Page 1

31

ÏίÕÀËÈ ÍÀ ÎÇÅÐÊÓ Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ îïðèëþäíèëà äàí³, çã³äíî ç ÿêèìè ö³íè íà îâî÷³ ³ ôðóêòè íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó â ëèñòîïàä³ çíèçèëèñÿ, ó ïîð³âíÿíí³ ç æîâòíåì. Òàê, çà äàíèìè â³äîìñòâà, îâî÷³ çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ïîäåøåâøàëè íà 0,1 â³äñîòêà, à ôðóêòè — íà 1,8 â³äñîòêà. Ó ö³ëîìó æ çà ð³ê îâî÷³ áîðùîâîãî íàáîðó ³ êàðòîïëÿ çíèçèëèñÿ â ö³í³ íà 0,4 â³äñîòêà, à ïëîäîâî-ÿã³äíèé êîøèê ñòàâ äåøåâøèé íà 17 â³äñîòê³â. ³ëüí³ æ àãðîåêñïåðòè ï³äñóìîâóþòü: ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ îâî÷³ òà ôðóêòè ïîäîðîæ÷àëè â³äðàçó íà 11 â³äñîòê³â, ïðîäîâæèâøè òåíäåíö³þ ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, âñüîãî çà òðè òèæí³ ïëîäîâîîâî÷åâà ïðîäóêö³ÿ ïîäîðîæ÷àëà íà 27,1 â³äñîòêà, ï³äíÿâøè ìèíóëîð³÷íó ïëàíêó àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ó 2,5 ðàçó. Ãîëîâíà ïðè÷èíà — ñòð³ìêå çðîñòàííÿ ö³í íà öèáóëþ òà êàðòîïëþ. Ïðîòå ìèíóëîãî òèæíÿ äî öèõ òðàäèö³éíèõ òîâàð³â äîäàëàñÿ ùå ³ êàïóñòà, ÿêà òåæ ïîäîðîæ÷àëà. Òàêîæ àãðîåêñïåðòè â³äçíà÷èëè â³äíîâëåííÿ çðîñòàííÿ ö³í íà òåïëè÷í³ îã³ðêè ³ ïîì³äîðè, ÿêå ïîâ³ÿçóþòü âèêëþ÷íî ³ç íîâîð³÷íèìè ñâÿòàìè. Ùî ðàäóº ñïîæèâà÷³â ó ö³é ñèòóàö³¿, òàê öå ñòàá³ëüí³ñòü ö³í íà ôðóêòè, ÿê³, ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ìèíóëèì ðîêîì, ïîäåøåâøàëè â ñåðåäíüîìó íà 7,5 â³äñîòêà. ² ùî ö³êàâî – í³ ï³äòâåðäèòè, í³ ñïðîñòóâàòè óñ³ âèùåíàâåäåí³ äàí³ öüîãî òèæíÿ ìè íå çìîæåìî! Àäæå ÷åðåç íå òàê³ âæå é ðåêîðäí³ ÿê íà íàø³ çèìè ì³íóñ ñ³ì ïðàêòè÷íî óñ³ îâî÷³âíèêè-ãîðîäíèêè íà íàéá³ëüøîìó áàçàð³ ì³ñòà ù³ëüíî ïðèêðèëè ñâ³é òåíä³òíèé òîâàð êîâäðàìè òà ïë³âêîþ ³... ï³øëè. Òîæ ö³íè ìè íàâåäåìî ìèíóëîòèæíåâ³, õî÷à á äëÿ òîãî, ùîá íàñòóïíîãî áóëî ç ÷èì ïîð³âíþâàòè. Íå õî÷åòüñÿ íàêàðêàòè, àëå, ñóäÿ÷è ç òîãî, ÿê ìèòòºâî òà íåäîáðîçè÷ëèâî â³äðåàãóâàëè íà ìîðîçè ö³ííèêè íà ìîðêâó, êàðòîïëþ òà áóðÿê â îäíîìó ç íàéäåøåâøèõ ñóïåðìàðêåò³â, ïîð³âíþâàòè áóäå ùî... Îòæå êàðòîïëÿ – 5, 5,50, 6 òà 6,50. Áóðÿê òà ìîðêâà – 3, 4 òà 6, á³ëîêà÷àííà êàïóñòà – 2,50, ÷åðâîíà – 7 òà 8, ïåê³íñüêà – 5 òà 6, áðîêîë³ – 15. Öâ³òíà – 6. Öèáóëÿ – 6, á³ëà – 10, ÷åðâîíà – 15. Îã³ðêè – 18 òà 22. Ïîì³äîðè – 13 òà 15, çåëåí³ – â³ä 6. Ïåðåöü ñîëîäêèé – 15, 18, 20, 25 òà 30, ã³ðêèé – 15 òà 20 çà ê³ëî. Öóê³í³ òà áàêëàæàíè – 20. Ðåäüêà ÷îðíà – 6, äàéêîí – 10. ×àñíèê – 15 òà 25 çà ê³ëî àáî ãðèâíÿ çà øòó÷êó. Ãàðáóçè – 5. Ïå÷åðèö³ – â³ä 15 äî 20, âåøåíêè – 15, 16 òà 17. Ïåòðóøêà, ñàëàò, áàçèë³ê òà ³íøå — â³ä 3 çà ïó÷å÷îê. Êâàøåíà êàïóñòà òà áî÷êîâ³ îã³ðêè – 10, 15, 20 òà 25, ìàðèíîâàí³ ñàëàòè – â³ä 15 äî 30. Êàëèíà — 5 çà áóêåòèê. ßáëóêà òåæ êóïèòè áóëî íåìîæëèâî, òîæ íàãàäàºìî, ùî ìèíóëîãî òèæíÿ çà íèõ ïðîñèëè â³ä 3 äî 11. À öèòðóñîâèõ òà õóðìè áóëî âäîñòàëü, ïðè÷îìó ö³íè íà÷åáòî é ïîçàäêóâàëè ãîëîâíèì ÷èíîì çà ðàõóíîê âæå òð³øêè ï³äìîðîæåíèõ. Ãðåéïôðóòè – 14 òà 15, ëèìîíè — 10, 13 òà 15, àïåëüñèíè òà ìàíäàðèíè — 10, 12 òà 13, ê³â³ — 14 òà 17, áàíàíè — 11, 11,50 òà 12. Ãðàíàòè — â³ä 15 äî 30. Âèíîãðàä — â³ä 18 äî 22. Êîðîëüîê òà õóðìà — 6, 8, 10, 12, 15 òà 16.

13.12.2013

ÇÈÌÀ — ÍÀ ÌÎÐÎÇÈ, ÌÓÆÈÊ — ÇÀ ÑÂßÒÀ! Áðîéëåðè – 17,90, 19,90, 20,70 òà 23,50. Êóðÿ÷å ô³ëå – 34,90, 35,90 òà 37,50, ãðóäêà – 26,90 òà 29,90, ÷âåðòêà – 19,90, 20,90 òà 22,90, ãóëÿø — 31, îê³ñò – 25,50, ãîì³ëêè – 20,50 òà 22,80, ñòåãåíöÿ – 28,90, 29,50 òà 29,90, øëóíîê – 24,50, ñåðöå – 29, êðèëà – 16,90, 19,90, 20,70 òà 22,80, ôàðø – 26,70, 27,50 òà 27,90, ôàðø ô³ëåéíèé – 38,50, ïå÷³íêà – 28,90 òà 32,50, ïå÷³íêà ç ñåðöåì – 27,50, ñïèíêè – 6,50 òà 8,50, øè¿ – 11,50, ñóïîâèé íàá³ð – 15,30, øê³ðà – 5. ²íäè÷³ õâîñòè — 21,50, øè¿ – 20 òà 20,50, ïå÷³íêà – 24. Äî ðå÷³, ïðî ³íäè÷ó ïå÷³íêó: ïîáà÷èâøè íà îäíîìó ïðèëàâêó 36,90, íàâ³òü ïåðåïèòàëà, àëå í³, ä³éñíî âîíè ¿¿ òàê îö³íèëè! «Ùî öå áóëî?» – ïèòàþ ñàìà ó ñåáå, à ïðîäàâùèöÿ ³ç ñóñ³äíüî¿ ÿòêè â³äïîâ³äàº: «Òà òî âîíè æàäí³... íó é íå äóæå ðîçóìí³». ²íäè÷å ñòåãíî – 47,50, ô³ëå – 52,90, 54,80 òà 58,90, ãîì³ëêè – 24, 25,90 òà 26,50, êðèëà – 26, 26,90 òà 27,50, ñïèíêè – 12,90. Äîìàøí³ êóðè – â³ä 30 çà ê³ëî, êà÷êè òà ãóñè – â³ä 50, íóò𳿠òà êðîë³ – 55 òà 60. Ïåðåïåëè – 50 òà 65 çà ê³ëî. Ïåðåïåëèí³ ÿéöÿ – 4,70 òà 5 çà äåñÿòîê. Äîìàøí³ êóðÿ÷³ ÿéöÿ – 16, 17 òà 18, ôàáðè÷í³ – 11,80, 12,40, 12,80, 13 òà 13,50. Äîìàøíÿ ñâèíÿ÷à êîâáàñà – â³ä 80 äî 130, êóðÿ÷à – 70, ïå÷³íêîâà – 30, êðîâ’ÿíà – 25, ñàëüòèñîí ³ êîï÷åíîñò³ — â³ä 70, êîï÷åíå ñàëî – â³ä 35. Ìîëîêî – 8, äîìàøí³é ñèð – 30, 34 òà 38, ñìåòàíà – 28, âåðøêè – 50, âåðøêîâå ìàñëî – 50. Áðèíçà — 50, ñóëóãóí³ — 70. Öóêîð – 8,50 çà ê³ëîãðàì, 42 – çà ï’ÿòü, 81 – çà äåñÿòü. Áîðîøíî ïøåíè÷íå – 9 çà äâà ê³ëî, 4,75 çà ê³ëî. Êðóïè ïî 900 ãðàì³â: ïåðëîâêà – 3,25, «Àðòåê» – 5,50, ÿ÷íà – 3,25, êóêóðóäçÿíà – 4,25, ïøîíî – 6,25, ãðå÷êà – 8,25, ìàíêà –

4,75, ãîðîõ – 5, ïøåíè÷êà – 3,75, ðèñ â’ºòíàìñüêèé – 7,50, êðàñíîäàðñüêèé – 6,50, ïðîïàðåíèé – 9,75. Ìàêàðîíè – 26 çà 5 ê³ëî. Ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ íà ðîçëèâ – 15, 16 òà 18, ôàñîâàíà — â³ä 13 çà 810 ãðàì³â. Ñîºâ³ íàï³âôàáðèêàòè – 50. ßëîâè÷èíà òà ñâèíèíà áåç ê³ñòêè — â³ä 45 äî 55, ç ê³ñòêîþ — â³ä 35, òåëÿòèíà — â³ä 55. Áàðàíèíà — â³ä 50 äî 70. ßçèê ÿëîâè÷èé — 65, 68 òà 80, ñâèíÿ÷èé — 45, ïå÷³íêà — 17, 20, 25, 26,50 òà 30, ëåãåí³ — 10, íèðêè — 13, êàëòèê – 15, øëóíîê – 16, âèì’ÿ – 10, ñåðöå – 20 òà 25, âóõà – 18, í³æêè ñâèíÿ÷³ – 8, ÿëîâè÷³ – 12. «Ñîáà÷à ðàä³ñòü» — 10. Ñàëî — â³ä 30 äî 40. Ìîðîæåíà ðèáà: àðãåíòèíêà òà êðèæàíà — 30, ìîéâà – 17, ìèíòàé — 28 òà 30, ñòåéêè ìàñëÿíî¿ — 68, ñàéäà òà ï³êøà — 30, ïðîñò³ïîìà – 29, ñàéðà – 16, íîòîòåí³ÿ — 28, õåê — 32, õîê³ – 33, òð³ñêà — 40, ìåðëóçà — 35, ô³ëå ò³ëàﳿ — 50, ãîðáóøà – 37 òà 50, ïàíãàñ³óñ — 30, òóíåöü — 35, ê³ëüêà øïðîòíà — 16, êîðîë³âñüêèé ñîì — 30, ñêóìáð³ÿ – 38 òà 50, ñóäàê – 48 òà 50, ìîðñüêèé îêóíü — 57, ê³íãêë³ï – 75, êàìáàëà – 32 òà 35, ìîëüâà òà äîð³ — 40, îñåëåäåöü — 23, ñüîìãà — â³ä 40 äî 90, ôîðåëü – 60 òà 70, êàëüìàðè – 38 òà 46, êðåâåòêè — â³ä 77 äî 150. Ñâ³æà, çàçâè÷àé æèâà ðèáà: òîâñòîëîáèê – 12, 13 òà 15, á³ëàí – 13, 13,50 òà 15, ïèëåíãàñ – 17, 18 òà 43, êåôàëü òà ñàçàí – 25, 28 òà 30, êîðîï – 18, 25 òà 27, ùóêà – 35 òà 65, ñóäàê – 45 òà 50, ñîì – â³ä 35 äî 110, êàðàñü – 6,50, 8 òà 10, áè÷êè – 5, 5,50 òà 8, ðàêè — 60. Ìàðãàðèòà ÕÀËÀÏÑÓÑ.

ÂÊÓÑÍßÒÈÍÀ

ÄËß ÑËÀÄÊÎÅÆÅÊ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ Ñïåöèàëüíî äëÿ òåõ, êîìó õî÷åòñÿ äàæå â ïîñò ïîáàëîâàòü ñåáÿ ñëàäåíüêèì, ìû ïîäîáðàëè ðåöåïòû ïîñòíîé âûïå÷êè, âêóñíîé è äîñòàòî÷íî ëåãêîé â ïðèãîòîâëåíèè. Ìîðêîâíî-ÿáëî÷íûé òîðò 1 ìîðêîâü, 3 ÷. ë. ðàçðûõëèòåëÿ, 3 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4 ñò. ë. ñàõàðà, öåäðà 1 àïåëüñèíà, ñîëü, 500 ã ÿáëî÷íîãî ïþðå, 2 ñò. ë. ìàííîé êðóïû, 1 ÿáëîêî, 70 ã ÷åðíîãî øîêîëàäà, 1 ñò. ìóêè, 1 ñò. îâñÿíûõ õëîïüåâ, 2 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà äëÿ ãëàçóðè.

ïåðãàìåíòîì ôîðìû è âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 200 ãðàäóñîâ äóõîâêå 15–20 ìèíóò. Äëÿ êðåìà: ÿáëî÷íîå ïþðå äîâåñòè äî êèïåíèÿ, äîáàâèòü ìàííóþ êðóïó è âàðèòü, ïîìåøèâàÿ, 5 ìèíóò íà ñðåäíåì îãíå. Îñòóäèòü è âçáèòü ìèêñåðîì. Ïðîìàçàòü âñå êîðæè êðåìîì (êðîìå âåðõíåãî), ñêëàäûâàÿ èõ äðóã íà äðóãà. Áîêà òîðòà òàêæå îáìàçàòü êðåìîì è îáñûïàòü ìèíäàëüíûìè õëîïüÿìè. Óêðàñèòü ðàñòîïëåííûì ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è íåìíîãî îñòûâøèì øîêîëàäîì, ìèíäàëüíûìè õëîïüÿìè è ðîçîé èç ÿáëîêà.

Êåêñû ñ êóðàãîé

Íàòåðåòü ìîðêîâü íà ìåëêîé òåðêå. Ñìåøàòü ñ öåäðîé àïåëüñèíà, èçìåëü÷åííûìè îâñÿíûìè õëîïüÿìè, ñàõàðîì, ñîëüþ, ìàñëîì, ìóêîé ñ ðàçðûõëèòåëåì è çàìåñèòü òåñòî. Ðàçäåëèòü íà 6 ðàâíûõ ÷àñòåé. Ðàñêàòàòü êàæäóþ ÷àñòü ïî äíó ñìàçàííîé ìàñëîì èëè ïðîñòåëåííîé

200 ã ìóêè, 100–150 ã ñàõàðà, 1,5 ÷. ë. ðàçðûõëèòåëÿ, 1 ÷. ë. êîðèöû, 4 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 250 ã ÿáëî÷íîãî ïþðå, ãîðñòü êóðàãè. Êóðàãó ìåëêî ïîðåçàòü. Ìóêó, ñàõàð, ðàçðûõëèòåëü, êîðèöó è êóðàãó ñìåøàòü. ×òîáû ïðèãîòîâèòü ïþðå, íóæíî çàïå÷ü ÿáëîêè â äóõîâêå (óäàëèâ ñåðäöåâèíó), ñíÿòü øêóðêó, èçìåëü÷èòü, äîáàâèâ íåìíîãî âîäû. Ïîäîéäåò è ãîòîâîå ïþðå äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ. ßáëî÷íîå ïþðå ñìåøàòü ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Ñîåäèíèòü ñ ñóõèìè èíãðåäèåíòàìè. Ñìàçàòü ôîðìû ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è íàïîëíèòü èõ òåñòîì. Çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêå îêîëî 30 ìèíóò. Îñòóäèòü, ïîñûïàòü êåêñû ñàõàðíîé ïóäðîé.

Øîêîëàäíî-ìåäîâàÿ êîâðèæêà 0,5 ñò. ñàõàðà, 3 ñò. ë. ìåäà, 1 ñò. âîäû,

0,5 ñò. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ñò. ë. êàêàî, 1 ÷. ë. ñîäû, ïðÿíîñòè (èçìåëü÷åííûå ãâîçäèêà, êîðèöà, êîðèàíäð), èçþì, îðåõè, 1,5 ñò. ìóêè. Ðàçâåñòè ñàõàð ñ âîäîé è ìàñëîì, äîáàâèòü ìåä è ïîñòàâèòü íà îãîíü äî ðàñòâîðåíèÿ ñàõàðà. Îõëàäèòü, âñûïàòü ñîäó, êàêàî, ïðÿíîñòè è ïåðåìåøàòü, ÷òîáû íå áûëî êîìêîâ. Äîáàâëÿòü ìóêó ïîíåìíîãó, ÷òîáû òåñòî ïîõîäèëî íà ãóñòóþ ñìåòàíó. Äîáàâèòü èçþì è èçìåëü÷åííûå îðåõè, ðàçìåøàòü è âûëîæèòü â ôîðìó. Âûïåêàòü ïðè 180 ãðàäóñàõ 40–50 ìèíóò.

ßáëî÷íûé ðóëåò 200 ã ìóêà, 150 ìë âîäà, 1 ñò. ë. îëèâêîâîå ìàñëî, ñîëü. Íà÷èíêà: 4 ÿáëîêà, 100 ã èçþìà, 2,5 ñò. ë. ñàõàðà, 1 ÷. ë. êîðèöû, ãðåöêèå îðåõè, ñîê ïîëîâèíû ëèìîíà. Ìóêó ñìåøàòü ñ òåïëîé âîäîé è ñîëüþ, ïîñòåïåííî âëèòü îëèâêîâîå ìàñëî çàìåñèòü ìÿãêîå, íåìíîãî ëèïêîå òåñòî. Íàêðûòü ïëåíêîé è

äàòü ïîñòîÿòü 2 ÷àñà. ßáëîêè î÷èñòèòü è íàðåçàòü òîíêèìè äîëüêàìè. Èçþì çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé íà 5 ìèíóò, îáñóøèòü. ßáëîêè è èçþì ñìåøàòü, ïîñûïàòü ñàõàðîì è êîðèöåé, ïîëèòü ëèìîííûì ñîêîì è äàòü ïîñòîÿòü, ïîêà ñàõàð íå ðàñòâîðèòñÿ. Êóõîííîå ïîëîòåíöå îáèëüíî ïîñûïàòü ìóêîé, ïîëîæèòü íà íåãî òåñòî è íå ñëèøêîì òîíêî ðàñêàòàòü â ïðÿìîóãîëüíèê. Çàòåì ðóêàìè âûòÿãèâàòü ïî êðóãó äî òåõ ïîð, ïîêà òåñòî íå ñòàíåò ïðîçðà÷íûì, êàê ïàïèðîñíàÿ áóìàãà. Æåñòêèå êðàÿ îáðåçàòü. Íà òåñòî âûëîæèòü èçìåëü÷åííûå îðåõè, çàòåì ÿáëî÷íóþ íà÷èíêó, ïðè ïîìîùè ïîëîòåíöà ñâåðíóòü â ðóëåò. Ïåðåëîæèòü íà ïðîòèâåíü è âûïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ â òå÷åíèå 30 ìèíóò äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Îñòóäèòü è ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

Ïèðîã ñ êóðàãîé Äëÿ òåñòà: 150 ã ìóêè, 1 ñò. ë. ñàõàðà, 1 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà (æåëàòåëüíî îðåõîâîãî), 100 ìë âîäû. Äëÿ íà÷èíêè: 200 ã êóðàãè, 1 ñò. ë. ìåäà, 1 ñò. ë. ëèìîííîãî ñîêà, îðåøêè äëÿ ïîñûïêè. Ñìåøàòü ìóêó, ñàõàð, ìàñëî. Âëèòü òåïëóþ âîäó è çàìåñèòü òåñòî. Ñìàçàòü øàðèê òåñòà ìàñëîì, íàêðûòü ïëåíêîé è îñòàâèòü íà íåñêîëüêî ìèíóò. Ïðèãîòîâèòü íà÷èíêó: êóðàãó èçìåëü÷èòü â ìèêñåðå â ïþðå, äîáàâèâ ìåä è ëèìîííûé ñîê. Òàêæå ìîæíî äîáàâèòü öåäðó öèòðóñîâûõ. Äâå òðåòè òåñòà ïîëîæèòü íà ïåêàðñêóþ áóìàãó è ðàñêàòàòü, ïðèñûïàâ ìóêîé. Ðàçìàçàòü íà÷èíêó, íå äîõîäÿ ñàíòèìåòð äî êðàåâ. Îñòàòîê òåñòà ðàñòÿíóòü ðóêàìè êàê ìîæíî òîíüøå, íàêðûòü íà÷èíêó (îíà áóäåò ïðîñâå÷èâàòü), à èç îñòàâøåãîñÿ ñäåëàòü êàíòèê. Ïîñûïàòü îðåøêàìè. Âûïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 220 ãðàäóñîâ 15–20 ìèíóò.

Ìîðêîâíûå áóëî÷êè 3 ñò. ìóêè, 1 ñò. âîäû, 30 ã äðîææåé, 0,5 ÷. ë. ñîëè, 1—2 ñò.ë. ñàõàðà, 2—3 ìîðêîâè (èëè 3 ñâåêëû). Ìîðêîâü (ñâåêëó) î÷èñòèòü è ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó.  ïîäîãðåòóþ äî 35–40 ãðàäóñîâ âîäó äîáàâèòü ïðåäâàðèòåëüíî ðàçâåäåííûå è ïðîöåæåííûå äðîææè, ñàõàð, âñûïàòü ïðîñåÿííóþ ìóêó. Òùàòåëüíî âûìåñèòü.  òåñòî äîáàâèòü ìîðêîâü è õîðîøî âûáèòü. Îñòàâèòü òåñòî äëÿ áðîæåíèÿ íà 1– 2 ÷àñà â òåïëîì ìåñòå. Ïîñëå ðàçäåëèòü íà áóëî÷êè, âûëîæèòü èõ íà ñóõîé ïðîòèâåíü, äàòü ïîñòîÿòü íåñêîëüêî ìèíóò è âûïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 200–220 ãðàäóñîâ 20–25 ìèíóò. Ãîðÿ÷èå áóëî÷êè ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Ïðèÿòíîãî ÷àåïèòèÿ!

Íàòàëüÿ ÌÎÈÑÅÅÂÀ.

Nm31  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you