Page 1

8

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.12.2013

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 16 ÃÐÓÄÍß

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ! Íàáîð ïðîãðàìì íà âàøåì òåëåïðèåìíèêå çàâèñèò îò ïðîâàéäåðà êàáåëüíîãî ÒÂ, ê êîòîðîìó âû ïîäêëþ÷åíû. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîïèñàíèå è âñå èçìåíåíèÿ â ñåòêå âåùàíèÿ.

ÓÒ-1 06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Íîâîñòè 06.20 Õî÷ó âñå çíàòü 06.35 Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà! 06.45, 07.45, 08.20 Ãîñòü ñòóäèè 07.20 Òåìà äíÿ 07.25 Ñòðàíà on line 07.35 Ýðà áèçíåñà 08.35 Óòðåííèå ñîâåòû 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû 09.00 Èòîãè íåäåëè 09.50 Ïîëèòòåàòð 10.10 Áåç öåíçóðû 10.35, 16.30 Ò/ñ «Òàéíà ñòàðîãî ìîñòà» 11.25 Ïóñòü Âàì áóäåò êðàñî÷íî! 12.00, 15.00, 18.20, 01.20, 03.00, 04.05 Íîâîñòè 12.10, 15.30, 17.40, 21.30, 05.50 Äåëîâîé ìèð 12.25 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 13.30 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 13.50 Ñâåò 14.10 Ïðàâî íà çàùèòó 14.30 Òåìíûé ñèëóýò 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 15.15 Euronews 15.35 Æèçíü íà ðàâíûõ 15.55 Êàê ýòî? 17.20, 01.40 Î ãëàâíîì 18.05 Àãðî-News 18.40 Ôèíàíñîâàÿ ïåðñïåêòèâà 18.50 Ñåëüñîâåò 19.15 Ôåñòèâàëü þìîðà «Óìîðà» 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00, 05.25 Èòîãè äíÿ 21.40 Âîïðîñèòåëüíûé çíàê 21.50 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «ß ëþáëþ òåáÿ, Óêðàèíà!» 1 ÷. 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è 23.00, 01.00 Èòîãè 23.25 Íà ñëóõó 23.50 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 02.00 Òåëåàêàäåìèÿ 03.15 Ðîÿëü â êóñòàõ 03.40 Êóáîê ìèðà ïî ôóòáîëó2014. Äíåâíèê ÔÈÔÀ 04.15 Ñåëüñîâåò 04.30 Ä/ô «Àëåí Áàøóíã. Ñîçäàíèå ìå÷òû»

ÈÍÒÅÐ 05.30 Õ/ô «Ïðåñòóïíàÿ ñòðàñòü» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Óòðî ñ ÈÍÒÅÐîì» 09.10, 12.20 Ò/ñ «Ëþáîâü íåæäàííàÿ íàãðÿíåò» 13.45, 03.30 «Ñóäåáíûå äåëà» 14.40 «Ñåìåéíûé ñóä» 15.40 «Æäè ìåíÿ» 18.00, 04.40 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» 19.05 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 20.00 Ïîäðîáíîñòè 20.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» 22.30 Ò/ñ «Êóëèíàð-2» 00.35 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» 01.35 Õ/ô «×åðíûé äîæäü»

9 ÊÀÍÀË 06.00 Ì/ô 07.35 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 08.00 «Äíåïð-ôóòáîë» 09.00 «Çàëîæíèêè ïðàâîñóäèÿ» 09.20 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé ðàé» 11.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå-6» 18.00 Íîâîñòè 9 êàíàëà 18.50 Êóëüòóðíîå ìåíþ 19.00 Ò/ñ «Ëèíåéíûé îòäåë» 21.00 «Íîâîñòè 2+2» 21.25 «ÄæåÄÀÈ» 22.00 Õ/ô «ÐÅÄ» 00.10 Õ/ô «Îäíîé êðîâè» 01.50 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ» 11 ñ. 03.00 Õ/ô «Äîðîãà íà Ñå÷ü»

11 ÊÀÍÀË 05.15, 06.10 Teen Time 05.20 Àäñêîå ñâèäàíèå 06.15, 13.25 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» 06.35 Ïîäúåì 06.40, 13.45 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 07.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 07.30 Òåëåæóðíàë «Ïàññàæ» 07.50 Ïîäúåì 08.35 «Ðîäèòåëüñêèé êëóá» 09.00 Õ/ô «Ãîñòüÿ» 11.40, 18.00, 22.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.20, 14.25 Kids’ Time 14.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» 16.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 19.00, 21.30, 01.05, 04.45 Íîâîñòè 11 êàíàëà 19.30 Àáçàö! 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» 21.00 «Î ðûáàëêå âñåðüåç» 23.05 Õ/ô «Ïàðîëü ðûáà-ìå÷ü» 01.35 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà»

02.00 Ò/ñ «Ñïëåòíèöà» 02.40 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.45, 03.45, 04.40 Çîíà íî÷i 02.50 Óêðà¿íöi. Ëþáîâ 03.50 Ìîÿ àäðåñà — Ñîëîâêè 04.10 Âîëÿ âiäõîäèòü ç áîÿìè 04.25 Âåëèêèé çëàì

1+1 06.00 «ÒÑÍ-íåäåëÿ» 06.45, 07.10, 08.10 «Çàâòðàê ñ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45 «ÒÑÍ» 08.05 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðàâäà» 09.05, 17.10 Ò/ñ «Ëþáîâü è íàêàçàíèå» 11.15 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» 13.15, 02.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 16.45, 04.30 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå» 20.15, 21.20 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» 22.25, 04.55 «Äåíüãè» 00.00 Õ/ô «Íå îãëÿäûâàéñÿ»

ÑÒÁ 05.30 «×óæèå îøèáêè. Îáîðîòíè» 06.15, 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!» 07.55, 18.20 «Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ» 09.35 «Òàéíû Õ-Ôàêòîðà. Îäíè ïðîòèâ âñåõ» 10.35, 01.25 Õ/ô «Ãëóïàÿ çâåçäà» 12.40 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Ìóæ÷èíû ïðîòèâ æåíùèí» 14.55 «Çâàíûé óæèí» 18.00, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè» 20.10 «Êóá-4» 22.25 «Äåòåêòîð ëæè-4» 00.10 «Îäèí çà âñåõ» 03.05 Íî÷íîé ýôèð

34 ÒÅËÅÊÀÍÀË 06.00, 12.00, 15.30 «Ìóëüòôèëüìèê» 06.45 «Post Sñriptum» 07.15 «Æèòü áóäåòå!» 07.40 «Áèòâà íàöèé», 6 ñ. 08.00 «Ñòðàííîå äåëî». «ÍËÎ. Çàêðûòîå äîñüå» 08.50 «Äîñïåõè áîãîâ» 09.40 «Â äóøíîì òóìàíå Âñåëåííîé» 10.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå ñèëû» 11.00 «Çâàíûé óæèí» 12.30 «Äíè, êîòîðûå èçìåíèëè ìèð», 7 ñ. 13.00 «Âåëèêèå òàéíû». «Íàñëåäíèêè äüÿâîëà» 13.50 «Áèòâà çà Ñíåæíîå êîðîëåâñòâî» 14.40 «Áîãè ïîäâîäíûõ ãëóáèí» 16.00 «Òà÷êè ñî ñâàëêè», 5 ñ. 17.00 «Ëþäè» 17.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 18.00 «Äåòàëè» 18.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» 18.40 «Ìîøåííèêè» 19.30 «Èíäåêñ îïàñíîñòè» 20.00 «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» 20.30, 23.00 «Äåòàëè: Èòîãè äíÿ» 20.45, 23.15 «Äåòàëè: Ñïîðò» 21.00 «Â ãîñòÿõ ó Äóíÿøè» 21.15 «×óäåñà öèâèëèçàöèè» 21.35 «Â äîðîãå. Äíåâíèê» 22.00 «Çâàíûé óæèí» 23.30 «Èñòîðèÿ ïðîêëÿòîãî ðîäà» 00.00 «Çäðàâñòâóé, ýòî ß!» 00.10 «ÌÍÑ» 00.20 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðóêè» 00.40 «Âîåííàÿ òàéíà» 02.40 «Âåëèêèå òàéíû». «Õðàíèòåëè òîíêèõ ìèðîâ» 03.30 Ò/ñ «Äîêòîð Æèâàãî», 1-3 ñ.

ICTV 05.05 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.10 Ñâiòàíîê 06.15, 07.25 Äåëîâûå ôàêòû 06.20 Ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ 06.25 Ò/ñ «Òàêñè» 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.35 Ôàêòû íåäåëè 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 09.30 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 11.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» 12.00, 13.00 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» 12.45 Ôàêòû. Äåíü 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 19.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 20.10 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì» 22.15, 03.15 «Ñâîáîäà ñëîâà» 00.40 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èñòèíà» 02.15 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÒÅÒ 06.00 Òåëåïóçèêè 06.30 Æèçíü, ïîëíàÿ ðàäîñòè 07.00 Ïîáåäîíîñíûé ãîëîñ âåðóþùåãî 07.30 Ì/ñ «Ëàëàëóïñû» 07.45 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 08.20 Ì/ñ «Øîó Ãàðôèëäà» 08.55 «Åðàëàø» 10.00, 21.05 Ñòðàíà Ó 11.05 Îäíà çà âñåõ 12.05 Ò/ñ «Êñåíà — ïðèíöåññàâîèí» 13.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 14.00 Áîãèíÿ øîïèíãà

15.45 Ó ÒÅÒà òàòî! 16.50 Êîðîëåâà áàëà 18.00 ÒÅÒêè è øìîòêè 19.00 Ìîäó íàðîäó 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» 22.10 «6 êàäðîâ» 23.15 Äóðíåâ+1 23.55 Ò/ñ «Ñåêñ è ãîðîä» 00.30 «Âëàñòü ìåõà» 01.25 Ò/ñ «Çàêðûòàÿ øêîëà» 02.10 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 02.55 Ñ íî÷è äî ðàññâåòà

27 ÊÀÍÀË — ÏËÞÑÏËÞÑ 06.00, 13.00, 02.00 Ì/ô 07.00 Ì/ñ «Îëèâèÿ» 07.30, 11.15, 17.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 07.45, 11.00, 18.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä» 08.00, 10.05 Ì/ñ «Äðóæáà — ýòî ÷óäî» 08.25, 09.35, 11.55, 13.55, 16.25, 17.55, 19.55 «Äíåïðîâñêàÿ íåäåëÿ» 08.30 Ì/ñ «Êëóá Ìèêêè Ìàóñà» 08.55 Ì/ñ «Äîêòîð Ïëþøåâà» 09.20 Ì/ñ «Ïåðåêðåñòîê â äæóíãëÿõ» 09.40, 21.15 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Âèííè Ïóõà» 10.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåññà» 11.30, 17.30 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» 12.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà è Õîëëè» 12.30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè» 14.00 «Åðàëàø» 15.00 Ì/ñ «Êðÿê-áðÿê» 15.30 Ì/ñ «Êèä ïðîòèâ Êåò» 16.30 Ì/ñ «Àìåðèêàíñêèé äðàêîí Äæåéê Ëîíã» 18.00 Ì/ñ «Öûïîâèëü» 18.50 Ì/ñ «Áåðíàðä» 19.00, 22.30 «Îáúåêòèâ» 19.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù» 20.00 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ» 21.00 Ñêàçêà ñ ïàïîé 21.50 Ì/ñ «Îããè è êóêàðà÷è» 23.00 Òåëå÷àò

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 06.00 Ãèìí Óêðàèíû 06.05 «Àãðàðíàÿ Äíåïðîïåòðîâùèíà» 06.35, 09.30, 16.15, 05.10 Ì/ô 07.30 «Òèøå, ìûøè!» 07.45 «Óòðåííèé êîêòåéëü» 09.00 «Ïîâåðü â ñåáÿ» 10.15 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» 13.30 «Âðåìÿ ñîâåòîâ» 14.30 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë äëÿ ïðèíöåññ» 2 ñ. 15.45 Ä/ô «Ìàãèÿ ïðèðîäû» 17.15, 19.15, 22.30, 00.30, 05.00 «Íîâîñòè» 17.30 «Êðàåâåä÷åñêîå ïóòåøåñòâèå» 18.00 «Íàæèâî» 18.55 «Ëå÷åíèå àëêîãîëèçìà è îæèðåíèÿ» 19.05 «Óñìiõíîâèíè» 19.45, 01.00 «Ìåìîðàíäóì» 20.00 «Äíåïðîïåòðîâùèíà ïðåçåíòóåò» 20.30 «Ðîäíèê çäîðîâüÿ» 20.45 «Òèøå, ìûøè!» 21.00 Ðåàëèòè-øîó «Oscar Models TV show» 21.30  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà 23.05 T/ñ «Ñïàñ ïîä áåðåçàìè» 00.05 Ëó÷øèå ðàáîòû ôåñòèâàëÿ «Êàëèíîâi îñòðîâè». «Èñòîðè÷åñêèå ýòþäû» 01.10, 04.10 Ìóçûêà 02.30 «Ëåãåíäû Çàïîðîæüÿ» 03.00 «Óòðåííèé êîêòåéëü» 05.35 «Óäîñâiòà»

ÐÅÃÈÎÍ 06.00 «Ãèìí Óêðàèíû» 06.02 «Óòðåííÿÿ ìîëèòâà» 06.05 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü» 06.10 «Â çäîðîâîì òåëå» 06.20, 12.30 «Ìóëüòèòðÿíäèÿ» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00, 02.30 «Íîâîñòè» 07.10, 15.15, 19.10 «Ðàäè æèçíè» 07.15 Ä/ô «ßñíîâèäÿùèé ïðîðîê III ðåéõà èëè øàðëàòàí» 08.00, 18.30, 23.30 «Òåìà äíÿ» 08.30, 18.00 «Èíôî-öåíòð» 09.00, 16.00 Ò/ñ «Ìÿòåæíûå äóõîì» 10.00, 15.30 «Îòäåë êàäðîâ» 10.30 Õ/ô «Ïÿòíè÷íàÿ äåâóøêà» 12.00 Ì/ñ «Àðñåí Ëþïåí» 13.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè». «Ñâèäåòåëü» 15.20 «Ïðÿìàÿ ðå÷ü» 17.00 «Ìèð àâòî» 19.00 «Íàðîäíàÿ äóìêà» 19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 20.00 Ä/ô «Ïîäàðè ôþðåðó ðåáåíêà. Ëþáîâü â III ðåéõå» 20.45 Õ/ô «Äåíåæíûå êîðîëè» 22.20 «Ìàãèÿ ïðèðîäû» 22.50, 05.45 «Ýíöèêëîïåäèÿ» 00.00 Ò/ñ «Áàðíè Áàðíàòî» 00.50 Õ/ô «Ïèðàò» 03.00 Õ/ô «Íîåâ êîâ÷åã»

ÒÐÊ «ÓÊÐÀÈÍÀ» 06.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ñîáûòèÿ 07.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 08.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 09.10 Õ/ô «Êàòèíî ñ÷àñòüå» 13.15 Ëþáëþ! Æäó! 14.15, 17.20, 22.30 Ò/ñ «Ñëåä» 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîöåëóé! Íîâàÿ èñòîðèÿ» 19.20, 03.55 «Ãîâîðèò Óêðàèíà» 20.00 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» 22.00, 03.25 Ñîáûòèÿ äíÿ 23.20 Õ/ô «Òàéíà ïåðåâàëà Äÿòëîâà» 01.30 Õ/ô «×åëþñòè-2» 04.30 Õ/ô «Áåëûé õîëñò»

ÍÒÍ 05.15 Õ/ô «Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 06.30 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà» 08.00 «Àãåíòû âëèÿíèÿ» 09.00, 03.55 «Ïðàâäà æèçíè. Ïðîôåññèÿ àâòîñëåñàðü» 09.40 «Ëåãåíäû øàíñîíà» 10.45 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû» 14.50 Ò/ñ «Ïàóòèíà-7» 19.00, 21.40, 02.35, 04.20 «Ñâiäîê» 19.30 Ò/ñ «Ñëåïîé» 22.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» 23.00 Ò/ñ «Âñïîìíèòü áóäóùåå» 00.00 Ò/ñ «CSI: Íüþ-Éîðê» 01.00 Ò/ñ «NCIS: Ëîñ-Àíäæåëåñ-2» 03.05 «Ðå÷îâèé äîêàç»

Ê1 06.30 «TOP SHOP» 07.30 «Ìóëüòôèëüìû» 10.00 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» 11.50 «Ïîðîáëåíî â Óêðà¿íi» 13.45 «ÊÂÍ» 16.10 «Âå÷åðíèé êâàðòàë» 18.00 «Çâàíûé óæèí» 19.00 «Îðåë è Ðåøêà» 20.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 21.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» 22.00 «Ëåñÿ Çäåñÿ» 22.25 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò 2 1/2» 00.15 Õ/ô «Ìíîæåñòâî» 02.20 «Íî÷íàÿ æèçíü»

Ê2 05.20, 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 05.55 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.45 Ñìàê Ìàñòåð 08.20, 13.20, 21.05 Ì/ô 10.10, 10.50, 19.50, 20.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20, 15.00 Äåëî âêóñà 12.20, 16.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 18.00, 21.40 Ò/ñ «Òàòüÿíèí äåíü» 22.40 Òåëåôîí äîâåðèÿ 23.35 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 00.40 Ãëÿíåö 01.25 Öâåò íî÷è

ÍÎÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.15, 06.10 Teen Time 05.20 Àäñêîå ñâèäàíèå 06.15, 13.25 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» 06.35, 07.00, 07.35, 08.35 Ïîäúåì 06.40, 13.45 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 09.00 Õ/ô «Ãîñòüÿ» 11.40, 18.00, 22.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.20, 14.25 Kids Time 14.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» 16.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð 19.20 Àáçàö! 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.05 Õ/ô «Ïàðîëü ðûáà-ìå÷ü» 01.15 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà» 02.00 Ò/ñ «Ñïëåòíèöà» 02.50 Óêðà¿íöi. Ëþáîâ 03.50 Ìîÿ àäðåñà — Ñîëîâêè 04.10 Âîëÿ âiäõîäèòü ç áîÿìè 04.25 Âåëèêèé çëàì 04.45 Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî 04.55 Íiìôåÿ êàíäiäà

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Ñåãîäíÿ î ãëàâíîì 07.00 Óòðåííèå êóðàñàíû 10.00 Äåâÿòü ìåñÿöåâ 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Ñåãîäíÿ» 11.10 DOUBLE ßÒÜ 11.40, 12.40, 14.40, 16.30, 17.40, 19.30 TBiNews 12.30, 13.10, 19.50 Àðò äîçîð 12.35, 13.15, 19.45 Áàçàð_IÒ 13.30, 16.00, 17.10, 03.00 Îñîáîå ìíåíèå 14.10 Aðò City 22.00, 02.00 Çíàê âîñêëèöàíèÿ 01.00, 03.30 Âîêðóã ñâåòà 04.30 Ìóçûêà

ÒÎÍÈÑ 06.00 «Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Âàëåðèé Áîðçîâ» 06.30, 08.30 «Ìèð çà íåäåëþ» 07.00, 05.00 «Óòðåííèé ýñïðåññî» 09.00 Âåëèêèå äèíàñòèè

10.00, 16.50 «Àëëî, äîêòîð!» 11.15 Ëåâ Ïðûãóíîâ. Äæåéìñ Áîíä Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 12.45 «Áóäü â êóðñå!» 13.25 «Ìîäíûå èñòîðèè» 14.00 Ä/ñ «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» 14.35 «Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé» 15.00, 18.30, 21.00 «Ñîöèàëüíûé ïóëüñ» 15.15, 21.25 «Ñîöèàëüíàÿ ýêîíîìèêà» 16.20, 00.00 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà» 16.40 «Öèâèëèçàöèÿ Incognita» 17.50 «Àëëî, àäâîêàò!» 18.50, 22.40 «Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ» 19.00  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà. Íèêîëàé Çàñååâ-Ðóäåíêî, 1 ÷. 20.00 Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü 21.35 Ïîñëåäíÿÿ øóòêà Ãðèãîðèÿ Ãîðèíà 22.45 Ä/ñ «Âîäíûé ìèð» 00.30 Ò/ñ «Ýñêîðò àãåíòñòâî» 02.00 Õ/ô «Òàíöû â íî÷è» 04.00 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 04.30 Êðàñíàÿ çåìëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÓÊÐÀÈÍÀ 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Íîâîñòè 04.05, 07.15 «Äîáðîå óòðî» 07.40 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 08.30 «Æèòü çäîðîâî!» 09.45, 00.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 10.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 10.50, 02.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 12.00 Äðóãèå íîâîñòè 12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 13.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 14.00 «Îíè è ìû» 15.00 «Â íàøå âðåìÿ» 16.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 16.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 17.40, 01.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 19.00 «Âðåìÿ» 19.30, 02.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 20.35, 22.10 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.00 Íî÷íûå íîâîñòè 23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 23.45 «Ïîçíåð»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÅÂÐÎÏÀ 05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 08.15 «Äîáðîå óòðî» 09.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 09.30 «Æèòü çäîðîâî!» 10.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 11.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 12.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 14.15, 17.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 14.30, 01.50 «Îíè è ìû» 15.20 «Â íàøå âðåìÿ» 16.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.00, 00.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 19.00, 23.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 20.00 «Âðåìÿ» 20.30, 03.10, 04.05 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 22.50 Íî÷íûå íîâîñòè 23.00 «Ïîçíåð» 02.35 «Ñëåä»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 03.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 01.00 Íîâîñòè 03.05 «Äîáðîå óòðî» 07.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 07.45 «Æèòü çäîðîâî!» 08.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 10.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 11.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 11.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 12.00 Äðóãèå íîâîñòè 12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 13.15 «Îíè è ìû» 14.10 «Â íàøå âðåìÿ» 15.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 17.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 19.00 «Âðåìÿ» 19.30 Ò/ñ «Íþõà÷» 21.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 22.10 «Ïîçíåð» 23.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûå ìûñëè» 01.05 Õ/ô «Íååñòåñòâåííûé ïîâîä»

ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ (ÑÍÃ) 04.00 «Óòðî Ðîññèè» 08.05, 03.10 Ò/ñ «Õîçÿéêà ìîåé ñóäüáû» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 «1000 ìåëî÷åé» 10.15 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 11.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö» 12.30, 17.40 Âåñòè-Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.05 Èñêàòåëè 14.00, 02.25 «Îñîáûé ñëó÷àé» 15.20 Ò/ñ «Ñâàòû-5» 18.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 19.55 Ò/ñ «Áåðåãà ìîåé ìå÷òû» 21.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 22.40 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ãåíêè Ëÿïèøåâà»

23.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî «Èâàí äà Ìàðüÿ» 00.30 «Äåâ÷àòà» 01.05 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå» 1 ñ.

ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß» 03.00 «Óòðî Ðîññèè» 07.00 «1000 ìåëî÷åé» 07.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 08.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30, 12.30, 15.10, 17.40 ÂåñòèÌîñêâà 09.50, 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 10.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 11.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 13.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö» 15.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5» 16.35 «Ïðÿìîé ýôèð» 18.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 19.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-13» 22.40 «Äåâ÷àòà» 23.20 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 00.40 Õ/ô «Ñìåðòíûé ïðèãîâîð» 02.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ-ÌÈÐ 04.00 «ÍÒ óòðîì» 06.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ñåãîäíÿ» 08.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 09.05 «Òû íå ïîâåðèøü» 10.00 «ÄÍÊ» 11.35 «Äî ñóäà» 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×Ï 14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò» 15.40 «Äåëî âðà÷åé» 17.30, 01.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 18.35, 02.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 19.25, 21.40 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 21.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè» 23.35 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-2» 03.30 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!

ÍÒ 04.00 «ÍÒ óòðîì» 06.35, 08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ñåãîäíÿ» 08.55 «Äî ñóäà» 09.55, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 12.35 «Äåëî âðà÷åé» 13.30, 16.30 Îáçîð. ×Ï 14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 15.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 17.30 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 21.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè» 21.35 Ò/ñ «Øàõòà» 23.30 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» 00.25 Äèêèé ìèð 01.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»

TB ÖÅÍÒÐ 06.00 «Íàñòðîåíèå» 08.05, 10.00, 13.25 Ì/ô 08.15 «Ôàêòîð æèçíè» 08.40, 17.55, 05.30 Ì/ñ «Ëåãåíäà î Çîððî» 09.05 «Ïîñòñêðèïòóì» 10.10, 23.35 «Ìîñêîâñêèå èñòîðèè Âàñèëèÿ Ëèâàíîâà» 10.35 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 11.30, 14.30, 17.35, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ «Ëèöåâîé ñ÷åò» 12.35 Ä/ñ «Ëåãåíäû æèâîòíîãî ìèðà» 13.50 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05, 20.15 «Ïåòðîâêà, 38» 15.20 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 16.55 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü» 18.15, 03.15 Ò/ñ «Ñàìàðà» 19.10, 02.10 «Ïðàâî ãîëîñà» 20.30 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Ñïåöðåïîðòàæ 20.55 Ì/ñ «Âîëê Àëüáåðòî» 21.05 Ò/ñ «Ãàëèíà» 22.20 Áåç îáìàíà. «Êòî îáóë íàøèõ ìóæ÷èí?» 22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêàÿ ïðèñëóãà» 00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 00.35 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åëåíà Èñèíáàåâà 01.25 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà-4. Àãåíò è ñîêðîâèùå íàöèè» 04.00 «Áðàâî, àðòèñò! Áðàâî, Àíäðåé!»

ÐÅÒÐÎ 04.00 «Ïåñíÿ ãîäà-81» 06.50, 18.50 «Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè» 07.20, 13.20, 19.20, 01.25 Ò/ñ «×åðíàÿ ãàäþêà» 07.55 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà» 09.30, 21.30 «Ïåñíÿ ãîäà» 10.00 Âñòðå÷à ñ À.Áàòàëîâûì 11.05 Õ/ô «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ» 12.50 «Top of the Pops» 13.55 Õ/ô «Øêîëà âîðîâ» 15.30, 03.30 «Ïîêà âñå äîìà»


ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 16.00 «Ïåñíÿ ãîäà-82» 18.25 Êîíöåðò È. Àëëåãðîâîé 19.55 Õ/ô «Øêîëà âîðîâ-2» 22.00 «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ» 23.05 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ðåëèêâèÿ» 00.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ» 02.00 Õ/ô «Ïðîêàæåííàÿ»

ÍÎÑÒÀËÜÃÈß 04.00 05.00 06.50 08.00 09.30 10.00

«Áûëî ÂÐÅÌß» «ÊÂÍ» Ìóçûêà Ò/ô «Çèìíÿÿ ñêàçêà» «Àâòîãðàô ïî ñóááîòàì» Êîíöåðò ãðóïïû «Ìàøèíû âðåìåíè» 11.00, 02.00 «Êîëáà âðåìåíè» 12.00 «…Òàê æèòü ìîæíî!» 13.00 «Ìàñòåðà èñêóññòâ» 14.10 «Ïðîäîëæàåì ðàçãîâîð î ìóçûêå» 15.35 Ä/ô «Ãàáðîâî ñìååòñÿ» 16.00 «Óìåëûå ðóêè» 16.35 Ä/ô «Äâîå íà ëüäó» 17.05 «Ïîåò Àëåêñàíäð Ñåðîâ» 17.40 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èíñïåêöèÿ» 1 ñ. 18.45 Ì/ô 19.00, 01.00 «ÂÐÅÌß» 20.00 «Ðîæäåííûå â ÑÑÑл 21.00 «Ïåòåðñ ïîï-øîó» 22.00 Ä/ô «Âòîðæåíèå» 23.10 «ÂÈÀ «Îðèçîíò» 23.35 Õ/ô «Ìóæ÷èíû è âñå îñòàëüíûå» 03.00 «Êèíîïàíîðàìà»

ÊÐÒ 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55, 05.30 «Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 06.25 «Äåíü àíãåëà» 06.30, 07.50, 08.45, 12.00, 13.05 «Áàáóëÿ-àíòèêðèçèñ» 06.40, 08.25, 12.35 «Çàãîðîäíûé äîì» 06.50, 08.35, 12.25 «Ñàä, îãîðîä» 08.50 Õ/ô «Ïðèíö è ÿ» 10.30 «Ìàãèÿ ïðèðîäû» 11.00, 13.30, 22.50 «Þâåëèð» 12.10, 12.50, 17.20 «Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè» 16.20 «Àðõèâû èñòîðèè» 16.50, 01.50 «Êðèìèíàë» 17.30 Õ/ô «Íàéäåøü äðóãà, íàéäåøü è ñîêðîâèùà» 19.20 «Ñòàðîäàâíèå êóëüòóðû» 19.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìîëîäîãî Èíäèàíû Äæîíñà» 21.05 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 21.15 Õ/ô «Êíèãà Åâû» 00.50 «Òåëå÷àò» 02.10, 05.00 «Êèíîïðîåêòîð» 02.20 «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî» 02.50 «Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè» 03.20 «Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ» 03.50 «×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü» 04.35 «Òðè öâåòà âðåìåíè» 05.10 «Àêâàñêîï»

ÍËÎ Ò 05.00 Ñìåõ áåç ïðàâèë 06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 06.50 Ì/ñ «Òðóäíûé ðåáåíîê» 07.35, 14.25, 02.45 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» 08.30 Ä/ñ «Ôàêò èëè âûìûñåë: Ïàðàíîðìàëüíûå ÿâëåíèÿ» 09.20, 10.05, 16.15, 17.00 Comedy Club 11.55, 18.50, 01.30 Comedy Woman 12.45, 19.40 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 13.40 Ò/ñ «Âðåìÿ ïðèçðàêîâ» 21.30 Ò/ñ «Çàãîâîð 365» 22.20 Ò/ñ «Õðàíèëèùå 13» 23.10 Ò/ñ «Áåññîííûå íî÷è» 23.35 Ò/ñ «Óèòíè» 23.55 Õ/ô «Óáèéñòâà â ×åððèÔîëñ» 02.15 Óáîéíîé íî÷è 03.35 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

MAXXI-TV 06.35, 19.25 Éîãà 07.20, 13.35 «Äåòñêîå âðåìÿ» 08.05 «Ñáðîñèì ëèøíåå» 08.30, 20.15 «Âñå ïðî âñå» 09.05, 14.35 «Âîñòî÷íûå òàíöû» 09.35 «Êóõíÿ íà øïèëüêàõ» 10.15 «Âûäàþùèåñÿ ìóæ÷èíû» 10.30 «Æåíñêèå îòêðîâåíèÿ» 11.10, 23.55 MaxxiÌóçûêà 11.40 Ò/ñ «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà-1» 13.00 «Äåëî âêóñà» 15.15 Þâåëèðî÷êà 20.00 Âå÷åðíèé ìóëüòèê 20.30 «Ìàìû íà ïîäèóìå» 21.10 Ò/ñ «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà-2» 22.10 «Çäîðîâàÿ æèçíü» 22.30 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà» 23.10 «Ukrainian Fashion Week»

ÌÅÃÀ 06.00, 17.00  ïîèñêàõ èñòèíû 06.40 ×óäåñà ìèðà 07.30 Îñâåíöèì 08.20, 12.00 Ñàìûå óäèâèòåëüíûå æèâîòíûå 09.10, 19.40 Èñêàòåëè 10.10  ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé 11.00 Óáèéöà Çåìëÿ 13.00 Îñìàíû: ñåêðåòû ñóëòàíîâ 14.00, 21.40 Ñîâðåìåííûå ÷óäåñà 15.00, 18.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16.00 Ïîääåëàííàÿ èñòîðèÿ 18.00 Ä/ô «Âðåäíûé çäîðîâûé îáðàç æèçíè»

20.40 Ä/ô «Îáìàíóòü ñìåðòü» 22.30 Ïëàíåòà Çåìëÿ 23.30 Çàãàäêè Âñåëåííîé 00.30 Ïîêåð 01.20 Òóð äå Ôðàíñ 03.40 Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà

ÃÀÌÌÀ 06.00 Êîíöåðò 07.05, 03.00 Ãàììà âêóñà 07.30 Ãàììà íîâîñòåé. Ìèð 07.55, 19.55 Ñòðàííîå äåëî 08.45, 13.45, 18.10, 23.45 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè 09.45 Õ/ô «Êîìåäèÿ äàâíî ïðîøåäøèõ äíåé» 11.25 Ìóëüòôèëüìû 14.35, 22.10 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 15.30, 16.15 ß è ìîé äîì 16.00, 19.00, 21.30, 00.35, 02.25 Ãàììà íîâîñòåé 16.35, 01.40 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî» 17.25 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 19.15, 21.50, 00.55, 02.45 Ãîðÿ÷àÿ òåìà 19.30 Èçìåðåíèå ñ Î.Áîíäàðåíêî 20.45 Ò/ñ «Àýðîïîðò» 23.00, 01.10 Âòîðæåíèå 04.25 Ñòîëè÷íûå òàéíû

ENTER-ÔÈËÜÌ 05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 09.45 Õ/ô «Óêðàëè çåáðó» 11.15, 15.25 «Øóòêà çà øóòêîé» 12.05, 22.45 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 14.05 Õ/ô «Èìïîòåíò» 16.25 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 18.25 Õ/ô «Àííà íà øåå» 20.05 Õ/ô «Êàòàëà» 21.30 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 00.50 Õ/ô «Áàáíèê» 02.05 Õ/ô «Áàáíèê-2» 03.10 Õ/ô «Äàâàéòå áåç ôîêóñîâ» 04.25 Õ/ô «Îïàñíûé âîçðàñò»

ÌÅÍÞ Ò 06.35 Äåòñêîå ìåíþ. Êóëèíàðíûå óðîêè íà «Äà÷å» 07.20 Øêîëà âêóñíîé æèçíè 07.55, 12.35, 18.55 Ñëàäîñòè 08.25, 15.20, 21.00 Ñìàê 09.00, 17.00, 23.00 Çåëåíûé îãóðåö 09.30, 20.30 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî 10.00, 21.40, 23.30 Ïîäåëèñü ðåöåïòîì 10.45, 13.05, 14.45, 19.10 Ñîâåòû îò øåôà 11.25, 16.10, 17.40, 19.40 Ñëàäêàÿ æèçíü 12.05, 20.00, 23.50 Ñëóæáà êóëèíàðíîé ðàçâåäêè 13.30, 18.00, 22.00 Äàâàé ïîïðîáóåì 16.45 Âêóñíÿòèíà 00.20 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 00.50 Íî÷ü íà êóõíå

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô «Ôàíòàçåðû» 02.05, 08.05, 14.05 Ì/ô «Ìàò÷ðåâàíø», «Âåëèêèå õîëîäà», «Ñàëþò, îëèìïèàäà!» 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ æóêîâ». Ì/ô «Ìàëàõèòîâàÿ øêàòóëêà», «Èâàíóøêî» 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô «Ïëûâè, êîðàáëèê…». Ì/ô «Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû» 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîè» 06.00, 12.00, 18.00 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû». «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà». Ì/ô «Ñàðìèêî», «×óðèäèëî»

ËÞÁÈÌÎÅ ÊÈÍÎ 06.00 «Ìåäîâûé ìåñÿö» 08.00 «Åäèíñòâåííàÿ…» 10.00 «Èñòîðèÿ ïðî Ðè÷àðäà, Ìèëîðäà è ïðåêðàñíóþ Æàðïòèöó» 12.00 «Âî èìÿ Ðîäèíû» 13.30 «Ãðóïïà ðèñêà» 15.00 «Êàçà÷üÿ çàñòàâà» 16.30 «Èäè è íå îãëÿäûâàéñÿ» 18.00 «Ïàðòèéíûé áèëåò» 20.00 «Äðÿíü» 22.00 «Çàâåùàíèå ïðîôåññîðà Äîóýëÿ» 00.00 «Òàíêèñòû» 01.30 Ò/ñ «20 äåêàáðÿ». «Âîåííàÿ äèêòàòóðà?..» 03.00 «Ïàïà, óìåð Äåä Ìîðîç» 04.30 «Òðåâîãè ïåðâûõ ïòèö»

ÄÎÌ ÊÈÍÎ 03.20 «Ýêèïàæ» 05.40 «Äàëåêî îò âîéíû» 09.15 «Äîðîãà â Ñî÷è» 09.40 «Äåâ÷àòà» 11.15 «Îäíàæäû îñåíüþ» 12.05 «Äâà äíÿ» 13.35 «Ëåòî» 14.05, 18.10, 02.15 «Îêíî â êèíî» 14.15 Ò/ñ «Íà íîæàõ» 16.10 Ò/ñ «Ïàïàøè» 18.00 «Íîãè-àòàâèçì» 18.20 «Çîëîòîå ñå÷åíèå» 19.55 «Âñàäíèê ïî èìåíè Ñìåðòü» 21.40 «Ñâÿçü âåùåé» 22.15 «Ìåòåëü» 23.35 «Ýòî áûëî ïðîøëûì ëåòîì»

13.12.2013 ÐÓÑÑÊÈÉ ÈËËÞÇÈÎÍ 22.05 «×åëîâåê èç ïðîøëîãî» 23.40 «Ïîñëåäíèé óèê-ýíä» 01.10 «Óáèéñòâî äåïóòàòà» 02.50 «ß Âàì áîëüøå íå âåðþ» 04.20 «Ñàìîëåò ëåòèò â Ðîññèþ» 06.00 «Âîçìåçäèå» 07.50 «Ïóòü» 09.45 «Ïðåäñêàçàíèå» 11.45 «×åòûðå âîçðàñòà ëþáâè» 13.30 «Ëèöî ôðàíöóçñêîé íàöèîíàëüíîñòè» 14.55 «Ïðîùàéòå, äîêòîð Ôðåéä» 17.30 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó» 18.50, 19.45 «Ïèðîæêè ñ êàðòîøêîé» 20.45 «Åãîðèíî ãîðå»

ÒÅËÅÊËÓÁ 19.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-8» 20.00 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-2» 21.00 Ò/ñ «Òîíêàÿ ãðàíü» 22.00 Ò/ñ «Ïàóòèíà-6» 23.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê-2» 00.00 Ò/ñ «Íà óãëó ó Ïàòðèàðøèõ-4»

TV1000 ÐÓÑÑÊÎÅ ÊÈÍÎ 05.30 «Ïðàçäíèê Íåïòóíà» 07.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà» 08.40 «Âñå ïðîñòî» 10.45 «Æåíèòüáà» 12.40 «Ëåãåíäà ¹17» 15.00 «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà» 17.00 «Îé, ìîðîç, ìîðîç!» 19.00 «åëêè» 20.40 «Ðóñàëêà» 22.40 «Ðåàëüíûé ïàïà» 00.20 «Áîé ñ òåíüþ» 02.40 «Áîé ñ òåíüþ: Ðåâàíø»

TV1000 04.00 «Ñëåïîòà» 06.10 Ì/ô «Äåëàé íîãè» 08.05 «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëóíèå» 10.20 Õ/ô «8 ìèëÿ» 12.15 «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 14.25 Õ/ô «Âàâèëîí» 16.50 Õ/ô «Íàïàäåíèå íà 13-é ó÷àñòîê» 18.45 «Áðàòñòâî òàíöà» 20.45 «Âëàñòåëèí êîëåö: Áðàòñòâî êîëüöà» 23.45 «Íîâûé ìèð» 02.05 «Áåîâóëüô»

XSPORT 00.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Íîâîñòè 00.50, 17.30 Õîêêåé. ÊÕË. Äîíáàññ — Äèíàìî (Ìèíñê) 02.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà 04.50, 16.00 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Êóáîê ìèðà 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Ñïîðòèâíûå îáçîðû 08.00 Áîêñ. Ëó÷øèå áîè UBP 10.30, 13.30 Âåçäåñóùàÿ êàìåðà 11.30 Ñàìîå âûçûâàþùåå âèäåî 14.30 ÉÎÉ 15.00 Ýêñòðåìàëüíûé ñïîðò 19.30 Áîéöîâñêèé êëóá 20.30 Áîêñ. Ìàéê Ïåðåñ — Ìàãîìåä Àáäóñàëàìîâ 21.45 Íîâîñòè ÕÊ Äîíáàññ 22.00 Olympic Bloggers 22.30, 23.00 Áóëëèò 23.30 Àðêòèêà — øêîëà âûæèâàíèÿ

ÒÊ «ÔÓÒÁÎË 1» 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00, 03.30 Ôóòáîë NEWS 06.15, 12.00 Futbol Mundial 06.45 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 06.55 «Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé» 08.00 Áàðñåëîíà — Âèëüÿðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 10.15 «Âåëèêèé ôóòáîë» 12.30, 13.30 «Ëèãà ×åìïèîíîâ» 13.00 (ï/ò) Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà Ëèãè ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 14.00 (ï/ò) Æåðåáüåâêà 1/16 è 1/ 8 ôèíàëîâ Ëèãè Åâðîïû ÓÅÔÀ 14.25 «Ïóòü äî Òóðèíà» 15.00, 22.00 Æóðíàë Ëèãè ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 16.00 Ä/ñ «Äîíáàññ Àðåíà» 16.25 Îáçîð ìàò÷åé Ëèãè Åâðîïû ÓÅÔÀ 17.25 Ä/ñ «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè ôóòáîëà». Ëåâ ßøèí 18.25 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 19.20, 01.15 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 20.30, 02.10 «Åâðîïåéñêèé weekend» 22.50 Òîòòåíõýì — Ëèâåðïóëü. ×åìïèîíàò Àíãëèè 03.45 Íîðâè÷ — Ñóîíñè. ×åìïèîíàò Àíãëèè

9

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ  16 — 22 äåêàáðÿ 

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè — 18, 19, 21, 22 ÎÂÅÍ (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ). Íåäåëÿ ïðîéäåò âïîëíå áëàãîïîëó÷íî, åñëè âû íå ñòàíåòå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà íåêîòîðûå ðàçäðàæàþùèå ìåëî÷è â ïîâåäåíèè îêðóæàþùèõ. Íå ñïåøèòå ñ âûâîäàìè. Ê âàì ìîãóò ïðåäúÿâëÿòü çàâûøåííûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì âû áóäåòå âûíóæäåíû ñîîòâåòñòâîâàòü, ÷òîáû íå ïîäîðâàòü ñâîé àâòîðèòåò.  ïîíåäåëüíèê âàñ îçàäà÷àò êîíêóðåíòû ñîâåðøåííî íåðàçðåøèìîé ïðîáëåìîé, íî ê êîíöó äíÿ âñå âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà.  ïÿòíèöó âû ìîæåòå óñïåòü ìíîãîå ñäåëàòü, íî åñëè ýòî íå êàñàåòñÿ ñôåðû ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ. ÒÅËÅÖ (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ). Íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå, ïîääåðæèâàÿ îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå, íå áóäüòå ñ íèìè èçáûòî÷íî îòêðîâåííû, òàê, ÷òîáû ýòî íå îáåðíóëîñü ïðîòèâ âàñ.  ñåðåäèíå íåäåëè âîçìîæíà êîìàíäèðîâêà, ðåçóëüòàòû êîòîðîé ïîëîæèòåëüíî îòðàçÿòñÿ íà äàëüíåéøåì ñëóæåáíîì ïðîäâèæåíèè.  ñðåäó óòðîì õîðîøî ñîñòàâëÿòü ïëàíû íà áëèæàéøåå áóäóùåå, è óæå íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùåãî äíÿ âîïëîùàòü èõ â æèçíü, òîãäà ïðè ìèíèìàëüíûõ óñèëèÿõ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíûå ðåçóëüòàòû. Åñëè âû çàäóìàëè ñìåíèòü ðàáîòó, òî íåîáõîäèìî ïðîäóìàòü âñå, âïëîòü äî ìåëî÷åé. Âîñêðåñåíüå — áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ òèõèõ ñåìåéíûõ âå÷åðîâ èëè âñòðå÷ ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè. ÁËÈÇÍÅÖÛ (21 ìàÿ — 21 èþíÿ).  ïîíåäåëüíèê ñòîèò ïðîñòèòü ñâîèì áëèçêèì èõ íåáîëüøèå ñëàáîñòè, íå âñå æå îáëàäàþò âàøåé íàñòîé÷èâîñòüþ è öåëåóñòðåìëåííîñòüþ. Äî ñðåäû âû áóäåòå óâëå÷åíû âñåì ÷åì óãîäíî, íî òîëüêî íå äîìàøíèìè îáÿçàííîñòÿìè, óâèëèâàÿ îò ðåøåíèÿ äàæå íàçðåâøèõ âîïðîñîâ.  ñðåäó âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò ðåçóëüòàòû ðàáî÷åãî êîìïðîìèññà, íà êîòîðûé âàñ âûíóäÿò ïîéòè.  ÷åòâåðã ëó÷øå íå ñòðîèòü ïëàíû, òàê êàê ðåàëüíàÿ ñèòóàöèÿ âñå ðàâíî èõ íàðóøèò.  ïÿòíèöó ðàáîòà îòâëå÷åò îò áåçóñïåøíîãî âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé è íðàâîó÷åíèé. Ñóááîòà — áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ çàíÿòèé ñ äåòüìè, ïîõîäîâ ïî òåàòðàì èëè ìóçåÿì. ÐÀÊ (22 èþíÿ — 22 èþëÿ). Íå ñòîèò óïðÿìèòüñÿ ïîíàïðàñíó, ïðîÿâèòå ìóäðîñòü, è âàøà ñëàáîñòü ìîæåò îáåðíóòüñÿ ñèëîé. Âî âòîðíèê âîçìîæíû êîíôëèêòû íà ðàáîòå, ïîýòîìó ñòàðàéòåñü ñäåðæèâàòü ýìîöèè. Íå òîðîïèòåñü çàêëþ÷àòü êîíòðàêòû.  ÷åòâåðã ìíîãîå ìîæåò äàâàòüñÿ ñëèøêîì ëåãêî, íî íè÷åì âàæíûì è ñåðüåçíûì âñå æå ëó÷øå íå çàíèìàòüñÿ, òàê êàê âåëèêà âåðîÿòíîñòü îøèáî÷íûõ äåéñòâèé.  ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ è íå ðàñïûëÿòüñÿ ïî ìåëî÷àì.  ýòîò äåíü îáîñòðèòñÿ âàøà èíòóèöèÿ. Ñóááîòà áëàãîïðèÿòíà äëÿ äåë, êîòîðûå ìîæíî áûñòðî çàêîí÷èòü. Âîñêðåñåíüå — îòëè÷íûé äåíü äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà äîìà èëè êâàðòèðû. ËÅ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà). Íå îòêëàäûâàéòå äåëà â äàëüíèé ÿùèê, òàê êàê âû ìîæåòå ñ íèìè âåëèêîëåïíî ñïðàâèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ýòîé íåäåëå. Äî ïÿòíèöû òàêæå áëàãîïðèÿòíûì áóäåò îáùåíèå ñ âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè, ïðåäïîëîæèòåëüíî — ñ íà÷àëüñòâîì.  ïÿòíèöó ó âàñ áóäåò ìàëî øàíñîâ äîáèòüñÿ îò ñîáåñåäíèêà ïîíèìàíèÿ, îñîáåííî åñëè íàáëþäàåòñÿ ïðèëè÷íàÿ ðàçíèöà â âîçðàñòå èëè ïîëîæåíèè.  ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ âû ëåãêî ñïðàâèòåñü ñ ïîñòàâëåííûìè õîçÿéñòâåííûìè äåëàìè è ïðîáëåìàìè, íî íå çàáûâàéòå âûäåëèòü âðåìÿ è äëÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà. ÄÅÂÀ (24 àâãóñòà — 22 ñåíòÿáðÿ).  áëèæàéøèå ñåìü äíåé îñîáåííîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòåò ñîáðàííîñòü. Åñëè ñëó÷àòñÿ ïîåçäêè, òî äåëîâûå, åñëè âñòðå÷è è çíàêîìñòâà — òî ïîëåçíûå è ñóëÿùèå íåïëîõèå ïåðñïåêòèâû. Âñÿêîå âàøå äåéñòâèå äîëæíî áûòü ïîä÷èíåíî öåëè ñîçäàíèÿ ïðî÷íîãî ôóíäàìåíòà äëÿ âûãîäíûõ ñäåëîê è óñïåøíîé ðàáîòû. Âî âòîðíèê âàñ ìîæåò ïîñåòèòü óíûëîå íàñòðîåíèå, âåñüìà æåëàòåëüíî õàíäðó ïðåñå÷ü. Íå ïóòàéòå íåäîïîíèìàíèå ñ êîíñòðóêòèâíîé êðèòèêîé — ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå âåùè. Çàîäíî ñìîæåòå ïîïðàâèòü íåêîòîðûå ñâîè ñëàáûå ìåñòà. Ñðåäà îáåùàåò ìàòåðèàëüíóþ ïðèáûëü îò ñòàðûõ âëîæåíèé, íî âçàìåí ïîòðåáóåò äåòàëüíîé ïðîðàáîòêè äåéñòâèé. Ïÿòíèöà ìîæåò íàñòðîèòü âàñ íà áîëåå âûñîêèå ìàòåðèè è ðàñïîëîæèò ê îòäûõó íà ëîíå ïðèðîäû â âûõîäíûå. ÂÅÑÛ (23 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ). Åñëè âàøè ïàðòíåðû äåëàþò øàã íàâñòðå÷ó, òî íå îáÿçàòåëüíî èñêàòü â ýòîì ïîäâîõ. Ýòî ïî÷òè èäåàëüíàÿ íåäåëÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû çàíÿòüñÿ ïîäãîòîâêîé è ðåàëèçàöèåé ìàñøòàáíûõ ïëàíîâ. Ïîíåäåëüíèê — õîðîøèé äåíü äëÿ íà÷àëà ðåìîíòà è ïðî÷åãî áëàãîóñòðîéñòâà. Âî âòîðíèê îêàæóòñÿ óäà÷íûìè äåëîâûå ïîåçäêè.  ýòîò äåíü ìîãóò ïîñòóïèòü äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò øàãíóòü íà î÷åðåäíóþ ñòóïåíü êàðüåðíîé ëåñòíèöû. Âå÷åð â ñðåäó ïîñòàðàéòåñü ïîñâÿòèòü çàíÿòèÿì ñ äåòüìè. Ïÿòíèöà — äåíü ãàðìîíè÷íîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì è óäà÷íûé ìîìåíò äëÿ èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ çíàêîìñòâ. ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ). Íà ãðÿäóùåé íåäåëå âû áóäåòå îòêðûòû äëÿ ïðåäëîæåíèé, è îíè íà÷íóò ïîñòóïàòü ê âàì â íàðàñòàþùåì òåìïå.  ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå áûòü íåìíîãî ðàññåÿííûìè è äàæå çàáûòü î ñâîèõ ïðÿìûõ îáÿçàííîñòÿõ. Ïîñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ. Äîâåðüòåñü äðóçüÿì, è îíè ìîãóò ïîìî÷ü õîðîøåé èäååé èëè íàéäóò ïîëåçíîå äëÿ âàñ çàíÿòèå.  êîíöå ðàáî÷åé íåäåëè âîçìîæíû êîíôëèêòû, êàê ñ íà÷àëüñòâîì, òàê è ñ ïðî÷èìè îêðóæàþùèìè âàñ ëþäüìè. Íî âû ìîæåòå èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, âàì ïî ñèëàì.  âûõîäíûå äíè âåðîÿòåí ñðûâ ïëàíîâ, ïîñòàðàéòåñü óäåðæàòüñÿ îò íåáëàãîðàçóìíûõ è ðàçðóøèòåëüíûõ ïîñòóïêîâ â ñîáñòâåííîì äîìå. ÑÒÐÅËÅÖ (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ). Íà íîâîé íåäåëå âàì ïîíàäîáÿòñÿ òàêèå êà÷åñòâà êàê âíèìàòåëüíîñòü è ìóäðîñòü. Íå ïðåíåáðåãàéòå ìåëî÷àìè, ðåøåíèå äàæå íåçíà÷èòåëüíûõ âîïðîñîâ ìîæåò äàòü íåîæèäàííûé, íî î÷åíü ïðèÿòíûé ðåçóëüòàò. Æåëàòåëüíî ïåðåñòàòü ðàñòâîðÿòüñÿ â ïîòîêàõ ýìîöèé è çà ÷òîíèáóäü âçÿòüñÿ. Ïîíåäåëüíèê — óäà÷íûé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ è ñåðüåçíûõ ðåøåíèé. Ïîèñê íîâîé ðàáîòû âî âòîðíèê ìîæåò óâåí÷àòüñÿ óñïåõîì. Íà÷èíàÿ ñî ñðåäû, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê äåéñòâèþ, ñòîèò õîðîøî âñå ïðîäóìàòü, áåññèñòåìíûå ïîñòóïêè óñïåõà íå ïðèíåñóò. ÊÎÇÅÐÎà (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ). Áëèæàéøèå äíè ïîðàäóþò âàñ ïðèÿòíûìè äðóæåñêèìè âñòðå÷àìè è òâîð÷åñêèì ïîäúåìîì, êîòîðûé ñêðàñèò ìîíîòîííîñòü âàøèõ áóäíåé. Ðàáîòû îêàæåòñÿ ìíîãî, è, õîòÿ ÷àñòü äåë óäàñòñÿ ïåðåëîæèòü íà íàäåæíûå ïëå÷è ïàðòíåðîâ, îñíîâíóþ ðàáîòó ïðèäåòñÿ äåëàòü âñå æå ñàìîìó, îáúåêòèâíî ðàññ÷èòûâàÿ ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè. Æåëàíèå ñíÿòü íàïðÿæåíèå, îòûãðûâàÿñü íà îêðóæàþùèõ, ñëåäóåò çàäàâèòü â çàðîäûøå, ýòèì âû òîëüêî èñïîðòèòå îòíîøåíèÿ è íè÷åãî íå äîáüåòåñü. ÂÎÄÎËÅÉ (21 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ). Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ ïðîãóëîê, íà÷àëà äëèòåëüíûõ ïóòåøåñòâèé, çíàêîìñòâà ñ íîâûìè ëþäüìè è äëÿ ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé. Àêòèâèçèðóéòå òàêèå êà÷åñòâà êàê ðåøèòåëüíîñòü è äåëîâèòîñòü, òîãäà âû íå îñòàíåòåñü íåçàìå÷åííûìè. Îêàçûâàéòå ïîääåðæêó òîëüêî òåì, êòî âàì äåéñòâèòåëüíî âàæåí è èíòåðåñåí, íå ðàñïûëÿéòå ïîíàïðàñíó âðåìÿ è ñèëû.  ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê óñåðäíûå õëîïîòû ìîãóò ïðèíåñòè áëåñòÿùèé è íåîæèäàííûé ðåçóëüòàò. Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíûìè è ñíèñõîäèòåëüíûìè ê áëèçêèì ëþäÿì, ïðîñòèòå èì èõ ìàëåíüêèå íåäîñòàòêè è ñëàáîñòè, è íå îáèæàéòå èõ. Ïîçâîëüòå ñåáå îòäîõíóòü â âîñêðåñåíüå è íàó÷èòüñÿ ÷åìóíèáóäü íîâîìó. ÐÛÁÛ (20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà). Íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå âû óçíàåòå ìíîãî íîâîãî î ñâîåé ðàáîòå. Ïîñòàðàéòåñü íå ìåíÿòü íè÷åãî âîêðóã, ïåðåæäèòå íàäâèãàþùóþñÿ áóðþ, èíà÷å ïðîñòî íàïðÿæåòå ñâîèõ êîëëåã, è íà âàñ âñå áóäóò êîñèòüñÿ. Ñîñòîÿíèå íåîïðåäåëåííîñòè ìîæåò ïðîäëèòüñÿ âñþ íåäåëþ, íî ïîêà íå íàñòóïèëà ÿñíîñòü, íå ïðèíèìàéòå íè÷üþ ñòîðîíó. Âîçìîæíà íàòÿíóòîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè, íà÷àëüñòâîì èëè ñòàðøèìè ðîäñòâåííèêàìè. Ýòî, ñêîðåå, ðåçóëüòàò íåäîðàçóìåíèÿ, îòêðîâåííî ïîãîâîðèòå ñ íèìè è ðàçðåøèòå ñâîè ñîìíåíèÿ. Áóäüòå áîëåå ëîÿëüíû ïî îòíîøåíèþ ê áëèçêèì.


10

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.12.2013 ÓÒ-1

06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Íîâîñòè 06.20 Õî÷ó âñå çíàòü 06.35 Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà! 06.45, 07.45, 08.20 Ãîñòü ñòóäèè 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ñòðàíà on line 07.35 Ýðà áèçíåñà 08.35 Óòðåííèå ñîâåòû 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû 09.00 Èòîãè äíÿ 09.25 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.40, 16.15 Ò/ñ «Òàéíà ñòàðîãî ìîñòà» 10.25 Ò/ñ «ÌîíòåÊðèñòî» 11.20 Ïóñòü Âàì áóäåò êðàñî÷íî! 12.00, 15.00, 18.20, 01.20, 03.00, 04.00 Íîâîñòè 12.10, 15.20, 18.50, 21.30, 05.50 Äåëîâîé ìèð 12.15 Âîïðîñèòåëüíûé çíàê 12.40 Ä/ô «Äëèííîå äåòñòâî» 13.20 Õ/ô «Îäèí èç íàñ» 15.15 Euronews 15.35 «Ñåêðåòû óñïåõà» 17.00 Õ/ô «Òåãåðàí-43» 1 ñ. 18.40 Ôèíàíñîâàÿ ïåðñïåêòèâà 19.10 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 19.35 Ôåñòèâàëü ïåñíè â Êîáëåâî (÷.1) 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00, 05.25 Èòîãè äíÿ 21.40 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «ß ëþáëþ òåáÿ, Óêðàèíà!» 2 ÷. 22.50 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 Èòîãè 23.25 Íà ñëóõó 23.50 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 01.40 Î ãëàâíîì 02.00 Òåëåàêàäåìèÿ 03.15 Ðîÿëü â êóñòàõ 03.40 Êíèãà.ua 04.10 Ñåëüñîâåò 04.25 Ä/ô «Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. Ðåñòàâðàöèÿ âåêà» 05.20 Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé

ÈÍÒÅÐ 05.25, 22.30 Ò/ñ «Êóëèíàð-2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Óòðî ñ ÈÍÒÅÐîì» 09.10, 20.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» 11.10, 12.20, 03.35 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå âåëè…» 13.40 «Ñóäåáíûå äåëà» 14.40 «Ñåìåéíûé ñóä» 15.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ â Óêðàèíå» 16.45 Ò/ñ «Àííóøêà» 18.00, 04.40 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» 19.05 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 20.00, 03.05 Ïîäðîáíîñòè 00.35 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» 01.35 Õ/ô «Â ÷óæîì ðÿäó»

9 ÊÀÍÀË 06.00 Ì/ô 07.15 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 08.00 Íîâîñòè 9 êàíàëà 08.50 Êóëüòóðíîå ìåíþ 09.00 «Íîâîñòè 2+2» 09.25 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 1 ñ. 11.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà. 1 ñ. 12.30 «Àïîêàëèïñèñ. Ñîëíöå» 13.30 Ä/ï «Êîä çâåçäû» 14.30 Ä/ï «Âîçäóøíûå ïðîâîêàöèè» 14.55 Ä/ï «Òàéíû âåêà» 16.00 Ä/ï «Áûâàëûå óõîäÿò íà çàäàíèå» 17.00 Õ/ô «Ñîëÿðèñ» 18.00 Íîâîñòè 9 êàíàëà 18.50 Êóëüòóðíîå ìåíþ 19.00 Ò/ñ «Ëèíåéíûé îòäåë» 21.00 «Íîâîñòè 2+2» 21.25 «ÄæåÄÀÈ» 22.00 Õ/ô «×óæîé» 00.20 Õ/ô «Ôîðìóëà ðàÿ» 01.50 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ» 12 ñ. 03.10 Õ/ô «Âïåðåä çà ñîêðîâèùàìè ãåòüìàíà!»

11 ÊÀÍÀË 05.15, 06.10 Teen Time 05.20 Àäñêîå ñâèäàíèå 06.15, 13.30 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» 06.35 Ïîäúåì 06.40, 13.45 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 01.05, 04.40 Íîâîñòè 11 êàíàëà 07.35 Ïîäúåì 09.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» 10.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 11.00, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.25 Kids’ Time 14.30 «Ìîé ìàëûø» 14.55 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» 16.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 19.30 «Ïðèåìíàÿ äåïóòàòà» 21.00 «Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ» 22.00 «Ïðîñòî ñîáàêà»

22.20 «Ïåðåâîïëîùåíèå» 23.05 Õ/ô «Ñîëäàò» 01.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà» 01.55 Ò/ñ «Ñïëåòíèöà» 02.40, 03.35 Çîíà íî÷i 02.45 Äðàé Õìàðà îñòàííi ñòîðiíêè 03.10 Ñîí Àëiíè Êîñòîìàðîâî¿ 03.40 Óêðà¿íöi. Âiðà 04.10 «Î ðûáàëêå âñåðüåç»

1+1 06.00 «Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55 «ÒÑÍ» 06.45, 07.10, 08.10 «Çàâòðàê ñ 1+1» 08.05 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðàâäà» 09.05, 17.10 Ò/ñ «Ëþáîâü è íàêàçàíèå» 11.05, 12.10, 20.15, 21.20 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» 13.15, 14.35, 15.40, 02.10, 03.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 16.45 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå» 22.25 «Ìåíÿþ æåíó-8» 00.10, 03.50 Õ/ô «Áàíäèòû»

ÑÒÁ 05.30 «×óæèå îøèáêè. Ïîõîðîíåííàÿ æèâüåì» 06.15, 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!» 08.00, 18.20 «Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ» 09.50, 01.10 Õ/ô «Äåâ÷àòà» 11.55 Õ/ô «Ïàóòèíêà áàáüåãî ëåòà» 13.55 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 14.55 «Çâàíûé óæèí» 18.00, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè» 20.00, 22.25 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ-2» 23.25 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé» 02.50 Íî÷íîé ýôèð

34 ÒÅËÅÊÀÍÀË 06.00, 12.00 «Ìóëüòôèëüìèê» 06.45 «Äåòàëè» 07.00 «Äåòàëè: Ñïîðò» 07.15 «Æèòü áóäåòå!» 07.40 «Áèòâà íàöèé», 7 ñ. 08.00 «Âåëèêèå òàéíû». «Ïðîêëÿòèå Âåëèêîãî ìàãèñòðà». «Ãðèáíûå ïðèøåëüöû» 09.35 «Â äîðîãå. Äíåâíèê» 10.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» 10.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå ñèëû» 11.00 «Çâàíûé óæèí» 12.30 «Æèâàÿ òåìà» 13.20 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Èãðà ñëó÷àÿ» 14.10 «Âñåëåííàÿ ñíîâèäåíèé» 15.00 «Îòêðûòûé ïîðòàë» 15.50 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» 16.00 «Òà÷êè ñî ñâàëêè», 6 ñ. 17.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» 17.30 «×óäî âîçìîæíî» 18.00 «Äåòàëè» 18.15 «Ýïèêðèç» 18.40 «Ìîøåííèêè» 19.30 «Ïîãëÿä» 20.00 «Îòêðûòûé ìèðó» 20.30, 23.00 «Äåòàëè: Èòîãè äíÿ» 20.55, 23.15 «Äåòàëè: Ñïîðò» 21.00 «Â ãîñòÿõ ó Äóíÿøè» 21.15 «Çíàé íàøèõ!» 21.30 «Çäðàâñòâóé, ýòî ß!» 21.50 «ÌÍÑ» 22.00 «Çâàíûé óæèí» 23.30 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðóêè» 00.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 01.50 «Êîñìè÷åñêèå èñòîðèè» «Î÷àðîâàííûå âñåëåííîé» 02.40 «ÍËÎ. Áðèòàíñêîå äîñüå» 03.30 Ò/ñ «Äîêòîð Æèâàãî», 4-6 ñ.

ICTV 04.50 Ôàêòû 05.20 Ñâiòàíîê 06.20, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 06.25 Ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ 06.35 Ò/ñ «Òàêñè» 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè. Èòîãè 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 10.25, 16.35 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.05, 22.15 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 14.30, 20.10 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì» 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.25 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-5» 01.25 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 02.15 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» 03.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëóíà» 04.30 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÒÅÒ 06.00 Òåëåïóçèêè 06.30 Æèçíü, ïîëíàÿ ðàäîñòè 07.00 Ïîáåäîíîñíûé ãîëîñ âåðóþùåãî 07.30 Ì/ñ «Ëàëàëóïñû» 07.45 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 08.20 Ì/ñ «Øîó Ãàðôèëäà» 08.55 «Åðàëàø» 10.00, 21.05 Ñòðàíà Ó 11.05 Îäíà çà âñåõ 12.05 Ò/ñ «Êñåíà — ïðèíöåññàâîèí» 13.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 14.00 Áîãèíÿ øîïèíãà 15.45 Ó ÒÅÒà òàòî! 16.50 Êîðîëåâà áàëà

²ÂÒÎÐÎÊ, 17 ÃÐÓÄÍß 18.00 ÒÅÒêè è øìîòêè 19.00 Ìîäó íàðîäó 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» 22.10 «6 êàäðîâ» 23.30 Ò/ñ «Ñåêñ è ãîðîä» 00.35 Îäíà çà âñåõ 01.25 Ò/ñ «Çàêðûòàÿ øêîëà» 02.10 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 02.55 Ñ íî÷è äî ðàññâåòà

27 ÊÀÍÀË — ÏËÞÑÏËÞÑ 06.00, 09.30, 13.00, 02.00 Ì/ô 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Îáúåêòèâ» 07.30, 11.15, 17.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 07.45, 11.00, 18.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä» 08.00, 10.05 Ì/ñ «Äðóæáà — ýòî ÷óäî» 08.30 Ì/ñ «Êëóá Ìèêêè Ìàóñà» 08.55, 09.25, 11.55, 13.55, 16.25, 17.55, 19.55 «Äíåïðîâñêàÿ íåäåëÿ» 09.40, 21.15 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Âèííè Ïóõà» 10.30 Ì/ñ «Ëàëàëóïñû» 11.30, 17.30 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» 12.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà è Õîëëè» 12.30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè» 14.00 «Åðàëàø» 15.00 Ì/ñ «Êðÿê-áðÿê» 15.30 Ì/ñ «Êèä ïðîòèâ Êåò» 16.30 Ì/ñ «Àìåðèêàíñêèé äðàêîí Äæåéê Ëîíã» 18.00 Ì/ñ «Öûïîâèëü» 18.50 Ì/ñ «Áåðíàðä» 19.30 «Free Time» 20.00 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ» 21.00 Ñêàçêà ñ ïàïîé 21.50 Ì/ñ «Îããè è êóêàðà÷è» 23.00 Òåëå÷àò

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 06.00 Ãèìí Óêðàèíû 06.05 «Íàæèâî» 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30, 05.00 «Íîâîñòè» 07.30 «Òèøå, ìûøè!» 07.45 «Óòðåííèé êîêòåéëü» 09.00, 13.30 «Âðåìÿ ñîâåòîâ» 10.00 «Óñìiõíîâèíè» 10.15 «Óðîê äëÿ ðîäèòåëåé» 10.45 T/ñ «Ñïàñ ïîä áåðåçàìè» 11.30 Ëó÷øèå ðàáîòû ôåñòèâàëÿ «Êàëèíîâi îñòðîâè». «Èñòîðè÷åñêèå ýòþäû» 12.00, 15.50 Ì/ô 13.00 «Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè» 14.30  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà 15.30 «ÏðîôStyle» 16.50 «Ðîäíèê çäîðîâüÿ» 17.30 «Àðòçîíà» 18.00 «Íàæèâî» 18.55 «Ëå÷åíèå àëêîãîëèçìà è îæèðåíèÿ» 19.00 «Õàòà ñ êðàþ» 19.45, 01.10 «Ìåìîðàíäóì» 20.00 «Ôóòáîë ðåãèîíà» 20.45 «Òèøå, ìûøè!» 21.00 «Î ðûáàëêå âñåðüåç» 21.30  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà 23.05 T/ñ «Ñïàñ ïîä áåðåçàìè» 00.00 Ëó÷øèå ðàáîòû ôåñòèâàëÿ «Êàëèíîâi îñòðîâè». «Êèåâ â êèíî» 01.15, 04.10 Ìóçûêà 02.30 «Ëåãåíäû Çàïîðîæüÿ» 03.00 «Óòðåííèé êîêòåéëü» 05.30 «Äåëîâîé ðèòì»

ÐÅÃÈÎÍ 06.00 «Ãèìí Óêðàèíû» 06.02 «Óòðåííÿÿ ìîëèòâà» 06.05 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü» 06.10 «Â çäîðîâîì òåëå» 06.20, 12.30 «Ìóëüòèòðÿíäèÿ» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00, 02.30 «Íîâîñòè» 07.10, 15.15, 19.10 «Ðàäè æèçíè» 07.15 Ä/ô «Ïîäàðè ôþðåðó ðåáåíêà. Ëþáîâü â III ðåéõå» 08.00, 18.30, 23.30 «Òåìà äíÿ» 08.30, 18.00 «Èíôî-öåíòð» 09.00, 16.00, 03.00 Ò/ñ «Ìÿòåæíûå äóõîì» 10.00, 15.30 «Îòäåë êàäðîâ» 10.30 Õ/ô «Ñåðåíàäà ñîëíå÷íîé äîëèíû» 12.00 Ì/ñ «Àðñåí Ëþïåí» 13.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè». «Îòâåòíûé óäàð» 15.20 «Ïðÿìàÿ ðå÷ü» 17.00 «Ìèð àâòî» 19.00 «Íàðîäíàÿ äóìêà» 19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 20.00 Ä/ô «×óäî-îðóæèå è ìèñòèêà â III ðåéõå» 20.45 Õ/ô «Øàøëûê» 22.15 «Ìàãèÿ ïðèðîäû» 22.45, 05.40 «Ýíöèêëîïåäèÿ» 00.00 Ò/ñ «Áàðíè Áàðíàòî» 00.50 Õ/ô «Ëó÷øèé ôåõòîâàëüùèê» 04.00 Õ/ô «Ïèðàò»

ÒÐÊ «ÓÊÐÀÈÍÀ» 06.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ñîáûòèÿ 07.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 08.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Ò/ñ «Ñëåä» 10.05, 20.00 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» 12.20, 04.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîöåëóé! Íîâàÿ èñòîðèÿ» 19.20, 04.15 «Ãîâîðèò Óêðàèíà» 22.00, 03.45 Ñîáûòèÿ äíÿ 00.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-7» 02.05 Õ/ô «Òàéíà ïåðåâàëà Äÿòëîâà» 05.45 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

ÍÒÍ 04.50 Õ/ô «Æèçíü çàáàâàìè ïîëíà» 06.25 Õ/ô «Êðóòûå: ñìåðòåëüíîå øîó» 08.30 Óòðåííèé «Ñâiäîê» 09.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 10.00 «Äî ñóäà» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 12.40, 19.30 Ò/ñ «Ñëåïîé» 14.50, 17.00 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 16.45, 19.00, 21.40, 02.40, 04.05 «Ñâiäîê» 22.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» 23.00 Ò/ñ «Âñïîìíèòü áóäóùåå» 00.00 Ò/ñ «CSI: Íüþ-Éîðê» 01.00 Ò/ñ «NCIS: Ëîñ-Àíäæåëåñ-2» 03.10 «Ðå÷îâèé äîêàç» 04.40 «Ïðàâäà æèçíè»

Ê1 06.30 «TOP SHOP» 07.30 «Ìóëüòôèëüìû» 10.10 Õ/ô «Áðàòèê Äåí» 12.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû — âåäüìû» 14.00 Ò/ñ «Äèêèé àíãåë» 15.00, 19.00 «Îðåë è Ðåøêà» 16.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 17.00, 21.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» 18.00 «Çâàíûé óæèí» 22.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 23.00 «ÓñîËàïîÕâîñò» 00.10 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè» 01.10 «Íî÷íàÿ æèçíü»

Ê2 05.20, 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 05.55 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.45, 13.20, 21.05 Ì/ô 10.10, 10.50, 19.50, 20.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20, 15.00 Äåëî âêóñà 12.20, 16.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 18.00, 21.40 Ò/ñ «Òàòüÿíèí äåíü» 22.40 Òåëåôîí äîâåðèÿ 23.35 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 00.40 Ãëÿíåö 01.25 Öâåò íî÷è

ÍÎÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.15, 06.10, 05.10 Teen Time 05.20 Àäñêîå ñâèäàíèå 06.15, 13.30 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» 06.35, 07.00, 07.35, 08.35 Ïîäúåì 06.40, 13.45 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 09.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» 10.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 11.00, 18.00, 22.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.25, 14.30 Kids Time 14.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» 16.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð 19.20 Àáçàö! 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.05 Õ/ô «Ñîëäàò» 01.15 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà» 01.55 Ò/ñ «Ñïëåòíèöà» 02.45 Äðàé-Õìàðà: îñòàííi ñòîðiíêè 03.10 Ñîí Àëiíè Êîñòîìàðîâî¿ 03.40 Óêðà¿íöi. Âiðà 04.30 Áèñòðîïëèííèé ñîí

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Ñåãîäíÿ î ãëàâíîì 07.00 Óòðåííèå êóðàñàíû 10.00 Çíàê âîñêëèöàíèÿ 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Ñåãîäíÿ» 11.10 Aðò City 11.40, 12.40, 14.40, 16.30, 17.40, 19.10 TBiNews 12.30, 13.10 Àðò äîçîð 12.35, 13.15, 19.25 Áàçàð_IÒ 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 03.00 Îñîáîå ìíåíèå 14.10 DOUBLE ßÒÜ 22.00, 02.00, 04.30 Ìóçûêà 01.00, 03.30 Âîêðóã ñâåòà

ÒÎÍÈÑ 06.00 «Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Èâàí Áîãäàí»

06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Ñîöèàëüíûé ïóëüñ» 06.55, 18.50, 22.40 «Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ» 07.00, 05.00 «Óòðåííèé ýñïðåññî» 09.00, 20.00 Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü 10.00, 16.50 «Àëëî, äîêòîð!» 11.15 Ïîñëåäíÿÿ øóòêà Ãðèãîðèÿ Ãîðèíà 12.45 «Àëëî, àäâîêàò!» 13.10 «Ðîíèí. Òîê-øîó» 14.00, 22.45 Ä/ñ «Âîäíûé ìèð» 15.15, 21.25 «Ñîöèàëüíàÿ ýêîíîìèêà» 16.20, 00.00 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà» 17.45 «Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ» 19.00  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà. Íèêîëàé Çàñååâ-Ðóäåíêî, 2 ÷. 21.35 Íèêîëàé Âàëóåâ. Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå 00.30 Ò/ñ «Ýñêîðò àãåíòñòâî» 02.05 Õ/ô «Êîðïîðàöèÿ ìå÷òû» 03.35 Àìóðíûå ìåëîäèè 04.00 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÓÊÐÀÈÍÀ 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Íîâîñòè 04.05, 07.15 «Äîáðîå óòðî» 07.40 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 08.30 «Æèòü çäîðîâî!» 09.45, 00.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 10.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 10.50, 02.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 12.00 Äðóãèå íîâîñòè 12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 13.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 14.00 «Îíè è ìû» 15.00 «Â íàøå âðåìÿ» 16.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 16.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 17.40, 01.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 19.00 «Âðåìÿ» 19.30, 02.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 20.35, 22.10 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.00 Íî÷íûå íîâîñòè 23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÅÂÐÎÏÀ 05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 08.15 «Äîáðîå óòðî» 09.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 09.30 «Æèòü çäîðîâî!» 10.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 11.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 12.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 14.15, 17.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 14.30, 01.50 «Îíè è ìû» 15.20 «Â íàøå âðåìÿ» 16.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.00, 00.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 19.00, 23.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 20.00 «Âðåìÿ» 20.30, 03.10, 04.05 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 22.50 Íî÷íûå íîâîñòè 23.00 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» 02.35 «Ñëåä»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 03.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 01.00 Íîâîñòè 03.05 «Äîáðîå óòðî» 07.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 07.45 «Æèòü çäîðîâî!» 08.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 10.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 11.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 11.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 12.00 Äðóãèå íîâîñòè 12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 13.15 «Îíè è ìû» 14.10 «Â íàøå âðåìÿ» 15.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 17.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 19.00 «Âðåìÿ» 19.30 Ò/ñ «Íþõà÷» 21.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 22.10 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» 23.15, 01.05 Õ/ô «Óæèí ñ ïðèäóðêàìè» 01.35 «Âñå òðîôåè Åëåíû Ïðîêëîâîé»

ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ (ÑÍÃ) 04.00 «Óòðî Ðîññèè» 08.05, 03.10 Ò/ñ «Õîçÿéêà ìîåé ñóäüáû» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 «1000 ìåëî÷åé» 10.15 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 11.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö» 12.30, 17.40 Âåñòè-Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.05, 23.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî «Èâàí äà Ìàðüÿ» 14.00, 02.25 «Îñîáûé ñëó÷àé» 15.20 Ò/ñ «Ñâàòû-5»

18.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 19.55 Ò/ñ «Áåðåãà ìîåé ìå÷òû» 21.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 22.40 «Ñîòâîðèòü ìîíñòðà. Ñîâåòñêèå ôðàíêåíøòåéíû» 00.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 01.00 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå» 2 ñ.

ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß» 03.00 «Óòðî Ðîññèè» 07.00 «1000 ìåëî÷åé» 07.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 08.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30, 12.30, 15.10, 17.40 ÂåñòèÌîñêâà 09.50, 12.50, 02.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 10.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 11.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 13.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö» 15.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5» 16.35 «Ïðÿìîé ýôèð» 18.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 19.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-13» 21.50 Ò/ñ «Ñâàòû-6» 00.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 01.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-18» 01.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ-ÌÈÐ 04.00 «ÍÒ óòðîì» 06.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ñåãîäíÿ» 08.25 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 10.00 Ò/ñ «Çàõâàò÷èêè» 11.35 «Äî ñóäà» 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×Ï 14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò» 15.40 «Äåëî âðà÷åé» 17.30, 01.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 18.35, 02.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 19.25, 21.40 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 21.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè» 23.35 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-2» 03.30 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!

ÍÒ 04.00 «ÍÒ óòðîì» 06.35, 08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ñåãîäíÿ» 08.55 «Äî ñóäà» 09.55, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 12.35 «Äåëî âðà÷åé» 13.30, 16.30 Îáçîð. ×Ï 14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 15.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 17.30 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 21.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè» 21.35 Ò/ñ «Øàõòà» 23.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà 00.05 «×óäî òåõíèêè» 00.40 Äèêèé ìèð 01.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»

TB ÖÅÍÒÐ 06.00 «Íàñòðîåíèå» 08.15, 17.00 «Äîêòîð È…» 08.40, 17.50, 05.30 Ì/ñ «Ëåãåíäà î Çîððî» 09.05, 18.10, 03.55 Ò/ñ «Ñàìàðà» 09.50 «Ìîçãîâîé øòóðì. Íàíîòåõíîëîãèè» 10.15, 23.50 «Ìîñêîâñêèå èñòîðèè Âàñèëèÿ Ëèâàíîâà» 10.40, 21.05 Ò/ñ «Ãàëèíà» 11.35, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.55 Ò/ñ «Ëèöåâîé ñ÷åò» 12.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû æèâîòíîãî ìèðà» 13.30, 18.55 Ì/ô 13.40, 00.50 «Äîì ââåðõ äíîì» 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 «Íàøà Ìîñêâà» 15.20 Ò/ñ «Çîëîòàÿ òåùà» 16.10, 20.55 Ì/ñ «Âîëê Àëüáåðòî» 16.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêàÿ ïðèñëóãà» 19.10, 02.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 20.15 «Ïåòðîâêà, 38» 20.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» 22.20, 04.35 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ» 23.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè» 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 01.40 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà-4. Àãåíò è ñîêðîâèùå íàöèè» 03.15 Áåç îáìàíà. «Êòî îáóë íàøèõ ìóæ÷èí?»

ÐÅÒÐÎ 04.00 Âñòðå÷à ñ À.Áàòàëîâûì 05.05 Õ/ô «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ» 06.50 «Top of the Pops» 07.20, 13.20, 19.25, 01.25 Ò/ñ «×åðíàÿ ãàäþêà» 07.55 Õ/ô «Øêîëà âîðîâ» 09.30, 21.30, 03.30 «Ïîêà âñå äîìà» 10.00 «Ïåñíÿ ãîäà-82»


ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 12.25 Êîíöåðò È.Àëëåãðîâîé 12.50, 00.55 «Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè» 13.55 Õ/ô «Øêîëà âîðîâ-2» 15.30 «Ïåñíÿ ãîäà» 16.00 «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ» 17.05 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ðåëèêâèÿ» 18.35, 00.10 «Æèâàÿ èñòîðèÿ» 20.00 Õ/ô «Ïðîêàæåííàÿ» 22.00 «Ïåñíÿ ãîäà-77» 01.55 Õ/ô «Àä ïîñðåäè ãîðîäà»

15.00, 18.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16.00 Ãðîìêîå äåëî 18.00 Ä/ô «×åðíîáûëü: æèçíü è ñìåðòü àêàäåìèêà Ëåãàñîâà» 20.40 Ä/ô «×åðíîáûëü. 20 ëåò ñïóñòÿ» 22.30 Ïëàíåòà Çåìëÿ 23.30 Çàãàäêè Âñåëåííîé 00.30 Èíòåðåñíûå ñåêðåòû 01.20 Ðàé íà Çåìëå 03.40 Ïàðàíîðìàëüíûå ÿâëåíèÿ

ÍÎÑÒÀËÜÃÈß

ÃÀÌÌÀ

04.00 Êîíöåðò ãðóïïû «Ìàøèíû âðåìåíè» 05.00, 14.00, 20.00 «Ðîæäåííûå â ÑÑÑл 06.00 «..Òàê æèòü ìîæíî!» 07.00 «Ìàñòåðà èñêóññòâ» 08.10 «Ïðîäîëæàåì ðàçãîâîð î ìóçûêå» 09.35 Ä/ô «Ãàáðîâî ñìååòñÿ» 10.00 «Óìåëûå ðóêè» 10.35 Ä/ô «Äâîå íà ëüäó» 11.05 «Ïîåò Àëåêñàíäð Ñåðîâ» 11.40 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èíñïåêöèÿ» 1 ñ. 12.45 Ì/ô 13.00, 19.00 «ÂÐÅÌß» 15.00, 21.00 «Ïåòåðñ ïîï-øîó» 16.00 «Ìàñòåðà ýêðàíà» 17.25 Ìóç/ô «Îïåðàöèÿ «Ãåðöîã» 17.45 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èíñïåêöèÿ» 2 ñ. 22.00 «Áûëî ÂÐÅÌß» 23.00 «ÊÂÍ» 00.50 Ìóçûêà 02.00 Ò/ô «Çèìíÿÿ ñêàçêà» 03.30 «Àâòîãðàô ïî ñóááîòàì»

06.00 Êîíöåðò 07.05, 02.45 Ãàììà âêóñà 07.30, 16.00, 19.00, 21.30, 00.15, 02.10 Ãàììà íîâîñòåé 07.50, 19.15, 21.50, 00.35, 02.30 Ãîðÿ÷àÿ òåìà 08.05 Àâòîïàðê 08.35, 19.55 Ñòðàííîå äåëî 09.35 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 10.30 Èçìåðåíèå ñ Î.Áîíäàðåíêî 11.00, 23.00 «Âñëóõ î ãëàâíîì» 11.25 Ìóëüòôèëüìû 13.45, 20.45 Ò/ñ «Àýðîïîðò» 14.35, 22.10 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 15.30, 16.15 ß è ìîé äîì 16.35, 01.20 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî» 17.25 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 18.10, 23.25 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè 19.30 «2000 ñåêóíä» 00.50 Âòîðæåíèå 04.10 Ñòîëè÷íûå òàéíû

ÊÐÒ 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55, 05.30 «Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 06.25 «Äåíü àíãåëà» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Áàáóëÿ-àíòèêðèçèñ» 06.40, 08.25 «Çàãîðîäíûé äîì» 06.50, 08.35, 12.25 «Ñàä, îãîðîä» 08.50, 19.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìîëîäîãî Èíäèàíû Äæîíñà» 10.30, 16.20 «Ìàãèÿ ïðèðîäû» 11.00, 13.30, 22.50 «Þâåëèð» 12.10, 12.50, 17.20 «Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè» 12.30 «Íå ïåðâûé âçãëÿä» 16.50 «Àðõèâû èñòîðèè» 17.30 Õ/ô «Êíèãà Åâû» 19.05 «Ìèð öâåòîâ» 19.15, 05.10 «Çäîðîâüå» 21.05 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 21.15 Õ/ô «Ïðîêàæåííàÿ» 00.50 «Òåëå÷àò» 01.50 «Òðè öâåòà âðåìåíè» 02.20 «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî» 02.50 «Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè» 03.20 «Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ» 03.50 «Àêâàñêîï» 04.10 «Ïóøêèí» 04.25 «×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü»

ÍËÎ Ò 05.10 Ñìåõ áåç ïðàâèë 05.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 06.45 Ì/ñ «Òðóäíûé ðåáåíîê» 07.30, 14.20, 03.15 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» 08.20 Ä/ñ «Ôàêò èëè âûìûñåë: Ïàðàíîðìàëüíûå ÿâëåíèÿ» 09.10, 09.55, 16.10, 17.00 Comedy Club 11.45, 19.40 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 13.35 Ò/ñ «Âðåìÿ ïðèçðàêîâ» 18.50, 02.00 Comedy Woman 21.30 Ò/ñ «Çàãîâîð 365» 22.20 Ò/ñ «Õðàíèëèùå 13» 23.05 Ò/ñ «Áåññîííûå íî÷è» 23.30 Ò/ñ «Óèòíè» 23.50 Õ/ô «Ìûñ ñòðàõà» 02.50 Óáîéíîé íî÷è 04.10 Ñìåõ áåç ïðàâèë

MAXXI-TV 06.35, 19.25 Éîãà 07.20, 13.35 «Äåòñêîå âðåìÿ» 08.05 «Ñáðîñèì ëèøíåå» 08.30, 20.15 «Âñå ïðî âñå» 09.05, 14.35 «Âîñòî÷íûå òàíöû» 09.35 «Äåëî âêóñà» 10.15 «Âûäàþùèåñÿ ìóæ÷èíû» 10.30 «Ìàìû íà ïîäèóìå» 11.10, 22.55, 23.55 MaxxiÌóçûêà 11.40, 21.10 Ò/ñ «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà-2» 13.00 «Áîëüøîå êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå Ïîëÿ è Íèêà» 15.15 Þâåëèðî÷êà 20.00 Âå÷åðíèé ìóëüòèê 20.30 Äæóíãëè øîó-áèçíåñà 22.10 «Ðîñêîøíûå èìåíèÿ» 23.10 «Ukrainian Fashion Week»

ÌÅÃÀ 06.00, 17.00  ïîèñêàõ èñòèíû 06.40 ×óäåñà ìèðà 07.30, 13.00 Îñâåíöèì 08.20, 12.00 Ñàìûå óäèâèòåëüíûå æèâîòíûå 09.10, 19.40 Èñêàòåëè 10.10  ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé 11.00 Óáèéöà Çåìëÿ 14.00, 21.40 Ñîâðåìåííûå ÷óäåñà

ENTER-ÔÈËÜÌ 05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 09.45 Õ/ô «Äàâàéòå áåç ôîêóñîâ» 11.20, 15.45 «Øóòêà çà øóòêîé» 12.10, 22.35 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 14.10 Õ/ô «Îïàñíûé âîçðàñò» 16.40 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî» 19.50 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 00.40 Õ/ô «Êàòàëà» 01.55 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ äîðîãà» 03.25 Õ/ô «Èìïîòåíò» 04.45 Êèíîëÿïû

ÌÅÍÞ Ò 06.35 Äåòñêîå ìåíþ. Êóëèíàðíûå óðîêè íà «Äà÷å» 07.20 Øêîëà âêóñíîé æèçíè 07.55, 12.35, 18.55 Ñëàäîñòè 08.25, 15.20, 21.00 Ñìàê 09.00, 17.00, 23.00 Çåëåíûé îãóðåö 09.30, 20.30 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî 10.00, 21.40, 23.30 Ïîäåëèñü ðåöåïòîì 10.45, 13.05, 14.45, 19.10 Ñîâåòû îò øåôà 11.10, 16.10, 17.40, 19.40 Ñëàäêàÿ æèçíü 12.05, 20.00, 23.50 Ñëóæáà êóëèíàðíîé ðàçâåäêè 13.30, 18.00, 22.00 Äàâàé ïîïðîáóåì 16.45 Âêóñíÿòèíà 00.20 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 00.50 Íî÷ü íà êóõíå

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô «Êàê äîìà, êàê äåëà?» 02.25, 08.25, 14.25 Ì/ñ «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé». Ì/ô «Ìóðçèëêà è âåëèêàí» 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ æóêîâ». Ì/ô «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», «Çåëåíàÿ ïèëþëÿ», «Ïóäåëü» 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô «Âåñåëîå ñíîâèäåíèå èëè Ñìåõ è ñëåçû». Ì/ô «Íåîáû÷íûé äðóã», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîè» 06.00, 12.00, 18.00 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû». «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà». Ì/ô «Êòî ÿ òàêîé?». «Ðàäóãà». «Â ãîñòÿõ ó ëåòà».

ËÞÁÈÌÎÅ ÊÈÍÎ 06.00 «Ïàðòèéíûé áèëåò» 08.00 «Äðÿíü» 10.00 «Çàâåùàíèå ïðîôåññîðà Äîóýëÿ» 12.00 «Òàíêèñòû» 13.30 Ò/ñ «20 äåêàáðÿ». «Âîåííàÿ äèêòàòóðà?..» 15.00 «Ïàïà, óìåð Äåä Ìîðîç» 16.30 «Òðåâîãè ïåðâûõ ïòèö» 18.00 «Çåëåíàÿ êàðåòà» 20.00 «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè» 22.00 «Ñîáëàçí» 00.00 «Àðèíêà» 01.30 Ò/ñ «20 äåêàáðÿ». «Ñàáîòàæ» 03.00, 04.30 «Ñëóøàòü â îòñåêàõ»

ÄÎÌ ÊÈÍÎ 02.20, 14.15 Ò/ñ «Íà íîæàõ» 04.05, 16.10 Ò/ñ «Ïàïàøè» 05.50 «Åíìåø» 06.20 «Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ» 08.50 «Â îæèäàíèè ÷óäà» 10.30 «Ôèçèêè» 12.10 «Íîñ» 13.50 «Íå ïîíèìàåøü? Ïîéìåøü!» 14.10, 18.15, 02.15 «Îêíî â êèíî» 18.00 «Õîëèâàð» 18.20 «Âûêðóòàñû»

13.12.2013 20.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 22.45 «Àêàäåìèÿ ãàíãñòåðîâ» 23.15 «Âû ÷üå, ñòàðè÷üå?» 00.50 «Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû»

ÐÓÑÑÊÈÉ ÈËËÞÇÈÎÍ 22.10 «Óáèéñòâî äåïóòàòà» 00.10 «ß Âàì áîëüøå íå âåðþ» 02.00 «Âîçìåçäèå» 04.00 «Ïóòü» 05.50 «Ïðåäñêàçàíèå» 07.50 «×åòûðå âîçðàñòà ëþáâè» 09.30 «Ëèöî ôðàíöóçñêîé íàöèîíàëüíîñòè» 11.00, 17.35 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó» 12.20 «Ïðîùàéòå, äîêòîð Ôðåéä» 14.10, 15.05 «Ïèðîæêè ñ êàðòîøêîé» 16.05 «Åãîðèíî ãîðå» 18.50 «Ïðîñòûå âåùè» 20.45 «Ñðî÷íûé ôðàõò»

11

ÎÔ²Ö²ÉÍÎ

² Í Ô Î Ð Ì À Ö ² ß ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÓ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ ÒÀ ÇÂ’ßÇÊÓ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊί ̲ÑÜÊί ÐÀÄÈ

Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç âèçíà÷åííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Ï Å Ð Å Ë ² Ê ñïåö³àëüíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, â³äâåäåíèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç çàáåçïå÷åííÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

ÒÅËÅÊËÓÁ 19.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-8» 20.00 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-2» 21.00 Ò/ñ «Íàäåæäà» 22.00 Ò/ñ «Ïàóòèíà-6» 23.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê-2» 00.00 Ò/ñ «Íà óãëó ó Ïàòðèàðøèõ-4»

TV1000 ÐÓÑÑÊÎÅ ÊÈÍÎ 05.00 «Æåíèòüáà» 07.00 «Îé, ìîðîç, ìîðîç!» 08.45 «Ðóñàëêà» 10.40 «Ãîä ñîáàêè» 13.10 «Óïðàæíåíèÿ â ïðåêðàñíîì» 15.00 «åëêè» 17.00 «Ñïàðòàêèàäà. Ëîêàëüíîå ïîòåïëåíèå» 19.00 «Íîâîãîäíÿÿ æåíà» 20.40 «Çäðàâñòâóéòå, ìû âàøà êðûøà» 22.30 «Â îæèäàíèè ÷óäà» 00.15 «Ñâàäüáà» 02.20 «Âûêðóòàñû»

TV1000 04.00 «Âëàñòåëèí êîëåö: Áðàòñòâî êîëüöà» 07.30 «Áðàòñòâî òàíöà» 09.30 «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 12.00 Õ/ô «Âàâèëîí» 14.25 Õ/ô «Íàïàäåíèå íà 13-é ó÷àñòîê» 16.20 «Íîâûé ìèð» ïðèêëþ÷åíèÿ 18.40 Õ/ô «Æèçíü ïî Äæåéí Îñòèí» 20.30 «Âëàñòåëèí êîëåö-2: Äâå êðåïîñòè» 23.45 «Áåîâóëüô» 01.50 «Êðóïíàÿ ðûáà»

XSPORT 00.00, 12.45, 17.00 Íîâîñòè ÕÊ Äîíáàññ 00.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Íîâîñòè 00.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà 02.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Êèòàÿ-2013. Æåíùèíû 04.10 Õîêêåé. ÊÕË. Äîíáàññ — Äèíàìî (Ìèíñê) 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 13.15 Ñïîðòèâíûå îáçîðû 08.00 Áîêñ. Ëó÷øèå áîè UBP 10.30, 13.30 Âåçäåñóùàÿ êàìåðà 11.30, 16.00 Áóëëèò 12.00 Àðêòèêà — øêîëà âûæèâàíèÿ 14.30 ÉÎÉ 15.00 Ýêñòðåìàëüíûé ñïîðò 16.30 Olympic Bloggers 17.30 Õîêêåé. ÍÕË. Ïèòòñáóðã — Òîðîíòî 19.30 Áîéöîâñêèé êëóá 20.30 Áîêñ. Ýëåéäåð Àëüâàðåñ — Ýäèñîí Ìèðàíäà 21.50 Îõîòà â Íîâîì ñâåòå 23.20 Òàèíñòâåííàÿ Àçèÿ

ÒÊ «ÔÓÒÁÎË 1» 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00, 03.15 Ôóòáîë NEWS 06.15, 16.35 «Åâðîïåéñêèé weekend» 07.40 Òîï-ìàò÷ 08.00 Ëèîí — Ìàðñåëü. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè 10.30 Ìàí Ñèòè — Àðñåíàë. ×åìïèîíàò Àíãëèè 12.25 Æóðíàë Ëèãè ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 13.00 «Âåëèêèé ôóòáîë» 14.40 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 16.00 Ä/ñ «Äîíáàññ Àðåíà» 18.20 Òîòòåíõýì — Ëèâåðïóëü. ×åìïèîíàò Àíãëèè 20.25 Ìèëàí — Ðîìà. ×åìïèîíàò Èòàëèè 22.55 ×åëñè — Êðèñòàë Ïýëàñ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 01.20 Àòëåòèêî — Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 03.30 Áàðñåëîíà — Âèëüÿðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè

Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó ç âèçíà÷åííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà: 1. Çàïðîïîíîâàí³ óìîâè ùîäî îáëàäíàííÿ ³ óòðèìàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ ïîâèíí³ áóòè íå ã³ðøèìè, í³æ âèìîãè ùîäî îáëàäíàííÿ ³ óòðèìàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî òèïó (âèäó), ÿê³ âñòàíîâëåí³ óìîâàìè êîíêóðñó, Ïðàâèëàìè ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.02.2011 ¹39/8 ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè âíåñåíèìè ð³øåííÿìè ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.04.2011 ¹59/10, â³ä 15.06.2011 ¹42/12, â³ä 30.11.2011 ¹72/17, Ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10.10.2001 ¹1306 ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, ³íøèìè íîðìàìè, íîðìàòèâàìè, ñòàíäàðòàìè ç óðàõóâàííÿì âèìîã áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó. 2. Çàáåçïå÷èòè âèêîðèñòàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çà ïðèçíà÷åííÿì. 3. Çàáåçïå÷èòè íàëåæíå óòðèìàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ òàêîãî ìàéäàí÷èêó çà ïðèçíà÷åííÿì, à òàêîæ ñàí³òàðíå î÷èùåííÿ, çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ éîãî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, íîðìàòèâ³â, íîðì, ñòàíäàðò³â, ïîðÿäê³â ³ ïðàâèë ç óðàõóâàííÿì âèìîã áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó. 4. Îáîâ’ÿçêîâå çàëó÷åííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷åì íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè, ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é äëÿ: — íàëåæíîãî îáëàäíàííÿ ³ óòðèìàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, — çàáåçïå÷åííÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ìàéäàí÷èêàõ äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, — ñâîº÷àñíîãî ðåìîíòó ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. 5. Ùîð³÷íå ïîäàííÿ âëàñíèêó ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ïîäàëüøîãî çàòâåðäæåííÿ îñòàíí³ì ïëàíó çàõîä³â ç óòðèìàííÿ òà ðåìîíòó â³äïîâ³äíîãî îá’ºêòà íà íàñòóïíèé ð³ê; êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàòâåðäæåíèõ çàõîä³â ó ïîâíîìó îáñÿç³. 6. Îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â äåïàðòàìåíò³ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîòîêîëó (àáî âèòÿãó ç ïðîòîêîëó) êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó äëÿ îáë³êó íà áàëàíñ³ ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. 7. Îïëàòà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó âàðòîñò³ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ «Íàøå ì³ñòî» ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. 8. Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå äîïóñêàºòüñÿ îñîáà, ÿêùî âîíà íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì äî ó÷àñíèê³â êîíêóðñó, âñòàíîâëåíèì ï. 1.6. Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç âèçíà÷åííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.02.2011 ¹40/8 «Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç âèçíà÷åííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷³â ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà» ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.04.2011 ¹60/10, àáî ïîäàí³ íåþ ìàòåð³àëè íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì çàçíà÷åíîãî Ïîðÿäêó òà óìîâàì êîíêóðñó. 9. ßêùî ïðè â³äêðèòò³ çàïå÷àòàíèõ êîíâåðò³â âèÿâèëîñÿ, ùî ó÷àñíèêè êîíêóðñó, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïîäàíèõ ïðîïîçèö³é ìîæóòü áóòè âèçíàí³ ïåðåìîæöÿìè, ïîäàëè îäíàêîâ³ ïðîïîçèö³¿, òî ö³ ó÷àñíèêè êîíêóðñó íà öüîìó æ çàñ³äàíí³ ìîæóòü íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ùîäî ³íâåñòèö³éíèõ çîáîâ’ÿçàíü, ïðèéíÿòòÿ ïðåòåíäåíòîì äîäàòêîâèõ ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ñòîñîâíî ñïðàâëÿííÿ çáîðó çà ïàðêóâàííÿ òîùî. Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ ìàþòü áóòè êîíêðåòíèìè òà ì³ñòèòè çàçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ãðîøîâèõ ³íâåñòèö³é òà ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè (ãðèâíÿõ). Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó áóäå âèçíàíî ó÷àñíèêà êîíêóðñó, ÿêèé â³äïîâ³äຠâñ³ì óìîâàì êîíêóðñó òà ÿêèé íàäàâ íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî îáëàäíàííÿ ³ óòðèìàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ òà ë³ïø³ äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ³íâåñòèö³éíèõ çîáîâ’ÿçàíü, ïðèéíÿòòÿ äîäàòêîâèõ ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ñòîñîâíî ñïðàâëÿííÿ çáîðó çà ïàðêóâàííÿ òîùî. Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 10.01.2014 î 10.00 ãîä. çà àäðåñîþ: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïðîñï. Êàðëà Ìàðêñà, áóä. 75, ê³ì. 700. Ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó ìîæóòü áóòè êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, ñòâîðåí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, òà ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, ñòâîðåí³ çà ó÷àñòþ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ðîáîòè â îáëàäíàíí³ òà óòðèìàíí³ ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ íå ìåíøå 1 ðîêó, à òàêîæ ìàþòü íåîáõ³äíó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó, ñïåö³àë³ñò³â â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ó÷àñíèêè ïîäàþòü äî äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çàÿâó âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè: — êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ïîñâ³ä÷åíó íîòàð³àëüíî; — êîﳿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³àëüíî; — êîï³þ äîâ³äêè ªÄÐÏÎÓ, ïîñâ³ä÷åíó íîòàð³àëüíî; — îðèã³íàë âèïèñêè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìñòâ; — äîâ³äêó, ñêëàäåíó ó äîâ³ëüí³é ôîðì³, ÿêà ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ï³äïðèºìñòâî (ðåêâ³çèòè, êåð³âíèöòâî, äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó, ñïåö³àë³ñò³â òîùî); — â³äîìîñò³ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí (ïëàòîñïðîìîæí³ñòü) ó÷àñíèêà êîíêóðñó; — ïðîïîçèö³¿ ùîäî îáëàäíàííÿ ³ óòðèìàííÿ ìàéäàí÷èêà äëÿ ïàðêóâàííÿ. Òàêîæ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ó÷àñíèê êîíêóðñó ïîäຠíà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿: — çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ó êîíâåðòàõ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ», çàïå÷àòàíèõ ïå÷àòêîþ ó÷àñíèêà êîíêóðñó àáî îñîáèñòèì ï³äïèñîì, ³ íå ìîæóòü áóòè ã³ðøèìè, í³æ ïî÷àòêîâ³ óìîâè, çàïðîïîíîâàí³ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ. Çàÿâà òà äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ó äåïàðòàìåíò³ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: ïðîñï. Êàðëà Ìàðêñà, áóä. 75, ê³ì. 409, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, äî 08.01.2014 (âêëþ÷íî) ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ, ç 09.00 äî 13.00 (êð³ì ñâÿòêîâèõ äí³â). Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïî òåë. (056) 744-31-44.


12

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.12.2013 ÓÒ-1

06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Íîâîñòè 06.20 Õî÷ó âñå çíàòü 06.35 Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà! 06.45, 07.45, 08.20 Ãîñòü ñòóäèè 07.20 Òåìà äíÿ 07.25 Ñòðàíà on line 07.35 Ýðà áèçíåñà 08.35 Óòðåííèå ñîâåòû 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû 09.00 Èòîãè äíÿ 09.25 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.00 Ïðÿìîå âêëþ÷åíèå èç Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû 10.15 Ò/ñ «ÌîíòåÊðèñòî» 11.15 Íå âåðü õóäîìó ïîâàðó 11.40 Êíèãà.ua 12.00, 15.00, 18.20, 01.20, 03.00, 04.00 Íîâîñòè 12.10, 15.30, 18.50, 21.30, 05.50 Äåëîâîé ìèð 12.30 Âçðîñëûå èãðû 13.30 Õ/ô «Ñðî÷íî… Ñåêðåòíî… ÃÓÁ×ÅÊÀ» 15.15 Euronews 15.50 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 16.40 Õ/ô «Òåãåðàí-43» 2 ñ. 17.55, 01.40 Î ãëàâíîì 18.40 Ôèíàíñîâàÿ ïåðñïåêòèâà 19.15 Ôåñòèâàëü þìîðà «Óìîðà» 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00, 05.25 Èòîãè äíÿ 21.40 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ìóçûêà íàñ ñâÿçàëà» 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 23.00, 01.00 Èòîãè 23.25 Íà ñëóõó 23.50 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 02.00 Òåëåàêàäåìèÿ 03.15 Ðîÿëü â êóñòàõ 03.40 Êíèãà.ua 04.10 Êòî â äîìå õîçÿèí? 04.30 Ïóòåøåñòâóé ïî ñâåòó 04.50 Êàê ýòî? 05.20 Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé

ÈÍÒÅÐ 05.25 Ò/ñ «Êóëèíàð-2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Óòðî ñ ÈÍÒÅÐîì» 09.10 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» 11.10, 12.20, 04.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå âåëè…» 13.40 «Ñóäåáíûå äåëà» 14.40 «Ñåìåéíûé ñóä» 15.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ â Óêðàèíå» 16.45 Ò/ñ «Àííóøêà» 18.00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» 19.05 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 20.00, 03.30 Ïîäðîáíîñòè 20.30 Ò/ñ «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè» 00.55 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» 02.00 Õ/ô «Ìèëûé äðóã»

9 ÊÀÍÀË 06.00 Ì/ô 07.15 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 08.00 Íîâîñòè 9 êàíàëà 08.45 «Âîÿæ» 09.00 «Íîâîñòè 2+2» 09.25 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 2 ñ. 11.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà. 2 ñ. 12.30 «Àïîêàëèïñèñ. Âñåëåííàÿ» 13.30 Ä/ï «Ðàñøèôðîâêà áóäóùåãî» 14.30 Ä/ï «Óáèòü ìàðñèàíèíà» 14.55 Ä/ï «Òàéíû âåêà» 16.00 Ä/ï «Âèíòîâêè è ïèñòîëåòû-ïóëåìåòû» 16.55 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» 18.00 Íîâîñòè 9 êàíàëà 18.50 Êóëüòóðíîå ìåíþ 19.00 Ò/ñ «Ëèíåéíûé îòäåë» 21.00 «Íîâîñòè 2+2» 21.25 «ÄæåÄÀÈ» 22.00 Õ/ô «×óæèå» 00.35 Õ/ô «Íåìåçèñ» 02.05 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ» 13 ñ. 03.10 Õ/ô «Ìîñêàëü-âîëøåáíèê»

11 ÊÀÍÀË 05.10, 06.10 Teen Time 05.15 Àäñêîå ñâèäàíèå 06.15, 13.30 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» 06.35 Ïîäúåì

06.40, 13.45 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 01.20, 04.45 Íîâîñòè 11 êàíàëà 07.45 «Respect TV» 09.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» 10.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 11.00, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.25, 14.30 Kids’ Time 14.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» 16.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 19.30 «Sport Open Tour» 21.00 «Àâòîñòðàñòè» 22.00 «Èííîâàöèè» 22.10 «Ìîé íîâûé DRESSCODE» 22.30 «Oscar time» 23.05 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 01.50 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà» 02.10 Ò/ñ «Ñïëåòíèöà» 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.00, 03.50 Çîíà íî÷i 03.05 Óêðà¿íöi. Âiðà 03.55 Ìîÿ àäðåñà — Ñîëîâêè 04.15 «Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ»

1+1 06.00 «Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40, 03.35 «ÒÑÍ» 06.45, 07.10, 08.10 «Çàâòðàê ñ 1+1» 08.05 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðàâäà» 09.05, 17.10 Ò/ñ «Ëþáîâü è íàêàçàíèå» 11.05, 12.10, 20.15, 21.20, 22.25 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» 13.15, 14.35, 15.40, 01.55, 02.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 16.45 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå» 23.55, 05.10 «Òà÷êè-2» 00.20, 03.50 Õ/ô «Êîøìàð çà ñòåíîé»

ÑÒÁ 05.50 «×óæèå îøèáêè. Äðóæíàÿ ñåìüÿ» 06.30, 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!» 08.15, 18.20 «Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ» 09.55 «Çâåçäíàÿ æèçíü. Èç ÷óäîâèùà â êðàñàâèöó» 10.55 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ-2» 13.55 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 14.55 «Çâàíûé óæèí» 18.00, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè» 20.00, 22.40 «ÌàñòåðØåô-3» 02.20 Õ/ô «Àôîíÿ» 03.45 Íî÷íîé ýôèð

34 ÒÅËÅÊÀÍÀË 06.00, 12.00, 15.40 «Ìóëüòôèëüìèê» 06.45 «Äåòàëè» 07.00 «Äåòàëè: Ñïîðò» 07.15 «Èíäåêñ îïàñíîñòè» 07.40 «Áèòâà íàöèé», 8 ñ. 08.00 «Çíàé íàøèõ!» 08.15 «Æèâàÿ òåìà» 09.05 «Æèòü áóäåòå!» 09.30 «Ýïèêðèç» 10.00 «Ïîãëÿä» 10.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå ñèëû» 11.00 «Çâàíûé óæèí» 12.30 «Â äîðîãå. Äíåâíèê» 13.00 «Êîñìè÷åñêèå èñòîðèè». «Òàéíû ïîäâîäíûõ ãîðîäîâ» 13.50 «Çäðàâñòâóé, ýòî ß!» 14.00 «Òàéíû ìèðà». «Êîä Âñåëåííîé» 14.50 «Ñòðàííîå äåëî». «Çîâ òîëïû» 16.00 «Òà÷êè ñî ñâàëêè», 7 ñ. 17.00 «Ó ìåíÿ òåïåðü ñåìüÿ!» 17.20 «Ïóòåøåñòâèå ãóðìàíà» 18.00 «Äåòàëè» 18.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» 18.40 «Ìîøåííèêè» 19.30 «Ïîãëÿä» 20.00 «Æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî» 20.30, 23.00 «Äåòàëè: Èòîãè äíÿ» 20.45, 23.15 «Äåòàëè: Ñïîðò» 21.00 «Â ãîñòÿõ ó Äóíÿøè» 21.10 «Àâòîòåìà» 21.40 «×åãî õî÷åò æåíùèíà» 22.10 «Çâàíûé óæèí» 23.30 «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» 00.00 «ÌÍÑ» 00.10 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðóêè» 00.40 «Ñ ëåãêèì ïàðîì!» 01.00 «Êîñìè÷åñêèå èñòîðèè». «Äåíü Àïîêàëèïñèñà» 01.50 «Ëþáîâü èç Ïîäíåáåñíîé» 02.40 «Äåâû ñëàâÿíñêèõ áîãîâ» 03.30 Ò/ñ «Äîêòîð Æèâàãî», 7-9 ñ.

ICTV 04.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 04.55 Ôàêòû 05.25 Ñâiòàíîê 06.25, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.35 Ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ 06.40 Ò/ñ «Òàêñè» 07.00 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà»

ÑÅÐÅÄÀ, 18 ÃÐÓÄÍß 07.45 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 10.25, 16.45 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.10, 22.15 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 14.35, 20.10 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì» 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.25 Õ/ô «Íåò ïóòè íàçàä» 01.20 Ñòîï-10 02.15 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» 03.00 Õ/ô «Ñòàíäàðòíàÿ ïðîöåäóðà» 04.35 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÒÅÒ 06.00 Òåëåïóçèêè 06.30 Æèçíü, ïîëíàÿ ðàäîñòè 07.00 Ïîáåäîíîñíûé ãîëîñ âåðóþùåãî 07.30 Ì/ñ «Ëàëàëóïñû» 07.45 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 08.20 Ì/ñ «Øîó Ãàðôèëäà» 08.55 «Åðàëàø» 10.00, 21.05 Ñòðàíà Ó 11.05 Îäíà çà âñåõ 12.05 Ò/ñ «Êñåíà — ïðèíöåññàâîèí» 13.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 14.00 Áîãèíÿ øîïèíãà 15.45 Ó ÒÅÒà òàòî! 16.50 Êîðîëåâà áàëà 18.00 ÒÅÒêè è øìîòêè 19.00 Ìîäó íàðîäó 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» 22.10 «6 êàäðîâ» 23.30 Ò/ñ «Ñåêñ è ãîðîä» 00.30 Âûáîð çà âàìè 01.25 Ò/ñ «Çàêðûòàÿ øêîëà» 02.10 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 02.55 Ñ íî÷è äî ðàññâåòà

27 ÊÀÍÀË — ÏËÞÑÏËÞÑ 06.00, 09.30, 13.00, 02.00 Ì/ô 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Îáúåêòèâ» 07.30, 11.15, 17.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 07.45, 11.00, 18.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä» 08.00, 10.05 Ì/ñ «Äðóæáà — ýòî ÷óäî» 08.30 Ì/ñ «Êëóá Ìèêêè Ìàóñà» 08.55, 09.25, 11.55, 13.55, 16.25, 17.55, 19.55 «Äíåïðîâñêàÿ íåäåëÿ» 09.40, 21.15 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Âèííè Ïóõà» 10.30 Ì/ñ «Ëàëàëóïñû» 11.30, 17.30 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» 12.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà è Õîëëè» 12.30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè» 14.00 «Åðàëàø» 15.00 Ì/ñ «Êðÿê-áðÿê» 15.30 Ì/ñ «Êèä ïðîòèâ Êåò» 16.30 Ì/ñ «Àìåðèêàíñêèé äðàêîí Äæåéê Ëîíã» 18.00 Ì/ñ «Öûïîâèëü» 18.50 Ì/ñ «Áåðíàðä» 19.30 «Ôèëîñîôèÿ èñêóññòâà» 20.00 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ» 21.00 Ñêàçêà ñ ïàïîé 21.50 Ì/ñ «Îããè è êóêàðà÷è» 23.00 Òåëå÷àò

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 06.00 Ãèìí Óêðàèíû 06.05 «Íàæèâî» 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30, 05.00 «Íîâîñòè» 07.30 «Òèøå, ìûøè!» 07.45 «Óòðåííèé êîêòåéëü» 09.00, 13.30 «Âðåìÿ ñîâåòîâ» 10.15 «Ðàçãîâîð áåç íîòàöèé» 10.45 T/ñ «Ñïàñ ïîä áåðåçàìè» 11.35 Ëó÷øèå ðàáîòû ôåñòèâàëÿ «Êàëèíîâi îñòðîâè». «Êèåâ â êèíî» 12.10, 16.00, 05.15 Ì/ô 13.00 «Ýíåðãîìàíèÿ» 14.30 Â ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà 15.30 «Ôóòáîë ðåãèîíà» 17.05 «Õàòà ñ êðàþ» 17.30 «Ñíÿòî» 18.00 «Íàæèâî» 18.50 «Ðîäíèê çäîðîâüÿ» 19.05 «Óñìiõíîâèíè» 19.45, 01.00 «Ìåìîðàíäóì» 20.00 Ä/ô «Äíè, êîòîðûå èçìåíèëè ìèð»

20.30 «Ìåäèöèíà íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ» 20.45 «Òèøå, ìûøè!» 21.00 «Ïî òó ñòîðîíó ïîëÿ» 21.30  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà 23.00 T/ñ «Ñïàñ ïîä áåðåçàìè» 00.00 Ëó÷øèå ðàáîòû ôåñòèâàëÿ «Êàëèíîâi îñòðîâè». «Òàéíà Áîãîðîäèöû Ïèðîãîùè» 01.10 «Ïðîåêòû è ðåàëèè» 02.10, 04.15 Ìóçûêà 03.00 «Óòðåííèé êîêòåéëü»

ÐÅÃÈÎÍ 06.00 «Ãèìí Óêðàèíû» 06.02 «Óòðåííÿÿ ìîëèòâà» 06.05 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü» 06.10 «Â çäîðîâîì òåëå» 06.20, 12.30 «Ìóëüòèòðÿíäèÿ» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00, 02.30 «Íîâîñòè» 07.10, 15.15, 19.10 «Ðàäè æèçíè» 07.15 Ä/ô «×óäî-îðóæèå è ìèñòèêà â III ðåéõå» 08.00, 18.30, 23.30 «Òåìà äíÿ» 08.30, 18.00 «Èíôî-öåíòð» 09.00, 16.00, 03.00 Ò/ñ «Ìÿòåæíûå äóõîì» 10.00, 15.30, 05.30 «Îòäåë êàäðîâ» 10.30 Õ/ô «Øàøëûê» 12.00 Ì/ñ «Àðñåí Ëþïåí» 13.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè». «Îòâåòíûé óäàð» 15.20 «Ïðÿìàÿ ðå÷ü» 17.00 «Ìèð àâòî» 19.00 «Íàðîäíàÿ äóìêà» 19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 20.00 Ä/ô «Ïîðòðåò ìèñòèêà. Ðåéõñôþðåð ÑÑ Ãåíðèõ Ãèììëåð» 20.45 Õ/ô «Ñîáà÷èé ïàðê» 22.20 «Ìàãèÿ ïðèðîäû» 22.50 «Ýíöèêëîïåäèÿ» 00.00 Ò/ñ «Áàðíè Áàðíàòî» 00.50 Õ/ô «Òèãðèöà Øàîëèíÿ» 04.00 Õ/ô «Äåíåæíûå êîðîëè»

ÒÐÊ «ÓÊÐÀÈÍÀ» 06.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ñîáûòèÿ 07.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 08.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Ò/ñ «Ñëåä» 10.05, 20.00 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» 12.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16.00, 04.05 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîöåëóé! Íîâàÿ èñòîðèÿ» 19.20, 04.50 «Ãîâîðèò Óêðàèíà» 22.00, 03.35 Ñîáûòèÿ äíÿ 00.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-7» 02.05 Ò/ñ «ÑÎÁл 05.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

ÍÒÍ 05.05 Õ/ô «Ïî 206-é» 06.40 Õ/ô «Çìååëîâ» 08.30 Óòðåííèé «Ñâiäîê» 09.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 10.00 «Äî ñóäà» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 12.40, 19.30 Ò/ñ «Ñëåïîé» 14.50, 17.00 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 16.45, 19.00, 21.40, 02.40, 04.10 «Ñâiäîê» 22.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» 23.00 Ò/ñ «Âñïîìíèòü áóäóùåå» 00.00 Ò/ñ «CSI: Íüþ-Éîðê» 01.00 Ò/ñ «NCIS: Ëîñ-Àíäæåëåñ-2» 03.10 «Ðå÷îâèé äîêàç» 03.40, 04.40 «Ïðàâäà æèçíè»

Ê1 06.30 «TOP SHOP» 07.30 «Ìóëüòôèëüìû» 10.10 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû — âåäüìû» 14.00 Ò/ñ «Äèêèé àíãåë» 15.00, 19.00 «Îðåë è Ðåøêà» 16.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 17.00, 21.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» 18.00 «Çâàíûé óæèí» 22.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 23.00 «ÓñîËàïîÕâîñò» 00.10 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè» 01.10 «Íî÷íàÿ æèçíü»

Ê2 05.20, 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 05.55 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ

07.45, 13.20, 21.05 Ì/ô 10.10, 10.50, 19.50, 20.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20, 15.00 Äåëî âêóñà 12.20, 16.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 18.00, 21.40 Ò/ñ «Òàòüÿíèí äåíü» 22.40 Òåëåôîí äîâåðèÿ 23.35 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 00.40 Ãëÿíåö 01.25 Öâåò íî÷è

ÍÎÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.15 Àäñêîå ñâèäàíèå 06.10 Teen Time 06.15, 13.30 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» 06.35, 07.00, 07.35, 08.35 Ïîäúåì 06.40, 13.45 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 09.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» 10.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 11.00, 18.00, 22.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.25, 14.30 Kids Time 14.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» 16.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð 19.20 Àáçàö! 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.05 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 01.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà» 02.10 Ò/ñ «Ñïëåòíèöà» 03.05 Óêðà¿íöi. Âiðà 03.55 Ìîÿ àäðåñà — Ñîëîâêè 04.15 Äâi Äîëi 04.50 Óñìiøíèê

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Ñåãîäíÿ î ãëàâíîì 07.00 Óòðåííèå êóðàñàíû 10.00, 04.30 Ìóçûêà 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Ñåãîäíÿ» 11.10 ×àñòíûå íîâîñòè 11.40, 12.40, 14.40, 16.30, 17.40, 19.10 TBiNews 12.30, 13.10 Àðò äîçîð 12.35, 13.15, 19.25 Áàçàð_IÒ 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 03.00 Îñîáîå ìíåíèå 14.10 World Stories. Ìåæäóíàðîäíûå êîððåñïîíäåíòû 22.00, 02.00 Homo sapiens 01.00, 03.30 Âîêðóã ñâåòà

ÒÎÍÈÑ 06.00 «Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Ñåðãåé Áóáêà» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Ñîöèàëüíûé ïóëüñ» 06.55, 18.50, 22.40 «Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ» 07.00, 05.00 «Óòðåííèé ýñïðåññî» 09.00, 20.00 Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü 10.00, 16.50 «Àëëî, äîêòîð!» 11.15 Íèêîëàé Âàëóåâ. Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå 12.45 «Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ» 13.20 «Öèâèëèçàöèÿ Incognita» 14.00, 22.45 Ä/ñ «Âîäíûé ìèð» 15.15, 21.25 «Ñîöèàëüíàÿ ýêîíîìèêà» 16.20, 00.00 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà» 17.50 «Àëëî, àäâîêàò!» 19.00  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà. Íèêîëàé Çàñååâ-Ðóäåíêî, 3 ÷. 21.35 Çâåçäíûå èñòîðèè. Àðèíà Øàðàïîâà. Óëûáêà äëÿ ìèëëèîíîâ 00.30 Ò/ñ «Ýñêîðò àãåíòñòâî» 02.05 Õ/ô «Êîðïîðàöèÿ ìå÷òû» 03.35 Àìóðíûå ìåëîäèè 04.00 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÓÊÐÀÈÍÀ 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 01.00 Íîâîñòè 04.05, 07.15 «Äîáðîå óòðî» 07.40 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 08.30 «Æèòü çäîðîâî!» 09.45, 00.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 10.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 10.50, 02.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 12.00 Äðóãèå íîâîñòè 12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 13.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 14.00 «Îíè è ìû» 15.00 «Â íàøå âðåìÿ» 16.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

16.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 17.40, 01.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 19.00 «Âðåìÿ» 19.30, 02.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 20.35, 22.10 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.00 Íî÷íûå íîâîñòè 23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 23.50 «Ïîëèòèêà»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÅÂÐÎÏÀ 05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 08.15 «Äîáðîå óòðî» 09.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 09.30 «Æèòü çäîðîâî!» 10.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 11.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 12.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 13.00 Äðóãèå íîâîñòè 13.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 14.15, 17.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 14.30, 01.50 «Îíè è ìû» 15.20 «Â íàøå âðåìÿ» 16.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.00, 00.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 19.00, 23.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 20.00 «Âðåìÿ» 20.30, 03.10, 04.05 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 22.50 Íî÷íûå íîâîñòè 23.00 «Ïîëèòèêà» 02.35 «Ñëåä»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 03.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 01.00 Íîâîñòè 03.05 «Äîáðîå óòðî» 07.15, 02.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 07.45 «Æèòü çäîðîâî!» 08.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 10.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 11.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 11.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 12.00 Äðóãèå íîâîñòè 12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 13.15 «Îíè è ìû» 14.10 «Â íàøå âðåìÿ» 15.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 17.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 19.00 «Âðåìÿ» 19.30 Ò/ñ «Íþõà÷» 21.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 22.10 «Ïîëèòèêà» 23.25, 01.05 Õ/ô «Îñàäà» 01.30 «Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. Íåâûíîñèìûé áàëàãóð»

ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ (ÑÍÃ) 04.00 «Óòðî Ðîññèè» 08.05, 03.10 Ò/ñ «Õîçÿéêà ìîåé ñóäüáû» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 «1000 ìåëî÷åé» 10.15 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 11.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö» 12.30, 17.40 Âåñòè-Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.05, 23.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî «Èâàí äà Ìàðüÿ» 14.00, 02.25 «Îñîáûé ñëó÷àé» 15.20 Ò/ñ «Ñâàòû-5» 18.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 19.55 Ò/ñ «Áåðåãà ìîåé ìå÷òû» 21.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 22.40 «Îïåðàöèÿ «Ýäåëüâåéñ» Ïîñëåäíÿÿ òàéíà» 00.25 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 1 ñ. 01.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»

ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß» 03.00 «Óòðî Ðîññèè» 07.00 «1000 ìåëî÷åé» 07.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 08.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30, 12.30, 15.10, 17.40 ÂåñòèÌîñêâà 09.50, 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 10.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 11.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 13.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö» 15.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5» 16.35 «Ïðÿìîé ýôèð» 18.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 19.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-13» 21.50 Ò/ñ «Ñâàòû-6» 00.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 01.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-18» 02.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ-ÌÈÐ 04.00 «ÍÒ óòðîì» 06.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»


ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ñåãîäíÿ» 08.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 09.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 10.00 Ò/ñ «Çàõâàò÷èêè» 11.35 «Äî ñóäà» 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×Ï 14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò» 15.40 «Äåëî âðà÷åé» 17.30, 01.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 18.35, 02.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 19.25, 21.40 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 21.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè» 23.30 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-2» 03.30 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!

ÍÒ 04.00 «ÍÒ óòðîì» 06.35, 08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ñåãîäíÿ» 08.55 «Äî ñóäà» 09.55, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 12.35 «Äåëî âðà÷åé» 13.30, 16.30 Îáçîð. ×Ï 14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 15.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 17.30 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 21.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè» 21.35 Ò/ñ «Øàõòà» 23.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 00.35 Äèêèé ìèð0+ 01.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»

TB ÖÅÍÒÐ 06.00 «Íàñòðîåíèå» 08.10, 17.00 «Äîêòîð È…» 08.35, 17.50, 05.30 Ì/ñ «Ëåãåíäà î Çîððî» 09.00 Ò/ñ «Ñàìàðà» 09.45 «Ìîçãîâîé øòóðì. Çàï÷àñòè äëÿ ÷åëîâåêà» 10.10, 23.35 «Ìîñêîâñêèå èñòîðèè Âàñèëèÿ Ëèâàíîâà» 10.35, 21.05 Ò/ñ «Ãàëèíà» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Ò/ñ «Ëèöåâîé ñ÷åò» 13.25, 18.55 Ì/ô 13.40, 00.40 «Äîì ââåðõ äíîì» 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 «Íàøà Ìîñêâà» 15.20 Ò/ñ «Çîëîòàÿ òåùà» 16.10, 20.55 Ì/ñ «Âîëê Àëüáåðòî» 16.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè» 18.10, 03.40 Ò/ô «Æèçíü êàê æèçíü. Àâàðèÿ» 19.10, 02.10 «Ïðàâî ãîëîñà» 20.15, 00.25 «Ïåòðîâêà, 38» 20.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» 22.20 «Ðóññêèé âîïðîñ» 22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêèé Îòåëëî» 00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 01.30 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà-4. Àãåíò è ñîêðîâèùå íàöèè» 03.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêàÿ ïðèñëóãà» 04.25 «Ìîçãîâîé øòóðì. Íàíîòåõíîëîãèè» 04.50 Ä/ô «Ñåðãåé Ôèëèïïîâ. Ëþäè, àó!»

ÐÅÒÐÎ 04.00 «Ïåñíÿ ãîäà-82» 06.25 Êîíöåðò È. Àëëåãðîâîé 06.50, 18.55 «Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè» 07.20, 13.25, 19.25, 01.20 Ò/ñ «×åðíàÿ ãàäþêà» 07.55 Õ/ô «Øêîëà âîðîâ-2» 09.30 «Ïåñíÿ ãîäà» 10.00 «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ» 11.05 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ðåëèêâèÿ» 12.35, 18.10 «Æèâàÿ èñòîðèÿ» 14.00 Õ/ô «Ïðîêàæåííàÿ» 15.30, 21.30 «Ïîêà âñå äîìà» 16.00 «Ïåñíÿ ãîäà-77» 19.55 Õ/ô «Àä ïîñðåäè ãîðîäà» 22.00, 23.55 «Ïåñíÿ ãîäà-78» 01.55 Õ/ô «Äæèíäæåð è Ôðåä»

ÍÎÑÒÀËÜÃÈß 04.00 «Óìåëûå ðóêè» 04.35 Ä/ô «Äâîå íà ëüäó» 05.05 «Ïîåò Àëåêñàíäð Ñåðîâ» 05.40 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èíñïåêöèÿ» 1 ñ. 06.45 Ì/ô 07.00, 13.00, 19.00 «ÂÐÅÌß» 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 «Ðîæäåííûå â ÑÑÑл 09.00, 15.00, 21.00 «Ïåòåðñ ïîïøîó» 10.00 «Ìàñòåðà ýêðàíà» 11.25 Ìóç/ô «Îïåðàöèÿ «Ãåðöîã» 11.45 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èíñïåêöèÿ»

2 ñ. 16.00 Ä/ô «Âàøå ìíåíèå ïî äåëó…» 17.00 «Ïîåò Ëþäìèëà Ñåí÷èíà» 17.40 Õ/ô «Òàéíà ñíåæíîé êîðîëåâû» 1 ñ. 22.00 Êîíöåðò ãðóïïû «Ìàøèíû âðåìåíè» 00.00 «...Òàê æèòü ìîæíî!» 01.00 «Ìàñòåðà èñêóññòâ» 02.10 «Ïðîäîëæàåì ðàçãîâîð î ìóçûêå» 03.35 Ä/ô «Ãàáðîâî ñìååòñÿ»

ÊÐÒ 06.00, 07.00, 08.05, 13.15, 15.55, 05.30 «Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà» 06.25 «Äåíü àíãåëà» 06.30, 08.45, 12.00, 13.05 «Áàáóëÿ-àíòèêðèçèñ» 06.40, 08.25 «Çàãîðîäíûé äîì» 06.50, 08.35, 12.25 «Ñàä, îãîðîä» 07.40, 12.30, 19.15, 05.10 «Çäîðîâüå» 08.00, 16.50 «Ïîãîäà» 08.50, 19.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìîëîäîãî Èíäèàíû Äæîíñà» 10.30, 16.20 «Ìàãèÿ ïðèðîäû» 11.00, 13.30, 22.50 «Þâåëèð» 12.10, 12.50, 17.20 «Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè» 16.55 «Àðõèâû èñòîðèè» 17.30 Õ/ô «Ïðîêàæåííàÿ» 21.05 «Íà ñîí ãðÿäóùèì» 21.15 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ëþê» 00.50 «Òåëå÷àò» 01.50 «Òðè öâåòà âðåìåíè» 02.20 «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî» 02.50 «Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè» 03.20 «Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ» 03.50 «×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü» 04.35 «Àêâàñêîï» 04.55 «Êèíîïðîåêòîð»

ÍËÎ Ò 05.10 «Ñìåõ áåç ïðàâèë» 06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 06.50 Ì/ñ «Òðóäíûé ðåáåíîê» 07.35, 14.30, 03.15 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» 08.25 Ä/ñ «Ôàêò èëè âûìûñåë: Ïàðàíîðìàëüíûå ÿâëåíèÿ» 09.15, 10.10, 16.20, 17.10 Comedy Club 11.55, 19.45 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 13.45 Ò/ñ «Âðåìÿ ïðèçðàêîâ» 18.55, 01.30 Comedy Woman 21.40 Ò/ñ «Çàãîâîð 365» 22.30 Ò/ñ «Õðàíèëèùå 13» 23.15 Ò/ñ «Áåññîííûå íî÷è» 23.35 Ò/ñ «Óèòíè» 00.00 Õ/ô «Ïñèõóøêà» 02.20 «Óáîéíîé íî÷è» 04.05 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

MAXXI-TV 06.35, 19.25 Éîãà 07.20, 13.35 «Äåòñêîå âðåìÿ» 08.05 «Ñáðîñèì ëèøíåå» 08.30, 20.15 «Âñå ïðî âñå» 09.05, 14.35 «Âîñòî÷íûå òàíöû» 09.35, 13.00 «Áîëüøîå êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå Ïîëÿ è Íèêà» 10.15 «Âûäàþùèåñÿ ìóæ÷èíû» 10.30 Äæóíãëè øîó-áèçíåñà 11.10, 22.55, 23.55 MaxxiÌóçûêà 11.40, 21.10 Ò/ñ «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà-2» 15.15 Þâåëèðî÷êà 20.00 Âå÷åðíèé ìóëüòèê 20.30 «Æåíñêèå îòêðîâåíèÿ» 22.10 «ÊèíîÌàêñè» 23.10 «Ukrainian Fashion Week»

ÌÅÃÀ 06.00, 17.00  ïîèñêàõ èñòèíû 06.40 ×óäåñà ìèðà 07.30 Îñìàíû: ñåêðåòû ñóëòàíîâ 08.20 Ñòàÿ 09.10, 19.40 Èñêàòåëè 10.10  ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé 11.00 Õ/ô «Âðàã ó âîðîò» 13.00 Îñâåíöèì 14.00, 21.40 Ñîâðåìåííûå ÷óäåñà 15.00, 18.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16.00 Ãðîìêîå äåëî 18.00 Ä/ô «Õðóùåâ ïðîòèâ Ðîêîòîâà. Õðîíèêà îäíîé êàçíè» 20.40 Ä/ô «×åðíîáûëü: æèçíü è ñìåðòü àêàäåìèêà Ëåãàñîâà» 22.30 Ïëàíåòà Çåìëÿ 23.30 Çàãàäêè Âñåëåííîé 00.30 Ïîêåð 01.20 Øïèîíû è ïðåäàòåëè

ÃÀÌÌÀ 06.00 Êîíöåðò 07.05, 03.15 Ãàììà âêóñà 07.30, 16.00, 19.00, 21.30, 00.15, 02.10 Ãàììà íîâîñòåé

13.12.2013 07.50, 19.15, 21.50, 00.35, 02.30 Ãîðÿ÷àÿ òåìà 08.05, 23.45 Ðÿäîì ñ áóäóùèì 08.35, 19.55 Ñòðàííîå äåëî 09.35 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 10.30 «2000 ñåêóíä» 11.00, 16.15 ß è ìîé äîì 11.25 Ìóëüòôèëüìû 13.45, 20.45 Ò/ñ «Àýðîïîðò» 14.35, 22.10 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» 15.30, 02.45 Çàâòðà PRO 16.35, 01.20 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî» 17.25 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 18.15, 22.55 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè 19.35 Çàáûòûé êÐÀÉ 00.50 Âòîðæåíèå 04.10 Ñòîëè÷íûå òàéíû

ENTER-ÔÈËÜÌ 05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 09.45 Õ/ô «Õîðîøî ñèäèì» 11.15, 16.15 «Øóòêà çà øóòêîé» 12.15, 22.30 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 14.15 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 17.05 Õ/ô «Áàáíèê» 18.25 Õ/ô «Áàáíèê-2» 19.45 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 00.35 Õ/ô «Áåñïðåäåë» 02.10 Õ/ô «Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ» 03.25 Õ/ô «Àííà íà øåå» 04.45 Êèíîëÿïû

ÌÅÍÞ Ò 06.35 Äåòñêîå ìåíþ. Êóëèíàðíûå óðîêè íà «Äà÷å» 07.20 Øêîëà âêóñíîé æèçíè 07.55, 12.35, 18.55 Ñëàäîñòè 08.25, 15.20, 21.00 Ñìàê 09.00, 17.00, 23.00 Çåëåíûé îãóðåö 09.30, 20.30 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî 10.00, 13.05, 21.40, 23.30 Ïîäåëèñü ðåöåïòîì 10.45, 14.45, 19.10 Ñîâåòû îò øåôà 11.10, 16.10, 17.40, 19.40 Ñëàäêàÿ æèçíü 12.05, 20.00, 23.50 Ñëóæáà êóëèíàðíîé ðàçâåäêè 13.30, 18.00, 22.00 Äàâàé ïîïðîáóåì 16.45 Âêóñíÿòèíà 00.20 Ôååðèÿ ïóòåøåñòâèé 00.50 Íî÷ü íà êóõíå

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô «Ñåíñàöèÿ» 02.30, 08.30, 14.30 Ì/ñ «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé». Ì/ô «Ãäå òû, Ãîëóáàÿ Çîëóøêà?..», «À Âäðóã Ïîëó÷èòñÿ!..» 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ æóêîâ». Ì/ô «Ïîäàðåíêà», «Æåëòûé àèñò» 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô «Âåñåëîå ñíîâèäåíèå èëè Ñìåõ è ñëåçû». 2 ñ. Ì/ô «Ñëó÷àé ñ áåãåìîòîì», «Ãäå îáåäàë âîðîáåé?», «Ôëàìàíäñêèé ìàëü÷èê» 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîè» 06.00, 12.00, 18.00 «Óðîêè òåòóøêè Ñîâû». «Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäåíèÿ». Ì/ô «Æèâàÿ èãðóøêà», «Êîðîòûøêà — çåëåíûå øòàíèøêè», «Ñëîíåíîê çàáîëåë»

ËÞÁÈÌÎÅ ÊÈÍÎ 06.00 «Çåëåíàÿ êàðåòà» 08.00 «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè» 10.00 «Ñîáëàçí» 12.00 «Àðèíêà» 13.30 Ò/ñ «20 äåêàáðÿ». «Ñàáîòàæ» 15.00, 16.30 «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 18.00 «Ñòðîãèé þíîøà» 20.00 «Â òîé ñòðàíå» 22.00 «Ìàãèñòðàëü» 00.00 «Êîðîëü Ëèð» 01.30 Ò/ñ «20 äåêàáðÿ». «Òåððîð» 03.00, 04.30 «Âñòðåòèìñÿ â ìåòðî»

ÄÎÌ ÊÈÍÎ 02.20, 14.20 Ò/ñ «Íà íîæàõ» 04.05, 16.10 Ò/ñ «Ïàïàøè» 05.45 «Ïðîèñøåñòâèå» 06.25 «Êî ìíå, Ìóõòàð!» 07.50 «Ìû èç äæàçà» 09.20 «Çîëîòîå ñå÷åíèå» 11.00 «Î òåáå», «Ðàáà ëþáâè» 13.55 «Êðîêîäèë» 14.10, 18.10, 02.15 «Îêíî â êèíî» 18.00 «Ðåøèòüñÿ íà…» 18.20 «Ìèííåñîòà» 19.55 «Ñòàêàí âîäû» 22.10 «Ãîëóáàÿ êîñòü» 22.35 «Ìîÿ ìîðÿ÷êà» 23.50 «Ñâåàáîðã»

ÐÓÑÑÊÈÉ ÈËËÞÇÈÎÍ 22.00 «ß Âàì áîëüøå íå âåðþ» 23.35 «Ïóòü»

01.23 «Ïðåäñêàçàíèå» 03.15 «×åòûðå âîçðàñòà ëþáâè» 04.55, 11.35, 17.25 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó» 06.20 «Ëèöî ôðàíöóçñêîé íàöèîíàëüíîñòè» 07.45 «Ïðîùàéòå, äîêòîð Ôðåéä» 09.35, 10.35 «Ïèðîæêè ñ êàðòîøêîé» 12.50 «Åãîðèíî ãîðå» 14.20 «Ïðîñòûå âåùè» 16.10 «Ñðî÷íûé ôðàõò» 18.50 «Ëüâèíàÿ äîëÿ» 20.40 «Ïÿòàÿ öåíòóðèÿ»

ÒÅËÅÊËÓÁ 19.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-9» 20.00 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-2» 21.00 Ò/ñ «Íàäåæäà» 22.00 Ò/ñ «Ïàóòèíà-6» 23.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê-2» 00.00 Ò/ñ «Íà óãëó ó Ïàòðèàðøèõ-4»

TV1000 ÐÓÑÑÊÎÅ ÊÈÍÎ 04.20 «Òåàòð» 07.00 «Ñïàðòàêèàäà. Ëîêàëüíîå ïîòåïëåíèå» 09.00 «Ñâàäüáà» 11.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà» 13.00 «Çäðàâñòâóéòå, ìû âàøà êðûøà» 15.00 «Íîâîãîäíÿÿ æåíà» 17.00 «Íî÷ü çàêðûòûõ äâåðåé» 19.00 «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 20.45 «Èñêóïëåíèå» 23.00 «Âûêðóòàñû» 00.50 «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» 03.00 «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë»

TV1000 04.00 «Âëàñòåëèí êîëåö-2: Äâå êðåïîñòè» 07.10, 13.20 «Êðóïíàÿ ðûáà» 09.25 Õ/ô «Âëþáëåííûå» 11.15 Õ/ô «Æèçíü ïî Äæåéí Îñòèí» 15.40 Õ/ô «Íåóêðîòèìûå ñåðäöà» 18.00 Õ/ô «Îëèâåð Òâèñò» 20.15 «Âëàñòåëèí êîëåö: Âîçâðàùåíèå Êîðîëÿ» 23.40 Õ/ô «Ïî âåðñèè Áàðíè» 02.05 Õ/ô «Äåâóøêà èç âîäû»

XSPORT 00.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 13.00, 21.30 Íîâîñòè 00.50, 04.10 Õîêêåé. ÍÕË. Ïèòòñáóðã — Òîðîíòî 02.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Êèòàÿ-2013. Æåíùèíû 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 12.45, 13.15 Ñïîðòèâíûå îáçîðû 08.00 Áîêñ. Ëó÷øèå áîè UBP 10.30, 13.30 Âåçäåñóùàÿ êàìåðà 11.30 Îõîòà â Íîâîì ñâåòå 14.30 ÉÎÉ 15.00, 22.50 Ýêñòðåìàëüíûé ñïîðò 16.00 Òàèíñòâåííàÿ Àçèÿ 17.00 Àðìðåñòëèíã. ×Ì-2013 18.40 Áîéöîâñêèé êëóá 20.30 Áîêñ. Áðàéàí Ðîóç — Õàâüåð Ìàñèåëü 21.50 Ñâåðõ÷åëîâåê ñðåäè íàñ

ÒÊ «ÔÓÒÁÎË 1» 06.00, 07.50, 10.00, 15.40, 22.30, 01.00, 03.15 Ôóòáîë NEWS 06.15 Æóðíàë Ëèãè ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 06.45 Îáçîð ìàò÷åé Ëèãè Åâðîïû ÓÅÔÀ 08.00 Ìèëàí — Ðîìà. ×åìïèîíàò Èòàëèè 10.30 Òîòòåíõýì — Ëèâåðïóëü. ×åìïèîíàò Àíãëèè 12.25 «Åâðîïåéñêèé weekend» 14.00, 21.50 Futbol Mundial 14.40 «Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé» 16.00 Ä/ñ «Äîíáàññ Àðåíà» 16.35 Îñàñóíà — Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 18.40 ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Îáçîð òóðà 19.45 Ìàí Ñèòè — Àðñåíàë. ×åìïèîíàò Àíãëèè 22.55 Íàïîëè — Èíòåð. ×åìïèîíàò Èòàëèè 01.20 ×åëñè — Êðèñòàë Ïýëàñ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 03.30 Ëèîí — Ìàðñåëü. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè

13

ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ (ò. 778-44-77) 15 ÐÈÃÎËÅÒÒÎ, îïåðà, 18.00 ²ìåí³ ØÅÂ×ÅÍÊÀ (ò. 744-11-27) 13 ÑÌ²Õ ËÀÍÃÓÑÒÈ, (ðåæ. ç.ä.è.Ó. Ñ.×ÓËÊÎÂ, ôåñòèâàëü «Â³âàò àêòîð!»), 18.30 14 ÊÀÉÄÀØÅÂÀ Ѳ̒ß, òðàã³êîìåä³ÿ, 17.00 15 ïðåì’ºðà ñåçîíó ØÀËÅÍÅ ÊÎÕÀÍÍß ÃÅÒÜÌÀÍÀ, ³ñòîðè÷íà äðàìà, 17.00 Èìåíè ÃÎÐÜÊÎÃÎ (ò. 778-48-69) 14 Ì. Ãîðüêèé ÍÓÍ×À  ÑÒÈËÅ FLAME, ìîíîñïåêòàêëü Íàòàëèè ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÉ (ôåñòèâàëü «Âèâàò àêòåð!»), 17.00 14 Çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ «ÂÈÂÀÒ ÀÊÒÅÐ!» è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé, 18.30 15 ïðåìüåðà ñåçîíà ÄÈÊÀÐÜ, ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ, 17.00 19 Äåíü ñâÿòîãî Íèêîëàÿ. Ïðåìüåðà ñêàçêè ÈÂÀÍ-ÌÅÄÂÅÄÜ, èëè ÑÊÀÇ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÊÍßÇÜ ÄÎ×ÊÓ ÎÒ ÆÅÍÈÕΠÏÐßÒÀË, 11.00, 13.00 20 ÕÀÍÓÌÀ, ãðóçèíñêàÿ îïåðåòòà, 18.30 21 ÑËÈØÊÎÌ ÆÅÍÀÒÛÉ ÒÀÊÑÈÑÒ, ñóïåðêîìåäèÿ, 17.00 Ìîëîäåæíûé «ÊÀÌÅÐÍÀß ÑÖÅÍÀ» (ò. 745-35-70) Äëÿ äåòåé: 14 ÍÎÑÎÐÎà ÒÀ ÆÈÐÀÔÀ, ëÿëüêîâà êàçêà, 11.00 15 ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ, êóêîëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà, 11.00 21 ÀÁÅÒÊÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß, ëÿëüêîâà ìóçè÷íà êàçêà, 11.00 Äëÿ ìîëîäåæè: 13 ¹13, èëè ØÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü, ñóïåðêîìåäèÿ, 18.30 14 (17.00), 20 (18.30) ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ, ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Ìîëîäåæíûé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð «ÂÅÐÈÌ!» (ò. 790-99-31) 14 ×ÀÉÊÀ, ïîïûòêà êîìåäèè, 17.00 21 ïðåìüåðà ñåçîíà ÇÀÁÛÒÜ ÃÅÐÎÑÒÐÀÒÀ! Òðàãèêîìåäèÿ, 17.00 Óêðà¿íñüêèé òåàòð îäíîãî àêòîðà «ÊÐÈÊ» (ò. 32-46-18) 13 ËÎ˲ÒÀ (çà Â. Íàáîêîâèì), 18.00 14, 15 ÑÎÍÖÅ Â Î×ÀÕ ÒÂίÕ, âèñòàâà-êîíòàêò, 18.00 19—22, 26 ïðåì’ºðà ñåçîíó ÍÅϲÇÍÀͲ (çà «Ëèñòîì íåçíàéîìêè» Ñ.Öâåéãà), 18.00 Òåàòðàëüíî-õóäîæí³é ÊÎËÅÄÆ (ò. 745-21-53) Ôåñòèâàëü «Âèâàò àêòåð!» 13 Ë. Êîñòåíêî ÐÎÇÏ’ßÒ² ÑÍÈ (ðåæ. ðîáîòà ñòóäåíòà Ä. ÑËÞÑÀÐß), 12.00 13 ÏÐÅÄÏÎËÎÆÅÍÈÅ, ñòóäåíòñüêà âèñòàâà (ðåæ. Ã. ÁÎÃÎÌÀÇ-ÁÀÁ²É), 13.00 Ãîðîäñêîé ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË (Ïîáåäà-6, ò. 370-23-06) 14, 15 ÊÓÊËÛ Â ÖÈÐÊÅ, âåñåëîå ïðåäñòàâëåíèå, 11.00, 13.00 21, 22 ËÈÑÈ×ÊÀ-ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ ² ÂÎÂÊ-ÏÀͲÁÐÀÒ, çà ìîòèâàìè óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ êàçêè, 11.00, 13.00 ÒÅËÅÒÅÀÒÐ (ò. 38-52-60) Êèíîêëóá «Èëëþçèîí»: 15 õ/ô «ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË», ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (ðåæ. Äæîí Òåðòåëòàóá), 14.00 22 õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü», ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ, (ðåæ. Ýëüäàð Ðÿçàíîâ), 14.00 Âõîä ñâîáîäíûé «ÀÐÒ-ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (ïë. Êðàñíàÿ, 3à, ò.: 371-45-22, 050-42-11-304) 13 Ïÿòü ëåò õàðüêîâñêîé ãðóïïå «ÐUR: PUR!», 19.00 14 Êîíöåðò «ÎÐÃÈß ÏÐÀÂÅÄÍÈÊλ, ìóçûêà è ìèñòèêà, 18.00 15 Òåàòðèê «Ãàìàþí»: ñïåêòàêëü «ÀÇ ÅÑÌÜ ÒÂÀÐÜ» Â. Ïîíèçîâ, ðåæ. Âàëåðèé ÊËÅÉÌÅÍÎÂ, 19.00 15 V ôåñòèâàëü ñûðîåäíîé êóõíè (ëåêöèè, ìàñòåð-êëàññû, ÿðìàðêà) 18 «ÁÅÑÅÄÛ Î ÌÓÇÛÊÅ», äèñêóññèîííûé êëóá: «Â ÏËÅÍÓ ÑÒÅÐÅÎÒÈÏλ, âåäóùèé Âëàäèìèð ÑÊÓÐÀÒÎÂÑÊÈÉ, 18.30 18, 19 Ìàñòåð-êëàññû ïñèõîòåðàïåâòà Åëåíû ÐÛÕÀËÜÑÊÎÉ «ËÞÁÎÂÜ Â ÆÈÇÍÈ ÆÅÍÙÈÍÛ», 19.00 19 Ãðóïïû «ÊÎÍÒÎÐÀ ÊÓÊÀ» (Ñàìàðà) è «BAD TASTE» (Óêðàèíà), 18.00 ÔÈËÀÐÌÎÍÈß (ò. 778-15-14) 13 Âîêàë-øîó «ÊÎÍÑÎÍÀÍÑ» (õóä. ðóê. Åâãåíèÿ ÍÈ×ÂÅÅÂÀ), 18.30 14 Ïðåìüåðà êîíöåðòíîé ïðîãðàììû «WHITNEY HOUSTON», 17.00 15 Ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé ïðîåêò «ÞÍÀß ÎÏÅÐÀ». Ñïåêòàêëü «ÊÈÒÅÆ» Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ, Ïîñòàíîâêà Âëàäèìèðà è Îëüãè ÑÊÓÐÀÒÎÂÑÊÈÕ, 16.00 16 ( çàëå òåàòðà èì. Øåâ÷åíêî) Áåòõîâåí Ñèìôîíèÿ ¹9. Èñï.: àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð, äèðèæåð — ç.ä.è.Ó. Íàòàëèÿ ÏÎÍÎÌÀÐ×ÓÊ, õîð òåàòðà îïåðû è áàëåòà, ñîëèñòû Êèåâñêîé Íàöèîíàëüíîé îïåðû, 18.30 21 Ïðåìüåðà êîíöåðòà «BANDURA&Ko», 17.00 ÄÎÌ ÎÐÃÀÍÍÎÉ È ÊÀÌÅÐÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ (ò. 52-30-05) 14 «Â²ÇÅÐÓÍÊÈ Ð²ÇÄÂÀ». Âèê.: àíñàìáëü «Ñ²×ÅÑËÀÂÑÜʲ ÌÓÇÈÊÈ» Ëþäìèëè òà Àíäð³ÿ ÏÀÐÕÎÌÅÍʲÂ, Îêñàíà ÊÎÇÜßÊÎÂÀ (îðãàí), 15.00 15 Ñåì. àáîí. «ÌÅËÎÄÈÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ È ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ», 12.00 15 «ÄÈÀËÎà ÑÒÎËÅÒÈÉ». Èñï.: ç,à.Ó. Íàäåæäà ÞÐÈÉ×ÓÊ (îðãàí) è Þðèé ÁÅÄÍÈÊ (ôëåéòà), 15.00 17 «ËÈÑÒÀß ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ». Èñï.: Âèêòîðèÿ ÃÀÌÀÇÎÂÀ (îðãàí), Þðèé ÌÈÍ×ÓÍ (òåíîð), Òàòüÿíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ (ôëåéòà), Åêàòåðèíà ÏÀÐÓÑÎÂÀ (ô-íî), êâàðòåò «ÃÀÐÌÎÍÈß» Ëþäìèëû ÑÅÌÅÍÎÂÎÉ, 18.30 19 «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ». Èñï.: ç.à.Ó. Íàäåæäà ÞÐÈÉ×ÓÊ (îðãàí), Îêñàíà ÊÎÇÜßÊÎÂÀ (îðãàí), êâèíòåò «FOLK-DRIVE» Ëþäìèëû ÂÅÐÅÙÀÊÎ, Òàòüÿíà ÓËÜÊÈÍÀ (ñîïðàíî), 18.00 Äåêàáðüñêèé ôåñòèâàëü «ÏÎÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÎÉ» 21 Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ. Êîíöåðò è ëàçåðíàÿ àíèìàöèÿ, 15.00 ÖÈÐÊ (744-86-59) Ñ 21 äåêàáðÿ íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ Â ÖÈÐÊÅ»

 ÏËÀÍÅÒÀÐÈÈ 14 äåêàáðÿ,

ñóááîòà

11.00  íåáåñàõ è íà çåìëå (4+) 13.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ íà îðáèòå (9+) 15.00 Ïîèñêè æèçíè âî Âñåëåííîé (14+) 18.00 Ñòðîåíèå Âñåëåííîé (14+)

15 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå 11.00 Êîñìèê è åãî äðóçüÿ (4+) 13.00 Çâåçäíàÿ àçáóêà (10+) 15.00 Íåáî äðåâíèõ ìàéÿ (14+) Àäðåñ ïëàíåòàðèÿ: óë. Ðîãàëåâà, 10, ò.: 47-59-17, 377-18-05. Ñàéò: dneproplanet.dp.ua


14

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.12.2013 ÓÒ-1

06.00 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Íîâîñòè 06.20 Õî÷ó âñå çíàòü 06.35 Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà! 06.45, 07.45, 08.20 Ãîñòü ñòóäèè 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ñòðàíà on line 07.35 Ýðà áèçíåñà 08.35 Óòðåííèå ñîâåòû 08.45 Ïîëåçíûå ñîâåòû 09.00 Èòîãè äíÿ 09.25 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.40, 16.15 Ò/ñ «Òàéíà ñòàðîãî ìîñòà» 10.25 Ò/ñ «ÌîíòåÊðèñòî» 11.20 Ïóñòü Âàì áóäåò êðàñî÷íî! 12.00, 15.00, 18.20, 01.20, 03.00, 04.00 Íîâîñòè 12.10, 15.20, 18.50, 21.30, 05.50 Äåëîâîé ìèð 12.30 Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà 12.50 Ä/ô «Óì, âîïëîùåííûé â çâóê âîëøåáíûé» 13.35 Õ/ô «Ìàìà» 15.15 Euronews 15.35 Øàã ê çâåçäàì. Ñ Äíåì Ñÿòîãî Íèêîëàÿ 17.05 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» 1 ñ. 18.40 Ôèíàíñîâàÿ ïåðñïåêòèâà 19.10 Ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæäåíèå 19.35 Ôåñòèâàëü ïåñíè â Êîáëåâî (÷.2) 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00, 05.25 Èòîãè äíÿ 21.40 «Ïðåäâå÷åðüå» 22.30 Ôåñòèâàëü ïåñíè â Êîáëåâî 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 Èòîãè 23.25 Íà ñëóõó 23.50 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 01.40 Î ãëàâíîì 02.00 Òåëåàêàäåìèÿ 03.15 Êàê ýòî? 03.40 Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà 04.10 Ðîÿëü â êóñòàõ 04.40 «Ñåêðåòû óñïåõà» 05.20 Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé

ÈÍÒÅÐ 05.30, 18.00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» 06.15, 19.05 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Óòðî ñ ÈÍÒÅÐîì» 09.10, 20.30 Ò/ñ «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè» 11.10, 12.20, 04.05 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå âåëè…» 13.40, 03.20 «Ñóäåáíûå äåëà» 14.40 «Ñåìåéíûé ñóä» 15.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ â Óêðàèíå» 16.45 Ò/ñ «Àííóøêà» 20.00, 02.50 Ïîäðîáíîñòè 00.55 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê»

9 ÊÀÍÀË 06.00 Ì/ô 07.15 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 08.00 Íîâîñòè 9 êàíàëà 08.50 Êóëüòóðíîå ìåíþ 09.00 «Íîâîñòè 2+2» 09.25 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 3 ñ. 11.00 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçèäåíò» 1 ñ. 12.30 «Àïîêàëèïñèñ. Òàéíà ñïàñåíèÿ» 13.30 Ä/ï «Õî÷ó æèòü âå÷íî» 14.30 Ä/ï «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 14.55 Ä/ï «Òàéíû âåêà» 16.00 Ä/ï «Ïèñòîëåòû» 17.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûå íîìåðà» 18.00 Íîâîñòè 9 êàíàëà 18.30 «Àëåô — â íàøå âðåìÿ» 19.00 Ò/ñ «Ëèíåéíûé îòäåë» 21.00 «Íîâîñòè 2+2» 21.20 «ÄæåÄÀÈ» 22.00 Õ/ô «×óæîé-3» 00.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Áàðñåëîíà (Èñïàíèÿ) — Áóäèâåëüíèê (Óêðàèíà) 02.00 Õ/ô «Âå÷íûé çîâ» 14 ñ. 03.05 Õ/ô «Âèøíåâûå íî÷è»

11 ÊÀÍÀË 05.15, 06.10 Teen Time 05.20 Àäñêîå ñâèäàíèå 06.15, 13.30 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» 06.35 Ïîäúåì 06.40, 13.45 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 07.00, 08.30, 19.00, 21.30, 02.15, 04.35 Íîâîñòè 11 êàíàëà 07.35 Ïîäúåì 09.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» 10.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 11.00, 18.00, 22.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.25 Kids’ Time 14.30 «36, 6» 14.55 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» 16.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 19.30 «Respect TV» 20.00 «Âå÷åðíèé ðàçãîâîð» 20.30 «Ïî çàêîíó ÷åñòè ñ Èâàíîì Ñòóïàêîì»

20.45 «Â ïîèñêàõ èñòèíû» 21.00 «Oscar time» 22.00 «Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ» 23.05 Õ/ô «Ñõâàòêà» 02.45 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà» 03.05 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.10 Çîíà íî÷i 03.15 Ïðèñòðàñòi íàâêîëî ñèìâîëiêè 03.30 Ìàðêî Êðîïèâíèöüêèé 04.05 «Àâòîñòðàñòè»

1+1 06.00 «Ñëóæáà ïîèñêà äåòåé» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 «ÒÑÍ» 06.45, 07.10, 08.10 «Çàâòðàê ñ 1+1» 08.05 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðàâäà» 09.05, 17.10 Ò/ñ «Ëþáîâü è íàêàçàíèå» 11.05, 12.10, 13.30, 20.15, 21.20, 22.25 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» 14.35, 15.40, 01.55, 02.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 16.45, 05.20 «ÒÑÍ. Èçáðàííîå» 23.55, 03.35 Õ/ô «Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ»

ÑÒÁ 05.10 «×óæèå îøèáêè. Æåñòîêèå èãðû» 05.55 «×óæèå îøèáêè. Äíåâíèê ìîåé ñìåðòè» 06.40, 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!» 08.20, 18.20 «Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ» 10.00 Õ/ô «Íà ìîñòó» 12.10 «Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé» 13.55 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 14.55 «Çâàíûé óæèí» 18.00, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè» 20.00, 22.40 «Çâàæåíi òà ùàñëèâi3» 00.55 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» 02.30 Íî÷íîé ýôèð

34 ÒÅËÅÊÀÍÀË 06.00, 12.25, 15.50 «Ìóëüòôèëüìèê» 06.45 «Äåòàëè» 07.00 «Äåòàëè: Ñïîðò» 07.15 «Æèòü áóäåòå!» 07.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Ãîñòè èç ïàðàëëåëüíûõ ìèðîâ» 08.40 «ÍËÎ. Çàïðåòíûå òåõíîëîãèè» 09.30 «Ó ìåíÿ òåïåðü ñåìüÿ!» 09.50 «Çäðàâñòâóé, ýòî ß!» 10.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» 10.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå ñèëû» 11.00 «Çâàíûé óæèí» 12.00 «100 ïðîöåíòîâ» 12.50 «Êîñìè÷åñêèå èñòîðèè». «Áîéöû Âñåëåííîé». «Ëàáîðàòîðèÿ áîãîâ» 14.30 «×åãî õî÷åò æåíùèíà» 15.00 «Æèâàÿ òåìà» 16.00 «Òà÷êè ñî ñâàëêè», 8 ñ. 17.00 «Îòêðûòûé ìèðó» 17.15 «Ïàñòûðñêèå áåñåäû. Äåíü Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ» 17.30 «×óäî âîçìîæíî» 17.50, 18.15 «×óäåñà íà÷èíàþòñÿ…  äåíü Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ» 18.00 «Äåòàëè» 20.30, 23.00 «Äåòàëè: Èòîãè äíÿ» 20.45, 23.15 «Äåòàëè: Ñïîðò» 21.00 «Â ãîñòÿõ ó Äóíÿøè» 21.15 «Ïî çàêîíó ÷åñòè ñ Èâàíîì Ñòóïàêîì» 21.30 «Âíå èãðû» 22.00 «Çâàíûé óæèí» 23.30 «Íàø ñàä» 00.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Ïèðàìèäû. Òàéíà áåññìåðòèÿ» 00.50 «Ñîêðîâèùà çâåäíûõ ïðèøåëüöåâ» 01.40 «Êîëåñî âðåìåíè» 02.30 «Íåâèäèìàÿ ðàñà» 03.30 Ò/ñ «Äîêòîð Æèâàãî», 10-11 ñ.

ICTV 04.45 Ôàêòû 05.15 Ñâiòàíîê 06.20, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 06.25 Ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ 06.30 Ò/ñ «Òàêñè» 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 10.25, 16.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.10, 22.15 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 14.35, 20.10 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì» 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.25 Õ/ô «Îáñóæäåíèþ íå ïîäëåæèò-3. Âûêóï» 01.30 Ïðîâîêàòîð 02.15 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» 03.00 Õ/ô «Íåò ïóòè íàçàä» 04.30 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÒÅÒ 06.00 Òåëåïóçèêè 06.30 Æèçíü, ïîëíàÿ ðàäîñòè 07.00 Ïîáåäîíîñíûé ãîëîñ âåðóþùåãî 07.30 Ì/ñ «Ëàëàëóïñû» 07.45 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì

×ÅÒÂÅÐ, 19 ÃÐÓÄÍß 08.20 Ì/ñ «Øîó Ãàðôèëäà» 08.55 «Åðàëàø» 10.00, 21.05 Ñòðàíà Ó 11.05 Îäíà çà âñåõ 12.05 Ò/ñ «Êñåíà — ïðèíöåññàâîèí» 13.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 14.00 Áîãèíÿ øîïèíãà 15.45 Ó ÒÅÒà òàòî! 16.50 Êîðîëåâà áàëà 18.00 ÒÅÒêè è øìîòêè 19.00 Ìîäó íàðîäó 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» 22.10 «6 êàäðîâ» 23.30 Ò/ñ «Ñåêñ è ãîðîä» 00.30 «Ðåñïåêò» 01.25 Ò/ñ «Çàêðûòàÿ øêîëà» 02.10 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 02.55 Ñ íî÷è äî ðàññâåòà

27 ÊÀÍÀË — ÏËÞÑÏËÞÑ 06.00, 09.30, 13.00, 02.00 Ì/ô 07.00, 09.00, 19.00, 22.30 «Îáúåêòèâ» 07.30, 11.15, 17.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 07.45, 11.00, 18.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä» 08.00, 10.05 Ì/ñ «Äðóæáà — ýòî ÷óäî» 08.30 Ì/ñ «Êëóá Ìèêêè Ìàóñà» 08.55, 09.25, 11.55, 13.55, 16.25, 17.55, 19.55 «Äíåïðîâñêàÿ íåäåëÿ» 09.40, 21.15 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Âèííè Ïóõà» 10.30 Ì/ñ «Ëàëàëóïñû» 11.30, 17.30 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» 12.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà è Õîëëè» 12.30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè» 14.00 «Åðàëàø» 15.00 Ì/ñ «Êðÿê-áðÿê» 15.30 Ì/ñ «Êèä ïðîòèâ Êåò» 16.30 Ì/ñ «Àìåðèêàíñêèé äðàêîí Äæåéê Ëîíã» 18.00 Ì/ñ «Öûïîâèëü» 18.50 Ì/ñ «Áåðíàðä» 19.30 «Ïîä íàïðÿæåíèåì» 20.00 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ» 21.00 Ñêàçêà ñ ïàïîé 21.50 Ì/ñ «Îããè è êóêàðà÷è» 23.00 Òåëå÷àò

ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 06.00 Ãèìí Óêðàèíû 06.05 «Íàæèâî» 07.00, 17.15, 19.15, 22.30, 00.30, 05.00 «Íîâîñòè» 07.30 «Òèøå, ìûøè!» 07.45 «Óòðåííèé êîêòåéëü» ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 16.00 «×òî îòìå÷àåì» 16.15, 20.00 Ä/ô «Äíè, êîòîðûå èçìåíèëè ìèð» 16.45 Ì/ô 17.30 «Èñòîðèè ñ Áîðîäîé» 18.00 «Íàæèâî» 18.50 «Ðîäíèê çäîðîâüÿ» 19.45, 01.00 «Ìåìîðàíäóì» 20.45 «Òèøå, ìûøè!» 21.00 «Ïåðåêðåñòîê» 21.15 «102 èíôîðì» 21.35  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà 23.00 T/ñ «Ñïàñ ïîä áåðåçàìè» 00.00 Ëó÷øèå ðàáîòû ôåñòèâàëÿ «Êàëèíîâi îñòðîâè». «Àëüáàðóòåíèÿ. Ìîùü êàìíÿ» 01.10, 04.15 Ìóçûêà 03.00 «Óòðåííèé êîêòåéëü» 05.15 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» 05.45 «Ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ»

ÐÅÃÈÎÍ 06.00 «Ãèìí Óêðàèíû» 06.02 «Óòðåííÿÿ ìîëèòâà» 06.05 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü» 06.10 «Â çäîðîâîì òåëå» 06.20, 12.30 «Ìóëüòèòðÿíäèÿ» 06.40, 15.00, 19.15, 23.00, 02.30 «Íîâîñòè» 07.10, 15.15, 19.10 «Ðàäè æèçíè» 07.15 Ä/ô «Ïîðòðåò ìèñòèêà. Ðåéõñôþðåð ÑÑ Ãåíðèõ Ãèììëåð» 08.00, 18.30, 23.30 «Òåìà äíÿ» 08.30, 18.00 «Èíôî-öåíòð» 09.00, 16.00, 03.00 Ò/ñ «Ìÿòåæíûå äóõîì» 10.00, 15.30 «Îòäåë êàäðîâ» 10.30 Õ/ô «Ëó÷øèé ôåõòîâàëüùèê» 12.00 Ì/ñ «Àðñåí Ëþïåí» 13.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè». «Îòâåòíûé óäàð» 15.20 «Ïðÿìàÿ ðå÷ü» 17.00 «Ìèð àâòî» 19.00 «Íàðîäíàÿ äóìêà» 19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 20.00 Ä/ô «Áèòâà ïðè Êàäåøå. Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ÷åëîâå÷åñòâà» 20.35 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ÿêóäçà» 22.10 «Åãèïåòñêèé áîã Îñèðèñ è åãî öàðñòâî» 00.00 Ò/ñ «Áàðíè Áàðíàòî» 01.00 Õ/ô «Âîñõèòèòåëüíûé ëåñ» 04.00 Õ/ô «Òèãðèöà Øàîëèíÿ» 05.40 «Ýíöèêëîïåäèÿ»

ÒÐÊ «ÓÊÐÀÈÍÀ» 06.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ñîáûòèÿ 07.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 08.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Ò/ñ «Ñëåä» 10.05, 20.00 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» 12.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 16.00, 04.05 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîöåëóé! Íîâàÿ èñòîðèÿ» 19.20, 04.50 «Ãîâîðèò Óêðàèíà» 22.00, 03.35 Ñîáûòèÿ äíÿ 00.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-7» 02.05 Ò/ñ «ÑÎÁл 05.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

ÍÒÍ 05.10, 14.50, 17.00 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 08.30 Óòðåííèé «Ñâiäîê» 09.00 «Çàñóäè ìåíÿ» 10.00 «Äî ñóäà» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 12.40, 19.30 Ò/ñ «Ñëåïîé» 16.45, 19.00, 21.40, 02.45, 04.15 «Ñâiäîê» 22.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» 23.00 Ò/ñ «Âñïîìíèòü áóäóùåå» 00.00 Ò/ñ «CSI: Íüþ-Éîðê» 01.00 Ò/ñ «NCIS: Ëîñ-Àíäæåëåñ-2» 03.20 «Ðå÷îâèé äîêàç» 04.45 «Ïðàâäà æèçíè»

Ê1 06.30 «TOP SHOP» 07.30 «Ìóëüòôèëüìû» 10.10 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû — âåäüìû» 14.00 Ò/ñ «Äèêèé àíãåë» 15.00, 19.00 «Îðåë è Ðåøêà» 16.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 17.00, 21.00 «Ðàññìåøè êîìèêà» 18.00 «Çâàíûé óæèí» 22.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 23.00 «ÓñîËàïîÕâîñò» 00.10 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè» 01.10 «Íî÷íàÿ æèçíü»

Ê2 05.20, 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð 05.55 Äà÷íûå èñòîðèè 06.45 Òåëåòîðãîâëÿ 07.45, 13.20, 21.05 Ì/ô 10.10, 10.50, 19.50, 20.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 11.20, 15.00 Äåëî âêóñà 12.20, 16.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 18.00, 21.40 Ò/ñ «Òàòüÿíèí äåíü» 22.40 Òåëåôîí äîâåðèÿ 23.35 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 00.40 Ãëÿíåö 01.25 Öâåò íî÷è

ÍÎÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.15, 06.10 Teen Time 05.20 Àäñêîå ñâèäàíèå 06.15, 13.30 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» 06.35, 07.00, 07.35, 08.35 Ïîäúåì 06.40, 13.45 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 07.30, 08.30, 19.55, 01.05 Ïîãîäà 09.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» 10.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 11.00, 18.00, 22.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 13.25, 14.30 Kids Time 14.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» 15.50 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» 16.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 19.20 Àáçàö! 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» 23.05 Õ/ô «Ñõâàòêà» 02.20 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà» 02.45 Ïðèñòðàñòi íàâêîëî ñèìâîëiêè 03.00 Ìàðêî Êðîïèâíèöüêèé 03.50 ×åìïiîí ÷åìïiîíiâ 04.05 Òà¿íñòâà Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè 04.25 Áèñòðîïëèííèé ñîí

TBI 06.00, 20.00, 23.00 Ñåãîäíÿ î ãëàâíîì 07.00 Óòðåííèå êóðàñàíû 10.00 Homo sapiens 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Ñåãîäíÿ» 11.10 ÆÈÂßêîì 11.40, 12.40, 14.40, 16.30, 17.40, 19.10 TBiNews 12.30, 13.10 Àðò äîçîð 12.35, 13.15, 19.25 Áàçàð_IÒ 13.30, 16.00, 17.10, 19.30, 03.00 Îñîáîå ìíåíèå 14.10 ×àñòíûå íîâîñòè 22.00, 02.00 Ñòîï-êàäð 01.00, 03.30 Âîêðóã ñâåòà 04.30 Ìóçûêà

ÒÎÍÈÑ 06.00 «Òàêîâà ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Èííà Áî÷àðîâà»

06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Ñîöèàëüíûé ïóëüñ» 06.55, 18.50, 22.40 «Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ» 07.00, 05.00 «Óòðåííèé ýñïðåññî» 09.00, 20.00 Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü 10.00, 16.50 «Àëëî, äîêòîð!» 11.15 Çâåçäíûå èñòîðèè. Àðèíà Øàðàïîâà. Óëûáêà äëÿ ìèëëèîíîâ 12.45 «Àëëî, àäâîêàò!» 13.15 «Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé» 14.00, 22.45 Ä/ñ «Âîäíûé ìèð» 15.15, 21.25 «Ñîöèàëüíàÿ ýêîíîìèêà» 16.20, 00.00 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà» 17.45 «Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû» 19.00  ãîñòÿõ ó Äì.Ãîðäîíà. Íèêîëàé Çàñååâ-Ðóäåíêî, 4 ÷. 21.35 Äâóõ ñóäåá ëèíèÿ îäíà. Â.Íàóìîâ è Í.Áåëîõâîñòèêîâà 00.30 Ò/ñ «Ýñêîðò àãåíòñòâî» 02.05 Õ/ô «Òàèíñòâåííàÿ íåçíàêîìêà» 04.00 Ëåîïîëüä, èëè Ïîáåã îò ñâîáîäû 04.30 Òåëåâèäåíèå î òåëåâèäåíèè

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÓÊÐÀÈÍÀ 04.00, 07.00, 13.00, 01.00 Íîâîñòè 04.05, 07.15 «Äîáðîå óòðî» 07.40 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» 08.40 «Æèòü çäîðîâî!» 10.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà 13.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 14.00 «Îíè è ìû» 15.00 «Â íàøå âðåìÿ» 16.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 16.50 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. Ñá.Ðîññèè — ñá.Øâåöèè, ï/ò. Ïî îêîí÷àíèè — ïðîãðàììà «Âðåìÿ» 20.00, 02.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 21.05, 22.10 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.00 Íî÷íûå íîâîñòè 23.40 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» 00.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 01.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 02.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË. ÅÂÐÎÏÀ 05.00, 08.00, 13.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 08.15 «Äîáðîå óòðî» 08.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 08.55 «Æèòü çäîðîâî!» 10.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Ïóòèíà 13.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» 13.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 14.25, 01.40 «Îíè è ìû» 15.15 «Â íàøå âðåìÿ» 16.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.00, 00.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 19.00, 23.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 20.00 «Âðåìÿ» 20.50, 03.10, 04.05 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.45 Íî÷íûå íîâîñòè 22.55 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» 02.35 «Ñëåä»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 03.00,

07.00, 13.00, 16.00, 22.00, 01.00 Íîâîñòè 03.05 «Äîáðîå óòðî» 07.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 07.45 «Æèòü çäîðîâî!» 08.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 10.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà 13.15 «Îíè è ìû» 14.10 «Â íàøå âðåìÿ» 15.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16.50 «Âðåìÿ» 20.00 Ò/ñ «Íþõà÷» 22.10 Õ/ô «Êàê îáìåíÿòüñÿ òåëàìè» 23.25, 01.05 Õ/ô «Äæîí è Ìýðè» 01.30 «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Óòîìëåííûé ñóäüáîé»

ÐÒÐ-ÏËÀÍÅÒÀ (ÑÍÃ) 04.00 «Óòðî Ðîññèè» 08.05, 03.10 Ò/ñ «Õîçÿéêà ìîåé ñóäüáû» 09.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.40, 15.15, 17.40 Âåñòè-Ìîñêâà 10.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. Ïóòèíà 13.05, 23.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî «Èâàí äà Ìàðüÿ» 14.00, 02.25 «Îñîáûé ñëó÷àé» 15.35 Ò/ñ «Ñâàòû-5» 18.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 19.55 Ò/ñ «Áåðåãà ìîåé ìå÷òû» 21.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 22.40 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè» «Íà âå÷íîé ìåðçëîòå»

00.25 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 2 ñ. 01.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»

ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß» 03.00 «Óòðî Ðîññèè» 07.00 «1000 ìåëî÷åé» 07.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 08.30 Ò/ñ «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» 09.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.40, 15.10, 17.40 Âåñòè-Ìîñêâà 10.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà 13.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö» 15.30 Ò/ñ «Ñâàòû-5» 16.35 «Ïðÿìîé ýôèð» 18.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 19.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-13» 20.50 Ò/ñ «Ñâàòû-6» 22.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». «Íà âå÷íîé ìåðçëîòå» 00.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 00.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 01.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-18» 02.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

ÍÒÂ-ÌÈÐ 04.00 «ÍÒ óòðîì» 06.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ñåãîäíÿ» 08.25 Äà÷íûé îòâåò 09.30 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» 10.00 Ò/ñ «Çàõâàò÷èêè» 11.35 «Äî ñóäà» 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×Ï 14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò» 15.40 «Äåëî âðà÷åé» 17.30, 01.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 18.35, 02.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 19.25, 21.40 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 21.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè» 23.30 Ò/ñ «Çàùèòà Êðàñèíà-2» 03.30 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!

ÍÒ 04.00 «ÍÒ óòðîì» 06.30 Ñïàñàòåëè 07.00 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» 07.35, 08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ñåãîäíÿ» 08.55 «Äî ñóäà» 09.55, 11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 12.35 «Äåëî âðà÷åé» 13.30, 16.30 Îáçîð. ×Ï 14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 15.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 17.30 Ò/ñ «Ãîðþíîâ» 21.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè» 21.35 Ò/ñ «Øàõòà» 23.30 «Äà÷íûé îòâåò» 00.35 Äèêèé ìèð 01.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 03.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»

TB ÖÅÍÒÐ 06.00 «Íàñòðîåíèå» 08.10, 17.00 «Äîêòîð È…» 08.35, 17.50, 05.30 Ì/ñ «Ëåãåíäà î Çîððî» 09.00 Ò/ô «Æèçíü êàê æèçíü. Àâàðèÿ» 09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 10.10, 23.35 «Ìîñêîâñêèå èñòîðèè Âàñèëèÿ Ëèâàíîâà» 10.35, 21.05 Ò/ñ «Ãàëèíà» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». È.Ëèíäò 13.00 Ä/ô «Æåíñêèé òþíèíã» 13.40, 00.35 «Äîì ââåðõ äíîì» 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 «Íàøà Ìîñêâà» 15.20 Ò/ñ «Çîëîòàÿ òåùà» 16.10, 20.55 Ì/ñ «Âîëê Àëüáåðòî» 16.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêèé Îòåëëî» 18.10, 03.35 Ò/ô «Æèçíü êàê æèçíü. Êóêëà» 18.55 Ì/ô 19.10, 02.10 «Ïðàâî ãîëîñà» 20.15 «Ïåòðîâêà, 38» 20.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 22.20 Ä/ô «Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëåâà æèëà ñðåäè íàñ» 23.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Çâåçäó íà íàðû» 00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 01.25 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà-4. Àãåíò è ñîêðîâèùå íàöèè» 02.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè» 04.20 «Ìîçãîâîé øòóðì. Çàï÷àñòè äëÿ ÷åëîâåêà» 04.45 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà»

ÐÅÒÐÎ 04.00 «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ» 05.05 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ðåëèêâèÿ» 06.35, 12.10, 00.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ»

Ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè ÒÁ íà ñòîð.19

Nm8 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you