Page 1

Восень увогуле багатая на святы, але галоўным з іх, безумоўна, з’яўляецца Дзень нараджэння нашага універсітэта! Гэтая ўрачыс тасць заўсёды становіцца Падзеяй. Не стане выключэннем і 93я гадавіна стварэння БДПУ. Узнагароджанне студэнтаўлідэраў, экс клюзіўнае лазернае шоу, святочны канцэрт з удзелам эстрадных зорак першай велічыні… Павіншаваць універсітэт прыедуць гана ровыя госці з бліжняга і дальняга замежжа. У іх ліку – доктар honoris causa БДПУ рэктар Вільнюскага педагагічнага універсітэта Альгірдас Гайжуціс, кіраўнікі расійскіх і ўкраінскіх вышэйшых навучальных устаноў, члены міжнародных акадэмій. Чым жа вы клікана такая павага і пашана? Пагартаем старонкі летапісу БДПУ разам!

ТЫ ПОМНІШ, ЯК УСЁ ПАЧЫНАЛАСЯ?

ПАВАЖАНЫЯ ПЕРШАКУРСНІКІ! Шчыра віншую вас са Святам ведаў! Наперадзе – час напружанай працы і вялікай адказнасці, цікавых і непаўторных імгненняў студэнцкага жыцця. Мы імкнемся да таго, каб выпускнік нашага універсітэта быў заўсёды запатрабаваны і ацэнены па заслугах, а дыплом БДПУ стаў адным з самых прэстыжных на адукацыйнай прасторы СНД. Нашы выкладчыкі рыхтуюць прафесіяналаў высокага ўзроўню, выхоўваюць будучую інтэлектуальную эліту Рэс7 публікі Беларусь. У вас ёсць усе магчымасці праявіць свае таленты і здоль7 насці, паказаць сябе творчай, камунікабельнай асобай, якая лёгка і хутка арыентуецца ў зменлівых абставінах, атрымлі7 вае задавальненне ад сваёй дзейнасці. І я жадаю, каб для кож7 нага з вас гады вучобы ў БДПУ былі карыснымі і прадуктыў7 нымі, а універсітэт стаў крыніцай фундаментальных ведаў, першай прыступкай кар’ернага росту, сапраўднай пуцёўкай у самастойнае жыццё. У добры шлях! Рэктар БДПУ, прафесар

П.Дз. Кухарчык

1914, 22 чэрвеня – Пасля двухгадовай распрацоўкі пытання Міністр народнай адукацыі Расійскай імперыі падпісвае Указ аб адкрыцці Настаўніцкага інсты тута ў Мінску. 1914, 21 лістапада – Адбываецца афі цыйнае адкрыццё першай мінскай педа гагічнай навучальнай установы. 1918, май – У адпаведнасці з рашэн нем Усерасійскага з’езду Мінскі на стаўніцкі інстытут набывае статус ВНУ і пераходзіць на 4гадовы тэрмін наву чання. 1920, 1 студзеня – Мінскі інстытут на роднай адукацыі ўваходзіць у склад БДУ ў якасці педагагічнага факультэта. 1931, 28 ліпеня – Педагагічны факуль тэт БДУ выдзяляецца ў самастойную адзінку – Беларускі дзяржаўны вышэй шы педагагічны інстытут. 1936 – Мінскаму дзяржаўнаму педа гагічнаму інстытуту прысвоена імя А.М. Горкага. 1944, 29 ліпеня – У МДПІ імя А.М. Гор кага ўзнаўляюцца перарваныя вайной заняткі. 1948 – На базе факультэта замежных моў МДПІ створаны Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў. 1972 – За поспехі ў падрыхтоўцы вык ладчыцкіх кадраў і навуковай дзейнасці Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага ўзнагароджваецца ор дэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

1975 – На базе бібліятэчнага факуль тэта МДПІ ствараецца Мінскі інстытут культуры (цяпер – Беларускі дзяржаў ны універсітэт культуры і мастацтва). 1982 – МДПІ адзначаны Ганаровай гра матай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. 1993, 8 верасня – Мінскаму дзяржаў наму інстытуту імя А.М. Горкага нада дзены статус універсітэта. 1995 – З гэтага года наша alma mater носіць імя Народнага паэта Беларусі Максіма Танка. 1997 – Універсітэт узнагароджаны Га наровым дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. 2004, верасень – У фае БДПУ са спон сарскай падтрымкай выпускнікоў уста ноўлены маятнік Фуко. 2006, люты – Геральдычная камісія за цвярджае сімволіку БДПУ. 2007, красавік – Рашэннем Х з’езда Еў разійскай асацыяцыі універсітэтаў БДПУ нададзены статус сапраўднага члена Аса цыяцыі. 2007, 1 верасня – У гэты дзень ва уні версітэце панаваў сонечны настрой: пер шакурснікам уручалі кветкі, гасцям прапаноўвалі зрабіць запіс у кнізе пажа данняў, творчыя калектывы выступалі з лепшымі канцэртнымі нумарамі. Лейт матывам свята сталі словы «Я ганаруся БДПУ!» (гл. фота).


ГОД НАРАДЖЭННЯ — 1914ты А. ВЯЛІКІ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт М. ЗАБАЎСКІ, доктар гістарычных навук, прафесар Навучальныя ўстановы нараджаюцца і сталеюць зусім не так, як людзі. Калі ім год, яны маладыя, калі дзесяць – дарослыя, калі трыццаць – нарэшце паўналетнія, аднак толькі за паўвекавой мя жой іх чакае сапраўдны росквіт. Лёгкі і стройны, будынак педага гічнага універсітэта імкнецца да аблокаў – але хто б мог уявіць сабе гэта дзевяноста тры гады таму, калі ўсё толькі пачыналася і церняў было значна больш, чым даступных воку зорак?.. «Имею честь донести Вашему Превос толькі за 5 гадоў (з 1907 па 1912) павялі ходительству, что 21го сего ноября в два чылася амаль удвая, а настаўнікаў з інсты часа дня состоялся акт открытия вве туцкай адукацыяй катастрафічна не ха ренного мне учительского институ пала. Дастаткова зазначыць, што каля та», – вось так лаканічна і суха дырэк 50 % выкладчыкаў гарадскіх вучылі тар Мінскага шчаў не мелі настаўніцка адпаведна га педагагіч га інстытута Зміцер Іва нага цэнзу. навіч Сцяпу Мінск да чакаўся ра паведам ляў папячы свайго часу целю Вілен толькі ў ка стрычніку скай вучэб най акругі Злева – дом Ш. Бярковіча 1912 года. пра падзею, Дырэктар якая ўскалыхнула ўсё грамадскае і куль народных вучылішчаў Сакалоў накіраваў турнае жыццё правінцыяльнага горада на у Вільню дакладную запіску, дзе ўсебако ўскраіне Расійскай імперыі. ва абгрунтоўваў неабходнасць адкрыцця У гэты дзень пад велічныя гукі гімна настаўніцкага інстытута, узгадаўшы ўда «Коль славен наш Господь…» святар лае геаграфічнае месцазнаходжанне Мікалай Гамолка адправіў малебен і ас Мінска і яго ролю як культурнаадукацый вяціў «першынца», якому наканавана нага цэнтра ПаўночнаУсходняга краю, ба было закласці асновы нацыянальнай вы гатую гарадскую казну, моцныя земскія ўстановы, зацікаўленасць мясцовых улад. шэйшай педагагічнай школы. У пачатку ХХ стагоддзя Мінская губер Апошняя фраза не была простым «рэве ня адчувала востры недахоп у педагагіч рансам»: губернскі земскі сход пастанавіў най установе, якая б рыхтавала настаўні выдзяляць будучаму інстытуту па 5000 каў для гарадскіх вучылішчаў – пачатко рублёў штогод, а гарадская і земская ўпра вых школ з шасцігадовым тэрмінам на вы яшчэ раней «выказалі гатоўнасць пры вучання. Дзейнасць Віленскага хрысціян няць пасільны ўдзел у выдатках па яго скага настаўніцкага інстытута і аналагіч ўтварэнні». Міністэрства асветы Расійскай ных навучальных устаноў у Віцебску і імперыі, улічваючы гатоўнасць мясцовых Магілёве не вырашала праблемы: коль улад фінансава падтрымліваць сваю наву касць вучылішчаў у Мінскай губерні чальную ўстанову, унесла ў каштарыс дзяр

жаўнага бюджэту на 1914 год расходы на прыярытэтамі: у аснову ўсяго навучаль дзейнасць Мінскага настаўніцкага інсты нага працэсу былі пакладзены педагагіч тута – а гэта было 30 600 рублёў штогод, у ныя дысцыпліны. У інстытуце была пры тым ліку 10 000 на стыпендыі навучэнцам. нята змешаная сістэма выкладання, якая Не знайшла перашкод для стварэння спалучала ўрочныя і лекцыйныя элемен інстытута ў Мінску і Дзяржаўная дума. ты. Кантроль за ўзроўнем ведаў ажыццяў Цяпер заставалася толькі чакаць «найвы ляўся праз дамашнія пісьмовыя заданні, сачэйшага» ўказа Мікалая ІІ, які і быў семінары і, натуральна, экзаменацыйныя падпісаны 22 чэрвеня 1914 года. сесіі. Нягледзячы на фінансавыя цяж Аднак за святам прыйшлі значна больш касці, грошай на вучэбную літаратуру не празаічныя будні. Свайго будынку інсты шкадавалі: за першыя паўгода працы тут усё яшчэ не меў, і яго кіраўніцтва інстытуцкая бібліятэка набыла 353 най вымушана было арандаваць двухпавярхо менні кніг па розных галінах навукі. вы асабняк гандляра Бярковіча, які за Адкрыццё інстытута адбылося не ў самы ламіў за свой дом 4100 рублёў – немалую спрыяльны час. Першая сусветная вайна плату па мерках таго часу. Дамова за дайшла і да Беларусі. Горад запаланілі бе ключалася на 2 гады, бо на працягу гэтага жанцы, рэзка падскочылі цэны на харча тэрміну планавалася пабудаваць уласную ванне і прадметы першай неабходнасці. камяніцу. Гэты будынак быў зусім не Выкладчыкі вырашылі аддаваць 4 % сва прыстасаваны для правядзення заняткаў, ёй зарплаты мінскаму шпіталю для пара і таму да канца верасня ў ім праходзіў неных, які быў створаны і існаваў на гро рамонт і падрыхтоўка аўдыторый. Уступ шы ўстаноў адукацыі горада, не аднойчы ныя іспыты пачаліся толькі 2 кастрыч ахвяравалі на Скобелеўскі камітэт дапа ніка 1914 года. Цікава зазначыць, што да могі інвалідам вайны. Не адставалі ад пе 1917 года ў настаўніцкія інстытуты пры дагогаў і студэнты, якія бясплатна займа маліся выключна мужчыны права ліся з салдацкімі дзецьмі. слаўнага веравызнання са стажам педа Летам 1915 года фронт усутыч наблізіўся гагічнай работы не менш за два гады. да Мінска. У жніўні выкладчыкі яшчэ па З трыццаці спелі пры Сёння БДПУ – гэта сапраўдная маленькая краі7 першакурсні няць ус на са сваёй багатай гісторыяй і непаўторнай куль7 тупныя каў 17 скон турай. Яе «насельніцтва» складаюць прыкладна чылі настаў экзамены, 20 000 студэнтаў, больш чым 700 прафесараў і да7 ніцкія семіна а 1 верасня цэнтаў, каля 3000 супрацоўнікаў. У структуру дырэктару рыі, 11 мелі універсітэта ўваходзяць 8 вучэбных карпусоў, званне настаў інстытута 6 інтэрнатаў, педагагічны каледж, спартыўны прыйшло ніка пачатко комплекс, аграбіястанцыя «Зялёнае»… І гэта яшчэ распара вай школы і далёка не поўны пералік! Фонды універсітэцкай павятовага ву джэнне аб бібліятэкі налічваюць каля 1,5 млн асобнікаў, сярод неадклад чылішча. Ся якіх ёсць рарытэтныя выданні XVIII — пачатку най эва рэдні ўзрост ХХ ст. Усім, хто жадае ўведаць больш пра міну7 паступіўшых куацыі. лае і сучаснасць нашай alma mater, мы прапануем Толькі складаў 20— наведаць музей гісторыі БДПУ або завітаць на сайт 6 кастрыч 25 гадоў. http://new.bspu.unibel.by Зыходзячы ніка 1915 з вопыту іншых інстытутаў аналагічнага года ў Яраслаўлі Мінскі настаўніцкі інсты профілю, настаўніцкі савет вызначыўся з тут узнавіў перапыненыя вайной заняткі…

20 красавіка ў жыцці нашай alma mater адбылася значная падзея: БДПУ нададзе ны статус сапраўднага члена Еўразійскай асацыяцыі універсітэтаў. Гэта стала выні кам шматгадовай працы і, безумоўна, сведчаннем прызнання якасці нашай адукацыі далёка за межамі Беларусі. Па падрабязнасці і каментарыі мы звярнуліся да началь ніка аддзела міжнароднага супрацоўніцтва А. ЕЎДАКІМАВА.

Міжнароднае супрацоўніцтва: раніца новага дня – На працягу апошніх трох гадоў можна прасачыць відавоч ную дынаміку вучэбных, наву ковых і творчых кантактаў з за межнымі ВНУ ў развіцці сістэ мы акадэмічных абменаў. Так, колькасць замежных студэнтаў за гэты перыяд павялічылася ўдвая. У лідэрах тут, бясспрэч на, Расія, але апошнім часам у нас атрымоўваюць адукацыю і прадстаўнікі такіх «экзатыч ных» краін, як Егіпет, Алжыр, Марока, Камерун, ШрыЛанка. 2

Студэнты з краін СНД часцей за ўсё выбіраюць факультэт псіха логіі і лінгвістыку, кітайцы – выключна мастацтва (музычнапе дагагічны факультэт і ФНК). Між іншым, выпускніца нашай магі стратуры кітаянка Ван Мэй Мэй нядаўна наведала Мінск. Яе візіт паспрыяў заключэнню дамоўле насці аб супрацоўніцтве з універ сітэтам Дзішу (Кітай). Аднак гэта далёка не адзіны напрамак нашай дзейнасці. У рамках міжнароднага супра

цоўніцтва ажыццяўляецца абмен вучонымі для правядзення да следчых работ, чытання дакла даў, лекцый; удзел у міжнарод ных праграмах, канферэнцыях; сумесныя публікацыі артыкулаў і дакладаў; абмен літаратурай, ву чэбнымі дапаможнікамі. Гэта разнапланавая і шматузроўневая праца, якая паглыбляецца з кож ным годам. Асабліва трывалыя кантакты ўжо больш чым шэсць гадоў БДПУ падтрымлівае з Вільнюскім педагагічным універ

сітэтам (Літва). Тут праходзяць вучэбную моўную стажыроўку студэнты факультэта беларускай філалогіі і культуры (аддзяленне літоўскай мовы). Акрамя таго, гэту навучальную ўстанову навед валі з лекцыямі дэкан факультэ та рускай філалогіі В.Дз. Стары чонак і дацэнт кафедры беларус кай літаратуры П.М. Кушнерык. У сваю чаргу, мы прымалі дэлега цыю ВПУ і асобна выкладчыкаў кафедры агульнай гісторыі. БДПУ бярэ актыўны ўдзел у міжнародных праграмах і праек тах. Гэта дазваляе супрацоўнікам нашага універсітэта праявіць ініцыятыву ў стварэнні адзінай адукацыйнай прасторы, ад крыцці новых спецыяльнасцей, прыкладной сацыяльнай рабоце на магістэрскім узроўні. REAP, TEMPUS – найбольш вядомыя

праекты, у якіх удзельнічалі і ўдзельнічаюць нашы выклад чыкі і студэнты. У гэтым годзе мы чакаем гру пу студэнтаў са Славакіі (Прэ шаўскі універсітэт), якія будуць займацца на факультэце беларус кай філалогіі і культуры, з Бал гарыі (Вялікатырнаўскі універ сітэт імя Свв. Кірылы і Мяфо дзія). Балгары будуць вывучаць рускую мову. Дацэнта кафедры новай і найноўшай гісторыі В.У. Адзярыха чакае двухгадо вая стажыроўка ў Кітаі. Вялі кія перспектывы бачацца і ў супрацоўніцтве з Бакінскім сла вянскім універсітэтам. У пры ватнасці, мы плануем адкрыццё цэнтра азербайджанскай культу ры ў нашым універсітэце і аб мен выкладчыкамі. Вераніка МАНДЗІК 6 верасня 2007 г.


Будучыня Дасканаласць Прэстыжнасць Унікальнасць За БДПУ – Будучыня! З кожным годам усё больш маладых людзей аказвае давер нашаму універсітэту, выбіраючы Дасканаласць адукацыі. Сёлета мы сталі адной з самых Прэстыжных вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі, атрымаўшы ганаровае «срэбра» ў рэйтынгу папулярнасці сярод абітурыентаў. Напэў на, прычына гэтага хаваецца ва Універсальнасці ведаў і Унікальнасці магчымасцей, якія прадастаўляе наш любімы універсітэт. План прыёму на дзённую бю джэтную і платную формы наву чання складаў 968 і 1152 чала векі адпаведна. За права звацца студэнтамі БДПУ змагаліся 3254 абітурыенты (2,89 чалавека на месца), 70 з якіх праходзілі па за конкурсам, 12 скарысталі сваё права паступлення без уступных іспытаў, а 126 мелі мэтавае на кіраванне. Што тычыцца завоч най формы навучання, то на 750 бюджэтных і 1115 платных мес цаў было пададзена 4363 заявы. Дарэчы, назіраецца відавочная тэндэнцыя скарачэння набору на завочнае бюджэтнае аддзяленне, прычым прэтэндаваць на вучобу за дзяржаўныя сродкі могуць толькі тыя, хто скончыў сярэд нюю спецыяльную педагагічную ўстанову (каледж) або працуе ў сістэме адукацыі. Конкурс 5 і больш чалавек на месца сёлета быў зафіксаваны на трынаццаці спецыяльнасцях. У тым ліку на факультэце псіха логіі ён дасягаў 8,4, на ФНК – 7,8, на ФДА – 5,55 абітурыента на месца. Традыцыйна карыста юцца папулярнасцю «Выяўлен чае мастацтва. Камп’ютэрная графіка» (14,2), шэраг спецыяль насцей сацыяльнапедагагічнага факультэта і ФСА. Адзначалася высокая запатрабаванасць спе цыяльнасцей «Біялогія. Хімія» (5,43), «Гісторыя. Сацыяльнапа літычныя дысцыпліны» (4,88), «Сусветная і айчынная культу ра. Фальклор» (4,8). У параўнанні з мінулым го дам колькасць прадстаўнікоў моцнай паловы чалавецтва кры

6 верасня 2007 г.

ху павялічылася: 18 % перша курснікаў новага набору – хлоп цы. На 9 спецыяльнасцях гэты паказчык перавысіў 33 %. Пера важна мужчынскімі застаюцца «Фізіка. Інфарматыка» (56 %), «Гісторыя. Сацыяльнапалітыч ныя дысцыпліны» (48 %), «Да школьная адукацыя. Фізічная культура» і «Фізічная культура. Менеджмент спорту і турызму» (47 %). А вось спецыяльнасці псіхолагапедагагічнага накірун ку – у асноўным дзявочыя! Як паказаў аналіз сертыфі катаў з найбольш высокімі ба ламі, дакладныя навукі ўдала зда юць хлопцы. Мова, хімія, біяло гія лепш даюцца дзяўчатам, а вось у адносінах да гісторыі назіраец ца інтэлектуальнае раўнапраўе. Максімальную для прыём най кампаніі гэтага года суму балаў (353) набрала дзяўчына, якая паступіла на спецыяльнасць «Гісторыя. Замежная мова». Най меншую колькасць балаў (120) прадставіў хлопец (спецыяльнасць «Матэматыка. Інфарматыка»). На першы курс універсітэ та паступіла трынаццаць замеж ных грамадзян – прадстаўнікоў Расіі, Літвы і Кітая. Да ўсяго сказанага вышэй мож7 на дадаць, што амаль што ча7 тыром тысячам маладых лю7 дзей, якім не пашчасціла сёлета стаць студэнтамі БДПУ, давя7 дзецца паспрабаваць шчасця ў на7 ступным годзе. Не здраджвайце сваёй мары! В. ЗАЙЦАЎ, сакратар прыёмнай камісіі

Напачатку чэрвеня ў Мінскай ратушы мэр сталіцы М. Паўлаў уручыў прэміі Мінгарвыканкома студэнтам вышэйшых навучальных устаноў, якія дабіліся знач ных поспехаў у навуковай дзейнасці. «Што ж трэба было зрабіць, каб заслужыць прызнанне на такім высокім узроўні?» – зацікавіўся карэспандэнт «Н» – і накіра ваўся да пяцікурснікаў Алега КЛЯЦКО з факультэта прыродазнаўства і Юліі МЯЛЕШКІ з ФНК, якія ўжо дакладна ведаюць адказ на гэтае пытанне...

ПЛЁН ПАЗНАННЯ Адразу пасля ўзнагароджання

ГЕАГРАФІЯ ВЯТРОЎ І ДАРОГ Падчас размовы з Алегам падумалася: «Як добра, што мы, у адроз ненне ад Дон Кіхота, не змагаемся з ветракамі, а будуем ветраныя станцыі!» Малады чалавек распрацоўвае надзвычай актуальную для Беларусі тэму – альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Яго дыпломная праца прысвечана перспектывам развіцця ветраэнергетыкі ў Рэспуб ліцы Беларусь, але даследчык не абмінае ўвагай магчымасці вады, сонца і… цвёрдых бытавых адходаў. З дакладамі па гэтай тэматыцы Алег не раз выступаў на канферэнцыях, з якіх яму больш за ўсё за помніліся самая першая – у Бабруйскім філіяле БДЭУ і кіеўская – у Нацыянальным універсітэце імя Т. Шаўчэнкі. Яны пакінулі вялікую колькасць яркіх уражанняў і цікавых знаёмстваў. Акрамя ўсяго іншага, Алег займае пасаду навуковага сакратара Міжнароднага форуму «Першы крок у навуку», які праводзіцца ў рамках канферэнцыі «Моладзь у навуцы2007», арганізаванага НАН Беларусі, дзе па яго ініцыятыве была створана секцыя «Геаграфія». У будучым Алег хацеў бы ўвайсці ў групу навукоўцаў, якія шука юць прыдатныя месцы для ветраных станцый і робяць неабходныя вымярэнні. Праўда, па словах хлопца, галоўныя недахопы ветра энергетычных установак – шум і даволі высокая цана на энергію ў параўнанні з традыцыйнымі крыніцамі.

АД ЭТНАГРАФІІ ДА ПЕДАГОГІКІ

Па выніках апошняга Рэс7 публіканскага конкурсу сту7 дэнцкіх навуковых прац 6 маладых даследчыкаў сталі лаўрэатамі; работы яшчэ дзесяці ўдастоены дыпломаў І катэгорыі; 40 прац адзнача7 ны дыпломамі ІІ катэгорыі, 25 – ІІІ катэгорыі.

Стыпендыю Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай пад7 трымцы адораных навучэн7 цаў і студэнтаў атрымліва7 юць 4 прадстаўнікі БДПУ.

Ва універсітэце дзейніча7 юць 153 навукова7праблемныя групы. На базе БДПУ летась прайшлі 56 навукова7прак7 тычных канферэнцый.

– Паколькі я вучылася ў педагагічным класе пры БДПУ, то пытан не выбару навучальнай установы і факультэта перада мной увогуле не стаяла, – расказвае Юлія. – На фарміраванне маіх навуковых інта рэсаў паўплывала, папершае, педагагічная практыка, а падругое, мая выкладчыца педагагічных тэхналогій і адначасова навуковы На сённяшні дзень у магі7 кіраўнік Л.М. Варанецкая. Паступова я стала ўдзельнічаць у рэспуб стратуры БДПУ навучаюц7 ліканскіх і міжнародных канферэнцыях, пісаць даклады па народ ца 218 чалавек, у аспіранту7 най педагогіцы і сацыяльных праблемах выхавання. На сённяшні ры – 240. дзень у зборніках і часопісах змешчана 23 маіх артыкулы. Акрамя таго, я з’яўляюся сааўтарам пяці вучэбных дапаможнікаў, а мая навуковая праца па тэме «Выхаванне асобы старэйшага школьніка сродкамі народнай педагогікі» стала ў 2006 годзе лаўрэатам рэспублікан скага конкурсу. У бліжэйшых планах – напісанне ўласнай кнігі. Вераніка МАНДЗІК P.S. Напэўна, чытачам цікава будзе даведацца, як склаўся лёс нашых герояў пасля заканчэння універсітэта. Абодва яны працягваюць навучанне ў магістратуры. Юлія, акрамя таго, сумяшчае вучо бу з выкладчыцкай дзейнасцю і, дарэчы, рыхтуе да выдання аўтарскі вучэбны дапаможнік. Днямі яна атрымала прэмію Савета Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай пад трымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. 3


Вучоба ў ВНУ – кароткі, але вельмі важны перыяд у вашым жыцці. Для адных ён ператвараец7 ца ў бясконцую чараду лекцый і эк7 заменаў, для другіх становіцца ча7 сам цікавых зносін, пошуку і рэалі7 зацыі сябе ў розных сферах творчай, грамадскай, навуковай дзейнасці.

ДАЛУЧАЙСЯ ДА НАС! Грамадскае аб’яднанне «Беларускі рэс публіканскі саюз моладзі» – гэта ваш шанц хутчэй уключыцца ў цікавае, раз настайнае жыццё універсітэта. З кожным днём колькасць яго членаў павялічваец ца, а дзейнасць становіцца ўсё больш разнапланавай. Калі вы станеце членам БРСМ, у вас з’явяцца магчымасці: √ кантактаваць з цікавымі і здольнымі маладымі людзьмі; √ атрымліваць самую поўную інфарма цыю пра жыццё студэнтаў нашага універ сітэта і іншых ВНУ; √ удзельнічаць у творчых, навуковых, валанцёрскіх праектах, гарадскіх і рэс публіканскіх семінарах і канферэнцыях рознай тэматыкі; √ супрацоўнічаць са студэнтамі ВНУ Бе ларусі і іншых краін; √ вырашаць праблему працоўнай заня тасці на працягу навучальнага года і ў час летніх канікулаў; √ рэальна ўплываць на рашэнне жыл лёвабытавых праблем. Калі вы ўжо вырашылі правесці свае студэнцкія гады сапраўды цікава і з ка7 рысцю для сябе, набярыце нумар 227783728 або завітайце ў кабінет 98 вучэбнага кор7 пуса № 1. Калі ты сапраўдны студэнт – значыць, ты сябра студэнцкага прафсаюза! Пяр вічная прафсаюзная арганізацыя студэн таў БДПУ – гэта: √ Абарона сацыяльнаэканамічных пра воў студэнцтва. √ Юрыдычнаправавая падтрымка. √ Студэнцкае прадстаўніцтва ў перамо вах з адміністрацыяй ВНУ па ўсіх пы таннях арганізацыі вучэбнай дзейнасці і сацыяльнаэканамічнай праблематыцы. √ Бясплатная кансультацыя па юры дычных і сацыяльнаправавых пытаннях. √ Ахова працы і здароўя, грамадскі кант роль умоў вучобы і побыту, арганізацыя хар чавання і медыцынскага абслугоўвання. √ Прафсаюзная вучоба па ўсіх пытан нях арганізацыі вучэбнага працэсу і забес пячэння правоў студэнтаў і выпускнікоў. √ Праца з асобнымі сацыяльнымі катэ горыямі студэнтаў (сіроты, інваліды, ся мейныя студэнты і інш.). √ Арганізацыя адпачынку і аздараўлен ня студэнцтва. √ Фінансаванне студэнцкіх праграм і праектаў. √ Аказанне матэрыяльнай дапамогі. Па гэтых і іншых пытаннях звяртай7 цеся ў Пярвічную прафсаюзную аргані7 зацыю студэнтаў: кабінеты 106 і 107 ву7 чэбнага корпуса № 1, тэл. 227783782.

МАЗАІКА ТВОРЧАСЦІ Збяры свой Сусвет! Вераніка МАНДЗІК – Анатоль Алегавіч, якія магчымасці прадастаўляе наш універсітэт для рас крыцця і развіцця здольнасцей студэн таў? – Існуюць розныя інтэрпрэтацыі паняц ця творчасці. Мне больш падабаецца тая з іх, што атаясамлівае творчасць з усвя домленай інавацыйнай дзейнасцю чала века – а гэта не толькі мастацтва ў кла січным разуменні, але і навука, спорт, гра мадская дзейнасць... – Давайце крыху пагаворым пра мас тацтва. – У БДПУ яно найбольш яскрава прад стаўлена трыма асноўнымі «кітамі» – ха рэаграфія, вакал і тэатр. У нас ёсць славу ты народны танцавальны калектыў «Рэй», народны вакальнахарэаграфічны ансамбль «Ярыца», якія сваёй творчасцю надалі імпульс для ўзнікнення шматлікіх новых праектаў студэнцкай моладзі («Лица», «К.У.Б.А.», «Элемент»). Адразу трэба сказаць, што многія маладзёжныя калек тывы спалучаюць у сваёй дзейнасці эле менты некалькіх відаў мастацтва. Яркі прыклад – праект «ЛюКаТан», калісьці факультэцкі, што сёння вырас да агульна універсітэцкага ўзроўню і акрамя харэагра фічных пастановак уключае валанцёрскі рух, мае студыю дызайну і моды, спартыў ны сектар, выпускае ўласную газету. Упэў нена трымаюць марку на гарадскіх, рэс публіканскіх і міжнародных конкурсах ва кальныя калектывы БДПУ. Так, асаблі вай папулярнасцю карыстаюцца мужчын ская група «Модус» і жаночая – «Дыя мант». Між іншым, вялікая колькасць таленавітых дзяўчат наводзіць на думку пра неабходнасць стварэння яшчэ аднаго вакальнага калектыву. Так што, чароўныя і галасістыя, у вас ёсць неблагі шанц прая віць сябе! – Дарэчы, якім чынам можна трапіць у склад творчага калектыву? – На сённяшні дзень у нас налічваецца больш чым 70 студэнцкіх праектаў. Рас

клад іх працы будзе вывешаны на факуль тэтах, і кожны жадаючы можа прыйсці і паспрабаваць свае сілы. Мы плануем у верасні – кастрычніку арганізаваць кан цэртную праграму ў нефарматным вары янце, каб максімальна раскрыць патэнцыял творчых калектываў і прыцягнуць у іх склад новыя сілы. Гэта будзе штосьці нестан дартнае, магчыма, накшталт серыі майстаркласаў. – Я ведаю, што тэатральнае майстэрства нашых студэн таў нязменна выклікае захап ленне гледачоў. – Бясспрэчна. Тэатральныя калектывы «Жывое слова», «Мы», «Лінгва» карыстаюцца папуляр насцю не адзін дзесятак гадоў і ўсе но сяць званне народных. Нягледзячы на тое, што склад артыстаў увесь час змяняецца, вартасць і якасць працы застаюцца на са

прэсцэнтр, які каардынуе журналісцкую дзейнасць студэнтаў. Яшчэ неабходна ўзгадаць спорт як маг чымасць духоўнага і фізічнага самаўдаска налення. У нашым універсітэце працуе «Карабельны пераварот» у калектыве К.У.Б.7А.

больш чым 20 спартыўных секцый. Пасля рамонту ўзнавіла сваю работу шыкоўная гімнастычная зала інтэрната № 2. Дзяўча ты маюць магчымасць займацца шэйпін гам, фітнесам, наведваць заняткі па аэро біцы. Некаторыя са студэнтаў ме «Гарызонт»: на піку актыўнасці навіта ў спорце знаходзяць сябе і дасягаюць значных поспехаў. Так, наша выпускніца Яўгенія Ліхута – адна з трох беларускіх спартсменаў, якія заваявалі за латыя медалі на сусветнай уні версіядзе ў Бангкоку. Увогуле, канцэпцыя арганіза цыі выхаваўчай работы, выпра цаваная ў нашым універсітэце, дазваляе рэалізавацца самым мым высокім узроўні. Тут шукаюць сме смелым студэнцкім ініцыятывам. Шукай лыя і нестандартныя рашэнні, ставяць це, прыдумвайце, спрабуйце – і ў выніку часам эпатажныя эксперыменты і робяць абавязкова народзіцца штосьці новае і гэта з любоўю і прафесіяналізмам. арыгінальнае, толькі ваша! Нарэшце, – Але ж не ўся творчасць трымаецца прыходзьце – на 127ы паверх галоўнага на «трох кітах»… корпуса ў пакой 128, або тэлефануйце на – Так, можна шмат гаварыць пра валан нумар 227783701. Не ўсе дасягнуць су цёрскія аб’яднанні, КВЗ, фотастудыі… светных вышынь, але кожнаму з вас па Асобна хачу адзначыць і ноухау менаві сілах зрабіць сваё жыццё больш яркім та нашага універсітэта – студэнцкую жур і цікавым. налістыку як масавую з’яву. Такой коль касцю друкаваных выданняў не можа па Пакуль існуе імкненне да прыгожага, хваліцца ніводная іншая ВНУ Мінска! да гармоніі духоўнага і фізічнага – будзе І гэта сапраўды якасныя, цікавыя творчыя існаваць і творчасць. Ці прарастуць яе праекты. У мінулым годзе пры падтрым зярняты ў нашай душы – залежыць ад цы рэктарата быў створаны студэнцкі кожнага з нас.

Калекцыя адзення ад Кацярыны Аўсейчык (белфіл)

Думка рэдакцыі можа не супадаць з пазіцыяй аўтараў артыкулаў.

Заснавальнік – Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 579.

Маладосць, як вядома, час смелых эксперыментаў, актыўнай ства ральнай дзейнасці, і студэнцкія гады ў гэтым плане, бадай, най больш прадуктыўныя. Калі, здаецца, увесь свет перад табою – хо чацца зрабіць яго лепшым і прыгажэйшым на радасць сабе і ўсім людзям на зямлі. Жыць. Кахаць. Тварыць. Ці ж не ў гэтым сэнс чалавечага існавання? Традыцыі творчых студэнцкіх калектываў нашага універсітэта глы бокія і трывалыя. Мы маем і каштоўныя набыткі, і магутны патэн цыял. Начальнік упраўлення інфармацыйнамасавых камунікацый і маладзёжных праектаў Анатоль ЖАЛЯЗНОЎ упэўнены: ствараць прыгажосць і несці яе людзям – асноўная місія кожнага з нас.

220809, г. Мінск50, вул. Савецкая, 18, п. 127. 2264019

www.new.bspu.unibel.by/newspaper

Выходзіць раз у два тыдні на беларускай мове. Аб’ём 4 паласы фармату А3. Распаўсюджваецца ў вучэбных карпусах і інтэрнатах БДПУ бясплатна.

Газета надрукавана з дыяпазітываў заказчыка ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». ЛП № 02330/0056850 ад 30.04.2004. 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Тыраж 1000 экз. Зак. № 807. Падпісана ў друк 5.09.2007 г. у 8.30.

Рэдактар Т. А. БАШМАКОВА

1022  
1022  
Advertisement