навуковай і вучэбна выхаваўчай работы сярод 220 пе дагагічных устаноў былога Са вецкага Саюза. У чэрвені 2005 года на сустрэ чу выпускнікоў прыбылі тыя, хто скончыў прыродазнаўчы фа культэт 30 гадоў таму. Яны па сталелі, але назаўсёды захавалі маладосць душы і лепшыя ўспа міны пра часы студэнцтва. Важ на адзначыць, што большасць з нас не здрадзілі любімай справе – нават многія нашы дзеці, пра

2

– Падчас вучобы ў БДПУ я заўсёды была ў самай гуш чыні падзей. Ніводзін універ сітэцкі канцэрт або конкурс самадзейнасці не абыходзіўся без мяне. А яшчэ ганаруся тым, што была ў складзе пер шай каманды КВЗ факультэта беларускай філалогіі і культу ры. Неад’емная частка майго студэнцкага жыцця – тэатр «Жывое слова», з якім я аб’ ездзіла ўсю Беларусь, была на гастролях у Польшчы і Расіі. Там я пановаму адкрыла для сябе беларускую літаратуру, навучылася сакрэтам паста ноўкі маўлення і дыкцыі, іншым рэчам, без якіх не змагла б працаваць ні на радыё, ні на тэлебачанні.

– На гістарычным факультэце МДПІ імя А. М. Горкага вучыла ся, адначасова працуючы ў шко ле. Памятаю ночы без сну, калі адной рукой калыхала дзіця, а ў другой трымала падручнік. Але жаданне атрымаць адукацыю было агромністым – і я ўпарта ішла да сваёй мэты. Мінула 26 гадоў з таго дня, як мне ўручылі дыплом. Уся мая пра фесійная дзейнасць звязана з сістэ май адукацыі Мінскай вобласці. Думаю, што менавіта база, закла дзеная на гістфаку, стала асновай для майго станаўлення як кіраў ніка, праца якога звязана з лёсамі больш чым 30 тысяч педагогаў і 180 тысяч навучэнцаў. БДПУ для нашага рэгіёна – ас ноўная ВНУ, якая рыхтуе педа гагічныя кадры. Навучальныя ўстановы Міншчыны чакаюць яе выпускнікоў – актыўных, твор чых, нераўнадушных, жыццё вым крэда якіх сталі словы Пры званне, Майстэрства, Праца.

– Для прафесійнага росту ў любой сферы неабходныя праца вітасць, мэтанакіраванасць, жа данне дасягнуць вышынь у сваёй справе. Менавіта гэтыя якасці ў поўнай меры выхоўвае мая alma mater. Скажу без перабольшван ня, майму станаўленню як педа гога, вучонага садзейнічалі грунтоўныя веды, набытыя пад час вучобы на фізічным факуль тэце, і школа даследчай дзей насці пад кіраўніцтвам акадэмі ка М. М. Сіраты і прафесара В. А. Бондара.

Аня ШАРКУНОВА, спявачка:

Ігар КАРПЕНКА, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь:

– Гісторыя была маім любімым прадметам у школе, і ўжо ў 8 кла се я ведаў, што буду паступаць ме навіта на гістфак. Падчас навучан ня быў актывістам: удзельнічаў у пастаноўках студэнцкага тэатра, хадзіў у зорныя паходы, разам з сябрамі ездзіў у Малдову, дзе працаваў на кансервавым заво дзе... Увогуле, вольнага часу ў мяне не было… Ва ўсе часы на гістарычным фа культэце БДПУ панавала свое асаблівая атмасфера і духоўнае адзінства. Выкладчыкі бачылі ў нас роўных, і мы гэта адчувалі, ра зумелі, што нам давяраюць.

– З бязмернай цеплынёй і па дзякай узгадваю свой родны му зычнапедагагічны. Якая добра зычлівая і ўтульная атмасфера на факультэце! Паўсюль музыка, вя сёлы гоман, творчая таўкатня... А якія цудоўныя выкладчыкі ў нас вялі заняткі! Музыканты, як і ўсе творчыя людзі, не могуць быць чэрствымі, нядобрымі – гэта ад чувалася заўжды. Свае першыя музычныя крокі я зрабіла з дапа могай Святланы Адольфаўны На віцкай, Уладзіміра Іванавіча Бранкоўскага. Вельмі сумую па сваіх сту дэнцкіх гадах. Толькі цяпер, калі ступіла на дарогу самастой нага жыцця, зразумела, якім лёгкім, вольным, вясёлым і бес клапотным было маё студэнцт ва... Сябры! Вучыцеся, будзьце актыўнымі ва ўсім, бярыце ўсё, што вам даюць, бо веды і навыкі залішнімі не бываюць.

– Стаць педагогам я вырашыў яшчэ ў раннім юнацтве. На выбар паўплы ваў і прыклад маіх школьных настаў нікаў, і яркія літаратурныя вобразы, створаныя В. Быкавым, Ч. Айтмата вым, В. Распуціным... Напэўна, таму так спяшаўся ажыццявіць юначую мару: свае першыя ўрокі пачаў пра водзіць, калі мне не было і 20 гадоў. Аднак ва ўсёй сваёй глыбіні свет пе дагагічнай навукі раскрыўся перада мной у гады вучобы ў Мінскім дзяржаў ным педагагічным інстытуце імя А. М. Горкага (так у той час называўся БДПУ). Менавіта тады я дакладна ўсвя доміў: каб стаць і быць прафесіяналам, вучыцца трэба ўсё жыццё; адукацыя – той бясцэнны капітал, ад якога зале жыць дабрабыт не толькі кожнага ча лавека, але і грамадства ў цэлым. Бе зумоўна, новыя веды і вопыт у значнай ступені паўплывалі на маё прафесійнае мысленне. Лічу невыпадковым і нават лагічным тое, што стаў кіраўнікомме неджэрам у галіне адукацыі. Па спецыяльнасці я географ, заў сёды цікавіўся экалагічнымі праб лемамі. А цяпер чытаю працы вя лікага У. Вярнадскага і іншых наву коўцаў аб наасферы, аб высокай ролі культуры і духоўнасці ў развіцці сучаснага свету. Упэўнены: толькі прафесіяналізм і высокія грама дзянскія якасці даюць маральнае права вучыць, выхоўваць і кіраваць.

Уладзімір ПАКРЫШКІН, генеральны дырэктар ААТ «Пеленг», лаўрэат Дзяржаўнай прэміі:

– Самае важнае нават не тое, што на фізфаку педагагічнага я атрымаў сапраўды сур’ёзную прафесійную падрыхтоўку – тут я навучыўся кан тактаваць з людзьмі. Гэта не адной чы дапамагала мне ў працы і ў жыцці, у той час як некаторыя мае калегі – выпускнікі лепшых тэхніч ных ВНУ краіны – з механізмамі спраўляюцца выдатна, а вось з на ладжваннем стасункаў у працоўным калектыве адчуваюць цяжкасці. 22 студзеня 2008 г.

г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 267A92A57, 267A97A73. Дэкан – Святлана Яўгенаўна ГАЙДУКЕВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. БДПУ – адзіная ў Рэспубліцы Беларусь вы чатырох асноўных і чатырох дадатковых спе шэйшая навучальная ўстанова, якая рыхтуе цыяльнасцях: «Лагапедыя. Пачатковая аду унікальных спецыялістаў, здольных забяспеч кацыя» (кваліфікацыя – настаўніклагапед, ваць псіхолагапедагагічнае суправаджэнне выкладчык); «Лагапедыя. Спецыяльная псіха дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага раз логія» (кваліфікацыя – настаўніклагапед, віцця ад нараджэння да васемнаццаці гадоў. педагогпсіхолаг); «Сурдапедагогіка. Дашколь Выпускнікі факультэта заўсёды запатраба ная адукацыя» (кваліфікацыя – сурдапедагог, ваныя не толькі ў спецыялізаваных школах педагог); «Сурдапедагогіка. Пачатковая аду і дзіцячых садках, але і ва ўстановах адука кацыя» (кваліфікацыя – сурдапедагог, вык цыі агульнага тыпу (дашкольныя групы ладчык); «Тыфлапедагогіка. Дашкольная аду і класы інтэграванага навучання і выхаван кацыя» (кваліфікацыя – тыфлапедагог, педа ня, пункты карэкцыйнапедагагічнай дапа гог); «Тыфлапедагогіка. Пачатковая адука могі), у паліклініках і медыцынскіх цэнт цыя» (кваліфікацыя – тыфлапедагог, выклад рах, а таксама ва ўстановах сістэмы сацы чык); «Алігафрэнапедагогіка. Дашкольная яльнага забеспячэння і ў грамадскіх аргані адукацыя» (кваліфікацыя – алігафрэнапеда зацыях. гог, педагог); «Алігафрэнапедагогіка. Лагапе На дзённай і завочнай формах атрымання дыя» (кваліфікацыя – алігафрэнапедагог, на адукацыі ажыццяўляецца падрыхтоўка па стаўніклагапед).

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 1; тэл. 226A40A25, 226A40A26. Дэкан – Мікалай Міхайлавіч ЗАБАЎСКІ, доктар гістарычных навук. Гістарычны факультэт – адзін са старэйшых у нашым універсітэце: ён быў створаны яшчэ ў 1919 годзе. Сёння на факультэце займаюцца прыкладна паўтары тысячы студэнтаў дзённай і завочнай форм атрымання адукацыі. Факультэт вядзе падрыхтоўку па дзвюх спецыяльнасцях: «Гісторыя і замежная мова», «Гісто рыя і сацыяльнапалітычныя дысцыпліны»; з 2008 года будзе ажыццяўляцца набор на спецыяль насць «Гісторыя. Геаграфія». Асаблівая ўвага надаецца вывучэнню профільных дысцыплін: сус ветнай гісторыі, гісторыі Беларусі, гісторыі славянскіх народаў, археалогіі і інш. Студэнты, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Гісторыя. Замежная мова», акрамя гіста рычнай, атрымліваюць добрую падрыхтоўку па адной (ці дзвюх, калі яны наведваюць дадат ковыя заняткі) з сучасных еўрапейскіх моў, што дае ім права выкладаць гэты прадмет як у звычайных, так і ў спецыялізаваных школах і ўвогуле адкрывае шырокія магчымасці для працаўладкавання. На спецыяльнасці «Гісторыя. Сацыяльнапалітычныя дысцыпліны» вы вучаецца шэраг прадметаў, звязаных з развіццём сацыяльнапалітычнай думкі. Падчас навучання студэнты ўсіх спецыяльнасцей праходзяць цікавыя практыкі: пасля пер шага курса – археалагічную, музейнаархіўную ці этнаграфічную па выбары, пасля трэцяга – педагагічную ў летніках Беларусі. Гістарычны факультэт БДПУ чакае ўсіх тых, хто неабыякавы да мінулага і сучаснасці.

Алена КІКА Наш факультэт спецыяль ны, і, як жартуюць, людзі на ім вучацца і працуюць так сама незвычайныя. Таму што не кожны здольны праца ваць з хворымі дзецьмі або з людзьмі з пэўнымі адхілен нямі. І ў нас пытаюцца: дзе вы бераце сілы? А мы адказ ваем, што гэта натуральна для нас, бо мы ўспрымаем такіх людзей як роўных і не глядзім на іх са скрухай і жа лем. Вось таму ў нас на факультэ це так многа валанцёраў – студэн таў, якія свой вольны час прысвя чаюць справе міласэрнасці.

мову жэстаў і рэльефнакропкавы шрыфт Брайля (азбука для асоб з па рушэннямі зроку), авалодваем мето дыкай зносінаў з дапамогай прадме таў, малюнкаў, сімвалаў. Заняткі на факультэце праводзяць вядомыя Настасся ЛУТОХІНА А я хачу распавесці пра вучобу на ў краіне навукоўцы, арганізатары ФСА. Мы вывучаем шмат цікавых фундаментальных навуковамета дысцыплін: неўрапаталогію, псіхапа дычных і адукацыйных праектаў, аў талогію, карэкцыйную педагогіку тары вучэбных праграм. Навука не і інш. Акрамя таго, мы асвойваем стаіць на месцы – і мы таксама... Марыя ШЭРШАНЬ Разумееце, чалавек не можа жыць выключна сённяшнім днём. Чым глыбейшыя твае веды пра мінулае, тым паўней успрымаеш і разумееш сучаснасць – здаецца, банальныя

У музеі БДПУ

словы, але не для тых, хто нанова адкрыў для сябе ўчарашні дзень. Вось ужо трэці год удзельнічаю ў мерапрыемствах гістарычнага клу ба «Памяць». Мы дапамагаем ветэ ранам, вядзем вялікую пошукавую работу па аднаўленні прозвішчаў прапаў шых без вестак у гады вайны, разам з салдатамі воінскай часці МУС і членамі клуба «Памяць Аф гана» рэстаўрыруем гісторыкакультур ны комплекс «Лінія Сталіна».

Факультэт дауніверсітэцкай падрыхтоўкі БДПУ рыхтуе абітурыентаў да паступлення ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь

ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ г. Мінск, вул. Караля, 16Aа, вучэбны корпус № 6; тэл. 200A71A03. Дэкан – Сяргей Уладзіміравіч ЯКАВЕНКА, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Адной з галоўных задач факультэта з’яўля тоўна падрыхтавацца да навучання ва універ ецца забеспячэнне якаснай падрыхтоўкі юна сітэце без адрыву ад вытворчасці, могуць зай коў і дзяўчат да паступлення ў БДПУ і іншыя мацца ў групах вячэрняй і завочнай форм ат вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны. рымання адукацыі. Акрамя гэтага, наша дзейнасць накіравана на На базе факультэта дауніверсітэцкай пад сацыяльную падтрымку выпускнікоў сельскіх рыхтоўкі БДПУ працуюць педагагічныя кла школ, на адаптацыю да навучання ў ВНУ, на сы. У 10–12 класах навучанне ажыццяўля дапамогу ў прафесійнай арыентацыі моладзі. ецца па асобных вучэбных планах, у якіх З гэтай мэтай створаны падрыхтоўчае аддзя шмат увагі надаецца паглыбленаму вывучэн ленне, педагагічныя класы, Цэнтр дыстанцый ню шэрагу дысцыплін, чытаюцца спецыяль най адукацыі і прафарыентацыі. ныя курсы па педагогіцы і псіхалогіі. У Цэнтры дыстанцыйнай адукацыі і пра На падрыхтоўчае аддзяленне прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю адукацыю і пас фесійнай арыентацыі ўсе жадаючыя могуць пяхова прайшлі сумоўе па профільных дыс якасна падрыхтавацца да паступлення ў ВНУ цыплінах уступных экзаменаў. Замест сумоўя і ССНУ рэспублікі. На працягу ўсяго года дзей можна прадстаўляць сертыфікаты цэнтралі нічаюць вячэрнія, вочназавочныя падрых заванага тэсціравання. Слухачы стацыянару тоўчыя курсы, праводзяцца індывідуальныя забяспечваюцца інтэрнатам, маюць магчы кансультацыі і заняткі ў малакамплектных масць карыстацца бібліятэкай, наведваць групах, а непасрэдна перад цэнтралізаваным спартыўныя залы, адпачываць у студэнцкім тэсціраваннем і экзаменамі арганізуюцца прафілакторыі. Асобы, якія жадаюць грун двухтыднёвыя курсы.

22 студзеня 2008 г.

ПАДРЫХТОЎЧАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Дзённая форма навучання Тэрмін навучання – 8 месяцаў. Прыём заяў – з 1 верасня. Вячэрняя форма навучання Тэрмін навучання – 6 месяцаў. Прыём заяў – з 21 жніўня. Завочная форма навучання Тэрмін навучання – 7 месяцаў. Прыём заяў – з 21 жніўня. На падрыхтоўчае аддзяленне прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю адукацыю. Тэл. 2007103.

ПЕДАГАГІЧНЫЯ КЛАСЫ Для арганізацыі профільнага наву чання ў 10–12 класах агульнаадукацыйных устаноў. Тэрмін навучання – 2 гады. Прыём заяў – з 20 чэрвеня.

ЦЭНТР ДЫСТАНЦЫЙНАЙ АДУКАЦЫІ І ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ Вячэрнія курсы Тэрмін навучання – 6 месяцаў. Прыём заяў – з 1 кастрычніка. Завочныя курсы Тэрмін навучання – 7 месяцаў. Прыём заяў – з 1 верасня. ПАДРЫХТОЎКА ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ Тэрмін навучання – 8 месяцаў. Прыём заяў – з 1 верасня. Тэрмін навучання – 4 месяцы. Прыём заяў – з 9 студзеня. ДВУХТЫДНЁВЫЯ КУРСЫ ПЕРАД ТЭСЦІРАВАННЕМ І ЭКЗАМЕНАМІ Тэрмін навучання – 2 тыдні. Прыём заяў – з 7 красавіка.

Адрас факультэта: 220048, г. Мінск, вул. Караля, 169а, вучэбны корпус № 6. Тэл.: 200971903, 226944947, 306944943. Web9сайт факультэта: po.bspu.unibel.by Праезд: метро да станцыі «Фрунзенская»; тралейбус № 9, 13, 14, 57; аўтобус № 40, 50 да прыпынку «Юбілейная плошча».

7


Будучыня Дасканаласць Прэстыжнасць Унікальнасць За БДПУ – Будучыня! З кожным годам усё больш маладых людзей аказвае давер нашаму універсітэту, выбіраючы Дасканаласць адукацыі. У 2007 годзе мы сталі адной з самых Прэстыжных вышэйшых навуA чальных устаноў рэспублікі, атрымаўшы ганаровае «срэбра» ў рэйтынгу папулярнасці сярод абіA турыентаў. Напэўна, прычына гэтага хаваецца ва УніA версальнасці ведаў і Унікальнасці магчымасцей, якія прадастаўляе наш любімы універсітэт. План прыёму на дзённую бю джэтную і платную формы на вучання ў мінулым годзе скла даў 968 і 1152 чалавекі адпа ведна. За права звацца студэн тамі БДПУ змагаліся 3254 абі турыенты (2,89 чалавека на месца). Што тычыцца завочнай формы навучання, то на 750 бюджэтных і 1115 платных месцаў было пададзена 4363 заявы. Апошнім часам назіра ецца тэндэнцыя скарачэння

набору на завочнае бюджэтнае аддзяленне, прычым прэтэнда ваць на вучобу за дзяржаўныя сродкі могуць толькі тыя, хто скончыў сярэднюю спецыяль ную педагагічную ўстанову (ка ледж) або працуе ў сістэме аду кацыі. Конкурс 5 і больш чалавек на месца летась быў зафікса ваны на трынаццаці спецыяль насцях. У тым ліку на факуль тэце псіхалогіі ён дасягаў 8,4,

на ФНК – 7,8, на ФДА – 5,55 абітурыента на месца. Трады цыйна карыстаюцца папуляр насцю «Выяўленчае мастацт ва. Камп’ютэрная графіка» (14,2), шэраг спецыяльнасцей сацыяльнапедагагічнага фа культэта і ФСА. Адзначалася высокая запатрабаванасць спе цыяльнасцей «Біялогія. Хімія» (5,43), «Гісторыя. Са цыяльнапалітычныя дысцып ліны» (4,88), «Сусветная і ай чынная культура. Фальклор» (4,8). У параўнанні з мінулым го дам колькасць прадстаўнікоў моцнай паловы чалавецтва крыху павялічылася: 18 % першакурснікаў2007 – хлоп цы. На 9 спецыяльнасцях гэты паказчык перавысіў 33 %. Пе раважна мужчынскімі заста юцца «Фізіка. Інфарматыка» (56 %), «Гісторыя. Сацыяль напалітычныя дысцыплі ны» (48 %), «Дашкольная адукацыя. Фізічная культу ра» і «Фізічная культура. Менеджмент спорту і ту рызму» (47 %). А вось спе цыяльнасці псіхолагапеда

гагічнага кірунку – у асноў ным дзявочыя! Як паказаў аналіз сертыфіка таў з найбольш высокімі ба ламі, дакладныя навукі ўдала здаюць хлопцы. Мова, хімія, біялогія лепш даюцца дзяўча там, а вось у адносінах да гісторыі назіраецца інтэлекту альнае раўнапраўе. Максімальную для прыёмнай кампаніі мінулага года суму балаў (353) набрала дзяўчына, якая паступіла на спецыяль насць «Гісторыя. Замежная мова».

На першы курс універсітэта паступіла трынаццаць замеж ных грамадзян – прадстаўні коў Расіі, Літвы і Кітая. Да ўсяго сказанага вышэй можна дадаць, што амаль ча тыром тысячам маладых лю дзей, якім не пашчасціла стаць студэнтамі БДПУ ў 2007 годзе, давядзецца паспрабаваць шчас ця сёлета. Не здраджвайце сва ёй мары! В. ЗАЙЦАЎ, сакратар прыёмнай камісііA2007

Вынікі прыёму дакументаў і залічэння ў БДПУ ў 2007 годзе (дзённае аддзяленне)

Заснавальнік – Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 579.

Выходзіць раз у два тыдні на беларускай мове. Аб’ём 4 паласы фармату А3. Распаўсюджваецца 226A40A19 ў вучэбных карпусах і інтэрнатах БДПУ бясплатна. http://www.new.bspu.unibel.by/newspaper

220809, г. МінскA50, вул. Савецкая, 18, п. 127.

Газета надрукавана з дыяпазітываў заказчыка ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». ЛП № 02330/0056850 ад 30.04.2004. 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Тыраж 1000 экз. Зак. № 41. Падпісана ў друк 18.01.2008 г. у 8.00.

Рэдактар Т. А. БАШМАКОВА

nastaunik 2-3(1031-1032)  
nastaunik 2-3(1031-1032)  

news BSPU of name M Tank