Page 1

ßê ïðîõîäèòèìå ãîëîñóâàííÿ?

×ÓÄÅÐÍÀÖÜÊÈÉ ÂÐÎÆÀÉ

МІСЦЕВІ ВИБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ У НЕДІЛЮ, 31 ЖОВТНЯ. ЖИТЕЛІ МЕНЩИНИ ЗМОЖУТЬ ОБРАТИ ГОЛІВ СВОЄЇ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ АБО МІСЬКОЇ) ГРОМАДИ, А ТАКОЖ ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ АБО МІСЬКОЇ), 4 РАЙОННОЇ І ОБЛАСНОЇ РАД. ст.

×èì çàéíÿòèñÿ ó Ìåí³ íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà? Äåêîìó, íàïðèêëàä, äîâåäåòüñÿ ó ñàäó îáðèâàòè á³ëèé íàëèâ. 4 Ñêàæåòå, ìàÿ÷íÿ? À îñü ³ í³! ст.

У ніч з 30 на 31 жовтня о 4.00 Україна перехо дить на «зимовий» час. Не забудьте перевести стрілки годинника на одну годину назад.

ÇÂÅÐÍÅÍÍß ãîëîâè ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÕÎÌÅÍÊÀ

http://nslovo. com http://nslovo.com №44 (95483) П’ЯТНИЦЯ, 29 жовтня 2010 року

МЕНСЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА. ВИДАЄТЬСЯ З СЕРПНЯ 1931 РОКУ

ÑÏÐÀÂÆÍ²É ÃÎÑÏÎÄÀÐ Фото Валерія ТИХОНОВА.

Дягівський фермер Олексій Бутенко створив успішне, відоме в Україні господарство. Людина бізнесу, він активно розвиває соціальну сферу села. Дягівською картоплею смакують в усіх куточках країни. А ще Олексій Бутенко купує найсучаснішу техніку, асфальтує дороги, підводить газ і піклується про односельчан. реклама реклама

реклама

реклама

реклама

реклама реклама

Піноблок, цегла силікатна (біла, рожева, жовта), сколена одна сторона, сколені дві сторони, профнастил, ламіновані двері в асортименті та двері-купе. Замовлення приймаються за адресами: м. Мена, вул. Піонерська, 31. Тел.: 33020, 33210, (066) 7173113. Магазин «Господарчі товари», вул. Шевченка, 3а. Тел. 33269.

Тел.: 41391, (097) 6104091, (099) 7557771.

ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÐÎÇÏÐÎÄÀÆ товарів осінньозимового асортименту

МП ВІКНА Rehau, WDS. Найвища якість. Помірні ціни. Професійний монтаж. Відкоси. Під ключ. 10 років на ринку. Тел.: 22282, (093) 1570303, (097) 3665857. погода на тиждень

погода на тиждень Пн 1

вночі +2 Листопад вдень +5

вночі 0 вдень +3

реклама

СУПУТНИКОВІ АНТЕНИ.

REHAU

Жовтень Нд 31

реклама

ВІКНАметалопластикові

ТО В « Ю Д Ж Е Р »

²ÊÍÀ, ÄÂÅв МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

реклама

9 ст.

Шановні виборці – жителі Чернігівської області! 31 жовтня ви прийдете на виборчі дільниці, щоб про голосувати за кандидатів, які балотуються на посади голів та депутатів до обласної, міських, селищних і сільських рад. Це мають бути люди, яким ви довіряєте, які знають, що робити, бажають і вміють працювати. Адже обрані вами депутати повинні будуть допомагати вам наводити лад у рідному місті, селищі чи селі, спільно з вами вирішувати проблеми, що турбують жи телів громади. Країна втомилася від марнослів’я та безвідповідаль ності. Для успішного виходу з кризи конче потрібні стабільність, зважені рішення, економічні та соціальні реформи. Від вашого рішення залежить, чи з’явиться вже за раз на місцях ефективна представницька влада, здат на відстоювати інтереси всієї громади і кожного гро мадянина. Звертаючись до керівників виконавчої влади та місце вого самоврядування всіх рівнів, хочу наголосити: ми зобов’язані створити всі умови для проведення прозо рих і чесних виборів в кожному населеному пункті об ласті. Щоб наші громадяни змогли прийти на виборчі дільниці 31 жовтня і без будьяких перешкод виконати свій громадянський обов’язок. Ваше завдання, окрім того, щоб забезпечити належні теплі приміщення, порядок у них, – створити рівні умови для всіх політичних партій і всіх учасників виборчого процесу в день голосування. Всі складові виборчого процесу мають базуватися ви нятково на чинному виборчому законодавстві. Саме такі вимоги ставить президент України Віктор Янукович: «Ми повинні створити всі умови для того, щоб громадяни прийшли на вибори, проголосували без будь якого адміністративного втручання». Попереджаючи про відповідальність за порушення права громадян на вільне волевиявлення, глава держави наголосив: «Головне – це дотримання закону і верховенство права». Шановні співгромадяни! Попереду в усіх нас багато роботи – повсякденної та відповідальної. Економічно міцна та заможна Україна – ось наша спільна мета. Запрошую вас 31 жовтня з рідними, друзями прийти на виборчі дільниці і проголосувати за стабільність та добробут, упевненість у завтрашньому дні. Перекона ний, що ви зробите правильний вибір, як підказує сер це, розум і досвід. Разом і надалі забезпечуватимемо розбудову наших міст і сіл. Оберемо краще майбутнє та гідну долю рідного краю! У вівторок, 2 листопада, з 9.00 до 10.00 пряму теле фонну лінію з жителями району проведе начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Валерій Миколайович ЩУКІН ЩУКІН. Тел. 21539.

6 < 14 листопада,

ФГ «БУТЕНКО» ЗАКУПОВУЄ

з 8.00 до 18.00 (без перерви).

ÄËß ÏÎÄÀËÜØÎÃÎ ÓÒÐÈÌÀÍÍß

Районний Будинок культури (другий поверх)

погода на тиждень Вт 2

вночі +2 вдень +7

погода на тиждень Ср 3

вночі +5 вдень +11

погода на тиждень

êîð³â ³ ò³ëüíèõ òåëèöü. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Тел.: 43734, 43735, (067) 5086689. погода на тиждень

Чт 4

Пт 5

вночі +5 вдень +10

вночі +5 вдень +8

погода на тиждень Сб 6

вночі +3 вдень +7


2 наше ÑÓÑϲËÜÑÒÂÎ

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó

НА ЧАСІ ТЕНДЕНЦІЯ

Àíàòîë³é Ñîëîìêî: «Çàêëèêàþ âèáîðö³â îáîâ’ÿçêîâî ïðèéòè íà ä³ëüíèö³ ³ ïðîãîëîñóâàòè» Голова районної державної адміністрації Анатолій Соломко про підсумки виборчої кампанії в районі. Анатолію Віталійовичу, чи вдалося, на Вашу думку, забезпечити в районі всебічну підготовку до народного волевиявлення? І чи всі політичні сили учасники виборів мали рівні умови для проведення виборчої кампанії? Не дивлячись на те, що закон про місцеві вибори надзвичайно складний, терміни стислі, завдяки професіоналізму багатьох членів як територіальних, так і дільничних комісій, їх нелегкій праці на сьогодні можна з упевненістю заявити, що Менщина до проведення виборів 31 жовтня готова. У районі беруть участь у виборах 12 політичних сил, це немало. Кожна з місцевих партійних організацій проводила передвиборчу агітацію, зустрічі з виборцями, розповсюджувала друковані матеріали. Жодного разу ні мною, як головою райдержадміністрації, ні іншими представниками органів влади не створювались перешкоди в цій роботі. І це нормально, адже місцеве самоврядування є найбільш демократичним інститутом, що З НАГОДИ

Óêðà¿íà â³äçíà÷ຠâèçâîëåííÿ

знаходиться найближче до людей. І від того, наскільки мудру й виважену політику будуть проводити місцеві органи влади, залежатиме стабільність усієї країни. Тому місцеві вибори необхідно провести максимально прозоро, демократично. Ви досить багато спілкуєтеся з жителями району. Чи можете на основі цього спілкування зробити прогноз, хто з учасників виборчих перегонів отримає найбільшу довіру виборців? І на скільки оновляться органи самоврядування? Так, я дійсно часто зустрічаюся з жителями району людьми різних професій і соціального статусу. І всі вони стомились від невизначеності, відсутності стабільності, від протистояння гілок влади. Вважаю, що настав час визначитись і зробити вибір. До речі, серед кандидатів достатня кількість впливових людей, гарних господарників, що є керівниками економічно стабільних підприємств, які дають роботу, сплачують податки. Якщо людина утримує на плаву підприємство, вміло господарює, то й у органах влади, впевнений, вона також принесе користь. Для того, щоб місцеве самоврядування могло

ефективно виконувати покладені на нього завдання, воно має користуватись довірою громадян. А це відбудеться лише тоді, коли до складу самоврядування входитимуть люди, які користуються повагою й авторитетом, а також довірою виборців. Чи маєте побажання для тих, хто цієї неділі завітає на виборчі дільниці? Усім моїм землякам побажаю, щоб їх вибір був свідомий, уособлював не якесь миттєве рішення чи бажання, а щоб волевиявлення сягало у майбутнє, мало під собою основу, фундамент для покращення майбутньої долі. Я закликаю виборців обов’язково прийти на виборчі дільниці і проголосувати, адже ми робимо певний вибір для себе, своїх сімей, дітей, для нашого міста, села, вулиці. Ми маємо обрати людей, які будуть виступати від нашого імені при ухваленні важливих рішень життєдіяльності: це і бюджет, і програма соціально-економічного розвитку, і виділення земель, і функціонування житлово-комунального господарства, і навіть вивезення сміття та багато інших питань. Якщо сьогодні ми будемо пасивно ставитися до свого майбутнього, то завтра воно так само поставиться до нас.

Çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàðïëàòàõ çìåíøóºòüñÿ На 1 жовтня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по району (з урахуванням підприємств-банкрутів) становила 288,8 тис. грн. За повідомленням управління праці та соціального захисту населення РДА, сума боргу з початку року зменшилася майже на пів пів-мільйона. Зокрема, по економічно активних підприємствах заборгованість за 10 місяців скоротилася на 380 тисяч і на 1 жовтня складала 168 тисяч грн. У вересні вдалося повністю ліквідувати борги по заробітних платах в сільгоспкооперативі «Лан» (с. Ліски), ТОВ «ІАС ЛТД» та ТО В «АМК».

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Áóäóºìî íîâó Óêðà¿íó ðàçîì!

Цими д нями наша кра їна с вяткує 66- ту річницю визво ле ння від німе цько-фашистс ьких за га р б ників . Понад чотири з половино ю мільйо ни укра їнців во юва ли на вс іх фро нтах Ве лико ї Вітчизняно ї війни війни.. Воєнні дії під час Другої світової війни відбувалися на території України протягом 40 місяців із 22 червня 1941 року до кінця жовтня 1944 року. За сучасними підрахунками, загальні людські втрати України у 1941 1945 роках становлять близько 9 мільйонів людей. Більшість воїнів-визволителів було нагороджено орденами та медалями, а понад дві тисячі з них отримали звання Героя Радянського С оюзу. Крім того, понад 57 тисяч українських підпільників було нагороджено орденами та медалями, а 95 мають звання Героя Радянського С оюзу. * * * Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, солдатські вдови та діти війни! Щиро вітаємо вас із 66-ою річницею звільнення України від фашистських окупантів! Схиляємо голови перед світлою пам’яттю загиблих, вшановуємо живих. Хай у вашому житті буде більше радісних, щасливих і сонячних днів! Міцного здоров’я вам, миру і тепла, довголіття та оптимізму! Раїса МОСКАЛЬСЬКА МОСКАЛЬСЬКА,, голова районної ветеранської організації. Леся ЦУРІНА, голова міської ветеранської організації.

Ãîëîñóºìî çà Ïàðò³þ ðåã³îí³â! Çà ¹1!


наш ×ÀÑ

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

3

ТОЧКА ЗОРУ

Çà âçàºìîðîçóì³ííÿ, ò³ñíó ñï³âïðàöþ ãðîìàäè ³ âëàäè – äî ñóòòºâîãî ï³äâèùåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ æèòåë³â Ìåíùèíè Шановні жителі Менщини! 31 жовтня 2010 року – чергові вибори до органів місце вого самоврядування. Від результатів цих виборів у значній мірі буде залежати рівень розвитку тієї чи іншої територіальної громади. Г ромадяни мають обрати до місцевих Громадяни рад досвідчених, професійних кандидатів, які мають активну громадянську пози цію, здатні взяти на себе всю повноту відповідальності за розвиток кожного населе ного пункту та району району.. Саме з таких позицій підходила Українська народна партія до підбору кандидатів у де путати місцевих рад по одномандатних та мажоритарних округах.

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Олійник Анатолій Андрійович – будівель ник за освітою. Багаторічна професійна діяльність пов’язана з будівництвом багатьох об’єктів на території Менщини, останні п’ять років працював заступником голови Менсь кої РДА по будівництву та житловокомуналь ному господарству, добре знає проблемні питання міста Мена, здатний їх вирішувати.

КАНДИДАТИ В ДЕПУТАТИ МЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ Кот Юрій Іванович – голова ск «Феськів ський». Господарство розвивається, його працівники регулярно отримують заробіт ну плату, сільгоспкооператив є одним з кра щих платників податків, за власні кошти роз виває соціальну сферу села. Коваленко Г ригорій Іванович – головний Григорій агроном ТОВ «Зернятко», с. Жовтневе. Сум лінно виконує свої обов’язки, застосовує сучасні технології на землях, що обробля ються на території Жовтневої, Слобідської та Локнистенської сільських рад. П’ясковський Леонід Леонідович – ди ректор Городищенської ЗОШ III ступенів. Має багаторічний педагогічний стаж робо ти. Заїка Валерій Максимович – відомий в Чернігівській області юрист. За час роботи депутатом районної ради п’ятого скликання неодноразово професійно відстоював інте реси Менської громади в судових інстанці ях та у владних структурах вищого рівня. Леоненко Василь Миколайович – ди ректор Березнянського Будинку культури. Депутат районної ради п’яти скликань, один з найактивніших депутатів, завжди принци пово відстоює інтереси своїх виборців. Марухно Олександр Федорович – ке руючий філією ТОВ «Агро ресурс2006», с. Осьмаки. Підприємство вкладає значні кошти в розвиток населених пунктів Осьма ки, Киселівка, Ушня. За короткий час робо ти досягло вагомих результатів в сільсько господарському виробництві. Нагорний Микола Іванович – колишній голова Макошинської селищної ради, пенсі онер. Нагорний Олександр Іванович – приват ний підприємець, с. Величківка. Нагорний Віктор Володимирович – с. Жов тневе, власними зусиллям створює фермерсь ке господарство.

Магула Валерій Г ригорович – власний Григорович кореспондент обласної газети «Деснянка». Понад 25 років працював журналістом, ос танні п’ять років працював керівником апа рату Менської РДА. Передерій Г ригорій Г ригорович – коман Григорій Григорович дир відділення Березнянської пожежної час тини. Харченко Володимир Іванович – при ватний підприємець, с. Чапаєвка. Цибулько Володимир Олександрович – депутат районної ради п’ятого скликання, вчитель Березнянської школиінтернату. Чухно Олександр Васильович – бри гадир будівельної бригади БП4КМБ. Ос новну частину трудової діяльності провів в с. Слобідка.

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №28 (смт Березна, с. Ленінівка, с. Локнисте, с. Стольне, с. Дягова, с. Синявка, с. Волосківці, с. Городище). Чепурний Василь Федорович – 1964 року народження, голова Чернігівської обласної організації «Просвіта» імені Тараса Шевчен ка, головний редактор Всеукраїнської газе ти «Сіверщина».

МЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ В БЮЛЕТНІ ДО МЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПІД №3 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ В ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ ДО ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПІД №10 Звертаюся до жителів Менщини із за кликом скористатися своїм конституцій ним правом вибору, зайняти активну гро мадянську позицію, 31 жовтня прийти до виборчих дільниць і зробити свій влас ний вибір таких депутатів, з якими після 31 жовтня можна буде тісно співпрацюва ти і знаходити вирішення існуючих про блемних питань по розвитку населених пунктів Менщини та підвищенню життє вого рівня жителів району.

Сергій К О СТЮЧО К КО К,, депутат районної ради п’ятого скликання.

Îáèðàé «Áàòüê³âùèíó»! Менська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» діє в районі з 1999 року і налічує в своїх рядах понад 600 осіб. За десятилітній відрізок часу районна організація «Батьківщина» згуртувала в своїх лавах людей небайдужих, принципових, котрі в змозі відстоювати справедливість, захи щати демократичні свободи, інтереси жителів району, кожного села. І це не просто слова. Так, на виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року виборці Менщини віддали за Блок Юлії Тимошенко 42,4% голосів, тоді як за Партію регіонів – 16,2%. Сьо мого лютого 2010 року на виборах президента України Юлія Тимошенко отримала 70,6% голосів виборців району, Віктор Янукович – 24,8%. В районній раді п’ятого скликання майже кожен третій депутат – від партії «Батьківщи на». Саме вони постійно ініціювали і відстоювали майнові інтереси районної громади, щоб кожна сільська, селищна, міська громади функціонували в більшменш рівних умо вах, вирішуючи спільно з головами територіальних громад, їх активом конкретні пробле ми, котрі не потребують переліку. Про них люди на місцях знають. На виборах до органів місцевого самоврядування 31 жовтня 2010 року, незважаючи на адміністративний тиск місцевої виконавчої влади, районна організація «ВО «Батьківщи на» до районної ради пропонує людей, котрі своєю життєвою позицією і конкретними справами довели, що вони гідні бути депутатами районної ради. ЗА ПАРТІЙНИМИ СПИСКАМИ ПЕРША П’ЯТІРКА: 1. Кот Михайло Петрович Петрович, голова районної ради. 2. Т юшкевич Надія Петрівна Тюшкевич Петрівна, голова районної організації «ВО «Батьківщина». 3. Мацішевська Людмила Вікторівна Вікторівна, лікар Менської ЦРЛ. 4. Т имощенко Микола Іванович Тимощенко Іванович, директор будівельнокомерційного підприємства «Титан». 5. Пасинков Анатолій Миколайович Миколайович, підприємець. По кожному з 25ти одномандатних округів є кандидати в депутати як до районної, так і до міської ради. Це люди, котрі проживають поруч з вами, і кому, як не їм, відомо, що кожному «болить»? І головне – вони готові прийти на допомогу. Історією, як і демократичними процесами в суспільстві, знехтувати неможливо, їх можна лише на деякий час загальмувати. Не будьте байдужими до своєї долі, долі своїх дітей. Віддаючи свій голос на виборах, ви визначаєтесь – бути в нашій країні демократичному суспільству суспільству,, яке може змінити життя кожного на краще вже сьо годні, чи цих змін чекати ще довго.

Ñåðã³é Ò³ã³ïêî: «Ïðèéøîâ ÷àñ ñèëüíèõ» Христина МИХАЛОК.

Найближчої неділі відбудуться місцеві вибори. Для «Сильної України» Сергія Тігіпка це + бойове хрещення, і партія налаштована рішуче. Тігіпко переконаний + країна обов’язково має скористатися шансом на проведення реформ у регіонах. А для цього у владу на місцях повинні прийти нові лідери. Про те, які завдання стоять перед органами місцевого самоврядування, політик розповів у цьому інтерв’ю. Сергію Леонідовичу, експерти кажуть, що регіональні вибори стануть репетицією виборів до Верховної Ради. Що ви думаєте щодо цього? Ви знаєте, я за останні два тижні відвідав багато регіонів країни. Спілкуючись із людьми, я чую одне «Ми хочемо жити краще». Але при цьому люди сподіваються, що все станеться як у казці: прокинулися вранці і ось вам нова країна. Але так не буває. Для оновлення регіонів потрібні нові лідери. Тому я впевнений, що 31 жовтня це вирішальний для країни час. І не тільки тому, що ті кандидати, які здобудуть підтримку в цей день, матимуть більше шансів проявити себе і створити гарний майданчик для старту на парламентських виборах. А насамперед тому, що на місцях потрібні ефективні управлінці, які здатні проводити реформи. А іншого шляху у регіонів просто немає. Досить тупцювати на місці, потрібно йти вперед. І що для цього необхідно? Це питання, насправді, до кожного з нас. 31 жовтня громадяни мають висловитися за оновлення влади та модернізацію країни. Ігноруючи вибори чи голосуючи за звичкою, ми позбавляємо себе шансу на нове життя в успішній, заможній країні. У сильній Україні, яку поважають у світі і якою пишаються її громадяни. У країні з високими зарплатами, сучасною освітою, якісною медициною та комунальними послугами, з хорошою екологією і чудовими дорогами. Усе це не раз обіцялося, причому, на найвищому рівні... Насправді, усе це в компетенції місцевої влади. Це не клопіт президента чи уряду побудувати міст у З апоріжжі, прибрати непомірні ринкові збори в О десі, дати дозвіл на будівництво цеху на Харківському заводі або замінити обладнання на котельні в Чернігові. Це турбота місцевого самоврядування, яке нам належить вибрати 31 жовтня. Виходить, що допомога регіонам в руках місцевих керівників? Сьогодні економіка держави в руїнах. І в містах, у районах і селах реформи необхідні ще більше, ніж на центральному рівні. Тому саме на місцях необхідні люди, які готові взяти на себе відповідальність за проведення реформ. Саме таких веде у владу «Сильна Україна». Людей, які готові взятися за вирішення проблем на всіх рівнях від вулиці й мікрорайону до міста, області, держави. «Сильна Україна» має чітку програму реформування економіки країни в інтересах кожного громадянина. У нас є команда, спроможна цю програму виконати. Я впевнений у своїх однопартійцях, які йдуть у владу. І прошу підтримати кандидатів від «Сильної України». З а яким принципом ваша партія висувала своїх представників до місцевої влади? Серед наших кандидатів немає випадкових людей. Від самого початку до лав «Сильної України» ми приймали тільки тих, хто поділяє наші програмні цілі побудова сильної держави та забезпечення добробуту її громадян. І на вибори ми висуваємо лише найдостойніших переможців Народного праймеріз, людей, які мають довіру населення. Ми відійшли від звичної для України практики «призначення» кандидатів у списки за рішенням партійного керівництва. Під час праймеріз ми порадилися з людьми, хто з партійців може позитивно впливати на їхню долю, працюючи у радах всіх рівнів. Для вашої партії ці вибори, можна сказати, бойове хрещення... Так, ми вперше йдемо на вибори, «Сильна Україна» дуже молода партія. Але ми впевнено розвиваємося. Ще півроку тому нас було всього 400. З араз нас уже майже 100 тисяч, відкрито три з половиною тисячі відділень по всій країні. У нас, за оцінками багатьох експертів, досить хороші шанси отримати друге місце по країні. У деяких областях, скажу прямо, ми впевнено йдемо до найвищих результатів. Для нас дуже велика відповідальність участь у виборах. Ми йдемо у владу, щоб працювати на благо тих, хто повірив у «Сильну Україну». Ми відродимо наші міста і села. Ми зробимо наше життя кращим. Я вірю в свою команду і нашу мету побудову сильної України. Разом ми зробимо Україну розвиненою, успішною державою. Прийшов час сильних!


4

наша ÏÀÍÎÐÀÌÀ

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó ОСІННЄ ДИВО

ВАРТО ЗНАТИ

Ó ÑÅËÀÕ ² ÑÅËÈÙÀÕ ÂÈÁÎÐÖ² ÇÀÏÎÂÍßÒÈÌÓÒÜ Ø²ÑÒÜ ÁÞËÅÒÅͲÂ, Ó Ì²ÑÒ² – Ñ²Ì Підготував Сергій ЛАВСЬКИЙ.

Місцеві вибори пройдуть у неділю 31 жовтня. Жителі Менщини зможуть обрати голів своєї сільської (селищної або міської) громади, а також депутатів сільської (селищної або міської), районної і обласної рад.

Змішана система Вибори проходитимуть за змішаною системою (мажоритарно-пропорційною). При «мажоритарці» виборці голосують за конкретних кандидатів. Чим більшу підтримку отримає кандидат, тим більше в нього шансів перемогти. При пропорційній системі виборці голосують за партії. Чим більше виборців проголосувало за політичну силу, тим більше представників цієї партії має бути в місцевій раді. У селах (селищах) виборці отримають по шість виборчих бюлетенів: - список кандидатів на посаду сільського (селищного) голови; - список кандидатів у депутати сільської (селищної) ради; - список кандидатів у депутати районної ради; - список партій з першими п’ятірками їх кандидатів у районну раду; - список кандидатів у депутати обласної ради; - список партій з першими п’ятірками їх кандидатів у обласну раду. У місті виборці отримають по сім виборчих бюлетенів: - список кандидатів на посаду міського голови; - список кандидатів у депутати міської ради; - список партій з першими п’ятірками їх кандидатів у міську раду; - список кандидатів у депутати районної ради; - список партій з першими п’ятірками їх кандидатів у районну раду; - список кандидатів у депутати обласної ради; - список партій з першими п’ятірками їх кандидатів у обласну раду.

Голосування 1. Голосування у день виборів проводиться з 8.00 до 22.00. Не забудьте, що у ніч із суботи на неділю треба перевести стрілку годинника на годину назад. 2. Для отримання виборчих бюлетенів надайте члену дільничної виборчої комісії паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Також при собі бажано мати запрошення на вибори, або пам’ятати його номер, щоб знати, до якого столика підходити за бюлетенями. 3. Розпишіться за отримання відповідних бюле-

тенів у списку виборців та у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Забороняється отримання бюлетеня від інших осіб (крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або примушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом. 4. Пам’ятайте! Ви не маєте права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. 5. Виборчий бюлетень заповнюється особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, не забороненої законом. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті проти назви місцевої організації партії, за кандидатів у депутати від якої ви голосуєте, або у квадраті проти слів «Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії». У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті проти прізвища кандидата в депутати, за якого ви голосуєте. У виборчому бюлетені для голосування з виборів сільського (селищного, міського) голови зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті проти прізвища кандидата на посаду сільського (селищного, міського) голови, за якого ви голосуєте, або у квадраті проти слів «Не підтримую жодного кандидата». Пам’ятайте! Якщо на виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку або не поставлено жодної позначки, то такий виборчий бюлетень вважається недійсним. 6. Заповнені виборчі бюлетені особисто опустіть у виборчу скриньку. 7. У разі, якщо, заповнюючи виборчий бюлетень, ви припустилися помилки, то маєте право невідкладно звернутися з письмовою заявою до членів дільничної виборчої комісії, які видали вам виборчий бюлетень, з проханням видати інший виборчий бюлетень. Пам’ятайте! Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований і лише один раз. 8. О 22.00 голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування. Д оступ виборців до приміщення для голосування припиняється. Результати голосування мають бути оприлюднені не пізніше як на п’ятий день після проведення виборів B до 5 листопада включно.

Ó Ìåí³ ïî äðóãîìó êîëó ðîäèòü á³ëèé íàëèâ Тетяна ЧИЧКАН. Фото автора.

На початку вересня «Наше слово» писало про те, як у Жовтневому з настанням осені повторно зацвіли каштани. Виявляється, цього року природа дивувала не тільки жителів Жовтневого, а й показала свої примхи на фруктових деревах у Мені.

Білий налив у жовтні вирізняється від звичайного невеличким розміром і продовгуватою формою. Мабуть, яблука тяглися ближче до сонця, от і видовжилися, припускає власниця диво-яблуні Тамара Чиркун. B Ми з подругою помітили яблуневий цвіт після того, як прочитали у найближчій газеті про аномальне цвітіння каштанів у районі, B розповідає менянка Тамара Чиркун. B Білий налив хоч і не рясно, та вже родив у нас на початку літа. А з настанням осені знову зацвів. Гадала, що то пустоцвіт, аж ні! Незабаром з’явилися і яблучка, при чому не поодиноко, як зазвичай, а цілими гронами, по п’ять B шість зав’язей одразу. Морози та сніг на носі, а у нас B білий налив спіє. Тамара Іванівна переконана, що диво сталося на її дворі через аномальну спеку минулого літа. А ще поруч із деревом є колонка, тож яблуні час від часу перепадало трохи живильної вологи. Майже дозрілі дрібні довгасті плоди зовні не схожі на жоден сорт яблук. Але на смак B точно білий налив. С амі куштували.

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Øàíîâí³ çåìëÿêè! 31 жовтня ви підете на вибори. Якщо ви сумніваєтесь, йти чи ні – не сумнівайтесь: ваш голос, ваша думка – дуже важливі! Відкладіть усі важливі справи, прийдіть на виборчі дільниці і зробіть свій вибір. Адже в цей день вирішиться, як ми з вами будемо жити наступні роки. Пам’ятайте, що б вам не розказували – від вашого голо су залежить дуже багато! Не бійтеся фальсифікацій – просто підіть і використайте свій бюлетень, не дайте можливості нікому іншому скорис татися ним у своїх нечесних цілях. Голосуйте по совісті, судіть по справах, а не по гарних фото чи красивих обіцянках. Пам’ятайте, це – місцеві вибори. А значить, ви голосуєте не за лідерів партій, а за їх представ ників у вашому районі, селі. Згадайте, хто ці люди, що вони зробили за попередні роки, як виконують свої обіцянки. У нашому списку до обласної ради багато авторитет них, кваліфікованих, порядних людей людей. З повагою став лячись до всіх інших, відзначаємо з гордістю: команда со ціалістів до обласної ради – найсильніша в області! Ми маємо детально продуманий план розвитку області в цілому, і кожного району зокрема. Наш план – не на далеку перспективу, він реальний і дієвий. Обравши соціалістів, ви вже зовсім скоро зможете побачити реалізацію наших задумів і програм. Головна наша мета – розвиток економіки, створення ро бочих місць, відродження чернігівського села, захист і роз будова соціальної сфери, посилення соціального захисту людей.. Соціалісти – єдина партія в Україні, яка на перше місце ставить людину, гарантії її соціального захисту. У нас не просто записано це в програмі, ми доводимо це своєю щоденною діяльністю, а не тільки від виборів до виборів, як це роблять більшість інших. Усі ці роки ми, соціалісти, робили все, що можемо для людей. Писали закони, мета яких покращити ваше життя. Серед них, наприклад, закон «Про соціальний захист дітей

війни», який передбачає пільги та доплату до пенсії цій ка тегорії громадян. Адже діти війни – це люди, які проживши дуже важке життя, на схилі віку виявились абсолютно не захищені державою, приречені на нужденну старість. Виявилось, мало прийняти закон – треба ще добитись його виконання! Тому соціалісти тепер допомагають лю дям відстояти своє законне право у судах. У Чернігівській області завдяки нашій допомозі тисячі дітей війни вже от римали доплати до пенсій, передбачені Законом. На місцевому рівні вирішуємо проблеми ремонту доріг, підтримуємо соціальну сферу – школи, дитсадки, лікарні, інтернати. Розвиваємо духовність, підтримуючи церкви та відновлюючи святі місця. Допомагаємо соціально незахи щеним людям. Встановлюємо дитячі майданчики, бо ми впевнені – мало тільки говорити про те, що діти заслуговують на краще. Краще щось для них зробити! Встановлюємо пластикові вікна у школах, бо хочемо, щоб наші діти вчилися у теплих, світлих класах. Реалізуємо програму освітлення під’їздів багатоповерхі вок, бо нам набридло боятися заходити у власні будинки. Ми не лише говоримо, що молодь веде неправильний спосіб життя – ми встановлюємо спортивні майданчики, організуємо змагання, щоб вони могли займатися спортом. Допомагаємо ФАПам, бо впевнені – медицина на селі повинна бути не гіршою, ніж у місті. У силу своїх можливо стей підтримуємо лікарні, бо прагнемо, щоб послуги ме дицини були доступними і якісними, щоб на операцію (якщо вона, не дай Боже, знадобиться) не треба було їхати до Києва і платити великі гроші. Це – далеко не повний перелік того, над чим працювали соціалісти в області. Можливо, ви не про всі наші справи знаєте, адже ми витрачаємо гроші не на рекламу, а на добрі справи для людей. Та не всі проблеми можна вирішити лише силами пар тійної організації. Адже такі важливі питання як власність землі, використання мисливських угідь, захист та раці ональне використання комунального майна, чесний розподіл бюджетних та інших коштів, збереження со

ціальної інфраструктури і багато іншого вирішуються тільки в місцевих радах. У минулі роки у населених пунктах, де депутатівсоціалістів у місцевих радах було більше, гроші з бюджету розподілялися дійсно на соціальні потреби. Більше коштів йшло на ремонт шкіл, харчування дітей, облаштування дитячих садків. У тих радах, де була велика фракція соціалістів, дитячі садки не закривалися і не продавалися під банки або приватним фірмам, не приватизувалися різними нечесними способами інші об’єкти інфраструктури. Більше коштів йшло на медици ну. Також виділялися гроші компаніям на дорожні роботи. При чому тим компаніям, які були зареєстровані в районі або об ласті, а не наймалися незрозуміло звідки. Таким чином соціа лісти не давали «виводити» гроші з області чи району, як це практикувалося нерідко при іншому політичному розкладі в радах, які й отримали в результаті – ані доріг, ані грошей. Саме тому ми звертаємося до вас: проголосуйте за Соці алістичну партію України та її кандидатів до рад різних рівнів – і ми зможемо зробити для Вас набагато більше! Соціалісти завдяки своїй принциповості і наполегливості зможуть добитися прийняття важливих рішень, спрямова них на вирішення соціально значимих для людей проблем, здатних покращити якість життя земляків. Адже ми бачимо в вас не виборців, а людей, доля яких нам не байдужа. Ми прагнемо, щоб люди на Чернігівщині мали можливість жити не гірше, ніж вони живуть у столиці. Щоб були якісні дороги, щоб у молоді була перспектива отримати освіту і роботу з нормальною зарплатою. Щоб місцева влада пра цювала для людей, а не для набивання власних кишень чи кар’єрного росту. ШУКАЙТЕ У ВСІХ БЮЛЕТЕНЯХ РЯДОК ЗІ СЛОВАМИ: «СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» І СТАВТЕ БІЛЯ НЬОГО ПОЗНАЧКУ. ЗА СОЦІАЛІСТІВ ДО ОБЛАСНОЇ РАДИ №11 ЗА СОЦІАЛІСТІВ ДО МЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ №10 ПО МАЖОРИТАРНИМ ОКРУГАМ ШУКАЙТЕ КАНДИДАТІВ ВІД СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ.


наша ÏÀÍÎÐÀÌÀ

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó СЕКРЕТ УСПІХУ

5

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Áåç ïëåì³ííî¿ ñïðàâè íå áóäå óñï³øíîãî òâàðèííèöòâà Ірина ПРИМАК. Фото Івана ШУЛЬГИ.

Директор ТОВ «Менське племпідприємство» Микола Костенко на власному прикладі підтверджує дієвість приказки: «Готуй сани влітку». Якою буде зима на фермах 3 голодною чи ситою 3 залежить від літніх зусиль господаря. Це добре знають і на Менському племпідприємстві.

Корми та генетика головна арифметика Цьогорічне літо для сінозбирання було наче на замовлення. Тож із раннього ранку до пізнього вечора у ВАТ «Менське племпідприємство» все підпорядковувалося зеленим жнивам. А збирати було що: добре уродили сіяні і природні трави, бо не забули їх підживити міндобривами. В обробітку племпідприємства # 350 гектарів землі, взяті в оренду. Товариство виростило цьогоріч на 120 гектарах ранні зернові (жито і пшеницю), кукурудзу, кормовий буряк, люпин, овес і вику. Тому раціон годівлі худоби має бути поживним. З кожним роком надої підвищуються, у корів великий продуктивний потенціал. Його нарощують завдяки якісній генетиці. Племпідприємство має 11 плідників австрійської симентальської породи, потомство яких дає по сім # дев’ять тисяч літрів молока за рік. Закупили трьох чорно-рябих бичків і стільки ж # червоно-рябих з племзаводу, що в Золотоноші Черкаської області, одного голштинської породи # з Німеччини. На зелених кормах щодобові прирости ваги становлять 1500 # 1800 грамів. У недалекій перспективі ці тварини стануть додатковим джерелом якісної генетичної продукції.

Високоудійні корови і нові технології # Тримаємо курс на збільшення обсягів штучного запліднення корів, особливо приватного сектора, відкриваючи нові пункти, # розповідає голова правління ВАТ Микола Костенко ко. # У нас фахівці з цієї справи постійно підвищують кваліфікацію. Для цього маємо потужну базу і новітнє обладнання. С елекційно-племінна робота спрямована на інтенсивне використання високопродуктивних плідників у господарствах усіх форм власності. Генетичний потенціал молочних і м’ясо-молочних порід становить у середньому вісім # дев’ять тисяч кілограмів молока за лактацію. Господарства, які працюють з Менським племпідприємством (а це з Чернігівської, Київської, С умської, Донецької і Луганської областей, з Росії і Білорусі), одержують здоровий

молодняк, високі надої, що відповідають державним стандартам. Таке молоко має вищу закупівельну ціну. Значить, більше надходить коштів у громадську касу. Їх використовують на придбання кормозаготівельної техніки, комп’ютеризованих доїльних залів, молокопроводів тощо.

Умілий організатор Колеги Миколи Івановича, керівники партнерських сільгоспформувань так відгукуються про нього: він організував роботу так, що племпідприємство стало кращим не тільки в області. Фермерські господарства та сільгоспкооперативи Менщини закуповують на племпідприємстві високопродуктивний матеріал, завезений з Австрії. Фахівці підприємства допомагають скласти програму селекційної роботи, надають консультативну допомогу з питань селекції та відтворення, розробляють схему добору задля отримання тварин з програмною продуктивністю, надають допомогу в закупівлі і реалізації племінного молодняка великої рогатої худоби. # С півпрацюючи з племпідприємством, яке має широку спеціалізацію, можна в кожному господарстві мати продуктивну і здорову велику рогату худобу, позбутися ялівок і хвороб, # наголошує голова правління ск «Авангард» Володимир Прищепа Прищепа. Відповідно до генеральної схеми розміщення племінних ресурсів держави ВАТ «Менське племпідприємство» спеціалізується на утриманні бугаївплідників і обслуговує 18 районів північної частини Чернігівської області, в яких знаходиться 169 пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби з кількістю корів у громадському секторі 23 тисячі 682 голів. А також приватний сектор, із поголів’ям корів понад 44 тисяч голів. Разом із цим на племпідприємстві організовано репродуктор червоно-рябої української молочної породи. На сьогодні ВАТ «Менське племпідприємство» є базовим племінним господарством у Чернігівській області по утриманню й використанню племінних бугаїв-плідників. Таких суттєвих успіхів товариство досягло завдяки умілим організаторським здібностям директора Миколи Костенка. Коли такі керівники є у районі, тоді й економіка його розвивається успішно.

ПАНЧЕНКО ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍ×ÅÍÊÎ: ÑÒÎßÒÈ ÇÀ ÑÂÎ¯Õ ËÞÄÅÉ Оскільки передвиборча пора майже скінчилась, можемо вже робити деякі висновки. Мова не за те, хто має найкращі шанси на перемогу у перегонах, це ж не спорт, це людські долі, майбутнє району. На увазі мається загальне враження, яке, я певний, склалося у кожного кандидата. Зрозуміло, якщо він їздив по селах, зустрічався з людьми, слухав їх, заглядав їм у вічі. У мене склалася загальна картина, хоча для мене зустрічі по селах та спілкування не є новиною, я доволі часто спілкуюсь з людьми по селах # великих, та й не дуже. Проблематика... Відомо всім, які у селі проблеми, добре відомо. Газифікація, якість дорожнього покриття, якщо воно є, звісно, освітлення, наявність інфраструктури: лікарні, аптечні пункти, відділення зв’язку, сполучення між селами та районом... Проблеми потроху вирішуються, ніде правди діти. Але з’являються нові. Де-не-де вже люди кажуть: допоможіть з Інтернетом. А поруч старші

люди сумують за колгоспами. От такі контрасти. Моє головне враження, на жаль, тривожне. Зникає молодь, геть виїжджає до міст, до телебачення, до супермаркетів, до того ж Інтернету... С удіть самі: у переліку проблем, на які люди просять звернути особливу увагу, я відшукав лише два прохання про ясла та дитсадок! Так, я знаю, ні для кого це не новина, але бачити на власні очі живі ілюстрації до сухих чисел офіційної статистики про зменшення кількості людей в Україні та на Чернігівщині болісно. Але я не вважаю це приводом для безпорадного складання рук. Навпаки, ми маємо змінити ситуацію у районі! Це можливо, для цього прийшла пора. Я вірю в це.

ЗАКОН І РЕАЛІЇ

ijòè â³éíè ïðîäîâæóþòü ñóäèòèñÿ ç äåðæàâîþ Ірина ПРИМАК.

Директор ТОВ «Менське племпідприємство» Микола Костенко усією душею вболіває за розвиток племінної справи в районі та області.

Дедалі більше жителів району, котрі за віком підпадають під категорію «діти війни», звертаються до суду, аби отримати належні їм надбавки до пенсій. # Подібних звернень дуже багато, після вашої публікації у газеті до суду активно почали звертатися жителі Миколаївки, С еменівки, навіть із Кукович народ почав їхати, хоча раніше звідти звернень не було, # каже голова районної громадської орган іоргані-

зації «Захист дітей війни» Олександ Олександ-ра Міщенко Міщенко, котра вже не перший рік на громадських засадах переймається проблемами людей, на чию долю випало голодне воєнне дитинство. Наразі звернутися до суду стало значно дешевше # на 37 гривень, адже подібні справи дітей війни відтепер розглядаються у рамках адміністративного судочинства (до того було # цивільного). Звернутися до суду коштує три гривні сорок копійок # таке державне мито. Однак за 2007 # 2008 роки надбавки давати вже не будуть.


6

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 1 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

УТ1 9.00 Пiдсумки тижня 10.00 «Легко бути жiнкою» 10.55 «Аншлаг, аншлаг» 12.00,15.00,18.20 Новини 12.20 Точка зору 13.10 Право на захист рошi» 13.35 Х/ф «Г «Грошi» 15.15 Euronews 15.25 Агросектор 15.35 Ревiзор 16.00 «Нащадки» 17.00 Шефкухар країни 18.00 Вiкно в Америку 19.00 Про головне 21.00 Пiдсумки дня 21.55 Футбольний код 22.55 Трiйка, Кено 23.00 Пiдсумки

1+1 6.55 «Снiданок з 1+1» 9.25 «Смакуємо» 10.10 «Ремонт+» 11.00 «Велике перевтiлення» 11.50 Х/ф «Фальшива вдова» 13.55 Х/ф «Операцiя «Валькiрiя» 16.10 «Справжнi лiкарi» 17.00,19.30,23.45 ТСН

²ÂÒÎÐÎÊ, 2 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

УТ1 9.00,21.00 Пiдсумки дня 10.00 «Легко бути жiнкою» 11.00 «Аншлаг, аншлаг» 12.00,15.00,18.20 Новини 12.25 Хай так 13.00 Темний силует 13.20 Т/с «На край землi» 15.15 Euronews 15.25 Агросектор 15.30 Золотий гусак 16.00 «Нащадки» 17.05 В гостях у Гордона 18.05 Шефкухар. Вечеря 19.00 Про головне 19.40 Чоловiчий клуб 22.00 Свiтло 22.30 Книга.ua 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Пiдсумки

1+1 6.55 «Снiданок з 1+1» 9.30 Т/с «Унiвер» 10.10,17.30 «Сiмейнi драми» 11.25 «Їжа. Смертельна добав ка» 12.25 Т/с «Була любов» 13.20 «Шiсть кадрiв» ирса» 14.05 Т/с «Доктор Т Тирса»

ÑÅÐÅÄÀ, 3 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

УТ1 9.00,21.00 Пiдсумки дня 9.25,19.00 Про головне 10.00 «Легко бути жiнкою» 10.55 «Аншлаг, аншлаг» 12.00,14.30,18.20 Новини 12.25 Сiльрада 13.00 Т/с «На край землi» 14.45 Euronews 14.55 Агросектор 15.00 Парламентські слухання 17.05 В гостях у Гордона 18.05 Шефкухар. Вечеря 19.40 Чоловiчий клуб 22.00 Красиво 22.45 Мегалот, Суперлото, Трiй ка, Кено 23.00 Пiдсумки

1+1 6.55 «Снiданок з 1+1» 9.30 Т/с «Унiвер» 10.10,17.30 «Сiмейнi драми» 11.25 «Загибель планети» 12.25 Т/с «Була любов» 13.20 «Шiсть кадрiв» 14.00,0.10 Х/ф «Зiрки пiд мi сяцем» 16.00 «Справжнi лiкарi»

×ÅÒÂÅÐ, 4 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

УТ1 9.00,21.00 Пiдсумки дня 9.25,19.00 Про головне 10.00 «Легко бути жiнкою» 11.10 Здоров’я 12.00,15.00,18.20 Новини 12.25 Док. фільми 13.25 Т/с «На край землi» 15.15 Euronews 15.25 Агросектор 15.35 Ближче до народу 16.00 «Нащадки» 17.05 Фолькmusic 18.05 Шефкухар. Вечеря 19.40 Чоловiчий клуб 22.00 Євро. Експедицiя 22.50 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Пiдсумки

1+1 6.55 «Снiданок з 1+1» 9.30 Т/с «Унiвер» 10.10,17.30 «Сiмейнi драми» 11.25 «Живi ясновидцi» 12.25 Т/с «Була любов» 13.20 «Шiсть кадрiв» 14.00 «Особиста справа» 15.00 «Анатомiя слави» 16.00 «Справжнi лiкарi» 17.00,19.30,23.40 ТСН

ирса» 17.30 Т/с «Доктор Т Тирса» 20.10 «Зiрка + Зiрка» 22.45 Т/с «Маргоша» 0.00 Х/ф «Вiва, Марiя»

ІНТЕР

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó 14.55 Х/ф «Снайпер» 18.45 Факти. Вечiр 19.25 Надзвичайнi новини 19.50 Т/с «Братани2» 21.50 Т/с «Вiйськова розвiдка» 23.00 Свобода слова

19.00,0.00 Репортер 22.05 Новий погляд 0.35 Х/ф «Востаннє»

ТЕТ

6.35 Т/с «Комiсар Рекс» 9.40 «Лiд i полум’я» 12.55 «Битва екстрасенсiв» 15.00 «Давай одружимося» 17.00 «Правда про зiрок» 18.00,22.00 «ВiкнаНовини» 18.10 «Чужi помилки» 19.05 «Україна має талант!» улагiн та партне 21.25 Т/с «К «Кулагiн ри» 22.20 Т/с «Доктор Хаус» 23.20 Т/с «Клiнiка»

9.00 Телемагазин 10.00 Х/ф «З дев’ятої до п’я тої» 12.00,21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одружимося» 14.00 Мультфільми 16.00 Т/с «Вiсiм простих пра вил» аємне життя аме 16.30 Т/с «Т «Таємне риканського пiдлiтка» 17.30,19.00 Т/с «Iграшки» 18.00,20.30 Т/с «Унiвер» 19.30,0.00 «Дом2» 22.30 Т/с «Барвиха» 23.30 Т/с «Школа»

НОВИЙ КАНАЛ

УКРАЇНА

7.40 Факти тижня 8.45 Факти. Ранок 9.25 Море по колiно 10.00 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики 10.20 Т/с «Солдати» 11.20 Т/с «Менти» 12.45 Факти. День 13.05 Х/ф «Пасажир 57»

9.00,18.00 Т/с «Щасливi ра зом» 10.00 Iнфошок 11.30 Iнтуїцiя атусевi доч 12.45,19.35 Т/с «Т «Татусевi ки» 13.50 Мультфільми 14.50 Т/с «Друзi» 15.50,23.05 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» 16.45,21.00 Т/с «Воронiни»

8.05,13.50 Т/с «Слiд» 10.50,19.30 Т/с «Маруся» 11.50 Т/с «Зниклий пацiєнт» 12.50 «Нехай говорять» 15.35 Щиросерде зiзнання 16.00 Федеральний суддя 17.00,19.00 Подiї 17.10 Критична точка 18.00 Т/с «Єфросинiя» 20.25 Т/с «Звiробiй» 22.20 Х/ф «КiнгКонг»

16.00 «Справжнi лiкарi» 17.00,19.30,23.55 ТСН 18.25 «Небезпечнi товари» 20.10 «Мiняю жiнку» 21.35 Т/с «Iнтерни» 22.40 Т/с «Маргоша» 0.10 Х/ф «Фальшива вдова»

13.00,21.55 Т/с «Вiйськова розвiдка» 14.10 Анекдоти поукраїнськи 15.25,19.55 Т/с «Братани2» 18.45 Факти. Вечiр 19.25 Надзвичайнi новини 23.05 Х/ф «Смертельний удар»

14.55 Т/с «Друзi» 15.50,23.10 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» 16.50,21.00 Т/с «Воронiни» 19.00,0.05 Репортер 22.05 Здрастуйте, я – ваша мама! 0.35 Х/ф «Розгадка»

ІНТЕР

СТБ

9.00,12.00,18.00 Новини 9.10 Т/с «Повернення Мухтара» 11.05 Т/с «Якось у мiлiцiї» 12.15 «Знак якостi» 12.55 Т/с «Виклик» 13.55 «Детективи» 15.00 «Судовi справи» 15.55 «Зрозумiти. Пробачити» 16.20 Т/с «Передiл» 17.20 Т/с «Сусiди» 18.10 «Розбiр польотiв» аке звичайне жит 18.55 Т/с «Т «Таке тя» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Обручка» 21.30 Т/с «Зоя» 23.50 «Чорна магiя»

6.50 Т/с «Комiсар Рекс» 9.50 Х/ф «Iнше обличчя» 11.55 «Нез’ясовно, але факт» 13.00 «Битва екстрасенсiв» 14.00 «Моя правда» 15.00 «Давай одружимося» 17.00 «Правда про зiрок» 18.00,22.00 «ВiкнаНовини» 18.10 «Чужi помилки» 19.05 «Правила життя» 20.05 «Cексшпiонаж» улагiн та партне 21.25 Т/с «К «Кулагiн ри» 22.20 Т/с «Доктор Хаус» 23.20 Т/с «Клiнiка» 0.55 Х/ф «Кiнець «Сатурна»

9.00,12.00,18.00 Новини 9.10 Т/с «Повернення Мухта ра» 11.05 Т/с «Якось у мiлiцiї» 12.15 «Знак якостi» 12.55 Т/с «Виклик2» 13.55 «Детективи» 15.00 «Судовi справи» 15.50 «Жди меня» 17.20 Т/с «Сусiди» 18.10 Т/с «Кармелiта» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Обручка» 21.30 Т/с «Зоя» 23.50 «А. Вертинська» ангстерськi вiйни» 0.50 Х/ф «Г «Гангстерськi

СТБ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТ 9.00 «Просте життя» 9.30 Телемагазин 10.30,16.00 Т/с «Вiсiм простих правил» аємне життя 11.00,16.30 Т/с «Т «Таємне американського пiдлiтка» 12.00,21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одружимося» 14.00 Мультфільми 17.30,19.00 Т/с «Iграшки» 18.00,20.30 Т/с «Унiвер» 19.30,0.00 «Дом2» 22.30 Т/с «Барвиха» 23.30 Т/с «Школа»

УКРАЇНА

8.45 Факти. Ранок 9.20,14.25 Comedy Club 10.30 Т/с «Солдати» 11.25,17.40 Т/с «Менти» 12.45 Факти. День

9.00,18.00 Т/с «Щасливi ра зом» 10.05 Iнфошок 11.20 Iнтуїцiя атусевi дочки» 12.40,19.35 Т/с «Т «Татусевi 13.45 Мультфільми

8.00,13.50 Т/с «Слiд» 8.50,20.25 Т/с «Звiробiй» 10.50,19.30 Т/с «Маруся» 11.50 Т/с «Зниклий пацiєнт» 12.50 «Нехай говорять» 15.35 Щиросерде зiзнання 16.00 Федеральний суддя

17.00,19.30,23.55 ТСН 18.25 «В магазин по смерть» 20.10 «Вiд пацанки до панянки» 21.35 Т/с «Iнтерни» 22.40 Т/с «Маргоша»

13.00,21.55 Т/с «Вiйськова розвiдка» 15.15,19.55 Т/с «Братани2» 18.45 Факти. Вечiр 19.25 Надзвичайнi новини 23.05 Х/ф «Принц пiстолетiв»

16.50,21.00 Т/с «Воронiни» 19.00,0.00 Репортер 22.05 Зроби менi смiшно ериторiя незайма 0.35 Х/ф «Т «Територiя них»

ICTV

ІНТЕР 9.00,12.00,18.00 Новини 9.10 Т/с «Повернення Мухтара» 11.05 Т/с «Якось у мiлiцiї» 12.15 «Знак якостi» 12.55 Т/с «Виклик2» 13.55 «Детективи» 15.00 «Судовi справи» 15.55 «Зрозумiти. Пробачити» 16.20 Т/с «Передiл» 17.20 Т/с «Сусiди» 18.10 «Розбiр польотiв» аке звичайне жит 18.55 Т/с «Т «Таке тя» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Обручка» 21.30 Т/с «Зоя» 23.50 «Пiд маскою Бувалого» 0.50 Х/ф «Багсi»

ICTV 8.45 Факти. Ранок 9.20,14.15 Comedy Club 10.30 Т/с «Солдати» 11.25,17.30 Т/с «Менти» 12.45 Факти. День

18.25 «Цвяхи з майбутнього» 20.10 «Гламурнi штучки та заучки» 21.20 Т/с «Iнтерни» 22.25 Т/с «Маргоша» 23.55 Х/ф «Мамусi»

ІНТЕР 9.00,12.00,18.00 Новини 9.10 Т/с «Повернення Мухта ра» 11.05 Т/с «Якось у мiлiцiї» 12.15 «Знак якостi» 12.55 Т/с «Виклик2» 13.55 «Детективи» 15.00 «Судовi справи» 15.55 «Зрозумiти. Пробачити» 16.20 Т/с «Передiл» 17.20 Т/с «Сусiди» 18.10 «Розбiр польотiв» аке звичайне жит 18.55 Т/с «Т «Таке тя» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Обручка» 21.30 Т/с «Зоя» 23.50 «Таємницi столiття»

ICTV 8.45 Факти. Ранок 9.20,14.15 Comedy Club 10.30 Т/с «Солдати» 11.25,17.30 Т/с «Менти» 12.45 Факти. День 13.00 Т/с «Вiйськова розвiдка»

СТБ 6.40 Т/с «Комiсар Рекс» 9.40 Х/ф «Лiд у кавовiй гущi» 11.40 «Нез’ясовно, але факт» 12.40 «Битва екстрасенсiв» 14.00 «Правила життя» 15.00 «Давай одружимося» 17.00 «Правда про зiрок» 18.00,22.00 «ВiкнаНовини» 18.10 «Чужi помилки» 19.15 «Зiркове життя» 20.15 «Росiйськi сенсацiї» улагiн та партнери» 21.25 Т/с «К «Кулагiн 22.20 Т/с «Доктор Хаус» 23.20 Т/с «Клiнiка» 0.55 Х/ф «Бiй пiсля перемоги»

НОВИЙ КАНАЛ 9.00,18.00 Т/с «Щасливi разом» 10.05 Iнфошок атусевi дочки» 12.45,19.35 Т/с «Т «Татусевi 13.55 Мультфільми 14.55 Т/с «Друзi» 15.50,23.05 Т/с «Відчайдушні домогосподарки»

15.15 Т/с «Братани2» 18.45 Факти. Вечiр 19.25 Надзвичайнi новини 19.55 Футбол. «Алкмаар» – «Ди намо» 22.00 «Севілья» – «Карпати»

СТБ 7.05 Т/с «Комiсар Рекс» 10.05 Х/ф «Недiльний тато» 12.00 «Нез’ясовно, але факт» 13.00 «Битва екстрасенсiв» 14.00 «Зiркове життя» 15.00 «Давай одружимося» 17.00 «Правда про зiрок» 18.00,22.00 «ВiкнаНовини» 18.10 «Чужi помилки» 19.10 «Моя правда» 20.10 «Мiстичнi iсторiї» улагiн та партне 21.25 Т/с «К «Кулагiн ри» 22.20 Т/с «Доктор Хаус» 23.20 Т/с «Клiнiка» 0.55 Х/ф «Бiй пiсля перемоги»

НОВИЙ КАНАЛ 9.00,18.00 Т/с «Щасливi ра зом» 10.05 Iнфошок 11.30 Iнтуїцiя атусевi доч 12.45,19.35 Т/с «Т «Татусевi ки» 13.55 Мультфільми

ТЕТ 9.00 «Просте життя» 9.30 Телемагазин 10.30,16.00 Т/с «Вiсiм простих правил» аємне життя аме 11.00 Т/с «Т «Таємне риканського пiдлiтка» 12.00,21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одружимося» 14.00 Мультфільми 16.30 Т/с «Хор» 17.30,19.00 Т/с «Iграшки» 18.00,20.30 Т/с «Унiвер» 19.30,0.00 «Дом2» 22.30 Т/с «Барвиха» 23.30 Т/с «Школа»

УКРАЇНА 8.00,13.50 Т/с «Слiд» 8.50 Т/с «Шериф» 9.50,20.25 Т/с «Звiробiй» 10.50,19.30 Т/с «Маруся» 11.50 Т/с «Зниклий пацiєнт» 12.50 «Нехай говорять» 15.35 Щиросерде зiзнання 16.00 Федеральний суддя

14.50 Т/с «Друзi» 15.50,23.05 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» 16.50,21.00 Т/с «Воронiни» 19.00,0.00 Репортер 22.05 Свiтлi голови 0.35 Х/ф «Дiвчина з води»

ТЕТ 9.00 «Просте життя» 9.30 Телемагазин 10.30,16.00 Т/с «Вiсiм простих правил» 11.00,16.30 Т/с «Хор» 12.00,21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одружимося» 14.00 Мультфільми 17.30,19.00 Т/с «Iграшки» 18.00,20.30 Т/с «Унiвер» 19.30,0.00 «Дом2» 22.30 Т/с «Барвиха» 23.30 Т/с «Школа»

УКРАЇНА 8.00,13.40,23.20 Т/с «Слiд» 8.50 Т/с «Шериф» 9.50,20.25 Т/с «Звiробiй» 10.50,19.30 Т/с «Маруся» 11.50 Т/с «Зниклий пацiєнт» 12.50 «Нехай говорять» 15.20 Щиросерде зiзнання 16.00 Федеральний суддя 17.00,19.00 Подiї

НТН 9.00,22.00 Т/с «NCIS» 10.00,23.00 Т/с «Закон i поря док» 11.00 Т/с «Детективи» 11.40 «Карнi справи» 12.30,0.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.30,19.20 Т/с «Золотий кап кан» 14.30,20.20 Т/с «Штрафбат» 15.25 Х/ф «Людина на своєму мiсцi» 17.20 Х/ф «Загадковий спад коємець» 18.30 «Агенти впливу» 19.00,21.30 «Свiдок»

ТОНІС 8.00,10.45,15.45 Твiй хiт 8.45 Жива енциклопедiя 9.10 Життя серед життя 11.00,17.30 Т/с «Чемпiон» 12.15 Погляд у майбутнє 16.25 Сильнi свiту сього 16.45 Вода – лiнiя життя 18.30,20.30,23.30 «24 години» 19.00 Т/с «Зона» 21.00 Х/ф «Звiробiй» 22.40 Журфiкс

K1 8.00 «Емотонiк»

17.00,19.00 Подiї 17.10 Критична точка 18.00 Т/с «Єфросинiя» 22.20 Т/с «Шериф»

НТН 8.40,19.00,21.30 «Свiдок» 9.00,22.00 Т/с «NCIS» 10.00,23.00 Т/с «Закон i поря док» 11.00 Т/с «Детективи» 11.40 «Карнi справи» 12.30 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.30,19.20 Т/с «Золотий кап кан» 14.30,20.20 Т/с «Штрафбат» 15.20 Х/ф «Строк давностi» 17.15 Х/ф «Загадковий спад коємець» 18.30 «Речовий доказ»

ТОНІС 8.00,10.40,15.45 Твiй хiт 8.45 Портрети дикої природи 9.05 Життя серед життя 11.00,17.30 Т/с «Чемпiон» 12.15 Погляд у майбутнє 16.30 Три в одному 18.30,20.30,23.30 «24 години» 19.00 Т/с «Зона» 20.50 Головне питання 21.00 Х/ф «Звiробiй» 22.50 Сильнi свiту сього 17.00,19.00 Подiї 17.10 Критична точка 18.00 Т/с «Єфросинiя» 21.30 Футбол. «Шахтар» – «Ар сенал» 23.50 «Нiч Лiги Чемпiонiв»

НТН 8.40,19.00,21.30 «Свiдок» 9.00,22.00 Т/с «NCIS» 10.00,23.00 Т/с «Закон i поря док» 11.00 Т/с «Детективи» 11.40 «Карнi справи» 12.30,0.00 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.30,19.20 Т/с «Золотий кап кан» 14.30,20.20 Т/с «Штрафбат» аряча точка» 15.25 Х/ф «Г «Гаряча 16.45 Х/ф «Визволення» 18.30 «Правда життя»

ТОНІС 8.00,10.40,15.45 Твiй хiт 8.45 Портрети дикої природи 9.05 Життя серед життя 11.00,17.30 Т/с «Чемпiон» 12.15 Погляд у майбутнє 16.30 Мiстична Азiя 18.30,20.30,23.30 «24 години» 19.00 Т/с «Зона» 21.00 Х/ф «Любий Едiсон»

17.10 Критична точка 18.00 Т/с «Єфросинiя» 22.20 «Вiдкритий доступ»

НТН 8.40,19.00,21.30 «Свiдок» 9.00,22.00 Т/с «NCIS» 10.00,23.00 Т/с «Закон i поря док» 11.00 Т/с «Детективи» 11.40 «Карнi справи» 12.30 Т/с «CSI: НьюЙорк» 13.30,19.20 Т/с «Золотий кап кан» 14.30,20.20 Т/с «Штрафбат» лухомань» 15.25 Х/ф «Г «Глухомань» 16.50 Х/ф «Визволення» 18.30 Легенди карного розшу ку

ТОНІС 8.00,10.40,15.45 Твiй хiт 8.45 Портрети дикої природи 9.05 Життя серед життя 11.00,17.30 Т/с «Чемпiон» 12.15 Погляд у майбутнє 16.30 Три в одному 18.30,20.30,23.30 «24 години» 19.00 Т/с «Зона» 20.50 Головне питання 21.00 Х/ф «Джамайка» 22.20 Тиждень моди 23.00 Сильнi свiту сього

8.40,21.15 «Прихована реаль нiсть» ерку 9.40,16.15 Т/с «Пригоди Г Герку леса» 11.20,18.00 Т/с «Зоряний крей сер «Г алактика» «Галактика» 12.10,19.00 Т/с «Людинаневи димка» 13.10 «Брама часу» 14.00 Х/ф «Зникнення Джонса» 20.00 Т/с «Вiдблиски» 22.00 Т/с «Медiум» 23.00 Т/с «Псiфактор»

ЧЕРНІГІВ 9.00,0.00 Час мiсцевий 9.15,10.30 Х/ф «Конотопська вiдьма» 10.15 Пiзнавалки 11.30 Класнi уроки 12.00 «Телевiзор» 13.00,16.00 Пульс дня 13.10,21.30 Знаменитi українцi рицю 13.40 Х/ф «Ой не ходи Г Грицю та й на вечорницi» 15.00,18.00 «Новий Чернiгiв» 16.15 Вiд щирого серця 16.45 Iмена 17.25 Студiя «Дiалог» 20.00 Пiдсумки 20.30 Новини «Пульс» 21.00 До Дня автомобiлiста 22.00 Х/ф «Об’єкт Джей» 23.40 Д/ф «Рогатин»

K1 8.20 «Дитячий свiт» 9.00 «Обережно, модерн!» ерку 9.40,16.15 Т/с «Пригоди Г Герку леса» 11.20,18.10 Т/с «Зоряний крей сер «Г алактика» «Галактика» 12.15,19.00 Т/с «Людинаневи димка» 13.20,22.00 Т/с «Медiум» 14.20 «Прихована реальнiсть» 15.20,20.00 Т/с «Вiдблиски» 21.15 «Таємнi знаки» 23.00 Т/с «Псiфактор»

ЧЕРНІГІВ 9.00,0.00 Час мiсцевий 9.35,12.05 Пiзнавалки рицю та 9.50 Х/ф «Ой не ходи Г Грицю й на вечорницi» 11.05 Док. фільми 13.00,16.00 Пульс дня 13.10 Знаменитi українцi 13.40 Х/ф «Натурник» 15.00,18.00 «Новий Чернiгiв» 16.15 Вiд щирого серця 17.30 «П’ятий вимiр» 20.00 Пiдсумки 20.30 Новини «Пульс» 21.00 На сiльських перехрестях 21.20 «Софiя Київська» 21.40 Х/ф «Закон» 23.00 Фiльмконцерт

K1 8.00 «Емотонiк» 8.20 «Дитячий свiт» 9.00 «Обережно, модерн!» ерку 9.40,16.15 Т/с «Пригоди Г Герку леса» 11.20,18.10 Т/с «Зоряний крей сер «Г алактика» «Галактика» 12.15,19.00 Т/с «Людинаневи димка» 13.20,22.00 Т/с «Медiум» 14.20 «Таємнi знаки» 15.20,20.00 Т/с «Вiдблиски» 21.15 «Мiсця сили» 23.00 Т/с «Псiфактор»

ЧЕРНІГІВ 9.00,23.00 Час мiсцевий 11.05,16.45 Iмена 11.35 Мультфільм 11.55 Фiльмконцерт 13.00,16.00 Пульс дня 13.10 «П’ятий вимiр» 13.35 Х/ф «Закон» 15.00,18.00 «Новий Чернiгiв» 16.15 Вiд щирого серця 17.25 Знаменитi українцi 20.00 Пiдсумки 20.30 Новини «Пульс» 21.00 Студiя «Дiалог» 21.30 Зроблено руками 21.50 Х/ф «Бабiй»

K1 8.20 «Дитячий свiт» 9.00 «Обережно, модерн!» ерку 9.40,16.15 Т/с «Пригоди Г Герку леса» 11.20,18.10 Т/с «Зоряний крей сер «Г алактика» «Галактика» 12.15,19.00 Т/с «Людинаневи димка» 13.20,22.00 Т/с «Медiум» 14.20 «Мiсця сили» 15.20,20.00 Т/с «Вiдблиски» 21.15 «Таємнi знаки» 23.00 Т/с «Псiфактор»

ЧЕРНІГІВ 9.00,23.00 Час мiсцевий 11.05 Зроблено руками 11.25 Iмена 11.55 Кiноконцерт 12.15 Мультфільм 12.35 Хмiльник 13.00,16.00 Пульс дня 13.10 Знаменитi українцi 14.40 Х/ф «Бабiй» 15.00,18.00 «Новий Чернiгiв» 16.15 Вiд щирого серця 16.45 Пошуки i знахiдки 17.30 Податковi дiалоги 20.00 Пiдсумки 20.30 Новини «Пульс» 21.00 Берегиня 21.30 Х/ф «Провiнцiалки»


ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ 7

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó

Ï’ßÒÍÈÖß, 5 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

УТ-1 9.00,21.00 Пiдсумки дня 9.25 Про головне 10.00 «Легко бути жiнкою» 11.10 «Вiра. Надiя. Любов» 12.00,15.00,18.20 Новини 12.15 Наша пiсня 13.00 «Надвечiр’я» 13.30 Х/ф «Подвиг розвiдника» 15.15 Euronews 15.25 Агросектор 15.35 Околиця 16.00 «Нащадки» 17.00 Крок до зiрок 18.00 Дурейтер 18.40 Магiстраль 19.05,21.35 «Театральнi сезони» 22.55 Трiйка, Кено 23.00 Пiдсумки

1+1 6.55 «Снiданок з 1+1» 9.30 Т/с «Унiвер» 10.10,17.30 «Сiмейнi драми» 11.25 «Генетика. Смертельна зброя» 12.25 Т/с «Була любов»

ÑÓÁÎÒÀ, 6 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

УТ-1 9.05 Доки батьки сплять 9.30 Так просто 10.00 Хай так 10.25 Коло Олiмпiади 11.00 Хiт-парад 11.50 Як це? 12.20 Навколо свiту 12.55 Футбол. «Севастополь» – «Зоря» 14.55 Аудiєнцiя 15.25 Наша пiсня 16.00 В гостях у Гордона 17.00 «Аншлаг, аншлаг!» 18.20 Золотий гусак 18.45 Ревiзор 19.15 Чоловiчий клуб 21.00 Пiдсумки дня 21.45 Футбол. Чемпiонат Iталiї 23.40 Акваторiя бiзнесу

13.20 «Шiсть кадрiв» 14.00 «Грошi» 15.00 «Анатомiя слави» 16.00 «Справжнi лiкарi» 17.00,19.30 ТСН 18.25 «Чудовиська з безоднi» 20.10 «Без мандата» 21.35 Х/ф «Вiдчайдушний месник» 23.35 «ГПУ» 0.40 Х/ф «Вбивати треба вчасно»

ІНТЕР 9.00,12.00,18.00 Новини 9.10 Т/с «Повернення Мухтара» 11.05 Т/с «Якось у мiлiцiї» 12.15 «Знак якостi» 12.55 Т/с «Виклик-2» 13.55 «Детективи» 15.00 «Судовi справи» 15.55 «Зрозумiти. Пробачити» 16.20 Т/с «Передiл» 17.20 Т/с «Сусiди» 18.10 «Розбiр польотiв» аке звичайне жит18.55 Т/с «Т «Таке тя» 20.00 «Подробицi» 20.30 «Чисто NEWS» 20.45 Т/с «Обручка» 21.50 «Велика полiтика» 0.30 «Убити товариша Сталiна»

13.05 «Вiд пацанки до панянки» 14.45 Гiпноз-шоу 15.55 «Зiрка + Зiрка» 18.30 «Грошi» 19.30 ТСН 20.10 Х/ф «Школа для товстуль» 0.10 Х/ф «З iншого боку лiжка»

ІНТЕР 6.15 «Велика полiтика» 8.25 «Царський архiв» 9.15 «Формула любовi» 10.15 «Городок» 10.55 «Сiмейний розмiр» 12.10 «Найрозумнiший» 14.00 «Позаочi» 15.00 Х/ф «Свати-3» 17.10 Вечiр Пахмутової 20.00 «Подробицi» 20.30 «Пороблено в Українi» ордєєв» 22.00 Т/с «Капiтан Г Гордєєв» 0.05 Х/ф «Фатальне число 23»

ICTV 7.40 Стоп-10 8.45 Факти. Ранок 9.25,14.20,22.25 Comedy Club 10.30 Т/с «Солдати» 11.25,17.40 Т/с «Менти» 12.45 Факти. День 13.00 Т/с «Менти» 15.20 Х/ф «Панове офiцери» 18.45 Факти. Вечiр 19.15 Х/ф «Помри, але не зараз» 22.00 Real Comedy 0.00 Голi та смiшнi 0.30 Автопарк

СТБ 6.55 Т/с «Комiсар Рекс» 8.55 Х/ф «Дружина Сталiна» 12.55 Х/ф «Брежнєв» 17.40 «Вiкна-Новини» 17.50 Х/ф «Ворошиловський стрiлець» 20.00,22.40 «Танцюють всi!» 22.00 «Вiкна-Новини» 0.40 «ВусоЛапоХвiст»

НОВИЙ КАНАЛ 9.00,18.00,19.35 Т/с «Щасливi разом» 10.05 Iнфо-шок

12.50 Х/ф «Помри, але не зараз» 15.45 Пiд прицiлом 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Українi 18.45 Факти. Пiдсумок дня 18.55 Велика рiзниця 21.25 Наша Russia 22.10 Comedy Club 23.10 ПрожекторПерiсхiлтон 23.55 Голi та смiшнi 0.30 Х/ф «Дракула-3»

СТБ 7.50 «Караоке на Майданi» 8.50 «Їмо вдома» 10.00,23.55 «ВусоЛапоХвiст» убка Боб» 10.55 М/ф «Г «Губка 12.40 «Танцюють всi!» 16.50 Х/ф «Ворошиловський стрiлець» 19.00,21.50 «Х-Фактор» 20.50 «Смiшнi люди» 0.55 «Моя правда»

1+1

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

7.50 «Свiтське життя» 9.05 «Хто там?» 10.15 М/с «Клуб Мiккi Мауса» 10.40 М/ф «Пес у чоботях» 11.05 «Шiсть кадрiв» 11.30 «Велике перевтiлення» 12.10 «Анатомiя слави»

7.25 Козирне життя 8.00 Х/ф «Подорож до центру Землi» 10.00 «Смак» 10.45 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики 11.35 Квартирне питання

7.25 Аналiз кровi 8.05 Ексклюзив 9.00 Мультфільми 10.00 Зроби менi смiшно 11.05 Здрастуйте, я – ваша мама! 12.15 Iнтуїцiя

20.10 Т/с «Iнтерни» 21.50 Гiпноз-шоу 22.55 «Свiтське життя» 23.55 «ГПУ» 0.55 Х/ф «Вторгнення викрадачiв тiл»

12.10 Iнший футбол 12.50 Стоп-10 13.50 Наша Russia 14.40 Велика рiзниця 16.55 Море по колiна уман» 17.40,19.30 Х/ф «Т «Туман» 18.45 Факти тижня 21.55 Українська мрiя 22.55 Голi та смiшнi 0.30 Тиша в бiблiотецi

ÍÅIJËß, 7 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

УТ-1 9.00 Зiрковий ранок 9.30 Хто в домi хазяїн? 10.00 Крок до зiрок 11.00 Обережно – дiти! 11.25 Ближче до народу 11.50 Х/ф «Безiменна зiрка» 14.15 Шеф-кухар країни 15.05 В гостях у Гордона 16.00 Футбол. Чемпiонат Iталiї 18.00 Євробачення-2011 19.55 Дiловий свiт 20.30 Точка зору 21.00 Пiдсумки тижня 21.55 Фольк-music 22.50 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Ера бiзнесу

1+1 8.00 «Ремонт+» 9.05 «Лото-забава» 10.15 М/с «Клуб Мiккi Мауса» 10.40 «Шiсть кадрiв» 10.50 «Смакуємо» 11.25 «Без мандата» 12.55 «Мiняю жiнку» 14.30 Х/ф «Школа для товстуль» 18.30 «Особиста справа» 19.30 «ТСН-тиждень»

реклама реклама

ІНТЕР 8.20 «Гладiатори Юрського перiоду» 9.30 «Школа доктора Комаровського» 10.00 «Україно, вставай!» 10.30 «Доки всi вдома» 11.25 Х/ф «Шельменко-денщик» 13.25 Т/с «Доярка з Хацапетiвки-2» 15.20 Х/ф «Невiстка» 17.00 «БУМ-2» 18.00,21.10 Х/ф «Бiлий налив» 20.00 «Подробицi тижня» 20.55 «Докладно» 23.05 Т/с «Лiговка» 2.20 Т/с «До самої смертi»

ICTV 7.50 «Смак» 8.35 Анекдоти 8.55 ПрожекторПерiсхiлтон 9.40 Квартирне питання 10.45 Ти не повiриш! 11.40 Козирне життя

реклама

реклама

СТБ 8.50 «Їмо вдома» 10.00 Неймовiрнi iсторiї кохання 11.00 «Караоке на Майданi» 12.00 «Х-Фактор» 16.00 «Лiд i полум’я» 19.15 «Битва екстрасенсiв» 21.20 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ 8.00 Запитайте в лiкаря 8.35 Живчик старти 9.05 Мультфільми 10.25 Х/ф «10 причин моєї ненавистi» 12.30 Клiпси 12.55 Шоуманiя 13.40 Ексклюзив 14.30 Аналiз кровi 15.10 Info-шок 16.15 Новий погляд атусевi дочки» 17.15 Т/с «Т «Татусевi

реклама реклама реклама

Продам на ЮМЗ – міст, блок, колінвал Р1, на Рено Канго – фаркоп. Тел.: (066) 510-23-94, 0(257) 2-17-65. ПРОДАМ цуценят німецької вівчарки, 2 місяці. Тел. (050) 541-11-20. «Ніжинський мк» закуповує ВРХ та коней: Тел.: (096) 269-27-56, (068) 734-44-87, (095) 285-29-08, (097) 962-22-35, (050) 440-55-62.

реклама

11.30,21.00 Iнтуїцiя атусевi дочки» 12.45 Т/с «Т «Татусевi 13.50 Мультфільми 14.50 Т/с «Друзi» 15.50,23.10 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» 16.45,22.10 Т/с «Воронiни» 19.00,0.10 Репортер 0.35 Х/ф «Френкi та Джоннi»

ТЕТ 9.00 «Просте життя» 10.30,16.00 Т/с «Вiсiм простих правил» 11.00,16.30 Т/с «Хор» 12.00,21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одружимося» 14.00 Мультфільми 17.30,19.00 Т/с «Iграшки» 18.00,20.30 Т/с «Унiвер» 19.30,0.00 «Дом-2» 22.30 «Шлюбне чтиво» 23.30 Т/с «Школа»

УКРАЇНА 8.00,13.50 Т/с «Слiд» 8.50 Т/с «Шериф» 9.50 Т/с «Звiробiй-2» 10.50,19.30 Т/с «Маруся» 11.50 «Народна зiрка» 15.35 Щиросерде зiзнання

13.25 Файна Юкрайна 14.05 Даєш, молодь! 14.50 Україна сльозам не вiрить аррi Поттер i в’я19.00 Х/ф «Г «Гаррi зень Азкабана» дачi, Чаку!» 21.45 Х/ф «У «Удачi, 23.50 Х/ф «Вирiшальний голос»

ТЕТ 8.30 Мультфільми 10.00 «Хочу вiрити» 10.30 М/ф «Вук» 12.30 «Єралаш» 13.00 Т/с «Саша+Маша» 14.00 «Зiрки проти караоке» 15.00 Х/ф «Чотири весiлля та один похорон» 17.30 «Знiмiть це негайно» 18.30 «Гола правда» 19.30,23.30 «Дом-2» 20.30 «Гламурнi штучки та заучки» 21.30 Т/с «Барвиха» 0.00 «Бiгудi-шоу»

УКРАЇНА 8.30 «Ласкаво просимо» 9.20 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя» 12.00 «Оголена красуня» 12.50 Т/с «Екстрений виклик» 17.00 «Народна зiрка» 19.00 Т/с «Райськi яблучка» 17.35 Х/ф «9 ярдiв» 20.00,23.05 Україна сльозам не вiрить 22.25 Файна Юкрайна 23.35 Х/ф «Скарб Великого каньйону»

ТЕТ 8.30 Мультфільми 10.00 «Хочу вiрити» 10.30 Х/ф «Чотири весiлля та один похорон» 13.00 «Єралаш» 13.30 Т/с «Саша+Маша» 14.30 «Гола правда» 15.30 Х/ф «Зрозумiє лише самотнiй» 17.30 «Знiмiть це негайно» 18.30 «Зiрки проти караоке» 19.30,23.30 «Дом-2» 20.30 «Бiгудi-шоу» 21.30 Т/с «Барвиха» 0.00 «Comedy Woman»

УКРАЇНА 7.20 Т/с «Екстрений виклик» 11.45 Х/ф «Свiй-чужий» 13.45,19.20 Т/с «Втеча» 15.50,18.00 Т/с «П’ятницький» 17.00 «Граєш або не граєш» 19.00 Подiї 21.30 «Ти – чемпiон» 23.00 Футбольний вiкенд

реклама

реклама

реклама

КУПЛЮ корів, биків, коней. Т ел. (066) 707-41-14. Тел. ПРОДАМ білу лу білу,, червону цег цеглу лу,, шифер б/в. Тел. (096) 553-50-68.

16.00 Федеральний суддя 17.00,19.00 Подiї 17.10 Критична точка 18.00 Т/с «Єфросинiя» 20.25 Шустер Live

НТН 8.40,19.00,21.30 «Свiдок» 9.00,22.00 Т/с «NCIS» 10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок» 11.00 Т/с «Детективи» 11.40 «Карнi справи» 12.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 13.30,19.20 Т/с «Золотий капкан» 14.30,20.20 Т/с «Штрафбат» 15.25 Х/ф «Чорна сукня» 17.15 Х/ф «Єдина дорога»

ТОНІС 8.00,10.40,15.45 Твiй хiт 8.45 Портрети дикої природи 9.05 Життя серед життя 11.00,17.30 Т/с «Чемпiон» 12.15 Погляд у майбутнє 16.30 Найкрасивiшi острови 18.30,20.30,23.30 «24 години» 19.00 Т/с «Зона» 21.00 Х/ф «Джамайка» 22.20 Полiгон

K1 8.20 «Дитячий свiт» 9.00 «Обережно, модерн!» ер9.40,16.15 Т/с «Пригоди Г Геркулеса» 11.20,18.00 Т/с «Зоряний крейсер «Г алактика» «Галактика» 12.15,19.00 Т/с «Людина-невидимка» 13.20 Т/с «Медiум» 14.20 «Таємнi знаки» 15.20 Т/с «Вiдблиски» 20.00 «Пороблено в Українi» 21.30 КВН 0.00 «Городок»

ЧЕРНІГІВ 9.00,23.00 Час мiсцевий 11.35 Успiшнi люди 12.00 Мультфільм 12.10 Док. фільми 13.00,16.00 Пульс дня 13.10 Податковi дiалоги 13.35 Х/ф «Провiнцiалки» 15.00,18.00 «Новий Чернiгiв» 16.15 Вiд щирого серця 17.25 Пiсенна сповiдь 20.00 Пiдсумки 20.30 Новини «Пульс» 21.00 Студiя «Дiалог» 21.30 Х/ф «Земля» 23.35 CвiтОгляд

21.50 Т/с «П’ятницький» 0.00 Т/с «Непрухи»

K1

НТН 8.00 М/ф «Дюймовочка» 8.30 «Вайп Аут» ермiново в номер» 9.30 Т/с «Т «Термiново 11.30 «Речовий доказ» 12.00 Х/ф «Вiчний поклик» 15.00 Х/ф «Єдина дорога» 17.00 Т/с «Менти» 19.00 Т/с «Замах» 23.00 Х/ф «Беовульф» 0.55 Х/ф «Поїзд смертi»

ТОНІС 9.00 Твiй хiт 10.10 За сiм морiв 10.45 Мультфільм 11.00 Т/с «Чемпiон» 12.15 Погляд у майбутнє 15.00 Портрети дикої природи 16.00 Народний богатир 16.30 Полiгон 17.20 Таємницi свiтобудови 18.00 Т/с «Атлантида» 19.00 Т/с «Зона» 20.00 Бiзнес 20.30 Сильнi свiту сього 21.00 Х/ф «Мелодiя на два голоси» 22.35 Дорога до щастя

8.10 «Гiд країнами свiту» 9.20 «Мiста пiдземного свiту» 10.20 «Там, де нас нема» 10.50 «Скептик» 11.30 «Брама часу» 12.30 «Армагедон тварин» 13.30 Т/с «Мисливцi за нечистю» ой, що говорить iз 15.10 Т/с «Т «Той, привидами» 16.00 Х/ф «Перехрестя свiтiв» 17.55 «Формула-1» 19.00 «Городок» 19.20 КВН 22.00 «Слава Богу, ти прийшов!» 23.15 «Бiйцiвський клуб» 0.15 Х/ф «Планета Раптора»

ЧЕРНІГІВ 9.00,23.00 Час мiсцевий 11.05 Ми. Р.Абизов 11.55 Х/ф «Земля» 13.20 Мультфільм 13.40 Х/ф «Мiсто майстрiв» 15.00,18.00 «Новий Чернiгiв» 16.00 Вiд щирого серця 20.00 «Вiват, iнтелект!» 20.50 Чернiгiвщина духовна 21.10 Чернiгiвська лiра урбот ливе госпо21.40 Х/ф «Т «Турбот урботливе дарство»

НТН

K1

8.05 Мультфільми 9.15 Т/с «Менти» 11.30 Легенди карного розшуку 12.00 «Агенти впливу» 12.30 Схiднi єдиноборства 15.00 Т/с «Замах» 19.00 Х/ф «Прибрати Картера» 21.10 Х/ф «Шалений Макс» 23.30 Х/ф «Людина-метелик»

8.45,0.10 AutoEVO 9.10 «У пошуках правди» 10.00 «Армагедон тварин» 11.50 «Скептик» 12.30 КВН 14.50 «Бiйцiвський клуб» 15.50 Х/ф «Пустун» 17.45 «Формула-1» 20.00 «Городок» 20.20 «Пороблено в Українi» 21.50 «Що? Де? Коли?» 23.00 «Фантастичнi iсторiї» 0.40 Х/ф «Планета Раптора»

ТОНІС 8.00 Твiй хiт 8.40 Клуб Суперкниги 9.00,20.00 Свiт 10.00 Медицина 10.10 Народний богатир 10.45,18.00 Т/с «Атлантида» 12.15 Погляд у майбутнє 15.00 За сiм морiв 15.30 Портрети дикої природи 16.00,22.25 Зелена варта 16.30 Калейдоскоп дикої природи 16.55 Таємницi, магiя та чаклунство 19.00 Т/с «Зона» 20.30 Журфiкс 21.00 Х/ф «Мелодiя на два голоси» 22.55 Тиждень моди 23.25 PRO Читання

реклама

реклама

ЧЕРНІГІВ 9.00,0.00 Час мiсцевий 11.00 Чернiгiвська лiра урбот ливе госпо11.30 Х/ф «Т «Турбот урботливе дарство» 12.50 Мультфільм 13.10 Х/ф «Варвара-краса, довга коса» 14.30 Концерт 15.00,18.00 «Новий Чернiгiв» 16.00 Вiд щирого серця 17.30 Сонцехрест 20.00 «Тиждень» 20.40 Євро-2012 21.05 «Вiват, iнтелект!» 22.00 Знаменитi українцi 22.30 Ми. О.Анд 23.00 «Телевiзор»

реклама

реклама

реклама

ПРОДАМ ВАЗ-2108, 1986 р. в., у рейсовому стані. Тел. (068) 197-71-30.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ВОДИ.

ÏÎÇÈÊÀ!

Встановлення станцій та обладнання для води. Тел. (050) 908-70-13.

Тел. (0 63 (063 63)) 384-47-04 384-47-04..

Íà íåðóõîì³ñòü, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, àâòî, ñ/ã òåõí³êó.

ПРОДАМ дрова дрова. Тел. (098) 574-00-61.

ПРОДАМ картоплезбиральні комбайни «Анна» косилки роторні, оприскувачі та іншу с/г техніку.

Тел.: (050) 690-59-83, (067) 771-64-02.

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ ГАЗЕТИ «НАШЕ СЛОВО»

2-18-68

ПРОДАМ автомобіль ВАЗ-2108 ВАЗ-2108. Тел. (067) 435-55-76. ВАТ «Щорський завод продтоварів» на постійну роботу терміново потрібні: водій, заробітна плата від 3000 грн. (в залежності від пробігу); слюсар по КВП і А, заробітна плата 920 грн. Тел. 0(254) 2-04-76. ПРОДАМ АВТОМОБІЛЬ

Опель-омега, 1988 р.в., колір-чорний, газ, бензин. Ціна договірна. Тел. (050) 465-11-67.

ПРОДАМ АВТОМОБІЛЬ

ВАЗ-21063, зелений, гарний стан, ціна договірна. Тел.: (050) 204-47-88, 0(257) 3-10-54.

МАГ ОТЕР АПЕВТ АЛЬНИЙ ТЕР АПЕВТ МАГ,, БІОЕНЕРГ БІОЕНЕРГОТЕР ОТЕРАПЕВТ АПЕВТ,, МАНУ МАНУАЛЬНИЙ ТЕРАПЕВТ СВІТ ЛАНА ГРИГ ОРІВНА. СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА. Здійснюю відродження хребта (грижі, вправлення дисків), а також лікую: спину – простріл, защемлення, остеохондроз; кінцівки – щимота, ломота, свербіж; струс головного мозку – зняття болю, головокружіння; забиття; вивих; зірвання; опущення – спини, живота; сечостатеву систему (клімактеричні); кровотечі – маточні, носові; коліки живота; лихоманку; нарости; бородавки; чирки; ячмінь; виразку; екземи; артеріальний тиск; енурез; безпліддя та інше. Зніму: порчу, пристріт, ляк, страх, стрес, привороти, вінець безшлюбності та інше. Свідоцтво Є№2557902 Діагностую, ворожу, ставлю захист. Адреса Адреса: м. Мена, вул. Гайдара, 16 (район Піщанівки, біля контори ск «Авангард»). Дзвонити увечері за телефонами: 5-09-05, (095) 649-80-35, (063) 960-97-57.


8 наші вÎ

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó

День народження 31 жовтня святкуватиме Олександр ДИР ДА. ДИРДА. Щиро і сердечно ша новного іменинника віта ють друзі, бажають йому здоров’я, удачі, наснаги і завжди залишатися та ким, яким його знають і люблять: весе лим, добрим, чуйним, енергійним, при вітним і доброзичливим. Хай АнгелХранитель вночі Запалить тобі три свічі... Перша свіча – за любов: Даруй її знов і знов. Друга – за доброту, Правду і прямоту... Третя свіча – оберіг Від всіх негараздів і лих.

³òàºìî! Сьогодні поважний 80річний ювілей відзначає найдорожча, наймиліша, най добріша, найкрасивіша у світі матуся, ба буся і сестричка, кохана, мила дружина Ганна Василівна ДОЛЯ з Макошине. Рідненьку іменинницю га ряче вітають любі діти, онуки, коханий чоловік і рідна сестра з родиною. Вас, рідненька, раді ми вітати: Ваш день народження прийшов. Бо Ви для нас однаєдина мати І зігріває нас Ваша любов. Нехай душа у Вас ніколи не старіє, На білій скатертині будуть хліб і сіль. Своїм теплом Вас завжди сонце гріє Й слова подяки линуть звідусіль. Смійтеся більше і менше сумуйте, Щораз багатійте, ще краще газдуйте. Хай думи ніколи спочинку не мають, Хай легко, мов крила, внучат пригортають. Хай серце ще довго тріпоче у грудях, Живіть до ста років на поміч всім людям. Здоров’я міцного Вам зичимо щиро, Ласки від Бога, від людей добра, На многі й щасливі літа. *** Ювілейний день народження 28 жовтня відсвяткувала жителька Жовтневого – реклама реклама

реклама

Сьогодні 60річний ювілей свят кує житель Макошине Віталій Іванович СЛИВКА. Дорогого іменинника від усього сер ця, щиро, з любов’ю та повагою віта ють дружина, донька, син, невістка та онуки Саша і Влада. Наш славний та рідний, найкращий у світі, З тобою нам завжди затишно і світло. Найкращий дідусь і татко чудовий, Даруєш турботу і море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, Що вмієш підтримати словом і ділом. Живи нам на радість у щасті та мирі, Хай Бог посилає здоров’я та сили.

Від усієї душі, тепло, щиро і сер дечно вітаємо з професійним свя том – Днем автомобіліста і дорож ника усіх водіїв та обслуговуючий персонал автогаража філії «Менсь кий сир» ППКФ «Прометей». Зичи мо щастя, добра і удачі, благополуч чя і розуміння у ваших родинах, успіхів, радості та здійснення усіх ваших заповітних мрій. Хай пахучим цвітом стеляться дороги, Хай відходять вдалеч горе і біда, Хай же будуть щастя і міцне здоров’я, Радість і повага на многії літа. З повагою, інженернотехнічні працівники автогаража.

люба, дорога, найкраща у світі хрещена Ганна Дмитрівна ФЕДОРЕНКО. Милу іменинницю з повагою та найкра щими побажаннями вітає хрещениця Окса на та її родина. Щиро з ювілеєм вітаємо, Здоров’я, щастя, удачі бажаємо. Хай кожна днина буде гожа. Нехай благословить Вас Мати Божа, Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує, А Господь многая літ дарує! *** Ювілейний день народження 4 листопа да зустрічатиме жителька Дягови – добра, ніжна, щира, привітна жінка Алла Петрівна ЛЕСЮТ А. ЛЕСЮТА. Найкращу у світі хрещеницю щиро і сер дечно вітають хрещена та її родина з Фесь ківки, бажають сімейного щастя, достатку, родинного затишку та благополуччя. Душу хай гріє людська доброта, Будь здорова на довгі літа. *** 55річний ювілей 1 листопада відзнача тиме добра, мила, привітна жінка Наталія Степанівна СКОРОБАГ АТЬКО СКОРОБАГА із Жовтневого. З днем народження доро гу іменинницю щиро, тепло і сердечно вітає сестра Тетяна з Ніжина. Сестричко мила, щасти тобі у всьому, Здоров’ячка тобі на многомного літ. Хай тобі тепло й добро дарує світ, Хай Бог дає удачі і натхнення,

Щоб ти жила іще багато літ Під Божим і людським благословенням. *** Завтра 60річний ювілей зустрічатиме наша люба матуся, теща та бабуся, дорога, турботлива сестричка Людмила Миколаївна ЧУМАК з Мени. Від щирого серця найдорожчу у світі іменинницю вітають донька, зять, ону ки Костя, Саша і Вадім, сестри та брати. В прекрасну цю пору, у світлий цей час Вітаннячко щире прийми ти від нас. Щоб ніколи не хворіла, Дуже довго не старіла. Щоб друзі завжди поважали, Діти й онуки не забували. Щоб жила ти і квітла, як калина в лузі, Щоб твоє серце не було ніколи в тузі. *** Учора мудрий 60річний ювілей відсвят кував добрий, порядний чоловік, щира світла людина – головний лікар Березнянсь кої райлікарні №1 Іван Данилович ГРИЦИК. Адміністрація, профспілковий комітет центральної райлікарні та колектив Берез нянської РЛ щиро і сердечно вітають доро гого іменинника і зичать: Хай невтомно, завзято й крилато За роками роки вдаль летять, Тож з нагоди цього ювілею Всі ми хочемо Вам побажать: Не старіти душею ніколи,

реклама

реклама

реклама реклама

реклама

реклама

реклама

Менська виборча комісія щиро і сердечно вітає бухгалтера Людмилу Миколаївну ЧУМАК з ювілеєм і бажає: Щоб раділи життю, скільки б літ не минало, І щоб щедрою сонячна доля була. Ще не раз щоб пісні ювілейні лунали, Щастя Вам і людського тепла. Бажаємо усмішок і щедрої долі, Хай душу зігріє людська доброта. Втоми не знайте ні в чому й ніколи, Будьте здорові на довгі літа!

Не хворіти і смутку не знать. І багатобагато ще років День народження свій зустрічать. *** Щиро, тепло і сердечно вітаємо жите ля Синявки Миколу Васильовича ЗБИРАНКА з поважним 60річним ювілеєм, який він відзначає сьогодні, і бажаємо: Сколько в небе звезд, Столько в них тепла, Столько мы желаем счастья и добра. Чтобы ноги не болели, Не кружилась голова. Пусть будет счастьем жизнь полна, А лет тебе нечего бояться. И помнить должен ты всегда – Твои года, твое богатство. З повагою, сім’ї Дей, Авраменко та Поддубних. *** Ювілейний день народження 28 жовт ня відсвяткувала жителька Жовтневого Ганна Дмитрівна ФЕДОРЕНКО. Їй виповнилося 55 років. Зі славним святом дорогу іменинницю сердечно і тепло вітають сестра, брати та їхні сім’ї. Желаем здоровья на долгие годы, Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды. Пусть радостью, счастьем искрятся глаза И только от смеха сверкает слеза.

реклама реклама

реклама

реклама

реклама

Використовую «Живицю» з лютого 2009 р. За цей пері од значно полегшилися мої захворювання: коліт коліт,, ката ракта лівого ока, біль у пра вому стегновому суг лобі суглобі лобі. Після курсу прийому – ре зультат відмінний. Бачу! Назарова О. І., м. Череповець.

Висновок ДСЕЕ № 05.03.0203/61046 від 30.08.2010 р.

Ми хочемо Вас познайомити з унікальною, удосконаленою системою очищення та оздоровлення організму під назвою «сибірська чистка», яка веде своє коріння із міцної, здорової духом російської тайги. Система перевірена століттями жителями сибірської тайги, що завжди славилися воістину богатирським здоров’ям. Сьогодні легендарне «сибірське здоров’я» доступне кожному, хто хоче відновити і зміцнити свій організм, хто хоче продовжити молодість і піклується про себе і своїх близьких. «Сибірська чистка» дуже проста, її проведення не має стресової дії на організм, але м’яко і впевнено включає процес очищення й оздоровлення на клітинному рівні. Результатом є відновлення генетичного здоров’я кожної клітинки організму. Вже на самому початку застосування «Живиця» сприяє зниженню вираженості гострих і хво робливих симптомів. До складу «Живиці», окрім кедрової олії, збагаченої кедровою живицею, увійшли прополіс і масло обліпихи. Кожна зі складових «Живиці» сама по собі цілюще впливає на здоров’я людини, але разом з тим, в союзі з іншим, гармонійно підібраним компо нентом, посилює (або, як кажуть лікарі, потенціює) дію іншого. Тільки перерахування цілющих властивостей цих компонентів зайняло би цілу газетну сторінку. Олію ж на їх основі можна назвати універсальною в плані терапевтичного впливу на організм людини. «Живиця» надає дорогоцінну допомогу ослаблому серцевому м’язу – її доцільно використовувати як профілактичний засіб при серцевосудинних захворюваннях, так і в складі комплексної терапії при аритмії, ішемії, «грудній жабі», атеросклерозі, гіпертонії. Компоненти «Живиці» мають властивість знижувати рівень холестерину в крові, відновлювати еластичність капілярів, від яких залежить глибинне кровопостачання органів і тканин. У результаті поліпшується мікроциркуляція крові у всьому організмі – знижується ризик інфарктів, інсультів, полегшується стан при варикозі і тромбофлебітах. «Живиця» дає результати також при анемії, при захворюваннях печінки, нирок, під шлункової залози. Складові олії здатні позбавити від легкої форми печії, значно поліпшити стан при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки. Мішенню «Живиці» стають дисбактеріоз, хронічний коліт, панкреатит, гепатит, сечокам’яна хвороба, цистит, геморой. Компоненти «Живиці» мають протизапальні, проти пухлинні, протимікробні властивості та показані при усуненні мікозів (грибкових захворювань, герпесу, дерматитів, псоріазу, нейродерміту, екземи, опіків, ран, обморожень). Місцеве застосування засобу допомагає зняти біль, і тому важко переоцінити «Живицю» при подоланні хвороб опорнорухової системи, починаючи зі шпори п’яти і закінчуючи артрозом, артритом, радикулітом і грижею хребта. «Живиця» надає загальнозміцнюючу дію, сприяє нормалізації тиску, зниженню метеозалежності. Отримано чудові результати при включенні бальзаму в комплексну терапію ендокринних захворювань, у тому числі щитовидної залози та цукрового діабету. Олія благотворно впливає на роботу репродуктивної системи. Чоловікам варто випробувати її цілющу силу при простатиті, аденомі, зниженні потенції. Препарати на основі стародавніх рецептів удос коналювалися, і жоден з них не втратив популярності серед лікарів, цілителів та хворих. От і «Живиця» менш ніж за десяти ліття буквально стала легендою, допомогла покращити здоров’я і продовжити молодість тисячам людей.

Реклами в газетах дуже багато, і не всьому дово диться вірити. Одного разу побачила статтю про новий продукт в Україні, олію «Жи виця» російського вироб ництва, вирішила придбати. Застосо вувала олію за курсом чищення, резуль тат з’явився скоро. Артеріальний тиск зараз мене не турбує, робота серця при с т е н о к а р д і ї відновилася, а раніше навіть не могла з дому вийти без таб леток. Висловлюю подяку за «Живицю»! Будко Варвара Сергіївна, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл. Я дуже вдячна Вам за цей засіб. У мене цілий букет хвороб, а «Живиця» мені чу дово допомагає. Зникли проблеми з печінкою, під шлунковою залозою, гаст рит не турбує. Дуже добре знімає біль у суглобах (у мене ревматоїдний полі артрит артрит). Мені 50 років, маю слабке здо ров’я, але зараз з’явилася велика надія і впевненість, що цей маленький друг допоможе впоратися з багатьма моїми недугами. Єршова Л. В., м. Єкатеринбург Єкатеринбург..

Дуже гарні результати от римала при прийомі олії «Живиця». Я багато років пропрацювала на заводі, у ливарному цеху. Через силь ний шум і гул від стукаючих предметів п о ч а л а п о г а н о чути чути. Дуже боялася, що зовсім оглухну. Приймала «Живицю» тільки внутрішньо двічі на день протягом місяця. Посту пово почала помічати, що слух повер тається, покращилася пам’ять і загаль ний стан. Буду продовжувати прийом, адже захворювань багато, а таблетки пити не дуже хочеться. Спасибі! Єгорова Людмила Веніамінівна, м. Ясногорськ, Т ульська обл. Тульська 3 місяці тому ми з дру жиною купили собі «Живи цю». Цей засіб – справжнє диво. Дуже нам допомагає. А нам вже за 60, і хвороб, звичайно ж, зібралося бага то. Я переніс інфаркт інфаркт, дуже боліло сер це це, не було сил. «Живиця» мені допо могла повернути колишню активність, біль пройшов. А дружина перенесла інсуль інсультт . Стан був дуже важким. Часто боліла голова. Зараз наше здоров’я значно покращилося. У дружини ще й нормалізувався тиск тиск. Ми стали менше пити ліків. Дякуємо! Родина Бог данових, Богданових, м. Нижній Новгород.

Чекаємо Вас на нашій виставціпродажу!

ТІЛЬКИ 3 ЛИСТОПАДА, м. М ЕНА МЕНА ЕНА,, Червона площа, 10, кінотеатр ім. Б.Хмельницького, з 17.00 до 18.00. ЦІНА 1 упаковки – 89 грн. А ПЕНСІОНЕР АМ – 80 грн. ТА ПЕНСІОНЕРАМ ІНВАЛІДАМ Т Профілактичний курс – дві упаковки. При хронічних захворюваннях – чотири упаковки. Телефон для довідок: (044) 4914554. Не є лікарським засобом.


наші ËÞÄÈ

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó SMS-ДУМКИ

×îì ïîíåñëî âàñ ó ìåðè? «Шановна редакція, ми, жителі вулиць Щорса та Артема, звертаємося до вас з таким питанням і сподіваємося на допомогу: по вулицях Щорса та Артема ввечері світло лише на одній електроопорі! Ввечері дуже страшно ходити, особливо по тих страшних кладках, по яких діти будуть ходити, коли стемніє! Раніше хоч через три / чотири опори було якесь слабесеньке світло, а тепер що? Мало того, що асфальту нема!» «Тьотя Люба, техпрацівниця Березнянської ЗО Ш І / ІІ ступенів, дякуємо за працю. Нам Вас не вистачає. Учні та їхні батьки». «Питання незаконних пасажирських перевезень є частим в С МС , це важливо, бо пов’язано з безпекою пасажирів. Пропоную всім законним перевізникам звернутися до газети, а їй надрукувати інформацію про них». «Друкуючи об’яви про послуги таксі, ви не перевіряєте, чи є документи на перевезення. Так скоро і кілери будуть давати об’яви, ви ж у них також не будете вимагати документи». Від редакції: редакція газети не має повноважень на проведення перевірок. Цим повинні займатися компетентні органи. «28 жовтня день народження у нашого тата! Ти у нас найкращий!» «Торнадо» / бронзовий призер чемпіонату! Хлоці, ви найкращі! Ми в вас віримо». «Дорогі пенсіонери! Чом понесло вас у мери? Чи не краще на печі Їсти свіжі калачі? Виборці Мени». «Любого татуся Вову поздоровляю з Днем автомобіліста. З теплотою і любов’ю, дочка Галина». «Продавець, який працює у Степанівському державному магазині / найкращий!!!»

068-385-94-16 СПРОБУЙ!

Íàìàëþé ôóòáîë «Укрпошта» в рамках підго$ товки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу оголосила конкурс дитячих малюнків «Ук$ раїна – футбольна країна». Взяти участь у конкурсі мо$ жуть діти до 14 років. Прийма$ ються роботи, виконані в до$ вільній графічній або живо$ писній техніці. На зворотному боці малюнка слід зазначити прізвище, ім’я, по батькові та вік автора, домашню адресу із за$ значенням поштового індексу, номер телефону, електронну ад$ ресу (за наявності). Конкурсні роботи слід надси$ лати на адресу: « У к р п о ш т а » , вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 01001. На конверті має бути по$ значка: « К о н к у р с « У к р а ї н а – ф у т б о л ь н а к р а ї н а »». Роботи приймаються до 15 січня 2011 року. Автори кращих малюнків отримають цінні подарунки та заохочувальні призи. Додаткову інформацію про конкурс можна дізнатися за те$ лефонами у Чернігові: 635$267, 635$352 635$352.

9

СПРАВЖНІЙ ГОСПОДАР

Ó ÄßÃβ ÏÎÑÀÄÈËÈ ÑÀÄ. À ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ ÁÓÄÓÒÜ ² Ç ÌÅÄÎÌ Ірина ПРИМАК. Фото Валерія ТИХОНОВА.

Дягівський фермер Олексій Бутенко не лише створив успішне, відоме в Україні господарство, а й активно розвиває соціальну сферу села. Його картоплею смакують в усіх куточках країни. Він купує найсучаснішу техніку, асфальтує дороги, підводить газ і піклується про односельчан 9 і старих, і малих.

Пастух з амбіціями Дягову О лексій Бутенко називає рідним селом, хоча народився і зріс він на Київщині. Ще школярем працював у колгоспі коло худоби. І, мабуть, тоді вже вирішив для себе, що пов’яже своє життя із селом, із роботою на землі. О лексій Іванович інститутів не закінчував, але слава про його фермерське господарство по усій країні лине, Бутенка й за кордоном знають.

На сучасному рівні Нині ФГ «Бутенко» міцно стоїть на ногах. О сновна його спрямованість / вирощування картоплі. З минулого року господарство має статус опорного пункту по вирощуванню насіннєвої картоплі. У Дягові виробництво розширюється і модернізується. Усі поля / засіяні, селяни мають стабільну роботу й зарплату. На сьогодні свої земельні паї в оренду ФГ «Бутенко» здали 376 дягівчан і 52 жителі сусідньої С тепанівки. В Ушні також сподіваються, що незабаром О лексій Бутенко розгорне свою діяльність у їхньому селі / наразі триває процедура укладення 30 угод про оренду фермерським господарством земельних паїв. О лексій Бутенко регулярно відвідує численні сільськогосподарські виставки, вивчає успішний досвід колег з України та світу і використовує його на практиці. О лексій Іванович не шкодує грошей на нову, хоч і недешеву, однак високопродуктивну техніку. Купує найсучасніші комбайни, трактори, сівалки. Цього року в господарстві посадили сад: яблуні, кущі смородини, полуницю. Навесні будуть саджати фундук.

З усього світу Фермер Бутенко / затятий мандрівник. Щороку він подорожує до якоїсь із країн далекого зарубіжжя, привозить звідти ідеї для свого господарства. У Бразилії, приміром, надивився культуру сорго, яка дає дуже потужну кормову базу. Нині сорго росте й у Дягові, чи не на п’ять метрів заввишки височіють його стебла на полях. С усідні господарства позаздрили і теж почали вирощувати цю культуру. У Китаї О лексію Івановичу впали в око міні- тракторці. О тож такий агрегат тепер обробляє фермерський сад і навіть замітає узбіччя понад трасою до села / бачили на власні очі це диво техніки в роботі. Був О лексій Бутенко й у Голландії, С получених Штатах Америки, Індії.

Для людей Фермер виділяє солідні кошти на вирішення соціальних проблем дягівчан. У 2005 році було прокладено газопровід від

Олексій Бутенко щиро переймається проблемами односельчан. Мени до Дягови і майже півтора кілометра по самому селу. На усе це пішло понад 600 тисяч гривень. О крім того, О лексій Бутенко за власний кошт підвів газ до місцевої школи, ФАПу. У 2007 / 2008 роках було відремонтовано дорогу по селу й до села. Того ж таки 2008- го запрацював у Дягові дитячий садочок, на це фермер витратив 112 тисяч гривень. Адже повністю довелося відновлювати заклад, який не працював багато років. Минулого року О лексій Іванович виділив кошти для того, аби пофарбувати місцевий храм / С вято- Покровську церкву, котра не так давно відзначила столітній ювілей. Минулої сніжної зими всі вулиці у селі були почищені, дягівчани мали змогу їсти свіжий хліб, тоді як багато сіл були взагалі відрізані від райцентру. І батькам дягівських студентів не доводилось вивозити своїх дітей кіньми до траси на Чернігів. Дбає О лексій Бутенко і про ліс, до того ж ще й очолює районну організацію УТМР. За власний кошт придбав єгерям мопеди, пошив уніформу. О лексій Іванович був ініціатором створення у Дягові при школі рибальського клубу «Линок». Молодь таким чином привчається з дитинства любити рідну природу, її багатства.

Фермерська поезія О лексій Бутенко має велику міцну родину. Разом із дружиною Галиною вони зростили й вивели у люди трьох синів. Нині усі троє О лексійовичів, а також їхні дружини працюють разом із батьком у фермерському господарстві. Підростає і покоління Бутенків- найменших, їх у родині аж шестеро: п’ять дівчаток і один хлопчик. Про них, про синів та онуків, про матір і дружину, про Дягову, про життєву філософію простого хлібороба / вірші фермера О лексія Бутенка. Вони у нього виходять напрочуд майстерні, проникливі й щемні. Загалом хобі у О лексія Бутенко немало. О крім роботи, він ще захоплюється кіньми, має чималеньку конюшню, де й елітні породисті коники жують сіно. Нещодавно фермер придбав десять вуликів, збирається бджіл розводити. Є у нього навіть страуси!

ЛЮДИНА СПРАВИ

Ç äîáðîì äî ëþäåé ³ ç Áîãîì ó ñåðö³ Ірина ПРИМАК. Фото автора. Молодий менський підприє$ мець Сергій Марченко не лише успішно веде власний бізнес, а й щиро допомагає церковній громаді й землякам. Він народився й зріс у Мені, тому й життя став будувати саме тут, у рідному місті. З 2004 року займається деревообробкою, у нинішньому році зареєстрував приватне підприємство «Альффа». Бізнес уміє вести грамотно й ус$ пішно. До речі, й освіту Сергій Станіс$ лавович має відповідну: закінчив свого часу Лубенський лісовий тех$ нікум, а нині навчається у Сумсь$ кому національному аграрному уні$ верситеті. Це в 36 років! Далеко не кожен підприємець, котрий має власну прибуткову справу, захоче витрачати час і кошти на продов$ ження навчання. А Сергій Марчен$ ко упевнений: кожну справу по$ трібно робити грамотно, тож знан$ ня підприємцю конче необхідні. Навіть у нинішні економічно не$ прості часи ПП «Альффа» стабіль$ но працює. Має контракт із закор$ донною компанією. Піддони, які тут виготовляють, розвозять по усій країні. За якістю продукції та об$ сягами виробництва це дерево$ обробне підприємство – одне з лідерів галузі. Працівники щомі$

Сергій Марченко. сяця отримують заробітну плату, усі нарахування вчасно надходять до фондів та бюджетів. А головне – меняни мають стабільну роботу. Сергій Марченко – не лише ус$ пішний бізнесмен, його земляки поважають і за доброчинну ді$ яльність. Ця людина багато зро$ била для церкви. Допоміг і буд$ матеріалами для ремонту Різдво$ Богородицької церкви у Мені, і фінансами. З його допомогою відновлено іконостас у храмі, відреставровані ікони, відремон$ тована підлога, поставлений новий паркан навколо церкви, пофарбо$ вані куполи, закуплені підсвічники

та інша церковна оздоба. Настоя$ храму,, митрофорний про$ тель храму тоієрей Михайло Халус каже: – Усі люди хороші. Але одні – на словах, а інші – на ділі. Саме лю$ диною справи і є Сергій Марчен$ ко. Я у цьому переконався після багатьох років спілкування з ним. Незважаючи на зайнятість, ця людина жодного разу не відмови$ ла у допомозі церкві. Скільки він зробив для громади! Важко пере$ оцінити. І сам не цурається віри. Кожної неділі Сергій Станіславо$ вич відвідує церковне богослужі$ ння, постійно приділяє увагу мо$ литві. Він – добрий сім’янин, ра$

зом із дружиною Оксаною вихову$ ють 14$річного сина та півтора$ річну донечку. Мені, як настоятелю храму, дуже приємно, що саме такі люди приходять до церкви. На та$ кого чоловіка можна розраховува$ ти у складну хвилину. Адже завж$ ди допоможе, підтримає. І слушну пораду дасть, хоча значно молод$ ший за мене. За 30 років богослу$ жіння я рідко зустрічав настільки порядних людей. Такої ж думки про Сергія Мар$ ченка і його підлеглі. Майстер ви$ робництва Катерина Т ерещенко Терещенко запевняє: – Це дуже грамотний керівник, добрий до своїх робітників, уза$ галі до людей. Жодному менянину не відмовив у допомозі! Причому робить це безкоштовно. При$ міром, просить хто штахетину чи балку – беріть, люди добрі, а ве$ ликої платні не вимагає. Я скільки раз кажу Сергію Станіславовичу, що марно добро роздає, складав би по копійці – мав би чималу суму. Нащо гроші на вітер пускати? А він знаєте, що відповідає? «Усе за гроші не купиш». Навіть дрова на$ селенню продає задешево, не спе$ кулюючи. До речі, Сергій Марченко на$ ставляє на шлях істини й своїх підлеглих. Його підприємство у великі церковні свята не працює. Щоби працівники могли спокійно сходити до храму й помолитися. Правду кажуть у народі: таким лю$ дям і Бог помогає. Чи не у цьому секрет успіху цієї непересічної лю$ дини?


10 наші вΠШановні працівники, ветерани і пенсіонери ЗА Т «Менське ШРБУ 82» ЗАТ керівництво ЗА Т «Менське ШРБУ ЗАТ ШРБУ 82» щиро вітає вас із професійним святом – Днем автомобіліста і дорожника! Від щирого серця бажаємо вам і вашим друзям, рідним та близьким щастя, миру та злагоди, добробуту, сімейного затишку і благополуччя, нових трудових здобутків на життєвих та автомобільних шляхах. Цієї осені 86 років відзначив житель Мени – ветеран праці і ветеран Ве ликої Вітчизняної війни Олексій Г ригорович Григорович БА ТУРЕНКО. БАТУРЕНКО. Щиро і сердечно доро гого іменинника вітає блок лівих і лівоцентриських сил, бажає міцного здоров’я, оптиміз му, удачі і наснаги в боротьбі за віднов лення в Україні влади народу та спра ведливості.

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó Завтра славне 16 річ чя зустрічає наша до рога, люба, турботли ва доня і внучка Оксана ВОЛОСУХА із Жовтневого. Своє любе сонечко від усієї душі, з найтеплішими, найсвітлішими поба жаннями вітають люблячі рідні: ба буся, батько, мати та сім’я Кугуків. Красива ти сьогодні, мов берізка, Радісна, весела, молода. Хай рівненько стелиться доріжка, Стороною обмина біда. Не стрічай ніколи зради й горя, Розцвітай, мов квіти навесні. Хай з тобою завжди будуть поряд Щастя і кохання, радість і пісні.

Золотий ювілей 2 листо пада святкуватиме житель ка Миколаївки – наша люба матуся, теща та ба буся, кохана, турботлива, вірна дружина Ніна Іванівна СІРА. Найдорожчу у світі іме нинницю з любов’ю, вдячністю та най кращими побажаннями вітають чоловік, син, донька, зять та онуки Ілля і Поліна. Матусю! Бабусю! Спасибі, рідненька, За те, що Ви є, дорогенька, Що завжди ми можем приїхать до Вас. За ночі безсонні, невтомнії руки І всі ті поради, що нам Ви дали. За щиреє серце і добрую душу, За все, що зробили для нас у житті. Гордимося Вами, шануєм і любим, Низенький уклін від усіх нас прийміть. Здоров’я міцного усі ми бажаєм І просим одне лиш – ще довго живіть!

Прекрасне 17 річчя 31 жовтня свят куватиме наша люба, добра, мила, ча рівна дівчина – турботлива донечка, сестричка, внучка та племінниця Ірина ПА ТАР А ПАТ АРА із Синявки. Дорогу іменинницю з най теплішими побажаннями щиро і сер дечно вітають мама, тато, брат Максим, тьотя Олена, бабусі Тамара, Надя та Ніна. Красива ти сьогодні, мов берізка, Радісна, весела, молода. Хай рівненько стелиться доріжка, Стороною обмина біда. Не стрічай ніколи зради й горя, Розцвітай, мов квіти навесні. Хай з тобою завжди будуть поряд Щастя і кохання, радість і пісні. Всю доброту, яка існує в світі, Всю радість, що живе серед людей, Найкращі всі, що до вподоби, квіти Даруєм ми в цей день тобі. Нехай Господь завжди у поміч буде, А Мати Божа береже тебе від зла. Бажаємо тобі здоров’я, щастя й сили, Радості земної і тепла.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Р

Îáîâ’ÿçêîâî î÷èñò³òü äèìîõîäè â³ä ñàæ³ Із настанням холодів та почат ком опалювального сезону зро стає кількість пожеж. За словами старшого інспекто ра відділення наг лядово профі наглядово профі лактичної діяльності РВ ГУ МНС України в Чернігівській області Євгенія Довгаля Довгаля, більшість пожеж виникає через несправність пічно го опалення або під час неправиль ної експлуатації печей. Служба державного пожежного нагляду звертається до громадян району з проханням виконувати ос новні вимоги до пічного опалення: обов’язково необхідно провес ти очищення димоходів печей від сажі; печі повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій; на горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові ка нали, повинні бути підштукатурені та побілені; підлога з горючих матеріалів під топковими дверцятами (топковим отвором) повинна захищатись ме талевим листом розміром 0,7х0,5 метра. Під час експлуатації пічного опа лення не допускається: залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям; користуватися печами, які ма ють тріщини; розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосеред ньо перед топковим отвором; сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети і ма теріали; застосовувати для розпалюван ня печей легкозаймисті та горючі рідини; допускати перегрівання печей, яке може призвести до загоряння сажі в димоході.

МОВОЮ СТАТИСТИКИ

Îçäîðîâëþâàëèñÿ â ñâîºìó ðàéîí³ Минулого літа 1416 дітей ра йону побували в закладах відпо чинку й оздоровлення області. За повідомлення м головного уп повідомленням равління статистики у Чер н іі Черн гівській області, абсолютна більшість із них (97,7%) відвіда ла заклади, що діяли на території району району.. Літнім відпочинком та оздоров ленням було охоплено 200 дітей із багатодітних та малозабезпече них сімей, 27 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу вання, 15 дітей, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катаст рофи, та дев’ять дітей інвалідів. У таборах нашого району оздо ровилися й відпочили також 558 дітей з інших районів та міст об ласті. А найбільше – з Чернігова, Ніжина, Бахмацького, Бобровиць кого, Городянського, Коропського, Семенівського, Чернігівського районів.

6 листопада м. Мена, вул. Червона площа, 10, Центр культури і дозвілля молоді (кінотеатр) з 9.00 до 12.00. м. Корюківка, вул. Бульварна, 16, БК Корюківської фабрики технічних паперів з 14.00 до 16.00.


55річний ювілей 1 листопада зустріча тиме жителька Жовтневого – наша дорога хрещена і кума Наталія Степанівна СКОРОБАГ АТЬКО, СКОРОБАГА цього ж дня день народження і у її любої доні Лесі. Милих іменинниць тепло і щиро, з най кращими побажаннями вітають хрещени ця та родина Омельяненків. З днем народження! Щастя і долі Ми бажаєм на довгі літа, При здоров’ї щоб довго жилося, Сила в тілі була молода. Хай завжди світить сонце веселе, Не трапляється лиха в житті І пісні хай лунають в оселі, Мир і злагода будуть в сім’ї.

День народження 1 листопада святкуватиме жи телька Киселівки – добра, люба, турботлива тьотя Розанна Миколаївна САГУТДІНОВА, Шановну іменинницю щиро і сердечно, з най кращими побажаннями вітають племінниця Євгенія з чоловіком Андрієм та її діти Ліза і Даша. Желаем радости земной, Здоровья крепкого и счастья. И пусть обходят стороной Невзгоды все и все несчастья. 60річний ювілей 28 жовтня відзначив голов ний лікар Березнянської районної лікарні №1 Іван Данилович ГРИЦИК. Шановного іменинника від усієї душі, з найтеплі шими побажаннями вітають медпрацівники Ленінів ського, Лугівського, Климентинівського ФАПів та Лю бов Іллівна Лось. Ювілей – це не просто свято, Хай же серце працює завзято. Ювілей – це роки Ваші зрілі, Мудрий досвід в потрібному ділі. Ювілей – це як зустріч з зорею, Тож завжди молодійте душею. Нехай приносять радість Вам щодня Знайомі, друзі, діти, вся рідня! Нехай над Вашим домом літ до ста Дух Благодаті Божої вита! «ВАТ «Мена Пак» повідомляє про

ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 17 грудня 2010 року о 12.00 за адресою: м. Мена вул. Кошового, 6. Порядок денний: 1. Про переведення випуску іменних акцій Товари ства документарної форми існування у бездокументар ну форму існування. 2. Визначення депозитарію, який буде обслуговува ти випуск акцій Товариства. 3. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій. 4. Визначення дати припинення ведення реєстру То вариства. 5. Визначення способу повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію. 6. Припинення договору Товариства на ведення реє стру акціонерів з реєстратором. 7. Прийняття рішення щодо сертифікатів Товариства. Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення зборів з 11.15 до 11.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу, а уповноважені представники акціонерів – доку мент, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. З матеріалами порядку денного акціонер може оз найомитися у приміщенні товариства за адресою місця проведення зборів. Будьякий з акціонерів вправі вносити свої пропо зиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання.

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ, коней.

ВРХ, КОНЕЙ

Ціни м’ясокомбінату м’ясокомбінату.. Дотація. Доріз – цілодобово. Тел.: 22150, (066) 9767542, (063) 0650238.

Високі ціни. Перевезення. Доріз – цілодобово. Тел.: 50638, 33093, (093) 5739734, (095) 3255046.

ВРХ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ

ВРХ, СВИНЕЙ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ

Ціни найвищі. Тел.: 25736, 25261, (066) 1340986.

КОРІВ, ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ,, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. Тел.: 25793, (099) 7367233, (097) 8279249, (097) 8279250.

ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ Тел.: 29245, (095) 8242918, (095) 5549243.

ВРХ, КОНЕЙ Високі ціни. Дотація. Доріз – цілодобово. Тел.: 22395, 33084, (067) 1299430, (095) 9359152.

Ціни високі. Тел.: 29110, 50297, (099) 5022827.

ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ Тел.: 25673, (050) 9858536, (093) 9667885. ВРХ, КОНЕЙ Доріз – цілодобово. Високі ціни Тел.: 22181, 22340, (095) 9338900, (066) 0702474, (097) 3826936, (063) 8191864.

ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ

Доріз – цілодобово. Ціни найвищі. Тел.: (066) 7493002, 29300, (098) 5192982, (066) 8859875 8859875..

ÂÐÕ, êîíåé Êóïëþ ñâèíåé Ціни м’ясокомбінату. Дотація. Доріз – цілодобово. Тел.: 22592, 50840, (093) 9053335, (068)1186343.

ВИГІДНІ ЦІНИ. Тел.: (050) 2273520, (066) 6481235.

11

наші вÎ

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó

ÏÐÎÄÀÌ ТЕХНІКУ, ПРИЛАДИ «Москвич2140», 1986 р. в. у відмінному стані. Тел.: (095) 8501914, (097) 3395719. ЗІЛ5301 («бичок»), 2006 р. в., турбодизель, дві ставки. Ціна договірна. Тел. (097) 8091926. ЗІЛ5301 («бичок»), 2004 р. в., пробіг – 80 тис. км, пром. товарний фургон. Тел.: (050) 1844671, 0(258) 22308. «МіцубісіЛансерХ», 2008 р. в., пробіг 25 тис. км, гаран тія, ціна договірна. Тел. (050) 4651445. «Рено9», 1986 р. в., у гарному стані, у Мені. Недорого! Тел.: 23575, (099) 2237377. Трактор ЮМЗ6 КЛ, 1985 р. в., стан добрий. Тел.: 50553, (067) 4104225. Причеп з фаркопом до «Ниви». Тел. 21393. Січкорізку ручну. Тел. 44542.

НЕРУХОМІСТЬ Двокімнатну квартиру (з ремонтом) у Мені (вул. Проле тарська, 14,1й пов.). Є лоджія, підвал, поряд гараж. Ціна – 21 у. о. Без торгу. Тел. (066) 4348066. Трикімнатну квартиру (3тій пов.) в центрі Мени. Повний ремонт, частково з меблями. Тел. (066) 1303535. Трикімнатну квартиру (2 пов.) у Мені. Приватиз., газ, інд. опалення, телефон, гараж, сарай, погріб, літня кухня. Не дорого. Терміново! Торг. Тел. (067) 8302019. Газифікований будинок у Мені. Надвірні будівлі, вода у дворі, 0,16 га. Тел. 23907. Двоповерховий зі зручностями будинок у Мені. Є два га ражі. Приватизовано. Тел. (050) 5859545. Будинок у Мені (вул. Б.Хмельницького, 18) з присадибними бу дівлями, 0,12 га, погріб. Тел.: (099) 7556707, (093) 7065876. Приватизований будинок у центрі Мени. Газ, вода, 0,17 га. Тел. 21223, (093) 5361911, (063) 6265713. Будинок у Мені. Тел. (097) 8628350. Будинок у Волосківцях. Кам’яний сарай, погріб, літня кух ня, 0,36 га (приватизовані). Тел. (063) 9754050. Житл. дерев. будинок – 10356,00 грн. Прим. магазину – 21795,00 грн. с. Бірківка, вул. Петровського, 12. Тел.: 23605, (066) 0415883. Садибу у Лісках: дві хати (в одній газ), два погреби, са рай, гараж, надвірні будівлі, колодязь у дворі, земля при ватизована. Тел. (098) 4586482. Будинок у центрі Березни. Газ, вода, надвірні будівлі, 0,35 га (приватизовані). Тел. (050) 9590149. Будинок у Феськівці. Є надвірні будівлі, погріб, хлів, коло дязь, 0,30 га. Ціна договірна. Тел.: 41895, (097) 5323593. Будинок у Максаках. Десна – поруч. Тел. (066) 8111676. Два дерев’яні, обкладені цеглою будинки у Сосниці. Є сарай, два погреби, вода підведена, газ – поряд, 0,12 га. Поряд магазини, дитсадок, школа. Тел. (095) 3857483. Земельну ділянку (0,10 га) у Мені. Є літня кухня, електри ка. Ціна – 2500 у. о. Терміново! Тел. (067) 7948002. Приватизовану земельну ділянку 0,25 га зі складським приміщенням (200 кв. м). Тел. (050) 3148201.

ТВАРИН І КОРМИ Тільну корову. Тел. 42254. Чонорябу погуляну телицю. Тел.: 48169, 48149. Коня. Тел. 43832. Робочу кобилу у Степанівці. Тел. 48797. Робочого коня. Тел. (063) 9606885.

БУДМАТЕРІАЛИ Цеглу білу (силікатну), б/в. Тел. (050) 5568197. Б/в цеглу (червону, білу, биту), з/б перемички, ракушняк. Тел.: 33164, (050) 4651445. Б/в цеглу (цілу, биту) та пиломатеріали (шалівку, балки, стропила), плита ПГЖ 1,5х6; шифер 6хв, швелер 18, бе тонні перемички. Доставка. Розвантаження. Тел.: (068) 1191342, (093) 8801359, (099) 6273363.

Êíèæêîâèé êëóá «Íàøîãî ñëîâà» В РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «НАШЕ СЛОВО» МОЖНА ПРИДБАТИ АБО ЗАМОВИТИ НАЙСУЧАСНІШУ ЛІТЕРАТУРУ УСІХ ЖАНРІВ І НАПРЯМКІВ

³ä

10åíü.

ãðèâ

Ùèðî äÿêóºìî! Від усього серця висловлюємо щиру вдячність Олек сію Івановичу Бутенку за те, що ми вчасно отримали свій зерновий пай і безкоштовний підвіз зерна до нашого села. Спасибі Вам, Олексію Івановичу, за Ваші людяність, розуміння і доброту. Нехай і надалі завжди будуть поруч з Вами удача, натхнення і щирість. Також хочемо подяку вати і водію Олександру Павленку та ваговику Аллі Ле сюті за професійне виконання їхніх обов’язків. Спасибі вам, люди добрі. Нехай все і завжди вдається вам з легкої руки і тільки радість ступає на ваш поріг. З повагою, жителі Степанівки: В.В.Саєнко, Л.В.Коворотна, О.М.Г ронь, В.А.Боровик. О.М.Гронь,

Ïîì’ÿí³ìî 28 жовтня минуло 40 днів, як раптова смерть забрала нашу дорогу доню, внучку та племінницю СИВЕНОК Карину Карину.. Так само, як і колись, світить сонечко, так само ідуть дощі, як і колись опадає осінній лист... Так само, як і в першу хвилину, болить серце і постійно нагадує, що з миті, коли обірвалося життя найдорожчої для нас лю дини, минуло 40 довгих днів. О, наша зіронько срібляста, Чому ти рано так погасла? Серце стискається від болю... Ми всі сумуєм за тобою. Сльозами не вилити болю І криком не вернеш тебе, Ніщо не зарадить вже горю, Без тебе життя вже не те... Усі, хто знав нашу Карину, – пом’яніть її разом з нами. Вічносумуючі мама, ба буся та дядько Олег бабуся Олег.. 3 листопада минає два роки, як пе рестало битися серце нашої дорогої мами, дружини, сестрички, тьоті, ба бусі та прабабусі ПУГ АЧ Катерини Кирилівни. ПУГА Ось уже два роки, як немає тебе з нами. У пам’яті спливають хвилини, коли ти була поряд, раділа кожному прожи тому дню. Весь час чекала у гості своїх рідних. Немає таких слів, щоб передати гіркоту втрати, нема такої міри, щоб виміряти біль душі. Ми завжди будемо тебе пам’ятати. Спи спокійно, наша рідненька. Нехай земля тобі буде пухом, а душі твоїй – Царство небесне. Згасла свічка і зів’яли квіти, Нема без тебе світла і тепла. Скажи нам, рідненька, як без тебе жити, Як зрозуміти, що тебе нема?.. Всі, хто забув, – згадайте, хто пам’ятає, – пом’яніть. Вічносумуючі чоловік, діти, брат брат,, онуки, правнуки та рідні. 4 листопада минає рік, як не стало найдорожчої для нас людини – любої, турботливої матусі і бабусі ЛИТВИНЕНКО Віри Іванівни. Холодний вітер листя носить, А за дверима вже зима. Серце болить, душа голосить, Тебе із нами вже нема. Без тебе хата опустіла, Сюди не прийдеш ти ніколи. Не переступиш вже поріг, Не стрінеш родичів своїх. Земля тобі хай буде пухом І вічне Царство в небесах. Тебе ніколи не забудемо, Ти дорога навіки нам. Всі, хто знав і пам’ятає нашу рідненьку, – пом’яніть її разом з нами. Вічносумуючі діти та їхні сім’ї.

РІЗНЕ Б/в: газ. плиту, ванну, холодильник, диван, ліжко, сервант, крісла, трельяж, шафу, стінку, пральну машину. Тел. 23602.

ÊÓÏËÞ Сухі дошки (вільха). Тел.: 43703, (096) 8843740. Молоду кобилу (можна з возом). Тел. (067) 7948002. Корову (до 10 років). Тел. (097) 3583883 (Анатолій). Авто будьякої марки, але не старіше 1990 р. в. Терміно во! Тел. (093) 0569000. Шкірки ондатри і куниці. Сухі, нерозрізані. Ціни – до рожчі за ринкові. Тел.: (050) 3567327, (067) 6982599. Підприємство закуповує ВРХ та коней за вигідними ціна ми. Тел.: (067) 4607007, (096) 3248058.

ÂÈÍÀÉÌÓ Будинок або півбудинку зі зручностями (можливий ви куп) у Мені. Тел. (096) 3797236.

ÐÎÁÎÒÀ Організації на роботу потрібні бухгалтер, водії, вантаж ники та різноробочі. Тел.: 21748, (067) 4607007.

²ÍØÅ Загублене свідоцтво на право власності на нерухоме майно серії САА, № 770001, видане Менською міською радою 07.04.2004 року ВАТ «Менський завод продтоварів», вва жати недійсним.

Учні 8 класу Семенівської школи та їхній класний ке рівник висловлюють щире співчуття однокласниці та учениці Максимець Вікторії з приводу тяжкої, непо правної втрати – смерті матері Ольги Михайлівни. Учні 1Б класу міської школи ім. Т.Г. Шевченка та їхні батьки висловлюють щире співчуття своїй вчительці Скирті Катерині Михайлівні з приводу непоправного горя – смерті матері ГІРМАН Г анни Миколаївни. Ганни Педколектив міської школи ім. Т.Г. Шевченка вислов лює глибоке й щире співчуття своїй колезі Скирті Кате рині Михайлівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері. Адміністрація, профспілковий комітет та колектив стоматологічного відділення центральної райлікарні висловлюють щире співчуття лікарюстоматологу Сер дюку Василю Гавриловичу та лікарюпедіатру Сердюк Вірі Василівні з приводу непоправної втрати – смерті матері. Колектив та непрацюючі пенсіонери Волосківської школи глибоко сумують з приводу смерті колишньої техпрацівниці АВРАМЕНКО Віри Опанасівни і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійної. Колектив ветеринарної медицини району висловлює глибоке співчуття лаборанту ветеринарної лабораторії Ска лацькій Валентині Іванівні з приводу тяжкої втрати – смерті матері.


12

наші вÎ

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó

Íàøå â³ðøîâàíå ñëîâî Íå ïîêèäàéòå, ëþäè, ñåëà

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ Â²Ä ÍÀÉÁËÈÆ×ί ÃÀÇÅÒÈ Щомісяця редакція визначатиме переможця, який от римає подарунок від спонсора конкурсу, приз від «Нашого слова» та книжкового клубу. Перевага надаватиметься тво рам українською мовою. Надсилайте ваші авторські вірші (обов’язково вкажіть у темі повідомлення «Конкурс») на електронну пошту info@nslovo.com або на адресу редакції. Спонсор конкурсу – магазин «Меблі» СПД К узуб О.А. Ку

М’ЯКІ ТА КОРПУСНІ МЕБЛІ, КИЛИМОВЕ ПОКРИТТЯ, КИЛИМКИ (другий поверх колишнього побуткомбінату). Доступні ціни від виробника!

Зелений гай, широке поле і Мена – річечка мала, І чи на радість, чи на горе нас тут матуся повила. Тут наша рідна батьківщина, на Менщині, в своїм селі. Тут наша доленька єдина, тут наші квіти розцвіли.

Не Де Де Де

покидайте, люди, села! Квітучі яблуньки в садку, жвава пташечка весела звила гніздечко на бузку. річка хвильки розливає, трава купається в росі, хлопець дівчину чекає у зачарованій красі… Євдокія К узьмівна Кузьмівна ОЛЕЩЕНКО ОЛЕЩЕНКО,, 91 рік. с. Киселівка

ПОБЕРЕЖИСЬ!

«Ìåíà» – ñð³áíèé ïðèçåð ÷åìï³îíàòó îáëàñò³ Юрій ТОВСТОП’ЯТ. Минулої суботи Мена приймала останню в цьому се зоні гру обласної першості. В ній вирішувалось питання розподілу місць у фінальному турнірі. Наша команда у випадку перемоги підіймалась на друге місце, а в разі нічиєї чи поразки посіла б третє або четверте місце. Гості – «Зернопром» з Анисова – мали теоретичні шанси посісти навіть перше місце в цьому турнірі, нічия забез печила б приїжджій команді друге місце, а от в разі по разки довелося б задовольнитись лише третьою схо динкою. Наша команда першою пропустила м’яч у свої ворота, проте ще до перерви зуміла відновити рівновагу. А в дру гому таймі забивали лише футболісти «Мени», примусив ши воротаря гостей ще двічі виймати м’яч з сітки власних воріт. Як підсумок, перемога з рахунком 3:1 і почесне друге місце в фінальному турнірі. У неділю свято футболу продовжилось (хіба могло бути інакше, коли триває районний чемпіонат?). Менські люби телі футболу цього дня стали свідками одразу двох по єдинків між міськими командами. Не зважаючи на 18 м’ячів, побачених ними, навряд чи якийсь з матчів можна назвати повноцінним «дербі»: «Авангард» каменя на камені не за лишив від оборони «Кооператора», забивши сім «сухих» м’ячів у ворота суперника. В іншому поєдинку «Темп» не залишив сумнівів у своїй перевазі над «Юністю». Вже після першого тайму рахунок був 5:0. Проте перші 10 хвилин другого тайму вселили надії в серця вболівальників та і самих гравців «Юності». Ще б пак: їм вдалось відквитати три м’ячі. Та на більше хлопців не вистачило і до кінця зустрічі «Темпу» ще тричі вдалось відзначитись. Підсумковий рахунок 8:3. У сусідній з Меною Величківці гра місцевого «Шансу» з «Макошине» проходила досить жваво і цікаво, хоча в де яких епізодах носила жорсткий характер, при чому з боку обох команд. Перший тайм вийшов розвідницьким і не приніс результативних ударів. У другому господарі відкри ли рахунок, але через кілька хвилин гості відновили рівно вагу. На передостанній хвилині матчу макошинці скориста лися помилкою в захисті господарів і встановили кінцевий рахунок в матчі 1:2. З таким же рахунком завершилась і гра в Жовтневому, де в гості до «Старта» завітало стольненське «Торнадо». Пере мога дозволила гостям втримати за собою третю сходин ку, проте головне випробування команду чекає вже в на ступному турі, коли до Стольного завітає «Кудрівка», яка зараз відстає від «Торнадо» всього на одне очко. У звітному ж турі кудрівчани здобули три очки без бою, так і не дочекавшись в гості «Величківку». У Синявці господарі поля вже з середини першого тайму були змушені грати в меншості в поєдинку з «Дяговою», проте до того команда зуміла забезпечити собі комфортну перевагу в три м’ячі. В другому таймі гості забити гол пре стижу ударом з 11метрової позначки, та спромогтись на щось більше їм все ж не вдалося. В усіх поєдинках турніру перемагали команди, які пере бувають вище в турнірній таблиці, ніж їх суперники. Але гра «Куковичі» – «Березна» зруйнувала цю тенденцію. Те, що відбувалось на полі, варто було бачити. Штанги, попе речина, сім забитих м’ячів, боротьба на кожному клаптику футбольного поля, красивий швидкісний комбінаційний футбол у виконанні обох команд, відродження, здавалося б, вже мертвої інтриги в матчі, нервова кінцівка, врешті решт, не прогнозована перемога господарів... Ті, хто при йшли цього дня на «Куковичіарену», ні на хвилинку не по шкодували про це. Рахунок 4:3 дозволив команді господарів знову піднятись у верхню частину турнірної таблиці, по мінявшись місцями з менським «Кооператором». Та щільність розташування команд з третього по дев’яте місце не дозволяє жодній з них розслабитись, і в той же час гарантує любителям футболу неабиякий фініш сезону. Чекаємо нових захоплюючих баталій! Любіть футбол, відвідуйте стадіони! За сприяння в підготовці публікації автор висловлює подяку Сергію Носовцю, Ярославу Кулику, Григорію Степанюку та Владу Антоненку. ». Районна газета « Наше слово» Засновники: Менська районна рада, районна державна адміністрація та колектив редакції. Видавець редакція газети «Наше слово».

Редактор О.В.НАЗАРЕНКО День виходу субота. Індекс 61457. Ціна договірна.

Тираж 8876 примірників.

Äå ïðîâåñòè â³ëüíèé ÷àñ?

А за селом, в широкім полі, пшениця й житечко росте, Що подарує нашій долі колосся срібне, золоте. Картопля килимом широким у ясних квітах розцвіте, А льон зелений, синьоокий у ріднім полі поросте.

Консультація по підбору меблів. Створення індивідуального ди зайну. Тел. (050) 2339853.

НАШ ФУТБОЛ

ÀÔ²ØÀ

Драма «Гіркий місяць» (Франція, 1992 р.) Дата: 29, 30 жовтня. Час: 20.00. Місце: Центр культури і дозвілля молоді (кінотеатр). Сюжет: випадкова зустріч весняним ранком у паризь кому автобусі визначила долю Оскара й Мімі на все жит тя. Їх не цікавили романтичність і піднесена любов – вони хотіли досліджувати свою пристрасть! І вони дос ліджували один одного й себе до повного саморуйну вання... Ціна квитка: 4 грн.

Бойовик, драма, триллер «Мачете»

Áóäüòå óâàæíèìè За останній час значно збільшилась кількість дорож ньотранспортних пригод на залізничних переїздах. Основною причиною цього є порушення водіями авто транспортних засобів Правил дорожнього руху при пере тині залізничних переїздів. Станом на 16 жовтня 2010 р. на ПівденноЗахідній залізни ці сталося 19 дорожньотранспортних пригод з численними людськими жертвами, в тому числі на переїздах, обладна них шлагбаумами, – три, без шлагбаумів –16 випадків ДТП. Вирішальне значення у зниженні рівня аварійності та тяж кості її наслідків відіграє особиста увага та дисципліно ваність водіїв транспортних засобів та пішоходів при пере тині залізничних переїздів. Але водії та пішоходи ігнору ють Правила дорожнього руху, за що розплачуються жит тям та здоровям не тільки своїм, а й оточуючих. Громадяни – пам’ятайте та дотримуйтесь правил пове дінки на залізничному транспорті, прислухайтесь до си гналів (всі переїзди обладнані звуковою та світловою си гналізацією), звертайте увагу на автодорожні знаки, стеж те за попереджувальними плакатами при перетині за лізничних колій. Водії та пішоходи пішоходи! Будьте уважні та дисципліновані при АЙТЕ: ЗБЕРЕЖЕШ перетині залізничних колій. ПАМ’ЯТ ПАМ’ЯТАЙТЕ: ХВИЛИНУ – ВТР АТИШ ЖИТТЯ! ВТРА В.М. БОРИСЕНКО В.М.БОРИСЕНКО БОРИСЕНКО,, в.о. начальника Щорської дистанції колії.

ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓͲÂ. ЯКІСТЬ @ ГАРАНТОВАНА!

(США, 2010 р.) Дата: 5 – 7 листопада. Час: 20.00. Місце: Центр культури і дозвілля молоді (кінотеатр). Сюжет: після того, як урядова організація зрадила власного чистильника, ексагент Айседор Кортес на прізвисько «Мачете» скеровує свою помсту і лють на ко румпованих чиновників. Вікові обмеження: 16 років. Ціна квитка: 5 грн.

ХХІ Міжнародний фестиваль «Слов’янські театральні зустрічі» Дата: 29 жовтня. О. Островський. Комедія на дві дії «Не все коту масля на» (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра). Дата: 30 жовтня. І. КарпенкоКарий. Драма на дві дії «Безталанна» (Полтавський академічний обласний український музич нодраматичний театр імені М.В.Гоголя). Дата: 31 жовтня. Трагікомедія на дві дії (за п’єсою Жана Ануя «Коломба») «Голубка» (Київський академічний Молодий театр). Місце: Чернігівський обласний академічний українсь кий музичнодраматичний театр ім. Т.Г.Шевченка. Ціна квитків: 15 – 50 грн. Попередній запис та довідки за телефоном 31848.

Районний краєзнавчий музей (Менщина від сивої давнини до сьогодення) Графік роботи: з 8.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), вихідний день – середа.

Тел.: (096) 5070591, (050) 0746423. ПП «РЕГІОНЗЕМЛЕПРОЕКТ-М» ЗДІЙСНЮЄ УВЕСЬ КОМПЛЕКС ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ, А САМЕ:

приватизацію та інвертаризацію земель, виготов лення проектів відведення земельних ділянок. Роботи виконуються якісно і в короткий термін. Прийом громадян здійснюється щоп’ятниці за адресою: м. Мена, готель «Десна», ІІІ поверх, кім. 46. Тел.: 0(22) 972110, 0(22) 972796. БУРІННЯ СВЕР ДЛОВИН ДЛЯ ВОДИ РД (нашою трубою та фільтром) у будьякому місці. Гарантія якості. Встановлення станцій та інші послуги. Тел.: (066) 8164147, (067) 4606176. ПРОДАМ б/в комп’ютери в асортименті. Системний блок – від 400 грн. Адреса ел. 50115. Адреса:: м. Мена, готель «Десна», кім. 58. Т Тел.

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ МЕТАЛОПРОКАТ Якість. Низькі ціни. Доставка. Система знижок. Кредит Кредит..

МОНТАЖ ВІКОН, ДАХІВ ТА ПАРКАНІВ «ПІД КЛЮЧ».

Адреса: м. Мена, вул. Леніна, 29. Тел.: 22106, (063) 7001888, (099) 2181009, (093) 6556142. ВАТ «ОЩАДБАНК» ПРОПОНУЄ КРЕДИТИ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ: *кредити на придбання житла від 20% річних з почат ковим внеском від 40% вартості, термін до 10 років; *на споживчі потреби (під заставу нерухомості) від 20% річних, термін до 10 років; *на придбання автомобіля від 19,5% річних з початко вим внеском від 30%, термін до 7 років; *кредитування юридичних осіб на придбання т. з. від 20,5%, терміном до 5 років; *кредитування юридичних осіб на поповнення обіго вих коштів від 19,00%, терміном до одного року. Чекаємо вас: м. Мена, вул. Корольова, 6а 6а.. Тел. 23605.

Наша адреса: 15600, м.Мена Чернігівської області, вул. Робітнича, 2. Телефони: редактора 3-11-87, заступника редактора 2-16-86, кореспондентів 3-11-27, відповідального секретаря, рекламного відділу 2-18-68, бухгалтерії 3-15-96. Наша електронна адреса: nslovo@cg.ukrtel.net

Художня галерея запрошує на екскурсію Попередній запис за тел. 31317.

Відкрит а перш ь району з футболу ідкрита першііст сть (друге коло, 25й тур) 31 жовтня «Авангард» (Мена) – «Шанс» (Величківка) Час: 13.00. Місце: міський стадіон. «Кооператор» (Мена) – «Т емп» (Мена) «Темп» Час: 15.00. Місце: міський стадіон. «Торнадо» «Кудрівка» «Т орнадо» (Стольне) – «К удрівка» Час: 15.00. Місце: с. Стольне. «Березна» – «Старт» (Жовтневе) Час: 15.00. Місце: смт Березна. Дягова»» – ««Юність Юність»» (Мена) «Дягова Юність Час: 15.00. Місце: с. Дягова. «Величківка» – «Синявка» Час: 15.00. Місце: с. Величківка «Куковичі» «Макошине» – «К уковичі» Час: 15.00. Місце: смт Макошине.

ÐÎÁÎÒÀ ÊȯÂÑÜÊÀ ÎÕÎÐÎÍÍÀ Ô²ÐÌÀ «ßÑÒвÁ» ó çâÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì ðîáî÷èõ ì³ñöü ïðîâîäèòü íàá³ð ÷îë./æ³í. â³êîì â³ä 20 – 45 ð. íà ïîñàäó îõîðîííèêà. Охорона об’єктів різної складності в областях України. Офіційне оформлен ня, вахтовий метод на вибір 15 – 30 діб. Доставка до об’єктів охорони та проживання за рахунок фірми. Заро бітна плата без затримок, система преміювання та заохочення.

80 ç/ï – 240 (ç æî150 ãð 0 – âòí í./ä 465 ÿ 20 îáà 0 (30 ãðí./ 10), ä³á ì³ñÿ ). öü Адреса: м. Чернігів, вул. О. Молодчо го, 44, кімн. 38 (район «П’ять кутів»). Тел.: 0(222) 34017, (067) 4627062.

ПРИВЕЗУ НА ЗАМОВЛЕННЯ вугілля, дрова, брикет брикет,, біопаливо. Тел.: (066) 7289357, 23821.

²ÊÍÀ ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÏÎÍÓª Металопластикові вікна та ін. конструкції (Німеччина, Україна). Жалюзі, ролети, профнастил, метал, сайдинг сайдинг,, утеплювач. МОНТАЖ. ДОСТАВКА. КОМПЛЕКТАЦІЯ. ГАРАНТІЯ. ЗНИЖКИ

Адреса: м. Мена, вул. Урицького, 4/1.. Тел.: (факс) 33340, (066) 2893390, (067) 8845517.

Реєстраційне свідоцтво ЧГ №239 від 15.03.2001 р. Газета зверстана в редакції газети «Наше слово». Віддрукована на поліграфічній базі редакційновидавничого комплексу « Деснянська правда » , м.Чернігів, пр. Перемоги, 62. Друк офсетний. Обсяг – 3 друковані аркуші.

Р І

Публ ік ації, що позначені так ими значками, друкуються на правах реклами. За їх зміст редакція відповідальності не несе.

Наше слово - 29.10.2010  

Менська газета

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you