Page 1

ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ

15

6.12.2013

ÑÎÒÍÈ ÊÐÀÑÎÊ ÍÀ «ËÜÄÓ ÌÈÐÀ» Ìèíóâøèå âûõîäíûå ñòàëè íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì äëÿ èñòèííûõ ïîêëîííèêîâ ôèãóðíîãî êàòàíèÿ, ñúåõàâøèõñÿ â Äíåïðîïåòðîâñê èç ðàçíûõ óãîëêîâ Óêðàèíû è ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Îêîëî äâóõñîò ôèãóðèñòîâ-ëþáèòåëåé îò 5 äî 55 ëåò ñîðåâíîâàëèñü çà çâàíèå ëó÷øèõ â îòêðûòîì ìåæäóíàðîäíîì âñåóêðàèíñêîì òóðíèðå «Ïîìíè ãåðîåâ – Ëåä ìèðà-2013». Òóðíèð áûë ïðèóðî÷åí 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Äíåïðîïåòðîâñêà îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ è ïðèîáðåë ñòàòóñ ìåæäóíàðîäíîãî.  ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè ñïîðòñìåíû èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû, à òàêæå èç Áåëàðóñè è Ðîññèè. Ïðèåõàëè è óæå ñîñòîÿâøèåñÿ ôèãóðèñòû (ñàìîìó ñòàðøåìó 55 ëåò), è þíûå äàðîâàíèÿ, äåëàþùèå ïåðâûå øàãè â ýòîì âèäå ñïîðòà (îò ïÿòè ëåò).  çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà è óðîâíÿ ïîäãîòîâêè ó÷àñòíèêè ðàñïðåäåëèëèñü ïî áîëåå ÷åì òðèäöàòè ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì: «Baby Star» (äëÿ çàíèìàþùèõñÿ ôèãóðíûì êàòàíèåì îêîëî ãîäà), «Íîâè÷îê» (îò ãîäà äî äâóõ), «Ïðå-áðîíçà» (ñòàæ ôèãóðèñòà – äâà ñåçîíà). Äëÿ áîëåå îïûòíûõ — «Áðîíçà», «Ñåðåáðî», «Çîëîòî» è «Ìàñòåð». Ñïîðòñìåíû ïîêàçûâàëè ñâîå ìàñòåðñòâî è â îäèíî÷íîì, è â ïàðíîì êàòàíèè íà ëüäó. Îñîáûé íàêàë ñòðàñòåé è ýìîöèé öàðèë â ñîðåâíîâàíèÿõ ñîâñåì þíûõ êîíêóðñàíòîê. Äåâ÷îíêè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íåäþæèííûå àêòåðñêèå ñïîñîáíîñòè è ñïîðòèâíûå òàëàíòû.  ðåçóëüòàòå â êàòåãîðèè «Ladies Baby star» (îò ïÿòè äî ñåìè ëåò) ëó÷øèìè ñòàëè ïÿòèëåòíèå Ñîôèéêà Ðûìøèíà (ïåðâîå ìåñòî), Ñàìèðà Áåéäóëàåâà (âòîðîå) è Àíàñòàñèÿ Ãîí÷àðóê (òðåòüå) èç Äíåïðîïåòðîâñêà.  áîëåå ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ïåðâûå ìåñòà çàâîåâàëè äíåïðîïåòðîâ÷àíêè Âàëåðèÿ Íèêîëåíêî («Ladies Baby star 6—7»), Ìàøà Èâàíîâà («Ladies Baby star 6—7»), Àíàñòàñèÿ Ìîë÷àíîâà («Íîâè÷îê 6 ëåò»), Ëèëèÿ Êîëáóí («Íîâè÷îê 7 ëåò»), à òàêæå Ñîôèÿ Åïèõèíà («Íîâè÷îê 8—12 ëåò») èç Äîíåöêà. Ïîçäðàâëÿÿ þíûõ ñïîðòñìåíîê, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæè è ñïîðòà Äíåïðîïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ðóñëàí Áóëåíîê ïîæåëàë èì äàëüíåéøèõ ñïîðòèâíûõ ïîáåä. Îí íàäååòñÿ, ÷òî ïîäîáíûå ñîðåâíîâàíèÿ ñòàíóò òðàäèöèîííûìè äëÿ íàøåãî ãîðîäà.Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè Äíåïðîïåòðîâñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò è ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ. Åëåíà ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ. Ôîòî Ìàêñèìà ØÂÅÖÀ.

«ÄÐÓÃÈÉ ÊÐÎÊ»

Ó Áóäèíêó ìèñòåöòâ åêñïîíóþòüñÿ ðîáîòè 34 àâòîð³â. Öå — ó÷í³ òåàòðàëüíî-õóäîæíüîãî êîëåäæó, ñòóäåíòè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, Êè¿âñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà òà àðõ³òåêòóðè, Õàðê³âñüêî¿ àêàäå쳿 äèçàéíó òà ìèñòåöòâ. Âîíè ïðåäñòàâèëè âñ³ âèäè òà æàíðè æèâîïèñó é ãðàô³êè. — Íà âåðí³ñàæ³ ìîæíà ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ ñïåêòðîì â³êîâèõ òà ñòèë³ñòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé àâòîðñüêèõ ³íäèâ³äóàëüíîñòåé, — ãîâîðèòü êóðàòîð âèñòàâêè, ìèñòåöòâîçíàâåöü Ëþäìèëà Òâåðñüêà. Ïåðåâàãà â³ääàºòüñÿ ïåéçàæó òà íàòþðìîðòó.

Àëå º é òàê³, ùî âèä³ëÿþòüñÿ ñåðåä ïîøèðåíèõ æàíð³â. Íàïðèêëàä, ðîáîòà Îëåêñàíäðà ßðîøåíêà «Íà ñõîäàõ». Çäàâàëîñÿ á, ùî ìîæíà çíàéòè õóäîæíüîãî â ñõîäàõ, àëå àâòîð çì³ã çîáðàçèòè ¿õ ó âèãëÿä³ âîäîâîðîòó. ßê ñïðàâæí³é àðõ³òåêòîð, Îëåêñàíäð ïðàöþº ó òâîð÷³é ìàéñòåðí³, çàéìàºòüñÿ ðîçïèñîì ³íòåð’ºðó, ãðàô³êîþ, à ìàëþº äëÿ äóø³. Ìຠâæå ñåð³þ êàðòèí ç³ ñõîäàìè. Àâòîðó ïîäîáàºòüñÿ çíàõîäèòè â íèõ ïðèõîâàíèé ñåíñ. Çàâîðîæóþòü ³ ðîáîòè Òåòÿíè Áëàæíîâî¿. ßñêðàâ³, êîëüîðîâ³ êàðòèíè ïðèâàáëþþòü ñâîºþ æèòòºðàä³ñí³ñòþ òà êàçêîâ³ñòþ. — ß âåñü ÷àñ ìàëþþ, — êàæå Òåòÿíà. – Ðîáëþ åñê³çè ïî ìåòàëó, çàéìàþñü ç ä³òêàìè. Ñàìå òîìó ìî¿ ðîáîòè íàïîâíåí³ êîëüîðîì òà ñì³õîì. ijòè çàðÿäæàþòü ìåíå ïîçèòèâîì, õî÷åòüñÿ òâîðèòè ³ äàðóâàòè ðàä³ñòü ëþäÿì. Öÿ âèñòàâêà äëÿ ìåíå – êðîê óïåðåä. Öå íîâ³ ³äå¿, íàòõíåííÿ. Õðèñòèíà ÒÐÓÁÀ×ÎÂÀ, ôîòî Ñåðã³ÿ ²ÑÀªÂÀ.

Âèñòàâêà ïðàöþº ùîäíÿ äî 20 ãðóäíÿ ç 10.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³, ó ïðèì³ùåíí³ Áóäèíêó ìèñòåöòâ. Âõ³ä â³ëüíèé

Ïîáåäèòåëüíèöû â êàòåãîðèè «Áðîíçà»: Àëåêñàíäðà Äðåâàëü, Ëþäìèëà Ãàëàø, Ñîôèÿ Áåçóãëàÿ.

ÍÅ ÎÁÌÀÍÓËÈ... Ðîññèéñêàÿ ãðóïïà «Ñïëèí» âûñòóïèëà â Äíåïðîïåòðîâñêå ñ íîâîé ïðîãðàììîé «Îáìàí çðåíèÿ». Êîíöåðò ïðîøåë â ÄÊ «Øèííèê» Òî, ÷òî «Ñïëèí» â íàøåì ãîðîäå – æåëàííûé ãîñòü, ñòàëî ÿñíî íà ôåñòèâàëå «Best City». Åùå òîãäà ìíîãèå ïèñàëè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ÷òî ïðèåõàëè íà ýòîò ìóçûêàëüíûé ôîðóì òîëüêî ðàäè Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâà. Ôðîíòìåí «ñïëèíîâ» óæå ïðè ïåðâûõ àêêîðäàõ ïîáëàãîäàðèë ñîáðàâøèõñÿ â çàëå è ñêàçàë, ÷òî ðàä îòûãðàòü íå òîëüêî íà ôåñòèâàëå, à è â óþòíîì çàëå. — Íàêîíåö-òî ìû ñûãðàåì òî, ÷òî íà äóøå íàáîëåëî, — îáðàòèëñÿ îí ê çðèòåëÿì.— ß ðàä, ÷òî ìû ñîáðàëèñü â òàêîì ôîðìàòå. Ïîåõàëè! Êîíöåðò ïðîøåë íà îäíîì äûõàíèè, äâà ÷àñà ïðîáåæàëè íåçàìåòíî. Ñ ïåðâûõ íîò çàë ïîäõâàòûâàë è ïåë âìåñòå ñ Âàñèëüåâûì. Ìóçûêàíòû èñïîëíèëè ïåñíè ñ ïîñëåäíåãî àëüáîìà «Îáìàí çðåíèÿ», à òàêæå ñâîè ëó÷øèå êîíöåðòíûå õèòû. — Âàì õîðîøî âèäíî? Âàì õîðîøî ñëûøíî? Âàì õîðîøî? — êðè÷àë Âàñèëüåâ. – Îòëè÷íî! — îòâå÷àë çàë… Õîðîøèé ïîëó÷èëñÿ êîíöåðò. Òàêîé äîìàøíèé, äóøåâíûé. Êñòàòè, àëüáîì «Îáìàí çðåíèÿ» ñ âîñòîðãîì âîñïðèíÿëè íå òîëüêî äíåïðîïåòðîâöû, îí ïðèíåñ «Ñïëèíó» òðåòüå ìåñòî ñðåäè ðîññèéñêèõ ìóçûêàíòîâ â ÷àðòå Last.fm. À â ìèðîâîì òîï-20 ýòà ãðóïïà îêàçàëàñü åäèíñòâåííûì ðîññèéñêèì èñïîëíèòåëåì. «Îáìàí çðåíèÿ» — ýòî ðîê-ìàíòðû, ïîýòèêà êîòîðûõ ãäå-òî íà ñòûêå ìåæäó éîãè÷åñêèìè òåêñòàìè, Õàðìñîì è Âåíè÷êîé Åðîôååâûì», îòìå÷àåòñÿ íà ñàéòå «ñïëèíîâ». Ìóçûêàíòû ïîîáåùàëè âñþ çèìó ðàäîâàòü ïîêëîííèêîâ: «Îñòàåìñÿ çèìîâàòü! Áóäåì ðàäîâàòü âàñ íîâûìè òðåêàìè, ìóçûêîé, êàðòèíêàìè âñþ çèìó. Ïðèñîåäèíÿéòåñü! Âû êëàññíàÿ ïóáëèêà!» Íàïîìíèì, ÷òî ãðóïïà «Ñïëèí» áûëà îáðàçîâàíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 1994 ãîäó áåññìåííûì ëèäåðîì, àâòîðîì òåêñòîâ è ìóçûêè Àëåêñàíäðîì Âàñèëüåâûì. Çà ýòî âðåìÿ êîëëåêòèâ âûïóñòèë 11 àëüáîìîâ è óñïåë âûñòóïèòü íà ðàçîãðåâå ó ëåãåíäàðíûõ The Rolling Stones. Ñîôèÿ ÊÎÒ. Ôîòî Åâãåíèÿ ÊÓÄÐÈ.

Nm15  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you