Page 1

จุ ล ส า ร ร า ย เ ดื อ น ช ม ร ม นั ก ศึ ก ษ า ไ ท ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย อิ น ซ า นี ย ะ ห ์

นาซิเลอมะ ฉบับที่ 29 ประจ�ำเดือนตุลาคม ปี 2554

สกู๊ปพิเศษ...ทีไซคืออะแรม

CONGRATULATIONS

เอาไปเลย...ให้

เจอค�ำถาม ท้ายเล่มน่ะค่ะ...


ประธานคุยกับพี่น้องชมรมฯ ‫السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته‬ ขอความสันติ ความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์(ซ.บ.) ประสบแด่พี่ๆน้องๆ ชาว อินซานียะห์ทุกท่าน สืบเนื่องจากงานรับปริญญาหรือ convocation ครั้งที่ 13 ที่ผ่านมา ทาง มหาลัยของเราได้จัดงานนี้เป็นประจ�ำทุกปี และก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางชมรมนักศึกษาไทยของเรา ได้มีส่วนร่วม โดยการจัดซุ้มขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของบรรดาพี่น้องชาวไทยเรา ภายในซุ้มของเรามี อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า เพื่อรองรับพี่น้องของเรา ตลอดจนพี่น้องชาว ต่างชาติ ที่ๆได้มาร่วมอุดหนุน อาหารและสินค้าของทางชมรมฯกันอย่างคับคั่ง และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ แผ่นเฟรมหรือฉากหลัง ที่ทางชมรมได้จัดท�ำขึ้นมาอย่าง สวยงาม ทั้งนี้ก็เพื่อบรรดารุ่นพี่ที่รับปริญญาทุกๆคน ในการร่วมเก็บภาพ เพื่อเป็นที่ระลึกใน โอกาสส�ำคัญนี้ “อัลฮัมดุลิลลาห์”ก็นับว่าเป็นงานช้างงานหนึ่งเลยทีเดียว ส�ำหรับงานconvocationที่ผ่านมา แต่ เราก็ร่วมมือกันร่วมใจกัน ตั้งแต่งานเริ่มจนกระทั้งงานจบและผ่านไปได้ด้วยดี กระผมเชื่อเหลือเกินว่างานในครั้งนี้ พวกเราร่วมกันจัดขึ้นมา เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ และสานต่อกิจกรรมของทางชมรมที่เคยมีมาและกระผมหวังว่างานในครั้งต่อไป เราจะร่วมกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันอีกนะครับ ....‫ان شاء اهلل‬

นายมะอีซอ ปาเตะตีมุง ประธานชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัย อินซานียะห์


อินซาน ถามตอบ อัสสลามุอาลัยกุมค่ะ...อินซาน ถามตอบฉบับนี้ มีข่าวมา ประชาสัมพันธ์ค่ะ.... -ช่วงนี้น้องๆปีหนึ่งก็ใกล้สอบกันแล้ว แว้วมาอีกประมาณ สามอาทิตย์ ส�ำหรับใครที่เข้าเรียนบ้างนอนบ้างก็คงต้อง ตื่นตัวมากขึ้นน่ะค่ะ -ฝากไปยังน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับเอกสารแจ้ง เกณฑ์ทหาร แล้วต้องการผ่อนผัน สามารถติดต่อขอรับ ใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากทางมหาลัยได้น่ะค่ะ ที่ ห้องHEP -ส�ำหรับน้องๆปีหนึ่งคนไหนที่ยังไม่ได้การ์ดเมทริกก็ติดต่อ ทางมหาลัยได้เป็นระยะๆน่ะค่ะ ตอนนี้ทางมหาลัยก�ำลังเร่ง มือในการท�ำการ์ดแล้วค่ะ ประชาสัมพันธ์ค่ะ.....ช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว หลายๆคนพาส ปอร์ตก็จะต้องท�ำใหม่ บ้างก็ต้องต่อวีซ่าใหม่ ส�ำหรับใครที่ ต้องต่อวีซ่า อย่าลืมน่ะค่ะก่อนหมดอายุประมาณสองเดือน จะดีที่สุดค่ะ ยื่นเรื่องส่งเอกสารให้ทางมหาลัยเสียก่อน วีซ่าก็จะได้เร็วขึ้นน่ะค่ะ.......

สารบัญ อินซาน ถาม-ตอบ ‫اللون الدين‬ insan healthy scoop insan นักเดินทาง วันศุกร์กับซูเราะห์ กะฮ์ฟี ‫مفتاح اللغة العربية‬ ทีไซ คืออะแรม ข่าวรอบโลก มูอามาลาต

3

3 4-5 7 8-9 10-11 14 15 16 17 18-19


‫السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته‬

... ‫اللون الدين‬...

ขอความสันติสุข ความจ�ำเริญ จงประสบแด่ทุก ท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อจะแสวงหาวิชา ความรู้ เมื่ออัลลอฮฺ (ซุบฮานาฮูวาตาอาลา) ทรง ก�ำหนดแล้ว แน่นอนว่าเราต้องกลับมาพบกันอีก ครั้ง หากแต่ครั้งนี้ เราอาจจะพบกันในมุมมองที่ แปลก แต่รับรองได้ว่าไม่แหวกแนว ‫ أصول الدين‬แม้ เด็กแนวอินชานก็อ่านได้ เด็ก ไทยที่ไหนก็อ่านดี พบกันทีนี่ ‫ اللون الدين‬ฉบับ นี้ข้าพเจ้าภูมิใจน�ำเสนอ ‫……… الموضوع‬.. ‫ترك ما ال يعنى‬ (การหลีกเลียงสิ่งไร้สาระ) สนับสนุนโดยอัลฮาดิษ ที่ว่า ‫عن عقبة بن عامر رضى اهلل عنه قال‬ : ‫ يا رسول اهلل ! ما النجاة ؟ قال‬: ‫ قلت‬: ، ‫ وليسعك بيتك‬، ‫املك عليك لسانك‬ . ‫وابك على خطيئتك‬

พูดทุกๆเรื่องโดยไม่ระวัง การพูดในสิ่งที่น่าอับอาย ลามก การทะเลาะวิวาท การด่าทอ การสาปแช่ง มนุษย์หรือสัตว์ การหมกมุ่นอยู่กับ ค�ำโคลง ค�ำกลอน อยู่ตลอดเวลา การพูดหยอกล้อ การเปิดเผยความลับ การสัญญาเท็จ การสาบานเท็จ การพูดกลับกลอก การยกย่องชมเชยผู้ใดโดยไม่มีสาเหตุ และการถาม มากโดยไม่เหตุผล (อิตติฮาฟ) และข้าพเจ้าก็ขอสนับสนุนอีก สอง อัลฮาดิษ เพื่อ ที่ท่านทั้งหลาย จะได้มองเห็นและเข้าใจถึงความ ส�ำคัญของอัลฮาดิษ ที่ผ่านมาได้อย่างชัดแจ้ง มากยิ่ง ขึ้น อัลฮาดิษแรกคือ… ‫ يارسول اهلل‬:‫عن معاذ رضى اهلل عنه قال‬ ‫ آمن‬: ‫ قال‬، ‫! مرنى بعمل يدخلنى اجلنة‬ ‫ وال تقل شرا‬، ‫باهلل وقل خيرا يكتب لك‬ . ‫فيكتب عليك‬

“จากท่านอุกบะฮฺ บิน อามิดร์ (รอดียัลลอฮูอันฮู) เล่าว่า: ฉันได้ถามว่า: โอ้ ท่านรอซู้ลลุลลอฮฺ! อะไร คือหนทางแห่งความปลอดภัย ? ท่านรอซู้ลลุลอฮ์ (ซ็อลลอลลอฮูอาลัยฮีวาซัลลัม) ได้ตอบว่า: เจ้าจง ควบคุมลิ้นของเจ้าไว้ จงอยู่ในบ้านของเจ้า (อย่า ออกนอกบ้านโดยไม่จ�ำเป็น) และจงร้องไห้ในความ ผิดของเจ้า.”.{ติรมีซี} หมายเหตุ : การควบคุมลิ้นของตนเองคือ การไม่ ใช้ลิ้นไปในหนทางที่ผิดเช่น การนินทา การใส่ร้าย ป้ายสี การพูดไร้สาระ การพูดในสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น การ

“ จากท่านมูอาซ (รอดียัลลอฮูอันฮู) เล่าว่า : โอ้ ท่านรอซู้ลลุลลอฮฺ! ได้โปรดแนะน�ำการ กระท�ำที่จะท�ำให้ได้เข้าสวรรค์ให้แก่ฉันด้วยเถิดท่าน รอซู้ลลุลลอฮฺ ( ซ็อลลอลอฮูอาลัยฮิวาซัลลัม) กล่าว ว่า : เจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮฺและจงพูดด้วยถ้อยค�ำ ที่ดี รางวัลตอบแทนก็จะถูกบันทึกให้แก่เจ้า และเจ้า อย่าพูดด้วยถ้อยค�ำที่เลว เพราะความผิดบาปจะถูก บันทึกให้แก่เจ้า”. (ฏ็อบรอนี, มัจมะอุชชะวาอิด)

‫ باب‬، ‫ هذا حديث حسن‬: ‫رواه الترمذى وقال‬ ٢٤٠٦ : ‫ماجاء في حفظ اللسان رقم‬

4

‫ مجمع‬، ‫رواه الطبرانى فى اال وسط‬ ٥٣٩/١٠.‫الزوائد‬


และอีกฮาดิษหนึ่งคือ … ‫عن ابى سعيد اخلدرى رضى اهلل عنه‬ ‫ ان الرجل ليتكلم بالكلمة‬: ‫يرفعه قال‬ ، ‫ال يريد بها باسا اال ليضحك بها القوم‬ .‫فانه ليقع منها ابعد من السماء‬ ٣٨/٣ ‫رواه احمد‬ “จากท่านอาบูซาอิด อัลคุดรี (รอดียัลลอฮู อันฮุ ) เล่าว่า : ท่านรอซุลุลลอฮฺ ( ซ็อลลอลอฮู อาลัยฮิวาซัลลัม) กล่าวว่า : เมื่อชายคนหนึ่งเขา พูดด้วยถ้อยค�ำ เพียงเพื่อท�ำให้ผู้คนหัวเราะ ซึ่ง เขาเองก็ไม่คิดว่า จะมีข้อเสียหายอันใด แต่ด้วยค�ำ พูดนั้นเขาต้องตกลงไปในนรกที่มีความลึกมากกว่า ระยะห่ า งระหว่ า งท้ อ งฟ้ า และแผ่ น ดิ น เสี ย อี ก ”.

{มัสนัดอะห์มัด} ดังนั้นก็จงเลือกเอาเองเถิดว่าท่านอยากจะเป็นชาว สวรรค์ที่อัลลอฮฺทรงพึงพอใจหรือท่าน อยากจะเป็น ชาวนรก ที่อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้ว และแน่นอนว่าการ ลงโทษของมัน (นรก) นั้นช่างเจ็บแสบยิ่ง แล้วผู้ที่มี สติปัญญาเขาจะเลือกสิ่งใดเล่า ? จงใคร่ครวญดูเถิด. By ปากกาด้ามใหม่ ( ‫)قلم اجلديد‬ (อ้างอิงจาก มุนตะค็อบอะฮาดิษ วจนะนบี เกี่ยวกับ หกคุณลักษณ์ ของดะฮ์วะฮ์ตับลีฆ)


Insan Healthy ....เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (ดูแลสุขภาพ ให้ดีน่ะค่ะ)…. ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยว หนาว บางวันฝนก็ตก ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะ ค่ะ หลักง่ายๆ ของการดูแลสุขภาพคือ ต้องดูแล ร่างกายให้ ได้รับความอบอุ่น เริ่มกันตั้งแต่การรับ ประทานอาหาร เครื่องดื่ม การท�ำความสะอาด ร่างกาย การดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ เพื่อบรรเทา อาการเจ็บป่วย ซึ่งคอลัมส์เพื่อสุขภาพฉบับนี้เรา มีค�ำแนะน�ำดีๆ มาฝากกันค่ะ อากาศเปลี่ ย นแปลงแบบนี้ รั บ ประทานอะไรดี น่า.....??? ส�ำหรับการรับประทานอาหารในช่วงนี้ ควรเลือก รับประทานอาหารที่ร้อนและปรุงเสร็จใหม่ๆ ควร มีรสเปรี้ยวอมขมเล็กน้อย และรสเผ็ด อย่างในฤดู หนาว มักจะมีสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น สะเดา จะมี รสขม เมื่อกินแล้วจะช่วยแก้ไข้ ท�ำให้เจริญอาหาร ขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยระบาย ดอกแคแก้ไข้หัวลม ส่วนการเลือกเครื่องดื่มในช่วงหน้าหนาวนี้ ควร จะเป็นเครื่องดื่มร้อนๆ เช่น น�้ำขิง ชาสมุนไพร เพื่อช่วยให้ชุ่มคอ ลดอาการไอ แก้หวัด ซึ่งป้องกัน การเป็นหวัดในช่วงนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ควรดูแลร่างกายกันอย่างไรดีน่า.....??? ถ้าอากาศหนาวเย็น เราควรอาบน�้ำด้วยน�้ำอุ่น และเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่หนา แต่บางครั้งการ

อาบน�้ำอุ่นจะท�ำให้ผิวแห้งง่ายกว่าอาบน�้ำเย็น เพราะน�้ำมันที่ผิวหนังจะถูกล้างออกไป จะท�ำให้ ผิวแห้งแตกและคันได้ง่าย ดังนั้น ควรจะดูแล ร่างกายในช่วงนี้เป็นพิเศษ โดยสามารถน�ำเอา สมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ดูแลผิวพรรณ อย่างเช่น น�้ำมันงา ขมิ้นชัน ผิวมะนาว และผิว มะกรูด >> และส�ำหรับพี่ๆน้องคนไหนที่ไวกับอากาศที่ มันเปลี่ยนแปลงกันบ่อยๆเราก็มีข้อแนะน�ำให้พี่ๆ น้องๆลองน�ำไปปฏิบัติกันดูอีกนะค่ะร่างกายเรา จะได้ดีขึ้น..... 1. เข้านอนเร็วขึ้น เพื่อจะได้นอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ 2. ดื่มน�้ำให้มากขึ้น เนื่องจากความ ดันโลหิตต�่ำ จะท�ำให้ง่วงเพลีย 3. ออกก�ำลังกาย ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีที่สุด เช่นเดินเร็ว หรือ หากมีเวลาเมื่อตื่นนอนก็ควรยืดเส้นยืดสายบน เตียงนอนก่อนลุกขึ้นท�ำกิจธุระก็ดีน่ะ 4. อาบน�้ำ เย็นสลับน�้ำอุ่น หากจ�ำเป็นต้องตื่นแต่เช้า งัวเงีย ไม่อยากขยับตัวเลย ลองอาบน�้ำเย็นๆ ก่อน รับรองว่าจะตาสว่างทันที หรือราดน�้ำเย็นที่แขน และขาเท่านั้นก็ได้น่ะ 5. กินอาหารย่อยง่าย ไม่ควรกินอาหารย่อยยาก เพราะมันจะเป็นภาระแก่ร่างกาย บ๊ายบาย.... เจอกันใหม่ฉบับหน้านะค่ะ...^^


scoop insan ขอความสุขความสันติจงประสบแด่ผู้อ่านและ พี่ๆน้องๆชาวอินซานียะห์ทุกท่าน ขอชูโกรต่อ อัลลอฮ์(ซบ.)ที่ท�ำให้เราได้พบ กันอีกครั้ง ส�ำหรับฉบับนี้ก็ เป็นการรวบรวมกิจกรรมและ ความเคลื่อนไหวของเด็กไทย ที่ผ่านมา ส�ำหรับกิจกรรมแรก นั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมานี้ มีนักศึกษาไทย จากมหาวิทยาลัย อินซานียะห์ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานสัมมนา วิชาการ “Flip your thinking, Brighten your future (พลิกความคิด เปลี่ยนอนาคต)” ณ Bay view Hotel รัฐPenang ซึ่งจัดโดย University Science Malaysia ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการ ของ TSAM [Thai Students Association in Malaysia] ในการเดินทางนี้ประกอบไปด้วย นักศึกษาจากอินซานียะห์ 9 ชีวิต และมีน้องๆ จาก Al – Bukhari ร่วมเดินทางอีก 4 คน งาน

สัมมนาครั้งนี้มีนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย ต่างๆประกอบไปด้วย UUM , MMU , UTP , UIA , KUIS , KUIN , KUIN [SG] , PERJAYA , AL-BUKHARI ฯลฯ และในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน ซึ่งถือว่าเป็นวัน เริ่มกิจกรรม ช่วงเช้าหลังจากรับประทานอาหาร กันเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย ต่างๆจึงเริ่มทยอยกันเข้าสู่ห้องสัมมนาซึ่งอยู่ชั้น บนสุดของโรงแรม ภายในงานสัมมนาครั้งนี้

ทุกความเคลื่อนไหว สัมผัสได้ที่นี่

พวกเราได้รับเกียรติจาก ดร. จรัญ มะลูลีม มา เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ แก่นักศึกษาที่ เข้าร่วมสัมมนา ทุกคน หลังจากได้รับ ความรู้จาก ดร. จรัญ มะลูลีม มาพอสมควร ใน ช่วงบ่ายถึงคราวที่พวกเราจะแสดงศักยภาพออก มา นั่นคือการร่างแบบแผนอนาคตของ TSAM ว่าจะให้เป็นไปในรูปแบบใด ซึ่งเพื่อนๆจาก มหาวิทยาลัยต่างๆก็แสดงศักยภาพได้ไม่น้อยหน้า กันเลย แม้แต่เพื่อนเราจากอินซานียะห์ก็ไม่ยอม น้อยหน้ามหาวิทยาลัยอื่นเลย ขอขึ้นไป Present อนาคตของ TSAM ด้วยตัวเองเลย เห็นแล้วน่า ภูมิใจมาก วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน เป็นวันสุดท้ายของ กิจกรรมสัมมนา หลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อย พวกเราจึงมารวมตัวกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อท�ำพิธีปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ โดย มีตัวแทนจากแต่ละมหาวิทยาลัยขึ้นไปกล่าวความ รู้สึกและกล่าวขอบคุณแก่ผู้จัดงาน หลังจากนั้น กิจกรรมสัมมนาสัมมนาวิชาการจึงจบลงด้วยดี แต่เรื่องของพวกเรายังไม่จบแค่นั้น หลังพิธีปิด เพื่อนๆจาก USM ได้พาพวกเราไปทัศนะศึกษา ห้องสมุดลอยน�้ำ ซึ่งเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่มี การจ�ำหน่ายอาหารและหนังสือบนเรือ โดยที่ทุก คนต้องจ่ายค่าเข้าชมเป็นเงินจ�ำนวน RM 1 หลัง จากชมและเลือกซื้อหนังสือกันตามใจชอบแล้ว ก็ถึง เวลาที่ต้องแยกย้ายกันกลับสู่มหาวิทยาลัยของตน อัลฮัมดุลิลลาอ์ กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี และ หวังว่าพวกเราจะได้รับโอกาสแบบนี้อีกครั้ง

by Writer


ส�ำหรับกิจกรรมที่สองและถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของ เทอมนี้ก็ว่าได้นั้นก็คือกิจกรรม”CONVOCATION 13”งานรับปริญญาของบรรดารุ่นพี่ของเราในวันที่ 5 ตุลาคม 54 ซึ่ง ปีนี้ก็มีรุ่นพี่ที่จบ ประมาณ 40 คน ด้วยกัน ส่วนเราใน ฐานะกระบอกเสียง ของทางชมรมฯก็ ต้องขอกล่าวค�ำว่า ”ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ทุกๆคนเลยนะครับ ส�ำหรับความส�ำเร็จอีกหนึ่งก้าวส�ำคัญที่รุ่นพี่ทุกคน จะน�ำความรู้ความสามารถไปเผยแพร่หรืออาจจะน�ำ ความส�ำเร็จก้าวส�ำคัญนี้ไปเป็นบันไดเพื่อที่จะทอด ผ่านไปสู่ความส�ำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ ต่อไป ก็ขอให้อัลลอฮ (ซ.บ.)ทรงประทานความรู้ที่ มั่นคง กว้างขวาง และยั่งยืน ให้กับบรรดารุ่นพี่ที่ จบในปีนี้ทุกท่านตลอดจนทรงประทานสิ่งที่ดีงามทั้ง หลายให้กับรุ่นพี่ที่เคารพรักทุกคน อามีน” ในปีนี้ทาง ชมรมนักศึกษาไทยก็ได้จัดท�ำซุ้มรับปริญญาไว้ให้รุ่น พี่ได้ถ่ายรูปกันอย่างเต็มที่และทางชมรมฯยังออกร้าน ค้าภายในงานอีกด้วย ก็มี ลูกชิ้นทอด,ย�ำรวมมิตร,น�้ำ ปั่น,ข้าวเกรียบ,ขนมปังสังขยา,เสื้อผ้าของที่ระลึกอีก มากมายจากนักศึกษาไทยและในงานทางชมรมฯก็ได้ มีกล่องบริจาคไว้ให้ร่วมท�ำบุญกันด้วยทั้งรุ่นพี่,เด็ก ไทย,คนมาเล,และผู้มาร่วมงานทั่วไปต่างก็ร่วมท�ำบุญ กันอย่างถ้วนหน้า ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมท�ำบุญ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ มาถึงกิจกรรมที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตารออีกกิจกรรม หนึ่งคืองาน ”CULTURAL NIGHT” ในวันที่ 7 ตุลาคม 54 เป็นงานแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละ ชาติ โดยมี จีน มาเลเซีย กัมพูชา โซมาเลีย ไนจีเรีย และไทย ซึ่งปีนี้ทางชมรมฯได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วม แสดงถึง 3 รายการด้วยกัน ได้แก่ มวยไทย,นาซีร,ลิ เกฮูลู ส�ำหรับมวยไทยปีนี้มาในรูปแบบของการแสดง ที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยการน�ำแม่ไม้ มวยไทยมาผสมกับเรื่องราวท�ำให้ดูตื่นเต้นและลุ้น

ระทึกกันมากขึ้น ส่วนนาซีรก็เป็นการเปิดตัววง”บูเดาะ บูเดาะ”นาซีรวงใหม่ของชมรมฯเป็นการแสดงต่อหน้า ผู้ชมมากขนาดนี้เป็นครั้งแรกแต่ได้รับเสียงปรบมือไป อย่างท่วมท้นเช่นเดียวกัน เรียกว่าแจ้งเกิดกันแบบเต็ม ตัวกันเลยที่เดียว มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของเด็กไทย ของเรานั้นก็คือ ลิเกฮูลู วันนี้จัดหนักด้วยการน�ำเพลง มาประชันกันสองเพลงด้วยกัน เพลงแรกเป็นเพลง คุ้นหู “ปักษ์ใต้บ้านเรา” ส่วนเพลงที่สองเป็นเพลง ใหม่”บูดู”เป็นเพลงที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากเลยที่เดียว ชอบดีครับ ไม่เคยได้ยินมาก่อน จังหวะฟังสนุกดี เอา เป็นว่าทั้งสามกิจกรรมของเด็กไทยได้รับเสียงปรบมือ เป็นอย่างมากในทุกๆกิจกรรมที่ท�ำการแสดงและเด็ก ไทยที่เข้ามาชมในงานก็เยอะมากเช่นเดียวกัน รู้สึกดีใจ และภูมิใจกับตัวแทนเด็กไทยที่ไปร่วมท�ำกิจกรรมทุกๆ คนจริงๆครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆใน ชมรมฯอีกครั้งนะครับส�ำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมร้าน และมาช่วยกันอุดหนุนร้านค้าของทางชมรมฯตลอดจน พี่ๆน้องๆที่มาช่วยกันเก็บร้านและมาสร้างบรรยากาศ ให้มีรอยยิ้มท�ำให้ดูอบอุ่นและดูคึกคักขึ้นมากส�ำหรับ นักศึกษาไทยในวันนั้น สุดท้ายนี้ก็ใกล้ช่วงสอบเข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็ขอให้ พี่ๆน้องๆทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือกันให้เต็มที่นะครับ เตรียมตัวเองในการสอบให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ หลังจากนั้นก็ขอดุอาให้การสอบของเรานั้นได้ผ่านไปได้ ด้วยเอ...ไม่ใช่ด้วยดีนะครับ ขอดุอาให้พี่ๆน้องๆทุกคน สอบผ่านกันทุกคนเลยนะครับ อามีน แล้วพบกันใหม่ ฉบับเปิดเทอมสองครับ อินชาอัลลอฮ.....

9


วันนี้ผมขอน�ำเสนอกระบวนการและพื้นฐานของกฎหมายอิสลามที่เราทุกคนจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาและรับรู้ ‫ شريعة‬คือกฎหมายที่สมบูรณ์แต่ก่อนอื่นต้องรู้ถึงองค์ประกอบก่อนว่ามีอะไรบ้าง อันดับแรก คือที่มาแห่งข้อตัดสินต่างๆในอิสลาม ได้แก่ ‫ القرآن‬คือ ค�ำด�ำรัสของอัลลอฮถึงนบีมูฮ�ำหมัด ซ.ล. โดยผ่านญิบรีลเป็นผู้น�ำลงมา ‫ السنة‬คือ สิ่งที่มาจากท่านนบีมูฮ�ำหมัด ซ.ล. อันได้แก่ ค�ำพูด การกระท�ำ และการยอมรับ ‫ اإلجماع‬คือ ความเห็นสอดคล้องของนักวิชาการอิสลามที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นความเห็นโดยไม่มีข้อโต้ แย้งใดๆทั้งสิ้น ‫ القياس‬คือ การน�ำข้อตัดสินที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ไปเปรียบเทียบกับข้อตัดสินที่ถูกเป็นความเห็นอัลกุรอ่านและซุน นะห์ ดังกล่าวนี้คือข้อสรุปของที่มาแห่งหลักการของศาสนาอันเป็นหลักฐานที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น องค์ประกอบต่อมา คือ วิธีการพิจรณาหลักฐานเพื่อถ่ายทอดออกมาให้เป็นฮูก่มหรือข้อตัดสินทางศาสนาแบบสรุป อันเป็นพื้นฐานหลักในกฎหมายอิสลามดังที่เรารู้จักกันในนาม ‫أصول الفقه‬ ฟิกฮนั้นมีรายละเอียดมากมายจนต้องมีการควบคุมโดยทฤษฎีแห่งกฎหมาย

"

"

ซึ่งจะปฎิบัติงานไม่ให้ฟิกฮสร้างความล�ำบากกับผู้ปฎิบัติ และฮูก่มอิสลามมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๕ ประการ ‫ واجب‬คือ สิ่งที่ถูกตอบแทนผลบุญต่อผู้ที่กระท�ำและถูกลงโทษต่อผู้ที่ละทิ้ง ‫ سنة‬คือ สิ่งที่ถูกตอบแทนผลบุญต่อผู้ที่กระท�ำและไม่ถูกลงโทษต่อผู้ที่ละทิ้ง ‫ مباح‬คือ สิ่งที่ไม่ถูกตอบแทนผลบุญและไม่ถูกลงโทษต่อผู้กระท�ำหรือละทิ้งแต่ก็จะขึ้นอยู่เจตนาของผู้ที่กระท�ำหาก เจตนาดีก็จะถูกตอบแทนหากเจตนาไม่ดีก็ถือเป็นความผิด ‫ مكروه‬คือ สิ่งที่ไม่ถูกลงโทษต่อผู้ที่กระท�ำและจะถูกตอบแทนผลบุญต่อผู้ที่ละทิ้ง ‫ حرام‬คือ สิ่งที่ถูกลงโทษต่อผู้ที่กระท�ำและจะถูกตอบแทนผลบุญต่อผู้ที่ละทิ้ง เมื่อ ‫ أصول الفقه‬พิจรณาหลักฐานแบบสรุปออกมาแล้วก็ถึงเวลาของการประทับตราและให้รายละเอียดในทาง ปฎิบัติต่อฮูก่มหรือข้อตัดสินเพื่อน�ำไปสู่การปฎิบัติในสิ่งที่อัลลอฮทรงใช้และละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮทรงห้าม ดังที่ถูกขนาน นามว่า ‫فقه اإلسالم‬ แต่เราก็รู้กันดีว่าฟิกฮนั้นมีรายละเอียดมากมายจนต้องมีการควบคุมโดยทฤษฎีแห่งกฎหมายซึ่งจะปฎิบัติงานไม่ให้ฟิกฮ สร้างความล�ำบากกับผู้ปฎิบัติ ซึ่งเขานั้นคือ ‫قواعدالفقه‬

10


1‫ األمورمبقاصدها‬คือ การงานต่างๆนั้นต้องผูกพันธ์กันเจตนา 2‫ اليقني ال يزال بالشك‬คือ ความตั้งใจจะไม่ถูกท�ำลายเพียงเพราะหัวใจที่สงสัย 3‫املشقة جتليب التيسير‬คือ ความยากล�ำบากจะน�ำมาซึ่งความง่ายดาย 4‫ الضرر يزال‬คือ อันตรายต่างๆต้องถูกท�ำลายไป 5‫ العادة محكمة‬คือ ประเพณีที่ไม่ขัดต่อหลักการถือเป็นข้อตัดสินทางศาสนา พี่น้องครับ กระบวนการทั้งหมดนี้จะตั้งอยู่บนจุดประสงค์ของอัลลอฮที่ทรงสร้างกฎหมายอิสลามขึ้นมา ซึ่งก็คือ ‫ أساس التشريع‬อันได้แก่ 1‫ نفي احلرج‬คือ การปราศจากความยากล�ำบากต่อการปฎิบัติ 2‫ قلة التكاليف‬คือ การงานที่ถูกใช้หรือห้ามนั้น มีจ�ำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 3‫ التدرج في التشريع‬คือ การงานที่ถูกใช้หรือห้ามถูกท�ำให้เป็นขั้นตอน 4‫ حتقيق مصالح الناس‬คือ ทุกอย่างที่ถูกใช้หรือห้ามก็เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษย์ชาติ ดังกล่าวบ่งชี้ให้เราได้รับรู้แล้วว่า ‫شريعة‬ก็คือ ‫رحمة من اهلل تعالى‬ นักเดินทาง

11


"มา...หัด

พูดมาลา

ยูกัน"

Jom Cakap Melayu

‫السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته‬ สลามค่ะ....เพื่อนๆชาวอินซานฯ มาพบกันอีกแล้วกับคอลัมน์ “ Jom Cakap Melayuมาหัดพูดมลายูกัน” ช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน ทั้งฝนตกบ่อย ทั้งอากาศร้อน ท�ำเอาซะร่างกายปรับตัว กันแทบไม่ทัน หลายคนพอป่วยอยากจะไปพบคุณหมอแต่ไม่กล้า จะไปซื้อยาที่ฟาร์มาซีก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร ฉบับนี้เรามีประโยคง่ายๆที่เกี่ยวกับอาการมาฝากค่ะ.... Suhailee : Selamat pagi Doktor!!! (สวัสดีตอนเช้าครับ...คุณหมอ) Doktor : bagai mana (อย่างไร)keadaan(อาการ/สภาวะ) awak? (คุณมีอาการอย่างไรบ้าง) Suhailee : Saya rasa (รู้สึก)demam(เป็นไข้/ไม่สบาย), sakit kepala(ปวดหัว), nak muntah(อาเจียน), batuk (ไอ)dan selesema (เป็นหวัด)… (ผมรู้สึกเป็นไข้ไม่สบาย ปวดหัว อยากอาเจียน ไอ แล้วก็เป็น หวัด...) Doktor : Emmm…Ini ubat untuk awak,,yang warna(สี) biru (สีฟ้า)untuk(เพื่อ/ส�ำหรับ) demam dan sakit kepala, yang warna kuning(สีเหลือง) >>>untuk selesema.!!! (อืม...นี่ยาส�ำหรับคุณน่ะ ค่ะ..สีฟ้าส�ำหรับแก้ไข้-ปวดหัว สีเหลืองส�ำหรับแก้หวัดค่ะ) >>>untuk demam makan 3 kali(ครั้ง) sehari(ต่อวัน) selepas(หลัง) makan nasi… dan untuk selesema makan 2 kali sehari,,selepas makan pagi (อาหารเช้า)dan sebelum(ก่อน) tidur…faham tak..??? (ส�ำหรับแก้ไข้ รับประทานวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร...และส�ำหรับแก้หวัด รับประทานวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า และก่อนนอนค่ะ) Suhailee : ubat selesema memang (แน่นอน) mengantuk(ง่วง/ท�ำให้รู้สึกง่วง) kan Doktor..??!! (ยาแก้หวัดต้องง่วงแน่ๆเลย ใช่มั้ยครับคุณหมอ ???) Doktor : ya…biasa(ปกติ/ธรรมดา) laaaa…”JAGA (เฝ้า/ดูแล/รักษา)DIRI (ตัวเอง) BAIK-BAIK (ดีๆ)TAU (รู้มั้ย?)!!!” (ค่ะ...เป็นธรรมดาค่ะ...ดูแลสุขภาพดีๆรู้มั้ยค่ะ ???) ...‫ساعة رملية‬...


คุยกันหลังครัว...กับเชฟนัส วันนี้กระผมมีเมนูของโปรดของใครหลายๆคนมาฝาก เอ้า...ไม่ต้องรออะไรให้เสียเวลา มาเริ่มกันเลยดีกว่า

สู ต ร ก า ร ท� ำ ข ้ า ว มั น ไ ก ่ แ บ บ ง ่ า ย ๆ

วิธีท�ำ

ไก่ 1). ล้างไก่ทั้งข้างนอกและข้างในตัวไก่ ให้สะอาด น�ำ

ตัวไก่มาวางในกะละมัง โดยให้ส่วนหัวของไก่ตั้งขึ้น น�้ำ ในช่องท้องจะได้ไหลออกมา ทิ้งไว้สักพัก พอน�้ำที่หนังไก่ เริ่มแห้ง หรือจะใช้ผ้าช่วยซับให้แห้งก็ได้ ใช้เกลือป่นทา บาง ๆ ให้ทั่วตัวไก่ ล้วงเข้าไปในตัวไก่เอาเกลือทาด้วย ใช้ใบเตยยัดใส่ใน4-3 ใบ 2). ตั้งน�้ำ (กะปริมาณของน�้ำที่คาดว่าจะท่วมตัวไก่) ใน หม้อขนาดที่ใส่ตัวไก่ลงได้ทั้งตัว พอน�้ำเดือด ก็ใส่ตัวไก่ลง ไป พอน�้ำเริ่มเดือดปุด ๆ ใหม่อีกครั้งใช้ไฟกลาง และต้ม ประมาณ 45 นาที คอยช้อนฟองทิ้งด้วย เพื่อให้น�้ำซุปใส พอไก่สุกก็กลับอีกด้านหนึ่งลงไปต้มด้วย 3). น�้ำซุปในหม้อแบ่งออกมาพอหุงข้าว ตามสัดส่วน ของข้าว + เพิ่มน�้ำซุปอีก 4/1 ถ้วย ( เช่น ข้าว 1 ถ้วย ก็ใส่น�้ำซุป 4/1. 1 ถ้วย ) แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น ซาวข้าว หอมมะลิเก่ากับข้าวเหนียว 3-2 ครั้ง เทใส่กระชอนทิ้ง ไว้ให้สะเด็ดน�้ำ (จะช่วยเขย่ากระชอนให้น�้ำสะเด็ดเร็ว ๆ ด้วยก็ได้)ตั้งกะทะใส่มันไก่ ลงไปเจียวจนน�้ำมันออกมา หรือจะใช้น�้ำมันพืชก็ได้ พอน�้ำมันเริ่มร้อน ใส่กระเทียม ที่ทุบพอแตกลงไปผัดพอหอม แต่ไม่ต้องให้เหลือง เท ข้าวสาร-ข้าวเหนียวที่สะเด็ดน�้ำแล้วลงไปผัดกับน�้ำมัน และกระเทียม ใส่รากผักชี โรยพริกไทยนิดหน่อย ผัด เคล้าให้ข้าวสารเข้ากันจนทั่วสักพัก เทข้าวสารที่ผัด

เครื่องปรุงน�้ำจิ้ม เต้าเจี้ยว 2/1 ถ้วย กระเทียมดอง 1 ถ้วยตวง ซีอิ้วขาว 4/3 ถ้วย น�้ำส้มสายชู 2/1 ถ้วย พริกขี้หนู 4/1 ถ้วย น�้ำตาลทราย 4/3 ถ้วย กระเทียมปอกเปลือก 2/1 ถ้วย ขิงแก่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ 2/1 ถ้วย รากผักชี 3-2 ราก น�้ำต้มไก่ 1 ลิตร

เครื่องปรุงข้าวมันไก่ ไก่สด 1 ตัว ข้าวหอมมะลิเก่า –ข้าว เหนียว 2/1 3 ถ้วย น�้ำมันไก่ หรือ น�้ำมันพืช 2/1 ถ้วย แตงกวา 2-1 ลูก ผักชี นิดหน่อย

เสร็จแล้วลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่น�้ำซุปที่แบ่งไว้และเย็น แล้วลงไป คนแล้วชิมรส ให้ออกเค็มนิดหน่อย (ถ้าไม่เค็มเติม เกลือลงไปนิดหน่อยได้) ปอกขิงแก่ 1 แว่น ล้างสะอาด ทุบ ให้แตกหย่อนลงไปในหม้อหุงข้าวด้วย เปิดสวิทช์หุงข้าวตาม ปกติ(เคล็ดลับของผมจะเติมนมสดลงไป2กระป๋องกับน�้ำซุปจะ ท�ำให้ข้าวนุ่มหอม...ไม่เคยบอกใครน๊ะเนี่ยะ

วิธีท�ำน�้ำจิ้ม

น�ำ ส่วนผสมทั้งหมด ยกเว้นเต้าเจี้ยว ใส่ลงในโถปั่น เปิด สวิตช์ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดเข้ากัน ปิดเครื่อง ใส่ เต้าเจี้ยวลงไป เปิดสวิตช์เครื่องอีกครั้ง ปั่นสักประมาณ 5 วินาที ชิมรสตามชอบ ให้ออกเค็ม เปรี้ยว หวาน ตามชอบ ครับ

13


วั น ศุ ก ร์ กั บ ซู เ ราะฮฺ อั ล กะฮฺ ฟ ี เป็นซุนนะฮฺแบบฉบับอันดีงามที่ผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺ ไม่ควรละเลยและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ใดที่ อ่านซูเราะฮฺอัลกะฮฺฟีและจดจ�ำบางอายะฮฺของซูเราะ ฮฺอัลกะฮฺฟีจะได้ภาคผลดังต่อไปนี้ 1)ได้รับแสงสว่างและการขออภัยโทษ 2)ได้รับการปกป้องให้พ้นจากดัจญาล เมื่อวันศุกร์มาถึง การงานอย่างหนึ่งที่ผู้ศรัทธาไม่ควร ละเลยนั่นก็คือการอ่านซูเราะฮฺอัลกะฮฺฟี ซึ่งมีทั้งหมด 110อายะฮฺ หรือประมาณครึ่งญุซ นับเป็นซูเราะฮฺที่ ตัวเองและคิดว่าหลายๆคน น่าจะเจอปัญหาเดียวกัน นั่นคือ การไม่สามารถอ่านได้จบทั้งซูเราะฮฺ เช่น ศุกร์ไหนที่มีงานเข้าด่วน ต้องเคลียร์รายงานและส่งด็ อกเตอร์ภายในวันนี้ หรือหลายคนที่มีเรียนในวันศุกร์ และตารางเรียนก็ยาวเต็มเอียด หรือผู้ใหญ่หลายๆ ท่านที่ไม่ได้หยุดงานในวันศุกร์ หรือด้วยเหตุผลอะไรก็ แล้วแต่ที่ท่านไม่สามารถอ่านจบได้ใน 1 วัน จริงๆแล้วเหตุผลเหล่านี้ย่อมไม่ใช่อุปสรรคหรือเป็น สาเหตุที่ท�ำให้เราต้องพลาดการอ่านซูเราะฮฺอัลกะฮฺฟี

14

หรือท�ำให้อ่านไม่จบแต่อย่างใด หากเราไม่สามารถ ที่อ่านให้จบในรอบเดียว หรือในสองรอบ ก็เสนอ แนะให้จัดตารางการอ่านเป็นรอบๆไป 5 รอบ ดัง ตัวอย่างข้างล่างนี้ รอบที่ 1 หลังละหมาดมัฆริบของวันพฤหัสบดี อ่านอายะฮฺ 1 – 16 รอบที่ 2 หลังละหมาดอีซาอฺของวันพฤหัสบดี อ่านอายะฮฺ 17- 31 รอบที่ 3 หลังละหมาดซุบฮฺของวันศุกร์ อ่านอายะฮฺ 32 – 50 รอบที่ 4 หลังละหมาดซุฮริของวันศุกร์ อ่านอายะฮฺ 51 – 74 รอบที่ 5 หลังละหมาดอัสริของวันศุกร์ อ่านอายะฮฺ 75 – 110 ปล. ซูเราะฮฺอัลกะฮฺฟี เป็นซูเราะฮฺที่อาจจะอ่านยาก สักหน่อยหนึ่ง และอาจจะต้องใช้เวลาในการอ่านอยู่ พอสมควร ดังนั้น หากพี่น้องท่านใดที่ตั้งใจแน่วแน่ ว่าจะเริ่มอ่านซูเราะฮฺนี้ เพื่อเจริญรอยซุนนะฮฺของ ท่านนบีและเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ แล้วไซร้ ก็ขอให้พี่น้องตั้งใจ อดทน และปฏิบัติซุน นะฮฺข้อนี้อย่างสม�่ำเสมอ ควบคู่กับการศึกษาความ หมายของซูเราะฮฺดังกล่าว เพื่อไม่ให้การอ่านของเรา เป็นการอ่านเพียงผ่านไป โดยไม่รู้เลยว่าอัลลอฮฺได้ บอกกล่าวสิ่งใดแก่ชีวิตของเรา บ่าวผู้แสนจะอ่อนแอ และต้อยต�่ำนี้ ‫واهلل أعلم‬ BY... ‫زهرة اإلسالم‬


‫مفتاح اللغة العربية‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ที่มาของภาษามาอย่างไร และภาษาจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตหรือ ไม่? ก่อนอื่นกระผมต้องขอชูโกรต่อเอกองค์อัลเลาะห์ตะอาลา กระผม จะขอน�ำท่านสู่แนวทางของความเข้าใจในภาษาก่อนค�ำว่าภาษา คือสิ่งที่คนเราใช้แทนการสื่อสารและความรู้สึกนึกคิดของคนเรา นั้นเอง ภาษาไม่ได้บ่งชี้ถึงการใช้ค�ำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวม ไปถึงการใช้ภาษาใบ้สื่อสารกัน หรือจะพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือการ ใช้ภาษามือสื่อสารกัน อาจเป็นเพราะ เขาต้องการสื่อสารให้รู้ถึง ความต้องการของเขาก็เป็นได้ ฉะนั้นภาษามิได้เป็นสิ่งปิดกั้นใน การด�ำเนินชีวิตแต่อย่างใด เป็นสิ่งที่มิใช่เรื่องแปลกที่คนเราจะมี ภาษาของตัวเอง นั้นก็หมายถึงภาษาของคนพื้นที่ ฉะนั้นภาษา ที่เราเรียกว่า “‫ ”فصحى‬นั้นเป็นภาษาอัลกุรอานหรืออัลฮะดิษ นั้นก็หมายถึงทางด้านของภาษาอาหรับ ค�ำว่า “‫ ”فصحى‬นั้น คือภาษาที่สุภาพที่สุดของชาวอาหรับ ฉะนั้นกระผมจะขอเข้าเรื่อง ก็คือ ทรรศนะของนักวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์ ๑. ทรรศนะที่บอกว่าภาษานั้นไม่ได้มาจากมนุษย์แต่ภาษานั้นมาจา กอัลเลาะห์ ทรรศนะนี้ใช้หลักฐานจากอัลกุรอานมายืนยันแนวคิด ของพวกเขา ซึ่งนั้นก็คือเหล่าบรรดาโองการต่างๆที่บอกว่า อัล เลาะห์ทรงสอนอาดัมถึงชื่อของสรรพสิ่งต่างๆในโลก ๒. ทรรศนะที่สอง บอกว่าภาษานั้นมาจากคนที่เขาใช้เรียกสิ่ง ต่างๆทั้งเป็นสิ่งที่มาจากนามกระท�ำหรือการกระท�ำ หมายถึง ทรรศนะนี้ใช้หลักฐานทางสติปัญญาของตน แต่ก็ไม่ได้หมายความ ว่าจะผิดแต่อย่างใด ๓. ทรรศนะที่สามบอว่าภาษานั้นเกิดมาจากการได้ยินสิ่งต่างๆที่ อยู่รอบข้าง อันได้แก่เสียงจากธรรมชาติ อย่างเช่น เสียงร้องของ แมว เสียงน�้ำตก ๔. ทรรศนะที่สี่บอกว่าภาษานั้นเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกนึกคิด ของคนเรานั้นเอง ซึ่งสื่อถึงอารมณ์ต่างๆนั้นเอง เช่น โกรธ รัก เป็นต้น

๕. ทรรศนะที่ห้านั้นบอกว่าภาษานั้นคือการสื่อสารโดยใช้ค�ำพูด ให้เหมาะสมกับแต่ละวัยของชีวิตมนุษย์ เช่น เด็กควรพูดเช่น ไรกับผู้ใหญ่ ๖. ทรรศนะที่หกบอกว่าภาษานั้นเกิดจากวิวัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั้งชราภาพ คือหมายถึงในแต่ละช่วงวัยจะ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ครับ นี้ก็เป็นของที่มาและทัศนะต่างๆทางด้านภาษา ครั้งต่อไป กระผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษากันอีก โปรดติดต่ามได้ฉบับหน้าครับ อินชาอัลลอฮ

15

โดย สีฟ้า


ทีไซ คืออะแรม ทีไซคืออะแรม ? ทีแซมคืออะไร ? เพื่อนๆ รู้จักทีแซมมั้ยครับ ทีแซมมันคือยี่ห้อขนมหรือโฆษณาอะไรสักอย่างใน โทรทัศน์กันนะ? หรือทีแซมคือชื่อดาราคนไหนหรือ เปล่า ? เปล่าเลย ทีแซม คือ ชื่อสมาคมนักศึกษาไทยใน « มาเลเซีย « ประเทศที่เราๆท่านๆก�ำลังศึกษากันอยู่ เนี่ยะล่ะครับ มีชื่อเต็มๆ ว่า THAI STUDENT ASSOCIATION IN MALAYSIA ( TSAM ) ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 ที่ผ่านมาครับ ที่มาเลเซีย ด้วยความที่ผู้คนให้ความสนใจในการ ศึกษา ส่งบุตรหลานมามากมายให้ศึกษาเล่าเรียน เพื่อเอาความรู้ไปพัฒนาประเทศ จ�ำนวนนักศึกษา ไทยในมาเลเซียจึงมากมาย และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทางสถานฑูตไทยในมาเลเซียเล็งเห็นความส�ำคัญ ในการก่อตั้งสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย เพื่อจะได้เป็นจุดรวม เป็นศูนย์ประสานงานใน กิจกรรมกิจการต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายก็คือพวกเรา นักศึกษา ไม่ใช่แค่ระดับปริญญาตรีนะครับ รวมตั้งแต่ผู้สนใจ มาเรียนภาษาต่างประเทศในระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย, น้องๆจากโรงเรียนมัธยมต่างๆในมาเลเซีย,ป.ตรี,ป. โท,ดอกเตอร์ โอ้โห.. ครอบครัวทีแซมนี่อบอุ่นจัง.. เนื้องานที่ทางสมาคมได้ท�ำไป เพื่อนๆ จากหลาย มหาวิทยาลัยก็คงจะได้เข้าร่วมกันบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไชโยเกมที่จัดมาแล้วหลายครั้งหลายหน หรือการสัมมนาต่างๆ ที่เป็นนโยบายของทีแซมให้ ตัวแทน

จากมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นเจ้าภาพ สิ่งต่างๆที่ ทีแซมผลักดันให้เกิดขึ้นนั้นคืออีกกิจกรรมหนึ่ง นอกจากการเล่าเรียนในชั้นเรียน ให้เพื่อนๆได้เข้า ร่วม ในฐานะที่เราเป็นเหล่านักศึกษาด้วยกัน เป็น ช่วงวัยแห่งการเสาะแสวงหา ประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางทีแซมจัดให้ ท�ำให้หลายๆคนได้มิตรภาพ ได้เพื่อนใหม่ แนวคิด กว้างไกลขึ้น เป็นอีกหนึ่งมิติที่เราได้จากการดั้นด้นข้ามน�้ำข้าม ทะเลมาเรียนที่ « มาเลเซีย « ครับ หากพี่น้องท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับสมาคมนักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซีย หรือ ทีแซม สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ http://www.thaitsam.com หรือทางกลุ่มเฟสบุคที่ http://www. facebook.com/groups/274169567887/ ได้ ครับ text : musrobah

วันก่อตั้งสมาคมทีแซมครับ


ก ล โ บ อ ร ว ข่า น�้ำท่วมยังวิกฤติ น�้ำท่วมยังวิกฤติ! ศอส. สรุป 26 จังหวัดจมบาดาล 132 ชี วิตสังเวยน�้ำท่วม สูญหาย2 ราย ด้านย่านเศรษฐกิจพิษณุโลก เสียหายกว่า 100 ล้าน ขณะ ที่ เจ้าของฟาร์มจระเข้อุทัยธานี เร่งขนย้ายด่วน หลังน�้ำเพิ่มระดับสูงกว่า 1 เมตร ด้าน กทม .สั่งเฝ้าระวัง 27 ชุมชนนอกแนว เขื่อนกั้นน�้ำ

น ลุมหน้าลงทะเบีย ริหารแบบ ค ี ร ต ส ต า ญ ุ น ี่ไม่อ บบ รมหาวิทยาลัยท ศาสนา กับกลุ่มที่ยึดถือระบอ า ก ำ � ท ่ ี ท ก ุ บ ม า ล กลุ่มอิส ารมหาวิทยาลัย ุ่มที่เคร่งครัด ค า ล อ ก ง ใน า ่ ไป ว า ้ ะห เข ร น ั น ้ ึ ก ู ข ้กร แย้งที่เกิด าณ 200 คน ได กายแบบปิดหน้าได้ลงทะเบียน ะม ร ป นับเป็นความขัด ง ว ้ ะท ร ป ้ ู จากการเมือง ผ ึกษาหญิงที่แต่ง กศาสนา แยกศาสนาออก ิการมหาวิทยาลัย ยอมให้นักศ ี่นิยมการบริหารประเทศแบบแย ท ลขาธ รธเคืองแก่กลุ่ม โก ม และเรียกร้องให้เ า ว ค ด ิ ก เ ้ ให ังกล่าวก่อ ตามสิทธิ์ เหตุด

ยิวหัวรุนแรงท�ำลาย หลุมศพมุสลิม และค เกิดเหตุที่น่าอัปยศอด ริสเตียน สูในสุสานมุสลิม และค ริสเตียนในเมืองจัฟฟ เช่น “ความตายแก่ชาว า มีผู้บุกเข้าไปพ่นส อาหรับ” “ค่าการล้า ีข้อ งแค้น” บนหินหลุมศ หลุม โดยล่าสุดชาวย พมุสลิม 22 หลุม แล ความ ิวบุกเข้าไปเผามัสยิดใน ะคริสเตียน 4 หมู่บ้านของชาวอาห โดยที่ปรึกษาชาวอาห รับเบดูอิน ในเมือง ต รับในอิสราเอลกล่าว ูบา ซันการียา ว่า เป็นการก้าวร้าวแล ขอร้องมิให้ชาวอาห ะละเมิดที่เพิ่งมีเกิดขึ้น รับตอบโต้กับการยั่ว ในอิสราเอล และ ยุนี้

17


รู้จัก วางแผน... เจอกันอีกแล้วพี่น้อง...ใน Nasi Lemak ฉบับนี้ บก. บอกว่าให้เขียนเนื้อหาภายใต้ Concept “วัน Convo” ผมก็เลยขอแบ่งปันความรู้ในวิชา Management “การจัดการ”พื้นฐานของการจัดการหลักๆคือ Planning, Organizing, Leading & Controlling. ถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดคงยาว ผมก็เลยหยิบเรื่อง Planning “การ วางแผน” มาให้พี่ๆน้องๆได้คิดตาม แล้ววางแผนชีวิตและเป้าหมายของตัวเอง...คนที่จะประสบความส�ำเร็จได้ ต้องรู้จักวางแผนในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นวางแผนการเรียน วางแผนการท�ำงาน วางแผนการใช้ชีวิต วางแผน การใช้เงิน หรือแม้จะเรื่องทั่วๆ ไป อย่างการซื้อของและการไปท่องเที่ยว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องมีการวางแผน ทั้งสิ้น หากจะถามว่าถ้าจะต้องวางแผนทุกอย่างแล้วชีวิตจะไม่ซีเรียสไปหรือ คงจะต้องบอกว่าการไม่วางแผนต่างหากที่จะท�ำให้การใช้ชีวิตซีเรียสเพราะเท่ากับว่าคุณก�ำลังเอาชีวิตเข้าไปเดิม พันกับอนาคตที่ยังหาทางเดินไม่เจอ เหมือนกับเวลาที่คุณขับรถออกจากบ้านไปสถานที่หนึ่งหากคุณไม่คิดไปก่อนว่า คุณจะไปถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยการใช้เส้นทางไหน ไม่ศึกษามาก่อนว่าช่วงเวลานั้นเส้นทางที่คุณจะไปการจราจรหนาแน่นหรือไม่ มีการซ่อม หรือสร้างถนนหรือเปล่า คุณจะเสียทั้งเวลา เปลืองทั้งน�้ำมัน ที่ส�ำคัญเกิดอารมณ์ขุ่นมัว โมโหหงุดหงิดจากรถติด ถนนพัง นี่ต่างหากที่จะท�ำให้ชีวิตของคุณต้องซีเรียส

18


อย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่า คนที่ ประสบความส�ำเร็จในชีวิตต้องรู้จักวางแผน ในทุกๆเรื่อง จะไม่ขออธิบายว่า วางแผน อย่างไร เพราะชีวิตของแต่ละคนมีวิถีทางที่ แตกต่างกันจึงจะขอกกล่าวถึงความส�ำคัญ ของการวางแผนเพื่อให้เพื่อนๆที่อ่านเกิด แรงบั น ดาลใจที่ จ ะท� ำ ให้ ชี วิ ต ของเพื่ อ น มีแผนที่น�ำทาง เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ การวางเป้าหมายให้ชีวิตเป็นส่วนส�ำคัญ ที่จะท�ำให้เรารู้ว่าชีวิตเรามีความหมายใน การมีลมหายใจอยู่ เพราะตราบใดที่เป้า หมายนั้นยังไม่ส�ำเร็จ เราก็ยังไม่สามารถ ที่จะล้มเลิกได้เป้าหมายอาจจะเป็นในรูป แบบ ระยะสั้นหรือไม่ก็เป้าหมายระยะยาว อย่างเช่น ในช่วงระยะเวลาที่เราเรียนอยู่ใน มหาวิทยาลัยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า เราอยาก จะพูดภาษาอาหรับให้ได้... เราควรวางแผน และปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรเพื่ อ จะท� ำ ให้ ตั ว เรานี้ พูดภาษาอาหรับในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้

การวางแผนชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมายนั้นจะ ต้องดูที่ก�ำลังความสามารถของตัวเองเป็น ส�ำคัญ จริงอยู่ว่าการท�ำตามคนที่ประสบ ความส�ำเร็จเป็นสิ่งดี แต่อย่าลืมว่าราย ละเอียดในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชีวิตเขาก็คือชีวิตเขา ชีวิตคุณก็คือชีวิตคุณ คุ ณ ไม่ ส ามารถ“Copy”วิ ธี ก ารใช้ ชี วิ ต ของเขามาใช้ ทั้ ง หมดเพื่ อ ให้ ชี วิ ต คุ ณ ประสบความส� ำ เร็ จ เหมื อ นเขาได้ แ ต่ คุ ณ ห ยิ บ เ อ า แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ข อ ง เ ข า มาเป็ น แรงบั น ดาลใจส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ คุ ณ ไปสู ่ เ ป้ า หมายได้ แ ต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น “ คุ ณ ต ้ อ ง ว า ง แ ผ น ชี วิ ต ใ ห ้ ดี ” ความพยายามอยู่ที่เรา จะส�ำเร็จหรือ ไม่นั้น อัลลอห์เป็นผู้ก�ำหนดแต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า เมื่อลมแล้วลุกไม่ได้น่ะ ครับ พยายามต่อไป.. สักวันเราจ�ำต้อง ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ‫إن شاء اهلل‬

โดย

19


Hot news - ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ - ใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบ final เตรียมตัวกันหรือยัง ปลายเดือนนี้เจอกันแน่นอน - ช่วยกันระมัดระวังด้วย ช่วงนี้ โจร ชุกชุม จ้า - ช่วยกันลดความเร็วด้วยนะ ส�ำหรับพี่น้องของเราที่ใช้จักรยานยนต์ - ใกล้สอบแล้ว เคลียกันหรือยังกับค่าเทอม จ้า - ตอนนี้สลิปสอบปริ้นได้แล้วนะจะ (จ่ายค่าเทอมให้หมดก่อนน่ะ) - ตอนนี้สามารถลงทะเบียนเรียนเทอมสองได้แล้วนะจ๊ะ - ร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคเงินช่วยเหลือน�้ำท่วมที่ไทย กับTSAM ได้กับ บังอิคล๊าศ บังตอริก หรือคณะกรรมการชมรมฯทุกท่าน จ้า - แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ของเราที่ได้รับปริญญาทุกท่านนะจ๊ะ - แสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ทั้งหลาย ที่ก�ำลังจะได้ทายาทมาสืบสกุลจ้า - ขายจักรยาน fix gear ราคา 3,900 บาท ติดต่อได้ที่ 017-5986068 แบอัดนาน - ฮาลาเกาะห์ ที่เสาคนไทย ณ มัสยิดเราะห์มะฮ์ หลังละหมาดวันศุกร์ เชิญด้วยทุกคน - ใครสนใจสมัครเทอมหน้าในคณะชารีอะห์ อูซุลุดดีน ลูเฆาะฯ ทางมหาลัยรับสมัครแต่ต้องรอเรียนเทอมหนึ่ง เพราะอะไร จะแจ้งให้ทราบอีกที จ้า - ค�ำถามอยากแจก...เสื้อ ซูเราะห์อัล-กะฮฟ่่ี แบ่งการอ่านเป็นกี่รอบ รอบที่ ๓ อ่านกี่อายะห์ รอบที่ ๕ อ่านกี่อายะห์ ข้อสอง สมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซียฯ(ทีแซม)ก่อตั้งวันที่เท่า ไหร่ เดือนอะไร แล้วก็ปีอะไร....ข้อสาม รูปนาซิเลอมะกลับหัวซ่อนอยู่หน้าไหนมั่ง..... ทราบค�ำตอบแล้วส่งค�ำตอบทั้งหมดมาที่ เบอร์011-15445895 ก๊ะฟ๊ะห์ ภายในวันที่ 22 เวลา 12.00 น. -13.00 น.ส่งมาเวลาอื่นถือว่าผิดกติกาน่ะค่ะ ผู้โชคดีท่านแรก รับเสื้อ Berdikir (สีด�ำ) ผู้โชคดีท่านที่สอง รับเสื้อ Convocation (สีฟ้า) ผู้โชคดีท่านที่สาม รับเสื้อ flying suplex (สีน�้ำตาล) ลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ นาซิเลอมะ ติดต่อที่ http://facebook.com/Nasilemak01 หรือ 016-4841490

Nasi Lemak Vol.29  

ทีไซคืออะแรม , congratulation

Nasi Lemak Vol.29  

ทีไซคืออะแรม , congratulation

Advertisement