Page 1

ఇసహామిక్ టిట్ త౅ట్ీ

ఖ఼మహన్ శమిఫ్ లొ30 తృహయలు కలఴు

దిఴమ ఖ఼మహన్ లొ

1. అయౌఫ్ లలమ్ మీమ్

(1:1)–(2:141)

ష఼మహ లు ముత్త ం 114,భక్హా ష఼మహలు 90

2.షమఖఽల్

2:142)-(2:252)

భదినద ష఼మహలు 24 ఉనదనభ

3.తిలాల్ యషఽల్

(2:253)-(3:92)

ముత్త ం అమత్ేలు 6236,఩దదలు 86430,

4.లన్ త్నద ఩

(3:93)-(4-23)

అక్షమహలు 323760,యుకులు 558 ఉనదనభ

5.ఴల్ ముఴసీనదత్

(4:24)-(4:147)

బద్ర఩మిఙృన అన఼చయులు 40,దిఴమ ఖ఼మహన్ లొఅలలాహ్ ఩ేయు 2697

6. లల ముఴసఫుఫలలాహ్

(4:148) - (5:81)

సహయుా ఴష఼తంది . 26఩రఴకత ల ఩రసత హఴన ఴష఼తంది ,ముత్త ం అఴత్మింఙృన

7. ఴ ఇజా షమీఉ

(5:82) - (6:110)

క్హలం 22 షం,ల 5 న౅లల 14 మొఙులు

8. ఴలౌ అనననద

(6:111) - (7:87)

9. ఖలలల్ భలలఉ

(7:88) - (8:40)

10. ఴ ఆలభు

(8:41) - (9:92)

1.ఆద్ం అల ైషీలలం

11. మల త్జెయౄన్

(9:93) - (11:5)

2.ఇదిరస్ అల ైషీలలం

12. ఴభల భన్ దదఫఫత్

(11:6) - (12:52)

13. ఴ భల ఉత౅రఊ

(12:53) - (14:52)

5.సహల హ్ అల ైషీలలం

14. యుఫరభల

(15:1) - (16:128)

6.ఇఫరరఴీం అల ైషీలలం

15. ష఼ఫహనలా జీ

(17:1) - (18:74)

7.ల౅త్ అల ైషీలలం

16. ఖలల్ అలమ్

(18:75) - (20:135)

17. అఖ్ త్యఫు

(21:1) - (22:78)

10. మలఖ఼బ్ అల ైషీలలం

18. ఖద్ అఫ్ లహ

(23:1) - (25:20)

11.మూష఼ఫ్ అల ైషీలలం

19. ఴ ఖలలలా జీనద

(25:21) - (27:55)

20. ఆభన్ ఖలఖ్

(27:56) - (29:45)

14.భూష అల ైషీలలం

21. ఉత్ ల౅ భల ఊఴస

(29:46) - (33:30)

15.సయున్ అల ైషీలలం

22. ఴ భన్ మఖ్ నత్

(33:31) - (36:27)

16.ఙుల్ క్ిఫ్ా్ అల ైషీలలం

23.ఴభలయ్

(36:28) - (39:31)

24. పభన్ అజ్ లమ్

(39:32) - (41:46)

19.ఇయౌమలస్ అల ైషీలలం

25. ఇల ైహ ముయుద఼్

(41:47) - (45:37)

20.అల్ మసహ అల ైషీలలం

26. హ మీమ్

(46:1) - (51:30)

ఖ఼మహన్ శమిఫ్ లొ ఴమిిం చఫడ్డ ఩ర ఴ కత ల ఩ేయా ు

3.నఽహ్ అల ైషీలలం 4.సృద్ అల ైషీలలం

8.ఇసహభభల్ అల ైషీలలం 9.ఇస్ సఖ్ అల ైషీలలం

12.అమూమబ్ అల ైషీలలం 13.షొభెబ్ అల ైషీలలం

17.దదఴుద్ అల ైషీలలం 18.షఽల భలన్ అల ైషీలలం

21.మూన఼స్ అల ైషీలలం

22.ఙక్ిిమల అల ైషీలలం 23.మసమ అల ైషీలలం 24.ఇసహ అల ైషీలలం 25.భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

తృహయ ఩ేయు తృహయ లొ గల షఽయలు

27. ఖలలల పభల ఖత్ ఫుకుమ్ (51:31) - (57:29) 28. ఖద్ షమి అలలాహ్

(58:1) - (66:12)

29. త్ఫరయకల్- లజి

(67:1) - (77:50)

30. అభలభ

(78:1) - (114:6)

Page 1


షఽయ ఩ేయ ు

తెల ుగు అనఽరహద్ం

అమత్ేలు యౄకుల షంఖమ

41.సమిం అస్ షఙదద

సమిం అస్ షఙదద

54

6

1.అల్ తౄహతిస

తృహరయంబం

7

1

42.అష్ శేమహ

షలస షం఩రదిం఩ులు

53

5

2.అల్ ఫఖమహ

గొఴు

286

40

43.అఙ్ర ఙుఖ఼ుఫ్

ఫంగహయు నగలు

89

7

3.అల్ ఇభలాన్

ఇభలాన్

200

20

44.అద్ ద఼్ఖన్

తృొగ

59

3

4.అన్ తుసహ

ళ఺త ి

176

24

45.అల్ ఙదళ఺మల

క౅లఫడ్డనరహడ్ె

37

4

5.అల్ భలభదద

ఴడ్డడ ంఙృన విసహతమి

120

16

46.అల్ అహాఫ్

ఇష఼క క్ొండ్ నేల

35

4

6.అల్ అన్ఆమ్

఩శుఴులు

165

20

47.భుసభభద్

భుసభభద్

38

4

7.అల్ అమహఫ్

శిఖమహలు

206

24

48.అల్ పత్హ్

విఙమం

29

2

8.అల్ అనదపల్

షభయ సొత్ే త

75

10

49.అల్ సృఙుమహత్

తురహష గాసలు

18

2

9.అత్ తౌఫ

఩ఱహచతదత఩ం

129

16

50.ఖలఫ్

ఖలఫ్

45

3

మూన఼స్

109

11

51.అఙ్ర ఙదమిమత్

గహయౌ ద్ఽభయం

60

3

10.మూన఼స్

సృద్

123

10

52.అత్ త్౉ర్

త్౉ర్ ఩యాత్ం

49

2

11.సృద్

మూష఼ఫ్

111

12

53.అన్ నఙ్రభ

నక్షత్రం

62

3

12.మూష఼ఫ్ 13.అమహిద్

బేఘ గయఙన

43

6

54.అల్ ఖభర్

చంద఼్రడ్ె

55

3

14.ఇఫరరఴసం

ఇఫరరఴసం

52

7

55.అర్ యసభన్

కయుణదభముడ్ె

78

3

15.అల్ ఴసఙ్రర

అల్ ఴసఙ్రర

99

6

56.అల్ రహఖిమ

షంఘటన

96

3

16.అన్ నహ్ా

తెన౅టీగ

128

16

57.అల్ సదీద్

ఇన఼భు

29

4

17.ఫతు ఇసహరభల్

ఫతు ఇసహరభల్

111

12

58. అల్ భుఙదద్లల

రహదిషత ఼నన ళ఺త ి

22

3

18.అల్ కసఫ్

భసత౅లం

110

12

59. అల్ సష్ర

ద్ండ్మలత్ర

24

3

భయమం

98

6

60.అల్ భుభతఴసనద

఩మిక్షడత్ భఴసళ

13

2

19.భయమం

తదస

135

8

61.అస్ షఫ్

ళైతుక ఩ంక్ిత

14

2

20.తదస 21.అల్ అంత౅మ

దెైఴ ఩రఴకతలు

112

7

62.అల్ ఙుభల

షభలరేవం

11

2

22.అల్ సఙ్ర

సఙ్ర మలత్ర

78

10

63. అల్

క఩ట విఱహాష఼లు

11

2

23.అల్ ముమిన఼న్

విఱహాష఼లు

118

6

భునదప఺ఖ఼న్

24.అన్ నఽర్

ఙయమతి

64

9

64.అత్ త్గహఫున్

ఙమల఩ఙమలలు

18

2

25.అల్ ఩ుమహాన్

గీటుమహభ

విడ్దకులు

2

6

65. అల్ త్లలఖ్

12

77

26.అష్ శేఆమహ

కఴులు

తులేద్ం

2

11

66. అల్ త్ఴసిం

12

227

27.అన్ నమ్ా

ఙౄభలు

93

7

67. అల్ భుల్ా

వివా సహయాఫౌభత్ాం

30

2

28.అల్ ఖష఼స్

గహధలు

కలం

2

9

68. అల్ ఖలం

52

88

29.అల్ అన్ కఫుత్

సహల ఩ుయుగు

఩యభ మథదయధం

2

7

69. అల్ సఖా

52

69

30.అర్ యౄమ్

అర్ యౄమ్

60

6

70. అల్ భలమిఙ్ర

అమొసణ సొతృహనలు

44

2

లుఖలభన్

4

నఽహ్

2

34

71.నఽహ్

28

31.లుఖలభన్ 32.అస్ షఙదద

సహశట ంగ ఩రభలణం

30

3

72. అల్ ఙిన్న

బూత్ం

28

2

33.అల్ అసఙబ్

ళైతుక ద్యాలు

ద఼్఩఩టలా తుద఼్మించెరహడ్ె

2

9

73. అల్

20

73

34.షఫర

షఫర

54

6

భుఙమిభల్

షాల఺టకయత

5

ద఼్఩఩టలా ఩డ్ెకుననరహడ్ె

2

45

74. అల్ భుద్ళ఺ీర్

56

35.తౄహతిర్

83

5

఩రళమం

2

మలళ఻న్

75. అల్ ఖమభ

40

36.మలళ఻న్

182

5

షభమం

2

఩ంకుతలు తిమిన రహయు

76.అద్ ద్హ్ి

31

37.అస్ షతౄహపత్

సహద్

88

5

఩రహనలు

2

38.సహద్

77. అల్ భుయీలలత్

50

75

8

షంచలనదత్భక రహయత

1

ఫాందదలు

78.అన్ నఫర

40

39.అఙ్ర ఙుభుర్ 40.అల్ ముమిన్

విఱహాళ఺

ద్ఽమి లలగైరహయు

2

9

79.అన్ నదఙిమత్

46

85

80.అఫష

అఫష

42

1

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 2


81.అత్ త్క్ిార్

అత్ త్క్ిార్

29

1

82.అల్ ఇతుపతదర్

తెటలు

19

1

83.అల్ భత్ప఺఩ప఺న్

సషత లలఘఴం

36

1

84.అల్ ఇతుి ఖలఖ్

ఖండ్న

25

1

85.అల్ ఫుయుఙు

ఆక్హవ ఫుయుఙలు

22

1

86.అత్ తదమిఖ్

఩రఫరత్ నక్షత్రం

17

1

87.అల్ అలల

భసొననత్ేడ్ె

19

1

88.అల్ గహల఺మల

భుంచ఼క్ొష఼తనన భు఩ు

26

1

89. అల్ పఙ్రర

తృహరత్:క్హలం

30

1

90. అల్ ఫలద్

఩టట ణం

20

1

అన఼ు షలసతొ అఫుఫకర్ యఙిఅలలాతదల అన఼ు ముద్లు ఩టిటతె ఉసహభన్

91. అల్ శమ్ీ

షఽయుమడ్ె

15

1

యఙిఅలలాతదల అన఼ు క్హలం లొ ఩ూయతభమంది .నదటి ఖ఼మహన్ ఩రత్ేలు

92. అల్ ల ైల్

మహతిర

21

1

ఇ఩఩టిక్ి 1,తదలాంట్ (యషహమ) లో,2ఇసహతంఫుల్ (టమీా) లో ఉననవి.

93. అల్ ఙుస

఩గటి ర౅లత ుయు

11

1

94. అలమ్ నశరహ్

భనఱహాంతి

8

1

95.అత్ తీన్

అంఙూయం

8

1

96. అల్ అలఖ్

గడ్డ కటిటన యకతం

19

1

97. అల్ ఖద్ర

ఘనత్

5

1

98. అల్ ఫమమన

విష఩శట ఩రభలణం

8

1

99.అఙ్ర ఙిల్ ఙదల్

బూకం఩ం

8

1

100. అల్ అదిమత్

త్ేయంగం

11

1

101. అల్ ఖలమిమ

భసొ఩ద్రఴం

11

1

఩విత్ర ఖ఼మహన్ తృహయమణం లొ షఙదద భె తిలరహత్ 14 సహయుా ఴష఼తంది

102.అత్ త్క్హష఼ర్

తృహర఩ంఙృక రహమముసం

8

1

షఽయ ఩ేయ ు

అమత్ే షంఖమ

103. అల్ అస్ర

క్హల చకిం

3

1

1.అల్ అమహఫ్

206

104.అల్ సృభఙద

తుందించేరహడ్ె

9

1

2.అర్ మహద్

15

105. అల్ ప఻ల్

ఏన఼గు

5

1

3.అన్ నహ్ా

50

106. అల్ ఖ఼మెైష్

అల్ ఖ఼మెైష్

4

1

4.ఫతు ఇసహరభల్

100

107.అల్ భలఊన్

సహద్యణవితుయొగఴష఼తఴులు

7

1

5.భమిమమ్

58

108. అల్ క్ౌషర్

శుఫరల షమొఴయం

3

1

6.అల్ సఙ్ర

18

109. అల్ క్హప఺యున్

అవిఱహాష఼లు

6

1

7.అల్ పుమహాన్

60

110.అన్ నస్ర

షసమం

3

1

8.అల్ నమ్ా

26

111. అల్ లసబ్

అగిన ఙదాల

5

9.అస్ షఙదద

15

112. అల్ ఇవలాస్

ఏక్ైవాయత్ాం

4

1

10.సహద్

24

113. అల్ పలఖ్

అయుణొద్మం

5

1

11.స మిమ్ షఙదద

38

114.అన్ నదస్

భలనరహయ౎

6

1

12.అల్ నఙ్రభ

62

13.అల్ ఇతుి ఖలఖ్

21

14.అల్ అలఖ్

19

తొయౌసహమి గహ ఖ఼మహన్ అఴత్యణ తొయౌసహమి గహ ఖ఼మహన్ అఴత్యణ క్ర.ి వ. 610 యంఙదన్ న౅లలొ ల ైలత్ేల్ ఖద్ర్ శుకిరహయం నదడ్ె భక్హా లొతు ఴసమహ గూస లొ ఩రఴకత భసభద్ షలా లా హ్ అల ైఴషీలా ం఩ై అఴత్మింఙృంది.ముత్త ం అఴత్మింఙృన క్హలం 22 షం,ల 5 న౅లల 14 మొఙులు

఩విత్ర ఖ఼మహన్ అమత్ేలన఼ ఑క్ైచొట షభక౅యచడ్ం ఩విత్ర ఖ఼మహన్ అమత్ేలన఼ ఑క్ైచొట షభక౅యచడ్ం ఉభర్ యఙిఅలలాతదల

఩విత్ర ఖ఼మహన్ తృహయమణం లొ షఙదద చేమ ఴలళ఺న ళ఺న షంద్మహబలు

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లో అతి఩ ద్ద షఽయ, అతిఙృనన షఽయ అతి఩ద్ద షఽయ అల్ ఫఖమహ దీతులో 286 అమత్ేలు,40 యుకులు ఉనదనభ అతిఙృనన షఽయ అల్ క్ౌషర్ దీతులో 3 అమత్ేలు,1 యుకు ఉనదనభ

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 3


఩రఴకత భసభద్ షలా లా హ్ అల ైఴషీలా ం

఩రఴకత భసభద్ షలా లా హ్ అల ైఴషీలా ం

఩రఴకత భసభద్ షలా లా హ్ అల ైఴషీలా ం త్యౌా ద్ండ్ెరలు సఙర త్ అఫు ద లలా,త౅త౅ అమినద

ఴంవం 21 త్మహల ఴయకు

఩రఴకత భసభద్ షలా లా హ్ అల ైఴషీలా ం క్ి.ి వ.570 భక్హా లొ 9 ల క 12 యత౅ఫలఴాల్ , సొభరహయం నదడ్ె ఉద్మం 4 & 5 గంటల భద్మ ఙతుభంచదయు. భమిము క్ి.ి వ.632 11ఴ ఴసఙిర 12 యత౅ఫలఴాల్ సొభరహయం నదడ్ె భదీనద లొ త౅త౅ అభేషహ ఇంటలా

భసభద్ షలా లా హ్ అల ైఴ షీలా ం త౅న్

భయణించదయు.

అఫూ ద లలా త౅న్

఩రఴ కత భసభద్ షలా లా హ్ అల ైఴ షీలా ం ఫరయమలు అఙాఙ్ర–ఎ- భుత్సయత్ 1.

తెతె ఖతీఙద యఙిఅ లలా తదల అను

2.

సౌద్ యఙిఅ లలా తదల అను

3.

తెతె అభేష హ యఙిఅ లలా తదల అను

4.

సతౄహీ యఙిఅ లలా తదల అను

5.

ఙేైన బ్ త౅ంత్ ఖ఼ఙేైభ ల యఙిఅ లలా తదల అను

6.

ఉబమభ షలలభ యఙిఅ లలా తదల అను

7.

ఙేైన బ్ త౅ంత్ సఙష్ యఙిఅ లలా తదల అను

8.

ఙరేమిమ ల యఙిఅ లలా తదల అను

9.

ఉబమభ సత౅ఫర యఙిఅ లలా తదల అను

10. షప఺మ ల యఙిఅ లలా తదల అను 11. బమైభ ున యఙిఅ లలా తదల అను 12. భలమిమ ల ఖిత౅త మల యఙిఅ లలా తదల అను

఩రఴకత భసభద్ షలా లా హ్ అల ైఴషీలా ం షంతదనం

అఫుదల్ భుత్యౌా బ్ త౅న్ సల఺ం త౅న్ అఫుద భునదఫ్ త౅న్ ఖ఼ళై త౅న్ క్ిలలబ్ త౅న్ భుమహి త౅న్ క్హ’బ్ త౅న్ లొభ త౅న్ గహయౌబ్ త౅న్ పసర్ త౅న్ భయౌక్ త౅న్ నద్ర త౅న్ కనదన త౅న్ ఖ఼ఙేైభల త౅న్ భుదిరక్హ త౅న్ ఇయౌమలస్ త౅న్

క౅భయుల ఩ేయా ు

భుదదర్ త౅న్

1.ఖలళ఺ం

నఙదర్ త౅న్

2.అఫూ ద లలా (తదఴెర్,త్మమబ్)

భలఅద్ త౅న్

3.ఇఫరర ఴీం క౅త్ేళా ఩ేయా ు 1.ఙేైన బ్ యఙి అలలా తదల అను 2.యుఖిమమ యఙి అలలా తదల అను 3.కులుీమ్ యఙి అలలా తదల అను 4. తౄహతిభ యఙి అలలా తదల అను

అద్నన్ ఇసహాం ళ఻ాకయంఙృన తొయౌ ఴమకుత లు తెతె ఖతిఙద యఙిఅలలా తదల అను సఙరత్ అఫూ ఫకర్ ళ఺దఖ్ ిద యఙిఅలలా తదల అన఼ు సఙరత్ అయ్ యఙిఅలలా తదల అన఼ు

విమీ లొ ఇఫరర ఴీం భలత్ర ం భలమిమ ఖిత౅త మ యఙి అలలా తదల అను కు ఙతుభంచదయు ,మిగతద

సఙరత్ ఙేైద్ త౅న్ సమిస్ యఙిఅలలా తదల అన఼ు

అయుగుయు తెతె ఖతిఙద యఙి అలలా తదల అను కు ఙతుభం చదయు

సఙరత్ త౅లలల్ యఙిఅలలా తదల అన఼ు

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 4


ఇసహాం లోతు భుఖమబమైన నలుగుయు భలలభకలు

఩విత్ర క్హఫ

జిఫర భ ాల్ (ఫైత౅లు లో గత౅రభేలు) ఖ఼మహన్ అఴత్మించడ్భులో జిఫరభాల్ ఩రభుఖ తృహత్ర ఴఴసంచదడ్ె. అలలాహ్ ఩ం఩ే షందేఱహలన఼ ఆదేఱహలన఼ ఩రఴకత లయొద్ద కు చేమైచఫరధమత్క౅డ్ద ఇత్తుదే . అలలాహ్ భమిము ఩రఴకత ల భధమ ద్ఽత్గహ ఴమఴసమింఙృ

఩విత్ర క్హఫ ఎత్ే త 14 మీటయుా (45 .93అడ్ెగులు)

భలనరహయ౎క్ి అలలాహ్ షందేఱహలన఼ ఆదేఱహలన఼ చేయరేళ఺నది ఈమనే . ఖ఼మహన్ లో ఇత్తు

఩విత్ర క్హఫ న఼ ఙృఴమిసహమి గహ 1996 బే –అక్ొటఫర్ ల భద్మ ఩ునర్

఩ేయు ఩రభుఖంగహ యౄసృల్ అమీన్ ఉద్సమిం఩ఫడ్డ ది .

తుయభంఙృనదయు

మీక్హభాల్ (ఫైత౅లులో మిక్హభల్ లేదద బమైక్ైల్) ఇత్డ్ె క్హయుణమంగలరహడ్తు, ఴమహిలు ఩఺డ్ెగులు బూమీభద్కు మోష఼క్ొచేచరహడ్తు చె఩఩ఫడ్డముననది . షత్్రఴయత నగలరహమిక్ి షమిభెైన పలలలన఼ అందించే ఫరధమత్గలరహడ్ె ఇసహర ప఻ల్ (ఫైత౅లులో మహపేల్) సదీష఼ల ఩రక్హయం ఖమలభత్ (఩రళమం) ఴచ఼చటకు త్న

షఽర్ (ఫరక్హ) న఼ ఊదేరహడ్ె. ఈవిశమం ఖ఼మహన్ లో చదలల చోటా ఴమిిం఩ఫడ్డనది . ఇత్డ్డ ముద్టి షఽర్ రహద్నతో షభషత ం నదవనభఴుత్ేంది (ఖ఼మహన్ : 69:13), మెండ్ఴ షఽర్ రహద్నతో షభషత జన఼లు తిమిగి లేచెద్యు (ఖ఼మహన్ : 36:51) ఇజార భాల్ (ఫైత౅లులో అజారభేలు) ఇత్డ్ె భయణద్ఽత్. త్నళేఴకద్ఽత్లతో జీఴుల తృహరణదలు సమించేరహడ్ె. జీఴుల తృహరణదలన఼ లేదద జీరహతున తీముట మెండ్ె విధదలుగహ చె఩఩ఫడ్డనది. భతుల఺ షత్్రఴయత నగలరహడ్ెైతే ఎలలంటి ఫరధ లేకుండ్ద తృహరణం తీమఫడ్ెత్ేంది. ద఼్య్రఴయత నగలరహడ్ెైతే వి఩మీత్బమైన ఫరధతో తృహరణదలు తీమఫడ్తదభ

ఇత్య ద్ఽత్లు భలయౌక్ ఈద్ఽత్ నయక్హతుక్ి అధి఩తి. మిజాాన్ ఈ ద్ఽత్ షామహాతుక్ి అధి఩తి . క్ిమహభున్ క్హతితెన్ ఈ ద్ఽత్లు, భలనఴులు చేళే ఩రతి఩తుతూ రహరళ఺ మిక్హయుడ చేళేరహయు. భునార్ నక్రర్ ఈ ద్ఽత్లు, భతుల఺ భయణదంత్యం షభలధిలో ఩రఱననత్త మహలు షంధించేరహయు.

ఙననత్ క్ై 8 ద్మహాఙే ఉస్ క్ై నదమ్ 1.ఙననత్ేల్ భలఴ 2.దదయుల్ భఖలం 3.దదయుల్ షలలం 4.దదయుల్ ఖ఼ల్ద 5.ఙననత్ేల్ అదదన్ 6.ఙననత్ేల్ నభం 7.ఙననత్ేల్ ఖల఺ఫ్ 8.ఙననత్ేల్ ప఺మద ౌస్

7 ఙసన఼నమ్ క్ై నదమ్ 1.ఙసన఼నమ్ 2.లలధద 3.సృతదభ 4.అస్ షభర్ 5. షఖిర్ 6.అల్ ఙదఴసమ్ 7.అల్ సవిమల

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 5


఩విత్ర క్హఫ ఩ై ధమించే ఴషత ిం క్ిసహా ఩విత్ర క్హఫ ఩ై ధమించె ఴసహతాతున క్ిసహా అతు ఩఺లుసహతయు

ఴసజీర వకం

. ఩విత్ర క్హఫ ఩ై

తొయౌసహమి గహ ఎబమన్ దేవ఩ు మహఙు అషద్ అల్ సబమైమి ఈ ఴసహతాతున

ఴసఙిర వక్హతు క్ి భూలం భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం ఴసజరత్ .

క఩఩డ్దతున అయంతేంచదయు .తొయౌ నదళా లొ క్ిసహా తెలా యంగు లొ ఴుండ్ేది . నళ఻ర్

భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం భమిము షసతెలు భక్హా న఼ండ్డ

అఫరఫళ఺(1160-1207)

భదీనద కు క్రి .వ. 622 లో ఴలషర౅యాాయు ఈ ఴలష ర౅ళాడ్దనేన ఴసజరత్ అతు .

క్హలం లొ

అకు఩చచ యంగులొ త్మహాత్

నలా యంగులొభలయు఩ చెందింది . భుంద఼్ ఈ ఴషత ిం ఩ై ఎంఫరరభడ్మి ఴుండ్ె ది క్హద఼్ తొయౌసహమి గహ

1340 లొ ఈఙిప్టట ష఼లలతన్ సషన్ ఎంఫరరభడ్మి

..అంటరయు అ఩఩టిన఼ండ్డ ఴసజీర వకం తృహరయంబభభంది .ఉభర్ యఙిఅలలా తదల అన఼ు క్హలంలో 638 లో ఇసహామీమ క్ైల ండ్ర్ తృహరయంబభభంది .

రేభంచదయు. ఈ ఴసహతాతున ఖయౌతౄహ అమిర్ భలవిమల క్హలం లొ ఩రతి

ఇసహామీమ భలసహలు

ముసయం 10 న ,యంఙదన్ న౅లలొ భలమెచరహయు .఩రషత ఼త్ం ఈ ఴసహతాతున ఩రతి

1 ముసయం 2షపర్ . 3 యతెఉల్అఴాల్ - 4 యతెఉల్-సహతు

ఎటర 10 దిల్ సఙ్రు న భలయుచతదయు.ఈ ఴసహతాం త్మలమీ క్ొషం దదదద఩ు 17

5.జభలద఼్ల్అఴాల్ 6 జభలదిఉస్సహతు - . 7యఙబ్ 8 షహఫన్ 9 యంఙదన్ 10

మియౌమనా మిమలల్ీ అఴుతదభ .(దదదద఩ు 20 క్ొటా యౄతృహమలు ) ఈ ఴషత ిం

శరహాల్ 11.ఙిల్ ఖదద 12 ఙిల్ సఙ్రు

ముత్త ం 658 చ.మీ. ఴుంటృంది. ఈ ఴషత ిం త్మలమి క్ి 670 క్ెఙిల నదణమబమైన ళ఺లుా,15 క్ెఙిల ఫంగహయ఩ు దదమహలు రహడ్ెతదయు .

఩రఴకత లు రహమి ఴమష఼ీ 1. నఽహ్ అల ైషీలలం

1050 లేద్ 950 షం.లు

2.షొభెబ్ అల ైషీలలం

882 షం.లు

3. సహల హ్ అల ైషీలలం

586 షం.లు

4.ఇదిరస్ అల ైషీలలం

356 షం.లు

5. సృద్ అల ైషీలలం

265 షం.లు

6.ఙక్ిిమల అల ైషీలలం

207 షం.లు

7.ఇఫరరఴీం అల ైషీలలం

195 షం.లు

8.షఽల భలన్ అల ైషీలలం

150 షం.లు

9.అమూమబ్ అల ైషీలలం

146 షం.లు

దెైఴ షందేవసయుడ్ె (యషఽల్) క్హద఼్.

10. మలఖ఼బ్ అల ైషీలలం

139 షం.లు

అలలా చేత్ ఩ం఩఺ంచఫడ్డ తొయౌ దెైఴ షందేవసయుడ్ె (యషఽల్) నఽహ్ అల ైషీలలం

11.ఇసహభభల్ అల ైషీలలం

137 షం.లు

12.భూష అల ైషీలలం

125 షం.లు

13.ఇస్ సఖ్ అల ైషీలలం

120 షం.లు

14.సయున్ అల ైషీలలం

119 షం.లు

7.ల౅త్ అలైషీలలం

15.మూష఼ఫ్ అల ైషీలలం

110 షం.లు

8.ఇసహభభల్ అలైషీలలం

16.మసమ అల ైషీలలం

9.షొభెబ్ అలైషీలలం

17.భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం 63 షం.లు

ఖ఼మహన్ శమిఫ్ లొ ఴమిిం చఫడ్డదెైఴ షందేవ సయుల( యషఽల్) ఩ేయా ు ఩రతి దెైఴ షందేవసయుడ్ె (యషఽల్) దెైఴ ఩రఴకత (నతె) భే. క్హతు ఩రతి దెైఴ ఩రఴకత (నతె)

1. నఽహ్ అలైషీలలం 2. సృద్ అలైషీలలం 3. సహలహ్ అలైషీలలం 4.ఇఫరరఴీం అలైషీలలం

10.భూష అలైషీలలం 11.ఇయౌమస్ అలైషీలలం 12.మూన఼స్ అలైషీలలం

`

95 షం.లు

18.ఇసహ అల ైషీలలం

33 షం.లు

భమిము ఆద్ం అల ైషీలలం

1000 లేద్ 960 షం.లు

11.ఈసహ అలైషీలలం 12. భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 6


బూమి లొ ఙమిగిన తొయౌ తృహ఩భు తొయౌ సత్మ

ఇసహాం లో తొయౌసహమి శఴీద్ అభన ఴమకుతలు ఇసహాం క్ొషం తొయౌసహమి శఴీద్ అభన ఴమక్ిత సమిస్ త౅న్ అఫూసల యఙిఅలలా తదల అన఼ు ఇసహాం క్ొషం తొయౌసహమి శఴీద్ అభన భఴసళ షమమద్ ష఼భమమ యఙిఅలలా తదల అను ఈబమ భమిము ఈబమ బయత షమమద్ మలళ఺ర్ యఙిఅలలా తదల అన఼ు ,క౅భయుడ్ె అభలభర్ త౅న్ మలళ఺ర్ యఙిఅలలా తదల అన఼ు క౅డ్ ఇసహాం క్ొషం శఴీద్ అమలమయు.

అద్మ్ అల ైషీలం క౅భయులు సత౅ల్ ,ఖలత౅ల్. విమిలో ఖలత౅ల్ త్న సొద్యుడ్ె సత౅ల్ న఼ ఫండ్ తొ త్ల ఩గలక్ొటిట చంతృహడ్ె .క్హయణం అద్మ్ అల ైషీలం కు ఑క అడ్఩఺లా ఑క భగ఩఺లారహడ్డతొ క౅డ్డన కఴలల ఙంటలు గహ భలత్రబమ ఩఺లాలు ఩ుటటటరహయు క్హన఼఩ లొ కఴలల ఩ుటటటరహయు

అభలభభ,అఫరఫభ తు భమొక కఴలల ఙంటలొతు అఫరఫభ ,అభలభభ తొ విరహసం ఙమి఩఺ంచెరహయు.఑క్ె క్హన఼఩ లొ ఩ుటిటన కఴలలు

ఖ఼లుతౄహభె మహల఺ద఼్న్

.అంటట ఩రతి

.క్హఫటిట అమన ఑క కఴలల ఙంటలొతు

అల ైషీలం శయమత్ లొ సయమ్

విరహసం చెష఼క్ొఴడ్ం అద్మ్

(తులద్ం). అభతె అద్మ్ అల ైషీలం ఫరయమ

అల ైషీలం కు ముద్టి క్హన఼఩లొ

సఴా

ఖలత౅ల్ ,అక్ిాభల ఙతుభంచదయు ,మెండ్ఴ క్హన఼఩లొ

సత౅ల్ ,లుభఙద ఙతుభంచదయు .఩ద్ద తి ఩రక్హయం సత౅ల్ అక్ిాభల న఼ ఩యాాడ్దయౌ

.ఖలత౅ల్

1. అఫు ఫకర్ ళ఺దక్ ిద యఙిఅలలాతదల అన఼ు (51 B.H-13 A.H; 573-634 C.E)

లుభఙద న఼ ఩యాాడ్దయౌ .క్హతు ఖలత౅ల్ తొ తృహటృ ఙతుభంఙృన అక్ిాభల చదల అంద్ంగహ

2. ఉభర్ తౄహయుఖ్ యఙిఅలలాతదల అన఼ు (40 B.H-23 A.H; 584-644 C.E)

ఴుండ్ెది.అంద఼్క్ె శమిమత్ కు వియుద్ద ం గహ ఖలత౅ల్ అక్ిాభల న఼ ఩యాాడ్లన఼కునదనడ్ె

3. ఉసహభన్ ఘతు యఙిఅలలాతదల అన఼ు (47 B.H- 35 A.H; 577-656 C.E) 4. అయౌ భుయుతఙద యఙిఅలలాతదల అన఼ు (23 B.H- 40 A.H; 600-661 C.E)

దెైఴ గింథదలు అలలా త్న ఩రఴకతల ఩ై నదలుగు ఩విత్రగింథదలు అఴత్మిం఩చెఱహడ్ె

దదతుక్ి అద్మ్ అల ైషీలం అంగికమించల ద఼్ ,దదతుతొ ఖలత౅ల్ కు సత౅ల్ మిద్ అషఽమ ఩యగసహగింది,఑కసహమి అద్మ్ అల ైషీలం ల న఩ుడ్ె ఖలత౅ల్ త్న సొద్యుడ్ె సత౅ల్ న఼ ఫండ్ తొ త్ల ఩గలక్ొటిట చం఩఺ అక్ిాభల న఼ తిష఼కుతు తృహమితృొభనదడ్ె .ఇదే బూమి లొ ఙమిగిన తొయౌ తృహ఩భు తొయౌ సత్మ

. అంద఼్క్ె నయకం లొ ఩రర౅ వంచె తొయౌ ఴమక్ిత క౅డ్

ఖలత౅ల ,ఇంక్హ ఖమలభత్ ఴయకు ఎఴయు సత్మ చేళ఺న దదతులొ క్ొంత్ తృహ఩ం ఖలత౅ల్ కు చెంద఼్త్ేంది

఩విత్ర ఩యాతదలు

1.తౌమహత్ భూష అల ైషీలలం ఩ై 2. ఙఫూర్ దదఴుద్ అల ైషీలలం ఩ై

,

1.ఉసృద్ 2.త్౉ర్ 3.ఴసమహ 4.సౌర్

3. ఇంఙిల్ ఇసహ అల ైషీలలం ఩ై 4. ఖ఼మహన్ శమిఫ్ భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం ఩ై

భుఖమబమైన నలుగుయు ఇభలభులు

ఇంక్హ 50 షఴసతౄహలు ల఺త్ అల ైషీలలం ఩ై 30 షఴసతౄహలు ఇదిరస్ అల ైషీలలం ఩ై

1. ఇభలం అఫూ సతుతృహ యసభత్ేలా అల ై 80 AH (699 CE) 148 AH (765 CE)

20 షఴసతౄహలు ఇఫరరఴీం అల ైషీలలం పై

2.ఇభలం భలయౌక్ యసభత్ేలా అల ై 3.ఇభలం షహప఺ యసభత్ేలా అల ై

భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం షసతెలు ( అశరత్ేల్ భుఫశి మహ )

93 AH (711 CE) - 179 AH (795 CE) 150 AH (767 CE) - 204 AH (819 CE)

4. ఇభలం అసభద్ ఇబ్న సంఫల్ యసభత్ేలా అల ై

164 AH (780 CE) - 241 AH (855

CE)

1. అఫు ఫకర్ ళ఺దక్ ిద యఙిఅలలాతదల అన఼ు (51 B.H-13 A.H; 573-634 C.E) 2. ఉభర్ తౄహయుఖ్ యఙిఅలలాతదల అన఼ు (40 B.H-23 A.H; 584-644 C.E) 3. ఉసహభన్ ఘతు యఙిఅలలాతదల అన఼ు (47 B.H- 35 A.H; 577-656 C.E)

శబ్ –ఎ-బేమ హఙ్ర లో భసభద్ భుసహత ప షలా లా హ్అల ైఴ షీలా ం కు ష఩త అక్హవలలొ

4. అయౌ భుయుతఙద యఙిఅలలాతదల అన఼ు (23 B.H- 40 A.H; 600-661 C.E)

కలళ఺న ఩ర ఴ కత ల ఩ేయా ు

5. త్లు ఇబ్నఉఫైద఼్లలా యఙిఅలలాతదల అన఼ు (28 B.H-36 A.H; 596-656 C.E) 6. ఙఫైర్ఇబ్నఅరహామ్ యఙిఅలలాతదల అన఼ు (28 B.H-36 A.H; 596-656 C.E) 7. అఫుదల్ యసభన్ఇబ్నఅఴుఫ్ యఙిఅలలాతదల అన఼ు

ముద్టి అక్హవభు లొ

ఆద్ం అల ైషీలలం

మెండ్ఴ అక్హవభు లొ

ఈసహ అల ైషీలలం &మసమ అల ైషీలలం

భూడ్ఴ అక్హవభు లొ

మూష఼ఫ్ అల ైషీలలం

8. సహద్ ఇబ్నఅత౅ఴఖలస్ యఙిఅలలాతదలఅన఼ు (23 B.H-55 A.H 600-675 C.E)

నదలా ఴ అక్హవభు లొ

ఇదిరస్ అల ైషీలలం

9. షభద్ ఇబ్న ఙేైద్ యఙిఅలలాతదల అన఼ు

ఐద్ఴ అక్హవభు లొ

10. అఫు ఉఫైదద అమిర్ ఇబ్న అఫుదలలా ఇబ్న అల్ ఙమహి యఙిఅలలాతదల అన఼ు

అయఴ అక్హవభు లొ

భూష అల ైషీలలం

ఎడ్ఴ అక్హవభు లొ

ఇఫరరఴీం అల ైషీలలం

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

సయున్ అల ైషీలలం

Page 7


఩ర ఴ కత మలఖ఼బ్ అల ైష ీలలం విశిశఠ త్

భక్రా,భద్తూ షఽయలు భక్రా,భద్తు షఽయలంటే భక్రా షఽయలంటే ఴసఙరత్ క౅ ఩ూయాం

఩రఴకత ల లొ ఎ ఩రఴకత కు ల తు విఱెవభు మలఖ఼బ్ అల ైషీలలం కు ఴుంది అదెమిటంటట

అఴత్మింఙృన షఽయలతూ , భద్తూ షఽయలంటే ఴసఙరత్ త్మహాత్ అఴత్మింఙృన

మలఖ఼బ్ అల ైషీలలం తదత్ ఇఫరరఴీం అల ైషీలలం త్ండ్డర ఇసహఖ్ అల ైషీలలం

షఽయలతూ అయథం.114 షఽయలలో 90 షఽయలు భక్రా,24 భద్తూ ఉనదనభ

క౅భయుడ్ె మూష఼ఫ్ అల ైషీలలం వియంద్యు ఩రఴకత ల .

అఫుఫకర్ ళ఺ద ఖ్ ిద యఙిఅలలాతదల అన఼ు విశిశట త్

భసభద్ భుసహత ప షలా లా హ్అల ైఴ షీలా ం యఙదభ ఫరభ ఫఴెన్ భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం యఙదభ భల సయౌభల యఙిఅలలా తదల అను కు

షసత౅ల లొ ఎ షసత౅ కు ల తు విఱెవభు అఫు ఫకర్ ళ఺దక్ ిద యఙిఅలలాతదల అన఼ు కు ఴుంది అదెమిటంటట అఫు ఫకర్ ళ఺దక్ ిద యఙిఅలలాతదల అన఼ు త్ండ్డర అఫు కుతౄహ

క౅భయుడ్ె అఫుదలలా,క౅త్ేళైా లైభల,ఉన౅ైసహ ఴునదనయు.

యఙిఅలలాతదల అన఼ు ,క౅భయుడ్ె అఫుదల్ యసభన్ యఙిఅలలాతదల అన఼ు భనఴడ్ె

భుఖమబమైన దెైఴ షందేవ సయులు(ఉలుల్ అఙ్రభ)

అఫుదలలా యఙిఅలలాతదల అన఼ు వియంద్యు షసత౅ల .

1.నఽహ్ అల ైషీలలం 2. ఇఫరరఴీం అల ైషీలలం

భళ఺ఙ ద్ ఎ ఖిఫరాతిన్ ఩రషత ఼త్ం భుళ఺ా ం లంద్మిక్ి ఖిఫరా ఩విత్ర క్హఫ

3.భూష అల ైషీలలం

. క్హతు దదతుకనదన భుంద఼్ భుళ఺ా ం

లంద్మిక్ి ఖిఫరా ఙేయుషలం (ఇఙదరభల్) లొతు భళ఺ఙ దె అక్హీ ఴుండ్ెది . దదద్఩ు 16-17 న౅లలు భళ఺ఙ దె అక్హీ ర౅ై఩ు ఖిఫరా గహ నభలఙ్ర చెళరహయు . 2 ఴ ఴసఙిర యఙబ్ ల క షహఫన్ న౅లలొ భదీనద భునఴాయ లొతు ఖిఫా తిన్ భళ఺ఙ ద్ లొ ఙయసర్ నభలఙ్ర చెషత ఼ండ్గహ

4.ఇసహ అల ైషీలలం 5.భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం

2

ఇసహాం ళ఻ాకమింఙృన తొయౌ ఩ూమిత కుటుంఫం

యక్హత్ేలు చెళ఺ 3 ఴ యక్హత్ే లొ ఩రర౅శించడ్దతుక్ి భుంద఼్ షఽయ ఫఖమహ లొతు 143-144

మలళ఺ర్ యఙిఅలలా తదల అన఼ు కుటుంఫం ,ఈమన ఫరయమ షమమద్ ష఼భమమ యఙిఅలలా

అమత్ేలు అఴతదమించదభ.త్క్షణబే దెైఴ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం ) క్హఫ దికుాకు

తదల అను

తిమిగహయు.అమన తొ తృహటు నభలఙ్ర చెషత ఼ననరహయంద్యు క౅డ్ క్హఫ దికుాకు తిమిగహయు.

వియంద్యు క౅డ్ ఇసహాం క్ొషం శఴీద్ అమలమయు.

,క౅భయుడ్ె అభలభర్ త౅న్ మలళ఺ర్ యఙిఅలలా తదల అన఼ు

,భమిము

ఇలల రహయు ఙయసర్ నభలఙ్ర లొతు 2 యక్హత్ేలు భళ఺ఙ దె అక్హీ ర౅ై఩ు , 2 యక్హత్ేలు క్హఫ దికుాకు తులఫడ్డ న౅యర౅మహచయు.అ఩఩టి న఼ండ్డ ఆ భళ఺ఙ ద్ కు ఖి ఫా తిన్ అతు ఩఺లుసహతయు .

దెైఴ ఩ర ఴ కత (షలా లా హ్అల ైఴ షీలా ం)క౅త్ేళా విరహసలు దెఴ ై ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం )కు తెతె ఖతిఙద యఙిఅలలాతదల అను దదాయ నలుగుయ క౅త్ేళై ా కయౌగహయు రహయు :1.ఙేైనబ్ యఙి అలలాతదల అను 2.యుఖిమమ యఙి అలలాతదల అను 3.ఉబమభకులుీమ్ యఙి అలలాతదల అను

4. తౄహతిభ యఙి అలలాతదల అను .విమిలొ ఙేైనబ్

యఙి అలలాతదల అను కు 9 ఎళా ఴమష఼ీలొన౅ తెతె ఖతిఙద యఙి అలలాతదల అను చెలా లు సల క౅భయుడ్ె అఫుల్ అస్ త౅న్ ఉభమమ తొ ఙమిగింది .అ఩఩టలా అయబ్ షం఩రదదమం

తొయౌ ఙుభల నభలఙ్ర తొయౌ ఙుభల నభలఙ్ర 12 యత౅ఫలఴాల్ నదడ్ె భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం భదీనద లొ చదిరహయు.

఩రక్హయం అడ్఩఺లాలకు ఙృననఴమష఼ లొన౅ ఩య౎ా ళా ై చెళరహయు . యుఖిమమ యఙి అలలా తదల అను , ఉబమభకులుీమ్ యఙి అలలాతదలఅను ల విరహసం 7,8 ఎళా ఴమష఼ీలొ దెఴ ై ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం ) ఩ద్నదనన అఫూలసబ్ ఇద్ద యు క౅ భయులు ఉతదఫ ,ఉతెైఫర లతొ ఙమిగింది .క్హతు దెఴ ై ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం ) ఩రఴకత అమలమక అఫూలసబ్

తొయౌ సఙ్ర

తొఇసహాం ళ఻ాకయంచభతు అడ్డగితె కక్ష ఩ంచకుతు త్న ఇద్ద యు క౅భయులు ఉతదఫ ,ఉతెైఫర

తొయౌసహమి గహ సఙ్ర 9 ఴ ఴసఙిర లొ పర్ఙ గహ విధించఫడ్డంది .తొయౌ పర్ఙ సఙ్ర లొ భసభద్ భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం ,అఫు ఫకర్ ళ఺దక్ ిద యఙిఅలలాతదల అన఼ు న఼ అమిర్ గహ తుమమింఙృ ఩ంతృహయు

.10 ఴ ఴసఙిర

లొ భసభద్

భుసహతప షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం త్న తొయౌ ,ఙృఴమి,ఎక్ెైక సఙ్ర చేసహయు .దితునే సఙఙ త్ేల్ విదద అంటరయు.

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

లతొ దెఴ ై ఩రఴకత క౅త్ేళా కు విడ్దకులు ఇ఩఺఩ంచదడ్ె . ఩఺ద్఩ యుఖిమమ యఙి అలలాతదల అను తొ ఉభర్ యఙి అలలాతదల అన఼ు విరహసం ఙమిగింది క్ొనదనళా త్మహాత్ యుఖిమమ యఙి అలలాతదల అను

భయణించదయు,దెఴ ై ఩రఴకత

ఉబమభకులుీమ్ యఙి అలలాతదలఅను

(షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం

విరహసం ఉభర్

)

క్ొమిక తొ

యఙి అలలాతదల అన఼ు

ఙమిగింది.భమిము ఙృననక౅త్ేయు తౄహతిభ యఙి అలలాతదల అను

తొ

విరహసం అయౌ యఙి

అలలాతదల అన఼ు తొ ఙమిగింది.

Page 8


ఇసహామిక్ ఙనయల్ నదల డ్ఙఙ 1.

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ త౅ళ఺భలలాఇయిసభతునయఴసం లేకుండ్ చదిర౅

17.

భమిమం 18.

2.

19.

అళ఺మల (ప఺మౌన్ ఫరయమ) 2.సఙరత్ భమిమం (ఈసహ అల ైషీలలం త్యౌా )

నమ్ా” తొయౌసహమి గహ అఴత్యంఙృన ఩విత్ర ఖ఼మహన్ అమత్ేలు ఏవి?

20.

4.

21.

22.

5.

ఙృఴమిసహమి గహ ఏకక్హలంలొ అఴత్యంఙృన షఽయ ఏద్ ? అల్ నస్ర

6.

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ అతి఩ద్ద షఽయ ఏది? అల్ ఫఖమహ దీతులో

23.

9.

లొ ఴసఙరత్ చెసహయు. ఇసహాం లొ తొయౌ భుఅఙదఙన్ ఏఴయు? త౅లలల్ యఙిఅలలాతదలఅన఼ు

కలఴు.

25.

దెైఴ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం) తుమిభంఙృన తొయౌ భళ఺ఙ ద్ ఏది? భదీనద భునఴాయ లొతు భళ఺ఙ ద్ ఏ క౅ఫ

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ ఏతున అమత్ేలు లు కలఴు? ముత్త ం 26.

27.

సహయుా ఴష఼తంది .4 సహయుా

అసభద్ (61:6 )఩ేయుతొ ఴష఼తంది .

28.

29.

30.

లొ ఇత్న఼ భక్హా గఴయనర్ గహ తుమమిం఩ఫడ్దడడ్ె . 15.

భదీనద తొయౌ గఴయనర్ ఏఴయు ? సహద్ త౅న్ ఉఫైదద అనదీమి .

16.

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ ఏ షసతె ఩ేయు ఩రసత హవించఫడ్ంది ? ఙేైద్

భుళ఺ా ంలుతొయౌసహమిగహ ఴసఙరత్ చేళ఺నదేవం ఏది?అతెళ఺తుమల

దెైఴ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం) ఩ేయు భసభభద్ అమన త్మహాత్ తొయౌసహమిగహ ఏఴయు ఩టుటకునదనయు ?భసభభద్ త౅న్

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ ఏ ఩రఴకత ఩ేయు ఏకుాఴసహయుా ఴష఼తంది ?

భక్హా తొయౌ గఴయనర్ ఏఴయు ? అక్ిబ్ ఇబ్న ఉళైద్ క్రి . వ. 630

అద్ం అల ైషీలం తొయౌసహమిగహ బూమిలొ ఏకాడ్ దిగహడ్ె?

(ఇథియొ఩఺మ)

సతిబ్ అల్ ఙుభలఴస

భూష అల ైషీలం 14.

బూమిలొ తృహత్ఫడ్డన తొయౌ ఩యాత్ం ఏది ? భక్హాలొతు క్హఫ

ఇండ్డమల

఩విత్ర ఖ఼మహన్ ముత్త ం అఴత్మింఙృన క్హలం ఏంత్? 22 షం,ల 5 న౅లల 14 మొఙులు

అఫద్ద ఩ు

ద్గా యలొ గల ఖ఼ ఫరభస్

఩విత్రఖ఼మహన్ లొ (దెైఴ఩రఴకత భసభద్ షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం ) ? 5

దెైఴ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం) క్హలం ల

఩రఴకత గహ చలలభణి అభమన రహడ్ె ఏఴడ్ె ? భుళైలభ కఙదుబ్

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ అలలాహ్ ఩ేయు ఏతునసహయుా ఴష఼తంది ? 2697

భసభద్(3:144, 33:40, 47:2 ,46:29 ) ఩ేయుతొ 1 సహమి

13.

,యుఖిమల

24.

఩ేయు ఏతునసహయుా ఴష఼తంది

12.

యఙిఅలలాతదలఅన఼ు

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ ఏతున ష఼మహ లు కలఴు? ముత్త ం 114

సహయుా ఴష఼తంది 11.

ఉసహభన్

యఙిఅలలాతదలఅను ఈ ద్ం఩త్ేలు అతెళ఺తుమల కు దెైఴ భలయా ం

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ అతిఙృనన షఽయ ఏది ? అల్ క్ౌషర్ దీతులో

అమత్ేలు 6236 కలఴు. 10.

తొయౌసహమిగహ దెైఴ భలయా ం లొ ఴసఙరత్ చెళ఺న షసతె ద్ం఩త్ేలు ఏఴయు?

3 అమత్ేలు,1 యుకు ఉనదనభ 8.

ఙననత్ేల్ ఫఖి లొ షభలధి చేమఫడ్డ తొయౌ షసతె ఏఴయు ? ఉసహభన్ త౅న్ భలఙున్ యఙిఅలలాతదలఅన఼ు

286 అమత్ేలు,40 యుకులు ఉనదనభ 7.

దెైఴ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం) భదీనద కు ఴసఙరత్ చెళ఺న త్మహాత్ ఎఴమి ఇంటలా ఴునదనయు ? అఫూ అముమబ్ అనదీమి

తొయౌసహమి గహ ఏకక్హలంలొ అఴత్యంఙృన షఽయ ఏద్ ? అల్ తౄహతిస

దెైఴ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం) తొయౌ షంతదనం ఏఴయు ? ఖలళ఺ం

95ఴ షఽయ అల్ అలఖ్ లొతు ముద్టి ఐద఼్ అమత్ేలు “ఇకి త౅ళ఺భ యత౅ఫకల్ లఙి ఖలఖ్”

షాయా ం లొ (ఙననత్) ఏ ఇద్ద యు ళ఻త ిలు దెైఴ఩రఴకత (షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం) ఫరయమలు గహ ఴుంటరయు? 1.సఙరత్

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ త౅ళ఺భలలాఇయిసభతునయఴసం 2 సహయుా చదిర౅ ఎక్ెైకషఽయ ఏది ? ఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొతు 27 ఴ షఽయ “అల్

3.

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ అమత్ేల్ కుమిీ ఏ షఽయల ఴుంది ? షఽయ ఫఖమహలో ఴుంది. 2:255

ఎక్ెైకషఽయ ఏది ? ఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొతు 9 ఴ షఽయ “అత్ తౌఫ”

఩విత్ర ఖ఼మహన్ లొ ఏ ళ఻రీ ఩ేయు ఩రసత హవించఫడ్ంది ? సఙరత్

31.

ఇసహాంలొ తొయౌ షభలరేఱహలు ఏఴమి ఇంటలా ఙమిగహభ ? భక్హాలొతు అమహామ్ త౅న్ అత౅ల్ అమహామ్ ఇంటలా .

త౅న్ సమిస్ యఙిఅలలాతదలఅన఼ు భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 9


఩ర఩ంచంలొ అత్మదిక ఱహత్భు భుళ఺ా ంలు గల దేఱహలు 1.

సౌదిఅమైత౅మల

2.

సొభలయౌమల

3.

అఫ్ఘ తుసహతన్

4.

భలయౌద ఴులు

5.

ర౅షటర్న షసయ

6.

టమీా

7.

ఇమహన్

8.

అయౌఙ మిమల

9.

భలమిటతుమ

10. భెబమన్ 11. టుమతుల఺మల 12. ఑భన్ 13. క్ొముమహస్ 14. డ్డఙబఫతి

36. ఫసి భన్ 37. తృహలళ఺త నద 38. క్ిమా ఙ ి ిసత హన్ 39. ల ఫనదన్ 40. అలేఫతుమల 41. భలేల఺మల 42. .ఫూ ర న౅ై 43.

షఽడ్న్

44. ళ఺మయియౌయొన్ 45. ఫుమిానదతౄహసొ 46. చదద్ 47. న౅ైఙిమిమల 48. ఎమితిరమల 49. ఇథియొ఩఺మల ఩ర ఩ ంచం ల అత్మధిక భుళ఺ా ంఙనదఫ కల ముద్టి 20దేఱ హలు(ఙనదఫ మియౌమనా లొ)

1.

200

15. ముమహక్ొ

ఇండ్ోనేల఺మల

2.

తృహక్ిసత హన్

180

16. తృహక్ిసత హన్

3.

ఇండ్డమల

180

17. యౌత౅మల

4.

ఫంగహాదేశ్

148

18. ఇమహక్

5.

ఈఙిప్టట

85

19. త్ఙక్ిసత హన్

6.

80

20. ఙయమహదన్

టమిా

7.

ఇమహన్

75

21. ఖతదర్

8.

న౅ైఙిమిమల

70

22. ళన౅గల్

9.

అయౌఙ మిమల

40

23. అఙదర్ ఫైఙదన్ 24. ఈఙిప్టట 25. భలయౌ 26. గహంత౅మ 27. న౅ైగర్ 28. ఉఙేఫక్ిసత హన్ 29. త్ేయుాబమతుసహతన్ 30. ఇండ్ోనేల఺మల 31. ఫంగహాదేశ్ 32. ళ఺మిమల 33. గుతుమల 34. ము.ఏ.ఇ

10. ముమహక్ొ

40

11. అఫ్ఘ తుసహతన్

35

12. సౌది అమైత౅మల

29

13. షఽడ్న్

28

14. ఇమహక్

26

15. ఉఙేఫక్ిసత హన్

25

16. ఇథియో఩఺మల

24

17. చెైనద

24

18. యషహమ

22

19. భెబమన్

22

20. ళ఺మిమల

20

35. కుర౅ైత్ భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 10


దిఴ మ ఖ఼మహన్ లొతు క్ొతునఅమత్ేలురహటి తెల ుగు

అల్ ఫఖయ (అమత్ేల్ కుమిీ)

అన఼రహద్భు 1.అల్ తౄహతిస

అల్ ఫఖయ

2.అల్ ఫఖయ

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 11


అల్ ఇభలా న్

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

4.అన్ తుసహ

Page 12


5.అన్ తుసహ

6.అన్ ఆమ్

7.అల్ ఆమహఫ్

5.అల్ భలమద్

6.అన్ ఆమ్

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 13


8.అల్ అనదపల్

12.మూష఼ఫ్

9.అత్ తౌఫ

13.అమహిద్

10.మూన఼స్ 14.ఇఫరర ఴీం

15. అల్ ఴసఙ్ర ర

11.సౄద్

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 14


16.అల్ నసల్

18.అల్ కసఫ్

17. ఫతు ఇసహరభల్

19. భయమం

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 15


20.తదస

21. అంత౅మల

22.సఙ్ర

23.అల్ ముమిన఼న్

24.అల్ నఽర్

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

25.అల్ పుమహాన్

Page 16


26.శేఅమహ

27.నభల్

32అస్ షఙదద.

33అల్ అసఙబ్.

28.అల్ ఖషస్

29.అన్ కఫుత్

34షఫర. 30అర్ యౄమ్.

35తౄహతిర్. 31లుఖలభన్.

35.మలళ఻న్

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 17


37అస్ షతౄహపత్.

41 సమిం అస్. షఙదద

42అష్ శేమహ. 38.సహద్

43అఙ్ర ఙుఖ఼ుఫ్.

44అద్ ద఼్ఖన్. 39అఙ్ర ఙుభుర్.

45 అల్. ఙదళ఺మ ల

46అల్ అహాఫ్.

40అల్ ముమిన్.

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 18


47భుసభభద్.

53అన్ నఙ్రభ.

48అల్ పత్హ్.

49.అల్ సృఙమహత్ 54. అల్ ఖభర్

55. అర్ యసభన్

50.ఖలఫ్ 56.అల్ రహఖిమల

57.అల్ సదీద్ 51అఙ్ర ఙదమిమ త్.

52.అత్ త్౉ర్

58.అల్ భుఙదదల

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 19


59.సష్ర

66.అల్ త్ఴసి ం

67.అల్ భుల్ా

60అల్ భుభత ఴసన ద. 68.అల్ ఖలం 61అస్. షఫ్

69.అల్ సఖా 62అల్ ఙుభల.

70అల్ భలమిఙ్ర .

63అల్ భునదప఺ఖ ఼న్ .

64అత్ త్గహఫున్.

71. నఽహ్

65.అల్ త్లలఖ్ 72.అల్ ఙిన్

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 20


73. అల్ భుఙమిభల్

81అత్ త్క్ిార్.

74. అల్ భుద్షీర్ 82అల్ ఇతుపతదర్.

75అల్ ఖమభ .

83అల్ భత్ప఺఩ ప఺న్.

76.అద్ ద్హ్ి 84అల్ ఇతుి ఖలఖ్. 77 అల్ . భుయీలలత్ 85.అల్ ఫుయుఙ్ర

86అత్ తదమిఖ్.

78అన్ నఫర.

79. అన్ నదఙిమ త్

87.అల్ అలల

88.అల్ గహల఺మ ల 80.అఫష

89.అల్ పఙ్రర

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 21


90అల్ ఫలద్ .

98అల్ ఫమమన .

99అఙ్ర ఙిల్ ఙదల్.

91. అల్ శమ్ీ 100అల్ అదిమ త్ .

92అల్ ల ైల్ . 101.అల్ ఖలమిమ ల

93 .అల్ ఙుస 102అత్ త్క్హష఼ర్.

94.అత్ తీన్ 103.అల్ అస్ర

104అల్ సృభఙద.

95.అల్ అలఖ్

96.అల్ ఖద్ర

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

105అల్ ప఻ల్ .

Page 22


106.అల్ ఖ఼మెైష్

107అల్ భలఊన్.

108.అల్ క్ౌషర్

109.అల్ క్హప఺యున్

110.అల్ నస్ర

111.అల్ లసబ్

112.అల్ ఇవల ా స్

113అల్ పలఖ్ .

114.అన్ నదస్

ఈ అనఽరహద్భు అఫుల్ ఇమహ఩న్ గహమి ఖ఼మహన్ ఫరఴభాత్ం న఼ండ్డ ళేకయంచడ్బమైన ది. భసభద్ నళ఻ర్ ,ఙేదద ద,సౌది అమైత౅ మల

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 23


ఇసహామిక్ ఙృత్ర ఩ర఩ంచం ఩విత్ర క్హఫ అయుదెైన ఙృతదరలు INSIDE HOLY KAABA

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 24


భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 25


఩విత్ర సఙ్ర అయుదెైన ఙృతదరలు భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 26


ఇసహామిక్ అయుదెైన ఙృతదరలు భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 27


భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 28


Blessed Turban of the Holy Prophet (salallahu alayhi wasalam)

Bottle_containing_water_Of_ Holy Prophet (salallahu alayhi wasalam)

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 29


Seal_Of_Prophet_Muhammad

shirt-of-imam-hussain

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 30


Birth place of the Holy Prophet

Al aqsa masjid ( israil) Al aqsa masjid ( israil)

MOUNT HIRA

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

MOUNT HIRA

Page 31


఩విత్ర భదినద ఙృతదరలు

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 32


ఙననత్ేల్ ఫఖి భదినద భునఴామహ ఙృతదరలు

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 33


ఇనదిఅలలాహ్ బవిశమత్ే భక్హా భదినద ఇలల ఴుంటరభ

100 ఎళా క్ిిత్ం నదటి సఙ్ర ఙృతదరలు భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 34


క్ొతున అయుదెైన ఙృతదరలు

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 35


Kaaba old door

఩విత్ర భదినద అయుదెైన ఙృతదరలు భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 36


భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 37


అలలాహ్ అధ఼ఫతదలు

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 38


఩రఴకత ల షభలధ఼ల ఙృతదరలు భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 39


఩రఴకత అద్భు అల ైషీలం క౅భయుడ్ె సత౅ల్ షభలధి ఙయమహడ న్

ఇఫరరఴసం అల ైషీలం షభలధి ఇఙదరభల్

అభభ సఴా షభలధి ఙేదద ద

భూష అల ైషీలం షభలధి ఇఙదరభల్

దదఴుద్ అల ైషీలం షభలధి ఇఙదరభల్ సయున్ అల ైషీలం షభలధి

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 40


ల౅త్ అల ైషీలం షభలధి ఇమహఖ్

సహల అల ైషీలం షభలధి

యొల అల ైషీలం షభలధి ఙయమహడన్

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

మహమ అల ైషీలం షభలధి డ్భలషాస్

మహమ అల ైషీలం షభలధి డ్భలషాస్

ఙకమిమమ అల ైషీలం షభలధి

Page 41


షసత౅ల షభలధ఼ల ఙృతదరలు

తెతె సయౌభ షభలధి భదినద ద్గా య లొ తెతె ఖతిఙద షభలధి భక్హా

సఙరత్ త౅లలల్ షభలధి డ్భలషాస్

తెతె తౄహతిభ షభలధి భక్హా

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 42


భనదేవభు లో తొయౌ భళ఺ఙ ద్ చేయుభన్ భళ఺ఙ ద్ ,క్ొడ్ంగలుర్.క్ైయళ

దెైఴ ఩రఴ కత (ష) చేతి మిద఼్గహ ఇసహాం న఼ ళ఺ాకమిం ఙృన తొయౌ ఫరయతిముడ్ె& భనదేవభు లో తొయౌ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుమిభ ంఙృన తొయౌ షసతె

దెైఴ఩రఴకత

(ష)

చేతిమిద఼్గహ ఇసహాం

న఼ ళ఺ాకమింఙృన తొయౌ

ఫరయతిముడ్ె క్ొడ్ంగలుయు (క్ైయళ) కు చెందిన మహఙు చేయుభన్ ఩యుభల్ ఫరషాయ యవిఴయభ క్ిి ..వ. 622-628 (ఴసఙిర 1-7) లొ భదీనద కు దెైఴ఩రఴకత షలా లా హ్ అల ైఴషీలా ం షంద్యానదయథ ం ఫమలుదెమహడ్ె. భదీనద చేమిన త్మహాత్ దెైఴ఩రఴకత షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం న఼ షంద్మిాంఙృకుతు ఇసహాం న఼ ళ఻ాకయంఙృ ధన఼మడ్ెైతృోమలయు. దెైఴ఩రఴకత షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం కు క్హన఼క గహ అలా ంతొ చేళ఺న ఩చచడ్డగల ఑క

తృహత్ ఙృత్రభు

గహఙుళ఻సహన఼ షభమి఩ంచకునదనయు. దెైఴ఩రఴకత షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం దదతున ళ఺ాకమింఙృ ,అకాడ్ెనన త్న అన఼చయులంద్మిక్ి ఩ంఙృ఩టరటయు.ఈ విధం గహ దెైఴ఩రఴకత (ష) చేతిమిద఼్గహ ఇసహాం న఼ ళ఺ాకమింఙృన తొయౌ ఫరయతిముడ్ె గహ ఖలమతిగహంచదయు. భనదేఱహతు క్ి చెందిన తొయౌ షసఫ గహ క౅డ్ ఖలమతిగహంచదయు. ఩఺ద్఩ త్న ఩ేయున఼ తదఙుదిద న్ గహ భలయచకునదనయు. భమిక్ొంద్యు అఫూ ద లలా షభుదిర గహ క౅డ్ ఩఺లుసహతయు.అ త్యరహత్ ఙేదద ద మహఙు సొద్మితు విరహసభలడ్డ క్ొనదనళైా ఙేదద దలొ గడ్డతృహయు, దెైఴ఩రఴకత షలా లా హ్అల ైఴషీలా ం అదేఱహన఼సహయభు ఇసహాం ద్మహభతున ఫరయతిముల ఴద్ద చేయచడ్దతుక్ి క్ొంద్యు షసతెల తొడ్ెగహ ఫమలుదేమహయు.క్హతు భలయా భద్మంలొనే అషాషథ త్కు గుయభమ భెబమన్ చేయగహన౅ ఩యభ఩దించదయు. అభతె అమనతొ తృహటృ ఩రమలణిషత ఼నన భమొక షసతె సఙరత్ భలయౌక్ త౅న్ దీనదర్ యఙిఅలలాఅను అమన ఩రతితుధిగహ క్ొడ్ంగలుయు చేమి క్ి.వ. ి 629 లొ ఫరయత్దేవంలొ తొయౌ భళ఺ఙ ద్ తుమిభంచదయు. భమిము అమనే ఈ భళ఺ఙ ద్ ఇభలం ఫరద్మత్లు తుయాఴసంచదయు. సఙరత్ భలయౌక్ త౅న్ దీనదర్ యఙిఅలలాఅను ఩రచదయ క్హయమకిభం ఴలా అనతిక్హలం లొనే చ఼టృ ట ఩రకాల ఇసహాం రేగం గహ రహమ఩఺త చేందింది. అమనతొ తృహటృ ఴఙృచన సఙరత్ భలయౌక్ త౅న్ సత౅బ్ క౅డ్ ఈ భళ఺ఙ ద్ ఇభలం ఫరద్మత్లు తుయాఴసషత ఼ ఇకాడ్ ఱహవాత్ తురహషం ఎయ఩యుచకునదనయు.

ఈ భళ఺ఙ ద్ భనదేవభులో తొయౌ భళ఺ఙ ద్ అంతెక్హద఼్ ఩ర఩ంచంలొ మెండ్ఴ ఙూభ భళ఺ఙ ద్

ఈ భళ఺ఙ ద్ షమి఩ం లొ అమన షభలధి అమన షతిభణి షభలది ఴునదనభ.క్ొతునమొఙుల త్మహాత్ సఙరత్ భలయౌక్ త౅న్ దీనదర్ యఙిఅలలాఅను భంగళైయు కు ర౅య౎ాతృొమలయు అకాడ్ే అమన షభలధి క౅డ్ ఴుంది.

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 43


఩ర఩ంచం లో క్ెలా ల 3 అతి఩విత్ర భళ఺ఙ ద఼్లు 1. భళ఺ఙ ద఼్ల్ సయం భక్హా శమిఫ్

భళ఺ఙ ద్ ఎ ఖ఼ఫర భదీన ద భునఴాయ,MASJID E QUBA MADINA MUNAWWARA

MASJID UL HARAM MECCA

దీతు విళ఺త యి ం 400,800 m2 (4,314,211.2 sq ft) ఈ విళ఺త మహితున ఩రషత ఼త్భు ఇంక్హ ఩ంచ఼త్ేనదనయు. ఇకాడ్ దదద్఩ు 8,20,000 +భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 638 లొ

ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ విషత మిం఩డ్ం ముద్ల ైంది . 2. భళ఺ఙ ద఼్ల్ సయం భదీన ద భునఴాయ MASJID UL HARAM MADINAH

ఇసహా ంలో తొయౌ భళ఺ఙ ద్

భళ఺ఙ ద్ ఎ ఖ఼ఫర భదీన ద భునఴాయ , దెఴ ై ఩రఴకత భసభద్

(షలా లా హ్ అల ైఴషీలా ం) ,క్ర.ి వ.622 లోభదీనద లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుమిభంచదయు.భయ౎ా 1986 లో ఩ునర్ తుయభంచదయు. భళ఺ఙ ద్ ఎ ఖిఫరా ఇతినన్ భదీన ద భునఴాయ MASJID E QIBLAITNIN,MADINAMUNAWWAR

దీతు విళ఺త యి ం 400,500 m2 (4,311,000 sq ft)ఈ విళ఺త మహితున ఩రషత ఼త్భు ఇంక్హ ఩ంచ఼త్ేనదనయు. ఇకాడ్ దదద్఩ు 6,50,000+ భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 638

ఈ భళ఺ఙ ద్ లోనే ఖిఫరా భలయు఩ ఙమిగింది .అంద఼్క్ై ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ భళ఺ఙ ద్ ఎ భళ఺ఙ ద్ ఎ ఖిఫరాఇతినన్ అతు అంటరయు, ఖిఫరాఇతినన్ అంటే అయత౅క్ లో మెం డ్ె ఖిఫరాలు అతు అయథ ం

లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ విషత మిం఩డ్ం ముద్ల ైంది

భళ఺ఙ ద్ ఎ అమహతౄహత్ (తుభలా భళ఺ఙ ద్) ,భక్హా

3. భళ఺ఙ ద఼్ల్ సయం ఫ ైత్ ేల్ భుఖద్ద స్,ఙేయుషల మ్,తృహలళ఺త న

MASJID E ARAFAT( NIMRAH MASJID)MECCA

BAITUL MUQADDAS MASJID UL HARAM JERUSALEM,PALASTINA

఩రతి ఎటర భుళ఺ా ంలు సఙ్ర నభలఙ్ర ఈ భళ఺ఙ ద్ లోనే చద఼్ఴుతదయు .

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 44


఩ర఩ంచం లో క్ెలా ల అతి఩ద్ద భళ఺ఙ ద఼్లు

సషన్ 2 భళ఺ఙ ద్, క్హసహఫా ంక్హ, ముమహక్ొ HASAN 2 MOSQUE MORROCCO

షహ ప ైఙ ల్ భళ఺ఙ ద్ . ఇసహా భఫరద్, తృహక్ిసత హ న్ SHAH FAISAL MOSQUE PAKISTAN

దీతు విళ఺త యి ం 43,295.8 m2 (466,032 sq ft) ) ఇకాడ్ దదద్఩ు 1,50,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 1986 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు

ఇభలమ్ మిధ ద భళ఺ఙ ద్. భషహిద్,ఇమహన్ IMAMRIDHA MASJID,IRAN

దీతు విళ఺త యి ం 90,000 m2 (970,000 sq ft) ఇకాడ్ దదద్఩ు 1,10,000+ భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ.1993 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు ఫరద్ షహ భళ఺ఙ ద్,లలసొర్,తృహక్ిసత హ న్ BADSHA MASJID LAHORE PAKISTAN

దీతు విళ఺త యి ం 29,867.2 m2 (321,488 sq ft) ఇకాడ్ దదద్఩ు 1,10,000+ భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 1673 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు దీతు విళ఺త యి ం 598,657 m2 (6,443,943.95 ft) ఇకాడ్ దదద్఩ు 1,50,000 +భంది

లేక్ ఙదభెద్ భళ఺ఙ ద్ ,అఫూదదత౅, ము,ఎ.ఇ SHAIK ZAID MOSUE,ABUDABI.U.A.E

తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 818 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు .

ఇళ఺త వల ా ల్ భళ఺ఙ ద్, ఙక్హమహత, ఇండ్ొనేల ఺మ లISTIQLAL MASJID,INDONASIA

దీతు విళ఺త యి ం 22,000 m2 (240,000 sq ft ) ఇకాడ్ దదద్఩ు 50,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 2007 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు ఙదభ భళ఺ఙ ద్ ,డ్డయౌా. ఇండ్డమ ల JAMA MASJID,DELHI,INDIA

దీతు విళ఺త యి ం 95,000 m2 (1,022,571.49 ft) ,ఇకాడ్ దదద్఩ు 1,20,000 +భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ1978 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు

ఇకాడ్ దదద్఩ు 50,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 1656 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼

తుయభంచదయు

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 45


ఫ ైత్ ేల్ భుకయి ం భళ఺ఙ ద్ ,ఢదక్హ, ఫంగహా దేశ్ BAITULMUKARRAM,BANGLADESH

ఇకాడ్ దదద్఩ు 40,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 1960 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼

఩ర఩ంచం లొ భటిటతొ తుమిభంఙృన అతి఩ద్ద భళ఺ఙ ద్

తుయభంచదయు

ఖయల్ శమిఫ్,క్హఙదన్,యషహమ QOL SHARIF KAAZAN,RUSSIA

ష఼లలత న్ ఖఫూస్ గహి ండ్ఙభళ఺ఙ ద్ ,భషాట్, ఒభన్ SULTAN QABUS GRAND MASJID,MUSCUT,OMAN

దీతు విళ఺త యి ం 416,000 m2 (4,477,824 sq ft)ఇకాడ్ దదద్఩ు 20,000+ భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 2001 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు .

అఖలభద్ కదిమొవ్ గొిఙిన ళ ంటరల్ డ్ొమ్ భళ఺ఙ ద్ ,చెచ ెన దమ,యషహమ AQMAD KADOROV GROZNI CENTRAL DOME MOSQUE ,CECHENYA,RUSSIA

ఈద్ ఖల భళ఺ఙ ద్, ఖశా ర్, ఙితుఙిమ ంగ్.చెైన ద IDKHA MASJID,ZINZIANG,CHINA

ఇకాడ్ దదద్఩ు 10,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 2008 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼

తుయభంచదయు ఈ భళ఺ఙ ద్ చెైనద లో అతి఩ద్ద భళ఺ఙ ద్, 1442 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుమిభంచదయు. ఇకాడ్

ష఼లలత న్ అసభద్ భఙిద్(ఫూ ా భలష఼ాు), ఇసహత ంఫుల్, టమిా

దదద్఩ు 20,000+ భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ.

SULTAN AHMAD MOSQUE(BLUE MOSQUE)ISTANBUL,TURKEY

షహ అలం భళ఺ఙ ద్ ,ళ లంగర్,భలేల఺మ ల,SHA ALAM MASJID,SELAMGAR,MALASIA

ఇకాడ్ దదద్఩ు 25,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 1988 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼

ఇకాడ్ దదద్఩ు 10,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 1616 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼

తుయభంచదయు

తుయభంచదయు

గహి ండ్ఙ భలష఼ాు, డ్డఙ న౅,భలయౌ,అప఺రక్ హ GRAND MOSQUE DJIJANE,MAALI

అల్ సహల హ్ భళ఺ఙ ద్, షనద, ఎబమన్AL SALEH MASJID ,SANA ,YEMAN

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 46


SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIN MASJID.BANDARSERIBEGAVAN,BRUNAI

ఇకాడ్ దదద్఩ు 40,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 2008 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు.

ఈ భళ఺ఙద్ న఼1958 లొ తుమిభంచదయు.

ఫ ైత్ ేయిసభన్ భళ఺ఙ ద్ ఫంద్ అక్ై,ఇండ్ొనేల ఺మ ల

ఉభముమద్ భళ఺ఙ ద్. డ్భషాస్,ళ఺మ ిమ లUMAYYUD MOSQUE,DAMUSCUS,SYRIA

ఇకాడ్ దదద్఩ు 10,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ. 715 లొ ఈ భళ఺ఙ ద్ న఼ తుయభంచదయు. అల్ పతె భళ఺ఙ ద్. ఙుపపభర్, ఫసి భన్,AL FATH MASJID,ZUFFAIR BAHRAIN

2004 షఽనదమి లొ ఫంద్ అక్ై ,ఇండ్ొనేల఺మల లొ అనేక కటట డ్దలు క౅యౌతృొభన ఈ భళ఺ఙద్ కు సతు ఙయగలేద఼్.

భక్హా భళ఺ఙ ద్, ఴెైద్ యఫరద్,ఇండ్డమ ల. MECCAMASJID ,HYDARABAD.INDIA

ఇకాడ్ దదద్఩ు 10,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ1990 లొ ఈ భళ఺ఙద్ న఼ తుయభంచదయు.

ఫూ ా భలష఼ాు , భఙదమి శమిఫ్, అతౄహఘ తుసహత న్,BLUE MOSQUE,AFGHANISTAN

ఇకాడ్ దదద్఩ు 10,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ1664 లొ ఈ భళ఺ఙద్ న఼ తుయభంచదయు

఩ుత్ర ఙ మ భళ఺ఙ ద్,భల ల఺మ ల PUTRAJAYA MASJID,MALASIA

ఇకాడ్ దదద్఩ు 10,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ1997 లొ ఈ భళ఺ఙద్ న఼ తుయభంచదయు

ష఼లలత న్ ఑భర్ అయౌ ళ ైప ుదిద న్భళ఺ఙ ద్, ఫంద్ర్ ళ మి ఫ గరహన్,ఫూ ర న౅ై

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 47


ఖ఼త్ేత౅మల భళ఺ఙ ద్, భమహఖలష్,ముమహక్ొ.QUTUBIAMASJID,MOROCCO

అఫూఙద భళ఺ఙ ద్,అఫూఙద,న౅ైఙ ిమ ిమ ల ABUJAA MASJID,ABUJAA,NAIJIRIYA

ఇకాడ్ దదద్఩ు 8,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ1158 లొ ఈ భళ఺ఙద్ న఼ తుయభంచదయు

భసభభద్ అయ్ భళ఺ఙ ద్, క్ెైమ ొఈఙిప్టటMOHAMMADALIMASJID,KAIRO,IZIPT

ఙదమిమల భళ఺ఙ ద్,న౅ైమొత౅,క్ెన దమ.JAMIYA MASJID,NAIROBI,KENYA

ఇకాడ్ దదద్఩ు 8,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ 1848 లొ ఈ భళ఺ఙద్ న఼ తుయభంచదయు

గహి ండ్ఙ భళ఺ఙ ద్ ,అయౌఙ ర్, అయౌఙ మిమ ల GRAND MASJID,ALGIRS,ALGIRIA

అల్ అఙ్ర సర్ భళ఺ఙ ద్ ,క్ెైమొ, ఈఙిప్టట AL AZHAR MASJID,KAIRO,IZYPT

ఇకాడ్ దదద్఩ు 8,000 + భంది తృహరయథ నలు చేష఼క్ొఴచ఼చ 969 లొ ఈ భళ఺ఙద్ న఼ తుయభంచదయు

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

అల్ పతే గహిండ్ఙ భళ఺ఙ ద్, దోస,ఖత్ర్,

AL FATEH GRAND MOSQUE

గొలడ న్ భళ఺ఙ ద్, భతూలల,ప఺యౌ ఩ ై఩ న్, Golden Masjid,manila,philppine

భతదయ భళ఺ఙ ద్ శిి ల ంక

MATARA MOSQUE SRILANKA

Page 48


అఫర్న గయౌతృొయౌ భళ఺ఙ ద్,నఽమ సౌత్ రేల్ీ అళట యౌ ా మల

అల్ తుదద భళ఺ఙ ద్ ఫగహద ద్ ఇమహఖ్ Al Nida Masjid in Baghdad - Iraq

The Auburn Gallipoli Mosque ,new south wales Austrlia

తుఉఙి భళ఺ఙ ద్ త౅ఙిం గ్,చెైనద The Niujie Mosque) is the oldest mosque in Beijing, China. It was first built in 996

డ్యఫన్ భళ఺ఙ ద్ మిఙృగహన్ అబమమ ిక్ హ dearborn-mosque-michigan amerika

ఇభలం సృషీన్ భళ఺ఙ ద్,కయఫల,ఇమహఖ్ imam hussain mosque,karbala iraq

తౄొాటిం గ్ భళ఺ఙ ద్ ఙేదద ద

అఫు ద్మెా ష్ భళ఺ఙ ద్,ఙయమహడ న్ Abu Derwish Masjid in Amman - Jordan

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Floating mosque Jeddah

ఫమిభ ంగ్ సమ్ ళ ంటరల్ భళ఺ఙ ద్ఇంగహాండ్ఙ Birmingham Central Mosque

Page 49


భనదేవభు లొ అత్మధిక భుళ఺ా ం ఙనదఫ కల మహశట ల ా ు ,క్ైంద్రతృహయౌత్ తృహరంత్లు

అత్మధిక భుళ఺ా ంఙనదఫఱహత్భు కల మహశట ల ా ు ,క్ైంద్రతృహయౌత్తృహరంత్లు

1

ఉత్త య ఩రదేశ్

30,740,158

18.4961

1.

ఙభుభ&క్హశిభర్

6,793,240

66.9700

2

఩శిచభ ఫంగహల్

20,240,543

25.2451

2.

అసహీమ్

8,240,611

30.9152

3

తెసర్

13,722,048

16.5329

3.

఩శిచభ ఫంగహల్

20,240,543

25.2451

4

భసమహశట ా

10,270,485

10.6014

4.

క్ైయళ

7,863,842

24.6969

5

అసహీమ్

8,240,611

30.9152

5.

ఉత్త య ఩రదేశ్

30,740,158

18.4961

6

క్ైయళ

7,863,842

24.6969

6.

తెసర్

13,722,048

16.5329

7

అంద్ర఩రదేశ్

6,986,856

9.1679

7.

ఙదమహాండ్ఙ

3,731,308

13.8474

6,793,240

66.9700

8.

కమహిటక

6,463,127

12.2291

ఉతదతమహంచల్

1,012,141

11.9225

1,623,520

11.7217

ఙభుభ&క్హశిభర్ 8 9

కమహిటక

6,463,127

12.2291

9.

10

మహఙసహథన్

4,788,227

8.4737

10. డ్డయౌా

11

గుఙమహత్

4,592,854

9.0641

11. భసమహశట ా

10,270,485

10.6014

12

భద్మ఩రదేశ్

3,841,449

6.3655

12. అంద్ర఩రదేశ్

6,986,856

9.1679

13

ఙదమహాండ్ఙ

3,731,308

13.8474

13. గుఙమహత్

4,592,854

9.0641

14

త్మిళనదడ్ె

3,470,647

5.5614

14. భణి఩ూర్

190,939

8.8121

15

డ్డయౌా

1,623,520

11.7217

15. మహఙసహథన్

4,788,227

8.4737

16

సయమనద

1,222,916

5.7836

16. అండ్భలన్ &తుక్ొఫరర్

29,265

8.2170

17

ఉతదతమహంచల్

1,012,141

11.9225

17. తిర఩ుయ

254,442

7.9533

18

఑మిసహీ

761,985

2.0703

18. డ్దభన్&డ్ముమ

12,281

7.7628

19

చతిత స్ ఘడ్ఙ

409,615

1.9661

19. గోరహ

92,210

6.8422

20

తిర఩ుయ

254,442

7.9533

20. భద్మ఩రదేశ్

3,841,449

6.3655

21

భణి఩ూర్

190,939

8.8121

21. తృహండ్డచెచమి

59,358

6.0921

22

ఴసభచల్ ఩రదేశ్

119,512

1.9663

22. సయమనద

1,222,916

5.7836

23

బేఘలలలమ

99,169

4.2767

23. త్మిళనదడ్ె

3,470,647

5.5614

24

గోరహ

92,210

6.8422

24. బేఘలలలమ

99,169

4.2767

25

఩ంఙదబ్

80,045

1.5684

25. చండ్డఘడ్ఙ

35,548

3.9470

26

తృహండ్డచెచమి

59,358

6.0921

26. దదద్ర&నగెర్ సర౅యౌ

6,524

2.9589

27

చండ్డఘడ్ఙ

35,548

3.9470

27. ఑మిసహీ

761,985

2.0703

28

నదగలలండ్ఙ

35,005

1.7590

28. ఴసభచల్ ఩రదేశ్

119,512

1.9663

29

అండ్భలన్ &తుక్ొఫరర్

29,265

8.2170

29. చతిత స్ ఘడ్ఙ

409,615

1.9661

30

అయుణదచల్ ఩రదేశ్

20,675

1.8830

30. అయుణదచల్ ఩రదేశ్

20,675

1.8830

31

డ్దభన్&డ్ముమ

12,281

7.7628

31. నదగలలండ్ఙ

35,005

1.7590

32

దదద్ర&నగెర్ సర౅యౌ

6,524

2.9589

32. ఩ంఙదబ్

80,045

1.5684

భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 50


భసభద్ నళ఻ర్ ఙేదద ద,సౌది mohammad naseer Jeddah .s k .a 0568685011

Page 51

ISLAMIC G.K  

PLEASE READ AND FORWARD

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you