Page 1

5 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ «ÍÀØÎÃΠ̲ÑÒÀ» ÏÎËÓ×ÀËÈ ÍÀ ÃËÀÂÏÎ×ÒÀÌÏÒÅ ÏÐÈÇÛ È ÏÎÄÀÐÊÈ ÎÒ ËÞÁÈÌÎÉ ÃÀÇÅÒÛ. ÄÎÂÎËÜÍÛ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÂÑÅ! Ôîòî Ìàêñèìà ØÂÅÖÀ.

6 ãðóäíÿ 2013 ð.

¹117 (3727)

+

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ

Âàðò³ñòü ïåðåäïëàòè ãàçåòè «Íàøå ì³ñòî» íà 2014 ð³ê (ç ïîñëóãàìè çâ’ÿçêó òà îôîðìëåííÿì àáîíåìåíòà): 1 ÐÀÇ ÍÀ ÒÈÆÄÅÍÜ ³íäåêñ 40196

1 ì³ñÿöü 3 ì³ñÿö³ 6 ì³ñÿö³â 12 ì³ñÿö³â

5,70 ãðí. 16,50 ãðí. 31,35 ãðí. 61,50 ãðí.

ÏÎÃÎÄÀ Çà äàíèìè óäðîìåòöåíòðó, ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó 7 ãðóäíÿ î÷³êóºòüñÿ ìàëîõìàðíà ïîãîäà, áåç îïàä³â. ³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé – 5—7 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âíî÷³ – 1—3 ãðàäóñè ìîðîçó, âäåíü – 1—3 ãðàäóñè òåïëà. Ñõ³ä ñîíöÿ – 7.17, çàõ³ä – 15.45, òðèâàë³ñòü äíÿ – 8.28.

ÄÎÁÐÛ ÌÎËÎÄÖÛ Â ÄÎÇÎÐÅ Â ïåðâûé ðåéä ïî îõðàíå ëåñíûõ êðàñàâèö âûåõàë êîííûé ìèëèöåéñêèé âçâîä Ïîä åãî ïðèñìîòðîì 1200 ãåêòàðîâ Êèðîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà. Íà àâòîìîáèëå ïî åãî òåððèòîðèè íå ïðîåõàòü – ïåðåïàõàíà âäîëü è ïîïåðåê. Ëåòîì òàêèì îáðàçîì ñïàñàëè áîð îò ïîæàðîâ, à íûí÷å – îò áðàêîíüåðîâ. Íî ê ëåñíûì êðàñàâèöàì — åëî÷êàì è ñîñåíêàì — òå ãîòîâû äîáèðàòüñÿ è ïåøêîì. Ïîòîìó-òî è íåñóò êðóãëîñóòî÷íûé äîçîð ìèëèöèîíåðû. Íà ñíèìêå: ìèëèöèîíåðû-êàâàëåðèñòû Ñòàíèñëàâ Êðàò è Âèêòîð Õîçååâ. Àëåêñàíäð ×ÈÃÎÐÈÍ. Ôîòî Ñåðãåÿ ÈÑÀÅÂÀ.

Nm1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you