Page 1

8

ÌÈÐ ÌÓÇÛÊÈ

3.12.2013

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ ØÊÎËÜÍÈÊÀ  äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëå ¹15 êîíöåðòîì ó÷àùèõñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé îòêðûëñÿ 12-é ñåçîí

Ïîåò Ò.Ãàëè÷.

Ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð øêîëû, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Óêðàèíû õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà «Ôèëàðìîíèÿ øêîëüíèêà» Ìàðèíà ×åêàëêèíà: — Äëÿ ñëóøàòåëåé, à

ìû ïðèãëàøàåì êàê ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, òàê è èõ ðîäèòåëåé, çàïëàíèðîâàíû åæåìåñÿ÷íûå ëåêöèèêîíöåðòû. Áëèæàéøèå ïîñâÿùåíû íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì.  áóäóùåì

ãîäó Óêðàèíà îòìåòèò 200-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ò.Ã. Øåâ÷åíêî. Ýòîìó â ìàðòå ïîñâÿòèì ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ. Ñðåäè äðóãèõ ñîáûòèé 2014-ãî – VIII òðàäèöèîííûé âñåóêðàèíñêèé ôåñòèâàëü þíûõ áàÿíèñòîâ è àêêîðäåîíèñòîâ èìåíè Íèêîëàÿ Ðèçîëÿ, ó÷ðåäèòåëü êîòîðîãî íàøà øêîëà. Áóäó÷è ïðîôåññîðîì Êèåâñêîé êîíñåðâàòîðèè, Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ðèçîëü âûâåë áàÿí íà êîíöåðòíóþ ñöåíó, è íà ýòîì èíñòðóìåíòå ñòàëè èñïîëíÿòü ïðîèçâåäåíèÿ Áàõà, Áðàìñà, Áåòõîâåíà è äðóãèõ êîìïîçèòîðîâ-êëàññèêîâ.  ïðîøëîãîäíåì ôåñòèâàëå ó÷àñòâîâàëè 280 þíûõ èñïîëíèòåëåé èç äåâÿòè îáëàñòåé Óêðàèíû. Ê ïðåäñòîÿùåìó ãîòîâèìñÿ óæå ñåé÷àñ.

Îñóùåñòâèòü âñå ýòî ìîæíî òîëüêî â òàêîì äðóæíîì âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîì êîëëåêòèâå, êàê íàøà øêîëà. Ïðåêðàñíûå òðàäèöèè áûëè çàëîæåíû ñòàðøèì ïîêîëåíèåì ïðåïîäàâàòåëåé âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì Àíàòîëèåì Òðàéäóêîì, êîòîðûé â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà îáóñòðîèë ýòî çäàíèå, äîáèâøèñü, â ÷àñòíîñòè, ðàçðåøåíèÿ íà ñîîðóæåíèå êîíöåðòíîãî çàëà. Ïðîøëè ãîäû, çàë íóæäàåòñÿ â êàïèòàëüíîì ðåìîíòå, çàêàí÷èâàåòñÿ îôîðìëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Ïîääåðæèâàåò íàñ â ýòîì çàìåñòèòåëü ãîðîäñêîãî ãîëîâû Èðèíà Çàéöåâà. È, êîíå÷íî æå, ñïîíñîðû, ðîäèòåëè, áëàãîäàðÿ ÷åìó äåòè èìåþò âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü âî ìíîãèõ ïðåñòèæíûõ êîíêóðñàõ, à âûïóñêíèêè – ïîñòóïàòü â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Íàøà ãîðäîñòü – âûïóñêíèê âèîëîí÷åëèñò Àëåêñåé Òðàïåçíèêîâ, êîòîðûé íûíå ó÷èòñÿ â Ïàðèæñêîé êîíñåðâàòîðèè ïðè ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå äåïóòàòà ãîðñîâåòà Ëåîíèäà Ñêëÿðà (Ëåîíèä Ãðèãîðüåâè÷ ó÷ðåäèë è èìåííûå ïðåìèè äëÿ þíûõ ìóçûêàíòîâ). Åùå â øêîëå îí âñåãäà îïåðåæàë ïðîãðàììó íà íåñêîëüêî ëåò è ïî åå îêîí÷àíèè, âîïðåêè óñòàíîâèâøåìóñÿ ïðàâèëó, ïîñòóïèë íå â ó÷èëèùå, à ñðàçó â Äíåïðîïåòðîâñêóþ êîíñåðâàòîðèþ. Ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññå, êîòîðûé ïðîâîäèë ôðàí-

ÔÈËÂÎÐÄ

Àíñàìáëü ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.Âèðÿñîâîé.

И Ц Ю Н Ь А В А Н И Н О

К

Н

Р

Л А Б

Г

А Ж

Ц И А

Р О Р

Д А

М Р

К

У

З

Р

Т

А Я М И Ю

И

У

Ь

Л Щ И

И А

Д

Îòåö ãîâîðèò ñûíó: — Òåáå, ñûíîê, åùå ðàíî æåíèòüñÿ! — À êîãäà æå, ïî-òâîåìó, áóäåò ïîðà? — Êîãäà òû ïîéìåøü, ÷òî æåíèòüñÿ âîîáùå íå ñòîèò. ☺ ☺ ☺ — Ïî÷åìó ìû åäåì â îòïóñê â äåðåâíþ ê òâîèì ðîäèòåëÿì? — ñïðàøèâàåò ìîëîäàÿ æåíà ìóæà. — Íàì íàäî äóìàòü î íàøèõ áîëüøèõ äîëãàõ. — À ðàçâå ìû íå ìîæåì äóìàòü î íèõ íà áåðåãó ìîðÿ â Èòàëèè èëè Èñïàíèè?

Л Ь Н А К

Г

Äí³ïðîïåòðîâñüêà ì³ñüêà ðàäà Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÄÏ 150 â³ä 27 ëþòîãî 1994 ðîêó.

²ÄÏβÄÀËÜÍÈÉ ÇÀ ÂÈÏÓÑÊ ÃÎËÎÂÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

Îëåêñàíäð ÌÀÊÓÕÀ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 49000, ì.Äí³ïðîïåòðîâñüê,âóë.Ëåí³íà, 14 Òåëåôîí 744-60-43 Ôàêñ (0562) 32-07-87. E-ma³l: nm@a-teleport.com

öóçñêèé ïðîôåññîð, ñîðèåíòèðîâàëî Àëåêñåÿ íà Ïàðèæ, ãäå, êîíå÷íî æå, áîëüøå âîçìîæíîñòåé ñòàòü èçâåñòíûì ìóçûêàíòîì. Ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû íàøà øêîëà ñòàëà êóëüòóðíûì öåíòðîì íà æèëìàññèâå. Òàê, ñëóøàòåëè ìèíè-ôèëàðìîíèè âñòðå÷àëèñü ñ Ãåðîåì Óêðàèíû, íàðîäíîé àðòèñòêîé Íèíîé Ìàòâèåíêî, ñêðèïà÷îì Îñòàïîì Øóòêî, äðóãèìè èçâåñòíûìè ëþäüìè. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î òâîð÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè øêîëàìè ¹35, 66, 73, 107, 111. Ìû ïðèãëàøàåì äåòåé, íà÷èíàÿ ñ ïåð-

☺ ☺ ☺ Êàæäóþ âåñíó çàéöû óñòðàèâàþò ñîðåâíîâíàíèÿ ïî ïëàâàíèþ, è êàæäóþ âåñíó äåä Ìàçàé èõ ñðûâàåò. ☺ ☺ ☺ Ðàçãîâîð äâóõ äåòåé: — Òû ãäå ðîäèëñÿ? — Â áîëüíèöå! — Íå ìîæåò áûòü! È ÷òî ó òåáÿ áûëî? ☺ ☺ ☺ Ðåöåïòû íàðîäíîé ìåäèöèíû. Ñàìîå ëó÷øåå ñðåäñòâî îò âñåõ áîëåçíåé — ýòî ïðîñòàÿ âîäà. Äâå êàïëè íà ñòàêàí ñïèðòà, è âñå êàê ðóêîé ñíèìàåò! ☺ ☺ ☺ Íîâûé ðóññêèé çàõîäèò â ïàðôþìåðíûé îòäåë. Ïîêàçûâàåò íà ïóçûðåê è ñïðàøèâàåò, ÷òî ýòî. Ïðîäàâåö:

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïàëèñàäíèê. Äåíèñîâà. Âèíåãðåò. Âîðñ. Àêòèâ. Îòðóáè. Ðàäîí. Àíàëèç. Êâàñ. Îëå. ßìà. Ñîóñ. Äîêåð. Òðîñ. Àíò. Ñäà÷à. Àòó. Ïîò. Ðóêè. Òîì. Ñâîéñòâî. Ðîä. Ðåáðèê. Ôàêñ. Àìïëóà. Ââîç. Òîííà. Ãðÿçü. Êóñîê. Ãîìåñ. Ñêîñ. Èñïóã. Äâà. Óõà. Íåîí. Ðîòîð. Îãîðîä. Áåäðî. Âåòåð. Áàíêà. Èíâàëèä. Àòîëë. Ëàâà. ×àøà. Òðîôèì. Ñâàò. Ñâèòà. Ðàá. Êðèïòîí. Çåðêàëî. Íàíà. Êàòìàíäó. Ïî âåðòèêàëè: Ïàðàëëåëîãðàìì. Àêðîáàòèêà. Àêò. Áèã. Òàíêîâè÷. Èìÿ. Ðåàëèñò. Ñîâõîç. Ñïèñîê. Àìâîí. Âüþê. Õîðèâ. Èíà. Äîíîð. Ìàòðîñ. Î÷àã. Íàñò. Óðàí. Ôîêóñ. Âàçà. Èçãèá. Òðóñ. Àçó. Äåðæàâà. Èêñ. Òèê. Ñëèâ. Òîðô. Âîñê. Ñòî. Ñàíäâè÷. Äàòà. Àóäèòîð. Îêîï. Åäà. Ðàê. Êàññà. Îïò. Øïàëà. Íàíò. ×åìîäàí. Ëãóí. Áîò. Èðèäà. Ìàã. Áðà. Ñàââà. Äîêà. Ëîì. Äíî. Âåðòîëåò. Íåðóäà. Êàññèð. Ïîêëèòàðó.

ÑËÓÆÁÀ ÍÎÂÈÍ:

ÁÓÕÃÀËÒÅвß:

ÏÅÐÅÄÏËÀÒͲ ²ÍÄÅÊÑÈ:

744-17-63

778-53-83, 370-39-41

30037, 40196

²ÄÄ²Ë ÐÅÊËÀÌÈ: òåë./ôàêñ

744-34-74

E-ma³l äëÿ ðåêëàìíèõ ëèñò³â ³ ïîâ³äîìëåíü: reclnm@email.dp.ua

ÄÎÄÐÓÊÎÂÀ ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ² ÄÐÓÊ: ÒΠ«Âèäàâíè÷èé ä³ì «ÊÅÐÀ̲ÑÒ» 69057, ì.Çàïîð³ææÿ, âóë.Ѻäîâà,16. Òåë. (061) 228-10-30. www.keramist.com.ua Çàì. ¹13563116

âîêëàññíèêîâ, íà ëåêöèèêîíöåðòû, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò êàê ìóçûêàíòû èõ ñâåðñòíèêè, òàê è ïðîôåññèîíàëû. Òàê áûëî òîãäà, êîãäà â íàøó øêîëó ïðèåõàë ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè ïîä óïðàâëåíèåì Íàòàëèè Ïàëàìàð÷óê. Êàê âíèìàòåëüíî ñëóøàþò ìóçûêó äåòè! Åñòü ìå÷òà óâèäåòü íà íàøåé ñöåíå è êàìåðíûé îðêåñòð «Âðåìåíà ãîäà» ïîä ðóêîâîäñòâîì Äìèòðèÿ Ëîãâèíà. Âñåõ æåëàþùèõ ïðèãëàøàåì ïîçíàòü ñàìîå ïðåêðàñíîå – ìèð ìóçûêè. Íèêîëàé ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ. Ôîòî àâòîðà.

Ôèëàðìîíèÿ øêîëüíèêà: óë. Ãåíåðàëà Ãðóøåâîãî, 8à, äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹15. Òåëåôîíû: 68-65-77, 68-15-55.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹115

1. Ãèìíàñòè÷åñêèé ñíàðÿä. (4). 2. Îáíàæåííàÿ íàòóðà. (2). 3. Ñòàðèííûé ñïîñîá âåäåíèÿ ìîðñêîãî áîÿ. (7). 4. Åäèíèöà ïëîùàäè. (2). 5. Ïåðåäîâàÿ ÷àñòü êëàññà, îáùåñòâà. (8). 6. Áåñêîðûñòíàÿ çàáîòà î áëàãå äðóãèõ. (9). 7. Ïåðâàÿ áóêâà èìåíè è îò÷åñòâà. (7). 8. Ñòîðîíà ñâåòà. (2). 9. ×åðòåæíûé èíñòðóìåíò. (7). 10. Ðàçíîâèäíîñòü óïàêîâî÷íîé òàðû. (4). 11. Âçðûâ÷àòûé ñíàðÿä. (4).

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ:

Ì.×åêàëêèíà è Ë.Ñêëÿð.

Òèæíåâèé òèðàæ — 15577

— Ýòî òóàëåòíàÿ âîäà. — Òóàëåòíàÿ? Äàé-êà ïîíþõàòü. Òàê... È ñêîëüêî íóæíî ïóçûðüêîâ, ÷òîáû çàïîëíèòü âåñü áà÷îê? ☺ ☺ ☺ — ×òî-òî òåáÿ, çàðàçà, äàâíî óæå íå áûëî âèäíî, — ãîâîðèò âðà÷, ãëÿäÿ â ìèêðîñêîï íà áàöèëëó. ☺ ☺ ☺ — Ïðåäñòàâëÿåøü, Âàñüêà-òî íåäàâíî àëêîãîëåì îòðàâèëñÿ! — Íàäî æå... À çà÷åì îí ïèë îòðàâëåííûé àëêîãîëü? ☺ ☺ ☺ Ó÷åíûå-èññëåäîâàòåëè â îáëàñòè ñåêñà îïûòíûì ïóòåì óñòàíîâèëè, ÷òî íå òàê óæ è ïëîõî áûòü ó÷åíûì-èññëåäîâàòåëåì â îáëàñòè ñåêñà...

Îòâåòû íà êðîññâîðä â ¹115 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïîäâèã. 6. Îðáèòà. 7. Èçìàèë. 9. Áàëäà. 11. Ëåêàëî. 12. Òîáèê. 13. Äóðåìàð. 15. Àíãåë. 18. Áàðîí. 19. Àïïåòèò. 20. Êàòåò. 21. Èãðåê. 22. Âåòåðàí. Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïðèêëàä. 2. Äîìèê. 3. Ãîë. 4. Îáëàêî. 5. Äàìà. 8. Èëëþìèíàòîð. 10. Äíèùå. 12. Òðàìïëèí. 14. Ðàðèòåò. 16. Ãèòàðà. 17. Ëþòèêè. 18. Áûêîâ.  Äóìêè àâòîð³â ïóáë³êàö³é íå çàâæäè çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿.  Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â ðåêëàìíèõ ïîâ³äîìëåííÿõ ³ ÿê³ñòü òîâàðó, ÿêèé ðåêëàìóºòüñÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ðåêëàìîäàâåöü.  Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè âåäåòüñÿ ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè.

Ïóáë³êàö³¿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Nm8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you