Page 1

32

²ÄÏÎ×ÈÍÜ!

6.12.2013

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

1 2

3

4

5

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹115 Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïàëèñàäíèê. Äåíèñîâà. Âèíåãðåò. Âîðñ. Àêòèâ. Îòðóáè. Ðàäîí. Àíàëèç. Êâàñ. Îëå. ßìà. Ñîóñ. Äîêåð. Òðîñ. Àíò. Ñäà÷à. Àòó. Ïîò. Ðóêè. Òîì. Ñâîéñòâî. Ðîä. Ðåáðèê. Ôàêñ. Àìïëóà. Ââîç. Òîííà. Ãðÿçü. Êóñîê. Ãîìåñ. Ñêîñ. Èñïóã. Äâà. Óõà. Íåîí. Ðîòîð. Îãîðîä. Áåäðî. Âåòåð. Áàíêà. Èíâàëèä. Àòîëë. Ëàâà. ×àøà. Òðîôèì. Ñâàò. Ñâèòà. Ðàá. Êðèïòîí. Çåðêàëî. Íàíà. Êàòìàíäó. Ïî âåðòèêàëè: Ïàðàëëåëîãðàìì. Àêðîáàòèêà. Àêò. Áèã. Òàíêîâè÷. Èìÿ. Ðåàëèñò. Ñîâõîç. Ñïèñîê. Àìâîí. Âüþê. Õîðèâ. Èíà. Äîíîð. Ìàòðîñ. Î÷àã. Íàñò. Óðàí. Ôîêóñ. Âàçà. Èçãèá. Òðóñ. Àçó. Äåðæàâà. Èêñ. Òèê. Ñëèâ. Òîðô. Âîñê. Ñòî. Ñàíäâè÷. Äàòà. Àóäèòîð. Îêîï. Åäà. Ðàê. Êàññà. Îïò. Øïàëà. Íàíò. ×åìîäàí. Ëãóí. Áîò. Èðèäà. Ìàã. Áðà. Ñàââà. Äîêà. Ëîì. Äíî. Âåðòîëåò. Íåðóäà. Êàññèð. Ïîêëèòàðó.

Îòâåòû íà êðîññâîðä â ¹115 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïîäâèã. 6. Îðáèòà. 7. Èçìàèë. 9. Áàëäà. 11. Ëåêàëî. 12. Òîáèê. 13. Äóðåìàð. 15. Àíãåë. 18. Áàðîí. 19. Àïïåòèò. 20. Êàòåò. 21. Èãðåê. 22. Âåòåðàí. Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïðèêëàä. 2. Äîìèê. 3. Ãîë. 4. Îáëàêî. 5. Äàìà. 8. Èëëþìèíàòîð. 10. Äíèùå. 12. Òðàìïëèí. 14. Ðàðèòåò. 16. Ãèòàðà. 17. Ëþòèêè. 18. Áûêîâ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä â ¹116 1. Êîíü. 2. Íþ. 3. Àáîðäàæ. 4. Àð. 5. Àâàíãàðä. 6. Àëüòðóèçì. 7. Èíèöèàë. 8. Þã. 9. Öèðêóëü. 10. ßùèê. 11. Ìèíà.

— Ó æåíû ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ, à ÿ åùå íå ðåøèë, ÷òî åé ïîäàðèòü. — À òû ïðèäè äîìîé òðåçâûì. — Äóìàåøü? Âîîáùå-òî äàòà íå êðóãëàÿ... ☺ ☺ ☺ — ×òî ñëó÷èëîñü? Ïî÷åìó òû òàêîé ïå÷àëüíûé? — Ìîÿ æåíà ñáåæàëà ñ ìîèì ëó÷øèì äðóãîì! — Äà... òÿæåëî... — Åùå áû! Äëÿ ìåíÿ æèçíü óòðàòèëà âñÿêèé ñìûñë áåç íåãî... ☺ ☺ ☺ Ìîé äðóã îêîí÷èë óíèâåðñèòåò, íà÷àë äåëàòü äåíüãè è òóò æå ñäåëàë îòêðûòèå, ÷òî äåëàòü äåíüãè îí ìîã íà÷àòü ïÿòü ëåò íàçàä! ☺ ☺ ☺ Ñûí-ïîäðîñòîê ãîâîðèò îòöó: — Ïîéäåì, ïàï, â ïàðê, ÷òî ëè, ïîãóëÿåì! Îòåö êðè÷èò: — Æåíà, ìû ñ ñûíîì â ïàðê ãóëÿòü ïîéäåì! Äàé ÷òî-íèáóäü çàêóñèòü! ☺ ☺ ☺ Òåððîðèñòû, çàõâàòèâøèå ëèêåðî-

âîäî÷íûé çàâîä, óæå ïÿòûå ñóòêè íå ìîãóò ñôîðìóëèðîâàòü ñâîè òðåáîâàíèÿ. ☺ ☺ ☺ Ìóæ îðåò íà æåíó: — Òû èçìåíÿëà?! — Íåò, ÷òî òû! Êàê òû ìîã ïîäóìàòü òàêîå?! — Ëó÷øå ñðàçó ñêàæè. Òû èçìåíÿëà? — Äà ïåðåñòàíü, è â ìûñëÿõ íå áûëî! — Åñëè óçíàþ, ÷òî èçìåíèëà, óáüþ! — Ñêàæè ìíå, ÷òî ñëó÷èëîñü? —  Èíòåðíåò âîéòè íå ìîãó, ñåðâåð âûäàåò: «Âàø ïàðîëü íåâåðíûé!» Íå ìîã æå îí ñàì èçìåíèòüñÿ! (îðåò) Òû èçìåíÿëà? ☺ ☺ ☺ Æåíùèíà ðàññêàçûâàåò ïîäðóãàì: — Ïðåäñòàâëÿåòå, ñïëþ ÿ êàê-òî îäíà â êâàðòèðå è âäðóã ñëûøó øîðîõ. Çàæãëà íî÷íèê è âèæó — ïî êîìíàòå øàñòàåò íåçíàêîìåö, ÿâíî âîð, íî ñèìïàòè÷íûé. Íó ÿ è ãîâîðþ åìó: «×òîáû ÷åðåç äâà ÷àñà è äóõó âàøåãî çäåñü íå áûëî!» ☺ ☺ ☺  îòäåëå êàäðîâ: — Âû ÷òî-òî âûãëÿäèòå íåäîñòàòî÷íî ïîäâèæíî äëÿ ñâîåãî âîçðàñòà. — À âàì êòî íóæåí — ïðîãðàììèñò èëè îáåçüÿíà?

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ: Äí³ïðîïåòðîâñüêà ì³ñüêà ðàäà Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÄÏ 150 â³ä 27 ëþòîãî 1994 ðîêó.

²ÄÏβÄÀËÜÍÈÉ ÇÀ ÂÈÏÓÑÊ ÃÎËÎÂÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

Îëåêñàíäð ÌÀÊÓÕÀ ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 49000, ì.Äí³ïðîïåòðîâñüê,âóë.Ëåí³íà, 14 Òåëåôîí 744-60-43 Ôàêñ (0562) 32-07-87. E-ma³l: nm@a-teleport.com

ÑËÓÆÁÀ ÍÎÂÈÍ:

ÁÓÕÃÀËÒÅвß:

ÏÅÐÅÄÏËÀÒͲ ²ÍÄÅÊÑÈ:

744-17-63

778-53-83, 370-39-41

30037, 40196

²ÄÄ²Ë ÐÅÊËÀÌÈ: òåë./ôàêñ

744-34-74

E-ma³l äëÿ ðåêëàìíèõ ëèñò³â ³ ïîâ³äîìëåíü: reclnm@email.dp.ua

ÄÎÄÐÓÊÎÂÀ ϲÄÃÎÒÎÂÊÀ ² ÄÐÓÊ: ÒΠ«Âèäàâíè÷èé ä³ì «ÊÅÐÀ̲ÑÒ» 69057, ì.Çàïîð³ææÿ, âóë.Ѻäîâà,16. Òåë. (061) 228-10-30. www.keramist.com.ua Çàì. ¹13563117

Òèæíåâèé òèðàæ — 15577

 Äóìêè àâòîð³â ïóáë³êàö³é íå çàâæäè çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿.  Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â ðåêëàìíèõ ïîâ³äîìëåííÿõ ³ ÿê³ñòü òîâàðó, ÿêèé ðåêëàìóºòüñÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ðåêëàìîäàâåöü.  Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè âåäåòüñÿ ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè.

Ïóáë³êàö³¿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Nm32  
Nm32