Page 1

HR MANUFACTURING(THAILAND)CO.,LTD. สร้างความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคง ด้วยคุณธรรม กับผลิตภัณฑ์นมแพะ เอช อาร์

บริษัท เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง(ไทยแลนด์)จำกัด 1554 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-254446 ,แฟกซ์ 074-254495 www.hrthau2u.com อีเมล์: info@hrthai2u.com


ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ...................................................นามสกุล.................................................................. ที่อยู่. เลขที่..........................หมู่..............ซอย............................ถนน................................ แขวง/ตำบล......................เขต/อำเภอ.............................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์.........................เบอร์โทรศัพท์............................แฟกซ์................................ อีเมล์................................................รหัสสมาชิก............................................................. ชื่อ ที่อยู่ เบอรโทรศั พท์ ์ ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์


บริษัท เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง(ไทยแลนด์)จำกัด 1554 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-254446 ,แฟกซ์ 074-254495 www.hrthau2u.com

ที่อยู่ เบอรโทรศั ์ พท์ ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์


บริษัท เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง(ไทยแลนด์)จำกัด 1554 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-254446 ,แฟกซ์ 074-254495 www.hrthau2u.com

ที่อยู่ เบอรโทรศั ์ พท์ ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

ชื่อ ที่อยู่

ชื่อ ที่อยู่

โทร. แฟกซ์ อีเมล์

โทร. แฟกซ์ อีเมล์


2555 2012 ปฏิทิน

กุมภาพันธ์

มกราคม

พฤ

อา

1

พฤ

อา

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

31

31

6

0

29

2

3

มีนาคม พ

เมษายน

พฤ

อา

1

2

3

4

พฤ

อา 1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

31

3

4

30

6

0

อา

30

พฤษภาคม จ

มิถุนายน

พฤ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

21

22

23

24

25

26

27

18

19

28

29

30

31

25

26

31

1

2

อา

อา

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

30

4

กรกฎาคม จ

พฤ

พฤ

5

สิงหาคม ศ

1

พฤ

อา

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

31

30

31

31

6

0

2

3

31

ตุลาคม

กันยายน จ

พฤ

อา

พฤ

อา

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

30

5

6

31

0

1

อา

พฤศจิกายน จ

พฤ

ธันวาคม

1

2

3

4

พฤ

อา

1

2

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

31

5

6

30

3

4

31


กิจกรรม เอช อาร์ 2555 2012

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

............................................................................................................... ...............................................................................................................


กิจกรรม เอช อาร์ 2555 2012

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

............................................................................................................... ...............................................................................................................


แพะเป็นสัตว์เลี้ยงเก่าแก่ของมนุษย์ชาติที่ให้ประโยชน์ใช้สอยรอบตัว เนื้อและนมใช้สำหรับบริโภคส่วนหนังและขน ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ต่างๆและมูลของมันใช้ทำเป็นปุ๋ย แพะเป็นสัตว์ที่สามารถ กินอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้ เศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวพืชผล เป็นต้นว่าส่วนของ ลำต้นเปลือกและผัก นอกจากนี้แพะยังมีความสามารถใน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มันจึงเลี้ยงได้เกือบทุกแห่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูเขาสูงที่ราบลุ่ม ข้อดีเด่นของแพะอีกประการหนึ่งคือ มันสามารถขยายพันธุ์ได้ดีในเขตร้อน แพะสามารถสืบพันธุ์ได้ตลอดปี และมีอัตราการคลอดลูกแฝด บ่อยครั้งกว่าโคและกระบือ นอกจากนี้มันยังมีระยะเวลาในการอุ้มท้องเพียง 5 เดือน ทำให้แพะหลายตัว สามารถคลอดลูกได้ 2 ครั้งในหนึ่งปี แต่ส่วนมากจะให้ลูกได้สามครอกภายในสองปี โปรตีนและไขมันในนมของแพะย่อยได้มากกว่าโค ทำให้มีคุณค่าต่อคนชรา ผู้ป่วยโดยเฉพาะที่เป็น โรคกระเพาะ และเด็กที่แพ้นมโค เม็ดไขมันในนมแพะ (fat globules) มีขนาดเล็กกว่าไขมันในนมโค และมีกรดไขมัน สายโซ่สั้น (C6, C8, C10, C12) อยู่สูงกว่าจึงกระจายตัวได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังมี วิตามินเอ ไนอาซีน โคลีน และอีโนซิทอลสูงกว่า จริงๆแล้วนมแพะ ไม่ใช่น้องใหม่ในวงการนมแต่อย่างใด ในทางกลับกันนมแพะเป็นนมชนิดแรก ที่มนุษย์นำมาบริโภคก่อนน้ำนมจากสัตว์ชนิดอื่นด้วยซ้ำ เพราะนมแพะได้รับความเชื่อถือ และกล่าวขาน กันมาช้านานว่ามีคุณสัมบัติทางยาก ใช้ดื่มเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาตั้งแต่ยุคกรีก และในปัจจุบันนมแพะก็เป็นน้ำนมจากสัตว์ที่คนนำมาบริโภคมากที่สุดในโลกด้วย ในประเทศไทยเอง ก็นิยมบริโภคน้ำนมแพะเพียงแต่จำกัดอยู่ในกลุ่มย่อย เพราะที่ผ่านมายังไม่มีธุรกิจหรือหน่วยงานใด เข้ามาดำเนินการผลิตน้ำนมแพะอย่างจริงจัง สาเหตุหนึ่งที่ประชากรในหลายประเทศนิยมดื่มนมแพะ เป็นหลักเพราะแพะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ใน ข้ อ ห้ า มของศาสนาใด และที ่ ส ำคั ญ นมแพะเป็ น นมที ่ ม ี โ อกาสก่ อ ให้ เ กิ ด อาการแพ้ น ้ อ ยมาก เพราะโปรตีนในนมแพะเป็นโปรตีนที่ใกล้เคียงกับน้ำนมคน จากผลการวิจัยของ Nestle ในปี 1987 มีเด็กจำนวนสูงถึง 20% ที่ต้องพบกับปัญหาแพ้โปรตีนจากน้ำนมวัว (Cows Milk Alergy : CMA) และเด็กกลุ่มนี้มีก็แนวโน้มที่จะแพ้โปรตีนจากนมถั่วเหลืองด้วย แต่สามารถดื่มนมแพะได้โดยไม่ก่อให้ เกิดอาการแพ้แต่อย่างใด นอกจากนั้นนมแพะยังมีเม็ดไขมันขนาดเล็ก ทำให้ย่อยง่ายช่วยลดภาระการทำงาน ของกระเพาะและลำไส้ นมแพะใช้เวลาในการดูดซืมเข้าสู่ร่างกายเพียง 20 นาที ในขณะที่นมวัวใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง นมแพะย่อยง่ายกว่าถึง 6 เท่า ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้นมแพะเหมาะกับผู้ป่วย ระยะพักฟื้น และผู้ที่มีปัญหาในการย่อยไขมัน ส่วนคนที่ดื่มนมวัวแล้วท้องเสียนั้นเกิดจาก ร่างกายไม่สามารถย่อย นมวัวได้ทัน นมที่ดื่มเข้าไปจึงผ่านออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว สามารถหันมาดื่มนมแพะแทนได้


การที ่ ส ารอาหารในนมแพะถู ก ย่ อ ยและดู ด ซึ ม ได้ ง ่ า ย ทำให้ ร ่ า งกายได้ ร ั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที ่ เคยมีการทดลองของ Murry และคณะ (1999) ทำการเลี้ยงลูกสุกรด้วยนมแพะเป็นเวลา 52 วัน พบว่าลูกสุกรมีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกายน้อยมากอย่างเห็นได้ชัด และมี ค วามแข็ ง แรงของกระดู ก เพิ ่ ม ขึ ้ น เพราะไขมั น จากนมแพะย่ อ ยง่ า ยจึ ง ไม่ ส ะสมในร่ า งกาย และนมแพะมีปริมาณแคลเซี่ยมสูงกว่านมทั่วไป จึงทำให้เนื้อกระดูกแน่นขึ้น นอกจากนมแพะจะไม่ก่อไขมันสะสมแล้ว นมแพะยังมีกรดไขมัน ชนิดพิเศษชื่อ คาโพรอิก (Carproic) คาพรีลิก (Caprylic) และคาพริก (Capric) ที ่ ว งการแพทย์ ก ำลั ง ให้ ค วามสนใจ เพราะกดไขมั น เหล่ า นี ้ จ ะช่ ว ยรั ก ษาโรคทางการดู ด ซึ ม อาหาร ไม่ ว ่ า จะเป็ น โรค ภาวะดู ด ซึ ม สารอาหารบกพร่ อ ง หรื อ ลำไส้ เ ล็ ก ทำงานผิ ด ปกติ ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ป ั ญ หาเกี ่ ย วกั บ ระบบดู ด ซึ ม อาหาร แพทย์ จ ะแนะนำ ให้หันมาดื่มนมแพะแทนและที่พิเศษไปกว่านั้นกรดไขมันในนมแพะมี ส่วนช่วยสลายการสะสม โคเลสตรอลในเส้นเลือดด้วย นมแพะเหมาะกับผู้ป่วยโรคกระเพาะ เพราะนมแพะมีค่า pH อยู่ที่ 6.4 6.7 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการปรับสภาพ กระเพาะอาหาร ให้ ม ี ค วามเป็ น กลาง นมแพะจึ ง ช่ ว ยลดการอั ก เสบเนื ่ อ งจาก แผลในกระเพาะอาหารได้ นมแพะมี ส ั ด ส่ ว นของแคลเซี ่ ย มที ่ สูงกว่านมอื่นๆ ทั่วไป จึงเหมาะกับเด็กในวัยเจริญเติบโตและช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ อย่ า งที ่ เ กริ ่ น ไว้ ว ่ า ตั ้ ง แต่ ย ุ ค กรี ก โบราณจนถึ ง ปั จ จุ บ ั น มี ห ลายประเทศในแถบเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ที่ดื่มนมแพะเพื่อเป็นยารักษาโรค เพราะกล่าวกันว่านมแพะมีสรรพคุณทางยา เหมาะกับผู้ที่มีการภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ ไซนัส หอบหืด เพราะโปรตีนในนมแพะจะทำให้เม็ดเลือดขาว ทำงานมีประสิทธิภาพ ภูมิต้านทานในร่างกายดีขึ้น เคยมีผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้ทดลองดื่มนมแพะทุกวัน เป็นเวลา 2 เดือนพบว่า มีอาการแข็งแรงขึ้น ถึงขนาดมีคนกล่าวว่า “นมแพะไม่ใช่ยารักษาโรค แต่มีคนไข้นับพันรายที่รักษา ด้วยวีธีอื่นไม่หาย สามารถฟื้นจากอาการป่วยเมื่อใช้นมแพะ” สำหรับคนที่เคยดื่มนมแพะมาก่อนจะรู้สึกได้ว่าน้ำนมแพะมีความข้นมัน ทั้งนี้เพราะนมแพะมีเม็ดโปรตีน ที่ละเอียด ไม่ได้มาจากไขมันที่สูงแต่อย่างใด (จริงๆแล้ว นมแพะมีไขมันต่ำกว่านมวัว 20%) นอกจากนั้นนมแพะยังมีเนื้อนมและเม็ดไขมันที่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยธรรมชาติ ในขณะที่นมทั่วไป จะต้องผ่านกระบวนทำ Homogenized ในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ชั้นไขมันกับน้ำนมรวมเป็นเนื้อเดียวกันด้วย คุณสมบัติของนมที่ไม่ต้อง Homogenized น้ำนมแพะจึงคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติของนมมากที่สุด ข้อมูลที่น่าสนใจอันหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์ให้นมก็คือ ภาวะทางอารมณ์ของสัตว์มีผลต่อคุณภาพน้ำนมด้วย หากเป็นเช่นนั้น แพะจึงถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีภาวะทางอารมณ์เหมาะสม เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เป็นมิตร และมี ความผูกพันกับผู้เลี้ยง มีอุปนิสัยฉลาด กล้าหาญ ชอบเรียนรู้ เพราะแพะไม่มี “กรดแห่งความกลัว” (Fear Acid)


อยู่ในร่างกาย และยังเป็นสัตว์ที่สะอาดที่สุดในบรรดาสัตว์ให้นมด้วยกัน แต่ทนทานต่อโรคมากที่สุด และที่น่าสนใจคือ แพะเป็น สัตว์ที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด เมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สัตว์ตระกูลลิง1 จากสรรพคุณที่กล่าวมาข้างต้น คงทำให้หลายคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของนมแพะมากขึ้น และหากคุณ เป็ น คนที ่ พ ร้ อ มจะเปิ ด รั บ สิ ่ ง ใหม่ นมแพะก็ ถ ื อ เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ ่ ง เพื ่ อ สุ ข ภาพที ่ ด ี ข องคุ ณ เอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรละเลยที่จะพิจารณา เลือกดื่มนมแพะพาสเจอไรส์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. เพื่อให้แน่ใจว่านอกจากจะได้รับคุณค่าแล้ว ยังได้รับความปลอดภัยสูงสุดด้วย ในปัจจุบันได้มีการผลิต "นมแพะผง" ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ถึงหลายปี เลยทีเดียว และยังคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้ อย่าง เดิม ซึ่งแตกต่างจากนมแพะ ที่เป็นน้ำนมซึ่งเก็บ ไว้ได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ หลังจากเปิดใช้แล้ว ซึ่ง "นมแพะผง" เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างความ สะดวกสบายให้กับผู้ที่รัก สุขภาพทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ “นมแพะ” เป็นนมทึ่อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน วิตามินต่างๆ ซึ่งช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายคนเราได้ทั้ง ภายในและภายนอก ในวงการเครื ่ อ งสำอางถื อ ว่ า น้ ำ นมแพะเป็น “ไลโปรโซมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นสารที่ช่วยนำเอา ความชุ่มชื่น โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ ซึมลงสู่ ผิวหนัง ชั้นล่างได้ง่ายและดีขึ้น ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ ในผลิตภัณฑ์ ชะลอความแก่ ลดริ้วรอย คืนความอ่อนเยาว์ ให้แก่ผิว

สนับสนุนข้อมูลโดย 1. ผศ.ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายมานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่

ประโยชน์นมแพะที่มีต่อสุขภาพผิว

1. วิตามิน A ให้ความชุ่มชื่นต่อผิว มีส่วนของ AHA ที่ช่วยให้ผิวมีน้ำมีนวล ทำให้ผิวขาวขึ้นทำให้ผิวนุ่มและเต่งตึง 2. ค่าของ Ph ในนมแพะมีค่า ph 5-6 ซึ่งมีค่าเท่ากับ ph ของผิว มนุษย์สามารถ ใช้โดยตรงกับผิวง่ายในการละลายน้ำ และ กรีเซอไรด์สามารถนำมาใช้ผสมกับเครื่องสำอางได้ทุกชนิด 3. โมเลกุล เป็น ไขมันที่เล็กที่สุด ง่ายต่อการใช้และสามารถเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และ สำหรับดูแลสุขภาพ ง่ายต่อการดูดซึมของผิว


ประวัติบริษัท บริษัท เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด สร้างความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคง ด้วยคุณธรรม กับผลิตภัณฑ์นมแพะ เอช อาร์


วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมแพะ และใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

พันธกิจ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก

ความเป็นเลิศ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมแพะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผลิต เพื่อต้องการให้ HR เป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก HR มุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อผลักดันให้ HR ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านผลิตภัณฑ์ นมแพะ HR มีความมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง HR มีความใฝ่ฝันที่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนและกลยุทธ์ที่ดี เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้


กรรมการบริหาร ฮาชิม บิน จาฮายา ประธานกรรมการบริหาร Hashim Bin Jahaya Executive Chairman

สมาแอ รามันบากา กรรมการบริหาร

Samaae Ramanbaka Executive Director


วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทแนวหน้าในการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมแพะมุ่งสู่สากล เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความตระหนัก ถึงการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ โดยการผลิตเครื่องสำอางต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ ที่ผลิต มาจากนมแพะ ซึ่งเดิมทีนั้นบริษัทเป็นที่รู้จักในเรื่องของเครื่องสำอาง นั้นก็คือสบู่นมแพะ เอช อาร์.

พันธกิจ มีส่วนร่วมทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความกังวลในเรื่องของการดูแล สุขภาพและ ผิวพรรณ โดยให้การช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ.

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหน่วยงานชั้นนำทางการตลาด ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของท้องตลาด โดยมีความ หลากหลายในเรื่องของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตมาจากนมแพะธรรมชาติและบริสุทธิ์

แรงบันดาลใจ เอช อาร์ เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริโภคที่ให้ความเชื่อถือ และแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาบริษัท ดังนั้นเราจะเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดไป อย่างไม่หยุดยั้ง.


จากใจ...คณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับทุกคนที่ทำให้ HR ประสบความสำเร็จ และเราจะร่วมเดิน ไปพร้ อ มๆกั น เพื ่ อ บรรลุ ค วามสำเร็ จ ร่ ว มกั น ดั ง นั ้ น เราจึ ง ต้ อ งสร้ า งแรงบั น ดาลใจ และความคิ ด ริ เ ริ ่ ม ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้เราจะต้องเตรียม ความพร้อมให้ทันกับศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการแข่งขันอย่างกว้างขวาง การเป็นผู้ประกอบการนั้นเราต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เราจำเป็นต้องไขว่คว้าโอกาสทาง ธุรกิจในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จกับตัวเอง เราต้องมีการวางเป้าหมายในระยะยาวและ ก้าวไปให้ถึงความสำเร็จนั้น จะประสบความสำเร็จได้ HR ต้องมีความมุ่งมั่นและสามารถปรับตัว เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน การศึกษาและการปฎิบัติงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายมาก ซึ่งทำให้เกิด ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน HR มีความภาคภูมิใจและยังเป็นผู้บุกเบิกในการผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมแพะ ผลิตภัณฑ์แต่ละ ตัวมีคุณภาพ, สะอาด, บริสุทธิ์และฮาลาล ส่วนในเรื่องแผนการตลาดของ HR เป็นแผนที่มีความยุติธรรม ต่อผู้ประกอบการรายย่อย สามารถนำไปขยายตลาดและเป็นธุรกิจ สำหรับพวกเขาได้ นอกเหนือจากนี้แล้วหวังว่าจะประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ตัวเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคนรอบข้าง ด้วย และหวังว่าความสำเร็จจะมาสู่ตัวคุณอย่างที่มุ่งหวังไว้


HR MARKETING SDN. BHD. เอช อาร์ มาเก็ตติ้ง เอสดีเอ็น บีเอชดี ก่อตั้งใน เดือน ธันวาคม 2541 เลขที่ 44 ถนนเปอร์กาไวย์ เมือง อลอร์สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 05050 โดยบริษัทมุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์จาก นมแพะบริสุทธิ์ ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อนำไปสู่ภาคธุรกิจ และเป็นครั้งแรกในประเทศ มาเลเซีย ที่ผลิตสูตรโดยใช้น้ำมัน ปาล์มจากสถาบันวิจัยน้ำมันปาล์ม แห่งประเทศมาเลเซีย Palm Oil Research Institute of Malaysia (PORIM). ได้รับเครื่องหมาย ฮาลาล จากกรม ศาสนาสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศ มาเลเซีย Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)


ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีของ เอชอาร์ ผลิตภัณฑ์ของเอชอาร์ทุกชนิดจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ทุกชนิด ก็มาจากนมแพะสดจากฟาร์มโดยตรงและปราศจากสารเคมีที่เป็นอัตรายทุกชนิด ซึ่งทุกอย่างก็ได้ผ่าน การทดสอบและเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพของคนในทุกระดับชั้น นอกจากนี้บริษัท เอชอาร์ ยังมีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีป็นของตัวเองแล้ว เอชอาร์ ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ จาก S.A. Laboratories Lustrel, ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย และได้ประสบผลสำเร็จ ในการค้นคว้าสูตรการทำนมแพะอัดเม็ดเป็นรายแรกของโลกอีกด้วย ซึ่งผลมาจากนั้นทำให้ผลิตภัณฑ์เอชอาร์เป็นที่ยอมรับโดย สถาบันปฏิบัติการคอสเมติก นานาชาติ ในประเทศฝรั่งเศสพร้อมกันนั้นยังได้รับคำปรึกษาจาก ศูนย์วิจัยทางด้านเทคโนโลยี เคมีขั้นสูง Advanced Oleochemical Technology Centre (AOTC) จากฝรั่งเศสอีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีสถาบันวิจัยน้ำมัน ปาล์มแห่งประเทศมาเลเซีย and Malaysian Palm oil Board (MPBO) คอยให้ คำปรึกษาอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เอชอาร์ ยังอยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพและ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เอชอาร์จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงโดยการใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สะอาดบริสุทธิ์ และฮาลาล เอชอาร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการจัดการประชุมเสวนาระหว่าง คณะกรรมการผู้บริหาร เอชอาร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยน้ำมันปาล์มของมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม 1998 เกี่ยวกับเคื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพที่ผลิตมาจากนมแพะ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ระหว่าง สถาบันวิจัยน้ำมันปาล์มของมาเลเซีย กับ เอชอาร์ ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัย น้ำมันปาล์ม ที่ รัฐ สลางอ ประเทศมาเลเซีย ในวันนั้นเอชอารก็ได้ตกลงที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพที่ผลิตจากนมแพะโดยได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยน้ำมันปาล์ม มาเลเซีย โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตมาจากนมแพะ ทั้งหมด 11 ชนิด ต่อมาในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชนิดแรกคือ สบู่นมแพะ เอชอาร์ ซึ่งได้จัดขึ้นที่ เมืองอโลสตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆ ก็ได้เปิดตัวต่อมาในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2542 อย่างเช่น ครีมล้างหน้า ครีมกันแดด เจลลดไขมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ ทุกชนิดจะมีนมแพะ เป็นส่วนผสมหลัก.ปัจจุบันผลิตภิณฑ์ชนิดแรกที่คิดว่าจะได้เป็น ที่รู้จักมากที่สุดในบรรดา สินค้ามาเลเซีย คือ ครีมเช็ดหน้า มอยส์เจอร์ไรเซอร์ เนื่องจากอุดมไปด้วย วิตามิน อี ซึ่งมีการผสมกับนมแพะ ชนิดเดียวในโลก


HR MANUFACTURING SDN. BHD. เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง เอสดีเอ็น บีเอชดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์นมแพะ เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง ถือได้ว่าเป็น แหล่งผลิตที่มีมาตราฐาน สากล GMP บนเนื้อที่ 40 ไร่ ในเขตนิคมอุตสหกรรม เมือง อลอร์สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิก เอช อาร์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ปัจจุบันเอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ จากนมแพะได้ ม ากถึ ง 30 ชนิ ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผลิ ต ภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ ก็จะมาจาก นมแพะ สบู่ใส (TRANSPARENT SOAP) ปัจจุบันสบู่ใส (TRANSPARENT SOAP) จะเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ เอชอาร์ ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยระหว่าง เอชอาร์ กับสถาบันวิจัยน้ำมันปาล์มแห่งประเทศ มาเลเซีย (MPOB) และยังถือได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวแรก ของมาเลเซีย ส่ ว นผสมหลั ก ของสบู ่ ใ ส จะประกอบด้ ว ย กลี เ ซอรี น , กรดแลคติ ก ซึ ่ ง ช่ ว ยให้ ผ ิ ว เรี ย บเนี ย น ป้องกันผิวหมองคล้ำ และที่สำคัญปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิว ด้วยราคาที่เหมาะสมและประหยัดแล้ว สบู่ใสยังสามารถใช้เป็นของขวัญและของประดับตกแต่งได้อีก ปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ที่ขายดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย เอชอาร์แมนูแฟคเทอริ่ง


HR MANUFACTURING (THAILAND) CO,.LTD. บริษัท เอช อาร์แมนูแฟคเทอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขยายการตลาดจาก ประเทศมาเลเซียสู่ประเทศไทยโดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1554 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-254446, แฟกซ์.074-254495 , เว็บไซต์ http://www.hrthai2u.com , อีเมล์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2552 ภายใต้การบริหารจัดการโดย

info@hrthai2u.com

สมาแอ รามันบากา กรรมการบริหาร

บริษัท เอช อาร์แมนูแฟคเทอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด

โดยบริ ษ ั ท มุ ่ ง เน้ น และมุ ่ ง มั ่ น อย่างตั้งใจจริง เพื่อเสริมสร้างให้คน ในสังคม ได้มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง จากการดื่มนมแพะ และมีรายได้จาก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และนโยบายที่เป็นหลักยึดถือปฏิบัติตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรมทั้งต่อตัวสินค้าและลูกค้า เหนือสิ่งอื่นใดบริษัทยังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม ด้วยการช่วยสร้าง โอกาสให้คนมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ดั่งปรัชญาที่ว่า

“สร้างความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคง ด้วยคุณธรรม กับผลิตภัณฑ์นมแพะ เอช อาร”์

บริษัท เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด ได้ ผ ่ า นการจด ทะเบี ย นประกอบธุ ร กิ จ ขายตรงจาก สำนั ก งาน คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี และยังได้ รับการขึ้นทะเบียนอาหารและเครื่องสำอาง จากสำนั ก งาน อาหารและยากระทรวงสาธารณสุ ข นอกเหนือจาก นั้น สินค้าเอช อาร์ ยังได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา เพื่อรับรองถึง คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า บริ ษ ั ท เอช อาร์ แมนู แ ฟคเทอริ ่ ง (ไทยแลนด์ ) จำกัดมีการจัดอบรม สัมนา ให้กับ สมาชิกเอชอาร์ สมาชิก ผู้นำนักบริหาร ตัวแทนจำหน่าย(โมบาย) และตัวแทนศูนย์กระจาย สินค้า(เอชอาร์ซี) ให้ความรู้เกี่ยวกับ สินค้า แผนการตลาด การบริการ และระบบออนไลน์ต่างๆ หรือแม้แต่อบรมวิธีการ ใช้เครื่องสำอาง นมแพะเอช อาร์ โดยให้ความรู้ สรรพคุณ ของแต่ละสินค้า และขั้นตอนการดูแลใบหน้าและ ผิวพรรณ อย่ า งถู ก วิ ธ ี เ พื ่ อ ให้ เ หมาะกั บ ทุ ก สภาพผิ ว โดยพนั ก งาน แผนกคอสเมติก ที่ผ่านการอบรม คอสเมติกเอชอาร์


กฎระเบียบข้อบังคับ บริษัท เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สร้างความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคง ด้วยคุณธรรม กับผลิตภัณฑ์นมแพะ เอช อาร์


กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท เอชอาร์แมนูแฟคเทอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 1.

การสมัครสมาชิก 1.1 ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 1.2 ในการสมัครเป็นสมาชิกของเอชอาร์แมนูแฟคเทอริ่ง(ไทยแลนด์)จำกัด ผู้สมัครจะต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการสมัคร เป็นสมาชิกและตกลง ที่จะปฏิบัติ ตามกฎระเบียบการเป็นสมาชิกของเอชอาร์ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, แผนธุรกิจ ของเอชอาร์ และนโยบายของบริษัทรวมไปถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำขึ้นการสมัคร เป็ น สมาชิ ก จะต้ อ งได้ ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ จ ากเอชอาร์ ผู ้ ส มั ค รสามารถยื ่ น แบบฟอร์ ม ได้ที่สำนักงานใหญ่และศูนย์บริการและจะได้รับบิลเงินสด พร้อมกับบัตรสมาชิกชั่วคราว บั ต รชั ่ ว คราวนี ้ จ ะสามารถใช้ ไ ด้ จ นกระทั ่ ง มี ก ารออกบั ต รสมาชิ ก อย่ า งเป็ น ทางการ จากสำนักงานใหญ่ เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติโดย เอชอาร์ แล้ว เท่านั้น 1.3 ห้ามมิให้สมาชิกแจ้งข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่เอชอาร์และจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่สำคัญของสมาชิกแก่เอชอาร์ทันที เอชอาร์ขอสงวนสิทธิ์บอกเลิกการ เป็นสมาชิกได้ทันที ใน กรณีที่พบว่าสมาชิกแจ้งข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง

2.

สถานภาพการเป็นสมาชิก 2.1 สถานภาพการเป็นสมาชิกของเอชอาร์จะมีอายุตลอดชีพ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี เรี ย กเก็ บ แต่ อ ย่ า งไร ก็ ต ามสมาชิ ก จะต้ อ งรายการซื ้ อ ส่ ว นตั ว (ที ่ ม ี ค ะแนนพี ว ี ) ในแต่ละปีเป็นเวลาอย่างน้อย หนึ่งรายการ รายการซื้อส่วนตัวจะต้องระบุการซื้อสินค้า ของเอชอาร์ ที่มีพีวีในนามของสมาชิก เองโดยไม่คำนึงว่าสินค้าดังกล่าวจะมีมูลค่า เท่าใด 2.2 สถานภาพของตัวแทนจะสิ้นสุดลงหากสมาชิก (หรือคู่สมรส/หุ้นส่วน/ คณะบุคคล/ สมาชิก บริษัทรวมไปถึงสมาชิก) มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการดำเนินการที่ ผิดระเบียบดังต่อไปนี้: (ก) แนะนำสมาชิกใหม่ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง (ข) เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า จาก เอช อาร์ (ค) มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัทขายตรงอื่นหรือบริษัทใดๆ ที่ประกอบธุรกิจ แข่งขันกับ เอชอาร์ โดยตรง (ง) ละเมิดกฎระเบียบ, หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, แผนธุรกิจของเอชอาร์ หรือ นโยบายใดๆของเอชอาร์ (จ) ประกอบกิจกรรมที่สร้างความเสียหายให้แก่เอชอาร์ หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง อันดี ของเอชอาร์ ทั้งโดยตรงและโดย อ้อม


ส่งกระจาย หรือขายสินค้า เอช อาร์ ที่วางจำหน่ายในประเทศหนึ่ง ไห้แก่ตลาดใน ประเทศอื่น (ที่เอชอาร์ สร้างตลาดอย)ู่ โดยไม่ได้รับ การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จาก เอชอาร;์ (ญ) อวดอ้างสรรพคุณของสินค้าหรือกล่าวอ้างถึงแผนธุรกิจของ เอช อาร์ ในทางที่ ไม่เหมาะสม (ช)

3.

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเอชอาร์ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และจะมีผลบังคับใช้ ทันทีเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

4.

การสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก การสั่งซื้อสินค้าจากเอชอาร์หรือศูนย์กระจายสินค้าจะต้องชำระด้วยเงินสด (หรือโดยวิธีการใดๆ ที่ เอชอาร์ ยอมรับ) เท่านั้น การซื้อโดยบุคคล (สมาชิก) แต่ละครั้งจะได้รับบิลเงินสดการซื้อสินค้าภายหลัง สิ้นสุด เดือนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ซื้อเป็นวันที่ย้อนหลังได้

5.

สิทธิในการรับโบนัสประจำเดือน 5.1 สมาชิกจะต้องรักษายอดพีวีในแต่ละเดือน 600 พีวี เพื่อจะให้มีสิทธิการรับโบนัส และค่า คอมมิชชั่น สมาชิกจะได้รับโบนัสตามแผนการตลาดของ เอชอาร์ เมื่อตัวแทน สามารถรักษา ยอดพีวีใน แต่ละเดือน

6.

ความแตกต่างระหว่างการสรุปยอดโบนัสรายเดือน โปรดแจ้งเอชอาร์เมื่อพบความแตกต่างใดๆ ในสรุปยอดโบนัสประจำเดือนภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่สมาชิกได้รับแจ้งสรุปยอดโบนัสประจำเดือนที่คำนวณ ณ สิ้นเดือนดังกล่าว มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่า สรุปยอดโบนัสประจำเดือนทั้งหมดจะถือเป็นยุติและชี้ขาด และเอชอาร์จะไม่รับ พิจารณา คำคัดค้าน หรือการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

7.

การระงับและการยกเลิกการให้โบนัส ค่าจูงใจและผลประโยชน์ ตลอดเวลา เอชอาร์มีอำนาจเด็ดขาดและเต็มที่ในการยับยั้ง ระงับหรือยกเลิกผลประโยชน์ของ สมาชิกอาทิ โบนัส ค่าจูงใจ คอมมิชชั่น สิทธิประโยชน์ ฯลฯ ในกรณีท:ี่ 7.1 สมาชิกได้รับหนังสือเตือนแจ้งการละเมิดระเบียบบังคับข้อใดๆ ในกฎระเบียบการเป็น สมาชิกของเอชอาร,์ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, แผนธุรกิจของเอชอาร์หรือ นโยบายใดๆ ของบริษัท 7.2 สมาชิกอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบประพฤติกรรมการละเมิดระเบียบบังคับข้อใดๆ ใน


8.

กฎระเบียบการเป็นตัวแทนของเอชอาร์, หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, แผนธุรกิจ ของ เอชอาร์หรือนโยบายใดๆ ของบริษัทโดยเอชอาร์ 7.3 สมาชิกที่เอชอาร์พบว่าได้ทำการละเมิดระเบียบบังคับข้อใดๆ ในกฎระเบียบการเป็นตัวแทน ของ เอชอาร์, หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, แผนธุรกิจของเอชอาร์ หรือนโยบายใดๆ ของบริษัท 7.4 การโอนสถานภาพสมาชิกให้ผู้รับผลประโยชน์อยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นสุดท้าย 7.5 สาเหตุหรือเหตุผลอื่นใดที่เอชอาร์พิจารณาเห็นว่าจำเป็นและสมควร ความรับผิดชอบของสมาชิก 8.1 สมาชิกมีสถานภาพเป็นอิสระและสามารถดำเนินธุรกิจของตนได้โดยอิสระ ดังนั้นสมาชิกจะ ต้อง ไม่แอบอ้างหรือแสดงตนว่าเป็นลูกจ้าง หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะ นายจ้างลูกจ้าง กับ เอชอาร์ ห้ามมิให้สมาชิกแสดงตนในฐานะดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลงโทษกับผู้ที่ ละเมิดระเบียบข้อนี้ 8.2 สมาชิกจะนำเสนอสินค้าบริการ และโอกาสในการเป็นตัวแทนด้วยความเป็นมืออาชีพ และ ยึดหลัก จรรยาบรรณ 8.3 ห้ามมิให้ทำการนำเสนอหรือเสนอขายสินค้าและบริการโดยระบุ ราคา เกรด คุณภาพ และ ความเชื่อ ที่ไม่ถูกต้อง 8.4 ห้ามมิให้ทำการอวดอ้างการสร้างรายได้ที่ไม่สมเหตุผลบิดเบือน หรือทำให้เข้าใจผิดห้าม มิให้ ทำการรับประกันรายได้ไม่ว่าในรูปใดๆ 8.5 ห้ามมิให้สมาชิกโน้มน้าวหรือชักชวนสมาชิกอื่นให้ทำการขายหรือซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของเอชอาร์ สมาชิกยอมรับว่าการละเมิดกฎข้อนี้จะสร้างความ เสียหายอย่างที่ ไม่สามารถแก้ไขได้แก่เอชอาร์ และยอมรับว่ามาตรการยับยั้งการกระทำเป็นวิธีทางเยียวยา ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสียหายดังกล่าว 8.6 สมาชิกจะรับผิดชอบการตัดสินใจทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง 8.7 สมาชิกจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบการเป็นสมาชิกของเอชอาร์ หลักจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ,แผนธุรกิจของเอชอาร์และนโยบายของบริษัททุกประการ 8.9 สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณ ปฏิบัติทั้งหมดที่บังคับใช้ใน การดำเนินการเป็นสมาชิกของตนและจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความ เสื่อมเสียแก่ตนเอง หรือ เอชอาร์ 8.10 สมาชิกจะต้องไม่ทำการเสนอข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นความจริงแก่ว่าที่ผู้สมัครและ/หรือว่าที่ ลูกค้า หรือให้คำสัญญาใดๆซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้ สมาชิกจะต้องไม่แจ้งข้อมูลหรือการ คาดการณ์ใดๆ ที่เป็นเท็จหรือหลอกหลวงแก่ลูกค้า


9.

การจำกัดเขตการขาย/สิทธิการขายในเขตพื้นที่ 9.1 บริษัทมิได้มอบสิทธิการขายใดๆ ในเขตพื้นที่ใดให้แก่สมาชิกหรือสมาชิก ไม่มีสิทธิทำการ จำกัด เขตการขายในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และห้ามมิให้สมาชิกประกาศว่าตนได้รับสิทธิ การขายในเขตพื้น ที่ใดเขตพื้นที่หนึ่ง 9.2 ห้ามมิให้สมาชิกกระจายสินค้าหรือขายสินค้าที่ผลิตเพื่อประเทศหนึ่งในประเทศอื่นใดเว้นแต่ ได้รับการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรจากเอชอาร์

10. ข้อจำกัดเกี่ยวกับสินค้า 10.1 ห้ามมิให้ทำการวางจำหน่ายหรือแสดงสินค้าของเอชอาร์ในร้านขายของชำร้านค้า มินิมาร์ต/ ซูเปอร์มาร์เก็ต นอกจากจะได้รับความยินยอมจาก เอชอาร์ 11. วิธีการขายสินค้าและราคาขาย 11.1 เอชอาร์เป็นผู้กำหนดราคาขายของสินค้าใดๆ ของเอชอาร์ ไม่อนุญาตให้สมาชิกลดราคาหรือ ขึ้นราคา สินค้ารวมถึงการใช้วิธีเปลี่ยนแปลงราคาขายที่เอชอาร์กำหนดหรือตั้งไว้บนป้าย ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ ของสินค้าหากสมาชิกละเมิดระเบียบข้อนี้เอชอาร์จะระงับ หรือ ยกเลิกสถาน ภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิก 11.2 เอชอาร์ ข อสงวนสิ ท ธิ ก ารเปลี ่ ย นแปลงราคาขาย รวมถึ ง พี ว ี ข องสิ น ค้ า ได้ ต ลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และราคาที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับ ใช้ทันทีภายหลังการประกาศ อย่างเป็นทางการ 11.3 ห้ามมิให้สมาชิกส่ง กระจาย หรือขายสินค้าใดๆ โดยวิธีการให้ส่วนลดเป็นของกำนัลให้เปล่า หรือใช้ วิธีการส่งเสริมการขายแบบเหมา หรือวิธีการใดๆที่ยืนยันว่าจะมีการขายหรือกระจาย สิ น ค้ า ในราคา ที ่ ต ่ ำ กว่ า หรื อ สู ง กว่ า ราคาขายที ่ เ อชอาร์ ก ำหนดและอนุ ญ าตให้ ข าย เว้นแต่ส่วนลดของกำนัลให้เปล่า หรือการส่งเสริมการขายนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุม และอนุมัติจากเอชอาร์ 12. การอ้างสรรพคุณของสินค้า 12.1 ห้ามิให้สมาชิกทำการอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาของสินค้าใดๆ หรือแนะนำอย่างเจาะจง ว่าสินค้าใดๆ เหมาะสำหรับการรักษาโรคใดๆซึ่งเป็นการรับรองสรรพคุณในการเป็นยารักษา โรคของสินค้า ในทางอ้อมมิใช่ในฐานะเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริมไม่ว่าในกรณี ใดๆห้าม มิให้ทำนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ในฐานะเวชภัณฑ์สำหรับบำบัดโรคใดๆ อย่างเจาะจง 12.2 สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อการอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไป สู่การลงโทษ หรือการระงับหรือการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิก 12.3 เนื ่ อ งจากเอชอาร์ พ ยายามอย่ า งยิ ่ ง ที ่ จ ะปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎระเบี ย บที ่ ซ ั บ ซ้ อ น และที ่ ม ี ก าร เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นห้ามมิให้สมาชิกพยายามประกาศหรือบอกกล่าวว่าสินค้าใดๆ ได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานราชการอื่นใด


13. การแนะนำสมาชิกที่ไม่เหมาะสมและบทลงโทษ 13.1 ห้ามมิให้ใช้วิธีการแนะนำสมาชิกที่ไม่เหมาะสมต่อไปนี้: (ก) การแนะนำสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอื่น; (ข) การแนะนำคู่สมรสของสมาชิกที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอื่นอยู่ 13.2 จะมีการดำเนินมาตรการต่อไปนี้ หากพิสูจน์ได้ว่ามีการแนะนำสมาชิกที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น (ก) ยกเลิกสถานภาพของสมาชิกโดยให้มีผลบังคับใช้ทันที หากสถานภาพของสมาชิก ถูกยกเลิกสมาชิกทุกคนที่ได้รับการแนะนำอย่างไม่ถูกต้องจะถูกโอนกลับไปยังผู้ แนะนำ แรก ของตน (ข) บริษัทจะส่งจดหมายลงโทษไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ค) บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายโบนัสที่สะสมไว้ 14

สมาชิกและบทลงโทษ หากสมาชิกตั้งกลุ่มซึ่งไม่ได้ต่อจากสายงานของตนแต่อาศัยผลประโยชน์ส่วนตัว จากการพัฒนา กลุ่มดังกล่าว บริษัทจะถือว่าสมาชิกดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และจะมีการระงับหรือยกเลิกสถาน ภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิกดังกล่าว และกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นโดยสมาชิกจะถูกโอนไปยังผู้แนะนำแทน

15. การมีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัทขายตรงอื่น 15.1 ไม่อนุญาตให้สมาชิกที่อยู่ในตำแหน่ง RM (Ruby Manager) ขึ้นไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่า โดยตรง หรือ โดยอ้อม (รวมถึงโดยสมาชิก) ในกิจกรรมใดๆของบริษัทขายตรงอื่น หรือ กิจกรรมอื่น ที่จะส่งผลเสียหายลบต่อเอชอาร์ตัวแทนใดๆ ที่กระทำการดังกล่าวจะถูก ยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก ทันที 15.2 สมาชิกจะต้องไม่ชักจูง ส่งเสริม หรือชักชวน ให้สมาชิกที่เป็นดาวน์ไลน์ของตนเข้าร่วม หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอื่นๆ หรือเพื่อกระจาย ขายและส่ ง เสริ ม การขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารใดๆ ที ่ ด ำเนิ น การแข่ ง ขั น กั บ เอชอาร์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าในนามของตนเอง หรือบุคคลอื่น 16. การละเมิดของกฎระเบียบการเป็นสมาชิกของเอชอาร,์ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจของเอชอาร์และนโยบายของบริษัท 16.1 หากสมาชิกละเมิดข้อสัญญาใดๆ ของกฎระเบียบการเป็นตัวแทนของเอชอาร์, หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, แผนธุรกิจของเอชอาร์หรือนโยบายใดๆของบริษัท บริษัทจะระงับหรือยกเลิก สถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิก ดังกล่าว ทันที 16.2 ระหว่างระยะเวลาการตรวจสอบ หรือการประกาศระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกเนื่อง จาก การละเมิด กฎระเบียบ การเป็นตัวแทนของเอชอาร์, หลักจรรยาบรรณ ในการ


ดำเนินธุรกิจ, แผนธุรกิจของ เอชอาร์ และ/หรือนโยบายใดๆ ของบริษัทจะมีการดำเนินการ ต่อไปนี:้ (ก) เอชอาร์อาจแจ้งเตือนด้วยวาจาหรือออกหนังสือเตือนสำหรับการละเมิดกฎระเบียบ การ เป็นสมาชิกของ เอชอาร์, หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ,แผนธุรกิจของ เอชอาร์ หรือนโยบายใดๆ ของบริษัทให้แก่สมาชิก (ข) ในกรณีที่มีการออกหนังสือแจ้งเตือนให้แก่สมาชิก สมาชิกจะต้องทำหนังสืออธิบาย ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แล้วเสร็จภายในสิบสี(่ 14)วันนับจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนและส่งให้เอชอาร์พิจารณา เอชอาร์ขอสงวนสิทธิ การระงับการเข้าร่วม หรือดำเนินกิจกรรมของสมาชิกดังกล่าว อันได้แก่ การวางใบสั ่ ง ซื ้ อ การซื ้ อ ขายหรื อ การซื ้ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มในสิ น ค้ า ของเอช อาร์การมีส่วนร่วมในเครือข่ายการเป็นผู้แนะนำ การแก้ไขข้อมูลของตัวแทนขาย การเข้าร่วมการอบรมการเข้าร่วมกิจกรรมของ เอชอาร์ การเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญจูงใจ การได้รับโบนัส ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าจูงใจ ต่างๆ จนกว่าจะเอชอาร์มีคำตัดสินชี้ขาด (ค) ในกรณีที่สมาชิกไม่ทำหนังสือชี้แจงตอบข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำหนด เอชอาร์ มีสิทธิที่จะกำหนดบทลงโทษใดๆ ตามที่เห็นสมควร (ง) จากหลักฐานของข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลหรือจากการสืบสวนข้อเท็จจริงและ สอบปากคำของเอชอาร์ร่วมกับข้อมูลที่ยื่นให้เอชอาร์ระหว่างการตอบจดหมาย เอชอาร์จะทำคำตัดสินชี้ขาดการเยียวยาความเสียหายใดๆ ที่เหมาะสมซึ่งรวม ถึ ง การยกเลิ ก สถานภาพการเป็ น สมาชิ ก ของสมาชิ ก เอชอาร์ ข อสงวน สิ ท ธิ ก ารกำหนด วิ ธ ี ก ารเยี ย วยา ความเสี ย หายจากการละเมิ ด กฎระเบี ย บ การเป็นตัวแทนของเอชอาร์, หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, แผนธุรกิจ ของเอชอาร์หรือนโยบายใดๆ ของบริษัทเป็นกรณีๆ ไป เอชอาร์จะแจ้งคำตัดสินให้ สมาชิกทราบและการเยียวยา ความเสียหายทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ในทันที ณ วันที่มีการประกาศคำตัดสินของเอชอาร์ (จ) ในกรณีที่มีการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิก สถานภาพสมาชิก/ สถานะของสมาชิกและผลประโยชน์ทั้งหมดภายใต้แผนธุรกิจ ของเอชอาร์ อาทิ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย แคมเปญจูงใจสิทธิประโยชน์ ต่างๆ จะถูกริบคืนบริษัท และสมาชิกที่ถูกยกเลิกสถานภาพจะถูกห้ามมิให้เกี่ยวข้อง ในทางใดๆ กับสินค้า เครือข่ายและกิจกรรมของเอชอาร์ (ฉ) สมาชิกใดๆ ทีถูกยกเลิกสถานภาพ จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้ง ภายหลัง จากระยะ เวลาผ่านไปหก (6) เดือนอย่างไรก็ตาม การยอมรับการสมัครดังกล่าว จะขึ้นกับดุลพินิจและการอนุมัติของ เอชอาร์


17.

ผู้รับผลประโยชน์ 17.1 สมาชิกสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีสัญชาติเดียวกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ของตน หากไม่ มีการแต่งตั้ง ผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอร์มการเป็นสมาชิกของผู้สมัคร ผู้รับผลประโยชน์ อาจเป็นญาติในลำดับถัดไป อย่างไรก็ตามหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ ภายหลั ง การเสี ย ชี ว ิ ต ของสมาชิ ก ข้ อ พิ พ าทดั ง กล่ า วจะนำเข้ า สู ่ ศ าลที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งเพื ่ อ ตั ด สิ น หาผู ้ ร ั บ ประโยชน์ ต่ อ ไปเอชอาร์ ข อสงวนสิ ท ธิ ก ารระงั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ อาทิโบนัสและคอมมิชชั่น จนกว่าจะศาลจะมีคำตัดสินชี้ขาด 17.2 สมาชิกจะไม่สามารถโอน จัดสรร หรือ โอนสิทธิด้วยวิธีการใดๆ ที่ได้รับภายใต้การเป็น สมาชิกแก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอชอาร์ ตัวแทน อาจมอบความรับผิดชอบของตน ให้บุคคลอื่นได้แต่จะต้องรับรองการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นของผู้รับมอบอำนาจของตน 18. การโอนสถานภาพการเป็นสมาชิก การโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ: 18.1 การเสียชีวิต หากสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะเข้ารับช่วงสถานภาพสมาชิกต่อโดยอัตโนมัติ หากไม่ ม ี ก ารระบุ ช ื ่ อ ผู ้ ร ั บ ผลประโยชน์ การโอนสถานภาพของสมาชิ ก จะเป็ น ไปตามกฎที่บังคับใช้ เอชอาร์ขอสงวนสิทธิการระงับผลประโยชน์ใดๆ และทั้งหมดรวมถึง โบนัส และค่าคอมมิชชั่นจน กว่าจะมีคำตัดสินชี้ขาด 18.2 การเจ็บป่วย เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์หรือไม่สามารถดำเนินธุรกิจเอชอาร์ ต่อเนื่องด้วยปัญหา ด้านสุขภาพโดยที่เอชอาร์พิจารณาเห็นควร เอชอาร์จะยินยอมให้สมาชิกโอนสถานภาพ สมาชิกให้แก่ บุคคลใดๆ ที่สมาชิกต้องการหรือให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก 19. การลงทะเบียนซ้อน 19.1 ในกรณีที่พบว่ามีการลงทะเบียนซ้อนและมีการยืนยันเอชอาร์ขอสงวนสิทธิและจะ ยกเลิก รหัสสถานภาพสมาชิก รหัสสมัครใหม่นี้โดยมีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง หรือเตือนล่วงหน้า ในกรณีนี้เอชอาร์จะโอนดาวนไลน์และพีวีที่สะสมได้ของรหัสสมาชิก ที่สมัครใหม่นี้เข้ารหัสสมาชิกเดิม 19.2 จะมีการใช้มาตรการลงโทษเช่นระงับหรือยกเลิกสถานภาพสมาชิก สำหรับสมาชิกหรือผู้ แนะนำใด ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนซ้อน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือโดยบังเอิญ


20. การขอเปลี่ยนแปลงผู้แนะนำ 20.1 เอชอาร์ไม่อนุญาตให้สมาชิกยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงผู้แนะนำ 20.2 หากสมาชิกยืนกรานจะเปลี่ยนตัวผู้แนะนำ สมาชิกจะต้องเขียนหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็น สมาชิกในปัจจุบันของตนถึงเอชอาร์ และรอจนกว่าจะครบหก (6) เดือนก่อนที่จะสมัคร เป็นสมาชิกใหม่ภายใต้ ชื่อผู้แนะนำใหม่ 20.3 สำหรับสมาชิกที่สถานภาพสมาชิกขาดลงสมาชิก อาจขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แนะนำโดย ลงทะเบียนใหม่ตามขั้นตอนที่ระบุในข้อ 3 20.4 สมาชิกจะต้องไม่สนับสนุน ชักจูงมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือ แก่สมาชิกราย อื ่ น ในการโอนไปขึ ้ น กั บ ผู ้ แ นะนำอื ่ น การกระทำดั ง กล่ า วได้ แ ก่ การเสนอค่ า จู ง ใจ ที่อยู่ในรูปตัวเงินหรือที่อยู่ในรูปที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกดัง กล่าว ยกเลิกสถานภาพสมาชิกในปัจจุบันของตนและทำการลงทะเบียนใหม่ ภายใต้ชื่อผู้แนะนำอื่น หากพบว่าสมาชิกใดๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ ดังกล่าวเอชอาร์ อาจทำการระงับ หรือยกเลิกสถานภาพของสมาชิกดังกล่าวทันที 21.

นโยบายการรับซื้อสินค้าคืน 21.1 เอชอาร์มีนโยบายรับซื้อสินค้าคืนเพื่อรับประกันความพึงพอใจสูงสุดของ สมาชิกของตน นโยบายนี้อนุญาตให้สมาชิกทุกคนสามารถคืนสินค้าเอชอาร์ที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งอยู่ในสภาพ เดิ ม และในคุ ณ ภาพที ่ ย ั ง สามารถนำไปจำหน่ า ยได้ ก ่ อ นวั น ที ่ 20 ของเดื อ น ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวสินค้าใน “สภาพเดิมและคุณภาพที่สามารถจำหน่ายได้” หมายถึ ง สิ น ค้ า ที ่ ย ั ง คงอยู ่ ใ นตลาด (ยั ง ไม่ ห ยุ ด การผลิ ต ) ซึ ่ ง มี ป ้ า ยราคา อยู ่ ใ นสภาพดี แ ละสะอาด กล่ อ งไม่ ถ ู ก เปิ ด และอยู ่ ใ นสภาพดี เอชอาร์ ข อสงวนสิ ท ธิ การปฏิเสธสินค้าส่งคืนใดๆที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุนี้ สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์ม การรับซื้อสินค้าคืนจากสมาชิกที่สาขาใดของเอชอาร์ 21.2 สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกสถานภาพสมาชิกของตนสามารถส่งคืนสินค้าของ เอชอาร์ ที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งอยู่ในสภาพเดิมและในคุณภาพที่สามารถนำไปจำหน่าย ได้ทั้งหมด ที่สาขาใดๆของเอชอาร์ 21.3 ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารต่อไปนี้: (ก) บิลเงินสด/ใบกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้อ (รับเฉพาะเอกสารต้นฉบับเท่านั้น); (ข) บัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ ; และ (ค) จดหมายยกเลิกสิทธิของตัวแทน 21.4 เอชอาร์ จ ะส่ ง เงิ น คื น ทางเช็ ค ขี ด คร่ อ มหลั ง จากทำการหั ก โบนั ส จ่ า ย ค่ า ดำเนิ น การ และยอดคงค้ า งใดๆ ก็ ต ามเช็ ค ดั ง กล่ า วจะถู ก ส่ ง ถึ ง ตั ว แทนทางไปรษณี ย ์ ลงทะเบียนหรือคนส่งเอกสารภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ส่งคืนสินค้า


21.5 สมาชิ ก ไม่ ค วรสั ่ ง ซื ้ อ สิ น ค้ า ในปริ ม าณที ่ ม ากเกิ น ไป จำนวนการสั ่ ง ซื ้ อ สิ น ค้ า ควรมา จากการประมาณคำสั่งซื้อของลูกค้าที่อ้างอิงความเป็นจริง 22.

ระเบียบการสร้างเว็บไซต์ของสมาชิก 22.1 สมาชิ ก ใดๆที ่ ป ระสงค์ จ ะสร้ า งลิ ง ค์ ไ ปยั ง เว็ บ ไซต์ ข องเอชอาร์ ห รื อ เว็ บ ไซต์ ล ู ก ใดๆ ของเอชอาร์จะต้องส่งคำร้องขออนุญาตซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของตน และขอรับการอนุมัติ จากเอชอาร์ก่อนที่จะทำการลงประกาศลิงค์ดังกล่าว 22.2 ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ใดๆ อ้างอิงถึงบริษัทเอชอาร์,สินค้าของเอชอาร์ หรือทำลิงค์สู่เว็บไซต์ ของเอชอาร์เพื่ออวดอ้างกำไรหรือสรรพคุณของสินค้าที่เกินจริง 22.3 ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ใดๆ กล่าวอ้างว่าตนเป็นบริษัทสาขาของเอชอาร์หรือกล่าวอ้างว่า เว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติหรือรับรองโดยเอชอาร์ 22.4 ลิ ง ค์ ท ั ้ ง หมดที ่ เ ชื ่ อ มโยงเอชอาร์ จะต้ อ งระบุ ช ั ด ในตำแหน่ ง ที ่ ม องเห็ น ได้ ช ั ด ว่ า ลิ ง ค์ ดังกล่าวดำเนินการโดยสมาชิกอิสระ 22.5 เว็บไซต์ของสมาชิกจะต้องไม่แสดงโลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสินค้าของเอชอาร์ ข้อความใดๆ เกี่ยวกับหรืออธิบายลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของเอชอาร์นั้น จะต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดที่อนุมัติโดยเอชอาร์อย่างเคร่งครัด 22.6 สมาชิกจะต้องรับผิดชอบการใช้นำเว็บไซต์ไปใช้ในทางที่ผิดหรือการนำเสนอ ซึ่งทำ ให้ผู้คนเข้าใจผิดของเว็บไซต์ดังกล่าว การละเมิดข้อสัญญานี้และข้อย่อยของข้อสัญญานี้ จะนำไปสู่การดำเนินมาตรการลงโทษ เช่น การระงับหรือการบอกเลิกสถานภาพการ เป็นสมาชิกของสมาชิกดังกล่าว

23. กิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญจูงใจ 23.1 สมาชิกจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบทั้งหมดของกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และแคมเปญจูงใจทั้งหมด 23.2 ตลอดเวลาระหว่ า งกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การขายหรื อ แคมเปญจู ง ใจ หากสมาชิ ก ใดๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดวินัยหรือได้รับหรือกำลังจะได้รับหนังสือเตือนแจ้งเ รื่องการละเมิดกฎระเบียบการเป็นสมาชิกของเอชอาร์ เอชอาร์ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียง ผู้เดียวในการระงับ หรือตัดสิทธิ์ตัวแทนใดๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญ จูงใจใดๆ และทั้งหมดได้ตลอดเวลา 24. การฟ้องคดีและการเรียกร้องค่าเสียหาย ในกรณีที่สมาชิกถูกดำเนินคดีเรื่องการละเมิดสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากทรัพย์สินใดๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอชอาร์ หรือหากสมาชิกถูกเรียกร้องค่าเสียหาย


หรื อ ฟ้ อ งร้ อ งดำเนิ น คดี เ นื ่ อ งจากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของสมาชิ ก หรื อ การกระทำอื ่ น ใด ที ่ ส ร้ า งความเสี ย หาย โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มหรื อ ทำให้ ช ื ่ อ เสี ย ง หรื อ ทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ม ี ต ั ว ตน หรื อ ไม่ ม ี ต ั ว ตนของเอชอาร์ อยู ่ ภ ายใต้ ค วามเสี ่ ย ง สมาชิ ก จะต้ อ งแจ้ ง ให้ เ อชอาร์ ท ราบทั น ที เอชอาร์อาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็น (เช่น การควบคุมการฟ้องร้องหรือการตัดสินข้อตกลงเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว) ปกป้องตนเองชื่อเสียง ของตนและทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของเอชอาร์โดยจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและทำคำ ประกาศใดๆ ตามสมควรเองสมาชิกจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการฟ้องคดี และการเรียกร้อง ค่าเสียหายดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากเอชอาร์ 25. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 25.1 สมาชิกตกลงว่าจะไม่ทำการเปรียบเทียบ อวดอ้าง นำเสนอ หรือทำคำแถลงเกี่ยวกับ เอชอาร์ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมการขายของเอชอาร์ในทางที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง หรือดูหมิ่นบุคคลอื่น หรือบริษัทอื่น (รวมถึงคู่แข่ง) สินค้าและกิจกรรม ทางการค้า ของบุคคลอื่น 25.2 สมาชิกตกลงว่าการกล่าวอ้างหรือเสนอโอกาสจะต้องสอดคล้อง หรือไม่เกินกว่าที่เสนอใน วัสดุสิ่งพิมพ์หรือบทความที่เอชอาร์ทำขึ้น การกล่าวอ้างหรือการเสนอโอกาสดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบ ฯลฯ ใดๆ ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 25.3 ห้ามมิให้สมาชิกเสนอว่าบุคคลใดๆ สามารถหรือจะได้รับกำไรหรือรายได้โดยไม่ต้อง ใช้ความพยายามใดๆ 25.6 ห้ามมิให้สมาชิกเสนอรายได้ที่เป็นไปไม่ได้จริง หลอกลวงหรือไม่สมเหตุผล 26. สิทธิของเอชอาร์ ตลอดเวลาเอชอาร์มีสิทธิเด็ดขาดและเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงการแก้ไข หรือการปรับปรุง กฎระเบี ย บการเป็ น สมาชิ ก ของเอชอาร์ , หลั ก จรรยาบรรณในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ , แผนธุ ร กิ จ ของเอชอาร์และนโยบายใดๆ ของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในการถอน หรือระงับ หรือยกเลิกสถานภาพความเป็นสมาชิกของสมาชิกหรือบุคคลใดๆ เมื่อและหากเห็นว่า จำเป็นและสมควร


แผนการตลาด บริษัท เอชอาร์แมนูแฟคเทอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด สร้างความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคง ด้วยคุณธรรม กับผลิตภัณฑ์นมแพะ เอช อาร์


แผนการตลาดของ HR

บทนำ แผนตลาดของ HR ใช้หลัก 3M คือ  Mengguna/Menjual การบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HR อย่างน้อยเดือนละ 600 PV  Menaja/Melantik การหาสมาชิกและการเข้าเป็นสมาชิก  Melayan/Memberi Perkhidmatan การบริการและการให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ในฐานะผู้จำหน่ายยอดการขายจะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวท่านเองและแผนการขายผลิตภัณฑ์ HRของท่าน ดังนั้นเมื่อท่านขายสินค้าในเวลาเดียวกันท่านให้การสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายการขาย ของท่านด้วย ท่านจะได้รับความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง จากแผนการตลาดที่จะแสดงให้ท่านเห็นต่อไปนี้ ท่านจะเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท จะแบ่งให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับผู้จำหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ที่เป็นโบนัสซึ่งบริษัทได้เตรียม ไว้ ทั้งแผนการตลาด แผน A และ แผน B ซึ่งจะแบ่งดังนี้ คือ แผน A เงื่อนไขหลักที่สมาชิกทุกท่านจะได้รับโบนัสจากบริษัท คือ สมาชิกทุกท่านจะต้องรักษา ยอด การซื้อสินค้า จำนวน 600 PV ขึ้นไป แผน B เงื่อนไขหลักที่สมาชิกทุกท่านจะได้รับโบนัสจากบริษัท คือ สมาชิกทุกท่านจะต้องรักษา ยอดการซื้อสินค้า จำนวน 1,600 PV ขึ้นไป แต่จะตัดคำนวณโบนัส แผน B 1,000 PV และที่เหลือทั้งหมด จะคำนวณโบนัสเข้าในแผน A ผู้จำหน่าย

A B C D E

ยอดซื้อของตนเอง 1,600 PV 600 PV 1,599 PV 2,000 PV 15,000 PV

แผน A 600 PV 600 PV 1,599 PV 1,000 PV 14,000 PV

หมายเหตุ แผน B* ที่ตัดคำนวณ 1,000 PV*มีทั้งหมด 3 โบนัส คือ 1. โบนัสต่างระดับชั้น (Unilevel) 40% 2. โบนัสผู้นำนักบริหาร (ระดับสตาร์) 37% 3. โบนัสอินฟินิตี้ (infiniti) 7%

แผน B 1,000 PV* 0 PV 0 PV 1,000 PV* 1,000 PV*


แผนรายได้ 10 ข้อ 1. กำไรจากการขายปลีก 20% 2. โบนัสพัฒนากลุ่มสายงาน 5-45% 3. โบนัสพัฒนาสายงานตามรุ่น 20% 4. โบนัสส่งเสริมธุรกิจ 4.1 โบนัสเลื่อนตำแหน่งนักบริหาร 8,000 บาท 4.2 รางวัลส่งเสริมการขายในการขยายเครือข่าย (บริษัทจะประกาศตามวาระ) 5. โบนัสผลกำไรของบริษัท จาก PV ยอดขายทั้งหมดของบริษัท 2% 6. โบนัสพิเศษสำหรับศูนย์จำหน่ายสินค้า (HRC) 13% และศูนย์โมบาย (Mobile) 8% 7. โบนัสผู้นำนักบริหาร CORPORATE5% 8*. โบนัสต่างระดับชั้น (Unilevel) 40% 9*. โบนัสผู้นำนักบริหาร (ระดับสตาร)์ 37% 10*. โบนัสอินฟินิตี้ (infinity) 7%

ตำแหน่ง / โบนัส

(BD) บรอนซ์ ดิสทริบิวเตอร์ (Sd) ซิลเวอร์ ดิสทริบิวเตอร์ (GD) โกลด์ ดิสทริบิวเตอร์ (EX) เอกซ์เซคคูทีฟ (RM) รูบี้ เมเนเจอร์ (PM) เพิร์ล เมเนเจอร์ (SD) แซฟไฟร์ ไดเร็คเตอร์ (ED) เอมเมอรัลด์ ไดเร็คเตอร์ (DD) ไดมอนด์ ไดเร็คเตอร์

โบนัสขายปลีก ± 20% โบนัสพัฒนากลุ่มสายงาน 5-45% โบนัสพัฒนาสายงานตามรุ่น 20% รางวัลส่งเสริมจากการเลื่อนตำแน่ง 8,000 บาท รางวัลส่งเสริมการขายในการขยายเครือข่าย ผลกำไรของบริษัท 2% โบนัสผู้นำนักบริหาร5% โบนัสต่างระดับชั้น (Unilevel) 40% โบนัสผู้นำนักบริหาร ระดับ สตาร์ 37% โบนัสอินฟินิตี้ 7%

1.แผนภูมิแสดงโบนัสที่ผู้จำหน่ายจะได้รับจากการรักษายอดการซื้อส่วนตัว จำนวน 600 PV

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

× × × × × × × × ×


ตำแหน่ง / โบนัส

(BD) บรอนซ์ ดิสทริบิวเตอร์ (Sd) ซิลเวอร์ ดิสทริบิวเตอร์ (GD) โกลด์ ดิสทริบิวเตอร์ (EX) เอกซ์เซคคูทีฟ (RM) รูบี้ เมเนเจอร์ (PM) เพิร์ล เมเนเจอร์ (SD) แซฟไฟร์ ไดเร็คเตอร์ (ED) เอมเมอรัลด์ ไดเร็คเตอร์ (DD) ไดมอนด์ ไดเร็คเตอร์

โบนัสขายปลีก ± 20% โบนัสพัฒนากลุ่มสายงาน 5-45% โบนัสพัฒนาสายงานตามรุ่น 20% โบนัสส่งเสริมธุรกิจ รางวัลส่งเสริมจากการเลื่อนตำแน่ง 8,000 บาท รางวัลส่งเสริมการขายในการขยายเครือข่าย ผลกำไรของบริษัท 2% โบนัสผู้นำนักบริหาร5% โบนัสต่างระดับชั้น (Unilevel) 40% โบนัสผู้นำนักบริหาร ระดับ สตาร์ 37% โบนัสอินฟินิตี้ 7%

1. แผนภูมิแสดงโบนัสที่ผู้จำหน่ายจะได้รับจากการรักษายอดการซื้อส่วนตัว จำนวน1,600 PV

×× ×× ×× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

× × × × × ×× × ×× ×× ×× ×× × ×× ×× × ×× ×× × ×× ×× × × × ××

การสมัครเป็นสมาชิก 1.จ่ายค่าสมัคร จำนวน 500 บาท สมาชิกจะได้รับ (อายุการเป็นสมาชิก ตลอดชีพ) 1.1 นมไฮโก๊ต จำนวน 1 กล่อง 1.3 กระเป๋า HR จำนวน 1 ใบ 1.2 คู่มือทำธุรกิจ จำนวน 1 ชุด สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 1. ได้สิทธิในการซื้อสินค้าในราคาสมาชิก,ขายได้กำไร 20% 2. อายุการเป็นสมาชิกตลอดชีพ 3. สามารถแนะนำสมาชิก และทำธุรกิจได้ 4. มีสิทธิได้รับโบนัสหรือรายได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 5. เมื่อมีรายได้ที่มั่นคงแล้ว สามารถเป็นมรดกสืบทอดได้


การขึ้นตำแหน่ง การขึ้นตำแหน่ง มี 2 ตำแหน่ง คือ 1.ตำแหน่งผู้บริโภค 2. ตำแหน่งนักบริหาร ตำแหน่งผู้บริโภค คือ เกิดจากการสะสม PV จากการซื้อขาย ของตนเองรวมกับ PVกลุ่มสายงานของตนเอง ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมี PVสะสมของกลุ่มตามกำหนด เมื่อครบ 30,000 PV จะขึ้นตำแหน่งสูงสุด คือ เอ็กซ์เซคค-ู ทีฟ EX 20% โดยไม่ได้จำกัดระยะเวลา เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วจะไม่ปรับตำแหน่งลง ตำแหน่งนักบริหาร คือ จากการสร้างทีมงานแต่ละสายเพื่อให้ขึ้นตำแหน่ง เอ็กซ์เซคคูทีฟ ขึ้นไป ซึ่ง แต่ละตำแหน่งนักบริหาร จะมีการกำหนดที่ละ 3 สายงาน และเมื่อครบ 15 สายงาน จะขึ้นตำแหน่งสูงสุดทันที คือ ตำแหน่ง ไดมอนด์ ไดเร็คเตอร์ DD 45%


แผนการตลาด แผน A 1.

กำไรจากการขายปลีก สมาชิกจะได้รับ ± 20% เป็นกำไรที่ผู้ขายจะได้รับทันทีเมื่อนำสินค้าไปขายแก่ผู้ซื้อ ตัวอย่าง นมแพะผง ไฮโก๊ต ราคาปลีก 420 บาท ราคาสมาชิก 350 บาท กำไร 70 บาท ถ้าขายปลีกวันละ 1 กล่อง ได้กำไรจากการขาย 70 บาท ต่อเดือน 2,100 บาท ถ้าขายปลีกวันละ 2 กล่อง ได้กำไรจากการขาย 140 บาท ต่อเดือน 4,200 บาท ถ้าขายปลีกวันละ 3 กล่อง ได้กำไรจากการขาย 210 บาท ต่อเดือน 6,300 บาท

2.

โบนัสพัฒนากลุ่มสายงาน สมาชิกจะได้รับ 5-45% (1. โบนัสส่วนตัว , 2. เปอร์เซ็นส่วนต่าง) 2.1 สมาชิกผู้จำหน่ายที่รักษายอดอย่างน้อย จำนวน 600 PV จะได้โบนัสนี้ทุกๆ เดือน 2.2 สมาชิกผู้จำหน่ายจะได้รับ เปอร์เซ็นส่วนต่างจากกลุ่มสายงานของดาวไลน์ที่ติดตัว 2.3 เมื่อตำแหน่งเท่ากัน ไม่มีสิทธิ์ได้โบนัสนี้ แต่จะได้ในโบนัส แผน B โดยตามเงื่อนไข แผน B 2.4 ตำแหน่งผู้บริโภคได้รับสูงสุด 20% , ตำแหน่งนักบริหาร ได้รับสูงสุด 45% ดังรูป


แผนการตลาด แผน B 3. โบนัสพัฒนาสายงานตามรุ่น สมาชิกจะได้รับสูงสุด 20% เงื่อนไขที่จะได้รับโบนัสนี้ ผู้จำหน่ายที่ได้รับตำแหน่งเริ่มต้นจาก Executive จนถึงตำแหน่งสูงสุด คือ Diamond Director และต้องรักษายอดอย่างน้อย จำนวน 1,600 PV โบนัสพัฒนาสายงานตามรุ่น (Generation , G) คำนวณจากสายงานที่ขึ้นตำแหน่ง Executive ขึ้นไป โดยคิดจาก PV กลุ่มสายงานเฉพาะในแผน A แต่ละ G และมีจำนวนรุ่นที1่ จนถึงรุ่นที่ 8 (Generation ,G1 G8) ไม่จำกัดสายงาน

4.

โบนัสส่งเสริมธุรกิจ 4.1 โบนัสเลื่อนตำแหน่งนักบริหาร 8,000 บาท โบนัสนี้บริษัทจ่ายให้แก่ผ ู้จำหน่ายที่มีความพยายามจนได้เลื่อนตำแหน่งนักผู้บริหาร ทั้งในระดับ รูบี้ เมเนเจอร์ (RM), เพิลส์ เมเนเจอร์ (PM), แซฟไฟร์ ไดเร็คเตอร์ (SD), เอมเมอรัลด์ ไดเร็คเตอร์ (ED) , และ ไดมอนด์ ไดเร็คเตอร์ (DD) เงื่อนไขที่จะไดรับโบนัสตำแหน่งผู้บริหาร 1. บริษัทจะจ่ายทุกครั้งที่ผู้จำหน่ายได้รับการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหาร 2. สมาชิกจะต้องมียอดการขายกลุ่มสายงานของตนเองรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 40,000 PV 3. สามชิกต้องรักษายอดส่วนตัว จำนวน 1,600 PVขึ้นไป ตัวอย่าง รูบี้ เมเนเจอร์ (RM) รูบี้ เมเนเจอร์ (RM)

R M R M

E E E E E E

สร้าง Executive จำนวน 3 คน พร้อมๆ กัน ภายใน 1 เดือน

สร้าง Executive จำนวน 3 คน ตามลำดับ


รูบี้ เมเนเจอร์ (RM)

รูบี้ เมเนเจอร์ (RM)

P M P M

E E E E E E E E E E E E

สร้าง Executive ใหม่ จำนวน 3 คน

สร้าง Executive จำนวน 6 คน พร้อมๆ กัน

4.2 รางวัลส่งเสริมการขายในการขยายเครือข่าย (บริษัทจะประกาศตามวาระ) เงินกำนัลนี้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้จำหน่ายตามโอกาสที่บริษัทจะประกาศเป็นโปรโมชั่น

5.

โบนัสผลกำไรของบริษัท บริษัทจะให้โบนัสนี้แก่ผู้จำหน่ายที่ได้รับตำแหน่ง ไดมอนด์ไดเร็คเตอร์ (DD) เท่านั้น ซึ่งจะได้รับ โบนัสจำนวน 2% จากยอดขายทั้งหมดของบริษัท โบนัสตำแหน่งผู้บริหารนี้ บริษัทจะจ่ายให้ ไดมอนด์ไดเร็คเตอร์ (DD) ทุกเดือนที่รักษายอดอย่างน้อย จำนวน 1,600 PV ในเดือนนั้นๆ วิธีคำนวณ : = (ค่า PV จากยอดขายทั้งหมดของบริษัท × 2%) × ค่า PV กลุ่มของแต่ละ DD ค่า PV ยอดขายทั้งหมดของ DD ตัวอย่าง : ถ้าบริษัทมีพีวียอดขายทั้งหมด 9,000,000PV มีตำแหน่ง DD ทั้งหมด 4 ท่าน DD 1 (ตัวท่าน) 200,000 PV , DD 2 150,000 PV , DD 3 150,000 PV , DD4 100,000 PV =

(9,000,000 PV × 2%) × ( DD1ตัวท่าน) 200,000 PV ค่า PV ยอดขายทั้งหมดของ DD ( 200,000 PV+150,000 PV+150,000 PV+100,000 PV) = 60,000 บาท

6.

โบนัสพิเศษสำหรับศูนย์จำหน่ายสินค้า (HRC 13%) และ ตัวแทนจำหน่าย (Mobile 8%) โบนัสนี้บริษัทจะจ่ายให้แก่ศูนย์กระจายสินค้า (HRC) และตัวแทนจำหน่าย (Mobile) เท่านั้น ศูนย์กระจายสินค้า (HRC) จะได้รับโบนัส 13 % จากยอด PV ที่ขายให้กับสมาชิก ศูนย์กระจายสินค้า (HRC) จะได้รับโบนัส 5 % จากยอด PV ที่ขายให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Mobile) ตัวแทนจำหน่าย (Mobile) จะได้รับโบนัส 8 % จากยอด PV ที่ได้จากการขายให้กับสมาชิก


7.

โบนัสผู้นำนักบริหาร Corporate 5% โบนัสนี้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้จำหน่ายที่ได้รับตำแหน่ง ไดมอนด์ ไดเร็คเตอร์ (DD) เงื่อนไขที่จะได้รับโบนัสนี้ : 1) จ่ายให้แก่ ไดมอนด์ ไดเร็คเตอร์ (DD) ที่สร้างลูกทีมเป็น ไดมอนด์ ไดเร็คเตอร์ (DD) 2) กรุณาดูแผนภูมิในหน้าถัดไป DD 1

>200,000 (ค่า PV กลุ่มของแต่ละ DD)

DD 2

DD

DD3

DD

>150,000 (ค่า PV กลุ่มของแต่ละ DD)

DD

DD 4

DD

>120,500 (ค่า PV กลุ่มของแต่ละ DD)

DD

DD

DD

>100,000 (ค่า PV กลุ่มของแต่ละ DD)

4 DD และลำดับถัดไป

คุณสมบัติ DD 1 DD 2 DD 3 DD 4 ลำดับถัดไป

ค่า PV กลุ่ม ของแต่ละ DD

จำนวน DD ตามสายงาน มี DD 1 สายงาน มี DD 2 สายงาน มี DD 3 สายงาน

คูณ > 200,000 PV 5% > 150,000 PV 5% > 120,500 PV 5%

มี DD 4 สายงาน

> 100,000 PV 5%

** PV กลุ่มของแต่ละ DD คือ ยอด PV จากการขายของสายกลุ่มของแต่ละ DD ที่ยังไม่ได้เป็นตำแหน่ง DD บริษัทจะจ่ายให้กับผู้จำหน่ายทุกๆเดือนที่รักษายอดอย่างน้อย จำนวน 1,600 PV ในเดือนนั้นๆ


8*. โบนัสต่างระดับชั้น (Unilevel) 40% โบนัสนี้มีทั้งหมด 40% ซึ่งเริ่มตั้งแต่อันดับรุ่นของตนเอง และหลังจากนั้นก็อันดับรุ่นที่ 1 ไปจนถึง อันดับรุ่นที่ 7 (L1 ถึง L7) เงื่อนไขที่จะได้รับโบนัสนี้ก็คือ เพียงแค่รักษายอดการซื้อของตนเองไม่ให้น้อยกว่า 1,600 PV แต่จะ ตัดคำนวณโบนัสนี้ 1,000 PV เท่านั้น และที่เหลือทั้งหมด จะคำนวณโบนัสเข้าในแผน A

ระดับชั้น ( Unilevel) %

ส่วนตัว

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

ตัวอย่างเช่น โบนัสต่างระดับชั้น (Unilevel) 40% ที่มี 3 สายงาน

ส่วนตัว 5% L1 5% L2 5% L3 5% L4 5% L5 5% L6 5% L7 5%

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1 X 1000 PV X 5% = 50 1,000 3 X 1000 PV X 5% = 150 9 X 1000 PV X 5% = 4,500 27 X 1000 PV X 5% = 1,350 81 X 1000 PV X 5% = 4,050 243 X 1000 PV X 5% = 12,150 729 X 1000 PV X 5% = 36,450 2,187 X 1000 PV X 5% = 109,350 รวมทั้งหมดเป็นเงิน 164,000 บาท

9*. โบนัสผู้นำนักบริหาร (ระดับสตาร)์ 37% โบนัสประเภทนี้จะมีมากถึง 37% สำหรับผู้ที่บริหารสายงานถึงระดับ 1 สตาร์ ถึงระดับ 6 สตาร์ ซึ่งนับจากสายงานที่มีการซื้อจำนวน 1,600 PV แต่จะตัดคำนวณโบนัสนี้ 1,000 PV เท่านั้น และที่เหลือ ทั้งหมด จะคำนวณโบนัสเข้าในแผน A ซึ่งยอดการซื้อของกลุ่มสตาร์และบล็อก ไม่ต่ำกว่า 10,000 PV ซึ่งกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้จำหน่ายระดับสตาร์ บล็อก/สตาร์ *1 *2 *3 *4 *5 *6 (10,000 PV) บล็อกที่ 1 7% 7% 7% 7% 7% 7% 4% 7% 10% 13% 16% บล็อกที่ 2 7% 7% 7% 7% บล็อกที่ 3 7% 7% 7% 7% บล็อกที่ 4


ขั้นตอนการคำนวณโบนัสผู้นำนักบริหาร (ระดับสตาร)์ 1) ตำแหน่งที่เหมาะสมที่ให้กับผู้จำหน่ายขึ้นอยู่กับการรับรองจาก Pass-Up” 2) รับรอง Pass-Up คือจะต้องที่มีอยู่จำนวนทั้งหมด 10,000 PV 3) การคิดโบนัสผู้นำนักบริหาร(ระดับสตาร์)อันดับแรกจะต้องมาจากผู้จำหน่ายที่อยู่ตำแหน่ง ระดับล่างสุดในกลุ่ม 4) PV ที่มาจากผู้จำหน่าย ที่ไม่ได้รับโบนัสจะต้องรวมกับ PV ของผู้จำหน่ายที่จะได้รับโบนัส และจะถือว่าเป็นยอดการซื้อขายกลุ่มของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์ในการคำนวณโบนัส 5) PV เพื่อผู้จำหน่ายที่สมควรจะได้รับขึ้นอยู่กับ PV หลังจาก “Roll-Up” ตัวอย่างเช่น ผู้จำหน่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ :

U

ผู้จำหน่ายที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ:

U

1,000

0

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(การเกิดขึ้นของ “บล็อก”)

(การไม่เกิดขึ้นของ “บล็อก”)

ก่อน 'Roll-Up'

หลังจาก 'Roll-Up'

1,000 ผู้จหน่ายระดับ 1 สตาร์

1,000 Roll-Up’9,000PV

1,000 ผู้จหน่ายระดับ 3 สตาร์ 1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

10,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 0


นิยามของคำว่า สตาร์ & การคำนวณ โบนัส 1) ตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับ 1 สตาร์

2) ตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับ 2 สตาร์

1,000

1,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

การคำนวณ: บล็อก 1 = 7%

การคำนวณ : บล็อก 1 = 7% ; บล็อก 2 = 4%

3) ตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับ 3 สตาร์ 1,000

4) ตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับ 4 สตาร์ 1,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

การคำนวณ: บล็อก 1 = 7% ; บล็อก 2 = 7% บล็อก 3 = 7% ; บล็อก 4 = 7%

1,000 9,000

1,000 9,000

การคำนวณ : บล็อก 1 = 7%; บล็อก 2 = 10% บล็อก 3 = 7% ; บล็อก 4 = 7%

5) ตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับ 5 สตาร์

1,000 1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

การคำนวณ: บล็อก 1 = 7% ; บล็อก 2 = 13% ; บล็อก 3 = 7% ; บล็อก 4 = 7% 6) ตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับ 6 สตาร์ 1,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

1,000 9,000

การคำนวณ: บล็อก 1 = 7% ; บล็อก 2 = 16% ; บล็อก 3 = 7% ; บล็อก 4 = 7%


10*. โบนัสอินฟินิตี้ (infinity) 7% - โบนัสนี้จะให้ เฉพาะผู้จำหน่ายที่รักษาตำแหน่งผู้จำหน่ายระดับ 6 สตาร์ - โบนัสนี้ จะให้ 7 % จากผลรวม PV 1 สายงาน ที่มียอดขายมากที่สุดมา 1 สายงาน หรือสายงาน นั้นจะมีผลรวมพีวี มากที่สุด ไม่จำกัดชั้นลึก ตัวอย่างเช่น

6* บล็อกที่ 1

10,000

10,000

10,000

ผู้จำหน่ายระดับ 6 สตาร์

10,000

10,000

10,000

7%

โบนัสที่จะได้รับ

1) โบนัสต่างระดับชั้น (Unilevel) 16%

บล็อกที่ 2

40% 2) โบนัสผู้นำนักบริหาร 7% (ระดับสตาร)์

บล็อกที่ 3

37% บล็อกที่ 4

7%

3) โบนัสอินฟินิตี้ (infinity)

7% 340,000PV โบนัสอินฟินิตี้ (infinity) 7%

จากตัวอย่าง สตาร์ที่3 มียอดขายรวมทั้งหมด = 340,000PV คำนวณ 340,000PVx 7% คุณจะได้รับ = 23,800 บาท


สร้างความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคง ด้วยคุณธรรม กับผลิตภัณฑ์นมแพะ เอช อาร์

คู่มือธุรกิจ เอช อาร์  

คู่มือธุรกิจ เอช อาร์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you