Page 1

ÏÎIJ¯ ÒÀ ÔÀÊÒÈ 7 ÃÐÓÄÍß — ÄÅÍÜ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß Øàíîâí³ êîëåãè! Ùèðî â³òàþ ç íàøèì ñï³ëüíèì ñâÿòîì! Ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàþòü ïðÿìèé êîíòàêò ç ãðîìàäÿíàìè. Ñàìå äî âàñ ëþäè éäóòü ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè, íàä³ÿìè òà ñïîä³âàííÿìè. Ñàìå â³ä âàñ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü äîáðîáóò êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà òà ì³ñòà â ö³ëîìó. Äÿêóþ âàì çà ðîáîòó ³ ïðîôåñ³îíàë³çì, áàæàþ ðîçóì³ííÿ òà ï³äòðèìêè ãðîìàäè. Íåõàé âàø äîñâ³ä ñïðèÿº ðîçáóäîâ³ òà ðîçâèòêó íàøîãî ì³ñòà ³ äåðæàâè. ̳öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, îïòèì³çìó, âèòðèìêè, íàïîëåãëèâîñò³ òà íîâèõ çäîáóòê³â ó âàø³é íåëåãê³é ³ â³äïîâ³äàëüí³é ðîáîò³. dz ñâÿòîì! Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ²âàí ÊÓ˲×ÅÍÊÎ.

ÑÜÎÃÎÄͲ — ÄÅÍÜ ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈË ÓÊÐÀ¯ÍÈ Òîâàðèø³ ãåíåðàëè, îô³öåðè, ñòàðøèíè, ñåðæàíòè ³ ñîëäàòè! Øàíîâí³ âåòåðàíè ³ ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè! ³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³îíàëüíèì ñâÿòîì. Óñâ³äîìëþþ÷è ñâîº ïðèçíà÷åííÿ çàõèñíèê³â ìèðíî¿ ïðàö³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, îñîáëèâèé ñêëàä îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ «Ï³âäåíü», ç’ºäíàíü òà â³éñüêîâèõ ÷àñòèí Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ãàðí³çîíó íàòõíåííî ïðàöþº íàä çàáåçïå÷åííÿì âèñîêî¿ áîéîâî¿ ãîòîâíîñò³, äåìîíñòðóº â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ âèòðèìêó, âèñîêó ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü, â³ðí³ñòü â³éñüêîâîìó îáîâ’ÿçêó. Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü âèñëîâëþþ ãëèáîêó øàíó ³ âäÿ÷í³ñòü âåòåðàíàì â³éíè òà Çáðîéíèõ ñèë çà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ òà âàãîìèé âíåñîê ó â³éñüêîâî ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ íèí³øíüîãî ïîêîë³ííÿ âî¿í³â. Áàæàþ âñ³ì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó ³ çëàãîäè, íîâèõ çâåðøåíü ó ñïðàâ³ çì³öíåííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè! Õàé ó âàøèõ ðîäèíàõ ïàíóþòü äîáðîáóò, òåïëî ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ! Íà÷àëüíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ãàðí³çîíó, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ðóñëàí ÕÎÌ×ÀÊ.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÀß ÐÀÊÅÒÍÎÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÊÎÍÑÎËÈÄÈÐÓÅÒ ÈÍÒÅËËÅÊÒÛ Äíåïðîïåòðîâñêèå ïðåäïðèÿòèÿ Þæìàø è ÊÁ «Þæíîå» ïîñåòèëè âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Þðèé Áîéêî è ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Äìèòðèåì Ðîãîçèíûì. Ãîñòÿì ïðåçåíòîâàëè ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè è ïðåäëîæèëè íåñêîëüêî âîçìîæíûõ ñîâìåñòíûõ êîñìè÷åñêèõ ïðîåêòîâ.

3

6.12.2013

ÍÅÏÎÃÎÄÀ

ÑÂÅÒ, ÒÅÏËÎ È ÃÀÇ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ Â ÊÀÆÄÎÉ ÊÂÀÐÒÈÐÅ Ïî èíôîðìàöèè Ãèäðîìåòöåíòðà, â áëèæàéøèå äíè óõóäøàòñÿ ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Îæèäàþòñÿ ïîðûâû âåòðà äî 15—20 ìåòðîâ â ñåêóíäó, òåìïåðàòóðà ñíèçèòñÿ äî 9 ãðàäóñîâ ìîðîçà íî÷üþ, ïîéäåò ìîêðûé ñíåã. Ñî 2 äåêàáðÿ ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîêîììóíýíåðãî, âîäî- è ãàçîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîýíåðãåòèêè, äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è ñëóæáà ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî â óñèëåííîì ðåæèìå. Ïîñòîÿííî äåæóðÿò àâàðèéíûå áðèãàäû è ñïàñàòåëè. Íà ýòîé íåäåëå âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Àëåêñàíäð Âèëêóë, ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì òåõíîãåííî-ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðîâåë âñåóêðàèíñêîå ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì ðóêîâîäèòåëè ìèíèñòåðñòâ è ðåãèîíîâ îò÷èòàëèñü, ÷òî æå ñäåëàíî äëÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû âñåõ ñëóæá â íåïîãîäó. — Ñèòóàöèÿ ïîä æåñòêèì êîíòðîëåì ïðàâèòåëüñòâà, — ïîä÷åðêíóë âèöå-ïðåìüåð. – Ñâåò, òåïëî è ãàç äîëæíû áûòü â êàæäîé êâàðòèðå, â êàæäîì ó÷ðåæäåíèè, øêîëå, áîëüíèöå, äåòñêîì äîìå. Àâàðèè íóæíî ëèêâèäèðîâàòü îïåðàòèâíî è ñâîåâðåìåííî ïîìîãàòü ëþäÿì. Ýòî ëè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

Î ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÅ ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐΠáóäóò ãîâîðèòü 11 äåêàáðÿ íà ãàðÿ÷åé òåëåôîííîé ëèíèè ïðîåêòà «Ãîðîäñêàÿ âëàñòü íà ïðÿìîé ñâÿçè». 14 äåêàáðÿ Óêðàèíà îòìåòèò Äåíü ÷åñòâîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×ÀÝÑ, êîòîðûé â íàðîäå íàçûâàþò Äíåì ëèêâèäàòîðà. ×òî æå äåëàåòñÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå äëÿ ëþäåé, ñòàâøèõ íà ïóòè íåâèäèìîé ñìåðòè? Íà âîïðîñû ãîðîæàí îòâåòÿò Èðèíà Ïåðåäåðèé, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà, Òàòüÿíà Êðàâåö, ãëàâíûé òåðàïåâò äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, è Èãîðü Òóð÷èí, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ×åðíîáûëü Óêðàèíû». Çâîíèòå â ñðåäó ñ 15.00 äî 16.00 ïî òåëåôîíó 745-00-00.

ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíîâ è ìýðîâ. 3 äåêàáðÿ èç-çà ðåçêèõ ïîðûâîâ âåòðà áûëè îáåñòî÷åíû 77 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â âîñüìè ðåãèîíàõ Óêðàèíû (â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ÷åòûðå). ×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ýëåêòðîñíàáæåíèå âîññòàíîâèëè. Ïî çàäàíèþ âèöå-ïðåìüåðà â Ìèíðåãèîíå ñîçäàí öåíòðàëüíûé äèñïåò÷åðñêèé øòàá, êîòîðûé áóäåò êîîðäèíèðîâàòü äåéñòâèÿ â ðåãèîíàõ. Òóäà æå áóäåò ïîñòóïàòü îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ. Ìåæâåäîìñòâåííàÿ ãðóïïèðîâêà ñèë ïðèâåäåíà â ãîòîâíîñòü. Ýòî îêîëî 40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, áîëåå 11,5 òûñÿ÷è åäèíèö ñïåöòåõíèêè. Íåîáõîäèìî çàðàíåå èíôîðìèðîâàòü ëþäåé î âîçìîæíîñòè ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ, ïîä÷åðêíóë À. Âèëêóë. Äëÿ ýòîãî íóæíî èñïîëüçîâàòü ïðåññó, ðàäèî, òåëåâèäåíèå è ñîöèàëüíûå ñåòè. Ìàðòà ÍÈËÜÑÊÀß.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÑÁËÈÆÅÍÈÅ Ñ ÃÐÓÇÈÅÉ

Ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì â Äíåïðîïåòðîâñêå ïîáûâàëà äèïëîìàòè÷åñêàÿ äåëåãàöèÿ Ãðóçèè. Âîçãëàâèâøèé åå ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë â Óêðàèíå Ìèõåèë Óêëåáà âñòðåòèëñÿ ñ çàìåñòèòåëåì ãîðîäñêîãî ãîëîâû Àëåêñàíäðîì Ðóäÿêîì, íà÷àëüíèêàìè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâ, ãîðñîâåòà Åâãåíèåì Õîðîøèëîâûì, ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé — Íàòàëüåé ×åðíûøåâîé. Îñíîâíîé òåìîé áåñåäû ñòàëè ðàçâèòèå òóðèçìà ìåæäó íàøèì ðåãèîíîì è Àäæàðèåé. — Ìû óæå íàëàäèëè ðåãóëÿðíûå àâèàðåéñû èç Êèåâà, Äîíåöêà, Ëüâîâà â Êóòàèñè, — ñîîáùèë Ìèõåèë Óêëåáà. — Íàìåðåíû îðãàíèçîâàòü òàêîé æå èç Äíåïðîïåòðîâñêà. Â

ïðîøëîì ãîäó â íàøåé ñòðàíå ïîáûâàëè ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ óêðàèíöåâ, â ýòîì óæå áîëåå ñòà äåñÿòè òûñÿ÷. Õî÷åòñÿ âèäåòü ñðåäè òóðèñòîâ áîëüøå äíåïðîïåòðîâöåâ. Óâåðÿþ, èõ îæèäàåò ñàìûé ðàäóøíûé ïðèåì. Àëåêñàíäð Ðóäÿê íå ñîìíåâàåòñÿ â ãîñòåïðèèìñòâå ãðóçèíñêîãî íàðîäà. Ðàäóþò èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó â äðóæåñòâåííîì ãîñóäàðñòâå: çäåñü ïðîëîæåíû îòëè÷íûå àâòîäîðîãè, áëàãîóñòðîåíû ïðèìîðñêèå òåððèòîðèè, ñàíàòîðèè è êóðîðòû, îòðåìîíòèðîâàíû ïàìÿòíèêè àðõèòåêòóðû. — È â òî æå âðåìÿ íàì õîòåëîñü áû, ÷òîáû ðàçâèòèå òóðèçìà áûëî äâóñòîðîííèì, — ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Ðóäÿê. — Íàì òîæå åñòü ÷òî ïîêàçàòü è ÷åì çàèíòåðåñîâàòü. Äíåïðîïåòðîâñê ãîòîâ óñòàíàâëèâàòü øèðîêèå äðóæåñêèå êîíòàêòû ñî âñåìè, êòî ýòîãî ïîæåëàåò. Êàê ïîä÷åðêíóëà Íàòàëüÿ ×åðíûøåâà, Êóòàèñè ñðåäè íàøèõ ãîðîäîâ-ïîáðàòèìîâ. Òàêæå õîòåëîñü áû íàëàäèòü âçàèìîâûãîäíûå îòíîøåíèÿ ñ Áàòóìè. — Îõîòíî ïîéäåì âàì íàâñòðå÷ó, — çàÿâèë ïîñîë. — Íàäåþñü, âñêîðå çàêëþ÷èì êîíêðåòíîå ñîãëàøåíèå. Ìèõåèë Óêëåáà ïîáëàãîäàðèë Äíåïðîïåòðîâñê çà òîëåðàíòíîå îòíîøåíèå ê ïðåäñòàâèòåëÿì ãðóçèíñêîé äèàñïîðû, çà òî, ÷òî îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ â ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñåìüå ïîëíîïðàâíûìè ÷ëåíàìè.  ãðàíä-îòåëå «Óêðàèíà» ïðîøëà øèðîêàÿ ïðåçåíòàöèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ãðóçèè. Àëåêñàíäð ×ÀÏËÛÃÈÍ. Ôîòî àâòîðà.

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß ÎÒÄÓØÈÍÀ  äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå ðóññêîé äðàìû èìåíè Ãîðüêîãî ïðîøåë êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ

— Ñåãîäíÿ âûäàþùèéñÿ äåíü, — ïîä÷åðêíóë Þðèé Áîéêî. – Ðîññèéñêàÿ êîìàíäà î÷åíü äîëãî ðàáîòàëà ñ íàøåé. Öåëü ïðåçåíòàöèè – ïîêàçàòü âîçìîæíîñòè, çàèíòåðåñîâàòü êîëëåã â ðàñøèðåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà íà áëàãî íàøèõ ñòðàí è íàðîäîâ. Äìèòðèé Ðîãîçèí îòìåòèë, ÷òî ñî äíÿ íà äåíü âûéäåò óêàç ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîçäàíèè îáúåäèíåííîé ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé êîðïîðàöèè. Ýòî ñòàíåò ñòèìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ êîñìîíàâòèêè â ðåãèîíå. — Êîñìè÷åñêàÿ îòðàñëü äîëæíà ðàçâèâàòüñÿ, êîíñîëèäèðîâàòü ëó÷øèå èíòåëëåêòû, — ïîä÷åðêíóë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè. – Þæìàø — óíèêàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ñ îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì. Ðîññèÿ ñòîèò íà ïîðîãå áîëüøèõ ïåðåìåí, è â ñâÿçè ñ ýòèì ìû ãîòîâû íàðàùèâàòü êîîïåðàöèþ. Ìû ãîòîâû ïîéòè òàê äàëåêî, íàñêîëüêî äàëåêî ãîòîâû ïîéòè âû. Ïðåäñòàâèòåëè äåëåãàöèè ïîñåòèëè öåõ ¹55 Þæìàøà, ãäå èì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ïðîèçâîäñòâî ðàêåòû-íîñèòåëÿ äëÿ ïðîãðàììû «Sea Launch», íîâûå ðàçðàáîòêè àâèàöèîííûõ øàññè è äðóãîå. Èðýíà ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ.

Çäåñü ñîáðàëèñü îêîëî ïÿòèñîò ÷åëîâåê ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Èõ ïðèâåòñòâîâàëà çàìåñòèòåëü ãîðîäñêîãî ãîëîâû Åëåíà Ëîçåíêî. Îíà ïîáëàãîäàðèëà àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Òâîð÷åñòâî» (ïðåçèäåíò Òàòüÿíà Øåëþã) çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè äîñóãà ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ ñàìàÿ ñòðàøíàÿ ïûòêà – îñòàâàòüñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè ïðîáëåìàìè.  ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâàõ îíè ïîþò, èãðàþò íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ñòóäèÿõ ïèøóò êàðòèíû, âàÿþò, ïðîáóþò ñèëû â êà÷åñòâå âíåøòàòíûõ êîððåñïîíäåíòîâ ãàçåòû «Ýñòàôåòà», ñî÷èíÿþò ñòèõè… Ãîðîäñêîé ñîâåò ñî ñâîåé ñòîðîíû äåëàåò âñå

âîçìîæíîå, ÷òîáû ñèñòåìà ñîöèàëüíîé çàùèòû ðàáîòàëà äëÿ êàæäîãî èç ñîðîêà øåñòè òûñÿ÷ èíâàëèäîâ, æèâóùèõ â Äíåïðîïåòðîâñêå. Íà ýòî íàïðàâëåíû, â ÷àñòíîñòè, óñèëèÿ öåíòðà ðåàáèëèòàöèè. Òîëüêî â

ýòîì ãîäó ïðîôåññèè îïåðàòîðà êîìïüþòåðíîãî íàáîðà, ñàïîæíèêà-ìîäåëüåðà è çàêðîéùèêà-ìîäåëüåðà ïðèîáðåëè ñîðîê øåñòü ÷åëîâåê. — Ïî îïûòó çíàþ, ÷òî ìíîãèå èç âàñ ïðåæäå âñå-

ãî íóæäàþòñÿ â òðàíñïîðòå, êîòîðûé ìîã áû äîñòàâèòü â òîðãîâûé öåíòð, ïîëèêëèíèêó, êèíîòåàòð, öèðê, — òóäà, êóäà êðàéíå íåîáõîäèìî èëè ïðîñòî äóøà òðåáóåò, — ñêàçàëà Åëåíà Ëîçåíêî. – Ïîêà âàøè çàÿâêè óäîâëåòâîðÿþò òðè àâòî. Êîíå÷íî, ýòîãî ìàëî. Íî óæå â ñëåäóþùåì ãîäó ìû õîòèì ïðèîáðåñòè àâòîáóñû äëÿ êàæäîãî ðàéîíà. Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè ñöåíó çàíÿëè ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû. Çàìå÷àòåëüíûå íîìåðà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Îëüãà Ìèðîøíè÷åíêî, íåîäíîêðàòíûé ïîáåäèòåëü âñåóêðàèíñêèõ êîíêóðñîâ Èâàí Êèð, íà÷èíàþùèé ïåâåö Àëåøà Ñíèñàðåíêî è äðóãèå. Àëåêñàíäð ×ÈÃÎÐÈÍ. Ôîòî àâòîðà.

Nm3  
Nm3