Page 1

จุ ล ส า ร ร า ย เ ดื อ น ช ม ร ม นั ก ศึ ก ษ า ไ ท ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย อิ น ซ า นี ย ะ ห ์

นาซิเลอมะ ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมกราคม ปี 2555 อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

HI ‫في‬

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

‫الصبر‬

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน อดทน

ติดตาม ฮอตไลน์สายอีหม่าน....หน้า 4


ประธานคุยกับพี่น้องชมรมฯ ‫السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته‬ “ขอความสุข ความสันติ ความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ) ขอจงประสบแด่บรรดาพี่ น้องชาวไทยที่มหาวิทยาลัยอินซานียะห์ทุกๆๆท่าน...พบอีกครั้งในนาสิลือเมาะ ฉบับนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ ตัวเลข2555 หรือ 2012 แต่ เมื่อถามถึงปีฮิจเราะห์ศักราชของอิสลามเรา บางคนอาจจะลังแลหรือไม่แน่ใจว่าเป็นปี เท่าไหร่แล้วปีนี้นะครับ คือเป็นปีที่ 1433แห่งฮิจเราะห์ศักราช กระผมในนามประธานชมรมนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยอินซานียะห์ ขอตักเตือนตัวกระผมเอง และพี่น้องของกระผม ขอให้พวกเรานั้นคิดไตร่ตรองหรือส�ำรวจตัวเองว่าในปีที่แล้วที่ผ่านมานั้นเราได้ท�ำสิ่งใด บ้าง.......กับสิ่งดีๆที่เราได้ปฏิบัติมันมา ก็ขอให้เราร่วมกันรักษามันไว้ แต่ในทางกลับกันในสิ่งที่ไม่ดีในส่วนที่เรายัง บกพร่องหรือผิดพลาดอยู่ในส่วนนี้ก็ขอให้เราแก้ไขให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้.....มีฮาดีษบทหนึ่งที่สอดคล้องกับ จุดนี้ ท่านนบี(ซ.ล)เคยกล่าวว่า.... ‫حــــــــــــــــــــــــاسبواأنفسكم قبل أن حتــاســـــــــــــــــــــــــبوا‬ ความว่า “ท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของท่านทั้งหลายก่อนที่ท่านทั้งหลายนั้นจะถูกตรวจสอบ” จากเรื่องปีใหม่....เรามาต่อด้วยเรื่องชมรมฯของเราในวันที่ ทางชมรมฯของเราได้ร่วมกันจัดงาน กีฬาสีขึ้นทั้งนี้ จึงขอพี่น้องทุกๆๆท่านเข้าร่วมงานในวันและเวลา ดังกล่าว กระผมจึงขอประชาสัมพันธ์ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ ท้ายนี้ เหลือเวลาอีกไม่นานเราก็จะสอบกลางภาคกันแล้ว ก็ขอพี่น้องของกระผมทุกๆๆๆท่าน เตรียมตัว ส�ำหรับการสอบกัน แต่เนิน่ ๆ นะครับผม”

นายมะอีซอ ปาเตะตีมุง ประธานชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัย อินซานียะห์

2


เฮฮานอกกรอบ ยิว คริสต์ มุสลิม

หนุ่มชาวยิว คริสต์และมุสลิม ก�ำลังถกเถียงกันในร้านน�้ำ ชาแห่งหนึ่ง...... หนุ่มยิว: เราเป็นชาวสวรรค์ส่วนพวกท่านเป็นชาวนรก หนุ่มคริสต์ :เราต่างหากเป็นชาวสวรรค์ ส่วนพวกท่านเป็น ชาวนรก หนุ่มมุสลิม : หากชาวยิวได้เข้าสวรรค์ มุสลิมก็จะได้เข้า สวรรค์ด้วย เพราะเราศรัทธาในนบีมูซาเหมือนกัน หาก ชาวคริสต์ได้เข้าสวรรค์มุสลิมก็ได้เข้าสวรรค์ด้วย เพราะ เราศรัทธา ในนบีอีซาเช่นกันแต่หากมุสลิมได้เข้าสวรรค์ แน่นอนท่านทั้งสองต้องเป็นชาวนรก เพราะท่านไม่ศรัทธา ในนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) หนุ่มชาวยิวกับหนุ่มชาวคริสต์: .........................!!!!!

3

สารบัญ เฮฮานอกกรอบ ‫اللون الدين‬ insan healthy scoop insan นักเดินทาง story about old friend เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ข่าวรอบโลก ริมทางเดิน มูอามาลาต

3 4-5 7 8-9 10 11 14 16 17 18-19


... ‫اللون الدين‬...

‫السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته‬ ขอความสันติสุขความจ�ำเริญจงมีแด่พี่น้องชาวควีนที่น่ารักและเคารพทุกท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย หลังจาก ที่เราห่างหายหน้าหายตากันไปนาน คิดถึงกันบ้างไหมค่ะ และฉบับนี้ก็เป็นฉบับแรกของเทอมนี้ แน่นอน ‫ اللون الدين‬ก็มี อะไรใหม่ๆมาเซอไพรส์ ทุกท่านให้ประหลาดใจเล่นกันอีกเช่นเคย และ หัวข้อซ็อกแซ็ก ทอกโชว์ของเราในวันนี้คือ “น�้ำท่วม รวมอีม่าน” อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะค่ะนั้น เราจะรอ ช้ากันอยู่ท�ำไมรีบไปซื้อบัตรจองตั๋วกันได้แล้วที่ go yannah ทิคเกตมาร์สเตอร์ทุกสาขา แต่ถ้าคุณโทร เข้ามาสั่งจองตั๋วกับเราภายใน10 นาทีนี้ คุณยังจะได้ รับสิทธิพิเศษ คือ ตั๋ว อัตตักวาทัวร์โลกดุนยาตอนน�้ำ ท่วม ฟรีทันที 1 ใบ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ สนใจ ติดต่อ คุณบททดสอบมอบอีบาดะห์ได้เลยค่ะ แต่ถ้า คุณโทรเข้ามาภายใน 2 วินาทีนี้คุณยังจะได้รับ หนังสือ น�้ำตาเพื่อการเตาบัต รหัส กียามุลลัยน์ free อีกหนึ่ง เล่มทันทีสนใจติดต่อ คุณตะฮัจยุดและคุณวิเตร ได้ ที่เคาสเตอร์อิสลามเพื่อการฟื้นฟู บริษัท มุฮมินไทย รุ่งเรืองจ�ำกัด มหาชน เปิดให้บริการทุกสาขาทั่วโลก เห็นไหมล่ะค่ะ ว่าตั๋วของเราซื้อครั้งเดียวด้วยการอี มาน แถมฟรี การเตาบัตตลอดชีพ แค่คุณหันกลับมา สนใจ อีหม่านและการตักวาของคุณในวันนี้ ไม่ว่าน�้ำ จะท่วมอีกกี่ครั้ง ไม่ว่าคุณจะต้องทนขนของย้ายที่อีกกี่ หน ไม่ว่าน�้ำจะสูงกี่เมตร และไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับ บททดสอบใดๆที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ก็ขอให้จ�ำไว้ว่าถ้าเมื่อ ไหร่ที่บททดสอบนี้ได้หวนย้อนกลับมาหาคุณอีก บิ๊ก แบ็ค แห่งการอีมานและการตักวาเท่านั้นที่จะสามารถ เป็นก�ำแพง ป้องกันหัวใจของคุณและคนที่คุณรัก ให้ ปลอดภัย จากมหาเชื้อโรค เชื้อไวรัสที่มาพร้อมกับภัย ภิบัติอันเลวร้าย ซึ้งเป้าหมายก็เพื่อท�ำลายล้างทุกสิ่งที่ขวาง หน้า ไม่ว่าจะเป็นพวกกาเฟรหรือมุสลิมผู้ย�ำเกรงเอง ก็ตามและทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทดสอบความเข้มแข็งและ

ความอดทนในหัวใจของมุฮมินผู้ศรัทธา ว่าหัวใจพวก เขาจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในพระ มหาคัมภีร์ อัลกรุอาน ความว่า : ‫ولنبلنكم بشيئ من اخلوف واجلوع‬ ‫ونقص من األمال واألنفس والثمرات‬ ‫وبشرالصابرين‬ (155 :‫)البقرة‬ ความว่า : และแน่แท้ เราจะได้ท�ำการทดสอบพวก ท่านทั้งหลายด้วยสิ่งหนึ่ง จากความกลัวความหิว การ ลดหย่อนของทรัพย์สินเงินทอง การขาดสะบั้นของ ชีวิต และผลหมากรากไม้ต่างๆ และเจ้า(มูฮัมหมัด) จง แจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่มีความ ซอบัร มีความอดทน มี ความขันติ ธรรมเถิด. แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไป แน่นอนเราก็คงจะ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของ เราครั้งนี้ได้เป็นอาวุธชีวภาพอย่างดี ในการท�ำลายล้าง บ้านเมืองอย่างช้าๆ แต่ได้ผลกระทบยาวนาน จนบาง คนถึงขั้นกลั้นน�้ำตาไว้ไม่ไหว ถึงสิ่งที่ได้มาประสบแก่ พวกเขา เพราะบททดสอบครั้งนี้อาจหนักหนา เกินกว่า ที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะรับได้ แต่ส�ำหรับมุมินผู้ศรัทธานั้น หัวใจของพวกเขาเข้มแข็ง อดทน เกินกว่าที่น�้ำแห่งบท ทดสอบจะท�ำอะไรพวกเขาได้ เพราะพวกเขารู้แจ้งแก่ ใจแล้วว่า บททดสอบแห่งการซอบัร ความอดทนนั้น มิใช่แต่เพียงว่า มีความซอบัร มีความอดทนในสิ่งต่างๆ ที่เป็นความดีงาม หรือในสิ่งต่างๆที่เป็น บาลา ภัย ต่างๆ ที่พระองค์อัลเลาะห์ ก�ำหนดมาแต่สิ่งที่เราต้อง


ซอบัร อดทนนั้นมี 3 ประการ อันได้แก่ 1. ต้อง ซอบัร อดทนในเรื่องการประกอบคุณงามความดี หรือมีความจงรักภัคดีต่อเอกองค์อัลเลาะห์ ถ้าหากว่าเรามิได้ ประพฤติปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ แน่นอนที่สุด บาลา ภัยต่างๆที่เอกองค์อัลเลาะห์ จะทรงก�ำหนดหรือทรงลงโทษกับมวล บ่าวของพระองค์นั้นก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย 2. ต้อง ซอบัร อดทนในสิ่งที่เป็นบาป อบายมุขต่างๆโดยการไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นบาปต่างๆ เพราะสื่งต่างๆเหล่านั้น มันเป็นมูลเหตุที่จะท�ำให้เกิด บาลา ภัยต่างๆ 3. ต้อง ซอบัร อดทนในเรื่อง บาลา ภัยต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ ก�ำหนด เพราะมันเป็นการก�ำหนดของอัลเลาะห์ ที่ไม่มี มนุษย์คนใดสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการก�ำหนดนี้ได้ นอกจากการวิงวอนขอต่อพระองค์เท่านั้น ดังนั้นเมื่อไม่มีมนุษย์คน ใดที่จะสามารถมาเปลี่ยนแปลงการก�ำหนดนี้แล้ว การซอบัร การอดทนเท่านั้นที่จะท�ำให้เราผ่านพ้นบททดสอบนี้ไปได้ และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้น แน่นอน มันต้องมี ซะบับหรือมีสาเหตุในการเกิดขึ้น ก็ด้วยสาเหตุจากการกระท�ำบาปมากมาย ของมนุษย์นั่นเอง ดั่งที่พระองค์อัลเลาะห์ ได้ทรงตรัสไว้ ความว่า: 58:‫}وإن من قرية إال نحن مهلكواها قبل يوم القيامة أومعذبواهاعذابا شديدا {اإلسراء‬ “ และไม่มีต�ำบล ชุมชน หมู่บ้านใด นอกจากเราเป็นผู้ท�ำลายล้างมันก่อนวัน กียามะห์ จะมาถึง หรือเป็นผู้ลงทัณฑ์ต�ำบล ชุมชน หมู่บ้านนั้น เป็นการลงทัณฑ์ที่หนักหน่วง รุนแรงยิ่ง” โอ้พี่น้องผู้ซึ่งตั้งหน้าตั้งตาเรียนวิชาแห่งสัจธรรมทั้งหลาย สภาวะน�้ำท่วมที่เกิดขึ้น ในบ้านเมืองเรานั้นพระองค์ อัลเลาะห์ ได้ทยอยให้เกิดขึ้น เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง แต่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกในยุคแห่ง อาเครซามาล ใน ยุคสุดท้ายแห่งโลกดุนยานี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติในอดีต ที่พวกเขาเหล่านั้นได้ อกตัญญู ได้ทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ และแน่นอนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อประชาชาติในอดีตนั้น จะหวนกลับมาเกิด ขึ้นอีกในยุคสุดท้ายแห่งโลกดุนยานี้ ไม่มีชุมชน หมู่บ้าน ต�ำบลใดจะพ้นไปได้จากการถูกท�ำลายล้าง เพราะความชั่วร้ายที่ ชุมชน หมู่บ้าน ต�ำบลนั้นมันมีมากขึ้น ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์ ได้กล่าวว่า : ‫إذاأنزل اهلل تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم‬ “เมื่อพระองค์อัลเลาะห์ ได้ลงทัณฑ์ต่อกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแล้ว การลงทัณฑ์ได้ประสพกับผู้คนที่อยู่ในหมู่พวกเขา หลังจากนั้นพวกเขาจะถูกบังเกิดขึ้นมาใหม่ในวันกิยามะฮ์ บนพฤติกรรม การกระท�ำของพวกเขา ในโลกดุนยานี้” รายงานโดย: บุคคอรีและมุสลิม โอ้ผู้ที่เรียกตัวเองว่าผู้ศรัทธาทั้งหลาย หลักฐานต่างๆเหล่านี้ คือความสัจจริงที่จะคอยย�้ำเตือนสติของพวกเรา ถึงค�ำบัญชาของพระองค์อัลเลาะห์ ที่พวกเราต้องท�ำตามค�ำสั่งใช้ต่างๆ ด้วยความ อิคลาส ท�ำตามด้วยกับความบริสุทธิ์ใจ และหัวใจนั้นมุ่งตรงต่อพระองค์อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเท่านั้น เช่นเดียวกันกับค�ำสั่งห้ามของพระองค์ เราต้องละทิ้ง เรา ต้องหลีกเลี่ยง เราต้องเหินห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น การกระท�ำที่ไม่ดีงามต่างๆในสังคม หรืออื่นๆอีกมากมาย เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความเลวร้าย ที่เรานั้นจะต้องไปพบไปเจอในวันกิยามะฮ์อย่างแน่นอน “แล้วผู้ที่มีสติปัญญาเขาจะเลือกสิ่งใดกันเล่า ระหว่างสวรรค์กับนรก จงตรองดูเถิด” By…ปากกาด้ามใหม่ (‫ ( )قلم اجلديد‬อ้างอิงข้อความบางส่วนจาก…www.islammore.com )


Insan Healthy เทคนิคการดื่มน�้ำ เพื่อบ�ำบัดโรค เด็กไทยที่ศึกษาอยู่ที่มาเลนี้ น่าจะรู้ดีว่าเวลาทานข้าวตามร้านอาหารเรามักจะสั่งน�้ำหวานๆดื่ม กัน มักจะละเลยที่จะดื่มน�้ำธรรมดากันไปเลยใช่ไหมค่ะ ไม่ดีเลย..!!!เราควรใส่ใจกับน�้ำธรรมดาๆกัน หน่อยถึงมันจะดูสีใสๆไม่มีรสชาติไม่มีสีสันก็ตามแต่ยังไงมันดีต่อสุขภาพนะค่ะ มาดูกัน... ดื่มน�้ำมากๆจะท�ำให้อายุยืน ยิ่งถ้าพบว่าผิวหนังแห้ง ไม่ชุ่มชื้น ตาแห้ง มีกลิ่นปาก ท้องผูก เป็น ริดสีดวงทวารฯ นั่นแสดงว่า ร่างกายของคุณก�ำลังขาดน�้ำอย่างมาก วิธีแก้แบบง่าย ปลอดภัย และประหยัดที่สุดก็คือ การดื่มน�้ำ พี่ๆน้องๆอินซานเคยมีอาการแบบนี้กันป่าวค่ะลองท�ำดูกันนะ ค่ะ แต่...จะดื่มยังไงดี????... ลองดูกัน ดื่มให้ถูกวิธี คือ ดื่มวันละ 14 แก้ว ได้แก่ 1. เวลาตื่นนอนให้ดื่มน�้ำอุ่น 4 แก้ว 2. ก่อนอาหารทุกมื้อ มื้อละ 1 แก้ว 3. หลังอาหารทุกมื้อ มื้อละ 1 แก้ว 4. ในเวลา 10.00, 14.00 ,16.00 เวลาละ 1 แก้ว 5. ก่อนนอนดื่มน�้ำอุ่น 1 แก้ว รวมแล้ว14 แก้ว ........เอิ๊ก...จะดื่มไหวมั้ยเนี่ย...ต้องลองดูนะ อิอิ เทคนิคในการดื่มน�้ำเพื่อสุขภาพนี้ ถ้าท�ำได้อย่างที่ว่านั้น เค้าบอกว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นกับร่างกาย อย่างเห็นได้ชัด เพราะ การดื่มน�้ำ สามารถท�ำลายเชื้อแบคทีเรียได้ ท�ำให้โอกาสในการเป็นโรค ภูมิแพ้ต�่ำ สามารถล้างคราบไขมันตามล�ำคอ และล้างล�ำไส้ของมนุษย์ได้ ..ที่ส�ำคัญ การดื่มน�้ำใน จ�ำนวนนี้ท�ำให้การขับถ่ายไม่มีปัญหาถ่ายได้ดีเลยทีเดียว อิอิ แต่ที่ส�ำคัญ เราจะสามารถดื่มน�้ำได้ ตามค�ำแนะน�ำนี้หรือเปล่า ถ้าท�ำได้ก็ดีเลยนะค่ะ..สุขภาพของคุณจะดีแถมยังประหยัดเงินค่ารักษา พยาบาลได้อีกด้วย (จะได้เก็บตังค์ไปช้อปปิ้งกันอีกด้วย อิอิ) ด้วยความปรารถนาดีจาก ทิฟฟี่แผงสีเขียว เกี่ยวกัน ไหมเนี่ย อิอิ....

7


scoop insan อัสลามมุอลัยกุมว่าเราะมาตุ้ลลอฮิว่าบา ร่อกาตุฮ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ ส�ำหรับ สกู๊ปอินซาน ฉบับนี้เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจ กับความเสียหายเรื่องน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาร่วมถึงช่วงต้นๆปีทางภาค ใต้ของบ้านเราด้วยซึ่งพี่น้องเราที่เรียนอยู่ที่นี่ร่วม ถึงพี่น้องมุสลิมเราในอีกหลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระ ทบกันไปทั่วหน้ากัน ต่างคนก็ต่างได้รับบททดสอบ กันไปในรูปแบบต่างๆทั้งด้านจิตใจ,ร่างกาย,รวม ถึงทรัพย์สินซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูบ้าน เรือน,รถ,และจิตใจของแต่ละคน ทั้งนี้และทั้งนั้นมัน ก็เป็นผลพวงมาจากการทดสอบของอัลลอฮ(ซ.บ.) ทั้งสิ้น ซึ่งเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็ต้องยอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการอดทนและขอดุอาให้มันผ่าน พ้นไปได้ด้วยดีและหวังกับพระองค์ว่าบททดสอบ ดังกล่าวมันจะไม่กลับมาทดสอบพวกเราในรูปแบบ เช่นนี้อีก พร้อมทั้งพวกเราจะต้องช่วยกันฟื้นฟูจิตใจ และอีหม่านของพวกเราเองให้ใกล้ชิดกับพระองค์ มากขึ้นๆเพื่อเตือนสติของพวกเราให้คิดอยู่เสมอ ว่าการทดสอบของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ พวกเราจะคาดคิดเอาไว้เสมอ... ส�ำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนนี้อันดับแรกคือ กิจกรรมกีฬาสีของชมรมนักศึกษาต่างชาติของ มหาลัยอินซานียะห์ ได้แก่ จีน เวียดนาม กัมพูชา โซมาเลีย ไนจีเรียและไทย มีกิจกรรมให่ร่วมสนุก มากมาย แต่เจ้าภาพในการจัดปีนี้ได้รับความ ร่วมมือจากนักศึกษาไทยในการจัดซะมากกว่าซึ่ง นักศึกษาชาติอื่นก็ชื่นชอบในกิจกรรมที่ทางเราร่วม กันจัดเป็นอย่างมาก

ทุกความเคลื่อนไหว สัมผัสได้ที่นี่

8


อันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับทาง MPM และ ทางมหาลัยที่ได้ให้งบประมาณในการจัดครั้งนี้ร่วมถึง นักศึกษาไทยที่มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ส่วนกิจกรรมส่งท้ายเดือนนี้คือกิจกรรมกีฬาสีของ ชมรมนักศึกษาไทยภายใต้ชื่องาน”สลิ่มเกมส์”โดย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชมรม นักศึกษาไทยและนักศึกษาไทยพอสมควรที่มาเข้า ร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีแต่ปี นี้เปลี่ยนบรรยากาศมาจัดกันที่สนามหลังร้านขาย ข้าว(ตลาดนัด)เนื่องจากสนามของมหาลัยติดแข่งขัน ฟุตบอล ฉะนั้นการจัดกีฬาสีครั้งนี้ถือว่ามีบททดสอบ หลายอย่างกับทางคณะกรรมการชมรมแต่ก็อัลฮัมดุลิ ลลาฮที่ผ่านไปได้ด้วยดีพอสมควร ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ ก็มีมากมาย อาทิเช่น ขว้างโทรศัพท์,หมากฮอส,คีบ แคบ แคบ,วิ่งไปละหมาด,ฮูลาฮูป,ไก่ชน,วิ่งไร้ เร็ว,หน้าบอดหลังใบ้,ประกวดแข่งขันชุดและอื่นๆอีก มากมาย ก็ได้รับความสนุกสนาน,ร่างกายแข็งแรง ร่วมถึงความสามัคคีในสมาชิกชมรมนักศึกษาไทย ด้วยกัน สุดท้ายนี้ทางคณะกรรมการทุกท่านก็ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทั้งฝ่ายชายและฝ่าย หญิงที่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้หากมี ข้อบกพร่องประการใดทางคณะกรรมการในการจัด กิจกรรมก็ฝากขอมาอัฟแทนสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะ ครับ และยินดีน้อมรับขอติติงในด้านต่างๆในทุกกรณี ครับ แล้วเจอกันใหม่ในนาซิเลอมะฉบับเดือนมีนาคม เตรียมตัวพบกับสกู๊ปฉบับพิเศษสุดพร้อมเกมตอบ ค�ำถามเช่นเคย อินชาอัลลอฮ แล้วพบกันครับทุกคน

9


ขอความสันติ ความเมตตา ความกรุณา จากเอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงปราบแด่ผู้อ่านทุกท่าน ในตอนนี้พี่ๆน้องๆ หลายท่าน ก�ำลังประสบปัญหากับ ภัยพิบัติน�้ำท่วม หลายคนต้องพบกับความยากล�ำบาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการกิน ที่พักอาศัยก็เสียหาย รวมไปถึงที่ท�ำมาหากินด้วย พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับ ประเด็น ตรงนี้เราสามารถที่จะมองได้ว่ามันคือภัยบาลาที่ อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงประทานลงมาให้แก่พวกเรา ซึ่งบา ลานี้สามารถแยกออกเป็นสองนัยยะด้วยกัน ประเด็น แรกคือ บาลาที่เกิดจากการกระท�ำผิดต่อหลักการของ ศาสนา การท�ำความชั่ว การกระท�ำสิ่งไม่ดี ดังนี้อัล ลออ์(ซ.บ.)ทรงลงโทษด้วยภัยบาลาดังกล่าว ประเด็น ที่สอง คือบาลาที่เกิดจากการที่อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรง ทดสอบบ่าวของพระองค์ ฉะนั้นทุกวันนี้เราจึงต้องทบทวนถึงการกระ ท�ำของเราว่า เราได้กระท�ำผิดต่อหลักการของอิสลาม หรือป่าว แต่ถ้าหากว่าเรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ยึดมั่น ในอิสลาม แน่นอนภัยบาลาดังกล่าวนั้นคือการทดสอบ จากอัลลออ์(ซ.บ.) ดังนี้หากเกิดภัยบาลาดังกล่าวก็จง ยินดีและอดทน เพราะภัยบาลาที่เกิดขึ้นนั้นมันก�ำลัง บอกให้เราได้รู้ว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลออ์(ซ.บ.) ทรงรักยิ่ง ดังที่ท่านนบีมูฮ�ำหมัด ได้กล่าวว่า ‫“ا ّن اهلل تعالى اذا احب قوما إبتالهم فمن‬

ความว่า แท้จริงอัลลออ์ เมื่อพระองค์ทรง รักกลุ่มชนกนึ่งกลุ่มชนใดพระองค์จะทรงทดสอบพวก เขา(ฉะนั้นส�ำหรับเขาแล้วก็จะได้รับความพอใจ และ บุคคลใดที่ไม่พึงพอใจในบาลาที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบเขา นั้น ส�ำหรับเขานั้นก็จะได้รับความไม่พอใจ (ความโกรธ กริ้ว)จากพระองค์ “รายงานโดยติรมีซี” ฮาดิษนี้ เพียงบทเดียวคงท�ำให้พวกเราที่ ก�ำลังประสบกับภัยบาลาอยู่ หรือที่ยังไม่ประสบก็ตาม ยิ้มได้และสบาย รวมถึงมีความอดทนมากขึ้นกับปัญหา และความยากล�ำบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา สุดท้ายนี้ ผมขอทิ้งท้ายด้วยฮาดิษบทหนึ่งที่ท่านนบี(ซ.ล.)ได้ทรง บอกกับพวกเรา เพื่อให้พวกเรามีความอดทนกับการ ทดสอบในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับหลัง จากการอดทนนั้นคือ ผลบุญอันใหญ่หลวงนั้นเอง ฮา ดิษก็มีอยู่ว่า ‫“ا ّن عظم اجلزاء مع عظم البالء رواه‬ ” ‫الترمذي‬ ความว่า ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ย่อมมาพร้อมกับการทดสอบ ที่ใหญ่ยิ่ง(รายงานโดย ติรมีซีย์) ‫وباهلل التوفيق والهداية‬ ‫أبو مكرمة‬

‫رضى فله الرضا و من سخط فله السخط رواه‬ ” ‫الترمذي‬

10


riend f d l o t u o story ab

“เมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์ นี่คือ สัจจะธรรมของมนุษย์ที่ทุกคน รู้ดีว่า เป็นของคู่กัน และกระผมแบมะท่าเรือคิดว่า ทุกคน ก็คงจะเจอความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์เสมอใช่มั้ย ครับบบ สุขก็ดีไป แต่ทุกข์ สิ ปัญหา....ไม่ว่าจะทุกข์อะไรก้อตาม ผม ขออย่างเดียว คุณอย่าท้อแท้มันและอย่าย้อมแพ้มัน อินสา อัลลอฮฺ ส�ำเร็จ (ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหรือธุรกิจ แล้วแต่) เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีทางออก อยู่ที่ว่า ช่วงที่คุณพบกับความทุกข์นั้น คุณจะแก้ปัญหาอย่างไรและ ด้วยวิธีไหนที่คุณคิดว่าคือทางที่ดีที่สุด และแล้วมันจะท�ำให้ คุณกลับมามีความสุขอย่างแน่นอน ”

จนถึงปัจจุบัน ระยะเวลา 2 ปีเท้าของเธอก้อเริ่มขยับเดิน ได้ พอที่จะท�ำงานเลี้ยงลูกและพ่อได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง นั้น เพราะความพยายามและได้ก�ำลังใจที่ดีจึงมองเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีทางออกพร้อมที่จะต่อสู้ เมื่อรถ ที่ซัลวานั่งนั้นเป็นฝ่ายถูกได้เกิดฟ้องร้องขึ้นศาล และแล้ว ความยุติธรรมนั้นมีจริงอย่างแน่นอน แล้วก้อ ซัลวา ได้รับค่าสินไหมทดแทน ศาล ให้ ฝ า ่ ยจ� ำ เลยคู ่กรณีชดใช้ค่าเสียหายให้กับซัลวารวมเป็น วันนี้กระผมมีเรื่องเกี่ยวกับหญิงคนหนึ่ง................(หญิงคน เงิน 300,000บาท ถึงแม้ในจ�ำนวนเงินดังกล่าวจะมากหรือ นี้ชื่ออื่นนะ แต่ผมขอตั้งชื่อว่า ซัลวา เบน ยามีน ) คือว่า ซัลวา เป็นหญิงหม้ายอายุ 23ปี มีบุตร น้อยก้อตาม แต่ในความรู้สึกของซัลวานั้น ถือว่า อัลลอฮฺ สาวสองคน(ชื่อ ฮูซัยนะห์ กับ ฮูซัยนี) ซัลวาเขาเล่าให้ฟัง ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้น�ำเงินจ�ำนวนดังกล่าว มาเป็นต้นทุนในการเสริมท�ำการค้าเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ ว่า ทุกวันนี้ตนเอง อยู่เพื่อลูกและคุณพ่อที่ชราภาพ ท่าน คอยให้ก�ำใจเธอตลอดมา ตัวเธอเองก้อเป็นครูของโรงเรียน จนถึงวันนี้.........ใครที่ว่าสนใจ ผ้าคลุ่ม, แหวน และก�ำไล ทองหุ่ม.....ก้อติดต่อได้เลยที่มะท่าเรือที่ขี่เวสป้าฟ้านะ” สอนศาสนาแห่งหนึ่งรายได้ก้อไม่มาก นะ (ณ.ปอเนาะ and than บางโกระ สอนครึ่งวัน 12.00- 09.00 ทางปอเนาะหั้ยเขา 100บ.พร้อมข้าวมื้อเทียง) วันหนึ่งซัลวา ได้เดินทางไปร่วมพิธีแห่ขันหมาก แต่งงานของเพื่อนเขา(ชื่อน้องเดาะห์)ที่ต่างจังหวัดด้วยรถ จาก.........พวกเราเวสป้าคลับ ตู้ และแล้วเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก้อเกิดขึ้นมา เมื่อรถตู้ ที่ซัลวานั่งมานั้น ได้เกิดอุบัติเหตุชนกันซึ่งในรถของซัลวา มีคนเสียชีวิต 1คน แต่ซัลวานั้นโชคดีมาก ขาข้างซ้ายหัก ต้องน�ำส่งโรงพยาบาล (ระหว่างนั้นซัลวาก้อร้องไห้ โฮ.... โฮ.....โฮ.เพราะเจ็บมากๆๆๆ..) คุณหม้อก้อได้เสริมเหล็ก ให้แก่เธอ เธอต้องใช้เวลาพอสมควร ที่จะเดินได้ตามปกติ เหมือนผู้คนทั่วไป........ และแล้ว...จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

11


Jom Cakap Melayu ‫السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته‬ สลามค่ะ...เพื่อนๆชาวอินซานฯมาพบกันอีกครั้งน่ะค่ะ กับคอลัมน์“ Jom Cakap Melayu-มาหัดพูดมลายูกัน”หลัง จากพักผ่อนในช่วงปิดเทอม บ้างก็ท�ำงาน บ้างก็ไปเที่ยว แต่เปิดเทอมมาแล้ว...ไม่ว่าจะยังไงก็ขอย�้ำว่าห่วงเรื่องสุขภาพกันไว้ ด้วยน่ะค่ะ.....ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�ำเสนอคอลัมน์ในรูปแบบของบทกวีมลายูพร้อมค�ำแปลมาให้อ่านกันเล่นๆนะค่ะ... BUNGA PATANI (บูงาปัตตานี) BAPA !!! พ่อ POHON-POHON ANIKA BUNGA YANG BAPA TINGGALKAN…..มวลดอกไม้ที่พ่อทิ้งไว้ DIPOTONG…..ถูกเขาตัดกิ่ง DIPETIK…..เด็ดดอก KEMUDIAN DILEMPARKAN…..แล้วขว้างทิ้ง HINGGA MELUR BAPA DIDALAM PASU ITU…..จนมะลิที่พ่อปลูกในกระถางใบนั้น KERING…..แห้งเหี่ยว LAYU.....อับเฉา TETAPI TAK PERNAH GUGUR!!.....แต่ไม่เคยร่วงโรย BAPA!!!พ่อ DIDALAM PASU YANG SAMA IT…..ในกระถางใบเก่า DIGANTIKAN DENGAN JENIS YANG BARU…..ถูกเขาทดแทนด้วยพันธ์ใหม่ DISIRAMI AIR.....พรมน�้ำ DIRUAKAN TANAH…..พรวนดิน KEMUDIAN DIBAJAKAN......แล้วใส่ปุ๋ย HINGGA KEMBANGLAH DALAM MIMPIKU.....จนมันเบิกบานในความฝันของลูกแล้ว SALAHKAH AKU YANG DUNIAMU TERPAKSA HANCUR .....ลูกผิดหรือที่โลกของพ่อต้องดับสูญ DUNIA KU BISU?.....โลกของลูกต้องใบ้เสียง BAPA!!!พ่อ WALAU BENIH BARU KEMBANG DI DALAM MIMPI…..แม้พันธุ์ใหม่จะเบ่งบานแล้วในความฝัน TETAPI IA BUKANLAH TUMBUHAN…..แต่มันไม่ใช่พันธุ์ YANG MENJADI IMPIANKU!!.....ที่ลูกต้องการแต่อย่างใด ...‫ساعة رملية‬...

12


คุยกันหลังครัว...กับเชฟนัส หลังจากที่เราได้กลับมาเรียนกันต่อในภาคเรียนนี้ ผมได้ยินว่ามีเพื่อนๆเรากลุ่มหนึ่งไปเที่ยว ทางภาคเหนือกันมาเลยหยิบเอาเมนูอาหารของทางภาคเหนือมาน�ำเสนอ ข้าวซอย เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งมีที่มาจากอาหารของชาวมุสลิม โดยชาวจีนฮ่อ มุสลิม ซึ่งบางแห่งเรียกชื่อเต็มว่า ข้าวซอยฮ่อ หรือ ข้าวซอยอิสลาม ดังนั้น ข้าวซอยจึงใช้ เนื้อไก่และเนื้อวัวเป็นส่วนผสม

ข้าวซอย..การผสมกันอย่างลงตัว

วิ ธี ท� ำ น�้ ำ แกงข้ า วซอย

1. น�ำเนื้อไก่มาล้างให้สะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นขนาด พอประมาณ จากนั้น ปลอกเปลือกขิง น�ำไปล้างน�้ำ ให้สะอาด แล้วจึงน�ำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปใน ครกโขลกให้ละเอียดแล้วจึงน�ำน�้ำพริกแกงเผ็ดใส่ลง ไปโขลกให้เข้ากัน 2. เปิดเตาที่ไฟปานกลาง ตั้งกระทะ ใส่น�้ำมันลงไป ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ รอจนน�้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่น�้ำ พริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนน�้ำพริกเริ่มหอม จากนั้นใส่ ไก่ที่หั่นไว้ลงไป ผัดจนไก่เริ่มสุกก็โรยผงกะหรี่ลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน 3. ค่อยๆ ใส่หัวกะทิลงไป (แบ่งหัวกะทิไว้ประมาณ ¼ ถ้วย ส�ำหรับโรยหน้าตอนเสริฟ) ผัดและใส่กะทิ ลงไปเรื่อยๆ จนไก่สุก จึงใส่กะทิลงไปจนหมด 4. เคี่ยวน�้ำแกงต่อไปประมาณ 10 นาที ก็เติม น�้ำเปล่าลงไป จากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว (หรือ น�้ำปลา) และน�้ำตาลทราย ชิมรสตามชอบ รอจนน�้ำ แกงเดือดอีกครั้งก็ปิดเตาได้

เครื่องปรุง ¼ ถ้วย เนื้อไก่ 400 กรัม ขิง หัวหอมแดง ¼ ถ้วย เส้นบะหมี่ 1 ห่อ ผักชี 1 ต้น ผักกาดดอง 1 ห่อ 1 กระป๋อง น�้ำพริกแกงเผ็ด 2 ช้อนโต๊ะ กะทิ 3 ถ้วย ผงกะหรี่ 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำเปล่า ซีอิ้วขาว (หรือน�้ำปลา) 2 ช้อนโต๊ะ น�้ำมันส�ำหรับทอด ½ ถ้วย น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำมันส�ำหรับผัด 2 ช้อนโต๊ะ

ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วพักไว้ 3. เปิดเตาที่ไฟแรง ตั้งกระทะใส่น�้ำเปล่าลงไปประมาณ 5 ถ้วย ต้มจนน�้ำ เดือด จึงน�ำเส้นบะหมี่ใส่ลงไป(ก่อนใส่เส้นให้กระจายเส้นออกจากกันก่อน) ต้มจนเส้นสุก ก็ตักขึ้นล้างด้วยน�้ำเย็น สะเด็ดน�้ำ แล้วคลุกด้วยน�้ำมัน ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันเป็นก้อน พักไว้ 4. เปิดเตาที่ไฟปานกลาง ตั้งกระทะ ใส่น�้ำมันลงไปประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ รอจนน�้ำมันร้อนก็ใส่พริกป่นประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ลงไปผัดประมาณ 1 นาที ปิดเตาและตักพริกผัดใส่ถ้วยพักไว้ 5. เปิดเตาที่ไฟปานกลางค่อนข้างแรง ตั้งกระทะ ใส่น�้ำมันลงไปประมาณ ½ ถ้วย รอจนน�้ำมันร้อนก็ใส่บะหมี่ประมาณ ½ ก้อนลงไปทอดจน บะหมี่เหลืองกรอบ ปิดเตาและตักบะหมี่ขึ้นมาวางบนกระดาษซับน�้ำมัน วิ ธี เ ตรี ย มเครื่ อ งเคี ย ง และพักไว้ 1. ปลอกเปลือกหัวหอมแดง น�ำไปล้างน�้ำให้สะอาด 6. หัวกะทิ ¼ ถ้วยที่แบ่งเอาไว้ ให้น�ำไปเข้าไมโครเวฟประมาณ 1 นาที น�ำหัวหอมแดงมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ ส่วน และล้างผักชีให้สะอาด เด็ดเป็นใบๆ เตรียมไว้ส�ำหรับโรยหน้า วิ ธี เ สิ ร ์ ฟ ผักกาดดองน�ำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆ ตักเส้นบะหมี่ที่ลวกไว้ใส่ชาม ตักน�้ำแกงข้าวซอยราดลงบนเส้น ใส่ผักกาดดองซอย 2. เปิดเตาที่ไฟแรง ตั้งกระทะใส่น�้ำเปล่าลงไป ประมาณ 3 ถ้วย ต้มจนน�้ำเดือด จึงเอาผักกาดดอง และหัวหอมแดงหั่นเต๋า โรยด้วยบะหมี่ทอดกรอบ ใบผักชี และหัวกะทิ จากนั้นก็ ที่หั่นไว้ใส่ลงไปต้มผักกาดดองประมาณ 10 นาที ก็ ยกเสิร์ฟพร้อมมะนาวและพริกป่นผัดน�้ำมันได้เลย ก่อนจาก....ควรรับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวันนะ.ถ้ากินตอนเย็นๆหรือกลาง เทน�้ำออก สะเด็ดน�้ำขึ้นมาใส่ชาม เติมน�้ำส้มสายชู คืนรับรอง..........อ้วนแน่ๆๆๆๆๆ


เ รื่ อ ง จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย มีหนุ่มชาวซาอุดีอาระเบียได้เรียนอยู่ที่นั่น เขาก็เล่าให้ฟังว่า ผมได้เรียนอยู่ที่นั่น อยู่ในมหาลัยฯแห่งหนึ่ง เป็นที่รู้กันดี ว่า การคบไปมาหาสู่กันและปะปนระหว่างชายหญิงมันเป็น เรื่องปกติ โดยมีหลายวงหลายกลุ่ม ทุกๆกลุ่มนั้นจะมีชาย หญิงร่วมปะปนกัน ซึ่งที่นั่นมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก ฉัน เป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากเข้าไปคลุกคลีกับแก๊งค์หรือกลุ่มที่มีแต่ ชายหญิงอยู่ร่วมกัน ฉันไม่เคยไปคลุกคลีกับสาวๆเลย และฉันไม่เคย ขอความช่วยเหลือจากพวกเขา และฉันไม่เคยเข้าใกล้ถึงตัว พวกเขาเลย อาจารย์เขาให้เกียรติผมมาตลอด เพราะผม ไม่ยุ่งกับสาวๆเลย และอาจารย์ก็อยากจะช่วยให้ผมได้มีส่วน ร่วมกันในห้อง เพราะเห็นผมอยู่แต่คนเดียวไม่คลุกคลีกับ ใครเลย อยู่มาวันหนึ่ง อาจารย์เขาสั่งให้ทุกคนท�ำ วิจัย โดยให้หนึ่งหัวข้อหรือหนึ่งเรื่องและช่วยกันท�ำเป็นก ลุ่ม อาจารย์ก็มาพูดกับผมว่า : อาจารย์รู้ว่าเธอไม่คลุกคลี กับผู้หญิง ในเรื่องนี้อาจารย์ยกย่องเธอนะ แต่ว่าอาจารย์ ก็อยากให้เธอได้มีส่วนร่วมช่วยๆกันท�ำวิจัย อย่างน้อยก่อนที่ เธอจะเรียนจบได้รู้จักเพื่อนๆของเธอด้วย ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้น มันก็มีปะปนระหว่างชายหญิงอยู่กันหลายคน การพบปะกันกับเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้เริ่มขึ้น โดย ใช้โต๊ะใหญ่ตัวเดียวแล้วทุกคนก็นั่งล้อมโต๊ะนั้น ผู้หญิงเขา ก็ถามผม และผมก็ตอบไปโดยไม่มองหน้าเขาเลย เวลา เขายื่นกระดาษให้ผม ผมก็รับโดยที่ไม่มองหน้าเลย ผู้หญิง คนนั้นก็อดทนในการกระท�ำของผม (เขาอาจจะคิดว่า ผม รังเกียจเขา) พอยิ่งนานวัน ผู้หญิงก็หมดความอดทน ลุก ขึ้นยืนแล้วพูดว่า : ท�ำไมคุณไม่ให้ความร่วมมือกับพวกเรา? คงเป็นเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงใช่ไหม? รังเกียจในตัวฉัน มากใช่ไหม? ถึงขั้นพูดคุยแล้วต้องก้มหน้า ท�ำไมคุณไม่ให้ เกียรติ์แก่ฉันบ้าง? เขาก็บ่นไปพูดไปโดยไม่หยุด สักพักเขาก็นิ่ง แล้วผมก็พูดว่า : ถ้าคุณมีเพชรที่แสนแพง อยู่ในก�ำมือ คุณจะเก็บมันไว้ในผ้าก�ำมะหยี่ใช่ไหม? แล้ว

คุณก็จะต้องเก็บมันไว้ในกล่องเก็บเพชรแล้ววางไว้ให้ไกลจาก สายตาผู้คนใช่ไหม? เขาก็ตอบว่า : ใช่ ผมก็พูดอีกว่า : ผู้ หญิงก็เหมือนกัน ผู้หญิงในอิสลามเป็นสิ่งที่แสนแพงมาก แล้วจะเก็บไว้ให้ดี ไม่ให้ใครได้ดูเลย นอกจากผู้เป็นสามี เท่านั้น ผู้หญิงที่เกิดมาก็เพื่อให้คู่ของเขา การคลุกคลีกัน ก่อนแต่งงานและเป็นเพื่อนที่ไปมาหาสู่โดยเสรีเป็นสิ่งที่ห้าม และทุกคนจะต้องปกป้อง(อวัยวะทุกส่วนของตัวเอง) ห้ามให้ ใครมาชื่นชม มาแตะต้อง และห้ามให้ใครมาดูของเราและ ห้ามเราไปดูของคนอื่น นอกจากเขาผู้นั้นเป็นสามีของนาง แต่ผู้หญิงส�ำหรับพวกคุณแล้ว (ผู้หญิงในสังคม อเมริกา) ก็เหมือนบุหรี่หรือยาสูบ ที่ใครๆรอคิวเพื่อที่จะ ดูดมัน เพื่อนคนนี้เขาดูดเสร็จ เขาก็ยื่นให้เพื่อนเขาอีกคน แล้วก็ยื่นไปเรื่อยๆไม่รู้กี่คนต่อกี่คน จนกระทั่งยาสูบนั้นมัน หมด สุดท้ายก็ทิ้งไปแล้วเหยียบด้วยเท้าใหัมันดับ แล้วก็หา ยาสูบอันใหม่ หลังจากที่ผมพูดเสร็จ ทุกคนก็แยกย้ายกัน กลับบ้าน ผ่านไปสองอาทิตย์ มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวฮิญาบ เรียบร้อยปกปิดทุกสัดส่วน เข้ามาในห้องเรียน แล้วก็เลือก เก้าอี้หลังสุดแล้วก็นั่งเงียบ แล้วก็ตามมาด้วยอีกสามสี่คนที่ แต่งตัวเรียบร้อย สวมใส่ฮิญาบ แล้วผมก็มองพวกเขาด้วย ความตะลึง ท�ำไมพวกเขาถึงแต่งตัวกันแบบนี้ ก็พบเห็นว่า ผู้หญิงพวกนั้น เป็นผู้หญิงที่ผมได้พูดกับเขาในเรื่องฮิญาบ และเพื่อนๆเขาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับผมนั่นเอง ผู้หญิงที่รับ อิสลาม เขาบอกว่า ฉันและเพื่อนๆในกลุ่มได้กล่าวค�ำ ‫أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا رسول اهلل‬

ยอมรับความเป็นอิสลาม ด้วยค�ำพูดของผมแค่ ไม่กี่ค�ำพูด แต่มันท�ำให้ค�ำๆนั้น มันซึมเข้าไปในหัวใจฉัน BY... ‫زهرة اإلسالم‬

14


15


ข่าวรอบโลก ตาลีบันในปากีและอัฟกัน ประกาศ จับมือร่วมกันถล่มมะกัน ในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.ที่ผ่าน มา ตัวแทนของกลุ่มตาลีบันใน อัฟกานิสถาน ได้เดินทางไปพบกับ บุคคลระดับแกนน�ำของกลุ่มตาลีบัน ในปากีสถาน และร้องขอให้ส่งกอง ก�ำลังติดอาวุธเข้าไปในอัฟกานิสถาน เพื่อร่วมมือกันโจมตีกองทัพสหรัฐฯที่ ยังประจ�ำการอยู่ภายในประเทศ โดย ทางโฆษกของตาลีบันในปากีสถาน ประกาศยอมรับข้อเสนอ และเตรียม ส่งก�ำลังรบเข้าไปในเดือนมี.ค.นี้

สลด! ฝูงชนมุสลิมอินเดียเหยียบ กันตายสังเวย 10 ศพ เกิดเหตุฝูงชนเหยียบกันตาย อย่างน้อย 10 ศพ และมีผู้บาด เจ็บจ�ำนวนมาก ระหว่างการ ประกอบพิธีทางศาสนาในศาสน สถานของชาวมุสลิมแห่งหนึ่ง ในประเทศอินเดีย เหตุสลดดัง กล่าวเกิดขึ้น ขณะฝูงชนแออัด ยื้อแย่งกันเข้าไปในศาสนสถาน และหลายคนล้มลงจนถูกเหยียบ ตาย โดยเหตุเหยียบกันตายเช่น นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างพิธี ทางศาสนาในอินเดีย ซึ่งมีฝูงชน จ�ำนวนมากไปรวมตัวกันในพื้นที่ แคบๆ โดยไม่มีมาตรการรักษา ความปลอดภัยและควบคุมฝูงชน ที่พอเพียง

อัลอัซฮัรแถลงการณ์ประณามทหารสหรัฐฯ กรณีปัสสาวะรดศพของนักรบตอลิบันในอัฟกานิสถาน คน ปัสสาวะ 4 หลังจากสื่อมีการเผยแพร่ภาพวีดิโอทีปรากฎชายสวมเครื่องแบบทหารสหรัฐฯ รดเข้าที่ศพของนักรบตอลิบันในอัฟกานิสถาน ซึ่งภายหลังที่เผยแพร่ออกไป ก็มีปฏิกิริยามากมายจากองค์กร ต่างๆโดยเฉพาะอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาที่มีอิทธิพลต่อประชาชาติมุสลิมทั่วโลก ใน ขณะเดียวกัน เพนตากอน ของสหรัฐอเมริกาก�ำลังเตรียมที่จะสั่งสอบเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการจัดฉาก หรือไม่ แต่หากเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวทราม น่ารังเกียจ และไม่สมควรอย่างยิ่งส�ำหรับ ทหารสหรัฐฯ

16


ริมทางเดิน....

ลึกๆของหัวใจ..เราต่างมีความฝันอันสวยงามซุกซ่อนไว้ในนั้น เป้าหมาย หลักชัย ใครก้ออยากไปให้ถึง ต่างคนต่างหาเส้นทางที่จะน�ำตัวเองสู้เป้าหมายแห่งฝัน ด้วยกันทั้งสิ้น ความสุขเมื่อบรรลุฝันใครบ้างไม่อยากส�ำผัส บางคนมีความสุขที่ได้ฝัน มีรอยยิ้มให้กับความฝันทีวาดไว้อย่างสวยหรู แต่ลืมนึกไปว่าความฝันของตัวเองนั้นอยู่ไกล ถึงดวงดาว ในขณะที่อีกหลายชีวิตก�ำลังวิ่งไล่ตามความฝัน ทั้งที่รู้มันไม่มีวันเป็นจริง...” เขียนฝันด้วยชีวิต” เป็นประ โยคสั้นๆที่แฝงความหมายไว้ในตัวเองหากความฝันคือสิ่งทีมีค่าต่อชีวิต เป็นสิ่งที่ท�ำให้ชีวิตลุกขึ้นยืนแล้วเดินต่อไปได้ ชีวิตก้อควรต่อสู้เพื่อฝัน แต่กว่าจะถึงวันนั้นวันที่เรามีโอกาสยืนขึ้นร้องตะโกนให้ก้องฟ้า ว่าเราท�ำได้..เราท�ำส�ำเร็จ แล้ว....ชีวิตยังต้องผ่านอีกกี่เส้นทางกันเล่า...??? ...จุดเริ่มต้นแห่งความฝันอาจดูเขลาไปบ้าง เชื่องช้าไปบ้าง ทว่าทุกเส้นทางที่ผ่านทุกย่างก้าวที่เดินนั่นคือ“ การเก็บเกี่ยว” คือประสบการณ์ที่จะสอนชีวิตได้เรียนรู้ทุกข์สุขรอย ยิ้ม น�้ำตาเสียงหัวเราะ คือ..”สัจธรรมแห่งชีวิต” ขอเพียงใจไม่บอกให้ถอย วันที่รอคอยก้อไม่ไกลเกินไขว่คว้า... แต่อย่าลืมว่า......ชีวิตคือปัจจุบันเสมอ ความฝันมันคือนาคตและไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ อย่าฝังใจกับอดีตที่เคยปวดร้าว อย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง วันนี้ต่างหากคือโลกของความเป็นจริง โลกที่เราส�ำผัสมันได้และก�ำลังอยู่กับมัน“ ความสุขที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่การ เดินทาง เพราะปลายทางอาจจะไม่มีให้กับเรา “ใครคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ การมุ่งจดจ่อสู่เป้าหมายที่วาดฝันไว้จนเกิน ไป บางครั้งอาจท�ำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย ชีวิตไม่ใช่เรื่องยากแต่เราท�ำให้มันไม่ง่ายเอง การแวะพักข้างทาง อาจเป็นเหตุที่ท�ำให้เราถึงจุดหมายปลายทางช้ากว่าคนอื่นอยู่บ้าง แต่อย่างน้อยมันก้อท�ำให้เราได้เห็นความงามของดอกหญ้าริมทาง ท�ำให้เราได้ส�ำผัสกับกลิ่นหอมอบอวนของไอดิน ท�ำให้เราได้ยินเสียงทะเลกรนยามค�่ำคืนในขณะที่สายลมคอยขับกล่อม ท�ำให้เราได้เห็นจริงๆสักทีว่าฟ้าตรงไหนที เป็นสีฟ้า..(ในความรู้สึกของตัวเอง) ฯลฯ วันนี้วันที่เรายังมีโอกาส ลองหันกลับมามองตัวเองดูว่าเราได้พลาดอะไร ในชีวิตไปบ้าง ความสุขเล็กๆอาจเป็นเพียงรอยยิ้มอบอุ่นของใครบางคนที่เราเพิ่งจะสังเกตุเห็นมัน ไขว่คว้าโอกาสดีๆ ให้กับชีวิตบ้าง เมื่อถึงวันหนึ่งวันที่เรามองย้อนกลับมา เราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจและเสียดาย กับวันเวลาที่ล่วงเลยผ่าน เพราะแม้แต่เราจะแลกด้วยน�้ำตาหรือของมีค่าอะไรก้อไม่สามารถย้อนรอยอดีตกลับคืนมาได้อีก ชีวิตก้อแค่นี้เองชีวิตหนึ่งที่ล่วงเลยผ่านพ้นมาต้องแลกกับวันเวลาที่ขาดหาย พบอะไรมากมายที่มาช่วย แต่งแต้มและเติมสีสันให้กับชีวิตแต่ก้อไม่เคยท�ำให้ชีวิตเต็มสักที หากประสบการณ์...ท�ำให้คนเรียนรู้ อุปสรรคสร้าง คนให้เข้มแข็ง ความฝันคือก�ำลังใจให้ต่อสู้ แล้วอะไรกันที่ท�ำให้คนคนหนึ่งเป็นคนได้อย่างเต็มคน..


การตั้งเป้าหมาย อัสสลามมูอาลัยกุมถึงพี่น้องผู้อ่านทุกท่าน สิ่งส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้ชีวิตคนเรามีความก้าวหน้าคือ “การตั้งเป้าหมาย” เพราะเป้าหมายเปรียบเสมือนแสง เลเซอร์ที่จะน�ำทางเราไปสู่สิ่งที่เรา “ต้องการจะเป็น” หรือ “ต้องการจะมีได้” ถ้าใครคิดว่าเป้าหมายไม่ส�ำคัญ ลองนึกดูนะครับว่า ถ้ากีฬาฟุตบอลไม่มีเสาประตูแล้ว เกมส์การแข่งขันจะเป็นอย่างไร พฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นในแต่ละทีมจะเป็นอย่างไร ผมเชื่อ ว่าผู้เล่นแต่ละคนคงจะต้องเลี้ยงลูกไปมาหาที่ยิงประตูไม่ได้อย่างแน่นอน ในอิสลามก็เช่นเดียวกัน อัลลอฮฺทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดย มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ศรัทธาเป็นตัวแทนในโลกนี้เพื่อน�ำความเรียบร้อยและสันติภาพแด่โลกนี้ หากเรามองไปรอบๆทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนจะต้องมีเป้าหมายในตัวมันเองทั้งนั้น ผมก็ขอยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายมาเพื่อพี่น้องจะได้คิดตามกันน่ะครับ ใครก็ตามที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตคงไม่แตกต่างอะไรไปจากการเล่นฟุตบอลที่ไม่มีเสาประตู ชีวิตจะลอยไปลอยมาหาเป้าไม่เจอ ชีวิตการศึกษาและการท�ำงานแต่ละวันจะบอกไม่ได้ว่าท�ำไปท�ำไม งานที่ท�ำวันนี้มีประโยชน์อะไรต่อชีวิตในวันข้างหน้า โอกาสที่จะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆอาจจะมีน้อยลงกว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิต เพราะคนที่มีเป้าหมายในชีวิต เขาจะทราบได้ทันทีว่าการ ท�ำงานในแต่ละวันนั้น จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรใส่กระเป๋าบ้าง หรือบุญอะไรที่เขาสามารถจะได้ประโยชน์ในวันอาคีเราะ ห์ เมื่อเรามีเป้าหมายในโลกนี้และโลกหน้า เราก็จะรู้ว่าเราควรท�ำอะไร แน่นอนว่าประสบการณ์ที่จะเก็บใส่กระเป๋าคือประสบการณ์ ที่สอดคล้องหรือสนับสนุนเป้าหมายชีวิตนั่นเอง ถึงแมเ้ราจะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดแรงขับเคลื่อนหรือที่เราเรียกกันว่า “แรงจูงใจ” แล้วละ ก้อ ผมคิดว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ก็ไม่มีความหมายอะไรมากมายนัก คนหลายคนมีเป้าหมายจะเก็บเงิน คนบางคนมีเป้าหมายจะ เติบก้าวหน้าในอาชีพ คนบางคนมีเป้าหมายในการศึกษาต่อ ฯลฯ แต่ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้นั้น ถ้าไปถึงจุด นั้นแล้วจะได้อะไร ไม่มีอะไรมีผูกมัดหรือไม่ว่าท�ำไมจะต้องไปให้ถึง ถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งในแง่ของอิสลาม คือ “ความศรัทธา”นั้นเอง ไม่ผิดที่เราจะตั้งเป้าหมายในโลกนี้ แต่เราไม่ควรละเลยผลประโยชน์ที่เราควรจะได้ในวันอาคีเราะห์เช่น กัน เพราะโลกนี้เมื่อจบแล้วก็จบเลย แต่โลกหน้านั้นจะไม่มีวันสิ่นสุด แต่ผมอยากให้พี่น้องทุกคนใช้ชีวิตนี้อย่างคุ่มค่าที่สุดและเป็น ประโยชน์ให้แก่ศาสนาและผู้อื่นด้วย ซึ่งที่จริงชีวิตนี้เราท�ำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด ผมขอต่อด้วยเรื่องแรงจูงใจที่พูดไปเมื่อกี้น่ะครับ ถ้ามีใครมาบอกเราว่าขอให้เรากระโดดข้ามหน้าผาที่สูงชันซึ่งหน้าผานี้มี ความกว้าง 2 เมตร สูงหลายสิบเมตร ถ้าตกลงไปรับรองไม่ต้องน�ำไปโรงพยาบาล สามารถน�ำไปฝังได้เลย เขาบอกให้เรากระโดด โดยที่ไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้น ลองคิดดูซิครับว่าเราจะกล้ากระโดดหรือไม่ ผมคิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คิดในใจว่า “กระโดด ไปท�ำไม” ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมา ถ้าเขาบอกเราต่อไปอีกว่า ถ้าใครกล้ากระโดด เขาจะให้รางวัลเป็นเงินสดจ�ำนวน 1 ล้านบาท ผม เชื่อว่าอาจจะมีคนบางคนกล้าที่จะกระโดด เพราะแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน 1 ล้านบาทอาจจะมีน�้ำหนักเพียงพอส�ำหรับการกระโดด ของคนบางคน โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้สินรุงรัง เจ้าหนี้มาทวงทุกวันแต่คนส่วนใหญ่อาจจะยังคงไม่กล้ากระโดดอยู่ดีเพราะคิดแล้ว มันไม่คุ้มค่าถ้าโชคไม่ดีอาจจะตกลงไปเสียชีวิต ถ้าเขาบอกเราต่อว่า สมมุติว่าคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตนี้ อาจจะเป็น พ่อแม่ คนรัก หรือลูกของเรายืนอยู่อีกฟากหนึ่ง ของหน้าผา และก�ำลังตกอยู่ในอันตราย ถ้าเราไม่กระโดดข้ามไปช่วยภายใน 1 นาที คนที่เรารักมากที่สุดคนนั้นจะเป็นอันตรายถึง ชีวิต และถามเราต่อว่าเรากล้ากระโดดข้ามช่องว่างของหน้าผานี้หรือไม่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดจะตอบว่า “กล้า” กระโดดข้ามหน้าผานี้ ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น เหตุผลส�ำคัญก็คือ แรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของชีวิตคนต้องประกอบไปด้วยเป้าหมายบวกกับแรง จูงใจ ถ้ามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียว คนจะไม่กระตือรือร้นที่จะไปให้ถึง จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจคือเชื้อ


เพลิงที่จะขับเคลื่อนชีวิต ในขณะที่เป้าหมายคือทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปในทิศทางที่ต้องการ ถ้า ต้องการให้ชีวิตมีความก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จดีกว่า เร็วกว่าคนอื่นๆ ผมแนะน�ำให้ลองก�ำหนดเป้าหมายและสร้าง แรงจูงใจในชีวิต

การก� ำ หนดเป้ า หมาย

เราควรจะก�ำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนว่าอีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้า เราต้องการจะ “เป็นอะไร” “มีอะไร” “มาก น้อยเพียงใด” และควรจะมีการทบทวนเป้าหมายเป็นระยะๆ เช่น ทุก 6 เดือนหรือทุก 1 ปี เพราะเป้าหมายคือจุดเริ่มต้นที่ จะน�ำไปสู่การก�ำหนดกลยุทธ์และสิ่งที่เราจะต้องท�ำการก�ำหนดเป้าหมายจะต้องมีความท้าทาย ไม่ใช่ง่ายหรือยากจนเกินไป เพราะเป้าหมายที่ท้าทายนอกจากจะมีความหมายต่อพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตของเราแล้ว ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความภูมิใจ ในอนาคตด้วยหลังจากที่เราบรรลุหรือถึงแม้จะไม่บรรลุเป้าหมายก็ตาม ถ้าเป้าหมายของเราง่ายจนเกินไป เมื่อเราบรรลุเป้า หมายแล้ว เราจะไม่มีความภูมิใจอะไรหลงเหลืออยู่เลย เช่น ถ้ามีใครมาบอกเราว่าถ้ามีเวลาให้เรา 1 ปีในการฝึกซ้อมเพื่อไป วิ่งแข่ง 100 เมตร โดยให้เราเลือกว่าเราจะวิ่งแข่งกับแชมป์โอลิมปิกหรือแชมป์นักเรียนอนุบาล เราคิดว่าเราจะเลือกไปวิ่ง แข่งกับใคร แน่นอนทุกคนคงจะเลือกที่จะวิ่งแข่งกับแชมป์โอลิมปิกอย่างแน่นอน เพราะถึงแม้จะแพ้ก็ยังมีความภาคภูมิใจ กว่าชนะเด็กอนุบาล

สร้ า งแรงจู ง ใจ

ในระยะสั้นเราอาจจะสร้างแรงจูงใจโดยใช้ปัจจัยภายนอกก่อนก็ได้ เช่น ขยันเรียนเพราะต้องความรู้ ขยัน ท�ำงานเพราะต้องการเงิน เพราะต้องการความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่การงาน แรงจูงใจภายนอกจะเป็นแรงจูงใจใน ระยะสั้นได้ค่อนข้างดี แต่แรงจูงใจนี้จะไม่จีรังยั่งยืน มันจะลดระดับความรุนแรงลงเมื่อเวลาผ่านไป ไม่ต้องดูอื่นไกลให้ดูว่า เวลามีการปรับเงินเดือนประจ�ำปี คนจะมีไฟในการท�ำงานเพียงเดือนสองเดือนที่ได้เงินเดือนใหม่ พอเวลาผ่านไปหลายๆ เดือนเงินเดือนใหม่ที่ได้ไม่ถือเป็นแรงจูงใจอีกต่อไป แรงจูงใจที่จะอยู่กับเรานานและพลังงานไม่มีวันหมดคือแรงจูงใจที่เกิด ขึ้นเองภายใน และความจริงแล้วมุสลิมมีแรงบันดาลใจที่มั่นคงอยู่แล้วนั่นคือ ผลตอบแทนจะอัลลอฮฺและท�ำทุกอย่างเพื่อ อัลอฮฺ เอามาบวกกับเป้าหมายชีวิต อินชาอัลลอห์ความส�ำเส็จจะมาหาเราในโลกนี้และโลกหน้า.. อินชาอัลลอฮฺ การที่เราจะน�ำพาชีวิตไปขึ้นแท่นแห่งความส�ำเร็จนั้น สิ่งส�ำคัญจึงอยู่ที่เราได้ก�ำหนดเป้าหมายชีวิตได้ถูกต้อง และชัดเจนมากน้อยเพียงใด เป้าหมายส�ำหรับวันอาคีเราะห์เราต้องการจะอยู่ท่ามกลางบรรดานบีและมุตตากีน หรือเราจะ อยู่ท่ามกลางมูนาฟิกและกาฟีรีน..(นาอูซูบิลลาห์ฮีมินซาลิก) เป้าหมายเช่นนี้เราก็ต้องมี และเรื่องนี้เราควรคิดอยู่ตลอดเวลา เป้าหมายมีความท้าทายหรือไม่ นอกจากนี้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพลังงานขับเคลื่อนชีวิตไปสู่เป้าหมายโดยการเพิ่ม ความรู้และพร้อมกับความศรัทธา และการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน เรามาเปลี่ยนตัวเองเพื่อ อัลลอฮฺและศาสนาของเรากันดีกว่า.. ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเราเอง เราเป็นผู้พยายาม และ อัลลอฮฺเป็นผู้ก�ำหนด อัลลอฮฺผู้ทรง ยุติธรรมในทุกสิ่ง.. อย่าเสียใจเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ แท้จริงแล้วอัลลอฮฺให้เรามากกว่าที่เราขอ


Hot news -ยินดีต้อนรับกับนักศึกษาน้องใหม่ของเราที่ได้เข้ามาในเทอมสองนะคะ -บังฮาดี้ พี่ชายคนโต ได้สละโสดแล้วจ้า -ตามมาติดๆ กับบังการีม (ระยอง) ที่เพิ่งสละโสดไปเช่นกัน -ยินดีกับผลสอบที่ออกกันมานะจ๊ะ ใครได้เยอะก็อัลฮัมดูลิลละห์ ใครได้น้อยก็อัลฮัมดูลิลละห์ ท�ำให้ดีที่สุดจ๊ะ -ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ หายา และร่มติดตัวไว้กันด้วยนะจ๊ะ -ฝากถึงเพื่อนๆ กรุณาใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ -ผ่านพ้นไปแล้วกับโปรแกรมทัวส์เคแอล เก็นติ้ง ของชมรมนักศึกษาไทย ขอบคุณลูกทัวร์ ทุกท่านที่ไปร่วมสนุกกันจ้า -เดือนหน้าจะมีรุ่นพี่ปีสี่ของเราสละโสดอีกแล้วจ้า -ใกล้ได้เวลากลับบ้านกันอีกแล้วกับสัปดาห์แห่งการหยุดพัก เริ่มกันในวันที่ 3 กุมพา นี้จ้า -โปรดระมัดระวังกันด้วย กับโจทย์เก่าของเรา คือ โจร ซึ่งในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา บ้านเด็กไทยก็โดนไปหลายหลังจ้า -เปิดการแข่งขันไปแล้วครับกับ “THAI KUIN FUTSAL PREMIER LEAGUE 11/12 ไปติดตามและเกาะติดสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวได้ที่ FACEBOOK กลุ่ม THAI KUIN FUTSAL PREMIER LEAGUE ได้เลยจ้า ใครน�ำ ใครตาม ดาวซัลโว ใครเตะกับใคร วันใหน เช็คได้ที่นี่เลยครับ...

ลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ นาซิเลอมะ ติดต่อที่ http://facebook.com/Nasilemak01 หรือ 016-4841490

Nasi lemak Vol.30  

ฮอตไลน์สายอีหม่าน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you