Page 1

จุ ล ส า ร ร า ย เ ดื อ น ช ม ร ม นั ก ศึ ก ษ า ไ ท ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย อิ น ซ า นี ย ะ ห์

นาซิเลอมะ ฉบับที่ 33 ประจำ�เดือนกรกฎาคม ปี 2555

รอมฎอนนี้ ลด ละ เลิก มะอ์ซียัต ทั้งปวง เพื่ออิบาดะห์ที่สมบูรณ์ และผลบุญที่สูงส่ง

0.00 Baht... OK??


2


ประธานอยากระบาย..... ขอความสันติ ความเมตตา ปราณี ความจำ�เริญจากเอกองค์อัลลอฮ (ซ.บ.) ขอจงประสบแด่พี่น้องชาว KUIN ทุกๆท่าน กระผมนายบะรี ดอมะ ในนามประธานชมรมนักศึกษาไทย มหาวิยาลัยอิน ซานียะห์ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ “นาซิลือ เมาะ“ เล่มนี้ ในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณพี่น้องชาว KUIN ทุกๆท่านที่ให้ความ เชื่อมั่นและไว้วางใจ ในการทำ�งานในปีนี้และกระผมขอใช้โอกาสอันดีงาม ณ ที่นี้ ในการเป็นกำ�ลังใจและสนับสนุนแด่คณะผู้จัดทำ�ทุกๆท่าน ทั้งรุ่นนี้หรือรุ่นก่อนๆ ที่ผ่านมา ท้ายนี้ กระผมใคร่ขอวิงวรณ์แด่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากล่โลก ขอพระองค์ ทรงประธานความดีงามทั้งหลายทั้งปวง และความสำ�เร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า แด่พวกเราทุกคน อามีน

นาย บะรี ดอมะ (ประธานชมรมนักศึกษาไทยอินซานียะห์)

3


สารบัญ

บก. อยากคุย . . . อัสสลามมุอลัยกุมวาเราะฮฺมาตุ้ลลอฮฺวะบา รอกาตุฮฺ Nasilemak เล่มนี้ก็เป็นฉบับแรกของ ทีม งานชุดใหม่น่ะครับ อาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่พวก เราก็พยายามที่จะ เซิฟข้าวห่อ ห่อนี้ให้ถึงบ้านท่าน อย่างรวดเร็วที่สุดครับ ตอนนี้ก็อยู่ช่วงกลางเดือนรอมฎอนแล้ว เป็นไงกัน บ้างครับกับการถือศิลอดครั้งนี้ ผมว่า คงมีหลายๆ บ้าน หลายๆคน ที่ได้ลิ้มรสกับการ “บวชแห้ง” กัน มาบ้างแล้วแน่ๆ ยังไงก็อดทนกันต่อไปนะครับ อย่างน้อย นี้ก็คือแนวทางหนึ่งที่ อัลลอฮ์(ตะอาลา) ได้สั่งใช้ให้เราทำ�เพื่อรับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของผู้ที่ ยากไร้ ปีนี้ nasilemak อาจจะอัพเกรทไปอีกขั้นนึง ด้วยการ เพิ่มอรรถรสของการรับชมจุลสารของเรา มากขึ้นด้วยการปริ้นท์หน้าสีครั้งแรก อิอิ ยังไงก็ ช่วยกันติดตามกันด้วยน่ะครับ หากต้องการติชม หรือ พูดคุยกับ บก. สามารถติดต่อได้ที่ 017-5685320 หรือ Twitter : iMubaaChannel หรือ Facebook : Mubarock Momaddeen

4

3 4

5 6

8

ประธานอยากระบาย..... บก. อยากคุย... ประกาศเดือนรอมฎอน รอมฎอน......ที่ฉันคิดถึง การถือศิลอด

9

10

หัวใจ คืออะไร???

11

มุมให้คิด ... สะกิดกำ�ลังใจ.....

12

อัพเดทกิจกรรมชาวควีน

14

เปิดปม ชีวิตงง งง กับโรฮิงญา

16

17 18

20 21

INSAN HEALTHY คำ�ศัพท์น่ารู้ในเดือนรอมฎอน IT For You... ประจำ�เดือน คุยกัน... ข้างหม้อกับเชฟอ๊อด ข่าวสั้นรอบโลก


5


รอมฎอน......ที่ฉันคิดถึง ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอ...

อัลฮัมดุลิ้ลาฮฺ ก่อนอื่นก็ต้องขอชูโกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่ทรงประทานสิ่งดีๆให้แก่เรา ชาวควีน ทุกคน หายหน้าหายตากันไปน้านนาน กับการปิดเทอมของเหล่านักศึกษาอย่างเรา... หลายท่านก็มีภาระ หน้าที่ ธุรกิจ ต่างกันไป อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ ที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งกับทีมงาน หน้าตา นาซิเลอเมาะ ห่อใหม่ เอาเป็นว่า...เรามาเปิดห่อนาซิของคอลัมน์ นี้กันดีกว่า... พี่น้องชาวไทยที่รักของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ปัญหาอุปสรรคต่างๆมีให้ตื่นเต้นและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา บ้างก็ เครียด ลงทะเบียน บ้างก็เรื่องเรียน บ้างเรื่องลงกรุ๊ป บ้างก็เรื่องส่วนตัว , ส่วนรวม และอีกสารพัดเรื่องที่มัด ตัวเราอยู่ทุกวินาที...ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ คือ บททดสอบ ที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงวางไว้แล้ว แค่เราเดิน ไปตามตัวบทที่พระองค์ทรงวางไว้ พร้อมกับการตะวักกัลด้วยหัวใจที่อิคลาศ อินชาอัลลอฮฺ เนียะมัตที่ยิ่ง ใหญ่พระองค์ทรงตอบแทนอย่างแน่นอน และแน่นอนหลังจากความยากลำ�บากนั่นคือความง่ายดาย พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์(ซ.บ.) รอมฎอนอันเป็นที่รักของเราทุกคน ก็ได้คืบคลานเข้าหาเราอย่างยินดี บททดสอบแห่งความอดทน ความอิคลาศ และบททดสอบอื่นๆ ก็เข้ามาพร้อมให้เราต่อสู้อยู่ตลอดเวลา... เมื่อรอมฎอนมาถึงเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่ทรงสร้างเราและให้รอมฎอนเป็นเดือนที่ ประเสริฐสำ�หรับเราทุกคน ท่านอาบูบักร อัลวัรร็อก อัลบัลคีย์ กล่าวว่า “เดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูก เดือนชะบานเป็นเดือนแห่งการรดน้ำ� พรวนดิน และ เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว” อิบนู รอญับ ละฏออิบ อัลมะอาริฟ หน้า 292 การเก็บเกี่ยวในเดือนรอมฎอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการรดน้ำ� พรวนดิน และตระ เตรียมตนเองในเดือนรอมฎอนด้วยการปฏิบัติอีบาดะฮ์ ด้วยข้อแนะนำ�ดังนี้.. 1.ทำ�การตอบัตอย่างบริสุทธิ์ใจ “และพวกเจ้าทั้งหมดจงเตาบะฮ์ต่ออัลลอฮฺเถิด โอ้เหล่าผู้มีศรัทธาเอ๋ย เพื่อพวกเจ้าจะได้สมหวัง” [อันนูร : 31] 2.จิตใจมีความรู้สึกยินดีที่รอมฎอนมาถึง เมื่อรอมฎอนมาถึง นับว่าเป็นเนียะมัตอันยิ่งใหญ่แก่บรรดามุสลิม เพราะเดือนรอมฎอนเป็นฤดู แห่งการกระทำ�ความดีงามเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเดือนที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เปิดประตูแห่งสวรรค์

6


และทรงปิดประตูแห่งไฟนรก “จงกล่าวเถิด ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺและความเมตตาของพระองค์นั้น พวกเขาจงปิติยินดี เถิด มันเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาได้สะสมไว้” [ยูนุส :58] 3.อ่านอัลกรุอานให้มากๆ ท่านอบูอูมามะฮ์ อัลบาฮิลีย์ ได้กล่าวว่า “ฉันได้ยินท่านรอซู้ล (ซ.ล.) กล่าวว่า พวกท่านจงอ่านอัลกรุอานเถิด เพราะแท้จริงในวันกียามะฮ์นั้น อัลกรุอานจะมาช่วยเหลือบรรดาผู้ที่อ่านอัลกรุอาน” รายงานโดยมุสลิม นี่คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติในเดือนรอมฎอน ดังนั้นรอมฎอนเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวนี้และเดือนต่อๆ ไป ขอให้อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแก่เราทุกคน เพื่อจะได้ทำ�อีบาดะฮ์ ต่อพระองค์อย่างเต็มที่และมีความสุข และขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราทุกคนจากบททดสอบของ พระองค์ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับอาม้าลอีบาดะฮ์ตลอดเดือนรอมฎอนกันทุกคน และขาดไม่ได้คือ ความหอมหวานของกิยามุ้ลลัยล์ที่ผลบุญเกินคณานับ จงต่อสู้กับนัฟซูของตัวเอง แล้วเราทุกคนจะพบ กับความสำ�เร็จที่เราต่างปราถนานั่นคือ สวนสวรรค์ อันสถาพร อินชาอัลลอฮฺ วัสสลาม ส่วนหนึ่งจากเว็บไซต์ www. islammore .com

จงรีบไขว่คว้าก่อนที่รอมฎอนจะจากไป เพราะเราจะเสียใจอย่างผู้ขาดทุน...

7


การถือศิลอด การถือศีลอด มาจากภาษาอาหรับว่า หรือ ในทางภาษาหมายถึง การละ การงด การระงับยับยั้ง การควบคุม ครองตน เช่น การละความชั่ว ยับยั้ง สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากอารมณ์ใฝ่ต่ำ� ส่วน ความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเว้นการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาสระหว่างรุ่งสาง จน ตะวันลับขอบฟ้า งดเว้นการพูดจาโกหก เหลวไหล ไร้สาระ เว้นจากการประพฤติชั่ว ทั้งโดยลับ และเปิดเผย ถือปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ .ล.) ได้ทรงกำ�หนดไว้โดยให้ควบคุม พร้อมทั้งมือ เท้า หู ตา ใจ ลิ้น และอวัยวะทุกส่วน มิให้ใช้ไปในทางไร้สาระ ดังที่อัลลอฮ( ซ.บ.)ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอ่านที่ว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดได้ถูกกำ�หนดแก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำ�หนดแก่บรรดาผู้ ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้ว เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำ�เกรง” จากโองการข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการถือศีล อดนั้น ได้เคยมีมาแล้วในประชาชาติก่อนๆ เราได้ทราบจากประวัติศาสตร์ว่า ชาวอียิปต์ โบราณนิยมถือศีลอด กันมาเป็นประจำ� ต่อมาแพร่ หลาย ไปยัง ชาวกรีกและโรมัน โดยเฉพาะชาว กรีก ยังได้นำ�การถือศีลอดนี้ ไปใช้เป็นบทบังคับ สตรี และชาวอินเดียยังคงนิยม การถือศีลอด ตราบ เท่าทุกวันนี้ ท่านนบีมูซาศาสดาของ ชาวยิวได้ ถือศีลอดเป็นเวลา 40 วัน ชาวยิวถือศีลอดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อระลึกถึง วันที่กรุงยะรุสลิม (เยรูซาเล็ม) ได้ถูกทำ�ลายโดย กษัตริย์บาบิโลน ก่อน ค.ศ. 587 และถูกทำ�ลายซ้ำ� โดยชาวโรมันใน ค.ศ.70 การถือศีลอดได้ปฏิบัติ กันมาในรูปแบบต่างๆ กัน บางพวกอดอาหาร ตลอดวัน บางพวกงดเพียงครึ่งวัน บางพวกบริโภค อาหารหนัก แต่ไม่ดื่มน้ำ�หรือเครื่องดื่มอื่นๆ และ บางพวกงดบริโภคเนื้อสัตว์ แต่สำ�หรับอิสลาม การถือศีลอด หมายถึง การอดอาหารเครื่องดื่ม การเสพเมถุน อดกลั้น

8

ทำ�ความชั่วทุกชนิด แม้เพียงนึกคิด ตั้งแต่รุ่งสางจน ตะวันลับขอบฟ้าในเดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9 ตาม ปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม) ของทุกปี เป็น เวลาประมาณ 29 ถึง 30 วัน บทบัญญัตินี้ ถูกกำ�หนด บังคับใช้สำ�หรับมุสลิมทุกคน ซึ่งถูกบัญญัติ ใน เดือน ซะอบาน (เดือนที่ 8) หลังจาก ท่านศาสดามุ ฮัมหมัด (ซ.ล.) อพยพจาก มักกะฮสู่มาดีนะฮได ้2 ปี (ปีฮิจเราะฮที่ 2) และได้ ปฏิบัติกันมาจนตราบเท่า ทุกวันนี้ การถือศีลอดเป็นการทดลอง และฝึกหัด ร่างกาย ให้รู้จักอดกลั้น ให้รู้จักสภาพอันแท้จริงของ ผู้ที่อัตคัดขัดสน ทำ�ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นการ ขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วพ้นจาก อำ�นาจ ใฝ่ต่ำ� และมีคุณธรรม

By.ไม้ไผ่สาน


BY

ปัจจุบันนี้บรรดานักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเป็นส่วนน้อยที่จะสนใจในการศึกษาวิชาต่างๆ ด้วยกับภาษาต่างประเทศและเป็นส่วนมากจากบรรดานักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปปัจจุบันจะศึกษาด้วย กับภาษาไทย เพราะหลายๆคนต่างก็คิดว่าภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาที่ยุ่งยากกว่าภาษาไทยใน การที่ได้มาซึ่งความรู้ในรายวิชาต่างๆนั้น โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่จะตั้งเป็นลำ�ดับ สุดท้ายในการศึกษาก็เป็นไปได้ หรือบางคนก็ไม่อยากศึกษาเลย ดังนั้น เป็นสิ่งที่น่าสลดใจมากหากนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลาม( บางส่วน) ที่ ไม่ค่อยจะสนใจในการศึกษาภาษาอาหรับหรือไม่สนใจที่จะค้นหาความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในอัลกรุอาน ซึ่งหารู้ไม่ว่าภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาของอัลกรุอาน อัลลอฮ( ซ บ)ได้ทรงตรัส ซึ่งมีความหมายว่า (192 ) แท้จริงอัลกรุอาน(เป็นวะหยู) จากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก (193) ลงมาพร้อม กับอัลกรุอานนั้นคือวิญญาณแห่งความสัจจริง(ญีบรีล ) (194)ยังหัวใจของเจ้า(มูฮัมหมัด) เพื่อเจ้า จะได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ตักเตือน (195) ด้วยกับภาษาอาหรับอย่างชัดแจ้ง (ซูเราะฮ์อัชชุอะรออฺ อายะฮ ที่ 192-195) จากบทนำ�และหลักฐานที่ได้เขียนมาข้างต้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความสำ�คัญของการ ศึกษาภาษาอาหรับ ในนามผู้เขียน ขอยกตัวอย่างด้วยกับคำ�ถาม คำ�ถามหนึ่งว่า ทำ�ไมเราจึงต้องเรียนภาษาอาหรับ? เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนจะมีคำ�ตอบจากคำ�ถามนี้ให้กับตัวเองในหลายๆคำ�ตอบด้วยกัน บางคนก็ อาจจะตอบว่า ผม/ฉัน ศึกษาภาษาอาหรับเพื่อที่จะได้สนทนากับเพื่อนๆต่างชาติได้ หรือว่าบางคนก็ อาจจะตอบว่า ผม/ฉัน ศึกษาภาษาอาหรับเพื่อต้อนรับอาเซียนที่จะมาถึงอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วก็เป็นความสำ�คัญอีกส่วนหนึ่งของการศึกษาภาษาอาหรับ แต่พี่น้องครับ หารู้ไม่ว่าการศึกษาภาษาอาหรับนั้นมันยังมีความสำ�คัญอีกมากมายมหาศาลเลยที เดียว ความสำ�คัญเหล่านั้นก็คือ เพื่อทำ�ให้เราสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในอัล กรุ อาน อย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับเอกเทววิทยา(เตาฮีด ) ความรู้เกี่ยวกับศาสนบัญญัติ(ฟิกฮ์) เป็นต้น และยังสามารถเข้าใจเข้าถึงอิสลาม ได้อย่างถ่องแท้ อีกด้วย และอีกอย่าง เราสามารถเข้าใจ คำ�พูด แบบ อย่าง การกระทำ� ของท่านศาสดา มูฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้อย่างถูกต้องด้วยกับหะดีส ของท่าน และเรายัง สามารถที่จะ รู้เรื่องราวการเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนอิสลาม(ญาฮิลียะห์) และยุคที่อิสลามได้เข้ามาถึง เราแล้ว ว่าการเป็นอยู่ของสองยุคสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ฯลฯ หยดน้ำ�หมึกหยดสุดท้ายนี้ ในนามผู้เขียน ฝากบทความที่ได้เขียนมาข้างต้นนี้ ให้กับทุกคน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ และดำ�เนินชีวิตตามแบบอย่างของอัลอิสลามต่อไป>>>>>>วัสลาม

9


หัวใจ คืออะไร???

ขอทักทายพี่น้องชาวอินซานของเราด้วยกับคำ�พูดของชาวสวรรค์ค่ะ วันนี้ผู้เขียนเองก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมานำ�เสนอให้กับพี่น้องของเราได้อ่าน เพื่อคิดไตร่ตรองร่วม กันนะคะว่าเรื่องที่นำ�เสนอมีประโยชน์และพร้อมที่จะนำ�ไปปรับใช้ได้หรือไม่ค่ะ หัวใจ… หัวใจ เป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งใน ร่างกาย ซึ่งมีความสำ�คัญมากหรือมากที่สุด ในร่างกายเลยก็ว่าได้ เพราะหัวใจมีหน้าที่ ในการฟอกเลือดจากเลือดเสียให้กลายเป็น เลือดดี และยังเป็นจุดศูนย์รวมของการไหล เวียนเลือด และส่งเลือดต่อให้กับอวัยวะอื่นๆ อีกต่อไปตามกระบวนการของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้าง ทำ�ไมถึงเป็นอย่างนั้น ? ก็เพราะ ว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ให้ร่างกายของคนเรา มีหัวใจ มีหัวใจเพื่อมีชีวิต มีชีวิตเพื่ออะไร? คำ � ถามนี้ คำ � ตอบของแต่ ล่ ะ คนอาจต่ า งกั น เพราะเป้าหมายในชีวิตของคนต่างกันตั้งแต่ ก้าวที่หนึ่งในการเดินทางของชีวิต หัวใจ ของคนถูกกำ�หนดให้มีความบริสุทธิ์ อ่อน โยน เข้มแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปหัวใจที่บริสุทธิ์ ราวกับผ้าขาวก็เริ่มมีจุดสีเกิดขึ้นในหัวใจ จน กระทั่งหัวใจนั้นมืดบอด และการมืดบอดนี้ เองเป็นที่มาของการปราศจากความอ่อนโยน จนทำ � ให้ ใ นหั ว ใจมี แ ต่ ค วามหยาบกระด้ า ง และจากหั ว ใจที่ แ ข็ ง แรงก็ ก ลั บ มี แ ต่ ค วาม อ่อนแอ

10

ทำ�ไมเมื่อเวลาผ่านไปหัวใจถึงเป็นเช่นนั้น? อาจจะเป็นได้ไหมที่หัวใจได้ห่างหายจากการ ขัดเกลา เป็นไปได้ไหมที่หัวใจได้ผินหลังให้ กับการแสวงหาความเมตตา แล้วอาจเป็นไปได้ ไหมที่หัวใจมองข้ามการมีอยู่ของศาสนาแห่ง ความสันติ (ศาสนาอิสลาม) จากนักปราชญ์ท่าน หนึ่งมีนามว่า อาลี บิน อบีฎอลิบ ได้กล่าวว่า อัลลอฮฺทรงมีภาชนะบนโลกนี้ ... นั่นคือหัวใจ .......... ซึ่งหัวใจที่อัลลอฮฺทรงรัก มากที่สุด ... คือหัวใจที่อ่อนโยนที่สุด บริสุทธิ์ ที่สุด และอดทนที่สุด .......... ที่สุดในการนับถือ ศาสนา ... บริสุทธิ์ที่สุดในการเชื่อมั่น ... และ อ่อนโยนที่สุดต่อพี่น้องของเขา หัวใจเป็นอวัยวะที่มีอำ�นาจมากที่สุดใน ร่างกาย ถึงกับว่าหากหัวใจของเราป่วยไข้แล้ว ก็ จะพาลทำ�ให้ส่วนต่างๆป่วยด้วยเช่นกัน ฉะนั้น แล้ ว เราต้ อ งนึ ก ถึ ง ทุ ก วิ น าที ใ นการเต้ น ของ หัวใจ อย่าลืมไปว่าตั้งแต่พระเจ้าใส่ชีวิตความ เป็นมนุษย์ให้กับเราหัวใจคนเราไม่เคยหยุดเต้น เราลองสำ � รวจดู ว่ า คุ้ ม ค่ า หรื อ ยั ง ที่ ผ่ า นมาที่ จ ะ ขอบคุณต่อพระเจ้าที่ให้เรามีชีวิต อย่ารีรอจน


ใกล้จะหมดลมหายใจจึงจะขอบคุณ ณ. เวลานั้นแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวก็มิอาจร้องขอเพื่อยื้อเวลา ได้ และเราต้องสั่งการหัวใจของเราให้เข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับทุกปัญหาที่ถาโถมเข้ามา เพราะนั่น คือ บททดสอบของชีวิตที่มาจาก อัลลอฮฺ อย่าปล่อยให้ความมืดมิดของหัวใจ ได้บดบัง ความสวยงามของโลกใบนี้ บดบังความจริงที่เราควรจะมองเห็น และหมั่นตรวจสอบหัวใจของ ตัวเอง หมั่นหาทางที่จะเยียวยาหัวใจของตัวเองในหนทางของศาสนา เพราะผลลัพธ์สุดท้ายเรา จะไม่เสียใจเมื่อนึกย้อนกลับไป มีฮาดิษหนึ่งได้รายงานว่า... ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำ�หรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของ เขาจะนอบน้อมต่อการรำ�ลึกถึงอัลลอฮฺ และสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริง และพวกเขาอย่าได้เป็น เช่นบรรดาผู้ได้รับคัมภีร์แต่ก่อนนี้ และช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไปแก่พวกเขา ดังนั้นจิตใจของ พวกเขาจึงแข็งกระด้าง และส่วนมากของพวกเขาจึงเป็นผู้ฝ่าฝืน...... 57:16 วัสสลาม Bi-Qalbis Saleem..

มุมให้ข้อคิด ... สะกิดกำ�ลังใจ..... • คนที่มีความสุข คือ ผู้ที่มองไปที่การกระทำ�ของตัวเอง และเป็นผู้แต่งตั้งมันให้เป็นผู้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเขา • ไม่มีใครสามารถแสดงความกตัญญูต่อความโปรดปราน ของอัลลอฮฺได้ดีกว่าผู้ที่แบ่งความโปรดปรานเหล่านั้นแก่ผู้อื่น • จงอย่าอิจฉาผู้คนสำ�หรับสิ่งที่พวกเขามี เพราะพวกเขาจะ มีความสุขอยู่กับมันเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น • ผู้ใดที่สุรุ่ยสุร่ายจะไม่ได้ประโยชน์จากมัน • ความสุขที่แท้จริงของชีวิต คือ การมีสติปัญญา จากหนังสือ เรื่องราวของบรรดานาบี เขียนโดย อิมาม อิบนุกะซีร หรือจากเว็บไซต์ www.gotokhow.org

11


อัพเดทกิจกรรมชาวควีน อัสสลามู อาลัยกุม...ขอความสันติสุขความเมตตา จาก เอกองค์อัลลอฮฺ ประสบกับพวกเราทุกคน อามีน ฉบับนี้ เป็นฉบับเปิดห่อนาซิฯประจำ�ปีการศึกษาใหม่ ของ พวกเราชาวควีน ฉบับนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่าช่วงปิดภาค เรียนที่ผ่านมาพี่น้องชาวควีน ไปสร้างวีรกรรมอะไร ที่ไหนกันมั่ง!! กิจกรรมนั้นก็คือ ค่ายภาษาอาหรับ อารอบี้ ฟันแคมป์ ซึ่ง ก็เป็นอย่างที่พวกเรา(บางคน)รู้กันดีว่า ชมรมเรามักจะจัด ค่ายนี้ขึ้นทุกๆปี รวมกับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้ว ปีนี้ เราก็ไปจัดกันที่โรงเรียนเดิม นั้นก็คือ อัรรอยยานพิทยา นุศรณ์ จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม เนื่องจาก โรงเรียนนี้มีผู้จัดการเป็นรุ่นพี่ของพวกเราเลยทำ�ให้การ ติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นไปอย่างสะดวก ง่ายดาย และ เป็นกันเองมากๆ เลยทำ�ให้คณะทำ�งานสามารถทุ่มความ สนใจไปที่น้องๆได้อย่างเต็มที่ แต่อะไรๆก็ไม่ได้สบาย เหมือนอย่างในหนัง เพราะช่วงที่ทำ�ค่ายนั้นเป็นช่วงฤดูฝน สายฝนโหมกระหนำ� ค่ายอารอบี้ เกือบทุกวัน ทำ�ให้ฝ่าย กิจกรรมต้องเปลี่ยนแผนกันเป็นว่าเล่น แต่สุดท้าย ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยความประสงค์ของ อัลลอฮฺ อัลฮัมดูลิลลาฮ

12


กิจกรรมรับน้องถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา มีประธานในพิธีคือ อุซตาส อับดุลเราะห์มาน จารู ซึ่งเป็นรุ่นพี่พวกเรารู้จักและสนิท สนมเป็นอย่างดี ได้มาพบปะพูดคุยกับน้องๆและกล่าวเปิด งาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ก็เข้าสู้กิจกรรมในภาคเช้า บรรยากาศสนุกสนานและชุ่มชื่นด้วยกับเม็ดฝนที่โปรยปราย ลงมา เรื่อยไปจนถึงเวลา สิบสองนาฬิกา เรียกรุ่นน้องทุกคน เข้ามารวมในห้องประชุมโดยทีมงานคณะกรรมการรับน้อง งได้เตรียมวีดีโอกิจกรรมรับน้องของปีที่แล้วมาให้น้องๆได้ รับชมกันอย่างสนุกสนานเฮฮา จากนั้นก็เข้าสู่กิจกรรมในช่วงบ่าย กิจกรรมภาค สนามของฝ่ายชาย ก็สนุกสนานและเลอะเทอะกันไปตามๆ กัน เรื่อยมาจนเข้าสู่พิธีปิดของกิจกรรมรับน้องในช่วงเย็นๆ ได้มีการมอบรางวัลให้กับน้องๆ และสุดท้ายก็ต่อด้วยการ ดุอาร์ปิดงานโดยอดีตประธานชมรมนักศึกษาไทย นาย มะ อีซอ ปาเต๊ะตีมุง งานเลี้ยงย่อมมีวันลิกรากิจกรรมทั้งหมดก็ เสร็จสิ้นลง พี่น้องๆถ่ายรูปร่วมกันเป็นภาพบรรยากาสที่เต็ม ไปด้วยความอบอุ่นในครอบครัวเด็กควีนของพวกเรา แม้ว่า ในปีนี้จะมีรุ่นน้องจำ�นวนไม่มากแต่มันก็ไม่ได้ทำ�ให้ความ สุขของเราลดน้อยลง ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆความช่วยเหลือจากรุ่นพี่และ ขอขอบคุณความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องๆ ทุกคน งานนี้เป้นงานแรกของพวกเราคณะกรรมการรับน้อง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ด้วยทางกาย วาจาและจิตใจ ก็ ขอมะอัฟไว้ ณ ทีน่ ดี้ ว้ ย แล้วพบกันใหม่ในครัง้ ต่อไป อินชาอัลลอฮ

13


เปิดปม ชีวิตงง งง กับโรฮิงญา หลายๆคน อาจตั้งคำ�ถามว่า “โรฮิงญา” คือใคร ? ชาวโรฮิงญาก็คือ คนธรมดาๆ ที่เหมือนกับพวกเราทั่วไปเนี่ยแหละ แต่...มันก็มีเรื่องที่ไม่ ธรรมดาแฝงอยู่ พวกเขาเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า เชื้อชาติอาระกัน นับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีย์ อาศัยอยู่มากทางตอนเหนือ เขตมายู รัฐยะไข่ อยู่ด้านทิศตะวันตก ของสหภาพพม่า ติดกับชายแดนบังกลาเทศ และอ่าวเบงกอล พวกเขา เข้ามาอยู่ในพม่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ? รัฐบาลทหารพม่ามีมุมมองว่าประชาชนชาวโรฮิงญาเข้ามาอยู่ในพม่าไม่นาน แต่จริง ๆ แล้วเข้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ทำ�ให้รัฐบาลทหารมีอคติเป็นพิเศษว่าไม่ได้เป็นประชาชนชาวพม่า พวกเขาถูกปฏิบัติ อย่างไรจากรัฐบาลทหารพม่า ? ในอดีตได้รับการเหยียดหยามและเลือกปฎิบัติโดยรัฐบาลทหารพม่าอย่างต่อเนื่องจนถึง ปัจจุบัน ชาวโรฮิงญาได้รับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากโดยรัฐบาลทหารพม่า ในหลายๆ กรณี ตั้งแต่การบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ถูกละเมิดไม่ให้รับสิทธิที่จะได้รับสัญชาติ ห้ามแต่งงานหากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลทหารพม่า นับว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีสถานการณ์ ความเป็นอยู่ที่เลวร้ายที่สุดในพม่าเลยทีเดียวเชียว แล้วพวกเขาผิดอะไร ? อาจเป็นเพราะชาวโรฮิงญา มีความแตกต่างกับประชาชนในรัฐอาระกัน (คือเชื้อชาติยะ ไข่) ไม่ว่าจะเป็นในด้านเชื้อชาติก็ดี ภาษาก็ดี หรือวัฒนธรรมก็ดี ภาษาที่พวกเขาใช้กัน คือ ภาษา ที่คล้ายกับภาษาที่พูดกันในบังกลาเทศ คือ ภาษาเบงกาลี รวมถึงความแตกต่างในศาสนาหรือ แม้แต่วิถีชีวิต อีกทั้งด้วยประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางด้านเขตแดนระหว่างบังกลาเทศกับพม่า เลยทำ�ให้ชาวโรฮิงญาถูกมองว่าเป็นอื่นมากกว่าเดิม ตอนนี้พวกเขาตกอยู่ในสภาพใด ? ปัจจุบันในรัฐอารากันมีประชาชนทั้งหมดประมาณสามล้านคน และประชากรระหว่าง 7แสนถึง 1 ล้าน กว่าเป็นชาวโรฮิงญา ในปี 1992 กระทรวงต่างประเทศของ SPDC ได้ออก แถลงการณ์ไม่รวมชาวโรฮิงญาไว้ใน 135 เชื้อชาติในพม่า และจะไม่ให้การช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้น

14


อีกหนึ่งเสียงจากชาวโรฮิงญานับหมื่น แสน ล้านคน มามัด จอคิด อายุ 24 ปี จากจังหวัดมุสิดอ รัฐอาระกัน ซึ่งยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระนอง หลังจากโดนทหารพม่าทำ�ร้ายจนได้รับ บาดเจ็บสาหัส ขณะเรือที่เดินทางกำ�ลังลอยลำ�บริเวณจังหวัดมะริด ประเทศพม่า “ทันทีที่ทุกคนเห็น ทหารพม่า ซึ่งนั่งเรือรบมาทั้งหมด 4 ลำ� ล้อมรอบพวกเรา กลัวมากครับ เพราะทุกคนรู้ถึงกิตติศัพท์ ความโหดร้ายของทหารพม่าเป็นอย่างดี” บางคนตัวสั่นเทาไปหมด และแล้วในที่สุดพวกเราก็ได้รับการทำ�ทารุณกรรมจริงๆ ตั้งแต่ ทหารพม่าลงมาควบคุมตัว จะแตะ ต่อย ตบหน้า ถีบ จนกระทั่งนำ�ตัวพวกเราไปยังเกาะแห่งหนึ่ง ทุกคนจึงถูกลงโทษโบยด้วยแส้จนได้รับบาดเจ็บ และใช้ผ้าพันชุบน้ำ�มันจุดไฟเผามาลน ตนเอง โชคร้ายที่สุด เพราะเป็นแผลฉกรรจ์ที่ขา “เจ็บมากๆ ครับ แต่พวกเราทุกคนทนได้ เพราะความเจ็บ ปวดแค่นี้ เมื่อเทียบกับความโหดร้ายที่เราได้รับอยู่ทุกวันมันเทียบกันไม่ได้เลย” มามัด จอคิด เล่าต่อว่า หลังจากพวกเรานอนทนทุกข์ทรมานอยู่ถึง 4 คืน 5 วัน ทหารพม่า จึงปล่อยลงเรือ และให้เดินทางต่อจนถูกทหารไทยจับตัว “ทุกคนดีใจ ขอบคุณอัลเลาะห์ทันทีที่เห็น ทหารไทย เพราะทุกคนรู้ว่านั่นคือ รอดแล้วจากความรู้สึกในตอนนั้น” พวกเราไม่เคยคิดที่จะมา ทำ�ให้คนไทยยุ่งยาก เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนทุกประเทศล้วนรังเกียจพวกเรา “แม้ผมจะถูกควบคุมตัวในเมืองไทย โดนจองจำ�ในห้องขัง ในเรือนจำ� หรือที่ไหนๆ พวก เราดีใจเพราะนั่นเป็นชีวิตที่สุขสบายที่สุดที่ได้พบเจอ ตอนนี้ผมนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ระนอง คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกผมเหมือนอยู่โรงแรมชั้น 1 อยู่ห้องพักดีๆ ได้กินอาหารอิสลามที่ อร่อยที่สุดในชีวิตของผม ทั้งๆ ที่ผมน่าจะเป็นทุกข์กับสภาพบาดแผลที่ผมได้รับ แต่ความรู้สึก เป็นสุขมันมีมากกว่าจริงๆ ครับ ผมอิจฉาคนไทยจริงๆ ที่ได้เกิดมาบนผืนดินแห่งนี้ ผืนแผ่นดินที่มี แต่ความสุข ไม่เป็นผืนแผ่นดินที่มีแต่ความทุกข์เช่นผืนแผ่นดินของพวกผม” มามัด จอคิด กล่าวใน ที่สุด และในปี 1978 รัฐบาลทหารพม่ามีนโยบาย “สร้างชาติพม่า” เพื่อที่จะ “กำ�จัดชาวต่างชาติที่ เข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย” ทำ�ให้ชาวโรฮิงยาได้รับผลกระทบอย่างมาก เป็นเรื่องที่น่าเศร้า จริงๆ ท้ายที่สุดนี้ “ชาวโรฮิงญา” ก็คือ พี่น้องมุสลิมของเราที่กำ�ลังถูกกลั่นแกล้งอย่างหนัก “มุสลิม ทุกคนเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน ส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวด ส่วนอื่นก็เจ็บปวดตามไปด้วย” จากคำ�กล่าวข้างต้น เราทำ�อะไรเพื่อพี่น้องเราแล้วหรือยัง ในขณะที่พี่น้องของเรากำ�ลังเจ็บปวด ตัวเหนียว...

15


Insan Healthy ก้าวเข้าสู่เดือนรอมาฎอนกันแล้วพี่ๆน้องๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้าง? ตื่นเต้น ดีใจกันหรือป่าว? คอลัมน์เพื่อสุขภาพฉบับนี้มีสิ่งดีๆมานำ�เสนอแด่พี่ๆน้องๆชาวอินซานนั่นก็คือ วิธีดูแลสุขภาพในช่วงเดือนรอมาฎอน เดือนรอมาฎอนซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งความประเสริฐ ความดีงาม เดือนแห่งความอดทน แต่ ช่วงดังกล่าวจะทำ�ให้อวัยวะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้พักผ่อน จึงขอแนะนำ�วิธีการดูแล สุขภาพในเดือนรอมาฎอน ดังนี้ -1.ควรรับประทานอาหารสุกใหม่ๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัดเพราะจะทำ�ให้กระหายน้ำ�ได้ระหว่าง การถือศีลอดในตอนกลางวัน -2.สำ�หรับอาหารมื้อเย็นควรเริ่มด้วยอาหารที่ย่อยง่าย เช่น อินทผลัม ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากเพราะ จะทำ�ให้กระเพาะอาหารทำ�งานหนักขึ้น -3.อาหารมื้อเย็น ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารมากเกินไป เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวกระเพาะอาหารจะมี น้ำ�ย่อยออกมามาก การรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วจะทำ�ให้กระเพาะอาหารปรับตัวไม่ทัน น้ำ�ย่อยใน กระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ ทำ�ให้ระบบย่อยอาหารแปรปรวน เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้ หากเกิด ขึ้นบ่อยๆอาจทำ�ให้เกิดโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังได้ -4.หลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร อย่างน้อยต้อง 2-4 ชั่วโมง เพราะการนอนหลัง รับประทานอาหารทันที อาจทำ�ให้น้ำ�ย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ ทำ�ให้ระบบย่อยอาหาร แปรปรวนเกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้เช่นกัน -5.อาหารทุกมื้อควรสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารจำ�พวกกะทิ เพราะช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำ�ให้อาหารบูดเสีย ได้ง่าย และก่อนรับประทานอาหารหรือปรุงอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง -6.สำ�หรับน้ำ�ดื่มควรเป็นน้ำ�ที่สะอาดเช่น น้ำ�ต้มสุก หรือ น้ำ�บรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน

อ่านจบแล้วอย่าลืมนำ�ไปปฏิบัติด้วยนะค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนและเพื่อให้สามารถปฏิบัติ ศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนรอมาฎอนนี้.. http://www.oknation.net/ เก้าอี้ไม้

16


คำ�ศัพท์น่ารู้ในเดือนรอมฏอน

By

Fa68n.

ก่อนอื่นต้องขอชุโกรต่ออัลลอฮ ( ซ.ฮ. ) ที่ให้ความเมตตาแก่พวกเรามาบรรจบกับเดือนรอม ฎอน เดือนอันประเสริฐนี้อีกครั้ง ซึ่งเป็นเดือนแห่งการทำ�อิบาดะห์ ดั้งนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอคำ�ศัพท์ที่น่า รู้ น่าใช้ในเดือนรอมฎอน เพื่อจะนำ�ไปใช้สนทนากับเพื่อนๆต่างชาติก็ได้ ซึ่งมีทั้งคำ�ศัพท์ และก็ประโยค คำ�ถาม ที่สามารถใช้ในการสนทนาได้ ดังต่อไปนี้ การอดอาหารและเครื่องดื่ม

อินทผลัม

การถือศิลอด

ดวงอาทิตย์ตก

ดวงอาทิตย์ขึ้น

มื้ออาหารซุโฮร

สิบคืนสุดท้ายในรอมฎอน

คืนลัยละตุ้ลกอดัร

วันนี้อาซานมักริบกี่โมง? วันนี้อาซานมักริบทุ่มครึ่ง วันนี้ท่านละศิลอดด้วยกับอะไร เราละศิลอดด้วยกับอินทผลัมและอาหารไทย คืนนี้ท่านละหมาดตะรอเวียฮที่ไหน เราละหมาดตะรอเวียฮที่มัสญิด คืนนี้ท่านละหมาดกิยามุลลัยล์ที่ไหน เราละหมาดกิยามุลลัยล์ที่บ้าน

ท่านทำ�การงานอะไรในสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอน เราเพิ่มการอ่านอัลกุรอ่าน การละหมาดกิยามมุลลัย และการบริจาค

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่าบทความข้างต้นคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคำ�ศัพท์ ง่ายๆใกล้ตัวเรา แต่ถ้าเราไม่พูด ไม่นำ�มาใช้ไม่รู้จักฝึกฝน ก็อาจจะลืมกันได้ง่ายๆนะคะ….พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

17


ขอชุโกรต่ออัลลอฮ (ซ.บ.) ที่ได้ทำ�ให้ผมได้ทำ�คอลัมน์นี้และเป็นคอลัมน์แรกของผม สำ�หรับ IT For You... ประจำ�เดือน ฉบับนี้ผมขอเสนอเนื้อหาซึ่งเมื่อครั้งที่ผมเรียนอยู่ปีหนึ่งใหม่ๆ และพวกเรา จะต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และหนึ่งในเนื้อหาที่เราจะต้องเรียน ผมขออนุญาตนำ�มาเผยแพร่ให้ กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตาม (สำ�หรับรุ่นพี่ที่ผ่านมาแล้วเอาไว้เป็นความรู้รอบตัวละกัน อิอิ) วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ สมัยโบราณมนุษย์รู้จักการนับด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น นับเศษไม้ ก้อนหิน ลูกปัด การใช้นิ้วมือ การขีดเป็นรอย ชาวจีนคิดประดิษฐ์เครื่องมือนับเรียกว่า “ลูกคิด” (Abacus) โดยได้แนวคิดจากการ เอาลูกปัดร้อยเก็บเป็นพวงในสมัยโบราณ จึงนับได้ว่าลูกคิดเป็นเครื่องมือนับที่มนุษย์คิดขึ้นเป็น สิ่งแรกของโลกเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช และยังคงเป็นที่นิยมใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกคิดคำ�นวณของเด็ก ๆ ที่ฉลาด ครูได้นำ�เอาลูกคิดมาใช้ช่วยในการฝึกคิดให้ กับเด็กและได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง ต้นกำ�เนิดของคอมพิวเตอร์อาจกล่าวได้ว่ามาจากแนวความคิดของ ระบบตัวเลข ซึ่งได้พัฒนาเป็นวิธีการคำ�นวณต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำ�นวณอย่างง่าย ๆ คือ” กระดานคำ�นวณ” และ “ลูกคิด” และทำ�ให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เราสามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุค ได้แก่

มาร์ค วัน (MARK I)

18

1. คอมพิวเตอร์ยุคแรก อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำ�ลังไฟฟ้าสูง จึง มีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาด บ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบายความร้อนที่ดี มาก การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัส ตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ ของยุคนี้มีขนาดใหญ่โต เช่น มาร์ค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค (UNIVAC)

ยูนิแวค (UNIVAC)


อีนิแอค (ENIAC)

2. คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2506 เป็น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็นหน่วยความ จำ� มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำ�รองในรูปของสื่อบันทึกแม่เหล็ก เช่น จาน แม่เหล็ก ส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีการพัฒนาดีขึ้น โดยสามารถ เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งเป็นภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่ คนสามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาฟอร์แทน ภาษาโคบอล เป็นต้น ภาษา ระดับสูงนี้ได้มีการพัฒนาและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

3. คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2512 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมีทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ภายในมากมายทำ�ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ จะออกแบบซับซ้อนมากขึ้น และสามารถสร้างเป็นโปรแกรมย่อย ๆ ในการกำ�หนดชุดคำ�สั่งต่าง ๆ ทาง ด้านซอฟต์แวร์ก็มีระบบควบคุมที่มีความสามารถสูงทั้งในรูประบบแบ่งเวลาการทำ�งานให้กับงานหลาย ๆ อย่าง 4. คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึง ปัจจุบัน เป็นยุคของ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ว งจร รวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เช่น ไมโคร โ พ ร เ ซ ส เ ซ อ ร์ ที่ บ ร ร จุ ทรานซิ ส เตอร์ นั บ หมื่ น นับแสนตัว ทำ�ให้ขนาด เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาด เล็กลงสามารถตั้งบนโต๊ะ ในสำ � นั ก งานหรื อ พกพา เหมื อ นกระเป๋ า หิ้ ว ไปใน ที่ต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกัน ร ะ บ บ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ก็ ไ ด้ พัฒนาขีดความสามารถสูง ขึ้นมาก มีโปรแกรมสำ�เร็จ ให้ เ ลื อ กใช้ กั น มากทำ � ให้ เกิดความสะดวกในการใช้ งานอย่างกว้างขวาง

5. คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำ�มาเพื่อช่วยใน การตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียกค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เป็น ประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจากวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรปกำ�ลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาทางด้าน นี้กันอย่างจริงจัง การพัฒนาที่สำ�คัญอื่นๆในยุคนี้ คือการพัฒนาเครื่อข่าย คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ทำ�ให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงและแลก เปลี่ยนกันได้ โดยการใช้งานภายในองค์กรนั้น ระบบเครื่อข่ายท้องถิ่น (Local Area Networks) ซึ่งนิยมเรียกว่าแลน (LANs) จะมีบทบาทในการ เชื่องโยงเครื่องนับร้อยเข้าด้วยกันในพื้นที่ไม่ห่างกันนัก ส่วนระบบเครื่อ ข่ายระยะไกล ( Wide Area Networks ) หรือ แวน (WANs) จะทำ�หน้าที่ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลคนละซีกโลกเข้าด้วยกัน

19


คุยกัน... ข้างหม้อกับเชฟอ๊อด เห็นชื่อเมนูอาหารของ ‘จานโปรด’ อย่าเพิ่งตกใจ ขอเริ่มต้นปีแบบ ใหม่กันด้วยอาหารมุสลิมที่ชื่อว่า ‘แกงกรุหม่า’(กะ-รุ-หม่า) เป็น แกงที่มีกลิ่นเครื่องเทศที่หอมเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งคนที่หลงใหลใน กลิ่นของเครื่องเทศแล้ว อาหารจานนี้น่าจะเป็นจานโปรดของคุณ ได้ไม่ยาก ไม่อยากให้งงกันนาน เอาเป็นว่า เราไปเตรียมเครื่องปรุง และส่วนผสมกันก่อนครับ

เมนูเด็ด : แกงกรุหม่า เครื่องปรุง – ส่วนผสม - ไก่ 1 กิโลกรัม - ลูกผักชี 2 ช้อนชา - ยี่หร่า 2 ช้อนชา - ขิงสับ 100 กรัม - หอมหัวแดง 5 หัว - กระเทียม 10 กลีบ - พริกแห้ง 5 เม็ด - พริกไทย 1/2 ช้อนชา - ใบสะระแหน่ - ใบผักชี - พริกชี้ฟ้า 10 เม็ด - หอมหัวใหญ่ - มะเขือเทศ - น้ำ�ส้มมะขาม - เกลือป่น - ไม้หวานและใบกระวาน - เนยละลาย 300 กรัม

20

ลงมือเข้าครัว - นำ�เครื่องแกงอย่างลูกผักชี ยี่หร่า ขิงสับ หอมหัวแดง กระเทียม พริกแห้ง พริกไทย นำ�มาตำ�รวมกันให้ละเอียด จากนั้นตั้งกระทะ ใส่เนยละลาย นำ�เครื่องแกงที่ได้ไปผัดจน หอม - เมื่อได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงแล้ว ให้นำ�ไก่ลงไปผัด จากนั้นเติมน้ำ�ต้มสุกเล็กน้อย พอให้มีน้ำ�คลุกคลิก เคี่ยวจน ไก่เริ่มเปื่อย เครื่องแกงเริ่มซึมเขาเนื้อ - จากนั้นใส่ หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ พริกชี้ฟ้า ปรุงรสด้วย น้ำ�ส้มมะขาม และเกลือป่น - รอจนเดือดอีกครั้ง เท่านี้ก็จะได้แกงที่หอมเครื่องเทศจาน นี้แล้วค่ะ จะทานกับข้าวสวยร้อน ๆ หรือจะทานกับขนมปัง ก็ได้ อร่อยไปอีกแบบ


ข่าวสั้นรอบโลก นักวิทยาศาสตร์ ชี้ ธารน้ำ�แข็งบางลง อากาศอุ่นลงเรื่อยๆ ขณะที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แผ่นน้ำ�แข็งจาก เกาะกรีนแลนด์ เริ่มมีความบางลงเรื่อยๆ ขณะที่อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้น เรื่อยๆเช่นกัน ภาพถ่ายจากดาวเทียมอะควา ขององค์การนาซา ชี้ ให้เห็นแผ่นน้ำ�แข็งที่แตกออกจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่ บริเวณ ส่วนปลายสุดของธารน้ำ�ปีเตอร์แมนน์ ทางตอนเหนือของเกาะ กรีนแลนด์ มีขนาดกว่า 120 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าเกาะแมน ฮัตตันของสหรัฐฯ ถึง 2 เท่า

ระทึก! คาร์บอมสุไหงโกลก ไฟลุกไหม้ตึก มีคนติดอยู่ดาดฟ้า 3 ราย รายงานข่าวแจ้งว่า เช้าวันนี้เวลาประมาณ 06.15น. เกิดเหตุคนร้ายนำ� รถยนต์ลอบวางคาร์บอมหน้าบริเวณหน้าร้านโปรคอมฯ เป็นช็อป เทเลวิช อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เจ้าของร้านหนีตายขึ้นไปบน ดาดฟ้า 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบจำ�นวน โดยเจ้าหน้าที่เร่งดับ ไฟ และช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในอาคาร

จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่? เพอร์ซี่ จ่อซบ ผี 20 ล้านปอนด์ กุนซือสมองเพชรวัย 70 ปี มั่นใจเหลือเกินว่า เพอร์ซี่ นั้นถึงเวลา ที่จ้ะต้องตัดสินใจในเร็ววันนี้และทีมที่จะลงเอยในท้ายที่สุดคือ แมนฯ ยูไนเต็ด ที่ราคาค่าตัวที่ 20 ล้านปอนด์ โดยเฟอร์กูสัน ออก มาให้เหตุผลว่า “เพอร์ซี่ มีวิธีการเล่นและรูปแบบการทำ�ประตูที่ เข้ากับระบบทีมของเรามากกว่า ซิตี้ และ ยูเวนตุส ถ้าหากเขาได้ ลองจับคู่ในแดนหน้ากับเวย์น รูนี่ย์ ผมเชื่อว่าความสำ�เร็จทีเขา ต้องการจะไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน”

21


คำ�ถามประจำ�เล่ม

1. ค่ายอารอบี้ ฟันแคมป์ ครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่?? 2. กิจกรรมรับน้องปี 2012 เริ่มขึ้นวันที่เท่าไหร่?? 3. ชาวโรฮิงญาเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศอะไร?? และเข้ามาเมื่อไหร่ สำ�หรับ 3 คนแรกที่ตอบถูก (ทุกคำ�ถาม) ทางทีมงานจะมีรางวัลให้นะจ๊ะ ส่ง SMS คำ�ตอบมาที่ ก๊ะตัสนีม(หนิม) 017-404-5923 ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป (ตามเวลาผู้รับคำ�ตอบ)

22


23


s w e N t o H - ก้าวสู่ปีที่ 6 ของ จุลสารนาซิเลอมะ แล้วนะจ๊ะ กับฉบับแรกของปีการ ศึกษานี้ และขออภัยกับทุกคนที่ส่งข้าวห่อเล่มนี้ช้านะครับ เนื่องจาก ทีมงานค่อนข้างมือใหม่กันอยู่นะครับ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน นะจ๊ะ และยินดีต้อนรับนักศึกษาเก่าทุกท่าน สู่ปีการศึกษาใหม่ ขยันๆ สู้ๆ นะ จ๊ะ - ขอแสดงความยินดีกับ รุ่นพี่ เพื่อนๆ ที่ได้สละโสดกันไปในปิดเทอม ที่ผ่านมา - ผ่านพ้นไปแล้วกับงานเปิดตัว ชมรมนักศึกษาต่างชาติ ยิ่งใหญ่อลังการ มากค่ะ - อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุวีซ่าของท่านด้วยนะ สำ�คัญนะจ๊ะ - ระวัง ขโมย กันด้วยนะจ๊ะ ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน ก่อนนอนล็อกประตูบ้าน อ่านดุอาอฺก่อนนอนกันด้วยนะ ^^ - เข้าสู่กลางเดือนรอมฎอนแล้ว รีบเร่งกันกันทำ�อาม้าล อีบาดะฮ กันนะ จ๊ะ - อุดหนุนขนมหวานของชมรมกันด้วยนะ ^^ - ล่วงหน้าด้วยนะจ้ะ

Nasi Lemak Vol.33  
Nasi Lemak Vol.33  

เปิดตัวนาซิลือเมาะ เล่มใหม่

Advertisement