Page 1

26

13.12.2013

ÇÄÎÐÎÂÅÍÜʲ ÁÓËÈ! ÔÀÕ²Âֲ ÍÅ ÁÐÀÊÓª Ó ì³ñüêîìó öåíòð³ çäîðîâ’ÿ àòåñòóâàëè ìîëîäøèõ ñïåö³àë³ñò³â ç ìåäè÷íîþ îñâ³òîþ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Àòåñòàö³éíà êîì³ñ³ÿ, ÿêó î÷îëèëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Òåòÿíà Êâ³òíèöüêà, ï³äòâåðäèëà âèùó êàòåãîð³þ äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ñïåö³àë³ñò³â. Òðèíàäöÿòüîì ïðèñâî¿ëè âèùó êàòåãîð³þ, ïåðøó ³ äðóãó – äâàäöÿòè ñïåö³àë³ñòàì.

ÏÈÒÀÍÈÅ ÄËß ÃÐÓÄÍÈ×ÊÎÂ

ËÓ×ØÈÅ ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÂÐÀ×È Â ôèíàëå åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå ëó÷øåãî ñåìåéíîãî âðà÷à, êîòîðûé ïðîõîäèë â Äíåïðîïåòðîâñêå, ïîáåäèëà âðà÷ Áîðîêîâñêîé àìáóëàòîðèè Âåðõíåäíåïðîâñêîãî öåíòðà ïåðâè÷íîé ìåäïîìîùè Íàäåæäà Ìèè. Âòîðîå ìåñòî ó âðà÷à àìáóëàòîðèè ¹5 Äíåïðîïåòðîâñêîãî öåíòðà ïåðâè÷íîé ìåäïîìîùè ¹2 Âèêòîðèè Êðèâîíîñ, à òðåòüå — ó âðà÷à àìáóëàòîðèè ¹3 Äíåïðîäçåðæèíñêîãî öåíòðà ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè ¹1 Èðèíû Êðèâîíîñ. Âñå äåâÿòü ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïîáåäèëè íà ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ óðîâíÿõ, ïðåäñòàâèëè ÷ëåíàì æþðè âèäåîðîëèê î ñåáå, ñâîåé ïðîôåññèè è ìåäó÷ðåæäåíèè, ãäå ðàáîòàþò, îòâåòèëè íà ýêçàìåíàöèîííûå áèëåòû è äå-

ìîíñòðèðîâàëè ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ. — Òàêîé êîíêóðñ — âîçìîæíîñòü äëÿ êàæäîãî âðà÷à çàÿâèòü î ñåáå, êàê î êâàëèôèöèðîâàííîì ñïåöèàëèñòå è íàñòîÿùåì ìàñòåðå ñâîåãî äåëà, ðàñêðûòü ñâîé ïîòåíöèàë, îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ñ êîëëåãàìè, îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå, ïîçíàâàòåëüíîå, — ïðîêîììåíòèðîâàëà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Âàëåíòèíà Ãèíçáóðã. — Åæåãîäíî ñåìåéíûå âðà÷è ðåãèîíà äåìîíñòðèðóþò íà êîíêóðñå âûñîêèå çíàíèÿ è áåçóïðå÷íûå ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè. À ýòî â ñâîþ î÷åðåäü äîêàçàòåëüñòâî òîãî, íàñêîëüêî îñâåäîìëåííûå è çàèíòåðåñîâàííûå â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè ýòè ëþäè.

À Â ÝÒÎ ÂÐÅÌß...

ÏÀÐÒÀ ÄËß ÄÎÊÒÎÐÀ Ïî èíôîðìàöèè Âàëåíòèíû Ãèíçáóðã, â ðåãèîíå ñîçäàíû è ôóíêöèîíèðóþò 53 öåíòðà ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, ãäå ðàáîòàþò 726 ñåìåéíûõ âðà÷åé. Èõ ïîäãîòîâêà ïðîõîäèò â Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè. Ñåé÷àñ â èíòåðíàòóðå ó÷àòñÿ 198 âðà÷åé. Èõ ïðîãðàììà âêëþ÷àåò 16 ðàçëè÷íûõ ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. Îäíàêî äàæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà ñåìåéíûå âðà÷è ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå: ïîñåùàþò òðåíèíãè, ñåìèíàðû, åæåìåñÿ÷íûå ïðåðûâèñòûå êóðñû.  30 ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêèõ öåíòðàõ ïî âîïðîñàì ñåìåéíîé ìåäèöèíû îáëàñòè, êîòîðûå áûëè îòêðûòû â ýòîì ãîäó, îáó÷åíèå ïðîøëè óæå áîëåå 70 ïðîöåíòîâ ñåìåéíûõ âðà÷åé è ñòîëüêî æå ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð. Âñåãî â 2013 ãîäó ïîäãîòîâêó çàâåðøèëè 57 âðà÷åé, â òîì ÷èñëå 19 ïåðâè÷íîãî çâåíà è 38 èíòåðíîâ, à òàêæå 399 ìåäñåñòåð. Ïðîäîëæàþò ñïåöèàëèçàöèþ ïî ñåìåéíîé ìåäèöèíå 343 âðà÷à è 124 ìåäñåñòðû.

ÍÅ «ÎÑÊÀл, ÍÎ ÏÎ×ÅÒÍÎ Íà âûñøóþ îáùåñòâåííóþ íàãðàäó äëÿ ìåäèêîâ è ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû — Íàöèîíàëüíóþ ìåäèöèíñêóþ ïðåìèþ — íîìèíèðîâàíû âîñåìü ïðåäñòàâèòåëåé Äíåïðîïåòðîâùèíû. Ïî ìíåíèþ ãëàâíîãî âðà÷à îáëàñòíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ Þðèÿ Êàðÿãèíà, ïðîåêò, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ñðåäè âðà÷åé, ìëàäøèõ ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, àäìèíèñòðàòîðîâ è ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè, äàåò øàíñ êàæäîìó ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó ïðîÿâèòü ñåáÿ, çàÿâèòü î ñâîåé ðàáîòå è òåì ñàìûì ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ îòðàñëè. Âûäâèãàòü íà ïðåìèþ ìîãóò òðóäîâûå êîëëåêòèâû, à òàêæå ñîîðãàíèçàòîðû êîíêóðñà.  ñîñòàâå æþðè — ïðàêòèêóþùèå âðà÷è, íàó÷íûå ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå ïîñòîÿííóþ êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó, ñïåöèàëèñòû Ìèíçäðàâà Óêðàèíû. Ôèíàë ñîñòîèòñÿ íàêàíóíå Äíÿ ìåäèêà, ëåòîì 2014 ãîäà. Îò Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íà Íàöèîíàëüíóþ ìåäèöèíñêóþ ïðåìèþ ïðåòåíäóþò âîñåìü ïðåäñòàâèòåëåé â íîìèíàöèÿõ «Ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë», «Àäìèíèñòðàòîðû ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ», «Ïðåïîäàâàòåëè ìåäèöèíñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé» è «Ïðàêòèêóþùèå âðà÷è».  ïðîøëîì ãîäó ïðåìèè óäîñòîåíû Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ, à òàêæå åå ðåêòîð Ãåîðãèé Äçÿê.

Ïðåäñòàâèòåëè âñåóêðàèíñêîé áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè «Âîëîíòåðñêîå îáúåäèíåíèå «Êðûëüÿ» îêàçàëè ïîìîùü Äíåïðîïåòðîâñêîé äåòñêîé ãîðáîëüíèöå ¹6. — Çäåñü çà æèçíü è çäîðîâüå äåñÿòêîâ äåòåé åæåäíåâíî áîðåòñÿ ìåäïåðñîíàë ó÷ðåæäåíèÿ, îêðóæàÿ ìàëûøåé òåïëîì, âíèìàíèåì è çàáîòîé, — îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÂÎ «Êðûëüÿ» ßðîñëàâà Òîêàðü. —  ïîñòîÿííîé ïîìîùè è ïîääåðæêå íóæäàþòñÿ äåñÿòêè íåäîíîøåííûõ ìàëûøåé â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, áðîøåííûå êðîõè-îòêàçíèêè. Èì ïîòðåáóåòñÿ, êîíå÷íî æå, ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü, íî åå åäâà ëè ñóìååò êòî-ëèáî âîñïîëíèòü.  ñèëàõ âîëîíòåðîâ – ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü. Ïðèçûâàåì âñåõ íåáåçðàçëè÷íûõ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåé èíèöèàòèâå. Äëÿ ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ ýòîé áîëüíèöû âîëîíòåðû ïåðåäàëè äåòñêîå ïèòàíèå è îäíîðàçîâûå ïîäãóçíèêè.  ïëàíàõ – ñáîð äîáðîâîëüíîé ïîìîùè, îäåæäû è èãðóøåê.

ÃÐÈÏÏ ÍÅ ÊÎÑÈÒ, ÍÎ ÐÀÑÑËÀÁËßÒÜÑß ÍÅËÜÇß Òàêîé ñîâåò äíåïðîïåòðîâöàì è æèòåëÿì îáëàñòè äàëà ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Âàëåíòèíà Òêà÷åíêî. Ïî åå ñëîâàì, ïîêà ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã ïî ãðèïïó è ÎÐÂÈ íå ïðåâûøåí. Íà ïîçàïðîøëîé íåäåëå â îáëàñòè çàáîëåëè áîëåå 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à ïî èòîãàì ïðîøëîé – 14 575. Ïîíÿòíî, ÷òî ðîñòà çàáîëåâàíèÿ íåò. Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé ñòîÿëà íåáëàãîïðèÿòíàÿ ïîãîäà, íà óëèöå áûëî äîñòàòî÷íî òåïëî è ñóõî. Ñ èçìåíåíèåì ïîãîäíûõ óñëîâèé, èõ ðåçêèìè ïåðåïàäàìè íàäî áûòü îñîáåííî áäèòåëüíûìè. — Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî áûòü îñîáåííî âíèìàòåëüíûìè ê ñâîåìó çäîðîâüþ, — îáðàùàåò âíèìàíèå ñïåöèàëèñò. – Âàæíî âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ïîâûøàòü èììóíèòåò, à òàêæå íå çàáûâàòü ïðî âàêöèíàöèþ. ×òîáû ïðèâèòüñÿ îò ãðèïïà, ïîñåòèòå ñåìåéíîãî âðà÷à. Îí âàñ îñìîòðèò, ïîñîâåòóåò, êàêàÿ âàêöèíà äëÿ âàñ ñàìàÿ îïòèìàëüíàÿ. Íà ñåãîäíÿ â îáëàñòè óæå âàêöèíèðîâàëèñü 32 575 ÷åëîâåê.

ÇÀÁÎÒÛ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ Â Äíåïðîïåòðîâñêîì ñïåöèàëèçèðîâàííîì äîìå ðåáåíêà ¹2 ðàñïîëîæåí öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄîì, ÷åëþñòíî-ëèöåâîé ïàòîëîãèåé è ïàòîëîãèåé öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Ñåé÷àñ çäåñü íàõîäÿòñÿ 95 ìàëåíüêèõ âîñïèòàííèêîâ ñî âñåé îáëàñòè. Ñ íèìè ðàáîòàþò îïûòíûå ïåäàãîãè è ìåäèêè.  î÷åðåäíîé ðàç â ýòîì ñìîã óáåäèòüñÿ íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû Àíäðåé Øèïêî, êîòîðûé ïîáûâàë çäåñü âî âðåìÿ ñîöèàëüíîé àêöèè «Âûáèðàé çäîðîâüå». — Áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ïîìîùè ýòîãî ÷åëîâåêà, — ïîä÷åðêíóëà ãëàâíûé âðà÷ Äîìà ðåáåíêà Àíæåëà ×ó÷âà, — ìû îáåñïå÷åíû ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ äåòîê. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî óæå ñ ðîæäåíèÿ ðåáåíîê ôàêòè÷åñêè ïðåäàí ñàìûìè áëèçêèìè ëþäüìè — ðîäèòåëÿìè, íàøà çàäà÷à — ñòàòü äëÿ íåãî ñåìüåé, îêðóæèòü çàáîòîé è ëàñêîé.

² ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß, ² ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß Ï³ä ÷àñ Äíÿ â³äêðèòèõ äâåðåé ó êîíñóëüòàòèâí³é ïîë³êë³í³ö³ ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà ëþäè ³ç âàäàìè çîðó ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè äîäàòêîâèé îãëÿä çà ïðîô³ëÿìè: ã³íåêîëîã, êàðä³îëîã, òåðàïåâò, ùåëåïíî-ëèöåâèé õ³ðóðã, íåâðîïàòîëîã, ãàñòðîåíòåðîëîã, îêóë³ñò, îòîëàðèíãîëîã, óðîëîã, ðåâìàòîëîã, õ³ðóðã, åíäîêðèíîëîã, îðòîïåä ³ ñóäèííèé õ³ðóðã. Âñ³, õòî ìàâ ïîòðåáó, îòðèìàëè íàïðàâëåííÿ íà äîîáñòåæåííÿ òà ãîñï³òàë³çàö³þ äî îáëàñíî¿ ë³êàðí³. ²í³ö³éîâàíèé ãîëîâíèì ë³êàðåì Ñåð㳺ì Ðèæåíêîì çàõ³ä àêòèâíî ï³äòðèìàëè ë³êàð³ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ìå÷íèê³âñüêèé ìîëîä³æíèé ðóõ».

 ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ Ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò ïî ìàììîëîãèè äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðñîâåòà, âðà÷-îíêîëîã âûñøåé êàòåãîðèè Ñåðãåé Àçàòÿí ïðîâåë áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ äëÿ ãîðîæàí. Ñ âèäåîîòâåòàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ìåäèöèíñêîì ïîðòàëå dnipromed.com. Ýòî íîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà, ãäå êàæäûé äíåïðîïåòðîâåö ìîæåò íàéòè ïîëåçíóþ äëÿ ñåáÿ èíôîðìàöèþ. Çäåñü ðàçìåùåíû ñâåäåíèÿ î ãîðîäñêèõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïåðâè÷íîãî óðîâíÿ, èõ àäðåñà ñ êàðòîé ïðîåçäà, ôàìèëèè ñåìåéíûõ è ó÷àñòêîâûõ âðà÷åé, èõ ãðàôèê ðàáîòû è íîìåðà ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Íà ïîðòàëå ìîæíî îñòàâèòü ñâîè îòçûâû è êîììåíòàðèè â îòíîøåíèè ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé è èõ ðàáîòíèêîâ. Èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà òàêæå ïîìîãàåò íàéòè íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâà â áëèæàéøåé äëÿ ïàöèåíòà àïòåêå, çíàêîìèò ñ äèàïàçîíîì öåí íà ëåêàðñòâà è èíñòðóêöèÿìè ê íèì. Þëèÿ ÁÀÁÅÍÊÎ, ôîòî àâòîðà.

Nm26  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you