Page 1

NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 1

V petek (11/190C), soboto (9/190C) in nedeljo (10/190C) bo preteĹžno oblaÄ?no in hladno. V petek moĹžne nevihte.

ÄŒetrtek, 21. junija 2018

ĹĄtevilka 25 | leto 65

www.nascas.si

naroÄ?nina 03 898 17 50

Ta konec tedna se je v Velenju zvrstilo toliko prireditev, da je bilo vsaj kakĹĄno skoraj nemogoÄ?e zgreĹĄiti. In bilo si jih je vredno pogledati, saj so ponujale obilo zabave in prijetnih doĹživetij. Soboto so Titov trg zasedli koĹĄarkarji, z nastopom Vlada Kreslina so se prejĹĄnji dan tu zaÄ?ele tudi Poletne kulturne prireditve Festivala Velenje, v nedeljo so sem prihrumeli motorji ‌ Veliko teh dogodkov smo zabeleĹžili, veliko jih je tudi zdrsnilo mimo. A veÄ? kot oÄ?itno je, da bo tudi letoĹĄnje poletje doma lahko nadvse prijazno. Ĺ˝e ta teden spet adrenalinsko in Ĺživahno. Sicer pa, zakaj ne, priĹĄel je Ä?as dopustov in zabave.

cena 1,90 â‚Ź

Vse za Slovenijo Tatjana PodgorĹĄek

Pozdravljeno, poletje! Pa smo doÄ?akali Ä?as meĹžikanja soncu, posedanja v senci, dolgih toplih veÄ?erov in brezskrbnih dopustov. Otroci odĹĄtevajo zadnje dni letoĹĄnjega ĹĄolskega leta in se Ĺže spogledujejo s poÄ?itnicami, odrasli pa s prav tako teĹžko priÄ?akovanim oddihom. Zagotovo si oboji Ĺželijo dolgo in vroÄ?e poletje z velikimi zalogami hladne pijaÄ?e ali sladoleda. In ĹĄe kakĹĄna ÂťluĹžaÂŤ naj bo blizu. đ&#x;”˛

Volitve smo preĹživeli, oÄ?itno temu sedaj sledi zanimivejĹĄe obdobje. Ne vemo namreÄ?, kakĹĄna bo koalicija, ki bo vladala, izvemo pa iz vsakodnevnih novic kot eno od osrednjih informacij o kupÄ?kanju, lobiranju, ÂťtipanjuÂŤ, zavraÄ?anju, pogovarjanju, kombinatoriki. Dogajanja na doloÄ?en naÄ?in nakazujejo, kaj lahko drĹžavljani priÄ?akujemo, tudi Ä?e se bodo preĹĄteli, koliko jih je na eni in koliko na drugi strani. Pri tem ne vidim resnosti namer strankarskih veljakov, ki so jih bila na predvolilnih sooÄ?enjih polna usta o tem, da jim gre za Slovenijo, za Ä?loveka. ÄŒe bi bile njihove namere res takĹĄne, bi se hitro lahko preĹĄteli, staknili glave in krenili na pot, ki bo omogoÄ?ila to, kar so obljubljali. Pa ta misel bolj malo velja, saj so bile karte pod mizo drugaÄ?ne kot nad njo. Tiste nad mizo so govorile o tem, da ne bodo dopustili tega, kar se dogaja na nekaterih podroÄ?jih, Ĺživljenjsko pomembnih za Ä?loveka. Diagnoze so znane: reformirati je treba zdravstveni in pokojninski sistem, trg dela je treba predrugaÄ?iti, tako da bodo ljudje ne le Ĺživotarili, ampak Ĺživeli, delovanje drĹžave pa izboljĹĄati na vseh ravneh, od uÄ?inkovitosti sodstva in javne uprave do uÄ?inkovitosti ostalih sluĹžb, ki so v sluĹžbi Ä?loveka. Tudi davke je treba pretehtati. Teh izzivov se dotikajo programi vseh politiÄ?nih strank in vsi ti izzivi terjajo takojĹĄnje ukrepanje. Niti najmanj me ne preseneÄ?ajo mnenja vse veÄ?jega ĹĄtevila ljudi v povolilnem obdobju, da gre izvoljenim izbrancem le in znova samo zanje. In volivci smo tako od volitev do volitev pred teĹžjo nalogo. Kako pa smo jo tokrat opravili, sliĹĄimo vsak dan. Vedeli s(m)o, kaj sledi temu, kar so nakazovale Ĺže javnomnenjske raziskave. Tako rekoÄ? niÄ? programov, zato veÄ?inoma verjamemo predvsem leporeÄ?ju, drugi se zaradi slabih izkuĹĄenj drĹžijo ob strani. Vsi pa pravzaprav upamo in Ä?akamo na tiste obljube ÂťZa Slovenijo, za Ä?loveka.ÂŤ Za lepe zglede, kako se besede uresniÄ?ijo v dejanja, pa naĹĄim politikom ni treba daleÄ?. Pri tem jim nasproti stojijo Ĺže gasilci. Lahko bi konec prejĹĄnjega tedna sedeli doma, modrovali ali se morda prerekali s sosedom, kdo bo koga, kdo bo imel moÄ? nad ÂťrajoÂŤ. Namesto tega se jih je veÄ? kot 1300 prostovoljno odloÄ?ilo, da bodo ugodje zamenjali za pomoÄ? ljudem, ki jim je toÄ?a povzroÄ?ila ogromno ĹĄkodo. Niso bile pomembne barve, kdo bo na vrhu, pomembno je bilo reĹĄevanje stisk ljudi, Ä?loveka. In za reĹĄevanje stisk, vsaj najbolj ogroĹženih v naĹĄi drĹžavi, so imele dovolj Ä?asa vse dosedanje vlade, vsi naĹĄi poslanci. Le na kakĹĄno podobno udarniĹĄko akcijo bi morali stopiti skupaj, pa bi jim bilo marsikaj bolj jasno. Na prejĹĄnjih drĹžavnozborskih volitvah se je v parlament uvrstilo sedem strank, na nedavnih devet. Nekateri so navduĹĄeni nad veÄ?jim ĹĄtevilom. Ti si Ĺželijo ĹĄe veÄ?ji cirkus v prizadevanjih Za Slovenijo, je bila konkretna moja znanka. Sama pa naivno upam, da se je v taki oceni tokrat zmotila. đ&#x;”˛

Proslave v vseh treh obÄ?inah Ĺ aleĹĄka dolina – V vseh treh obÄ?inah v Ĺ aleĹĄki dolini bodo s proslavami obeleĹžili dan drĹžavnosti, 25. junij. V Velenju in Ĺ martnem ob Paki pripravljajo osrednji slovesnosti Ĺže danes, v Ä?etrtek, 21. junija. V Velenju bo ob 19.30 pri Lipi samostojnosti. Slavnostna govornica bo ministrica za obrambo Andreja KatiÄ?, program bodo pripravili uÄ?enci in uÄ?itelji Centra za vzgojo, izobraĹževanje in usposabljanje Velenje. ÄŒe bo vreme slabo, bo sveÄ?anost v kulturnem domu. V Ĺ martnem ob Paki se bo sveÄ?anost zaÄ?ela ob 19. uri v tamkajĹĄnjem kulturnem domu. Program bo pripravilo Kulturno druĹĄtvo Gorenje. V obÄ?ini Ĺ oĹĄtanj bo osrednja slovesnost na predveÄ?er praznika, v nedeljo, 24. junija, na ĹĄportnem igriĹĄÄ?u v Skornem. Pripravilo jo bo TuristiÄ?no druĹĄtvo Skorno. ZaÄ?eli jo bodo ob 18. uri. Po proslavi pripravljajo zabavo z ansamblom Modrijani. đ&#x;”˛

mkp


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 2

2

OD SREDE DO TORKA

Med obÄ?inami z najboljĹĄim Ĺživljenjskim standardom

KakĹĄen bo razvoj mestne obÄ?ine Velenje Te dni so obÄ?anke in obÄ?ani Velenja v svoje nabiralnike prejeli Ĺže peto revijo Razvoj Mestne obÄ?ine Velenje. V njej predstavljajo razvojne in investicijske projekte, ki jih bodo izvedli do leta 2020. Med drugim so v reviji predstavljeni projekti, s katerimi so bili zelo uspeĹĄni pri pridobivanju sredstev iz mehanizma z nazivom Celostne teritorialne naloĹžbe, ki ureja naloĹžbe kohezijske politike Evropske unije v letih od 2014 do 2020. TakĹĄnih projektov je osem. V letih od 2011–2017 so za investicije namenili 117,1 milijona evrov, v letih 2018–2020 pa jih naÄ?rtujejo v viĹĄini 61,9 milijona evrov.

Ureditev posledic dveh plazov Ĺ oĹĄtanj, 11. junija – ObÄ?ina Ĺ oĹĄtanj je v ponedeljek z Ministrstvom za okolje in prostor podpisala pogodbo o sofinanciranju plazu na lokalni cesti Onat v Florjanu. Javno naroÄ?ilo za sanacijo je obÄ?ina izvedla Ĺže v marcu, vendar pogodbe z izvajalcem pred podpisom pogodbe z ministrstvom ni mogla potrditi, zato je to storila zdaj. Izvajalec bo podjetje GAAL gradnje iz PodÄ?etrtka, ki je dalo najugodnejĹĄo ponudbo. Vrednost naloĹžbe je 145.000 evrov z davkom. Projekt bo delno sofinanciralo ministrstvo. Izvajalec bo dela konÄ?al v devetdesetih dneh.

Plaz v Lokovici bo saniralo podjetje Andrejc.

Po enakem sistemu sofinanciranja Ĺže poteka odprava plazu Zager v Lokovici. Vrednost teh del je 165.000 evrov, najugodnejĹĄi izvajalec v postopku javnega naroÄ?ila je bil Andrejc, d. o. o., iz Ĺ oĹĄtanja. S sanacijo bodo zaĹĄÄ?itili cesto in prepreÄ?ili nadaljnje premikanje zemljine. Uredili bodo tudi cesto z novimi prepusti in odvodnjavanjem preko cevnih prepustov ter uredili celotno cestno voziĹĄÄ?e z novo voziĹĄÄ?no konstrukcijo.

Ĺ tipendije za deficitarne poklice Ljubljana, 15. junija – Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in ĹĄtipendiranje je januarja objavil javni razpis za dodelitev ĹĄtipendij za deficitarne poklice za ĹĄolsko leto 2018/2019. Vlogo je mogoÄ?e oddati od 15. junija do 20. septembra. Podelili bodo tisoÄ? ĹĄtipendij v viĹĄini 100 evrov meseÄ?no v celotnem obdobju izobraĹževanja. đ&#x;”˛

mkp

Energetsko bodo sanirali ĹĄtiri stavbe Mestna obÄ?ina Velenje je v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naloĹžb v zaÄ?etku junija zaÄ?ela energetsko sanacijo dveh objektov in sicer na Cesti talcev 18a in Cesti Simona Blatnika 1 v Velenju. V teku so pripravljalna dela na obeh objektih, zakljuÄ?ek del pa je predviden konec avgusta. Izkoristili so priloĹžnost evropskega razpisa, ki omogoÄ?a omenjene sanacije za objekte, ki so v stoodstotni lasti obÄ?ine. Vse stanovalce so o naÄ?rtovanih delih obvestili, bo pa nekoliko moten dostop do stanovanj, omejeno pa bo tudi parkiranje, saj bodo del parkiriĹĄÄ?a namenili skladiĹĄÄ?enju materiala. Dela bodo potekala istoÄ?asno na obeh objektih. Na objektu Cesta talcev 18a bodo izvedli sanacijo cokla in fasade ter zamenjali stavbno pohiĹĄtvo, na objektu Simona Blatnika 1 pa bodo poleg navedenih del izvedli ĹĄe sanacijo strehe. đ&#x;”˛

mz

Promocijska taksa za razvoj turizma Ĺ oĹĄtanj – Nov zakon o spodbujanju razvoja turizma je uvedel spremembe pri turistiÄ?nih taksah. ObÄ?inam omogoÄ?a njihov dvig in prinaĹĄa novo - promocijsko takso, ki je namenjena naÄ?rtovanju in izvajanju trĹženja ter promociji celovite turistiÄ?ne ponudbe Slovenije. ObÄ?ine, ki so prejemnice turistiÄ?ne takse in jo morajo namensko porabiti, so ustrezne odloke sprejele do 15. junija. V Ĺ oĹĄtanju bodo turisti od 1. januarja 2019 za prenoÄ?itev na osebo na dan plaÄ?evali 1,4 evra turistiÄ?ne takse in 35 centov promocijske takse, skupno torej 1,75 evra. đ&#x;”˛

NAĹ ÄŒAS izdaja: Ä?asopisna-zaloĹžniĹĄka in RTV druĹžba, d. o. o. Velenje.

Izhaja ob Ä?etrtkih. Cena posameznega izvoda je 1,90 â‚Ź (9,5 % DDV 0,16 â‚Ź, cena izvoda brez DDV 1,74 â‚Ź). Pri plaÄ?ilu letne naroÄ?nine 15 %, polletne 11 %, Ä?etrtletne 8 % in meseÄ?ne 5 % popusta.

21. junija 2018

mkp

Ĺ e zlasti Velenje izstopa po opremljenosti stanovanj, dostopnosti zdravstva, naloĹžbeni aktivnosti in zmanjĹĄanju nezaposlenosti Mira ZakoĹĄek

Mestna obÄ?ina Velenje se je odliÄ?no odrezala v raziskavi podjetja SBR, ki je opravilo analizo razvojne uspeĹĄnosti slovenskih obÄ?in. UpoĹĄtevali so 54 kritiÄ?nih kazalnikov uspeĹĄnosti z osmih podroÄ?ij. Mestna obÄ?ina Velenje se je odliÄ?no ÂťodrezalaÂŤ, saj je v obdobju od leta 2015 do 2018 v primerjavi s ĹĄtiriletnim obdobjem poprej napredovala kar za 81 mest. Ĺ˝upan Bojan KontiÄ? je te uvrstitve seveda zelo vesel: ÂťMestna obÄ?ina Velenje sodi med obÄ?ine z najboljĹĄim Ĺživljenjskim standardom v Sloveniji. Po opremljenosti stanovanj z osnovnimi elementi infrastrukture je Velenje celo prva obÄ?ina v Sloveniji. Ĺ tevilo zdravnikov v osnovnem zdravstvu je moÄ?no nad povpreÄ?jem kot tudi stopnja naloĹžbene aktivnosti ter viĹĄina sredstev, ki jih namenjamo za kulturo in ĹĄport. NadpovpreÄ?no se je zmanjĹĄala tudi brezposelnost.ÂŤ Velenje nosi sloves gospodarskega srediĹĄÄ?a, ki ustvari nadpovpreÄ?no dodano vrednost, nadpovpreÄ?na pa je tudi stopnja investicijske aktivnosti. Po

vrednosti naloĹžb na prebivalca je Velenje na prvem mestu med vsemi mestnimi obÄ?inami. NadpovpreÄ?na je tudi gostota podjetij – ĹĄtevilo gospodarskih druĹžb na 1.000 prebivalcev, kar je zelo pomemben kazalnik podjetniĹĄke klime. Relativno veliko sredstev, ki jih namenjajo za spodbujanje malega gospodarska, je bilo po oceni dobro naloĹženih, saj nastajajo nova podjetja, katerih stopnja preĹživetja je relativno dobra. Za slovenske razmere je to bogata obÄ?ina, ki ima najveÄ?jo stopnjo finanÄ?ne samostojnosti.

â?ą

Po opremljenosti stanovanj je Velenje prvo med mestnimi obÄ?inami.

In na katerih podroÄ?jih Velenje najbolj izstopa? NajboljĹĄe uvrstitve beleĹži Mestna obÄ?ina Velenje v Ĺživljenjskem standardu, saj imajo prebivalci relativno visoke bruto prejemke. OdliÄ?en je tudi stanovanjski standard, saj so najemna stanovanja dobro opremljena in vzdrĹževana. Ĺ e posebej odstopa visoka stopnja

komunalne opremljenosti. ÄŒeprav pogosto mislimo drugaÄ?e, je v tem okolju tudi dostopnost do zdravnikov nad slovenskim popreÄ?jem. ObÄ?ina je v ospredju tudi po veliki skrbi za ĹĄport in kulturo, saj omogoÄ?a prebivalcem ĹĄtevilne brezplaÄ?ne ĹĄportne in rekreativne aktivnosti in udejstvovanje v kulturi.

za spodbujanje trajnostne rabe in proizvodnje energije. Velenje sodi med razmeroma ÂťmladeÂŤ obÄ?ine (ugodna vrednost indeksa staranja). Ĺ e posebej ugoden je visok deleĹž populacije v delovno aktivnih starostnih skupinah. Vrednost indeksa staranja, ki kaĹže razmerje med starimi in mladimi prebivalci,

â?ą

â?ą

ÂťIndeks Ĺživljenjskega standarda se je najbolj izboljĹĄal prav v naĹĄi obÄ?ini, v komunalni opremljenosti stanovanj pa smo vodilna obÄ?ina v Sloveniji,ÂŤ dodaja Bojan KontiÄ?. Izstopa tudi po koliÄ?ini loÄ?eno zbranih odpadkov. Sistem zbiranja in odlaganja odpadkov je uÄ?inkovit in dobro organiziran, prebivalci pa vse bolj ozaveĹĄÄ?eni. Za slovenske razmere so moÄ?no nadpovpreÄ?ni odhodki

je za slovenske razmere precej ugodna. Izrazito ugoden je tudi koeficient starostne odvisnosti. Po deleĹžu prebivalcev v ekonomsko odvisnih starostnih skupinah je Velenje med desetimi odstotki obÄ?in z najugodnejĹĄo vrednostjo kazalnika.

Velenje izstopa po Ĺživljenjskem standardu, finanÄ?ni neodvisnosti in ustvarjeni dodani vrednosti.

Ĺ˝upan Bojan KontiÄ?: ÂťPonosni smo, da smo v ĹĄtiriletnem obdobju napredovali kar za 81 mest.ÂŤ

đ&#x;”˛

V Celju izginja zemlja, v Ĺ˝alcu gozd ÂťNezaĹželenaÂŤ zemljina – Od RogaĹĄke do PavliÄ?evega sedla – PreveÄ? in premalo vode – Vsi na kolo Pa se nam obeta ĹĄe en veliki petek! NaĹĄ predsednik je namreÄ? za jutri uro pred poldnem sklical ustanovno sejo izvoljenih poslancev novega parlamenta. Za naĹĄe obmoÄ?je je zanimivo, da se je po preĹĄtetih glasovih po poĹĄti v stranki NSi tehtnica med Savinjsko dolino in Obsoteljem prevesila v korist SavinjÄ?anov: izpadel je Ĺžupan obÄ?ine Rogatec Martin MikoliÄ?, prehitel ga je Aleksander ReberĹĄek z Vranskega. A jutriĹĄnja seja bo ĹĄele prvi korak do nove vlade. Saj se ĹĄe vedno ne ve, Âťkdo biÂŤ in predvsem Âťs kom biÂŤ. Na naĹĄem ĹĄirĹĄem obmoÄ?ju pa je veliko zanimanja za odkrivanje uganke, kam je izginila ÂťznamenitaÂŤ celjska zemlja. Ne gre za kakĹĄno otroĹĄko igrico Âťzemljo krastÂŤ, ampak le za iskanje sledi za onesnaĹženo zemljo enega od celjskih vrtcev. Sledi vodijo proti Ĺ aleĹĄki dolini in Dolenjski. Preiskovalci so menda ĹĄe na delu. V Ĺ˝alcu pa izginja gozd. Le da tu, Ä?eprav vsem ni povsem vĹĄeÄ?, povsem legalno. Arnovski gozd, kjer je imela nekoÄ? velike naÄ?rte velenjska Era, se res spreminja v veliko poslovno cono. Namesto gozda dreves bo tu gozd gospodarskih in podobnih objektov. Nekateri Ĺže stojijo, nekatere gradijo, druge bodo ĹĄe zaÄ?eli. Zaradi velikega zanimanja bodo gradnji namenili ĹĄe veÄ? (Arnovskega) gozda. ObmoÄ?je je zanimivo tudi zaradi bliĹžine prikljuÄ?ka na avtocesto. In kot sliĹĄimo, naj bi ta prikljuÄ?ek ĹĄe posodobili, saj se z izgradnjo poslovne cone obeta ĹĄe veÄ?ji promet. Velik del Slovenije je bil pred dnevi tudi v znamenju kolesarske dirke. Na naĹĄem obmoÄ?ju tako na skrajnem vzhodu kot zahodu. Od RogaĹĄke Slatine do PavliÄ?evega sedla. ÄŒeprav so se kolesarji ponekod vozili po slabih cestah, so jim LaĹĄÄ?ani in Celjani pot vendarle polepĹĄali. Tik pred dirko so asfaltirali skoraj dva kilometra ceste med Celjsko koÄ?o in Svetino, in to v res rekordnem Ä?asu. In s tem dokazali, kaj se zmore, Ä?e se hoÄ?e. Seveda pravijo, da te obnove niso naredili (le) zaradi dirke, ampak zato, ker tamkajĹĄnji krajani potrebujejo boljĹĄo cestno povezavo. Ob Ĺže omenjeni kolesarski dirki so v Obsotelju naredili ĹĄe korak

UredniĹĄtvo: Boris ZakoĹĄek (direktor in v. d. odgovorni urednik), Milena KrstiÄ? Planinc (pomoÄ?nica urednika), Tatjana PodgorĹĄek (novinarji), Mira ZakoĹĄek (urednica radia), Mojca Ĺ truc, Tina Felicijan, Janja KoĹĄuta Ĺ pegel (tehniÄ?na urednica), TomaĹž GerĹĄak (oblikovalec). Marketing: Jure BeriÄ?nik, Bernarda Matko.

dalje pri razvoju kolesarstva. Ĺ˝upana RogaĹĄke Slatine in PodÄ?etrtka sta podpisala pogodbo za vzpostavitev sistema za samopostreĹžno izposojo koles na trasi med tema krajema. Kot smo na kratko Ĺže pisali, bo na tej trasi ĹĄest postaj, po tri v vsaki obÄ?ini, za izposojo koles na ÂťsamopostreĹžniÂŤ naÄ?in. Na njih bodo uporabniki lahko kolo ÂťvzeliÂŤ ali ga pustili. Na vseh ĹĄestih postajah bo na voljo 42 koles. Tovrstni samopostreĹžni kolesarski promet naj bi stekel Ĺže to poletje. Z vse bolj poletnim vremenom pa mnogi vse bolj pogledujejo proti vodi. Seveda ne taki, kot so jo doĹživeli v Ĺ marju, ko je osrednje obmoÄ?je kraja plavalo, ampak vodi za hlajenje vroÄ?ine. V Celju so v soboto odprli prenovljeno mestno kopaliĹĄÄ?e; ker vremenu ne verjamejo povsem, so uredili ogrevanje vode. Tako bodo lahko tudi podaljĹĄali kopalno sezono. KonjiÄ?ani pa bodo, kot smo Ĺže pisali, letoĹĄnje poletje ostali na suhem. RuĹĄenja starega bazena so se Ĺže lotili, nato jih Ä?aka gradnja novega. ÄŒez leto naj bi kopalci Ĺže skoÄ?ili vanj. Letos pa se lahko KonjiÄ?ani v svoji obÄ?ini kopajo v bazenu na Zbelovem. Ta je Ĺže odprt. Novost, novo ĹĄportno igriĹĄÄ?e, pa so Ĺže odprli tudi na VideĹžu v ĹĄentjurski krajevni skupnosti Vrbno – Podgrad. To je ĹĄe zadnja od trinajstih KS v tej obÄ?ini, ki je dobila tako igriĹĄÄ?e. V Ĺ entjurju pa je Ĺže tudi padla odloÄ?itev, da bodo zaÄ?eli graditi novo ĹĄportno dvorano HruĹĄevec. V LaĹĄkem je seveda Ĺže zdavnaj padla odloÄ?itev, da tudi letos glasbeno-turistiÄ?ni spektakel Pivo in cvetje spet bo. Do zaÄ?etka je sicer ĹĄe slab mesec, a Ä?eprav kakĹĄnih veÄ?jih sprememb naj ne bi bilo, priprave Ĺže teÄ?ejo. No, pomembno popestritev bo pripravilo druĹĄtvo MoĹžnar, katerega Ä?lani bodo vsako popoldne ÂťrisaliÂŤ etnografske razglednice LaĹĄkega. Pa ĹĄe to: ne le na drĹžavni ravni, tudi v Celju je Ä?as za spremembe! Tako v tem kneĹžjem mestu menijo nekateri, ki so podprli kandidaturo Sandija Sendelbaha za novega Ĺžupana. Kot je znano, bo po dvajsetih letih Ĺžupanovanja za to mesto znova kandidiral tudi aktualni Ĺžupan Bojan Ĺ rot. Sendelbaha podpira lokalna stranka Odprto Celje, njihov cilj pa je jasen: odprto Celje. Oba kandidata se dobro poznata. Tudi novi kandidat je Ĺže dolga leta zaposlen na celjski obÄ?inski upravi. Morda pa se jima bo pri kandidaturi pridruĹžil ĹĄe kdo ter s tem popestril jesenske lokalne volitve.

SedeĹž uredniĹĄtva in uprave: 3320 Velenje, KidriÄ?eva 2a, p. p. 202, telefon (03) 898 17 50, telefax (03) 897 46 43. TRR - Nova LB, Velenje: 02426 -0020133854 E-poĹĄta: press@nascas.si Oblikovanje in grafiÄ?na priprava: NaĹĄ Ä?as, d. o. o.

đ&#x;”˛

k

Tisk: Tiskarna SET, d. d. NenaroÄ?enih fotografij in rokopisov ne vraÄ?amo! Po zakonu o DDV je “NaĹĄ Ä?asâ€? uvrĹĄÄ?en med proizvode informativnega znaÄ?aja za katere se plaÄ?uje davek po 9,5% zniĹžani stopnji. Letno izide 52 ĹĄtevilk.


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 3

3

AKTUALNO

21. junija 2018

Odlaganja zemlje brez dovoljenj ne bodo dopustili Velenjski svetniki sklenili preddopustniĹĄko sejo, na kateri so dorekli kar 41 zadev – Dodatnega onesnaĹževanja v obÄ?ini ne bodo dovoljevali – Znani letoĹĄnji obÄ?inski nagrajenci Mira ZakoĹĄek

Velenje, 19. junija – Velenjski svetniki so se zbrali na preddopustni seji. ÄŒe se ne bo zgodilo niÄ? posebnega, bodo znova zasedali septembra. Opravili so vse, kar so si zastavili, to pa je bilo kar 41 zadev, med njimi kar nekaj poroÄ?il javnih zavodov o opravljenem delu v preteklem letu, dopolnili so nekatere odloke o ustanovitvi javnih zavodov, razreĹĄili premoĹženjska vpraĹĄanja in potrdili letoĹĄnje obÄ?inske nagrajence.

treba uporabiti vsa sredstva, da to prepreÄ?ijo. Severju je odgovoril Ĺžupan Bojan KontiÄ? in pojasnil, da je po pravilih za vsako zemljo, ki jo odlagajo na omenjenem nasipu, potrebno posebno dovoljenje

predlog komisije za priznanja in nagrade. Na slavnostni seji ob obÄ?inskem prazniku bodo grbe prejeli ÄŒebelarsko druĹĄtvo MlinĹĄek, Skupina Veplas in Nogometni klub Rudar Velenje. Podelili bodo

nastopi 19. novembra letos. Svetniki so dopolnili tudi statutarno pravno komisijo, v katero so imenovali Miroslava PernovĹĄka (NSi).

OnesnaĹževanja ne bodo dovoljevali Dolgo so se zadrĹžali ob svetniĹĄkem vpraĹĄanju, ki ga je postavila Aleksandra VasiljeviÄ? (SD) na temo morebitnega odlaganja zemlje na nasip med Velenjskim in Ĺ oĹĄtanjskim jezerom. Pohvalila je obÄ?insko vodstvo, ki je takoj zahtevalo analize. Ĺ˝upan Bojan KontiÄ? je spomnil, da Ĺže nekaj Ä?asa na tem nasipu ni vse tako, kot bi moralo biti, da so na to opozorili odgovorne Ĺže pred Ä?asom. Tudi danes se z velenjske plaĹže s prostim oÄ?esom vidi, da del nasipa ni dovolj visok. Ko so sliĹĄali, da bodo sem vozili zemljo iz Arnovskega gozda, so se skuĹĄali dogovoriti za odĹĄkodnine zaradi uporabe obÄ?inskih cest, pa niso bili uspeĹĄni, Ä?eĹĄ da tudi ta podjetja plaÄ?ujejo davke. Takoj, ko so sliĹĄali, da naj bi tu odlagali tudi zemljo iz Celja, so zahtevali analize od vseh odgovornih. Odgovor so za zdaj prejeli le od Premogovnika, ki pa je zagotovil, da analize zemlje redno opravljajo. V razpravi so sodelovali ĹĄtevilni svetniki, med njimi Franc Sever (Vsi v isto smer Sever), ki je vpraĹĄal, zakaj tja ne smejo voziti zemlje tukajĹĄnji podjetniki in obÄ?ani, in Tone De Costa (SDS), ki je poudaril, da dodatnega onesnaĹževanja doline, ki je bila Ĺže tako zelo prizadeta, nikakor ne smejo veÄ? dovoljevati, zato je

Direktor obÄ?inske uprave mag. Iztok Mori, Ĺžupan Bojan KontiÄ?, Aleksandra ForĹĄtner in Brigita FuÄ?ik

ĹĄtevilne naloĹžbe, ki so jih v zadnjem obdobju udejanjili v viĹĄini veÄ? kot 10 milijonov evrov, v velikem deleĹžu s pomoÄ?jo nepovratnih evropskih in drĹžavnih sredstev.

Za ĹĄtipendije 50 tisoÄ? evrov V proraÄ?unu so svetniki Ĺže ob njegovem sprejemu zagotovili 50 tisoÄ? evrov za ĹĄtipendije za deficitarne poklice, zdaj pa sprejeli tudi odlok o ĹĄtipendiranju. Sprejeli so ga soglasno, posebej pa sta ga podprla dr. Franc Ĺ˝erdin (SD), ki si je Ĺželel, da bi v prihodnje zagotovili za te namene ĹĄe veÄ? sredstev. Zadovoljstvo pa je izrazil tudi mag. Albin VrabiÄ? (SDS), ki je to odloÄ?itev ocenil za zelo pomembno. Tudi on je predlagal veÄ? sredstev za te namene, tudi za ceno kakĹĄnega Âťbetona manjÂŤ. Odlok je pohvalil tudi samostoj-

ni svetnik Matej Jenko, saj je pomemben za mlade. Izrazil je upanje, da bodo to ĹĄe izpopolnili.

KSENA se sme zadolĹžiti za 100 tisoÄ? evrov Javni zavod KSENA se sme zadolĹžiti za 100 tisoÄ? evrov, ki jih potrebuje za naÄ?rtovane naloĹžbe. Svetniki so namreÄ? s tem soglaĹĄali, jamstvo za takĹĄno odloÄ?itev pa je njihovo uspeĹĄno delo.

Uskladili ĹĄtevilne odloke o ustanovitvi Skladno z novo zakonodajo so svetniki dopolnili ĹĄtevilne odloke o ustanovitvi javnih zavodov. Glede na to, da na osnutka odlokov ni bilo pripomb, so jih prekvalificirali v predloge in tudi te potrdili. đ&#x;”˛

Imenovali obÄ?insko volilno komisijo Jeseni so pred nami lokalne volitve in velenjski svetniki so Ĺže imenovali obÄ?insko volilno komisijo za mandatno obdobje ĹĄtirih let. Predsednica je Milena BukviÄ? DeĹžman (komisijo je vodila Ĺže doslej), njen namestnik pa je mag. GaĹĄper Ĺ karja. ÄŒlanica je Viljemina Dremel, njen namestnik pa Dejan ValenÄ?ak. ÄŒlan je tudi Andrej Vrbec, njegova namestnica pa Slavka Ocepek. ÄŒlanica je ĹĄe Jelka Sever-ÄŒasl, njen namestnik pa Denis Ĺ temberger. Poleg tega pa so spremenili sklep o doloÄ?itvi volilnih enot in ĹĄtevila Ä?lanov svetov krajevnih skupnosti. To so naredili za Gorico, PleĹĄivec in Podkraj. Na Gorici se jim je zaradi naselitve novih blokov, poveÄ?alo ĹĄtevilo prebivalcev, v ostalih dveh pa niso bili logiÄ?no razporejeni po voliĹĄÄ?ih.

Na tokratni seji so svetniki dorekli kar 42 zadev

ARSO. Potrebovali bi ga tudi za vsako, ki bi jo vozili iz lokalnih okolij. TakĹĄen naÄ?in obÄ?ina zagovarja, tega se bo drĹžala in to priÄ?akuje seveda tudi od vseh ostalih. Za zemljo iz Arnovskega gozda dovoljenje imajo, ne pa za katero koli drugo zemljo.

tudi tri plakete Mestne obÄ?ine Velenje, in sicer Gibanju mladi raziskovalci za razvoj Ĺ aleĹĄke doline, ÄŒebelarski druĹžini Vinska Gora in Lojzki Stropnik.

Znani letoĹĄnji obÄ?inski nagrajenci

Dosedanja direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny bo to kulturno ustanovo vodila ĹĄe naslednjih pet let. Svetniki so njeno delo dobro ocenili. Nov mandat

Svetniki so soglasno potrdili letoĹĄnje obÄ?inske nagrajence na

Barbari Pokorny ĹĄe en mandat

PremoĹženjska bilanca obÄ?ine se je poveÄ?ala za 1,25 milijona evrov PremoĹženje Mestne obÄ?ine Velenje je ob koncu lanskega leta znaĹĄalo skoraj 239,5 milijona evrov in se je v enem letu poveÄ?alo za milijon 250 tisoÄ? evrov. V to sodi premoĹženje krajevnih skupnosti, obÄ?ine, vseh vrtcev, ĹĄol, Lekarne Velenje, Zdravstvenega doma ter vseh javnih zavodov. Na poviĹĄanje premoĹženjske bilance so vplivale

Sejo bodo zaÄ?eli z odstopom Ĺ oĹĄtanj – Ĺ oĹĄtanjske svetnice in svetniki se bodo na zadnji seji pred poletnimi poÄ?itnicami sestali v sredo, 27. junija ob 14. uri. Ĺ˝upan Darko Menih je na dnevni red uvrstil 15 toÄ?k. Sejo bodo zaÄ?eli z odstopom Ä?lanice obÄ?inskega sveta Mateje Kumer. Odstopila je, ker se je zaposlila v upravi ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj, funkciji Ä?lana obÄ?inskega sveta in delo v obÄ?inski upravi namreÄ? nista zdruĹžljivi. Kumrova je bila izvoljena na Listi Borisa GoliÄ?nika, po izstopu iz njegove svetniĹĄke skupine je delovala kot samostojna svetnica. Ustrezne postopke za njeno nadomestitev v 20-Ä?lanskem Svetu ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj bo izvedla obÄ?inska volilna komisija. Najverjetneje jo bo z Liste Borisa GoliÄ?nika nasledila UrĹĄka Kurnik. đ&#x;”˛

mkp

Na rekonstrukcijo drĹžavnih cest bomo morali ĹĄe poÄ?akati Velenje, 15. junij – Tako kot ĹĄe marsikaj drugega bo na novo vlado morala poÄ?akati rekonstrukcija katastrofalne ceste KavÄ?e–LoĹžnica in naprej proti Polzeli. Ĺ˝upan Mestne obÄ?ine Velenje Bojan KontiÄ? je namreÄ? na ministra za infrastrukturo naslovil pismo, v katerem opozarja na zelo slabo stanje drĹžavnih cest v obÄ?ini in zahteva seznanitev s postopki in terminskim planom rekonstrukcije cest. Na Direkciji za infrastrukturo je dobil odgovor, da ne morejo podati bolj natanÄ?nih terminskih planov, ker pripravljajo novelirano dokumentacijo in pridobivajo potrebna zemljiĹĄÄ?a. Ĺ˝upan je Ĺže 17. maja na ministra za infrastrukturo naslovil pismo, v katerem opozarja na

zelo slabo stanje drĹžavnih cest v obÄ?ini Velenje – gre predvsem za ĹĄtiripasovno Ĺ aleĹĄko cesto s pripadajoÄ?imi kriĹžiĹĄÄ?i in del KidriÄ?eve ceste, Partizanske ceste in ceste KavÄ?e–LoĹžnica. Izrazil je skrb za varnost obÄ?anov in zaradi tega zahteval seznanitev s postopki in terminskim planom rekonstrukcije omenjenih drĹžavnih cest. Direkcija za infrastrukturo (direkcija) je v svojem pismu predstavila okviren naÄ?rt rekonstrukcij drĹžavnih cest v mestni obÄ?ini Velenje, ki so nujno potrebne obnove. ZaÄ?eli so izdelovati novelirane projektov za Ĺ aleĹĄko cesto, ki bodo vkljuÄ?evali tudi 550 metrov dolg odsek KidriÄ?eve ceste ter kriĹžiĹĄÄ?e Ĺ alek. Po zakljuÄ?enih

postopkih novelacije bodo priÄ?eli pridobivati potrebna zemljiĹĄÄ?a. Ocenjujejo, da bi lahko razpis za gradnjo objavili konec leta 2019. Julija naÄ?rtujejo pripravo razpisne dokumentacije za preplastitev del ceste Pesje–Velenje. Projekt obnove KavÄ?e–LoĹžnica vkljuÄ?uje rekonstrukcijo ceste Velenje–DoberteĹĄa vas, ki bo vkljuÄ?evala tudi ureditev odvodnjavanja in izgradnjo hodnikov za peĹĄce skozi naselja. Izvajajo parcelacijo, sledijo odkupi zemljiĹĄÄ?. Predvidevajo, da bodo razpis za gradnjo objavili letos. Ĺ e v tem mesecu je predvidena objava razpisa za preplastitev ceste skozi naselje LoĹžnica v dolĹžini okoli 400 metrov. V teku je novelacija projektne dokumentacije za ureditev Ki-

driÄ?eve ceste, ki se vodi v sklopu investicijskega projekta Velenje– Ĺ kale. Po odkupu zemljiĹĄÄ?, ki je predviden letos, bodo objavili razpis za gradnjo. Direkcija nam je sporoÄ?ila, da so za rekonstrukcije cest vse aktivnosti v teku, da pa nam ĹĄe ne morejo posredovati konÄ?ne verzije projektne dokumentacije. Ker te slabe ceste in teĹžave z njimi niso predmet obravnave od vÄ?eraj, je pravzaprav naravnost nerazumljivo, kako se odlaĹĄa in kako dolgo se pripravljajo pri nas vsi potrebni postopki, Ä?eprav bi bilo logiÄ?no, da bi potrebno gradivo Ĺže zdavnaj leĹžalo v predalih in le Ä?akalo ustrezno finanÄ?no đ&#x;”˛ potrditev.

objavlja

javni razpis za dodelitev ĹĄtipendij dijakom za deficitarne poklice za ĹĄolsko leto 2018/2019 Vsebina razpisa (razpisna podroÄ?ja, pogoji za dodelitev sredstev) je objavljena na spletnih straneh Mestne obÄ?ine Velenje (www.velenje.si – Javne objave) Rok za oddajo prijav je 18. julij 2018 do 9. ure.


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 4

4

GOSPODARSTVO

Veplas med svetovno elito

Hisense uspeĹĄno kupuje delnice Gorenja

DruĹžba Veplas Velenje ob 40-letnici obstoja pripravila sreÄ?anje zaposlenih in njihovih druĹžinskih Ä?lanov – Znova pred pomembno odloÄ?itvijo: naprej sami ali s strateĹĄkim partnerjem Tatjana PodgorĹĄek

Velenje, 16. junija – DruĹžba Veplas Velenje letos praznuje 40-letnico obstoja. Ob tej priloĹžnosti je vodstvo druĹžbe pripravilo ob Restavraciji Jezero v Velenju druĹžabno sreÄ?anje delavcev in njihovih druĹžinskih Ä?lanov, nanj pa so povabili tudi vse veÄ?je poslovne partnerje. DruĹženje so popestrili s ĹĄportnimi igrami in krajĹĄo slovesnostjo. Franc Vedenik, predsednik upravnega odbora druĹžbe, je zbranim med drugim dejal, da so lahko ponosni na rezultate dela, saj ni uspelo vsakomur to, kar je njim. Ĺ tiri desetletja delovanja so zaznamovali vzponi in padci, reorganizacije, vendar so iz vseh kriznih trenutkov izĹĄli kot zmagovalci. Ĺ e veÄ?. ÂťUspelo se nam je prebiti med svetovno znane predelovalce kompozitov. Za prihodnost imamo jasno vizijo in strategijo.ÂŤ Nam pa je Vedenik ĹĄe dejal, da so obdobje delovanja druĹžbe najbolj zaznamovali razpad Jugoslavije, lastninjenje druĹžbe, v kateri ni manjkalo notranjih trenj, nato precejĹĄnja vlaganja v posodobitev tehnologije in varovanje okolja, pomanjkanje lastnega denarja za velike naloĹžbe, razvoj novih programov. Danes je Veplas svetovno znan proizvajalec kompozitnih

21. junija 2018

Franjo Bobinac je dejal, da so v Gorenju ponosni, da je Hisense, ki je ena najveÄ?jih druĹžb v zabavni elektroniki, klimatskih naprav in hladilnikov, v Gorenju prepoznal tisto platformo, ki lahko razvija svoje blagovne znamke v Evropi. Hisense si po njegovih besedah Ĺželi razvijati vse lastne blagovne znamke Gorenja. „Obeta se nam lepa prihodnost, ker Hisense gleda tudi na rast in razvoj delovnih mest, zagotavlja nam, da ostajamo v Sloveniji in Gorenje na nek naÄ?in v prihodnje postaja razvojni in produkcijski center za skupino Hisense za Evropo,“ je ĹĄe dejal Bobinac. Svoj deleĹž v Gorenju je prodala tudi Kapitalska druĹžba (16,37) za kar je iztrĹžila 48 milijonov evrov. Prevzemna ponudba druĹžbe Hisense velja ĹĄe do 26. junija in bo oÄ?itno zelo uspeĹĄna.

Terme TopolĹĄica imajo veÄ?inskega lastnika Ljubljana, DruĹžba Intus invest, katere po 50-odstotna lastnika sta Peter Krivc in Axor holding, je v prevzemni ponudbi za Naravno zdraviliĹĄÄ?e TopolĹĄica pridobila 29,07 odstotka delnic. Ob objavi ponudbe je imela v lasti 32 odstotkov delnic, lastniĹĄki deleĹž v ZdraviliĹĄÄ?u je tako zviĹĄala nad 61 odstotkov. Kot izhaja iz obvestila o izidu prevzemne ponudbe, je bila s tem ponudba, ki je trajala od 17. maja do 13. junija, v njej pa so za delnico ponudili 26 evrov, uspeĹĄna. Sprejelo jo je 21 akceptantov, ki so bili imetniki 17.048 delnic. Uprava term je maja prevzemno ponudbo ocenila za „v interesu ciljne druĹžbe, saj ji prevzem zagotavlja finanÄ?ne temelje za poslovanje v skladu z zastavljeno strategijo in zagotavlja dodatne potenciale za razvoj“. đ&#x;”˛

mz

V mozaik uspeĹĄnega razvoja druĹžbe je dal vsak zaposleni svoj kamenÄ?ek, je bilo sliĹĄati na krajĹĄi slovesnosti ob praznovanju jubileja.

Vse veÄ?ji in boljĹĄi

materialov, bolj poznam v tujini kot doma. Poznajo jih mnogi svetovni znani giganti, kot so Cartago, Siemens, John Deere, ArjoHuntleigh. Po besedah Franca Vedenika so pred njimi veliki izzivi, znova so pred zelo pomembno odloÄ?itvijo, kako obvladovati nadaljnjo rast. ÂťNaĹĄ cilj je v zelo bliĹžnji prihodnosti doseÄ?i 50 milijonov evrov realizacije, danes smo blizu 25 milijonov evrov. Zelo hitro lahko

doseĹžemo 100 milijonov evrov. VpraĹĄanje pri tem pa je, ali sami ali s strateĹĄkim partnerjem. V podjetje prihajajo zelo pomemb- Podjetje Mega M kupilo stekleno direkcijo zaradi rasti in ĹĄiritve ni, v svetu spoĹĄtovani partnerji, vendar se ne bomo prodali ali raz- ponudbe – Za projekt Eureka 200 tisoÄ? evrov nepovratnega prodali. ÄŒe bo strateĹĄki partner evropskega denarja priĹĄel z dobrimi nameni, bomo ÂťugrizniliÂŤ, sicer ne,ÂŤ je ĹĄe dejal Franc Vedenik. dnimi funkcionalnostmi. Gre za nergijo bolj uÄ?inkovita. Pri iskanju Tatjana PodgorĹĄek đ&#x;”˛ mz storitve z dodano vrednostjo, ki ustreznega so imeli kar nekaj PoroÄ?ali smo Ĺže, da je eno vo- bodo uporabnikom poenostavile izzivov, na koncu so se odloÄ?ali dilnih podjetij v sodobnih tele- vsakdanjo uporabo telekomunika- med dvema, in sicer med podjekomunikacijskih tehnologijah cijskih in IT sredstev. Povezujemo tjem iz BudimpeĹĄte in iz Zagreba. v Sloveniji Mega M iz Velenja mobilno telefonijo z IT sistemi, OdloÄ?ili so se za slednjega zaradi kupilo stekleno direkcijo Pre- kar bo uporabnikom olajĹĄalo nekoliko boljĹĄih kompetenc na mogovnika Velenje. Direktorja podroÄ?ju telekomunikacij in blipodjetja Miran in Matej MeĹža Ĺžine, saj je potrebna veÄ?kratna Projekt Eureka je pravita, da cena nakupa ni toliko izmenjava znanj ter izkuĹĄenj. Âť vreden 720 tisoÄ? pomembna kot razlogi. Ti so v Aktivnosti za zdaj teÄ?ejo odliÄ?no, skladu z razvojnimi naÄ?rti. ÂťPodpred nami je ĹĄe leto in pol razvoevrov, z razpisom jetje raste in s tem se poveÄ?ujejo ja, preden bomo lahko reĹĄitve pa so pridobili tudi prostorske potrebe. V obstodali na trg.ÂŤ Projekt je vreden dobrih 200 tisoÄ? jeÄ?ih smo Ĺže devet let.ÂŤ Zatrdila 720 tisoÄ? evrov, z razpisom so evrov nepovratnega pridobili dobrih 200 tisoÄ? evrov sta, da so primerne prostore iskali dalj Ä?asa, moĹžnosti so videli v nepovratnega denarja. denarja. Stari vasi, v igri je bil tudi nakup S ĹĄiritvijo dejavnosti velenjski stavbe nekdanje Ere, na koncu so se odloÄ?ili za stekleno direkcijo. Nakup jim bo omogoÄ?il nadaljnjo ĹĄiritev in rast. Obnovitvena dela so v polnem zamahu, po naÄ?rtih naj bi se na novo lokacijo preselili KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o. v mesecu dni.

â?ą

KoroĹĄka cesta 37/b, 3320 Velenje www.kp-velenje.si

Projekt Eureka

ÄŒestitamo za dan drĹžavnosti! 080 80 34 BREZPLAÄŒNA Ĺ TEVILKA

Miran in Matej MeĹža sta pritrdilno odgovorila na vpraĹĄanje, ali je k odloÄ?itvi o nakupu prispeval tudi uspeh na evropskem razpisu Eureka, ki je letos pomladi potrdil njihov projekt, v okviru katerega bodo razvili napredne storitve z dodano vrednostjo. Te bodo uporabnikom prinesle dodatne funkcionalnosti mobilnih telekomunikacij, ponudili jih bodo tudi drugim mobilnim operaterjem. ÂťTrenutno na nasiÄ?enem trgu mobilnih telekomunikacij vlada boj med posameznimi operaterji, glavno vlogo pa igra nenehno niĹžanje cen paketov in tekmovanje po metodi ÂťveÄ? za manjÂŤ. Vedno veÄ? storitev in vedno manj prihodkov dolgoroÄ?no slabo vpliva na razvoj same panoge in telekomunikacijskih omreĹžij. Uporabniki pa zahtevajo kakovostne storitve, omreĹžje, boljĹĄo pokritost. Z zniĹžanjem cen se od tega cilja oddaljujemo. UporabniĹĄko izkuĹĄnjo telefoniranja Ĺželimo nadgraditi z novimi, inovativnimi in napre-

Miran in Matej MeĹža: ÂťNa evropskem razpisu Eureka smo ocenjevalce prepriÄ?ali z veÄ? naprednimi storitvami z dodano vrednostjo.ÂŤ

delo, od njega pa ne bo zahtevalo dodatne interakcije.ÂŤ Sogovornika ĹĄe dodajata, da to ne bo primerna reĹĄitev samo za domaÄ?e, ampak tudi tuje operaterje. ReĹĄitve bodo predvidoma na trg uvrstili leta 2020, ciljajo pa na razvitejĹĄe trge z boljĹĄimi trĹžnimi razmerami, pri katerih cena ni edino merilo za izbor storitev, ter z bolj razvitim podroÄ?jem telekomunikacij. Bodo na teh trgih delovali sami ali s poslovnimi partnerji? ÂťMeĹža odgovarjata, da je Eureka mednarodni projekt, zato je potreben pri tem tudi mednarodni partner. Eureka podpre oba, ker sta s si-

Mega M ne le utrjuje svoj poloĹžaj v sodobni telekomunikaciji, ampak tudi poveÄ?uje trĹžni deleĹž. Miran in Matej MeĹža zagotavljata, da ga poveÄ?ujejo na vseh segmentih. Z rezultati so zadovoljni. V letoĹĄnjem prvem Ä?etrtletju so te izboljĹĄali za 20 odstotkov v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. KakĹĄen trĹžni deleĹž ÂťlovijoÂŤ? ÂťNaĹĄ cilj je nadaljnja rast, kakovost storitev in zadovoljstvo strank in ne toliko velikost trĹžnega deleĹža,ÂŤ sta ĹĄe dejala Miran in Matej MeĹža. đ&#x;”˛


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 5

GOSPODARSTVO

21. junija 2018

Hotel Paka srediĹĄÄ?e druĹžabnega in poslovnega dogajanja v mestu Po prenovi leta 1998 je postal poslovno-konferenÄ?ni hotel in v dvajsetih letih gostil 5000 konferenc, seminarjev in drugih poslovnih dogodkov – V dvajsetih letih zabeleĹžili veÄ? kot 200 tisoÄ? obiskovalcev Mira ZakoĹĄek

Velenje, 19. junija – Hotel Paka beleĹži dvajsetletnico prenove, ki je pomenila tudi novo vsebino, postal je poslovno-konferenÄ?ni hotel. S tem so ĹĄe okrepili njegovo podobo in prepoznavnost, ki so jo nadgrajevali vse od leta 1961. V tistem obdobju je bil hotel znan po vsej takratni Jugoslaviji. Med drugim je gostil predsednika Tita in predsednike neuvrĹĄÄ?enih drĹžav. Jubilej so obeleĹžili v torek zveÄ?er, ko so povabljenim gostom ponudili posebno jubilejno torto in jubilejni hiĹĄni koktajl. V avli hotela bo na voljo ogled razstave, ki so jo pripravili v sodelovanju z Muzejem Velenje ob 20-letnici poslovno-konferenÄ?nega hotela. Ĺ˝e veÄ? kot dve desetletji sodi Hotel Paka pod okrilje Gorenja Gostinstva. Direktorja Stanka BrunĹĄka smo povabili na pogovor. Gorenje Gostinstvo je Ĺže zdavnaj preseglo svojo osnovno dejavnost (skrb za malice za zaposlene) in je pomemben ponudnik gostinske dejavnosti v Ĺ aleĹĄki dolini, s catering ponudbo pa kar po vsej Sloveniji. ÂťPod naĹĄim okriljem delujejo poleg hotela Paka ĹĄe restavracije Jezero, Arkada, Gostilna pri knapu, v najemu imamo tudi Restavracijo pod Jakcem, kjer lahko postreĹžemo do 500 gostov, upravljamo pa tudi Vilo Herberstein. Gostinstvo se vse bolj ÂťseliÂŤ na teren. PravoÄ?asno smo razvili naĹĄo catering ponudbo. Tako lahko na terenu postreĹžemo tudi do 2000 ali veÄ? gostov. Glavna dejavnost je zagotavljanje malic za zaposlene v podjetjih, ki jih pripravljamo na 57 lokacijah po

Sloveniji in za dijake Ĺ olskega centra Velenje.ÂŤ Ko je Gorenje prevzelo Hotel Paka, ga je bilo treba prenoviti, novim razmeram pa ste prilagodili tudi njegovo vsebino? ÂťVodstvo Gorenja je zaznalo potrebo po primernih nastanitvenih kapacitetah za poslovne goste, poleg tega je bil konferenÄ?ni turizem pred dvajsetimi leti nova priloĹžnost na trgu in iz tega je izhajala usmeritev v

ÂťOb prenovi smo zagotovili za tovrstne dogodke res vso potrebno opremo in prostore in si kar hitro pridobili dobre reference. In tako se je dober glas hitro razĹĄiril. V dvajsetih letih smo gostili veÄ? kot 5000 konferenc, seminarjev in drugih poslovnih dogodkov.ÂŤ Pa tudi ĹĄportniki so vaĹĄi pogosti gostje? ÂťRokometaĹĄi Rokometnega kluba Gorenje so naĹĄi gostje, gostili pa smo tudi ĹĄtevilne ĹĄportne ekipe

Del ekipe Hotela Paka, prazniÄ?no torto reĹže direktor Gostinstva Stanko BrunĹĄek

poslovno-konferenÄ?ni hotel, ki smo ga sveÄ?ano odprli 19. junija leta 1998,ÂŤ ÄŒeprav je Velenje slabo povezano s srediĹĄÄ?em Slovenije, vam je uspelo v Hotel Paka pritegniti poslovna sreÄ?anja, seminarje in podobne dogodke ter udeleĹžence iz vse drĹžave, pa tudi tujine?

iz vsega sveta. NaĹĄi redni gostje hotela so tudi ĹĄportniki, ĹĄportne ekipe in klubi tudi iz bolj oddaljenih drĹžav severne Evrope, BliĹžnjega vzhoda, Afrike in Azije.ÂŤ ÄŒeprav je njegova osnovna vsebina takĹĄna, pa ste s svojo kavarno in restavracijo dosegli, da je Hotel Paka postal tudi srediĹĄÄ?e

Pripraviti se je treba na staranje prebivalstva Iz nekaterih vodilnih svetovnih ekonomij prihajajo opozorila, da se gospodarska rast ohlaja. Slovenija pa za zdaj po vseh kazalcih stoji dobro, nam pa bodo nekatera opozorila mednarodnih ustanov, Ä?e Ĺže domaÄ?ih ne posluĹĄamo radi, poÄ?asi le morala leÄ?i v uho in moĹžgane. Eno od njih je gotovo naĹĄe demografsko vpraĹĄanje. Slovenija po ugotovitvah Organizacije za ekonomsko sodelovanje OECD potrebuje celovito davÄ?no reformo, s katero se bo pripravila na staranje prebivalstva. StroĹĄki za pokojninski sistem, zdravstveni sistem in dolgoroÄ?no oskrbo bodo namreÄ? Ĺže v nekaj desetletjih zelo porasli, zato se je treba zaÄ?eti pripravljati, da bodo ljudje v Sloveniji delali dlje. To je na novinarski konferenci v Ljubljani opozoril Bert Brys iz centra za davÄ?no politiko in administracijo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj. In kaj predlaga OECD? ZniĹžanje prispevkov za socialno varnost, ki bi jih nadomestili s spremembami pri dohodnini, z davkom na nepremiÄ?nine in morda tudi razĹĄiritvijo osnove za davek na dodano vrednost. đ&#x;”˛

druĹžabnega Ĺživljenja v mestu? ÂťVeliko kratkotrajnih gostinskih zgodb s klavrnim koncem smo Ĺže videli, zato smo ĹĄe posebej ponosni, da hotelu uspeva Ĺže dvajset let. V hotelu se sreÄ?ujejo naĹĄi meĹĄÄ?ani, potekajo pa tudi ĹĄtevilni protokolarni dogodki, tako politiÄ?ni kot gospodarski. Pripravili smo ĹĄtevilna poslovna, tudi mednarodna sreÄ?anja. NajveÄ? gostov (v dvajsetih letih smo jih naĹĄteli veÄ? kot 200 tisoÄ?) pa je

bilo iz Italije, NemÄ?ije, Nizozemske, Avstrije, HrvaĹĄke ‌ Pri nas so potekala tudi mnoga osebna sreÄ?anja ob razliÄ?nih jubilejih. Tudi ĹĄtevilne poroke smo Ĺže pripravili in upam, da jih bo ĹĄe veliko. Vse to se dogaja v naĹĄi restavraciji, kjer nudimo tudi samopostreĹžna kosila in ponudbo po naroÄ?ilu, ki pa jo bomo v prihodnje glede na nove trende in spremenjene navade ĹĄe bolj prilagodili Ĺželjam gostov. Za VelenjÄ?ane pa je srce vaĹĄega Hotela Paka vaĹĄa kavarna? ÂťVesel sem, da nam jo je uspelo tako pribliĹžati tukajĹĄnjim prebivalcem, pa tudi obiskovalcem Velenja. Po razliÄ?nih kulturnih in drugih prireditvah, ki jih je v Velenju res veliko, nas obiĹĄÄ?ejo druĹžine s svojimi najmlajĹĄimi, in ko je otrokom najveÄ?ja nagrada za njihov uspeĹĄni nastop naĹĄa tortica ali kepica sladoleda, je to res lep obÄ?utek. To je za nas spodbuda, da skuĹĄamo biti ĹĄe boljĹĄi, zato naĹĄo ponudbo nenehno dopolnjujemo in nadgrajujemo.ÂŤ No, po odliÄ?nih slaĹĄÄ?icah ste dobro poznani, nove pa pripravljate vedno ob jubilejih. Tako je na primer dobilo Velenje ob petdesetletnici svojo tortico, prav posebno pa ste pripravili tudi ob svojem jubileju? ÂťUpam, da bo tudi jubilejna tortica Hotela Paka, ki so jo pripravile naĹĄe slaĹĄÄ?iÄ?arke, dobro sprejeta. Nekatere jubilejne tortice so bile res odliÄ?ne in so postale del naĹĄe stalne ponudbe. Med drugim so to Simfonija (ob 50-letnici Glasbene ĹĄole), Grajsko jabolko (60 let Muzeja Velenje). Del ponudbe tort je stalen, ker se torte odliÄ?no prodajajo in jih ne spreminjamo, del ponudbe

5 pa vedno znova dopolnjujemo in spreminjamo. Tako vsak Ä?etrtek pripravimo eno torto, ki je potem tedenska torta in se glede na odzive gostov lahko uvrsti v stalno ponudbo. V ponudbi imamo preko 30 razliÄ?nih vrst tort, med njimi tudi vse bolj priljubljene presne in LCHF torte.ÂŤ In koliko jih speÄ?ete? ÂťLani smo v naĹĄi kavarni prodali veÄ? kot 74 tisoÄ? kosov tortic in 5800 celih tort po naroÄ?ilu. Postregli smo tudi 13 ton sladoleda s 16 razliÄ?nimi okusi, ki ga pripravljamo sami. Sladoled je danes zelo lahko narediti, ampak narediti zdrav in odliÄ?en sladoled z najboljĹĄimi materiali brez ĹĄkodljivih dodatkov za volumen in okus, pa je umetnost in naĹĄi slaĹĄÄ?iÄ?arji in slaĹĄÄ?iÄ?arke znajo narediti res dober sladoled. Od najboljĹĄih materialov kljub poplavi cenejĹĄih materialov in sadnih baz ne odstopamo.ÂŤ NajveÄ? veselja vam zagotovo prinaĹĄajo zadovoljni gostje, ki se radi vraÄ?ajo, za dobro delo pa ste prejeli tudi kar nekaj priznanj? ÂťPrejeli smo zlato plaketo Gospodarske zbornice Slovenije in se po izboru agencije Connex uvrstili med 15 najboljĹĄih hotelov med 1500 hoteli iz Avstrije, NemÄ?ije, MadĹžarske, Ĺ vice in Slovenije.ÂŤ Pa vaĹĄe Ĺželje ob jubileju? ÂťOb tej priloĹžnosti Ä?estitam in se zahvaljujem sodelavcem hotela Paka in Gorenja Gostinstvo ter vodstvu Gorenja. Iskreno upam, da bo hotel znal ostati na pravi poti s primerno ponudbo ter vztrajal na poti, ki jo je gradil zadnjih dvajset let.ÂŤ đ&#x;”˛

mz


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 6

6

PREGLED TEDNA

OD SREDE do torka

Žabja perspektiva

Mojca Ĺ truc

Sreda, 13. junija

Vlada je ustavila izvrĹĄevanje inte- prebeĹžniki sreÄ?ala v Parizu. gralnega dela drĹžavnega proraÄ?uV grĹĄkem parlamentu se je razNa Univerzi v Mariboru so po- na, saj bodo viĹĄje socialne pomoÄ?i vnela burna razprava o nezaupnitekale volitve. Na mesto rektorja stale najmanj 50 milijonov evrov. ci premierju Aleksisu Ciprasu je bil izvoljen Zdravko KaÄ?iÄ?. po dogovoru med Atenami in Notranja ministrica Vesna Skopjem o novem uradnem imeGyĂśrkĂśs Ĺ˝nidar je v pismu avnu Makedonije. strijskemu kolegu Herbertu Kicklu izrazila nestrinjanje z vajo varovanja meje na mejnem preDenar za izvrĹĄevanje hodu Ĺ pilje, ki sta jo za 25. junij integralnega dela drĹžavnega naÄ?rtovali avstrijska policija in proraÄ?una mora vlada najti v vojska. V njej naj bi veÄ? sto vojaSlovenska vojska je na proĹĄnjo 30 dneh. kov in policistov prikazalo, kako lokalne skupnosti odĹĄla pomagat ustaviti veliko skupino beguncev. Spodnji dom britanskega parla- v ÄŒrnomelj pri odstranjevanju Ĺ panski minister za kulturo menta je na dvodnevnem glaso- posledic neurja s toÄ?o. in ĹĄport Maxim Huerta je po vanju zavrnil amandmaje, ki jih Na Brezjah je potekalo 50. naporoÄ?anju tamkajĹĄnjih medijev je predlagala lordska zbornica, s rodno romanje bolnikov, invaliodstopil, da se je pred desetletjem Ä?imer so poslanci precej podprli dov in starejĹĄih. MaĹĄo je daroval izognil plaÄ?ilu davkov. premierko Thereso May. ljubljanski nadĹĄkof in metropolit Odstopil je tudi gruzijski preZDA so uresniÄ?ile napoved Stanislav Zore. mier Giorgi KvirikaĹĄvili, in sicer predsednika Donalda Trumpa Predsednik SDS Janez JanĹĄa po nizu mnoĹžiÄ?nih protivladnih po sreÄ?anju s Kim DĹžong Unom in njegova soproga sta se v Buprotestov. in za nedoloÄ?en Ä?as prekinile izva- dimpeĹĄti sreÄ?ala z madĹžarskim NemĹĄkemu avtomobilskemu janje velikih vojaĹĄkih vaj ameriĹĄke premierjem Viktorjem Orbanom. koncernu Volkswagen je nemĹĄko in juĹžnokorejske vojske. Ta je JanĹĄi Ä?estital za zmago na toĹžilstvo zaradi goljufanja na teIzraelski premier Benjamin preteklih parlamentarnih volitvah stih izpuĹĄnih plinov pred tremi Netanjahu je priznal napade na v Sloveniji. leti naloĹžilo milijardo evrov kazni. iranske zaveznike v Siriji, a jih V noÄ?nem klubu v venezuelutemeljil s prepreÄ?evanjem na- ski prestolnici Caracas je nekdo raĹĄÄ?anja ĹĄtevila ĹĄiitskih borcev v sproĹžil ploÄ?evinko s solzivcem, preteĹžno sunitski drĹžavi. zaradi Ä?esar je med ljudmi zavladala panika. V stampedu je umrlo 17 ljudi. V bliĹžini RdeÄ?ega trga v Moskvi Predsednik DVK Anton GaĹĄper je taksi zapeljal v mnoĹžico ljudi Volkswagen mora plaÄ?ati milijardo evrov kazni. Frantar je predsedniku Borutu in jih sedem poĹĄkodoval. Kot se Pahorju predal uradni zapisnik je izkazalo, ni ĹĄlo za teroristiÄ?ni Bilo je jasno, da nastaja med o ugotovitvi izida predÄ?asnih nemĹĄko kanclerko Angelo Merkel drĹžavnozborskih volitev, Pahor in notranjim ministrom Horstom pa je po prejemu podpisal ukaz Seehoferjem vse veÄ?ji razkol. o sklicu ustanovne seje novega Merklova je ob tem dejala, da drĹžavnega zbora za 22. junij. bi zavraÄ?anje prebeĹžnikov na Iz SDS so ta dan sporoÄ?ili, da nemĹĄki meji ÂťmoÄ?no ĹĄkodovaloÂŤ bodo na osnovi svojega programa Taksist je zapeljal v mnoĹžico in Evropski uniji. v tednu dni pripravili Âťosnutek ranil sedem ljudi. Generalna skupĹĄÄ?ina ZdruĹže- koalicijske pogodbe, ki bo ponunih narodov je odloÄ?no podprla jen v usklajevanje koalicijskim napad, temveÄ? za preveÄ? utrujeobsodbo Izraela za nasilje in smrt partnerjemÂŤ. nega voznika. veÄ? kot 120 palestinskih civilistov Ruski energetski gigant Gazter potrdila predlog arabske resoprom je obnovil pogovore z JuĹžno lucije za zaĹĄÄ?ito Palestincev na Korejo o gradnji plinovoda, ki okupiranih ozemljih. bi potekal iz Rusije Ä?ez Severno Korejo v njeno juĹžno sosedo. Administracija ameriĹĄkega predsednika Donalda Trumpa Ustanovna seja novega je izpolnila predvolilno obljubo DrĹžavnega zbora bo 22. junija. in zaostrila nadzor na meji z MeDrĹžavna volilna komisija je hiko. Vsak nezakoniti prestop je sprejela poroÄ?ilo o izidu predÄ?aNapeto je bilo v stranki DeSUS. po novem zloÄ?in, zaradi Ä?esar snih drĹžavnozborskih volitev in Svet stranke je namreÄ? razmiĹĄljal so od starĹĄev loÄ?ili skoraj 2000 uradno ugotovila, kateri poslanci o podpori dolgoletnemu predse- otrok, ki so prepuĹĄÄ?eni sami sebi. so bili izvoljeni. dniku Karlu Erjavcu. Naposled jo Potem ko smo sliĹĄali, da so raz- je vendarle veÄ?insko dobil. mere v naĹĄih zaporih nevzdrĹžne, Iz Ministrstva za zunanje zase je oglasil generalni direktor deve so sporoÄ?ili, da je Vasilka Uprave RS za izvrĹĄevanje ka- Sancin novoizvoljena Ä?lanica zenskih sankcij. JoĹže PodrĹžaj je odbora ZdruĹženih narodov za dejal, da se zaveda, da so teĹžave Ä?lovekove pravice. v zaporih zelo resne, a krivde za Italijanski premier Giuseppe nastale razmere ne namerava Conte in francoski predsednik prevzeti, saj se mu zdi, da so za Emmanuel Macron sta se zaradi kadrovsko podhranjenost krive diplomatskega spora med drĹžavapretekle vlade. ma po italijanski zavrnitvi ladje s

Sobota, 16. junija

Petek, 15. junija

ÄŒetrtek, 14. junija

Nedelja, 17. junija

PrimoĹž RogliÄ? je na Dirki po Sloveniji zmagal drugiÄ?.

Da bomo lahko tudi Ä?ez leta praznovali v zeleni domovini, skrbimo za naĹĄe okolje. ÄŒestitke ob dnevu drĹžavnosti!

Trg mladosti 7 | 3320 Velenje t: 03 898 640 10 | 03 898 64 13 | e: info@vsvo.si

www.vsvo.si

21. junija 2018

S kronometrom se je konÄ?ala Dirka po Sloveniji. Zmagal je domaÄ?i kolesar PrimoĹž RogliÄ?. GrÄ?ija in Makedonija sta na slovesnosti ob grĹĄki obali Prespanskega jezera podpisali sporazum, ki uvaja novo drĹžavno ime Severna Makedonija. Nadaljevalo se je nasilje v Nikaragvi. ÄŒeprav sta vlada in opozicija sklenili dogovor o premirju, so neznani storilci zanetili ogenj v druĹžinski hiĹĄi in zaĹžgali ĹĄest Ä?lanov druĹžine. V ĹĄpansko pristaniĹĄÄ?e Valencia so prispele vse tri ladje s skupno 630 prebeĹžniki, ki so jih teden prej z ladjo Aquarius reĹĄili iz

Sredozemlja. V Jemnu je ĹĄe vedno divjala vojna. Kljub poroÄ?ilom, da so jemenske sile, okrepljene s savdsko pomoÄ?jo, iz rok hutijevskih upornikov zavzele letaliĹĄÄ?e v Hudajdi, so uporniki to zanikali in za letaliĹĄÄ?e se je ĹĄe vedno bĂ­la srdita bitka. Mesto Damboa na severovzhodu Nigerije je pretresel dvojni samomorilski napad in napad s protitankovsko raketo. Ubitih je bilo najmanj 31 ljudi, veÄ? ljudi je bilo ranjenih.

Ponedeljek, 18. junija Izvedeli smo, da Evropska komisija ne bo podala mnenja v povezavi s toĹžbo Slovenije proti HrvaĹĄki zaradi krĹĄenja evropskega prava, ki je posledica hrvaĹĄkega nespoĹĄtovanja arbitraĹžne sodbe o meji med drĹžavama. Slovenija je napovedala, da bo zoper HrvaĹĄko vloĹžila toĹžbo. NemĹĄke oblasti so zaradi goljufanja z dizelskimi motorji aretirale prvega moĹža Audia Ruperta Stadlerja. Na nemĹĄkem politiÄ?nem parketu pa je tamkajĹĄnji notranji minister Horst Seehofer zaenkrat

Cerar je dejal, da je prepriÄ?an, da je treba vloĹžiti toĹžbo proti HrvaĹĄki.

nekoliko popustil pri zahtevi, da bi morala NemÄ?ija na svojih mejah zavraÄ?ati vse prebeĹžnike, je pa ob tem Merklovi odmeril dva tedna Ä?asa za reĹĄitev migrantske krize. Oglasila se je Melania Trump, ki je dejala, da podobe loÄ?evanja otrok od starĹĄev pri nezakonitih prehodih iz Medihe v ZDA teĹžko gleda. Dejala je, da mora drĹžavo voditi Âťzakonodaja, ki ima srceÂŤ. Evropska unija je ĹĄe za eno leto podaljĹĄala sankcije proti Rusiji, ki jih je uvedla po tem, ko si je Rusija z voljo tamkajĹĄnjih prebivalcev prikljuÄ?ila ukrajinski polotok Krim.

Torek, 19. junija Marjan Ĺ arec je nadaljeval povolilne pogovore o morebitni koaliciji. Sestal se je s predsednikom SNS Zmagom JelinÄ?iÄ?em, ki je po sreÄ?anju novinarjem napovedal nadaljevanje pogovorov. Sindikat ĹželezniÄ?arjev Slovenije in vodstvo Slovenskih Ĺželeznic sta dosegla napredek pri pogajanjih o stavkovnih zahtevah sindikata, zaradi Ä?esar je sindikat zamrznil napovedano stavko. Oglasil se je hrvaĹĄki premier Andrej Plenković. Dejal je, da je Evropska komisija glede toĹžbe Slovenije o arbitraĹžni reĹĄitvi ravnala pravilno. ÂťNevmeĹĄavanje v ta spor je bilo najboljĹĄe, kar je Evropska komisija lahko storila,ÂŤ je poudaril Plenković. AmeriĹĄki predsednik Donald Trump je zagrozil z uvedbo novih carin na kitajske izdelke v skupni vrednosti kar 200 milijard dolarjev. Veleposlanica ZDA pri ZdruĹženih narodih Nikki Haley je sporoÄ?ila, da se ZDA uradno umikajo iz Sveta ZN za Ä?lovekove pravice. NemĹĄka kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta podprla sodelovanje s Ä?lanicami, v katere prihaja najveÄ? prebeĹžnikov, in se zavzela za gradnjo centrov v afriĹĄkih drĹžavah.

V zagovor razuma RazliÄ?ni miselni sistemi vse od religioznih pa tja do politoloĹĄkih poznajo teorije cikliÄ?nosti, teorijo krogotoka dogodkov, sprememb, reda, nereda. Preroki starih religij so na gorah ĹĄirili vero o veÄ?nem vraÄ?anju, Ä?as ni linearna puĹĄÄ?ica, ni kot vlak, ki ob osmih zveÄ?er odpelje s postaje in ga nikoli veÄ? ne bo nazaj, paÄ? pa je krog, neskonÄ?no ponavljanje dolgih Ä?asovnih epoh, svet se vseskozi ruĹĄi in obnavlja, zgodovina pa je cikel nenehnega vraÄ?anja zaÄ?etkov in koncev. Podobno so razmiĹĄljali nekateri drugi, ki jih je zanimal druĹžbeni red; v nekdanji GrÄ?iji, kjer so mestne drĹžave propadala in znova vstajale, je bila cikliÄ?na teorija relativno razĹĄirjena, govorili so o ÂťkiklosuÂŤ, krogu, omenjal ga je Platon, kasneje Polibij, iskali so pot, kako se izogniti veÄ?nim padcem in vzponom, menjajoÄ?im se kataklizmam in obdobjem blagostanja. Jure TrampuĹĄ Te dni so se na te teorije spomnili pri nemĹĄkem tedniku Der Spiegel v zares obĹĄirnem in poglobljenem Ä?lanku, v katerem so se spraĹĄevali, kaj se dogaja z Zahodom, s svetom liberalnih demokracij, sistemom, ki je utemeljen na kapitalizmu, a hkrati tudi na Ä?lovekovih pravicah. Kaj so pravi razlogi, da so na demokratiÄ?nih volitvah zaÄ?eli zmagovati avtokrati, populisti, ki prezirajo demokracijo, ki se borijo proti korupciji, pa Ä?etudi si potem v letih vladanja – letih, ker je populiste zelo teĹžko spraviti iz kraljevskih dvoran, sile in oblasti – nagrebejo toliko bogastva, da ga ne morejo preĹĄteti. Kako se upreti? Kaj storiti? NemĹĄki novinarski kolegi so se fatalistiÄ?no spomnili na antiÄ?ne mislece. ÂťStari Grki so verjeli v krogotok politiÄ?nih sistemov,ÂŤ se jim je zapisalo. ÂťMonarhiji naj bi sledilo tiranstvo, ki bi postopoma izginjalo in bi ga nadomestili aristokracija, oligarhija in demokracija. Po prevladi drhali naj bi spet priĹĄla monarhija, in to zgolj zato, ker ljudje niso nikoli zadovoljni in ker trdna razmerja pripomorejo k lagodnosti, lagodje pa vodi v dekadenco.ÂŤ Smo zdaj tako daleÄ?? Smo res tako daleÄ?, da se nam zdi popolnoma obiÄ?ajno, Ä?e kaj takĹĄnega sploh opazimo, da neki Donald Trump ves vihrav odide s sestanka elitne G7 in gostitelju, kanadskem premierju, navrĹže, da je ťibak voditeljÂŤ, pa Ä?etudi gre za demokratiÄ?no izvoljenega politika, Ä?ez nekaj ur pa se isti Donald Trump sreÄ?a s komunistiÄ?nim diktatorjem, ki v svoji drĹžavi ubija in muÄ?i ljudi zgolj zato, ker razmiĹĄljajo drugaÄ?e. Ni problem sreÄ?anje, niso problem pogovori, problem je bliĹĄÄ?, tekmovanje v tem, kdo ima boljĹĄi avto, frizuro, kdo se bo lepĹĄe nasmehnil – beda, ki je zavila iz Singapurja, ne bi mogla biti veÄ?ja. ResniÄ?nemu reĹĄevanju napetosti med drĹžavami je namenjena tiha diplomacija, vse ostalo je predstava, sejem niÄ?evosti. Dekadenca torej, resniÄ?nost naĹĄega Ä?asa, v katerem je, tudi v Sloveniji, sklicevanje na pravice domaÄ?inov, ki naj bi jih ogroĹžala tuja drhal, zgolj v funkciji preslepitve, v funkciji vzpona na oblast. Gre za prevaro z naĹĄim privoljenjem, saj vemo, da pri politiki ne gre veÄ? za urejanje javno dobrega, za altruistiÄ?ne Ĺželje posameznikov, paÄ? pa v veliki meri zgolj za vpraĹĄanje, kako preslepiti veÄ?ino, da bi manjĹĄina laĹžje vladala. NajveÄ?ji uspeh vseh teh manipulantov na oblasti je zavraÄ?anje politike, politiÄ?nega, ideja, da so vsi isti, ideja, da se ne splaÄ?a hoditi na volitve, ves ta cinizem je intelektualna lenoba. TeĹžko se je dva tisoÄ? in ĹĄe nekaj let kasneje sklicevati na propad grĹĄkih mestnih drĹžavic, a stvari so podobne. Danes se dekadenca kaĹže predvsem v propadanju razuma, odganjaje avtonomnih misli, prava nevarnost je odsotnost bistvenih vpraĹĄanj, tem, ki se tiÄ?ejo vseh in vsakogar, predvsem pa nas, ljudi, ki imamo to sreÄ?o, da smo se rodili v privilegiranem koncu sveta. Medtem ko se na Zahodu prerekamo o tem, kateri narod je boljĹĄi in moÄ?nejĹĄi, narodi, zgolj domislica neke dobe, se pred naĹĄimi oÄ?mi topijo ledeniki. Medtem ko se hvalimo, kako visoka je gospodarska rast, pozabljamo, da je politiÄ?no-gospodarski sistem izkoriĹĄÄ?anja napet do skrajnosti – Ä?e si mej potroĹĄniĹĄtva in zbiranja odveÄ?nih pomnikov navidezne sreÄ?e ne bomo znali postaviti sami, nam jih bo postavila narava. ÂťLjudje smo preveÄ? aktivni, preveÄ? smo uÄ?inkoviti, v bistvu bi morali manj delati, manj proizvajatiÂŤ, mi je v pogovoru pred dnevi dejal Andrej Velkavrh, Âťpotrebujemo paradigmatsko spremembo sistemaÂŤ. Res je. V nasprotnem primeru se nam ne piĹĄe niÄ? dobrega, diktatorje, tirane, populiste, ki zase pravijo, da so razsvetljeni, ustvarjamo sami. Ustvarja jih naĹĄa lagodnost, naĹĄa Ĺželja po udobju, ustvarja jih preobilje, zaradi vsega tega smo nehali razmiĹĄljati, in ko se bomo potem nekega dne zaÄ?eli spraĹĄevati, zakaj smo na poti v nepovratno, bo prepozno. đ&#x;”˛

lokalne novice


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 7

7

REPORTAŽA

21. junija 2018

Ceste so veliko breme za obÄ?inski proraÄ?un V obÄ?ini Gornji Grad namenjajo za vlaganja in naloĹžbe blizu 900 tisoÄ? evrov na leto – V zadnjem letu v ospredju zagotavljanje pogojev na matiÄ?ni osnovni ĹĄoli Tatjana PodgorĹĄek

Konec tega meseca praznuje obÄ?inski praznik tretja od sedmih obÄ?in v Zgornji Savinjski dolini – ObÄ?ina Gornji Grad. Med obÄ?ani, ki si ga bodo ĹĄe posebej zapomnili, bodo letoĹĄnji obÄ?inski nagrajenci: dobitnika zlatega priznanja obÄ?ine JoĹžef BoĹžiÄ?, Branko StenĹĄak; grba obÄ?ine Elizabeta RoÄ?nik, Drago Fale, Marko Fedran; priznanja obÄ?ine pa Erika VerĹĄnik, Majda StenĹĄak, Franc UgovĹĄek, Romana Tesovnik, Irena Jeraj, Ĺženski pevski zbor BoÄ?na, ansambel Mika nas ter folklorna skupina BoÄ?na.

Glede na denarne moĹžnosti je bilo leto kar pestro

Po navedbah tamkajĹĄnjega Ĺžupana Stanka Ogradija so od lanskega do letoĹĄnjega junija uresniÄ?ili kar nekaj predvidenih naloĹžb. Za investicijska in vzdrĹževalna dela so odĹĄteli blizu 900 tisoÄ? evrov, kar je tretjino obÄ?inskega proraÄ?una. NajveÄ? so postorili pri zagotavljanju pogojev za izobraĹževanje na matiÄ?ni osnovni ĹĄoli v Gornjem Gradu. Med drugim so zamenjali streĹĄno kritino in uredili raÄ?unalniĹĄko uÄ?ilnico na podstreĹĄju ĹĄole ter uÄ?ilnico za manjĹĄe skupine uÄ?encev. V tem

Ä?asu pripravljajo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev poĹžarnih stopnic. Ne tako skromna so bila ĹĄe vlaganja v posodobitev cestne infrastrukture. Krajani Nove Ĺ tifte pa si bodo omenjeno obdobje zapomnili med drugim tudi po igriĹĄÄ?u za odbojko in manjĹĄem otroĹĄkem igriĹĄÄ?u pri tamkajĹĄnji podruĹžniÄ?ni ĹĄoli. ÂťGlede na denarne zmoĹžnosti lokalne skupnosti je bilo leto kar pestro.ÂŤ

Prihodnje leto v ospredju telovadnica, obvoznica

Kot pravi Ĺžupan, bodo Ä?as do prihodnjega praznika najbolj zaznamovala vlaganja v osnovnoĹĄolsko izobraĹževanje. Vseh zahtevanih meril namreÄ? ne izpolnjuje veÄ? kot 30 let stara telovadnica. Seveda bodo ĹĄe naprej hiteli posodabljati cestno infrastrukturo. ÂťPotrebe na tem podroÄ?ju so velike. ÄŒe bi jih hoteli reĹĄiti, tako kot si Ĺželimo sami in obÄ?ani, bi potrebovali vsaj 3 milijone evrov le za obnovo asfaltiranih cest, v lokalni skupnosti pa imamo ĹĄe makadamskih pribliĹžno 50 kilometrov cest. Zadnja neurja so nam povzroÄ?ila ĹĄe dodatno ĹĄkodo.ÂŤ V drugi polovici leta jih Ä?aka odprava veÄ?jega plazu v Novi Ĺ tifti v vrednosti do 600 do 700 tisoÄ? evrov. Nekaj bo

prispevala drĹžava, glavnina bremena pa bo na pleÄ?ih obÄ?ine, pojasnjuje Ogradi. Z ministrstvom za infrastrukturo se dogovarjajo o moĹžnosti izgradnje dalj Ä?asa naÄ?rtovane obvoznice, ki bi zaobĹĄla srediĹĄÄ?e obÄ?ine. Pred nedavnim so projekt predstavili obÄ?anom. Kot ugotavlja, so jo ti sprejeli kot potrebo in ne tujek. Pridobivajo Ĺže gradbeno dovoljenje, Ĺželijo Stanko Ogradi: ÂťPeljemo zmerno politiko si, da bi projekt vlaganj, prilagajamo se finanÄ?nim izpeljali do leta zmoĹžnostim.ÂŤ 2020. Seznam potrebnih vlaganj pa seĹže ĹĄe na in dograditve. Na vpraĹĄanje, kapodroÄ?je komunalne infrastruk- kĹĄni bi bili odgovori obÄ?anov pri ture, v kateri jih Ä?aka posodobitev merjenju njihovega zadovoljstva Ä?istilne naprave, vodovodnega in v zvezi z razvojem lokalne skupkanalizacijskega omreĹžja. ÂťPe- nosti, je Stanko Ogradi odgovoril: ljemo zmerno politiko vlaganj, ÂťNajbrĹž bi dejal vsak drugaÄ?e, prilagajamo se finanÄ?nim zmo- v skladu s svojimi priÄ?akovanji. Ĺžnostim. Ne smemo pozabiti, da Tudi na obÄ?inski upravi bi si je naĹĄa obÄ?ina soustanoviteljica Ĺželeli postoriti veÄ?. Za vse pa javnega zavoda Zgornjesavinj- so potrebni postopki in denar. ski zdravstveni dom Nazarje, ki Vsak bi rad imel asfaltirano pot pripravlja projekt posodobitve

Z obvoznico bodo reĹĄili prometne zagate v srediĹĄÄ?u Gornjega Grada.

Rekli so â?ą Stanko Ogradi o sodnem sporu z obÄ?inama Mo-

zirje in ReÄ?ica ob Savinji v zvezi z odlagaliĹĄÄ?em Podhom: ÂťDvakrat, trikrat smo se poskuĹĄali pogovoriti o plaÄ?ilu obveznosti, a brez uspeha. Na celjskem sodiĹĄÄ?u smo imeli pred nedavnim prvo obravnavo in Ä?akamo na odloÄ?itev. Letos smo Ĺže prejeli odloÄ?bo o zapiranju odlagaliĹĄÄ?a, vsaj 30 let pa nas Ä?aka vodenje monitoringa. OdlagaliĹĄÄ?e je v lasti Komunale Gornji Grad, torej obÄ?inskega podjetja, vendar menimo, da Ä?e je pet obÄ?in prepoznalo svoje obveznosti v zvezi s stroĹĄki odlaganja odpadkov v preteklih letih, dve pa ne ‌?! Za kakĹĄno vsoto denarja gre? Za pribliĹžno 5000 evrov brez stroĹĄkov monitoringa. Menimo, da ni tako velik stroĹĄek, da ga obÄ?ini ne bi zmogli poravnati.ÂŤ

do doma, v bliĹžini trgovski center in podobno, vendar temu ne moremo slediti. Ob podatku, da imamo med obÄ?inami Zgornje Savinjske doline najniĹžji odstotek brezposelnih, lahko sklepamo,

da v tukajĹĄnjem okolju le ni tako slabo. Prihajajo gospodarstveniki, ki Ĺželijo ustvarjati prav tu. Stvari se dogajajo, ni pa jih mogoÄ?e izpeljati Ä?ez noÄ?.ÂŤ

VeÄ?je zanimanje razstavljalcev DruĹžba Celjski sejem dopolnjuje sejemsko ponudbo – Tudi letoĹĄnji mednarodni sejem obrti in podjetniĹĄtva razdeljen na pet sklopov Tatjana PodgorĹĄek

Celje, 14. junija – DruĹžba Celjski sejem se pripravlja na najveÄ?jo poslovno-sejemsko prireditev v regiji, na Ĺže 51. Mednarodni sejem obrti in podjetniĹĄtva (MOS). Organizatorji v dneh od 11. do 16. septembra priÄ?akujejo blizu 120.000 obiskovalcev. Po besedah izvrĹĄnega direktorja mag. Roberta Otorepca so priprave na MOS v polnem zamahu. V primerjavi z lanskim bo na letoĹĄnjem zastopanih veÄ? razstavljalcev kot v preteklih letih, in sicer

pribliĹžno 900. Razdeljen bo (tako kot lani) na pet sklopov, in sicer MOS Dom (gradnja in obnova doma), MOS Tur (kamping in karavaning, turizem in prehrana), MOS Teh (oprema in materiali za obrt in industrijo), MOS Biz (poslovne storitve in poslovne priloĹžnosti v tujini), MOS Plus (izdelki ĹĄiroke potroĹĄnje). Lani je bila partnerica sejma Republika HrvaĹĄka, letos bo to Republika Srbija. Predstavila se bo na veÄ? kot 500 kvadratnih metrih. Po lanski uspeĹĄni premieri bo od 17. do 20. oktobra znova potekal sejem inovativnih digitalnih reĹĄitev Feel the future, katerega glavni partner je ministrstvo za javno upravo. Letos ga bodo dopolnili s sestrskim sejmom v sosednji hali – festivalom video iger Feel the Future of Gaming. Namenjen bo vsem, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z videoigrami. DruĹžba Celjski sejem pripravlja tudi povsem nov sejem. V zaÄ?etku prihodnjega leta bo sejemske dvo-

rane napolnil Agrotech – sejem, na katerem bo predstavljena najnovejĹĄa tehnologija, ki jo kmetje in gozdarji potrebujejo pri svojem đ&#x;”˛ delu.

ÄŒestitamo za dan drĹžavnosti. Ĺ˝upan Darko Menih, prof., Svet in uprava ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj

Vabljeni na

OSREDNJO OBÄŒINSKO SLOVESNOST OB DNEVU DRĹ˝AVNOSTI v nedeljo, 24. junija 2017, ob 19. uri v Skornem pri Ĺ oĹĄtanju (ĹĄportno igriĹĄÄ?e pod ĹĄotorom). Z novinarske konference

đ&#x;”˛


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 8

8

IZOBRAŽEVANJE

21. junija 2018

Pomerili so se tako najmlajĹĄi kot najstarejĹĄi gasilci Na tekmovanju Gasilske zveze Ĺ aleĹĄke doline so se sreÄ?ali Ä?lanice in Ä?lani prostovoljnih gasilskih druĹĄtev Tina Felicijan

Velenje, Ĺ martno ob Paki, 16. in 17. junij – Gasilska zveza Ĺ aleĹĄke doline je skupaj s poveljstvom Mestne obÄ?ine Velenje priredila tekmovanje, na katerem so se pionirji in pionirke ter mladinci in mladinke pomerili za naslov prvakov ĹĄaleĹĄke gasilske zveze, hkrati pa je potekala 2. pokalna tekma Savinjsko-ĹĄaleĹĄke regije. V soboto se je na parkiriĹĄÄ?u restavracije Pod Jakcem pri Gorenju zbralo 72 enot iz celotne regije, v nedeljo pa je na nogometnem stadionu Ĺ martno ob Paki potekalo ĹĄe tekmovanje Ä?lanov in starejĹĄih ĹĄaleĹĄkih gasilcev; na njem je sodelovalo 62 enot.

ÂťPriredili smo taktiÄ?no mokro vajo po MatevĹžu Hacetu. Pionirji so tekmovali v prenosu vode in zbijanju tarÄ?e s pomoÄ?jo vedrovk, za mladince pa smo pripravili vajo s hidrantom, preverili smo njihovo razvrĹĄÄ?anje, odgovarjali pa so tudi na vpraĹĄanja,ÂŤ je povedal poveljnik GZĹ D Aleksander OsetiÄ? in dodal, da so tekmovanja pomembna za krepitev gasilskega duha, povezovanje Ä?lanov in motivacijo najmlajĹĄih, da ostanejo v gasilskih vrstah. Tekmovanja pa so tudi priprave za operativno delo in posredovanje na terenu takrat, ko gre zares. Tako najmlajĹĄi kot najstarejĹĄi gasilke in gasilci Ĺ aleĹĄke doline so pokazali, da so z gasilsko opremo

MlajĹĄi gasilci so se pomerili na parkiriĹĄÄ?u pred Gorenjem, starejĹĄi pa na nogometnem igriĹĄÄ?u v Ĺ martnem ob Paki.

ĹĄe kako spretni. 2. pokalno tekmo mladine SĹ R je med pionirkami osvojila ekipa Ĺ martnega ob Paki, med pionirji pa Ĺ oĹĄtanj - mesto. Med mladinkami so najveÄ? toÄ?k zbrale Ä?lanice ekipe Ĺ oĹĄtanj - mesto, med mladinci pa ekipa iz

Ĺ ele v zadnjih letih so se peÄ?ice opazno izboljĹĄale DevetoĹĄolec TjaĹĄ ParadiĹž za raziskovalno nalogo Vpliv lokacije, programa in starosti na kakovost peÄ?enja v vgradni peÄ?ici prejel zlato priznanje s pohvalo Tatjana PodgorĹĄek

Med osmimi z zlatim priznanjem nagrajenimi nalogami na drĹžavnem sreÄ?anju mladih raziskovalcev, izdelanih v okviru gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Ĺ aleĹĄke doline, so ĹĄtiri naloge prejele ĹĄe pohvalo. Prejela jo je tudi naloga Vpliv lokacije, programa in starosti na kakovost peÄ?enja v vgradni peÄ?ici devetoĹĄolca TjaĹĄa ParadiĹža z osnovne ĹĄole Karla Destovnika Kajuha Ĺ oĹĄtanj. ÂťTo je bilo zame in za mentorja dr. Simona Brezovnika ter Klementino Rednak MeĹžnar precejĹĄnje preseneÄ?enje, saj sem na regijskem tekmovanju zanjo prejel bronasto priznanje. Me je pa zelo razveselilo. Poleg pridobljenih izkuĹĄenj imam namreÄ? veÄ? moĹžnosti za pridobitev Zoisove ĹĄtipendije,ÂŤ je povedal sogovornik, ki bo naslednje ĹĄolsko leto dijak

keksov. Ko mu je povedala, da jih ne peÄ?e veÄ? zaradi peÄ?ice, ga je zadeva pritegnila. Z raziskavo (med drugim je vkljuÄ?evala peko navadnih keksov) je Ĺželel ugotoviti, kako so se peÄ?ice z leti izboljĹĄale in kako vplivajo na peÄ?enje razliÄ?tehniÄ?ne gimnazije v Celju. ni programi ter nivoji. Na osnovi Za temo raziskovalne naloge je merjenja temperature v peÄ?icah ÂťkrivoÂŤ brskanje med recepti nje- razliÄ?nih generacij je ugotovil, da gove prababice za peko navadnih je Ä?etrta generacija veliko boljĹĄa od starejĹĄih in da se je kakovost teh izboljĹĄala ĹĄele v zadnjih letih. Meritve so tudi pokazale, da se program zgornji - spodnji grelec pri vseh peÄ?icah najbolj pribliĹža zahtevani temperaturi. So njegove ugotovitve Ĺže vzbudile zanimanje v ĹĄirĹĄi javnosti? ÂťO, so. Nekaj gospodinj je poklicalo in me povpraĹĄalo o tem. Tudi moja mama se je odloÄ?ila, ko sem ji povedal za raziskovalno nalogo, da moramo takoj kupiti novo peÄ?ico, ker so starejĹĄe precej slabĹĄe.ÂŤ Se bo ĹĄe kdaj vkljuÄ?il v gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Ĺ aleTjaĹĄ ParadiĹž: ÂťNavadne kekse ĹĄke doline? V tem trenutku glede je najbolje peÄ?i na programu tega teĹžko odgovori konkretno. zgornji - spodnji grelec na Odvisno od tega, odgovarja TjaĹĄ srednji viĹĄini.ÂŤ ParadiĹž, kako uspeĹĄno bo kos đ&#x;”˛ izzivom srednje ĹĄole.

Lokovice. Pokale gasilske zveze so osvojile ekipa pionirk iz Ĺ martnega ob Paki, pionirji iz enote Ĺ oĹĄtanj - mesto, mladinke enote Ĺ oĹĄtanj - mesto in mladinci iz Lokovice. Na nedeljskem delu tekmovanja pa so se v kategoriji

Ä?lani A najbolj izkazali lokoviĹĄki V skupnem seĹĄtevku pa so prvo gasilci in gasilke enote PaĹĄka vas, mesto med veterani dosegli gasilci v kategoriji Ä?lani B pa Ĺ oĹĄtanj iz Lokovice. đ&#x;”˛ - mesto in Ä?lanice ekipe Velenje. Med starejĹĄimi gasilci so se najbolje odrezali Ä?lani ĹĄaleĹĄkega druĹĄtva in Ä?lanice ekipe Gaberk.

Hrano na kroĹžnik – ne v smeti Mladi raziskovalki Ĺ pela Pirnat in Deja Purg z OĹ  Gorica Velenje ugotovili, da konÄ?a v smeteh dobra petina ĹĄolske malice in 52 odstotkov ĹĄolskega kosila Tatjana PodgorĹĄek

UÄ?enki osnovne ĹĄole Gorica Velenje Ĺ pelo Pirnat in Dejo Purg je v tem ĹĄolskem letu pritegnila raziskovalna dejavnost. OdloÄ?ili sta se za sodelovanje v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Ĺ aleĹĄke doline. Ob pomoÄ?i mentoric Barbare TrebiĹžan in Branke Mestnik sta izdelali nalogo z naslovom Hrana na kroĹžnik – ne v smeti in zanjo prejeli zlato priznanje. Na uspeh upata tudi na drĹžavnem sreÄ?anju mladih raziskovalcev prihodnji mesec. Sogovornici sta povedali, da je bilo izhodiĹĄÄ?e za nalogo usmeritev ĹĄole glede prehrane uÄ?encev. Pri malicah in kosilih sta opazovati svoje vrstnike, kaj jedo, koliko in podobno. Raziskave sta se med drugim lotili tudi tako, da sta tehtali,

Ĺ pela Pirnat in Deja Purg: ÂťZavrĹžena hrana na ĹĄoli je teĹžava.ÂŤ

koliko hrane uÄ?enci osnovne ĹĄole Gorica ne zauĹžijejo. ÂťV povpreÄ?ju ne zauĹžijemo dobro petino malice ali 8 kilogramov na dan. Ĺ olskega kosila pa v povpreÄ?ju zavrĹžemo kar 52 odstotkov ali 40 kilogramov na dan. Rezultati so tudi pokazali, da uÄ?enci najmanj posegajo po juhah, solatah, zelenjavnih prilogah in sezonskih jedeh. Za malico je ĹĄe vedno najbolj priljubljena pica, za kosilo testenine in ocvrto meso. Najraje izbirajo nezdravo hrano.ÂŤ Med pijaÄ?ami, sta ĹĄe dejali, je najbolj priljubljen sok, najmanj pa mleko. Poleg omenjenega ju je zanimala ĹĄe kultura prehranjevanja. Z njo se uÄ?enci na ĹĄoli ne morejo pohvaliti, menita Ĺ pela in Deja, saj si ti pred obrokom in po njem neredno umivajo roke, na hrano Ä?akajo nestrpno, jedo hitro, hrane ne preĹžveÄ?ijo

dobro, govorijo in nespretno uporabljajo pribor. Redki so taki, ki se hrani posvetijo z vsemi Ä?uti in v njej uĹživajo. Sta ukrepali? Sta, povesta. Pripravili sta predavanje za uÄ?ence 8. razredov in njihove starĹĄe, dan dejavnosti na ĹĄoli pa je bil prav tako namenjen zdravemu Ĺživljenjskemu slogu. Odziv? ÂťUÄ?enci so bili zelo preseneÄ?eni, koliko hrane se zavrĹže v smeti. ZaÄ?eli so se zavedati, da je zavrĹžena hrana teĹžava na naĹĄi ĹĄoli.ÂŤ Naloga je bila obseĹžna, pravita, zahtevala je veliko Ä?asa in truda, nauÄ?ili sta se nekaj novega, pridobili znanje, ki jima bodo gotovo v prihodnje priĹĄlo ĹĄe kako prav, a odgovora na vpraĹĄanje, ali bosta ĹĄe kdaj sodelovali v gibanju, ne poznata. Vesta pa, da bi se radi vsaj prihodnje leto posvetili ĹĄe đ&#x;”˛ Ä?emu drugemu.

ObÄ?ankam in obÄ?anom Ä?estitamo ob Dnevu drĹžavnosti.

www.scv.si Ĺ OLA ZA RUDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

STROJNA Ĺ OLA

ELEKTRO IN RAĂˆUNALNIĹ KA Ĺ OLA

Ĺ OLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI

GIMNAZIJA

VIĹ JA STROKOVNA Ĺ OLA

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

DIJAĹ KI IN Ĺ TUDENTSKI DOM

Slovenija je ena najmlajťih evropskih drŞav. Samostojna in neodvisna drŞava je postala leta 1991 in letos praznuje 27 let drŞavnosti. Vsem drŞavljanom in drŞavljankam Şelimo ponosno praznovanje veèletnih sanj Slovencev in Slovenk, ki jih lahko danes uresnièujemo v samostojni drŞavi! Svetniťka skupina SMC Velenje

Ĺ˝elimo vam sproĹĄÄ?ujoÄ?e poletne dni, odmik od hitrega tempa in storilne naravnanosti. V jeseni pa vas vabimo, da se nam pridruĹžite pod naĹĄo mavrico znanja.


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 9

9

IZOBRAŽEVANJE

21. junija 2018

Zakon je ovira, a reĹĄitve vedno obstajajo O viziji Ĺ olskega centra Velenje tudi s predstavniki Slovenske gospodarske zbornice iz Celovca – StiÄ?ne toÄ?ke vajeniĹĄtvo, projekt Erasmus + in mednarodni projekti Tatjana PodgorĹĄek

Velenje, 13. junija – Na MedpodjetniĹĄkem izobraĹževalnem centru ter v ustvarjalnici Ĺ ole za storitvene dejavnosti Ĺ olskega centra Velenje (Ĺ CV) so se sreÄ?ali predstavniki Gospodarske in Obrtno-podjetniĹĄke zbornice Slovenije, Ministrstva za izobraĹževanje, znanost in ĹĄport, Centra RS za poklicno izobraĹževanje ter Slovenske Gospodarske Zveze in Gospodarske zbornice avstrijske KoroĹĄke iz Celovca. Tema sreÄ?anja je bilo uvajanje vajeniĹĄtva in mednarodne izmenjave na Ĺ olskem centru.

VajeniĹĄtvo v programu strojni mehanik

ÂťIdeja za sreÄ?anje se je porodila na sejmu vajeniĹĄtva v Pliberku, kjer je tekla beseda o projektu Alpe – Adria vajeniĹĄtvo, ki predvideva izvedbo vajeniĹĄtva v treh sosednjih regijah. Prav vajeniĹĄtvo in mednarodne izmenjave uvrĹĄÄ?amo med vizijske oziroma razvojne priloĹžnosti naĹĄega centra,ÂŤ je dejal Janko PogorelÄ?nik, direktor Ĺ CV. Povedal je, da po nekaj

Projekt Alpe - Adria vajeniĹĄtvo je velikopotezen, so menili, a zagotovili, da bodo storili vse, da ga tudi izvedejo.

poskusih v preteklosti prihodnje ĹĄolsko leto znova uvajajo vajeniĹĄtvo v programu strojni mehanik. V sodelovanju z delodajalci Ĺželijo izobraziti in usposobiti kadre za potrebe gospodarstva. Program Erasmus + oziroma mobilnost z delom pa je na centru stalnica Ĺže od leta 2005, ÂťpeljejoÂŤ pa ga v dveh smereh: dijakom in ĹĄtudentom omogoÄ?ajo opravljanje prakse v tujini, od koder ti prinaĹĄajo primere dobre prakse, Şelimo pa si tudi, da bi naĹĄ center postal center mednarodne

mobilnosti, kamor bi prihajali dijaki in ĹĄtudenti iz tujine.ÂŤ Razvejan sistem Ĺže imajo za dijake Zahodnega Balkana, ki prihajajo k njim na celoletno ĹĄolanje. Izvajajo tudi krajĹĄe oblike mobilnosti v programu Erasmus +, ki trajajo mesec in pol, izkuĹĄnje pa so zelo dobre. ÂťTretje razvojno podroÄ?je so mednarodni projekti, pri katerih prav tako vidimo precej stiÄ?nih toÄ?k. Za nas so smiselni tisti, ki bogatijo delo v ĹĄolskem sistemu oziroma se ukvarjajo s kakovostjo izobraĹževanja,

prepreÄ?evanjem osipniĹĄtva ter prinaĹĄajo novo znanje, tehnologije. Tu se lahko ÂťnajdemoÂŤ, se skupaj prijavljamo in projekte izvedemo. NaĹĄe moÄ?no podroÄ?je je tudi trajna mobilnost.ÂŤ

Potrebno je preskoÄ?iti meje

V razpravi so udeleĹženci izrazili nekaj pomislekov, najveÄ? v povezavi z zakonodajo. Tako je predstavnica ministrstva za izobraĹževanje, znanost in ĹĄport NataĹĄa Hafner VojÄ?ić med drugim opozorila, da slovenska zakonodaja na podroÄ?ju vajeniĹĄtva sega le do srednjega poklicnega izobraĹževanja. NajveÄ?je moĹžnosti za izvedbo pogumno zaÄ?rtanega projekta Alpe – Adria vajeniĹĄtvo vidi v veÄ?ji izkoriĹĄÄ?enosti Erasmus + programa, ki omogoÄ?a daljĹĄo mobilnost dijakov na praktiÄ?nem usposabljanju v tujini. Po mnenju predsednika KoroĹĄke gospodarske zbornice JĂźrgena Mandla imajo Slovenija, Avstrija in Italija res svoje izobraĹževalne sisteme, a je potrebno preskoÄ?iti meje in poskusiti. ÂťTam, kjer je Ĺželja, se najde tudi potÂŤ. Da za ovire vedno obstajajo reĹĄitve, je menila ĹĄe Irena NovinĹĄek, odbornica Slovenske gospodarske zveze KoroĹĄke. ÂťNa Ĺ CV je raven izobraĹževanja zelo visoka. Sama sem bila njihova dijakinja in vem, da ima veliko moĹžnosti za izobraĹževanje v poklicih, ki jih primanjkuje tako v Avstriji kot Sloveniji. UÄ?enje jezika, izmenjava izkuĹĄenj, pridobljenih v

letu dni, je zagotovo prava usmeritev za vrhunsko delo v poklicu.ÂŤ V nasprotju s NataĹĄo Hafner VojÄ?ić, ki je menila, da bo na osnovi dosedanjih izkuĹĄenj v vajeniĹĄtvu teĹžko pridobiti zadostno ĹĄtevilo dijakov, je NovinĹĄkova menila drugaÄ?e: ÂťGre za produkt in poklic, ni niÄ? drugega kot to. Pri tem ni v ospredju le 3-letno ĹĄolanje za poklic, ampak izobraĹževanje, ki omogoÄ?a kasneje sposobnost vodenja svojega podjetja, moĹžnost izenaÄ?itve naziva mojster z vrednostno naziva magister. Marsikateri otrok se bo odloÄ?il za vajeniĹĄtvo, Ä?e bo videl v poklicu prihodnost. Diplomiranih ekonomistov je dovolj, primanjkuje pa elektriÄ?arjev, kovinarjev, avto serviserjev, frizerk, ĹĄivilj. Ti poklici so prihodnost.ÂŤ Ob koncu okrogle mize so se dogovorili, da bodo nadaljevali aktivnosti Ä?ezmejnega povezovanja in izobraĹževanja vajencev, poskuĹĄali izvesti skupen projekt enoletne izmenjave dijakov Ĺ CV in vajencev v okviru zamejskih dvojeziÄ?nih ĹĄol s ciljem, da jih usposobijo za konkretno delovno mesto in jim hkrati omogoÄ?ijo znanje jezika soseda. V nadaljevanju naj bi razĹĄirili sodelovanje ĹĄe v italijanski prostor, v celotno regijo Alpe – Adria ter zavzeteje promovirali vajeniĹĄki sistem izobraĹževanja. O tem, kateri izobraĹževalni program bodo izbrali za izvedbo, katero zamejsko ĹĄolo bodo vkljuÄ?ili in podobno, naj bi konkretizirali prihodnji đ&#x;”˛ mesec.

Mednarodna izmenjava znanja za najboljĹĄe Na Ĺ olskem centru Velenje v tem ĹĄolskem letu gostili v mednarodnem projektu mobilnost veÄ? kot 60 tujih dijakov in ĹĄtudentov, 45 dijakov centra pa poslali na tuje – Projekti pomembna aktivnost za dijake in zaposlene Tatjana PodgorĹĄek

Na MedpodjetniĹĄkem izobraĹževalnem centru (MIC-u) Ĺ olskega centra Velenje (Ĺ CV) v teh dneh zakljuÄ?uje trimeseÄ?no praktiÄ?no usposabljanje z delom skupina ĹĄestih ĹĄtudentov iz ĹĄpanske partnerske ĹĄole iz mesta San Valero iz Zaragoze. Gostujejo v okviru projekta Erasmus +, mednarodna mobilnost – usposabljaje posameznikov.

Polovico v ĹĄoli, polovico v podjetjih

Polovico Ä?asa so udeleĹženci mednarodne izmenjave izkuĹĄnje pridobivali pri vkljuÄ?evanju v izobraĹževalni proces na MIC-u, in sicer v avtoservisni in strojnih delavnicah, preostalo polovico pa so se praktiÄ?no usposabljali v podjetjih Avto Marko Korelc, Plastika Skaza in Pattern City v Velenju. ÂťOb tej priloĹžnosti se moramo zahvaliti omenjenim podjetjem za njihovo odprtost, pripravljenost za usposabljanje tujih ĹĄtudentov. OmogoÄ?ili so jim vpogled v kulturo in naÄ?in dela, priloĹžnost pa so imeli spoznati ĹĄe druge izkuĹĄnje, ki jim bodo priĹĄle zagotovo zelo prav pri poklicnem delu in v Ĺživljenju. Izbor udeleĹžencev so opravili na njihovih ĹĄolah, v izboru 30 pa so izbrali najboljĹĄe med najboljĹĄimi,ÂŤ je povedal Miran PapeĹž, koordinator projektov na Ĺ CV.

IzkuĹĄnje so Ĺživljenjske

Po besedah PapeĹža je projektno delo stalnica in pomembna aktivnost na ĹĄolah Ĺ CV Ĺže od leta 1973. Zanj imajo sklenjeno posebno pogodbo o sodelovanju, v njej pa opredeljene vsebinske in finanÄ?ne pogoje dela. ÂťProjektno delo vkljuÄ?uje vzgojno-izobraĹževalne, razvojno-raziskovalne aktivnosti v aktualnih pedagoĹĄkih in strokovnih vsebinah, izmenjavo dijakov in ĹĄtudentov, njihovo praktiÄ?no uspo-

sabljanje ali mobilnost, izvajanje storitev za trg ter razliÄ?ne oblike sodelovanja s partnerji. ÂťProjekti so pomembna aktivnosti za dijake, ĹĄtudente in tudi naĹĄe zaposlene, saj z njihovim izvajanjem osvajamo sodobna strokovna znanja in kompetence, katerih uporabnost pogosto preizkusimo v mednarodnem okolju. Poleg tega omogoÄ?ajo pridobivanje uporabnih znanj in izkuĹĄenj na osnovi ciljno usmerjenega dela na opredeljenih podroÄ?jih. Pridobljeno znanje, izkuĹĄnje nato prenaĹĄamo v vzgojno-izobraĹževalne aktivnosti.ÂŤ MreĹža projektnih partnerjev centra se razprostira po vsej EU in tudi ĹĄirĹĄe, dodaja Miran PapeĹž, v projektih pa sodelujejo z izobraĹževalnimi organizacijami (univerze, raziskovalne institucije, ĹĄole), s podjetji in tudi z razliÄ?nimi nacionalnimi in lokalnimi institucijami (podjetniĹĄki inkubatorji, razvojno-raziskovalni zavodi, obÄ?ine, ministrstva ‌).

V tem ĹĄolskem letu so v okviru mednarodnega projekta mobilnosti praktiÄ?no usposabljali veÄ? kot 60 tujih dijakov in ĹĄtudentov iz Makedonije, Srbije, HrvaĹĄke, Bosne, Ĺ panije. 45 dijakom vseh ĹĄol Ĺ olskega centra pa so omogoÄ?ili tovrstno usposabljanje v podjetjih na Malti, Portugalskem in ÄŒeĹĄkem. Âť IzkuĹĄnje, ki jih dobijo udeleĹženci v projektih, so poklicne in tudi vseĹživljenjske.ÂŤ

V Velenje se bova ĹĄe vrnila

PapeĹževe besede sta potrdila tudi Javier Flores Chueca in Alberto Calavia Cebrian. ÂťPomembno je, da spoznaĹĄ svoje delo, uporabo razliÄ?nih orodij, ki so sicer podobna orodju v naĹĄih avtoservisnih delavnicah, a pomembno je tudi spoznavanje delovnega mesta v povezavi z okolico, ljudmi, njihovim naÄ?inom Ĺživljenja, urejenostjo okolja, v katerem Ĺživijo, njihove

navade. O vsem tem lahko reÄ?em pri vas le najlepĹĄe. TukajĹĄnji ljudje so prijazni, gostoljubni, pripravljeni pomagati. Postopoma smo z vrstniki postali najboljĹĄi prijatelji. PoÄ?util sem se kot doma. NavduĹĄila me je zelena pokrajina, Ä?esar ne bom pozabil. Prav tako ne bureka na Bledu in krompirjeve juhe,ÂŤ je povedal Javier. Alberto, ki je pridobival praktiÄ?ne izkuĹĄnje v programu administracija in ekonomija, pa si bo Velenje prav tako zapomnil po vsem, kar je povedal Javier. Dodal je ĹĄe pripravljenost Mirana PapeĹža, ki mu je stal ob strani vsak dan. ÂťPridobil sem mnogo uporabnih znanj, spoznal malo drugaÄ?en naÄ?in dela kot je pri nas doma. Nekaj dni sem sodeloval pri pouku angleĹĄkega jezika in ĹĄpanĹĄÄ?ine na gimnaziji in ugotovil, da je na naĹĄih ĹĄolah pri tem pouku veÄ? teorije, pri vas pa veÄ? interaktivnega govorjenja in situacijskega

ÄŒestitamo ob dnevu drĹžavnosti! 25. junij 2018 Mestni odbor NSi Velenje

Javier Flores Chueca: ÂťPomembno je, da osvojiĹĄ delo z uporabo razliÄ?nih orodij in poveĹžeĹĄ delovno mesto z okoljem.ÂŤ

Alberto Calavia Cebrian: ÂťTo je bila zame dragocena izkuĹĄnja, ki jo bom poskuĹĄal Ä?im bolje uporabiti tudi pri svojem poklicu in v Ĺživljenju.ÂŤ

uÄ?enja. PreseneÄ?en sem bil nad ravnijo znanja ĹĄpanĹĄÄ?ine. Sicer pa lahko povem, da sem se zaljubil v Slovenijo.ÂŤ Tako Alberto kot Javier sta zagotovila, da se bosta

v Velenje vrnila Ĺže prihodnje leto. Javier s prijatelji, Alberto pa Ĺželi pokazati, kje je odliÄ?no preĹživel tri mesece, druĹžini.

ÄŒestitke ob dnevu drĹžavnosti! Ĺ˝upan Janko KopuĹĄar, obÄ?inska uprava in obÄ?inski svet ObÄ?ine Ĺ martno ob Paki

đ&#x;”˛


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 10

10

KULTURA

21. junija 2018

Poudarek na folklori V Srbskem kulturno umetniĹĄkem druĹĄtvu Velenje negujejo tisto, kar je povezano s kulturo naroda, tradicijo ter ĹĄegami in navadami Milena KrstiÄ? – Planinc

Velenje – Srbsko kulturno-umetniĹĄko druĹĄtvo Velenje so ustanovili v prvih dneh januarja lani. Njegovo jedro izhaja iz Srbskega druĹĄtva dr. Mladen Stojanović. ÄŒlani so veÄ?inoma pripadniki srbske etniÄ?ne skupnosti in njihovi potomci, veÄ?inoma rojeni v Sloveniji. Predsednik druĹĄtva Danijel Crnobrnja je tretja generacija, njegovi otroci Ĺže Ä?etrta v Velenju. Njihovi Ä?lani pa so tudi na novo priseljeni. LaĹžje je, Ä?e se lahko obrnejo na koga, ki tukaj Ĺživi in pozna tukajĹĄnje Ĺživljenje. Zato jih poiĹĄÄ?ejo. Trenutno ĹĄtejejo 68 Ä?lanov in Ä?lanic, od tega 15 otrok. V druĹĄtvu deluje veÄ? sekcij – folklorna, Ĺženska pevska, moĹĄka pevska, otroĹĄka, ĹĄportna. Vsaka ima svojega, za to usposobljenega vodjo. ÂťBolj, ko nas ljudje spoznavajo, veÄ? nas je,ÂŤ pravi predsednik. PriloĹžnost za to, da bi jih lahko spoznali, je bila predvidena na zaÄ?etku junija, pa jim je napovedan nastop na veÄ?eru v amfiteatru odplaknil deĹž. ÂťNa vrsto pridemo spet v jesenskem delu teh prireditev, tako da ‌ Ĺ˝e zdaj vabljeni!ÂŤ Komaj leto in pol so stari, pa je za njimi Ĺže kar nekaj nastopov. ÂťPoudarek naĹĄega delovanja je na folklori in vsem drugem, kar je povezano s kulturo srbskega

naroda, tradicijo, navadmi ‌, pa tudi druĹženju.ÂŤ Ĺ˝e njihov prvi veÄ?ji dogodek, ki so ga pripravili leto po ustanovitvi, 13. januarja, je bil odmeven. Dvorana kulturnega doma je bila polna, dogodka pa se je na povabilo druĹĄtva udeleĹžila konzulka

â?ą

Dobivajo se ob sobotah in nedeljah od 17. do 19. ure v dvorani Gaudeamus v Velenju.

Republike Srbije v Sloveniji. ÂťTega smo bili zelo veseli. Priznam, da je nismo priÄ?akovali. Povabili so nas tudi na ambasado, sodelovanje je steklo. PresreÄ?ni smo, da imamo nekoga, ki pogleda na nas in ni iz Slovenije.ÂŤ Ne pozabi pohvaliti tudi Mestne obÄ?ine Velenje, v kateri imajo vso podporo v delovanju. Ta jim je zagotovila tudi koriĹĄÄ?enje dvorane Gaudeamus, v kateri se sreÄ?ujejo dvakrat tedensko in vadijo (sobota, nedelja od 17. do 19. ure). Sodelujejo tudi z drugimi tovrstnimi druĹĄtvi v Sloveniji. Posebej pristne stike so navezali z dvema

druĹĄtvoma iz Maribora. 23. junija bodo nastopili v Jesenicah, kamor jih je povabilo Srbsko druĹĄtvo Vuka KaradĹžića Radovljica, ki organizira tradicionalno vidovdansko proslavo. ÂťKo se izve, sodelovanje steÄ?e samo od sebe.ÂŤ

Bojan PavĹĄek

Daniel Crnobrnja: ÂťBolj ko nas ljudje spoznavajo, veÄ? nas je.ÂŤ

Z revije ’Hajd v kolo ...’ maja letos v Kulturnem domu Velenje, kjer so se pod okriljem JSKD predstavile folklorne, pevske in godÄ?evske skupine manjĹĄih etniÄ?nih skupnosti, ki ohranjajo v pesmi in plesu kulturo svojih prednikov.

Originalna kopija

Tudi sami si Ĺželijo postati ĹĄirĹĄe prepoznavni po Ä?em. ÂťLetos smo 13. januarja naredili Ĺže omenjeni prvi koncert. RazmiĹĄljamo, da bi ta postal tradicionalen. Sovpada s pravoslavnim novim letom.ÂŤ Danijel Crnobrnja vabi, da se jim pridruĹžite. ÂťZlasti mladim naj ne bo nerodno. Naj pridejo, da bodo videli, kako delujemo. Zabava, druĹženje ‌, vse je na visoki ravni.ÂŤ

ÄŒlovek je imel ves Ä?as svojega razvoja poleg ustvarjanja tudi teĹžnjo po posnemanju. Posnemanju stvari, ljudi, navad, trendov, glasbe ‌ skratka vsega, kar je bilo popularizirano oziroma tako ali drugaÄ?e zanimivo. Tudi danes ni niÄ? drugaÄ?e. Prej nasprotno. Posnemanja se dogajajo na vsakem koraku. Ena z bolj, spet druga s precej manj ustvarjalnim pridihom. Lahko smo na primer priÄ?a mnoĹžici oglaĹĄevalskih pristopov, ki za svoje “gradnikeâ€? izbirajo marketinĹĄke prijeme iz preteklosti. Splet je v tekmi po Ä?im obseĹžnejĹĄem nudenju “pravihâ€? informacij preplavljen z navajanjem istih informacij, ki jim je ravno zato teĹžko doloÄ?iti prvotni vir. Da ne omenjam masovnega poĹžviĹžgavanja na avtorske pravice, ki kot intelektualna lastnina avtorja predstavljajo nepogreĹĄljiv del posameznega dela oz. izdelka. Zaradi tega so kvalitetni izdelki klonirani skoraj v istem trenutku, kot so sami ustvarjeni. SploĹĄno je znano, da primat brezkompromisnega kopiranja zasedajo deĹžele vzhodne Azije. Ob tem globalizacija poskrbi, da pogosto precej nekvalitetni ponaredki brez veÄ?jih teĹžav najdejo svoj prostor na trgu – kjerkoli in kadarkoli. Posnemanje pa nima vedno negativnega predznaka. Obstajajo namreÄ? prijemi, ki kopiranje vsebin dobronamerno postavijo v drugaÄ?en kontekst. Jih celo oplemenitijo, nadgradijo, rekreirajo. S premiĹĄljenimi koncepti lahko naÄ?rtno spreminjajo zorni kot opazovalca v odnosu do (ne)originala. Ali gre v takĹĄnih primerih ĹĄe vedno za kopijo ali pa za nov izvirnik, je odvisno od naÄ?ina, ki ga je pristop ubral.

đ&#x;”˛

SreÄ?anje umetniĹĄkih gimnazij likovne smeri

V ospredju druĹženje, komuniciranje med dijaki in profesorji Utrinek z likovne kolonije ob Velenjskem jezeru

DemokratiÄ?na stranka upokojencev Slovenije ObmoÄ?ni odbor Velenje

Skupaj za boljĹĄi jutri. To so naĹĄi cilji, za vse generacije! ÄŒestitamo ob dnevu drĹžavnosti! SvetniĹĄka skupina DeSUS MO Velenje

Velenje, 15. junija – Minuli Ä?etrtek in petek je v Velenju potekalo 5. sreÄ?anje umetniĹĄkih gimnazij likovne smeri. Organizatorica sreÄ?anja je bila UmetniĹĄka gimnazija Velenje – likovna smer, udeleĹžilo pa se ga je 40 dijakov iz koprske in novogoriĹĄke gimnazije, Ĺ ole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana ter Gimnazije Celje Center. Mag. NataĹĄa Tajnik Stupar, vodja likovne kolonije, je povedala, da sodelujejo dijaki vseh letnikov likovnih smeri, teme, ki jih ÂťprenaĹĄajoÂŤ iz narave na likovne podlage, pa so okoljske, in sicer Ä?lovekov poseg v okolje, klimatske spremembe in Zero Waste – kako prispevati k manjĹĄi koliÄ?ini odpadkov. ÂťCilj teh sreÄ?anj je druĹženje dijakov umetniĹĄkih gimnazij – likovna smer, izmenjava izkuĹĄenj, primerov dobrih praks ter komuniciranje tako med dijaki kot tudi profesorji.ÂŤ Nastala dela so udeleĹženci predstavili na skupni razstavi, katere kustosi so bili dijaki sami. Ostala so v mestu organizatorice sreÄ?anja, krasijo pa prostore MedpodjetniĹĄkega izobraĹževalnega centra Ĺ olskega centra Velenje. đ&#x;”˛

radio velenje com

Tp

Stane Ĺ pegel: zMeĹĄAnka No. 13

V predprostoru male dvorane kulturnega doma Velenje v poletnem Ä?asu gostuje multimedijski projekt Staneta Ĺ pegla z naslovom zMeĹĄAnke1 (stare slike – nove zgodbe). Za domiselnim imenom projekta se skriva veÄ?plasten in obenem provokativen konglomerat, ki ima v naboru 32 grafik implementiranih veÄ? kot sto likovnih mojstrovin iz preteklega poltisoÄ?letja. Da ne bi konÄ?ni rezultat izpadel ceneno, je bil za homogenost likovnega zlitja razliÄ?nih slikarskih pristopov in tehnik potreben visok nivo obvladovanja digitalnih retuĹĄ, potrpeĹžljivosti pri odkrivanju primernih motivov, predanosti detajlu in obÄ?utku za grafiÄ?no kompozicijo. Izbor in fuzije likovnih motivov so premiĹĄljene in umetelno zmontirane. Le oko poznavalca lahko v veÄ?ini primerov razbere mimikrirane originale oziroma njihove sestavne dele. Gre za pisan opus artefaktov, ki ravno zaradi svoje igrive provokacije zameglijo mejo med afirmacijo in dilemo tovrstnega poÄ?etja. Rezultat je domiseln umetniĹĄki eksperiment, ki bo ob primernem vodenju po razstavi mravljinÄ?il tudi mlajĹĄe obiskovalce. SporoÄ?ilnost likovnih manipulacij je bila ob otvoritvi razstave na(d)grajena ĹĄe z video transformacijo grafik, ki jih je ob skrbno izbrani glasbeni podlagi najveÄ?jih imen klasiÄ?ne glasbe Ĺ pegel oĹživil na njemu svojevrsten naÄ?in. Slika miruje, da se lahko premika. Glasba sporoÄ?a, kar slika omogoÄ?a. Nauk projekta je sodoben in opozarja na pereÄ?e manipulacije resniÄ?nosti. Vsega, kar nas dnevno zavaja in odmika od resniÄ?nega sveta. Gre za t. i Fake news ali laĹžne, ponarejene, kopirane, zmanipulirane novice. Tehnologija se je vrinila Ĺže tako globoko v realnost, da dotiÄ?na zvrst oblikovanja informacij dosega izjemno dovrĹĄeno raven izdelave. To postavlja pod velik vpraĹĄaj treznost presoje o verodostojnosti videnega. Zato je bojazen o prevladujoÄ?em paralelnem svetu, ki kroji Ĺživljenja Zemljanov s pomoÄ?jo neresnic, upraviÄ?ena. Tudi zMeĹĄAnke manipulirajo z motivi likovnih mojstrovin, a pri tem ohranjajo visoko stopnjo spoĹĄtljivosti do originalov. Pieteta, ki je iskrena in predvsem resniÄ?na. Stane, hvala za pouÄ?no avtorsko provokacijo in tvoj umetniĹĄki prispevek k Evropskemu letu kulturne dediĹĄÄ?ine. “Dober umetnik kopira, izjemen umetnik kradeâ€?, je citat velikega Pabla Picassa, ki so ga za svojega pred desetletjem vzeli tudi glasbeniki in z besedno skovanko ÂťMashUpÂŤ definirali meĹĄanje dveh ali veÄ? starih skladb v nove glasbene kreacije. Tako so se v novih stvaritvah skupaj znaĹĄle prej na videz nezdruĹžljive skladbe iz popolnoma razliÄ?nih glasbenih zvrsti in obdobij.“ (vir.: www. monom.si/zmesanke) đ&#x;”˛


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 11

11

107,8 MHz

21. junija 2018

Radijski in Ä?asopisni MOZAIK

Radijci o svojih teĹžavah Radijske postaje, ki pripravljamo programe posebnega pomena – 16 nas je v Sloveniji, med drugim tudi Velenje –, se zdruĹžujemo v gospodarsko interesno zdruĹženje, preko katerega skuĹĄamo uveljavljati svoje interese. Na zaÄ?etku tedna smo imeli skupĹĄÄ?ino, na kateri smo govorili o pogajanjih s kolektivnimi avtorskimi organizacijami (SAZAS, IPF, ZAMP). Ta pogajanja so vedno trda, za nas pa, Ä?e jih opravljamo kolektivno, uspeĹĄnejĹĄa.

Seveda smo tudi tokrat izpostavili prizadevanja, da bi dosegli spremembe v medijski zakonodaji, v Ä?emer pa smo bili v zadnjem obdobju neuspeĹĄni. Pa ne samo mi, vsi mediji in politika v Sloveniji. Ostajamo ĹĄe kar pri stari zakonodaji, ki je (z rahlimi popravki) stara toliko kot Slovenija. Trenutna zakonodaja takĹĄnim informativnim medijem, kot smo mi, ni naklonjena. Korake nazaj delamo tudi pri sofinanciranju. Kljub temu da je bil pred veÄ? kot desetletjem doseĹžen dogovor,

Izbor poteka vsako soboto ob 9.35 uri. Zmagovalno skladbo pa lahko sliĹĄite v programu Radia Velenje dvakrat dnevno: po poroÄ?ilih ob 9.30 in po poroÄ?ilih ob 14.30. da naj bi dobivali namesto 3 odstotkov od naroÄ?nine (to je takrat potrdil drĹžavni zbor), ki jo v celoti pobira RTV preko Ministrstva za kulturo, je ta deleĹž iz leta v leto padal in trenutno ne dosega niti pol te viĹĄine. O tem smo se pogovarjali tudi na zadnji skupĹĄÄ?ini, na kateri smo se tudi dogovorili, da pripravimo smernice predlogov nove zakonodaje, ki jo bomo predstavili novi oblasti.

1. LIDIJA BAČIĆ LILLE - 3 minute 2. ČUKI - Gremo na morje 3. TIL ČEH - Kar je v meni

đ&#x;”˛

S skupĹĄÄ?ine radijskih postaj posebnega pomena

Po uspeĹĄnici Vino rumeno, ki na Youtubu beleĹži Ĺže skoraj tri milijone ogledov, hrvaĹĄka pevka Lidija BaÄ?ić predstavlja novo poletni hit 3 minute, s katerim se je predstavila tudi na nedavnem glasbenem festivalu CMC v Vodicah. Za skladbo je seveda posnela tudi videospot, ki tudi tokrat kar kipi od Ĺženstvenosti in seksapila.

GLASBENE novice

Jay-Z in Beyonce presenetila s skupnim albumom

pa so ga v New Yorku s producentom Daveom Fridmannom. Na album so prenesli energijo z omenjene turneje ter ga posneli, kot da igrajo v Ĺživo. Zsedba Interpol je pomembno zaznamovala zvok minulega desetletja. Velja za eno najveÄ?jih skupin, ki so v 21. stoletju v New Yorku oĹživile post punk, zaradi temnega zvoka kitar in teĹžkih basov pa jo mnogi primerjajo s kultnimi Joy Division.

Po mesecih ugibanj sta raper Jay-Z in pevka Beyonce izdala skupni album, ki sta ga naslovila Everything Is Love. Prvi single z albuma je skladba Ape S**t, za katero sta videospot posnela maja v Louvru. Zakonski par je sicer v

Vsako nedeljo ob 17.30 na Radiu Velenje in vsak Ä?etrtek v tedniku NaĹĄ Ä?as 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KraĹĄki kvintet – Mizar Ansambel Zadetek – Si Ä?isto znorela Ansambel Ideja – Slovenci smo veseljaki Ansambel Glas – Saj Ĺže jutri Igor in Zlati zvoki – Reci mi Ansambel Norost – Na morje grem Ansambel Livada – Moja deĹžela Ansambel Okej – A se peljat greĹĄ en krog Ansambel Utrip – Strah je votel PrleĹĄki kvintet – Pomlad se prebuja

www.radiovelenje.com

preteklosti izdal dva albuma, na katerih sta se v skladbah ukvarjala z vzponi in padci v njunem zakonu. Beyonce je leta 2016 na albumu Lemonade, ki ga je prav tako izdala nenapovedano, obraÄ?unala s temami, kot so ljubezen, izdaja, osamosvojitev, pripadnost in druĹžina. Naslednje leto pa je Jay-Z izdal album 4:44, na katerem je priznal, da je prevaral svojo Ĺženo. Raper je pred Ä?asom za New York Times povedal, da mu je prav glasba pomagala popraviti zakon. Tudi nov album je druĹžinski projekt, v eni od skladb pa se pojavi tudi njuna ĹĄestletna hÄ?erka Blue Ivy.

po Ä?etrt stoletja. Album bo izĹĄel 16. novembra, vkljuÄ?eval pa bo tudi pesmi, ki sta jih napisala Ed Sheeran in Gary Barlow, ter skladbo I Can Dream, v kateri je sliĹĄati tudi leta 2009 preminulega Ä?lana skupine Stephena Gatelyja. Irska skupina je v 90. letih minulega stoletja ustvarila vrsto uspeĹĄnic, med njimi so bile No Matter What, Words, You Needed Me, All That I Need in Baby Can I Hold You. V zaÄ?etku tisoÄ?letja, ko se je vodilni Ä?lan Keating odloÄ?il za samostojno kariero, so prenehali nastopati, vrnili pa so se leta 2007.

Umrl ĹĄe zadnji Z zadnjim albumom Ä?lan Elvisove prve in turnejo se zasedbe, bobnar poslavljajo D.J. Fontana Boyzone Novembra bo izĹĄel album Thank You & Goodnight, zadnji album irske skupine Boyzone, ki je v 25 letih nanizala ĹĄtevilne uspeĹĄnice. Z alubumom in turnejo po Veliki Britaniji in Irski se bodo Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham in Shane Lynch po 25 letih za vedno poslovili od koncertnih odrov in snemalnih studiev. V izjavi za javnost so se zahvalili oboĹževalcem, s katerimi, kot ugotavljajo, so obkroĹženi tudi

Umrl je D.J. Fontana, bobnar, ki je dolga leta sodeloval z Elvisom Presleyjem ter izvajal ĹĄtevilne ĹĄe danes velike uspeĹĄnice. Star je bil 87 let. V Shereportu v Louisiani leta 1931 rojeni Dominic Joseph Fontana se je leta 1955 pridruĹžil skupini Blue Moon Boys, ki je sodelovala pri Presleyjevih uspeĹĄnicah, kot so Heartbreak Hotel, Mystery Train, Blue Suede Shoes in Hound Dog. Skupino sta sestavljala ĹĄe pokojna kitarist Scotty Moore, ki je sicer Fontano pozval, naj se jim pridru-

Ĺži, in basist Bill Black. D.J. Fontana je bil eden prvih bobnarjev v rock'n'rollu. S Presleyjem, ki ga je spoznal leta 1954 v radijski in televizijski oddaji Louisiana Hayride, je sodeloval 14 let. Leta 2009 je bil sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu.

Interpol na ĹĄesti studijski album prelili novo energijo NewyorĹĄka zasedba Interpol, znana po temaÄ?nem, a energiÄ?nem post punku, je razblinila vse dvome in namigovanja, kdaj bi lahko izĹĄel nov, ĹĄesti studijski album. Kot so napovedali, bo novi album Marauder izĹĄel 24. avgusta. Album je nastal med turnejo ob 15. obletnici izida prvenca Turn On The Bright Lights, posneli

SHEBY

Rebeka in Werner posnela duet EnergiÄ?na Rebeka Dremelj in vedno nasmejani Werner sta posnela duet z naslovom Pss pss. PrepriÄ?ana sta, da bo ljubezenska pesem nov poletni hit. Skladbo sta posnela Ĺže v hladnih zimskih mesecih, izid pa nato zamaknila, saj zaradi udeleĹžbe v ĹĄovu Zvezde pleĹĄejo nista imela Ä?asa za snemanje videospota. Zdaj, ko se je plesni ĹĄov konÄ?al, je snemanje videospota le priĹĄlo na vrsto. Za lokacijo sta izbrala PortoroĹž in zabaviĹĄÄ?ni park. Pred kamero sta se odliÄ?no ujela, z njima pa je bila tokrat moÄ?no okrepljena ekipa, saj v videu ne nastopata sama, ampak sta k sodelovanju povabila tudi vse profesionalne in zvezdniĹĄke plesalce iz ĹĄova Zvezde pleĹĄejo.

Nikol prej je naslov nove pesmi in videospota, ki napoveduje izid prvega albuma mlade glasbenice, izvajalke in modne oblikovalke Sheby. Prvi studijski album nosi naslov Madam, vse pesmi na albumu so ljubezenske, vendar ne kliĹĄejske, in predstavljajo razliÄ?ne faze ljubezni, od brezskrbnosti in hedonizma do jeze in razoÄ?aranja.

DIXONS SveĹža rock skupina Dixons je po pozitivnem odzivu na prvo avtorsko skladbo Klinc pa ritem, kmalu predstavila ĹĄe dve, in sicer Midva in SonÄ?ni Ĺžarek. V teh dneh pa skupina predstavlja novo skladbo Rokenrol je moj idol, za katero so posneli tudi svoj prvi videospot.

ANETTE NajnovejĹĄa skladba pevke Anette, pesem z baladnim pridihom Metulj, je dobila tudi video podobo. V videospotu nastopajo dijaki Gimnazije JoĹžeta PleÄ?nika iz Ljubljane,

pri snemanju pa je sodelovala ekipa video produkcije Petelin, d. o. o. V reĹžiserski vlogi je bil tokrat Jan Predan Zvonar, ki je zelo dobro ujel zgodbo in emocije skladbe.

NASTJA GABOR Nastja Gabor, simpatiÄ?na KoroĹĄica, je nase opozorila pred leti z dvojno zmago na glasbenem festivalu FeNS. Ĺ˝e leta 2010 je kot Ä?lanica dueta Naju nastopila na Slovenski popevki in bila na koncu Ä?etrta. Na slovenski popevki pa bo nastopila tudi letos, saj je bila izbrana med dvanajst nastopajoÄ?ih. V teh dneh je izdala tudi novo Ä?utno balado z naslovom Sol na rano.

Ĺ ANK ROCK Skupna Ĺ ank Rock bo to soboto, 23. junija, nastopila na prireditvi Skok v poletje na Velenjski plaĹži. Velenjski rockerji so na otvoritvi poletne sezone na Velenjskem jezeru nastopili Ĺže lani, letos pa bo poleg njih nastopila tudi skupina KliniÄ?ni testiranci, ki je v Velenju delovala v devetdesetih letih.

lokalne novice


Naš čas, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 12

12

21. junija 2018

frkanje

Uspešen vinogradnik, dolgoletni član šmarškega društva vinogradnikov, tudi njegov nekdanji predsednik Mihael Fajfar iz Slatine, je od nedavnega tudi član Evropskega reda vitezov vin. Nekateri vinogradniki trdijo, da se vpliv reda že pozna, saj je Miha vedel, kako se rokuje z vinsko kraljico. Sam pa menda pravi, da bo o tem, ali je stara dunajska šola primerna tudi ob drugih priložnostih, še razmislil.

» Levo & desno «

Premikanje Le kdo pravi, da se projekt hitre ceste 3. razvojne osi nič ne premika?! Saj se vendarle menda spet odmika.

Vsak po svoje Že včasih so rekli, da je glavna naloga politikov, da gradijo mostove. Pri nas je veliko takih, ki bi radi še tiste, ki so, rušili.

Širjenje Pravijo, da se Celje vse bolj širi po Sloveniji. S svojo obogateno zemljino. A nekateri menda pretiravajo, ko pravijo, da je te v knežji okolici toliko, da je za vso še vsa naša država premajhna.

Renato Knez se zelo dobro spozna na oblikovanje, zato je na letošnji Promenadi okusov gledal predvsem na to, kako so bili »grafično opremljeni štanti«, svojima kolegoma Franciju Lenartu (direktor Zavoda za turizem) in nekdanjemu šefu TIC Slavku Hudarinu pa je zabrusil: »Vesta kaj fanta – vidva sta iz stroke – ampak kadar koli se pogovarjamo o turizmu, se vse začne in konča pri pivu. In če je to še pivo Loko in iz Šaleške doline, je jasno, da je treba turistično zgodbo najprej začeti s pivom. Pa, na zdravje!« In še prav ima, a ne.

Spomini Sedanje svetovno nogometno prvenstvo bi morali (bolj) spominsko slaviti tudi v Šoštanju. Saj pravijo, da je to praznik usnja. No, okroglega usnja.

Pretresi

Dobro je, da je trasa mednarodne kolesarske Dirke po Sloveniji udeležence vodila tudi po stranskih lokalnih cestah. Ne le zato, da so tako tujci spoznali tudi odročne, a lepe slovenske kraje, tudi zato, da so videli tudi, kako slabe lokalne ceste imamo.

Če ste mislili, da šaleških graščakov že davno ni več med nami, ste se zmotili. Ker so njihovi potomci že zdavnaj zapustili graščino, so rodbino nasledili kar Šalečani. Že res, da nimajo modre krvi (ali pač), a znajo se opraviti in nositi kot prava grajska gospoda.

Dokazovanje

ZANIMIVOSTI

Plastične slamice bodo zamenjali s papirnatimi Ob informacijah o vse večji onesnaženosti planeta s plastiko so iz verige restavracij s hitro prehrano McDonalds sporočili, da bodo v svojih irskih, britanskih, ameriških, francoskih, avstrijskih,

norveških in švedskih restavracijah prenehali uporabljati plastične slamice in jih zamenjali s papirnatimi. A do odločitve niso prišli povsem sami. Sprejeli so jo po tem, ko je preko 500 tisoč ljudi podpisalo spletno peticijo, v kateri so podjetje pozvali k prenehanju uporabe plastičnih slamic. Vendarle pa so v McDonaldsu zdaj odločeni, da želijo v vseh svojih restavracijah po svetu do leta 2025 uporabljati le embalažo iz obnovljivih in recikliranih virov.

Bo umetna inteligenca zmagovalca napovedala pravilno?

takšni in drugačni napovedovalci zmagovalcev. Ameriško podjetje, ki ima v lastni umetno inteligenco, pa je tokrat vendarle poželo nekaj več pozornosti od ostalih. »Sistem za napovedovanje uporablja kombinacijo človeškega vpogleda in AI algoritmov,« je pojasnil direktor podjetja in razložil, da to pomeni unikatno kombinacijo človeka in stroja, ki daje zelo zanesljive rezultate tudi na osnovi individualnega znanja, modrosti, instinktov in intuicije. V podjetju s pomočjo umetne inteligence tako napovedujejo, da

bo letos v finalu Nemčija premagala Brazilijo, medtem ko bosta med najuspešnejšo četverico prvenstva tudi Španija in Francija.

Led na Antarktiki se topi hitreje, kot so mislili doslej

Ameriški znanstveniki so opravili izčrpno analizo taljenja ledu na Antarktiki in ugotovili, da se led tam topi veliko hitreje, kot so mislili doslej. Antarktika je od leta 1992 do danes izgubila tri bilijone ton ledu, kar 40 odSvetovno prvenstvo v nogometu stotkov od tega pa se je v vodo je v teku in kar vajeni smo že, spremenilo med letoma 2012 in da se v tem obdobju pojavljajo 2017. Med letoma 1992 in 2011

12 tisočakov za uporabo telefona na ladji

se je namreč stopilo okoli 84 milijard ton ledu na leto, zdaj pa več kot 240, kar je trikrat več kot pred desetletjem, potrojilo se je tudi dvigovanje morske gladine. Ta se zdaj dviguje za 0,6 milimetra na leto, do konca stoletja pa bi se po napovedih znanstvenikov lahko povzpela kar za 15 centimetrov. Ob rezultatih raziskave so strokovnjaki predstavili dva scenarija, ki bi se lahko odvila v naslednjih desetletjih: po prvem se bo, če ne bomo zmanjšali emisij in ustavili globalnega segrevanja, povprečna temperatura dvignila za 3,5 stopinje, kar je tretjina več od dveh stopinj, ki ju, kot katastrofalni ocenjujejo Združeni narodi. V tem primeru bi do leta 2070 izginila četrtina ledu, morska gladina bi bila pol metra višja od tiste iz leta 2000, zmanjšalo bi se število rib, pingvinov in morskih ptic, samo Združene države Amerike pa bi utrpele za bilijon dolarjev škode. Če bodo države ukrepale in zmanjšale izpuste, pa bi lahko bila Antarktika tudi čez 50 let približno takšna, kot je danes. Ledene ploskve bi se sicer še vedno tanjšale, a počasneje, prav tako bi bile prizadete nekatere živalske vrste, bi se pa nekatere imele vsaj možnost prilagoditi.

Partnerja sta zamenjala spola Sabastion Sparks se je rodil kot ženska, Angel Sparks pa kot moški. A že pred leti sta vsak po svoje začela transformacijo v nasproten spol. Spoznala sta se na konvenciji transseksualcev in se po poroki pred dvema letoma odločila, da želita imeti otroka. Spočela sta ga po naravni poti, ob tem pa nadaljevala spremembo spola. Sabastion je otroka rodil in dojil, prejšnji mesec pa so mu kirurško odstranili prsi. Zdaj si želi, da bi ga 20-mesečni sin videl kot dobrega očeta in imel čim bolj normalno otroštvo. Zakonca se pri tem soočata s številnimi zunanjimi pritiski. Nekdo od bližnjih je Sabastianu celo grozil, da mu bo vzel otroka, saj da naj bi bilo življenje otroka v tovrstnem okolju nenaravno. Starša pa vztrajata, da želita svojemu sinu predvsem stati ob strani na poti v odraslost.

Nemška družina se je z ladjo odpravila iz Kiela do Osla. Z njimi je bil tudi najstniški sin, ki je – kot običajno – tudi na ladji v roke prijel telefon, si prek spletnega kanala YouTube ogledal nekaj videoposnetkov in s tem porabil nekaj manj kot pol gigabajta podatkov. Niti pomislil ni, da bo ob cilju družina v roke dobila položnico s skupnim zneskom več kot 12 tisoč evrov. Pri telekomunikacijskem podjetju so

Velenjski in celjski rokometaši po novem naj ne bi bili več nič kaj posebnega. Tudi oni bodo morali na državnem prvenstvu igrati vse od začetka. Tako bodo imeli Celjani in Velenjčani še več možnosti za dokazovanje, kdo je boljši.

Škoda Slovenija je menda res vse bolj zelena. A nekaterim Slovencem se še vedno močno črno piše.

Gašenje V Premogovniku očitno niso usposobljeni za gašenje le gasilci. Tudi vodstvo firme. »Pogasili« bodo PV Invest.

Pozor!

pojasnili, da na morju ne veljajo pravila mobilnega gostovanja, nedavno dogovorjena znotraj Evropske unije, ampak se upošteva drugačen cenik. Deček se je namreč prijavil na lastno omrežje ladje, ki ima dostop do spleta prek satelitske povezave. Po pogajanjih je operater na prošnjo družine račun znižal in jim zaračunal pet tisoč evrov, saj so sprejeli pojasnilo, da se je deček na ladijsko omrežje prijavil nevede. Ker pa se družini tudi ta znesek zdi pretiran, je najela odvetnika, ki bo skušal še znižati po njihovem mnenju »nemoralno visok« račun.

Letošnja dobra rodnost češenj se pozna tudi v bolnišnicah. Ne, niso tudi te bolj založene s tem lepim in dobrim sadežem, dobro so »založene« tudi s premalo previdnimi obiralci.

Slab začetek … Jutri bomo pri nas imeli še en velik dogodek. Ustanovna seja Državnega zbora bo. Upajmo, da to, da je ta pomemben dogodek na petek, res ne bo pogovorno pomenilo slabega začetka. Pomembno je, da bo konec dober. Kakor za koga.


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 13

NAĹ I KRAJI IN LJUDJE

21. junija 2018

DiĹĄalo po Ĺžaru in njegovih dobrotah

Veselo v poletje TuristiÄ?na druĹĄtva savinjsko-ĹĄaleĹĄko-koroĹĄke regije predstavila poletno ponudbo doĹživetij

KulinariÄ?na trĹžnica se je na promenadi Ĺže dobro prijela, zadovoljni pa so tako gostinci kot obiskovalci

Tina Felicijan

Velenje, 16. junij – Dopoldanski utrip Cankarjeve ulice so popestrile pisane stojnice, ki so ponujale najrazliÄ?nejĹĄe domaÄ?e dobrote in rokodelske mojstrovine ter zloĹženke s koristnimi informacijami za obiskovalce krajev od KoroĹĄke do Zgornje Savinjske doline. Po srediĹĄÄ?u Velenja so se sprehodili

Mira ZakoĹĄek

Velenje, 15. junija – Na velenjski promenadi je bilo v petek vse od desete ure dopoldne pa do veÄ?era Ĺživahno, predvsem pa je diĹĄalo daleÄ? naokoli. Tokratna kulinariÄ?na trĹžnica – promenada okusov – je namreÄ? potekala na temo Ĺžara. Predstavilo se je 15 domaÄ?ih gostinskih ponudnikov z razliÄ?nimi jedmi, pripravljenimi na Ĺžaru. Zraven seveda sodi Ĺžlahtna kapljica, za to so poskrbeli slovenski vinarji in pivovarji, za povrhu pa ĹĄe kakĹĄna sladica. Organizatorji Zavod za turizem in Mestna obÄ?ina Velenje so poskrbeli tudi za odliÄ?no urejen ambient, tako da so se obiskovalci na sedeĹžih iz sena, zabojnikov ‌ odliÄ?no poÄ?utili in veselo kramljali ob dobrotah, ki so jih poskuĹĄali. Vse je potekalo v stilu Ĺže uveljavljene ÂťodprtekuhneÂŤ. Blagajna je bila skupna za vse, jedi pa so ponujali po enotnih cenah po tri oziroma pet evrov. Predstavili so se: BoĹĄ? Bom! Street food, Burger kapija, Eksperiment S, Gostinstvo LeÄ?nik, Hotel in gostilna Triglav Dobrna, JEDU Street Food, Kavarna Lucifer, KoroĹĄka hiĹĄa Pri Lipi, KovaÄ?ija pri KovaÄ?u, Miss Gozleme, Nonbiri, SendviÄ?arna uĹžitka in

Baker & Kofi, Restavracija Jezero, Testenine Ĺ ili ter Twister, Ice Cream Rolls, varilnica piva Loko Loko, pivovarna Pogis, Klet Brda, HiĹĄa penin FrangeĹž ter Barei. Med posebej atraktivnimi jedmi je bil goveji medaljonÄ?ek na zeleni posteljici, ÂťribÂŤ sendviÄ?, eksperiment S burger, semifredo kuglice, roladice z nekliÄ?i, veganske pite, turĹĄke Ĺžar specialitete, suĹĄi rolice, dimljene rebrce, Ä?okoladne testenine, sladoledne rolice ter ĹĄe veliko drugih okusnih jedi ‌ Skratka "ni, da ni" in le Ĺžal vam

13

je lahko, Ä?e niste bili vsaj malo zraven. Prireditev je odliÄ?no uspela, zadovoljni so bili vsi, organizatorji, ki so lahko obÄ?udovali sreÄ?ne in nasmejane obiskovalce, obiskovalci, ki so resniÄ?no uĹživali, seveda pa tudi gostinci, ki so se s tem odliÄ?no promovirali, pa tudi zasluĹžili. Promenada, tako ali podobno urejena kot tokrat, pa je prav idealna za tovrstna druĹženja. đ&#x;”˛

Zveza SaĹĄka je izdala Ĺžepni koledar, ki ga je pripravila za to poletje, v njem pa zbrala informacije o tradicionalnih prireditvah turistiÄ?nih druĹĄtev, ki bodo potekale v regiji. Prireditev Veselo v poletje je imela tudi ekoloĹĄko noto, saj je za Ä?lane turistiÄ?nih druĹĄtev in obiskovalce potekalo izobraĹževanje o okolju prijazni izvedbi prireditev.

ĹĄaleĹĄki graĹĄÄ?aki in ĹĄempetrski Rimljani. Ljubitelji starodobnikov z Dobrne so predstavili starinska kolesa. Za glasbeno kuliso pa je poskrbel vinskogorski ansambel Vingosi. Zbrali so se namreÄ? Ä?lani tridesetih turistiÄ?nih druĹĄtev, ki delujejo pod okriljem Regijske turistiÄ?ne zveze SaĹĄka, ustanovljene pred dvema latoma. Ĺ˝e

leto jo bomo postavili sredi junija v Velenju, ker so sobotni dopoldnevi tu zelo Ĺživahni, s tem pa bomo veselo vstopili pestro v poletno dogajanje, za katero bodo s svojimi raznolikimi aktivnostmi poskrbela naĹĄa turistiÄ?na druĹĄtva,ÂŤ je povedal predsednik zveze SaĹĄka Franc Ĺ pegel in dodal, da Ĺželijo s to prireditvijo omogoÄ?iti 65-im Ä?lanskim druĹĄtvom, da se

na samem zaÄ?etku so si njeni Ä?lani zadali, da bodo prirejali letna sreÄ?anja druĹĄtev, ki bodo lahko svoje raznolike dejavnosti predstavila ĹĄirĹĄi javnosti. Zato je zveza lani priredila prvo trĹžnico ponudnikov turistiÄ?nih doĹživetij Veselo v poletje in sklenila, da bo ta postala tradicionalna. ÂťVsako

predstavijo obiskovalcem in jih povabijo na prireditve, ki so sploh v manjĹĄih krajih pomembna popestritev druĹžabnega Ĺživljenja tako domaÄ?inov kot obiskovalcev. đ&#x;”˛

Velenjski grad v srednjeveĹĄki podobi KoĹĄarka na ulici OdliÄ?na uÄ?na ura srednjeveĹĄke zgodovine – Na Velenjskem gradu so lahko obiskovalci obÄ?udovali viteze, plesalke, barantali na stojnicah, okuĹĄali dobrote tistega Ä?asa ‌ Mira ZakoĹĄek

Velenje, 17. junija – SrednjeveĹĄki dan na Velenjskem gradu je Ĺže tradicionalna prireditev TuristiÄ?nega druĹĄtva Velenje in je v tem okolju tudi lepo sprejeta. Ĺ e zlasti so zelo hvaleĹžni obiskovalci otroci, ki obÄ?udujejo plemiĹĄka oblaÄ?ila, ĹĄe posebej navduĹĄeni pa so nad vitezi, pomerijo pa se radi tudi v kakĹĄni od iger tistega Ä?asa. LetoĹĄnja prireditev je bila ĹĄe boljĹĄa, predvsem pa so organiza-

torji, poleg TuristiÄ?nega druĹĄtva Velenje sta to Zavod za turizem in Muzej Velenje, dobro poskrbeli za logistiko. Na Velenjski grad je vozil Lokalc, sicer pa je bil promet zaprt. So se pa lahko obiskovalci najprej ustavili pri vili Bianki, kjer je potekala rokodelska trĹžnica, in se nato povzpeli do gradu. Pri vhodu so jih Ä?akali biriÄ?i, desetino je bilo paÄ? treba odĹĄteti. Bila je simboliÄ?na, zgolj en evro. Podoba gradu je bila resniÄ?no srednjeveĹĄka. Po dvoriĹĄÄ?u se

Karavana drĹžavnega prvenstva v koĹĄarki 3 x 3 se je v soboto ustavila na Titovem trgu, kjer se je na petih igriĹĄÄ?ih pomerilo veÄ? kot 70 ekip

je sprehajala grajska gospoda, veÄ? kot 80 se jih je trudilo, da bi priÄ?arali kar najbolj avtohtono razpoloĹženje. Poleg domaÄ?ih, ki te veĹĄÄ?ine Ĺže dobro obvladajo, so se jim pridruĹžili ĹĄe kolegi z Bleda, iz Novega mesta, Celja ‌ Predsednik TuristiÄ?nega druĹĄtva Velenje UroĹĄ Prislan pravi, da so zadovoljni obiskovalci najveÄ?ja nagrada za njihov trud in bodo zato to prireditev zagotovo pripravljali tudi v prihodnje. đ&#x;”˛

Tina Felicijan

Velenje, 16. junij – Preteklo soboto so se na Titovem trgu pomerili najboljĹĄi slovenski 3 x 3 koĹĄarkarji in zbirali nove toÄ?ke v boju za uvrstitev na zakljuÄ?ni turnir Grosbasket drĹžavnega prvenstva v koĹĄarki 3 x 3, ki ga KoĹĄarkarska zveza Slovenije prireja Ĺže 15. sezono zapored. Gre za drĹžavno tekmovanje v tem olimpijskem ĹĄportu z najdaljĹĄo tradicijo na svetu. Ekipe se bodo sicer sreÄ?ale na ĹĄtirih kvalifikacijskih turnirjih in nastopale v sedmih kategorijah, med drugim v Ä?lanski, pionirski, mladinski, Ĺženski, rekreativni, sodelovale pa so tudi ekipe, ki nastopajo na FIBA

turnirjih Challenger, zato so bile tekme zanimive in napete. Poleg rednega tekmovalnega programa na petih koĹĄarkarskih igriĹĄÄ?ih pa so si obiskovalci turnirja lahko ogledali ĹĄe tekmovanje v metanju trojk, zabijanju na koĹĄ ali koĹĄarkarski poligon. Prva dva kvalifikacijska turnirja sta potekala v Ljubljani in Velenju, kjer si je zmagovalna ekipa v Ä?lanski kategoriji zagotovila nastop na turnirju FIBA Challenger. Sledita ĹĄe turnirja v Kopru in Kranju, finalni turnir pa bo potekal 12. avgusta na PogaÄ?arjevem trgu v Ljubljani. đ&#x;”˛


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 14

14

NAĹ I KRAJI IN LJUDJE

21. junija 2018

Regata v noÄ?nem ambientu Klub vodnih ĹĄportov Ĺže krepko zaplaval v jadralno sezono in priredil odprto noÄ?no regato, jutri pa vabi na tradicionalno prireditev ob kresni noÄ?i Tina Felicijan

Velenjsko jezero ni oÄ?arljivo le, ko je oblito s sonÄ?nimi Ĺžarki, paÄ? pa tudi ko se nad njim razpenja zvezdnato nebo, pravijo Ä?lani Kluba vodnih ĹĄportov, ki redno prirejajo razliÄ?na tekmovanja. Tako so preteklo soboto povabili ljubitelje jadranja v razliÄ?nih kategorijah na odprto noÄ?no regato, na kateri je po gladini Velenjskega jezera drselo okrog deset udeleĹžencev. Klub ima pestro ponudbo teÄ?ajev jadranja tako za odrasle kot otroke. Slednji lahko prve izkuĹĄnje nabirajo z jadrnico razreda optimist in nekateri se po opravljenem teÄ?aju uvrstijo tudi na tekmovanja, med drugim na morju, kjer se preizkusijo z ÄŒe vam jadranje ne diĹĄi, lahko po Velenjskem jadrnico razreda seascape in dojezeru zaplujete s pletno, pravijo Ä?lani Kluba segajo lepe rezultate. ÂťTrudimo vodnih ĹĄportov, ki jo upravljajo. Pletna sprejme se delati, kolikor se le da. NajveÄ? povpraĹĄevanja je po jadralnih te16 oseb, letoĹĄnjo sezono pa lahko plujete tudi z Ä?ajih za otroke. Trenutno imamo elektriÄ?nim Ä?olnom, ki sprejme 7 oseb. v razredu optimist prijavljenih sedem novih teÄ?ajnikov, starih od 5 do 12 let. Sploh poleti pa se za jadranje in ugotovijo, da jim dnica kluba Slavica Ĺ˝ivko. za teÄ?aje odloÄ?ajo tudi starejĹĄi, ki tudi domaÄ?i kraj pri tem nudi V petek, 22. junija, Ä?e bo vrese na kakem dopustu navduĹĄijo marsikaj,ÂŤ je povedala predse- me dopuĹĄÄ?alo, bo Klub vodnih

â?ą

zbiral prostovoljne prispevke in izkupiÄ?ek porabil za pogostitev otrok s posebnimi potrebami. ÂťLani smo povabili skoraj sto otrok iz petih obÄ?in. Zanje smo pripravili zajtrk, voĹžnjo s pletno, kosilo in Ĺživo glasbo. Zelo so uĹživali. Letos Ĺželimo sprejeti ĹĄe enkrat veÄ? otrok in jih tako razvedriti ter jim pribliĹžati vodne ĹĄporte,ÂŤ je ĹĄe povedala Slavica Ĺ˝ivko in naĹĄtela letoĹĄnji program regat v organizaciji Kluba vodnih ĹĄportov. Julija nameravajo prirediti regato Mini VelenjÄ?anka. 2. septembra se bo zaÄ?el dvodnevni jadralni dogodek na drĹžavni ravni, na katerem bosta v srediĹĄÄ?u razreda fireball in flying junior. Med Pikinim festivalom bo potekala tradicionalna Pikina regata. 2. oktobra pa naÄ?rtujejo ĹĄe morsko regato VelenjÄ?anka. đ&#x;”˛

ĹĄportov priredil tradicionalno druĹženje ob kresni noÄ?i, ki ga bo popestril nastop plesne skupine kulturnega druĹĄtva Magnolija, ob Ĺživi glasbi pa bodo lahko zaplesali tudi obiskovalci. Ko se bo spustila tema, bodo na gladini jezera priĹžgali okrog 2500 sveÄ?, ogenj bo razsvetlil tudi obalo, druĹženje pa bosta podkrepili jedaÄ?a in pijaÄ?a, za katero bo klub

radio velenje com

Vinska Gora bo praznovala Vinska Gora, 23. in 24. junij – Ta konec tedna se bo v Vinski Gori veliko dogajalo. V soboto ob 19.30 se bodo v Krstnikovem domu pri cerkvi predstavili mladi glasbeniki iz Vinske Gore. Ob 21. uri bo pod cerkev sv. Janeza Krstnika prijezdila konjenica PireĹĄica na noÄ?ni blagoslov konj. V nedeljo ob 9. uri se bo zaÄ?ela maĹĄa za domovino, po obredu pa se bo v Krstnikovem domu zaÄ?ela proslava ob dnevu drĹžavnosti, ob kateri bo tudi prireditev ob Ä?ebelarskem jubileju. ÄŒebelarska druĹžina Vinska Gora namreÄ? obeleĹžuje 90-letnico delovanja, ob praznovanju pa bodo Ä?ebelarji razvili svoj prapor, predstavili bilten ter razkazali Ä?ebelje pridelke in Ä?ebelarske pripomoÄ?ke. DruĹženje bo popestril ansambel Vingosi, ki bo nastop ob 11.30. Ob njegovih zvokih pa se bo nadaljevalo druĹženje krajanov. đ&#x;”˛

Ustvarjamo Zeleno energijo. Proizvedena iz neomejenih obnovljivih virov; Tako varujemo naĹĄe okolje!

Elektro in telekomunikacijske storitve OptiÄ?ne in komunikacijske instalacije 03 620 94 00 • 041 260 670 • www.scr.si

ÄŒestitamo za dan drĹžavnosti!

Brez dodanega sladkorja in sladil

Prvi slovenski proizvajalec s certifikatom ÂťPridelano/proizvedeno Brez GSOÂŤ.

Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 PetrovÄ?e | www.zelenedoline.si

NO VO

!

Z ljubeznijo do Ĺživali.

PRVAKI DOBREGA POÄŒUTJA

ÄŒESTITAMO ZA DAN DRĹ˝AVNOSTI! Ĺ aleĹĄka Veterina d.o.o. Cesta talcev 35, 3320 Velenje Ponedeljek – petek: 7.30 – 18.00, sobota: 8.00 – 13.00

03 891 11 46, 031 688 600

tf


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 15

15

NAĹ I KRAJI IN LJUDJE

21. junija 2018

OdloÄ?no in pogumno v naslednja desetletja Javni zavod Mladinski center Ĺ martno ob Paki deluje 20 let – Ustanovljen za aktivno preĹživljanje prostega Ä?asa mladih, danes zdruĹžuje vse generacije – V rokavu nove uspeĹĄne zgodbe Tatjana PodgorĹĄek

Jutri (v petek) ob 18. uri bo pod ĹĄotorom pri HiĹĄi Mladih v Ĺ martnem ob Paki zelo veselo zaradi Koncerta za kon'c ĹĄole, nastopa MC-jevih bendov, predvsem pa zaradi jubileja. TamkajĹĄnji javni zavod Mladinski center (MC) namreÄ? beleĹži 20-letnico delovanja.

Veliko mejnikov

V lokalni skupnosti so ustanovili omenjeni zavod za zagotavljanje prostorov za aktivno preĹživljanje prostega Ä?asa mladih. Danes je center druĹženja vseh generacij, organizator skoraj vseh dogodkov v okolju ‌ Skratka, obÄ?inski zavod vsako leto bolj s svojo dejavnostjo prepriÄ?uje najveÄ?je skeptike, ki so na zaÄ?etku ustanovitve menili, da v lokalni skupnosti takĹĄne ustanove ne potrebujejo. ÂťUpamo si trditi, da se s svojim ĹĄirokim spektrom delovanja in medgeneracijskih povezovanj dotikamo vsakega obÄ?ana in vse veÄ?jega ĹĄtevila ljudi

Ĺ otor, projekti, TIC, veÄ?namenski sanitarni objekt ‌ tudi zunaj obÄ?inskih meja. Zrasli smo v glavnega organizatorja dogodkov, aktivnosti in prireditev in z njimi prispevamo k viĹĄji kakovosti Ĺživljenja obÄ?anov. Ti nas vedno bolj sprejemajo kot tvorca in ÂťsogovornikaÂŤ, na katerega se lahko zanesejo. UspeĹĄno povezujemo, sodelujemo z osnovno ĹĄolo, vrtcem, druĹĄtvi, znamo prisluhni-

ti in priskoÄ?iti na pomoÄ?. Tisto, kar ĹĄteje, so odzivi in zadovoljstvo ljudi. Oboje nam lahko kdo zavida, mi pa smo veseli, ker so naĹĄe predano delo, naĹĄa neizÄ?rpnost idej, mnogi in odliÄ?ni kakovostni dogodki opazni. Vse to nas navdaja z optimizmom in veliko mero odgovornega delovanja tudi v prihodnje,ÂŤ pravijo zaposleni v

javnem zavodu Mladinski center Ĺ martno ob Paki. Ob pogledu na prehojeno pot je vredno omeniti kar nekaj pomembnih mejnikov v delovanju zavoda: Mladinski center je bil med prvimi tovrstnimi centri v drĹžavi, ki v okviru svojega delovanja nudi tudi vse bolj zasedena prenoÄ?iĹĄÄ?a v hostlu, kmeÄ?ka tr-

DruĹženje z razgledom TuristiÄ?na kmetija TuĹĄevo tudi letos privabila ljubitelje ĹĄportnih izzivov, druĹžabnih iger, domaÄ?ih dobrot in veselega druĹženja Tina Felicijan

Vinska Gora, 16. in 17. junij – DruĹžinski dnevi na TuĹĄevem imajo Ĺže dolgo tradicijo, ki je sad tesnega sodelovanja med gospodarji domaÄ?ije, TuristiÄ?nim druĹĄtvom Vinska Gora in drugimi druĹĄtvi, ki aktivno soustvarjajo pestro ponudbo najrazliÄ?nejĹĄih aktivnosti v kraju in z njimi privabljajo tako domaÄ?ine kot obiskovalce od drugod. DruĹžabna sreÄ?anja na TuĹĄevem dopolnjujejo ustvarjalne delavnice za otroke, ogledi malih pasemskih Ĺživali, streljanje z zraÄ?no puĹĄko, jeĹžo konj, ĹĄportne in ĹĄaljive igre, predstavitve gasilske opreme, pa tudi kolesarski in planinski vzpon na TuĹĄevo. Tako je tudi tokrat prireditev DruĹžinski vi-

kend na TuĹĄevem potekala ves konec tedna. V soboto se je veÄ? kot 20 kolesarjev in nekaj pohodnikov

Slovenska demokratska stranka Mestni odbor Velenje

Ĺžnica omogoÄ?a lokalnim pridelovalcem prodajo izdelkov in pridelkov. Pomembna pridobitev je gotovo objekt Marof – prizoriĹĄÄ?e mnogih dejavnosti, ki so postale del zavodovega vsakdana, kot so ustvarjalne delavnice, teÄ?aji, gibalne delavnice, neformalne oblike izobraĹževanj, prostor za druĹženje, rojstnodnevne zabave, likovne kolonije, razstave ‌ Zagotovo ne smemo spregledati, da nudi HiĹĄa mladih streho nad glavo nekaterim tamkajĹĄnjim druĹĄtvom. Poznopoletni festival, letoĹĄnji bo Ĺže 11., vedno postreĹže s koncerti razliÄ?nih glasbenih zvrsti, gledaliĹĄkimi predstavami in ima svoje mesto med ljudmi od blizu in daleÄ?.

spopadlo s klanci, ki loÄ?ujejo Drevovo kmetijo od vznoĹžja Vinske Gore. Niso ubirali bliĹžnjic, temveÄ? so obredli turistiÄ?ne zna-

menitosti kraja, kot sta domaÄ?ija LamperÄ?ek in Vovkov mlin med Vinsko Goro in Dobrno, nato pa se skozi JanĹĄkovo selo vzpe-

Direktorica zavoda Mirjam Povh zagotavlja, da stopajo odloÄ?no in pogumno v naslednja desetletja delovanja, da snujejo nove uspeĹĄne zgodbe. Ena takih je prireditveni ĹĄotor, ki je pomembna pridobitev tudi za druĹĄtva, saj bodo poslej manj zaskrbljenih obrazov zrla v nebo ob pripravi dogodkov. Ĺ otor je del uspeĹĄne zgodbe, ki se odvija prav v tem

li na TuĹĄevo, kjer jih je Ä?akalo okrepÄ?ilo. V nedeljo pa je popoldansko druĹženje na TuĹĄevem privabilo tako starejĹĄe krajane kot mladino in otroke, ki niso le uĹživali v domaÄ?ih dobrotah, paÄ? pa so lahko preizkusili tudi marsikatero aktivnost. DruĹĄtvo upokojencev je priredilo turnir v pikadu in balinkadu, ki je ĹĄtel za pokal krajevne skupnosti, podelili pa ga bodo ob koncu po-

Ä?asu – Festival domaÄ?ih okusov in tradicij, pojasnjujejo v MC-ju. Med drugim v okviru tega pripravljajo slikanico, v kateri bo iz vseh 10 obÄ?in, zdruĹženih v Las-u SaĹĄa, zbranih po pet receptov tradicionalnih jedi, ĹĄeg in obrti . ÂťZ omenjenimi aktivnostmi odloÄ?no stopamo na pot, po kateri Ĺželimo v naĹĄ kraj pripeljati veÄ? domaÄ?ih in tujih turistov.ÂŤ Med projekti, ki jih ĹĄe snujejo v prihodnje, je Martinov svet – vstopnica SaĹĄa regije, ki predvideva ureditev turistiÄ?no-informacijskega centra in izgradnjo veÄ?namenskega sanitarnega objekta ob prireditvenem prostoru zavoda. Poleg sanitarij ĹĄe kolesarnico s polnilnico za e-kolesa, predstavljal pa bo tudi osnovo za morebitno nadaljnjo ĹĄiritev turistiÄ?nih nastanitvenih zmogljivosti. Seveda se ne nameravajo odreÄ?i vsemu, kar poÄ?nejo Ĺže danes. ÂťOstajamo v srediĹĄÄ?u dogajanja v lokalni skupnosti, ki uspeĹĄno povezuje vse generacije in nudi moĹžnosti ter prostore za izvedbo prenekaterih naĹĄih in tudi idej drugih,ÂŤ ĹĄe zagotavljajo v Mladinskem centru Ĺ martno ob Paki. đ&#x;”˛

letne sezone na tradicionalnem kostanjevem pikniku. DruĹĄtvo podeĹželske mladine je pripravilo ĹĄaljive igre. Gasilci so obiskovalce seznanjali s svojim delom in jim pokazali gasilsko opremo. Leonarda PirmanĹĄek je na TuĹĄevo privedla konja, s katerim so se lahko obiskovalci podali na kratko jeĹžo. Lovsko ĹĄportno druĹĄtvo je tudi letos namestilo tarÄ?o in pripravilo zraÄ?no puĹĄko, s katero so lahko obiskovalci preizkusili svojo natanÄ?nost. Podmladek turistiÄ?nega druĹĄtva Biserova druĹĄÄ?ina je pripravil delavnico izdelovanja darilnih vreÄ?k iz starih koledarjev. Mateja UÄ?akar je obiskovalce povabila na merjenje krvnega tlaka in sladkorja. Tudi tokrat ni manjkal gojitelj pasemskih malih Ĺživali Ivan KoÄ?ivnik. RdeÄ?a nit dogajanja pa je bilo sproĹĄÄ?eno druĹženje s ĹĄirokim razgledom na Ĺ aleĹĄko dolino; tega je popestrila glasba. đ&#x;”˛

Pikado in balinkado za pokal krajevne skupnosti.

ÂťBodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj! Ti prekrasna, ti edina, meni zemeljski si raj!ÂŤ Radoslav Razlag - Jakob

ObÄ?ankam in obÄ?anom iskreno Ä?estitamo ob 27. dnevu drĹžavnosti in Ĺželimo ponosno praznovanje ob visoko dvignjenih slovenskih zastavah. Volivkam in volivcem se zahvaljujemo za visoko zaupanje na drĹžavnozborskih volitvah.

SvetniĹĄka skupina SDS v svetu MO Velenje


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 16

16

Ĺ PORT

21. junija 2018

‚Izkopali‘ veÄ?, kot so mnogi priÄ?akovali Velenjski nogometaĹĄi pred sezono razmiĹĄljali o obstanku, za trud nagrajeni s Ä?etrtim mestom – Novo sezono zaÄ?enjajo najmanj z dvema mednarodnima tekmama Stane Vovk

Za Rudarjevimi nogometaĹĄi je zanimiva in vsekakor zelo uspeĹĄna sezona. S Ä?etrtim mestom so si priigrali sodelovanje v kvalifikacijah za evropsko ligo. Uspeh, ki ga pred zaÄ?etkom gotovo ni nihÄ?e priÄ?akoval. Morda je ta Ĺželja tlela le v mislih najveÄ?jih optimistov. Poglavitni cilj je bil obstanek v ligi glede na to, da je veliko igralcev zapustilo klub. V takĹĄnem stanju je trener Marijan PuĹĄnik pred zaÄ?etkom prejĹĄnje sezone lani poleti znova ‚sedel‘ na vroÄ?o Rudarjevo trenersko klop. Ĺ˝e drugiÄ?. PrviÄ? je bil Rudarjev trener med oktobrom 2007 do marca 2010. Za trenerja z mednarodnimi izkuĹĄnjami je bil to nov izziv. PrejĹĄnji teden je moĹĄtvo zaÄ?el pripravljati na novo sezono, ki se bo zanje zaÄ?ela najmanj z dvema evropskima tekmama. Po uvodnem treningu je stekel tudi tale pogovor. Ko ste bili prviÄ? v tem okolju, ste ‚knape‘ takoj po prvi sezoni iz druge lige pripeljali v prvo? ÂťÄŒas hitro beĹži, spomini letijo. Lepih stvari se vedno z veseljem spomniĹĄ. Zlasti jesenskega dela 2007/2008, ko smo se uvrstili v prvi ligo, Ĺže v naslednji sezoni bili tretji, kar nam je prineslo uvrstitev v Evropo, kjer smo odigrali ĹĄtiri tekme. ResniÄ?no so to lepi spomini. Dolgo je tega, skoraj Ĺže enajst let. Seveda pa se od spominov ne da Ĺživeti. Lani sem zaÄ?el z Rudarjem novo zgodbo, pred nami je nova sezona.ÂŤ

Brez podcenjevanja VelenjÄ?anov, pa vendarle, zakaj se je tako izkuĹĄen trener odloÄ?il za treniranje moĹĄtva druge lige? ÂťKlubov ne delim na takĹĄne ali drugaÄ?ne. Zanimajo me predvsem dobri projekti. S tedanjim vodstvom kluba, podpiral jih je tudi glavni sponzor, smo se paÄ? dogovorili, da se bo v Rudar zaÄ?elo vlagati, ker si Ĺželi spet igrati v prvi ligi; da se bo izboljĹĄalo delo v nogometni ĹĄoli in veÄ? pozornosti namenjalo svojim nogometaĹĄem. Zgodba je bila zelo zanimiva, na koncu se je pokazalo, da tudi zelo dobra. Res sem tedaj preĹživel lepi in zanimivi dve leti in pol v Rudarju.ÂŤ Po nepriÄ?akovanem uspehu pa prav tako nepriÄ?akovano slovo? Ko ste zapuĹĄÄ?ali Rudar, ste bili na visokem Ä?etrtem mestu in spet z moĹžnostjo ponovnega igranja v Evropi!? ÂťPoglejte, tako je paÄ? bilo. Z moje strani ni bilo nobene zamere, ker smo se razĹĄli. Vodstvo je paÄ? ocenilo, da bo z drugim trenerjem boljĹĄe. MoĹĄko in ĹĄportno smo se dogovorili za prekinitev sodelovanja, in to z istimi ljudmi, ki so me pripeljali v klub. Ni bilo prviÄ?, da sem bil zamenjan. Ve se, kdo sprejema odloÄ?itve in kdo je najveÄ?krat Ĺžrtev. TakĹĄna je paÄ? usoda trenerjev. V tem ne vidim nobenih teĹžav. ÄŒas se je spet zasukal, Ĺživljenje gre dalje in znova sem na tej vroÄ?i Rudarjevi trenerski klopi, kot ste prej sami dejali.ÂŤ Vmes ste se svoje trenersko znanje potrjevali in utrjevali tudi v tujini?

Prijateljske tekme

VÄ?eraj SVG Bleiburg (Bleiburg, Avstrija), 27. 6.: Austina Klagenfurt (v Celovcu)), 30. 6. NK Radlje (Radlje ob Dravi), 4. 7. VoĹždovac Beograd (Dravograd), 7. 7. ob 18.00 HNK Hajduk Split (v Velenju), 16. 7. FC Spartak Moskva (Beljak, Avstrija).

ÂťPot me je zanesla tako v Iran kot na Japonsko, HrvaĹĄko (Hajduk), tudi v Olimpijo ‌ Vesel sem vsakega novega izziva, nove izkuĹĄnje. Predvsem Iran in Japonska sta bila dve novi ĹĄoli, fakulteti zame. Prav tako Ljubljana. Sedaj sem spet tukaj. PriĹĄel sem poln tukaj. PriĹĄel sem poln energije, z znanjem in izkuĹĄnjaznanjem in izkuĹĄnjaizkuĹĄnja mi, da bi bil Rudar Ä?im boljĹĄi.ÂŤ Rudar Ä?im boljĹĄi.ÂŤ Pravite, da vam je (bil) Rudar nov izziv, Ä?eprav ste vedeli, da bo odĹĄlo veliko igralcev, da se prekinja pogodba s pokrovitelji iz Srbije, da klub ostaja brez glavnega pokrovitelja ‌ ÂťVodstvo kluba je bilo zelo ekskluba je bilo zelo eksplicitno. Da bo odĹĄlo sedemnajst bo odĹĄlo sedemnajst igralcev, da se prekinja pogodba se prekinja pogodba s sponzorji iz Srbije, da bo treSrbije, da bo treba na novo pridobiti igralce, pridobiti igralce, reorganizirati nogometno reorganizirati nogometno ĹĄolo. Mislim, da smo nareda smo naredili velike korake.ÂŤ korake.ÂŤ Naredili sta kar mali Ä?udeĹž. S precej spremenjenim oziroma pomlajenim moĹĄtvom ste bili v troboju s Celjem in Gorico nagrajeni s kvalifikacijami za evropsko ligo in z najmanj dvema mednarodnima tekmama.ÂŤ ÂťNe bi rekel, da je to Ä?udeĹž. Sam si ne jemljem velikih zaslug za ta uspeh. To je zahvala igralcem, ki so si predvsem s trdim delom to zasluĹžili. Kemija med nami je bila dobra. Izbor igralcev navsezadnje tudi ni bil tako slab, Ä?e smo v Evropi. Za vse je to lepa nagrada. Ob tem pa tudi zahvala klubskemu vodstvu, da nam je omogoÄ?ilo

VÄ?eraj in v torek dobili nasprotnike

dobre delovne moĹžnosti, drugim delavcem v klubu, seveda tudi mojemu strokovnemu ĹĄtabu. Skratka, v klubu gre za zelo dobro sodelovanje med vsemi in prav vsi so zasluĹžni, da smo namesto predvidenega boja za obstanek krojili prvo polovico lestvice in na koncu prvo polovico lestvice na koncu osvojili celo Ä?etrto osvojili celo Ä?etrto mesto. Jeseni mesto. Jeseni in na zaÄ?etku in na zaÄ?etku spomladanskega dela skega dela smo igrali smo igrali zelo dobro. bro. Potem Potem je je priĹĄlo priĹĄlo do do rara-

Marijan PuĹĄnik

hlega padca. Na to sta vplivala tudi odhoda Damjana VukliĹĄevića na ÄŒeĹĄko k prvoligaĹĄkemu moĹĄtvu Slovan iz Libereca, ki je bil pomemben moĹž v obrambi, in Johna Maryja, najboljĹĄega strelca lige, v Kitajsko drugo ligo. Njun odhod je terjal spremembe v igri. Poleg tega je bil potreben doloÄ?en Ä?as za nove igralce, da so se uigrali.

V torek je bil na sedeĹžu Evropske nogometne zveze (Uefe) v ĹĄvicarskem Nonu Ĺžreb prvega kroga parov kvalifikacij za ligo prvakov za Olimpijo, ki se bo pomerila s prvakom AzerbajdĹžana Quarabaqom. Prva tekma, 10. ali 11. julija, bo odigrana v Ljubljani, povratna pa sledi teden dni kasneje v Bakuju. VÄ?eraj pa so izĹžrebali ĹĄe pare uvodnega kroga za ligo Evropa (Maribor, DomĹžale in Rudar). Prvi krog tekem bo predvidoma 12. in 19. julija. Iz Rudarja sta se Ĺžreba udeleĹžila ĹĄportni direktor Marko ÄŒepelnik in predstavnik stikov z javnostjo Grega GradiĹĄnik. Tudi Tudi ritem sreda–sobota, s katerim smo nadomeĹĄÄ?ali preloĹžene rim tekme, je igralce poĹĄteno naÄ?el. tekme, Glede na proraÄ?un kluba igralGlede ski izbor ni velik. Kot trener bi si ski izbor Ĺželel kakĹĄnega igralca veÄ?. Toda Ĺželel takĹĄna je paÄ? stvarnost. V skladu z takĹĄna gospodarstvom tega obmoÄ?ja naĹĄ gospodarstvom proraÄ?un ni posebej velik. Veseli proraÄ?un smo, da je sploh takĹĄen, kot je. smo, Odvisni smo od prodaje igralcev. Odvisni Tudi v prihodnje bomo skuĹĄali v Tudi klub privabiti mlade in sposobne klub igralce, ki bi nato odĹĄli v moÄ?nejigralce, ĹĄi klub, vsaj eden ali dva Ä?ez leto ĹĄi klub, ali dve, Ä?e bo takĹĄna sreÄ?a, da ali bomo s takĹĄno prodajo lahko bomo preĹživeli.ÂŤ Evropa? ÂťPred nami sta najmanj dve tekmi. Ĺ portno je, da si dve Ĺželimo v naslednji krog. Vse Ĺželimo bo odvisno od Ĺžreba. V njem bo bo odvisno potreben tudi kanÄ?ek sreÄ?e. ÄŒe bo potreben zelo dober nasprotnik, se zavedazelo

mo, da ga bo teĹžko izloÄ?iti. ÄŒe pa bo nasprotnik pribliĹžno enak naĹĄi kakovosti, bomo storili seveda vse, da se uvrstimo v naslednji krog in nekaj zasluĹžimo za klub in s tem izboljĹĄamo finanÄ?no stanje.ÂŤ V domaÄ?em prvenstvu spet Ä?im viĹĄje? Želje morajo biti vedno visoke. PrejĹĄnja sezona se pozablja, nova bo spet zelo zahtevna. Zato ostajam trdno na tleh. JeziÄ?ek na tehtnici se lahko hitro nagne na drugo stran. Hitro se lahko borimo za obstanek. MoĹĄtvo bo v primerjavi s tem, ki je konÄ?alo prejĹĄnje prvenstvo, znova nekoliko spremenjeno. To pomeni spet novo ustvarjanje. Verjamem, da se bodo fantje trudili tudi v novi sezoni. Ne obljubljam niÄ?, le trdo delo in precej odrekanj. Hkrati si Ĺželim, da bi imeli tudi veÄ? podpore med gledalci.ÂŤ đ&#x;”˛

Niso veÄ? ‚rudarji‘

Trener Marijan PuĹĄnik je izgubil (Ĺže) tri igralce. OdĹĄli so Jakob Novak (20), Edin Ĺ ehić (23) in Najm Shwan Ali Al-Quraish (20). Novak je junija lani priĹĄel v Rudar kot posojeni igralec iz Olimpije. Konec meseca bi mu potekel dogovor z LjubljanÄ?ani, vendar se je odloÄ?il, da bo v naslednjih treh letih nosil dres celjskega prvoligaĹĄa. Ĺ ehić je februarja priĹĄel v Velenje kot posojeni igralec iz splitskega Hajduka, s katerim ima sporazum do leta 2012. Vrnil naj bi se v Sarajevo, od koder je priĹĄel v Hajduk, a ni dobil prave priloĹžnosti. Shwan pa je odĹĄel nazaj v Irak.

Naleteli na gluha uĹĄesa Ĺ marĹĄki nogometaĹĄi za

Ĺ˝elimo soustvariti drĹžavo, ki bo spodbujala trajnostno, druĹžbeno odgovorno ustvarjanje pogojev za blaginjo, osebni razvoj in Ä?loveĹĄko dostojanstvo vseh drĹžavljanov. Vsem drĹžavljankam in drĹžavljanom Ä?estitamo ob prazniku – dnevu drĹžavnosti. SvetniĹĄka skupina SLS v svetu MO Velenje

Velenjski rokometaĹĄi so s tretjim mestom v prejĹĄnji sezoni dosegli manj od priÄ?akovanega, s tem pa si tudi niso zagotovili neposredne uvrstitve v ligo prvakov. Kljub temu so na vodstvo Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaj poslali vlogo, vendar je IzvrĹĄni odbor zveze na ponedeljkovem zasedanju v Glasgowu na Ĺ kotskem njihovo prijavo zavrnil. Kljub temu bodo ljubitelji rokometa v Velenju vseeno videli evropske tekme. VelenjÄ?ani bodo igrali v enem od kvalifikacijskih krogov pokala EHF. Janez Gams, ĹĄportni direktor kluba, o zavrnitvi sodelovanja v Odhaja tudi Niko najmoÄ?nejĹĄem evropskem klubMedved skem tekmovanju: „Ne moremo Dolgoletni kapetan rokometaĹĄev reÄ?i, da nismo razoÄ?arani, a takĹĄna Gorenja Niko Medved se je, kot je odloÄ?itev IzvrĹĄnega odbora EHF sporoÄ?il na Instagramu, odloÄ?il, da zamenja klub. Odhaja k skopskemu je bila nekako priÄ?akovana. Pri Metalurgu. Ob tem se je klubu in lovu naĹĄega kluba za mesto v Ligi navijaÄ?em zahvalil za dolgoletno prvakov je bil usoden slab vstop skupno pot. v konÄ?nico minule sezone drĹžav25. julij, ko se bodo fantje zbrali na nega prvenstva. S konÄ?nim tretjim pripravah za novo sezono, bo velenjmestom smo si moÄ?no pokvarili ski klub v precej spremenjeni podobi, ĹĄtartno izhodiĹĄÄ?e. Verjamemo, da saj je v zadnjem obdobju njegove vrste zapustilo kar devet igralcev. si bomo s trdim delom v prihodnje znova priborili mesto med evropsko klubsko elito.“ Ali bodo ĹĄe tretjiÄ? nastopili v regionalni ligi Seha, katere vodstvo je v Zagrebu, se ĹĄe niso odloÄ?ili. To bodo storili, ko bo znano, katere ekipe bodo igrale in kakĹĄen bo tekmovalni sistem in razpored. Kot smo Ĺže poroÄ?ali, pa se bodo morali po odloÄ?itvi ZdruĹženja lige NLB v domaÄ?e drĹžavno prvenstvo kljub morebitnemu nastopanju v regionalni ligi vkljuÄ?iti Ĺže na zaÄ?etku in ne ĹĄele v konÄ?nici. To velja tudi za aktualne prvake Celje Pivovarna LaĹĄko, udeleĹženca lige prvakov. PriÄ?akovati je, da bodo s tem boji za domaÄ?e prvenstvene toÄ?ke veliko bolj zanimivi, kot so bili brez njiju, ko so uvodni del izpustili zaradi igranja v ligi Seha. đ&#x;”˛

vos

jubilej gostili MariborÄ?ane

V Ĺ martnem ob Paki letos slavijo 90-let nogometa. Igralsko je bil osrednji dogodek v soboto, ko je domaÄ?e moĹĄtvo na revijalni tekmi gostilo Maribor. Ĺ tirinajstkratni drĹžavni prvaki in aktualni podprvaki ter domaÄ?i povratniki v tretjo ligo so privabili na tribuno veliko gledalcev, ki pa so se morali sprijazniti z nespoĹĄtljivim nasprotnikom. Videli so deset zadetkov, a vseh deset v domaÄ?i mreĹži. Na tribuni se

je zbralo veliko gledalcev, vendar visokega poraza domaÄ?im gotovo ni nihÄ?e zameril. Za njimi sta dve zahtevni kvalifikacijski tekmi, v katerih so seveda iztisnile vse iz sebe za ponovno uvrstitev na viĹĄjo raven tekmovanja. Od napornih kvalifikacij se gotovo ĹĄe niso povsem poÄ?ili in ĹĄele po tej tekmi je pred njimi zasluĹžen poÄ?itek. MariborÄ?ani pa se medtem Ĺže zavzeto pripravljajo na uvodno tekmo v evropski ligi. Strelci: Zahović (10, 16), Hotić (24), Ĺ uler (27), Tavares (32, 11 m), Mlakar (47), Ahmedi (50, 89), MeĹĄanović (58, 68) đ&#x;”˛

vos


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 17

Ĺ PORT IN REKREACIJA

21. junija 2018

17

Ponosni na preteklost, zrejo v prihodnost

Nekateri DelfinÄ?ki morda v Abu Dhabi

NK Ĺ martno 1928 pripravilo ob 90-letnici pravi nogometni praznik – Vztrajno, a poÄ?asi in premiĹĄljeno na ponovni poti navzgor – Ĺ˝e priprave na obeleĹžitev 100-letnice

Od 8. do 10. junija so potekale v Ljubljani 18. olimpijske igre specialne olimpijade Slovenije. Za paraplavalce PK Velenje, DelfinÄ?ke, ki so tudi Ä?lani/ce SoĹžitja Velenja, se je pokazalo, da so bile priprave v tem olimpijskem ciklusu nadvse uspeĹĄne. Suvereno so zmagovali, ne samo v svojih skupinah, ampak tudi kot absolutni zmagovalci. Izpostaviti je potrebno rezultat Alena Ĺ osterja, ki je dosegel 1. mesto na 50 m prosto s Ä?asom 37,70. Na igrah je sodelovalo veÄ? kot 360 ĹĄportnikov iz Slovenije, Italije, Srbije, Bosne in HrvaĹĄke. Prvaki so postali: Alen Ĺ oĹĄter, Urban Goltnik, Anja GolÄ?er in UroĹĄ Petrović. Amadej KremĹžar in MaruĹĄa GolÄ?er pa sta osvojila srebrno medaljo. S temi rezultati se nekaterim odpira pot na svetovno specialno olimpijado, ki bo naslednje leto v Abu Dhabiju.

Tatjana PodgorĹĄek

Radi vidimo zavzetost ljudi, boj za dres ĹĄmarĹĄkih vijolic, ki znova cvetijo.ÂŤ Zagotovil je, da bodo nadaljevali zgodbo tudi zaradi najmlajĹĄih, ki jim omogoÄ?ijo stik z igro Ĺže od sedmega leta naprej. Letos bodo znova izvedli poletno nogometno ĹĄolo – kamp Martinko. SistematiÄ?no delo se obrestuje, je menil Trop, kar med dru-

vam priÄ?aral mnogo nogometnih uĹžitkov in zadovoljstva.ÂŤ Na slavnostni seji kluba so za prispevek k ohranjanju tradicije igranja nogometa v kraju podelili nekaterim najzasluĹžnejĹĄim priznanja. Plaketo je prejela obÄ?ina Ĺ martno ob Paki, priznanje podjetnik Ivan PovĹĄe, posthumno priznanje pa

vzhod (1999/2000) proti prvakom 2. SKL vzhod (1999/2000). V soboto, 23. Ĺ martno ob Paki, 16. junija – V pestrem junija, bodo predali svojemu namenu dogajanju minuli vikend v Ĺ aleĹĄki dolini prenovljeno igriĹĄÄ?e v Logu in dogodke in njeni bliĹžnji ter daljni okolici si zagopopestrili z nogometnimi tekmami mlatovo zasluĹži posebno mesto praznovanje dinskih selekcij NK Ĺ martno 1928 : NK 90-letnice igranja nogometa v Ĺ martnem Ĺ ampion Celje. Dan kasneje bodo izvedli ob Paki. ĹĄe turnir v malem nogometu. Zadnje Uvod v pester program dejanje praznovanja pa praznovanja je bil pravi bo nogometni kamp za nogometni praznik. Zaotroke Martinko (od 27. Ä?eli so ga s slavnostno do 30. junija). sejo NK Ĺ martno 1928 Sicer pa nam je Bogpod ĹĄotorom ob ĹĄpordan Trop povedal, da tnem centru, nadaljevali so praktiÄ?no Ĺže zaÄ?eli s podpisom pogodbe, priprave na praznovanje ter dvema tekmama: v 100-letnice kluba. S podprvi sta se pomerili ekipi pisom listine o pobrateslovenskih Ĺžupanov in nju so se namreÄ? odzvali veteranov MedobÄ?inske povabilu srbskega kluba nogometne zveze Celje, NK BaÄ?ka Baćir in mav drugi pa so se ĹĄmarĹĄke dĹžarskega NK JanohĹĄide vijolice pomerile z vijolik skupnemu projektu. cami NK Maribor. Tako kot ĹĄmarĹĄki tudi Na slavnostni seji je omenjena kluba praznupredsednik kluba Bogjeta letos 90-letnico delodan Trop med drugim vanja, Ĺželita pa si, da bi dejal, da so ponosni na priprave na 100-letnico zavidanja vreden jubilej, zdruĹžili ter skupaj obliĹživijo za danaĹĄnji dan, kovali strategijo razvoja a imajo oÄ?i zazrte v priNa slavnostni seji kluba so izrazili Ĺželjo, da bi nogomet ĹĄe naprej povezoval ljudi, jih navdihoval in jim priÄ?aral in promocije nogometa. hodnost. Otroci imajo mnogo nogometnih uĹžitkov in zadovoljstva. V sklop priprav sodijo radi pravljice, odrasli pa tudi medsebojna sreÄ?anogometne pravljice. In ko so preteklo gim dokazuje 160 registriranih igralcev v Vojko Petek. Z zahvalami so izkazali nja. Tako se bo Ä?lanska ekipa NK Ĺ marnedeljo njihovi nogometaĹĄi na domaÄ?em mladinskih selekcijah. To jih uvrĹĄÄ?a ob pozornost ĹĄe nekaterim drugim nogo- tno 1928 Ĺže v pripravljalnem obdobju terenu premagali NK StarĹĄe, Âťsmo bili bok velikim. ÂťSmo na poti navzgor, a si metnim zanesenjakom. za sezono 2018/2019 v tretji slovenski zelo veseli, da smo vstopili v tretjo nogo- ne Ĺželimo prestrme smeri. Hodili bomo V nadaljevanju praznovanja so vÄ?eraj nogometni ligi sestala z enajstericama metno ligo. Uspeh ĹĄe zdaleÄ? ni najveÄ?ji poÄ?asi, premiĹĄljeno, a vztrajno. Ĺ˝elimo (v sredo) pripravili dve nogometni tekmi srbskega in madĹžarskega kluba. đ&#x;”˛ v bogati zgodovini kluba, potrjuje pa, da si, da bi nogomet v Ĺ martnem ob Paki ĹĄe (veterani NK Ĺ martno proti veteranom nadaljujemo po poti naĹĄih predhodnikov. naprej povezoval ljudi, vas navdihoval in NK Rudar Velenje ter prvaki 2. SML

đ&#x;”˛

Petanka Velenjski petankarji so bili ponovno uspeĹĄni na drĹžavnem prvenstvu dvojic na igriĹĄÄ?ih Krima, kjer so igriĹĄÄ?a Ljubljanskih Bobrov. Kar 29 moĹĄkih in 21 Ĺženskih ekip se je zbralo na letoĹĄnjem drĹžavnem prvenstvu dvojk. Lepo vreme, bilo je sicer vroÄ?e in soparno, je privabilo veliko tekmovalcev iz vseh klubov in druĹĄtev iz Slovenije. Velenjski petankarji so nastopili z dvema moĹĄkima in dvema Ĺženskima ekipama. NaĹĄa Ĺženska ekipa je z malo smole zasedla 4. mesto, druga ekipa je delila 9. mesto, obe moĹĄki ekipi pa sta si razdelili 5. mesto. Glede na ĹĄtevilo nastopajoÄ?ih so bili velenjski tekmovalci z uvrstitvijo zelo zadovoljni. Sedaj se bliĹža CCup, ki bo naslednjo soboto na igriĹĄÄ?ih Sloge v Ljubljani.

Odgovorno. Inovativno. Podjetno. Skupaj ustvarjamo prihodnost. Vse dobro in veliko optimizma ob dnevu drĹžavnosti!

Zlato priznanje GZS za inovacije • Najbolj energetsko uÄ?inkovito podjetje • Najbolj okolju prijazno podjetje • Invalidom prijazno podjetje 5 nagrad Red dot za vrhunsko oblikovanje • Najbolj zaupanja vredna blagovna znamka gospodinjskih aparatov

www.gorenje.com

đ&#x;”˛


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 18

18

KRONIKA

bela kronika

Ko Ĺžuram, ne furam

DARS v Velenju odpira informacijsko pisarno ObÄ?ani bodo lahko informacije o projektu severnega dela tretje osi odslej pridobili tudi v Velenju V okviru projekta zgraditve severnega dela tretje razvojne osi bo druĹžba DARS v Velenju, ki se nahaja pribliĹžno na sredini naÄ?rtovane trase, konec junija letos odprla informacijsko pisarno. Vsem obÄ?anom, ki stanujejo ob naÄ?rtovani trasi severnega dela tretje razvojne osi, torej iz obÄ?in BraslovÄ?e, Polzela, Ĺ martno ob Paki in Ĺ oĹĄtanj ter iz slovenjegraĹĄke in velenjske mestne obÄ?ine, Ĺželimo omogoÄ?iti pridobitev informacij v zvezi s postopki in aktivnostmi pri izvajanju projekta. Dvakrat meseÄ?no, vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu (od 13. do 15. ure; po potrebi tudi dlje) bodo predstavniki inĹženirja na voljo za individualne razgovore z zainteresiranimi obÄ?ani. VnaprejĹĄnja vpraĹĄanja lahko obÄ?ani posredujejo tudi na naslov info@dars.si. Pisarna bo v prostorih Mestne obÄ?ine Velenje (Titov trg 1, sejna soba v 3. nadstropju), zainteresiranim obÄ?anom pa bo prviÄ? odprla vrata v sredo, 27. junija 2018, ob 13. uri.

Ljubljana, 18. junija – Ministrstvo za zdravje je v ponedeljek zaÄ?elo akcijo Ko Ĺžuram, ne furam. Z njo Ĺželi mlade opomniti, naj ne sedajo za volan opiti, temveÄ? naj poskrbijo za varen prevoz do doma. ZaÄ?enja se Ä?as poÄ?itnic in poletnih zabav, na Ĺžalost pa tudi Ä?as, ko se zgodi veliko prometnih nesreÄ? pod vplivom alkohola, so sporoÄ?ili na ministrstvu. V okviru enomeseÄ?ne preventivne akcije bodo dijake in ĹĄtudente na Facebook strani Slovenija piha 0,0 povpraĹĄali, kam se bodo poleti odpravili na zabave in prireditve, kako se bodo zabavali ter kako bodo poskrbeli za varno pot domov. Zadnji dan akcije, 18. julija, bodo deset mladih, ki bodo sodelovali akciji, nagradili z zvoÄ?niki. Po podatkih Agencije za varnost v prometu so lani najveÄ? prometnih nesreÄ? pod vplivom alkohola povzroÄ?ili vozniki v starostni skupini med 25 in 34 let. Prav tako so vozniki iz iste starostne skupine povzroÄ?ili najveÄ? nesreÄ? s smrtnim izidom – umrlo je 11 ljudi, 27 pa se jih je hudo poĹĄkodovalo.

Preiskal prostore, vzel pa niÄ?

motorjem znamke Tomos, registrskih oznak CE9L-H7, Ä?rne barve. Parkirano je bilo pod balkonom Ĺ oĹĄtanj, 14. junija – V Ä?etrtek je stanovanjskega bloka. Lastnik je bilo vlomljeno v prostore Nogo- oĹĄkodovan za okoli 400 evrov. metnega kluba Ĺ oĹĄtanj. Vlomilec PrepriÄ?ani smo, da si vsi akterji, ki smo vkljuÄ?eni v ta projekt, Ĺželimo pravilen je prostore preiskal, odnesel pa partnerski odnos, ki bo temeljil na aĹžurni komunikaciji in rednem obveĹĄÄ?anju o vseh spremembah. V druĹžbi DARS, d. d., smo pred Ä?asom vzpostavili tudi niÄ?esar. Z vlomom je povzroÄ?il Velenje, 15. junija – V petek je posebno spletno stran, namenjeno projektu izgradnje tretje razvojne osi in okoli 300 evrov ĹĄkode. neznanec poĹĄkodoval objekt pri spremljanju uresniÄ?evanja zaÄ?rtanih aktivnosti. Na strani, ki je dostopna na vili Herberstein. Na steni, oboku goo.gl/RRtEQ1, so na voljo tudi odgovori na najpogostejĹĄa vpraĹĄanja v zvezi in streĹĄnikih je povzroÄ?il za okoli s postopki parcelacije in pridobivanja zemljiĹĄÄ?. Ker Ĺželimo morebitne teĹžave Velenje, 15. junija – V petek 500 evrov ĹĄkode. lokalnega prebivalstva reĹĄevati kompetentno in konstruktivno, pa jim bomo je na Vojkovi neznanec ukradel dvakrat na mesec na voljo tudi za individualna pojasnila v informacijski pisarni. mestno kolo. Krajo je prijavil VelenjÄ?an, ki si ga je izposodil. Mestna obÄ?ina Velenje je oĹĄkodovana za okoli 600 evrov. Velenje, 17. junija – V nedeljo V soboto, 16. junija, je nezna- proti veÄ?eru je VelenjÄ?an obveĹ oĹĄtanj – Urejanje ĹželezniĹĄkih prehodov, enega pri osnovni ĹĄoli in nec kolo, ki ni bilo zaklenjeno, stil policiste, da mu je nekdo iz drugega pri avtobusni postaji, se bo zaÄ?elo septembra in bo trajalo ukradel v Nakupovalnem centru avtomobila, na katerem je imel do novembra letos, so po sestanku s predstavniki ministrstva za Velenjka. Policisti so kolo in osu- odprta okna, ukradel denarnico. infrastrukturo in Slovenskih Ĺželeznic povedali na ObÄ?ini Ĺ oĹĄtanj. mljenca odkrili na Gorici. Kolo OĹĄkodoval ga je za 1.000 evrov. Na obeh prehodih bodo zamenjali zapornice z avtomatskimi, so vrnili lastnici, osumljenca pa Policisti bodo skuĹĄali storilca, prilagodili cesto in ploÄ?nik. Prehod za otroke, ki je predviden z ne- bodo kazensko ovadili. ki je lahkomiselnemu obÄ?anu posredne bliĹžine parkiriĹĄÄ?a ĹĄole na TovarniĹĄko pot, pa bodo urejali Na KoĹželjskega ulici pa je ne- ukradel denarnico, izslediti. đ&#x;”˛ mkp naslednje leto, letos pa pripravili projekt. znanec istega dne ukradel kolo z BSH_OglasDanDrzavnosti_NasCas_138x200_06-2018_SLO_2.qxp 12/06/2018 15:40 Page 1

ObjestneĹž pri vili

Kraje koles

Denarnici se ni mogel upreti

Železniťka prehoda ťe letos

Borovnice in rokavice

Velenje, 17. junija – V nedeljo so v trgovini na Šterbenkovi zalotili moťkega pri tatvini borovnic in rokavic. Policisti ga bodo ovadili.

Kraja treh vozil Velenje, 18. junija – V ponedeljek zjutraj so bili policisti obveĹĄÄ?eni o kraji treh vozil. Neznanci so dve osebni in eno tovorno vozilo z nameĹĄÄ?enim hidravliÄ?nim dvigalom ukradli s parkiriĹĄÄ?a podjetja v Velenju.

BSH HiĹĄni aparati d.o.o. Nazarje

Vsem drĹžavljanom Slovenije voĹĄÄ?imo ob Dnevu drĹžavnosti, 25. juniju.

Vlomi (tudi) v zabojnike Velenje, 18. junija – Konec tedna je bilo vlomljeno v veÄ? gradbenih zabojnikov v Ĺ aleku. Storilec je iz njih odnesel prenosni raÄ?unalnik in veÄ? raÄ?unalniĹĄke opreme ter tri elektro omarice z varovalkami. Vlom v dva zabojnika so v ponedeljek, 18. junija, obravnavali tudi v eni od avtopralnic v Velenju. Storilec je ukradel veÄ? Ĺžetonov in menjalni denar.

www.bsh-group.si

Iz POLICISTOVE beleĹžke Eni se zakljuÄ?ka ne bodo (radi) spominjali

T R A D I C I J A

K A K O V O S T

I N O V A C I J E

N A Z A R J E

Velenje, 15. junija – Dnevi, ki naj bi ostali za vedno v spominu - konec osnovnoĹĄolskega izobraĹževanja, so bili (tudi) v Velenju zaznamovani s ’spodrslajaji’, ki so se sicer dobro konÄ?ali, bodo pa marsikomu ostali v grenkem spominu. Na eni od velenjskih osnovnih ĹĄol so imeli kar nekaj dela in skrbi z devetoĹĄolcem iz druge ĹĄole, ki je pri njih zaspal. Za draĹžljaje iz okolice je bil - pod moÄ?nim vplivom alkohola, najverjetneje pa ĹĄe Ä?esa drugega - neodziven. Zanj so poskrbeli reĹĄevalci, ki so ga odpeljali na zdravljenje v bolniĹĄnico. Policisti bodo skuĹĄali ugotoviti, kdo je mladoletniku omogoÄ?il uĹživanje alkohola, da bodo zoper njega spisali ustrezno kazen

21. junija 2018

GneÄ?a na cestah in gneÄ?a v zraku Osnovne in srednje ĹĄole poÄ?asi zapirajo vrata. PoÄ?itniĹĄka in turistiÄ?na sezona se zaÄ?enja s prihajajoÄ?im vikendom. Promet na vseh prometnih povrĹĄinah in infrastrukturah se bo dodatno poveÄ?al in mobilnost, ki je v danaĹĄnjem Ä?asu Ĺže sama po sebi precej pomembna, bo dodatno pridobila pomen, veljavnost in pomembnost. NaĹĄe zaznavanje je bolj ali manj usmerjeno na cestni promet, toda mobilnost ljudi oziroma promet potekajo tudi po ĹželezniĹĄkih tirih, vodi in zraku. Na uvodni okrogli mizi mednarodne konference 19. Dnevi varstvoslovja pod okriljem Fakultete za varnostne vede v Ankaranu na zaÄ?etku junija so strokovnjaki izpostavili in opozorili na pomembnost varnosti v prometu. Glede na poÄ?itniĹĄki Ä?as in dejstvo, da se bomo vsaj enkrat v prihodnjih dveh mesecih odpeljali iz domaÄ?ega kraja na izlet, enotedenske ali daljĹĄe poÄ?itnice, bom izkoristil tematiko in opozoril na nevĹĄeÄ?nosti, ki se jim Ĺžal ne bo mogoÄ?e izogniti. V prihodnjih dveh mesecih bo prometa na vseh prometnih infrastrukturah veÄ?, s poveÄ?anjem gostote prometa pa poveÄ?ujejo tudi tveganja in ogroĹženost potnikov. Za vse, ki skrbijo za pretoÄ?nost in varnost v prometu, sta prihajajoÄ?a meseca tudi bolj zahtevna. Nenehni trend naraĹĄÄ?anja prometa marsikdaj in marsikje doseĹže kritiÄ?no toÄ?ko, ko pride do prometnih zamaĹĄkov oziroma Âťprometnih infarktovÂŤ, ko vse obstane. Dobesedno. V takĹĄnih primerih se potniki, zlasti vozniki avtomobilov, neupraviÄ?eno jezijo bodisi na avtocestne vzdrĹževalce in nadzornike ali policiste na mejnih prehodih, kajti slednji ne izvajajo vzdrĹževalnih del, ne izvajajo kontrole zaradi vinjet na vetrobranskih steklih oziroma ne obravnavajo prometnih nesreÄ? ali ne izvajajo poostrene kontrole prometa. Marsikdaj je razlog za zastoj enostavno preveÄ? vozil na doloÄ?enem cestnem odseku, da bi lahko promet sploh tekel tekoÄ?e. Mimogrede, kapaciteta naĹĄega avtocestnega kriĹža je 33.000 vozil dnevno, v vsakdanjem prometu pa je povpreÄ?na kapaciteta enkrat veÄ?ja in znaĹĄa 60.000 vozil. V Ä?asu turistiÄ?ne sezone, (pred) prazniÄ?nih potovanj ali podaljĹĄanih vikendov ob ugodnih vremenskih napovedih pa se to ĹĄtevilo dodatno poveÄ?a. In Ä?e se vmes pojavi prometna nesreÄ?a ali kakĹĄen drug dogodek, okvara vozila ali pojav domaÄ?e ali divje Ĺživali na avtocesti, bo promet obstal in le vpraĹĄanje je, kako dolg bo zastoj in za koliko Ä?asa se bo potovanje na relaciji podaljĹĄalo. In takĹĄno stanje ni zgolj na naĹĄih avtocestah, tako je tudi drugje, marsikje je celo slabĹĄe oziroma so kolone bistveno daljĹĄe, kot so pri nas najpogostejĹĄe od Ptuja do GruĹĄkovja in ostalih mejnih prehodih z Republiko HrvaĹĄko. Na omenjeni konferenci je Igor Velov, direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa navedel podatek, ki me je dobesedno ÂťfasciniralÂŤ. Pred 30 leti je bilo v Sloveniji registriranih 30.000 vozil, v zaÄ?etku letoĹĄnjega leta pa jih je bilo 1.130.000! Zato je pred njim in agencijo, ki jo vodi, pa tudi vsemi ostalimi pristojnimi institucijami velik izziv in ĹĄe veliko dela, da bodo trend zadnjega desetletja nadaljevali na tej ravni, kar pomeni: manj prometnih nesreÄ?, manj poĹĄkodovanih in manj smrtnih Ĺžrtev v cestnem prometu. Zato prihajajoÄ?i Ä?as terja obilo strpnosti in previdnosti. ÄŒe se odpravljamo na pot, je zelo priporoÄ?ljivo, da se nanjo tudi ustrezno pripravimo. Preverimo glavno in rezervno relacijo, na pot se odpravimo s tehniÄ?no brezhibnim vozilom, z zalogo vode in hrane, pravilno razporejeno prtljago v vozilu in na njem, da prepreÄ?imo morebitne nevĹĄeÄ?nosti, ki se lahko hitro spremenijo v nevarnosti, bodisi za nas ali druge udeleĹžence v prometu. Enako velja, Ä?e se na poÄ?itnice odpravljamo z letalom, tudi v zraku je precej gneÄ?e. Nad ozemljem Evropske unije je v povpreÄ?ju 30.000 letov, nad ozemljem Slovenije pa do 1.500 dnevno, kar zahteva dosledno spoĹĄtovanje predpisov in ukrepov za zagotovitev nemotenega zraÄ?nega prometa, s tem pa tudi varnosti vseh potnikov. Ne glede, kako, kdaj in kam, naj bo predvsem varno. SreÄ?no!

Adil Huselja varnostno ogledalo

zaradi krĹĄitve zakona o omejevanju porabe alkohola. Na avtobusnem postajaliĹĄÄ?u v Velenju je mladoletnik napadel mladoletnico in jo zlasal. Policisti so z dogodkom seznanili pristojne. ZveÄ?er je policiste poklicala obupana mama, ker njena devetoĹĄolka, ki je s prijatelji proslavljala zakljuÄ?ek osnovnoĹĄolskega izobraĹževanja na ĹĄportnem igriĹĄÄ?u, noÄ?e domov. Policisti so ugotovili, da je precej pijana in nerazsodna. Pregledal jo je zdravnik, hospitalizacija pa ni bila potrebna.

Gospa vpila na mladoletne sosede

Velenje, 15. junija – V petek okoli 20. ure so se policisti odpeljali na Efenkovo cesto, kjer je soseda vpila na mladoletne sosede in se do njih nedostojno vedla. Zaradi krťitve

javnega reda in miru bo o viĹĄini kazni, ki jo bo doletela, odloÄ?al prekrĹĄkovni organ.

Glasno v TopolĹĄici

Ĺ oĹĄtanj, 15, junija – V petek opolnoÄ?i so policisti zaradi preglasne glasbe posredovali v TopolĹĄici. KrĹĄitelja so utiĹĄali s plaÄ?ilnim nalogom.

StarĹĄe je skrbelo, kam je ĹĄla hÄ?i

Velenje, 16. junija – Okoli prve ure sobotnega jutra je policiste oÄ?e seznanil, da je njegova mladoletna hÄ?i po prepiru s starĹĄi odĹĄla od doma. Po prijavi so policisti takoj zaÄ?eli iskanje pogreĹĄane. Malo pred 5. uro jih je oÄ?e seznanil, da ga je hÄ?i poklicala in da jo je ĹĄel iskat. Z njo so se pogovorili tudi policisti, ki bodo o dogodku obvestili drĹžavnega toĹžilca in center za socialno delo.


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 19

UTRIP

21. junija 2018

19

Velik zalogaj bo obnova strehe V RibiĹĄki druĹžini Paka Ĺ oĹĄtanj razmiĹĄljajo, kako najti denar za to – ÄŒlanarina ne zadoĹĄÄ?a, sponzorjev ni Milena KrstiÄ? - Planinc

od ĹželezniĹĄkega mostu v Prelogah do njenega izliva v Savinjo v ReĹ oĹĄtanj – Preden smo se sreÄ?ali Ä?ici ob Paki, potoki BaÄ?ovnico, s predsednikom RibiĹĄke druĹžine Toplico, Velunjo–, z najemnino, Paka Ĺ oĹĄtanj Francem Ravnja- odlovi, kadar so ti potrebni. Pred kom, je pregledoval kosilnico. Ä?asom so bili v reki Paki, kamor Pred tekmovaso zaradi neurja njem v castingu Trenutno ĹĄtejejo padla drevesa. bo treba pokositi ÂťGlavnino de72 Ä?lanov in 14 poligon, je razlonarja namenimo mladih ribiÄ?ev. Ĺžil. Zadnja leta za vlaganja rib, spet organizirajo poravnati je tretekme v suhih disciplinah, in to ba koncesijo, stroĹĄke, povezane z najviĹĄjega ranga. VsakiÄ? so izvr- delovanjem druĹžine ...ÂŤ Ogromno stno izpeljane. dela opravijo prostovoljno. ÂťBrez ÂťTeÄ?e zadnje leto mojega manda- tega ne bi bilo niÄ?.ÂŤ ta. Petnajst let sem Ĺže predsednik V Ĺ oĹĄtanjsko jezero so vloĹžili druĹžine, pred tem sem bil deset 3.200 kilogramov krapa, zarod let gospodar. Na skupĹĄÄ?ini, kjer smo pogledali naprej, kaj bi bilo treba postoriti, smo bili soglasni, da bo treba ĹĄe polepĹĄati poligon in zastaviti obnovo strehe na RibiĹĄkem domu,ÂŤ pravi. To drugo bo teĹžak zalogaj. Obnova bi jih stala okoli 25.000 evrov, tega denarja pa nimajo. ÂťS toliko ribiĹĄke druĹžine ne razpolagamo, kreditov ne moremo dobiti. VÄ?asih smo naĹĄli sponzorje, zdaj je to precej teĹžje. Vseeno pa upam, da bomo naĹĄli reĹĄitev in 'na dolgi rok' uredili tudi to. Vizijo je treba imeti.ÂŤ Financirajo se s Ä?lanarino, prodajo ribolovnih dovolilnic za vode, s katerimi razpolagajo – Ĺ oĹĄtanjskim jezerom, reko Pako

â?ą

Franc Ravnjak: ÂťRaÄ?unamo, da bomo dolgoroÄ?no tudi temu kos.ÂŤ

potoÄ?ne postrvi, in to 25.000 komadov, pa v gojitvene potoke. ÂťKo je zarod star dve ali tri leta, ga izlovimo in vloĹžimo v ribolovne revirje.ÂŤ TolikĹĄna koliÄ?ina? SliĹĄi

se veliko ... ÂťA je treba vedeti, da preĹživi le pribliĹžno trideset odstotkov. Zarod, ko ga vloĹžimo, je star mesec ali dva in je temu primerno obÄ?utljiv. Tudi sovraĹžnike ima. Recimo Ä?apljo. Z njo imamo precej teĹžav. Poleg tega je potoÄ?na postrv roparica. VeÄ?ja poĹžre manjĹĄo. Na koncu odlovimo, da lahko vloĹžimo v ribolovne revirje, kakĹĄnih 170 komadov.ÂŤ Koliko pa ribiÄ?i lovijo? ÂťKar precej. Sploh po tistem, ko so iz Ĺ oĹĄtanjskega jezera potegnili dva kapitalna soma. Enega lani. Dolg je bil 234 centimetrov, tehtal je 83 kilogramov, leta 2015 pa dolgega 242 centimetrov, tehtal je 84 kilogramov. Lahko si jih pogledate. Tukaj zunaj sta, preparirana. Zdaj, ko vidijo, kako velike ribe plavajo tukaj, hoÄ?ejo loviti velike, trofejne ribe.ÂŤ đ&#x;”˛

Slovenska avantura uspeĹĄno zakljuÄ?ena

Bralkam in bralcem iskreno èestitamo za najveèji slovenski praznik, dan drŞavnosti! DBSS d.o.o. T: 059 08 76 24 | F: 059 08 76 28 W: www.dbss.si

AjdovĹĄÄ?ina, 14.–17. julij – Velenjski taborniki taborniĹĄkega rodu Jezerski zmaj so tudi letos poskrbeli, da so se ljubitelji gibanja v naravi preizkusili na Slovenski avanturi oziroma Adventure race Slovenia, ki so jo priredili Ĺže 15. leto zapored. Tokrat je potekala pod Ä?astnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, start in cilj pa nista bila

v Velenju, temveÄ? v AjdovĹĄÄ?ini. Progo so namreÄ? pripravili tako, da so udeleĹženci tekmovanja spoznavali lepote Severne Primorske in Vipavske doline. DvoÄ?lanske ekipe Popotnikov in ĹĄtiriÄ?lanske ekipe Raziskovalcev so se na 200 km in 350 km dolgih trasah spopadle z mestno orientacijo, trekingom, veslanjem, jamarstvom, 'abseilom', plezanjem in kolesarjenjem. V kategoriji Raziskovalec si je 3. mesto priborila ekipa Adventure race Croatia, 2. mesto je zasedla ekipa Adventure Valley, na najviĹĄjo stopniÄ?ko pa je tokrat stopila ekipa Pustolovec RAJD 1. V kategoriji Popotnik sta 3. mesto dosegla avanturista iz ekipe Amfibija feat. Sigurvegarar, 2. mesto sta si priborila avanturista iz ekipe Behal v desti, 1. mesto pa je pripadlo avanturistoma iz đ&#x;”˛ tf ekipe Ĺ D Vaitapu.

Habit – vredni zaupanja Smo veÄ? kot upravnik. Smo zaupanja vreden skrbnik tako nepremiÄ?nine, ki je v vaĹĄi lasti, kot postorov v skupni lasti (etaĹžna lastnina). Za nepremiÄ?nino skrbimo celostno – od strehe do tal, od praga do roba parcele, od Ĺžarnice na hodniku do zadnjega dokumenta. Na pomoÄ? priskoÄ?imo tudi, ko bi radi svojo nepremiÄ?nino prodali ali oddali – s strokovnim nasvetom ali pa z zelo konkretno pomoÄ?jo pri prenovi, cenitvi, zavarovanju in posredovanju.

ÄŒESTITKE OB DNEVU DRĹ˝AVNOSTI!

Oven od 21. 3. do 20. 4.

Zdelo se vam bo, da vam niÄ? ne gre tako, kot si Ĺželite. VpraĹĄanje pa je, ali niso vaĹĄa priÄ?akovanja enostavno previsoka. To, kar se vam dogaja v zadnjih dneh, vas psihiÄ?no in fiziÄ?no utruja. Vendar ni vse tako slabo, kot prikazujete vi. VÄ?asih paÄ? pretiravate. A zato se nikomur ne smilite, prej se vas bodo zaÄ?eli vsi izogibati. TeĹžave zaupajte tistemu, ki mu res zaupate. Pri tem bodite povsem iskreni, saj vas dobro pozna. TeĹžav z denarjem in zdravjem ne boste imeli, na Ä?ustvenem podroÄ?ju pa bo zevala velika praznina. Zato ne boste sreÄ?ni.

Bik od 21. 4. do 21. 5.

Na vaĹĄe poÄ?utje ne bo vplivalo ne vreme in ne zapleti, ki bodo drugim spodnaĹĄali tla pod nogami. Prekipevali boste od sreÄ?e, saj boste leteli na krilih ljubezni. Ob tem se tu in tam ustavite in razmislite, kaj se vam dogaja, saj na sluĹžbenem podroÄ?ju ne bo tako roĹžnato. Zasanjani boste in zato pogosto odsotni. Sodelavci tega ne bodo dolgo tolerirali. V nedeljo boste doĹživeli hladen tuĹĄ, ki ga bo spet omilil partner. Njegova ideja o skupni prihodnosti bo vsak dan bolj realna. To, kar bi pustili za seboj, vas namreÄ? ne osreÄ?uje veÄ?.

DvojÄ?ka od 22. 5. do 21. 6.

Stare zamere boste pustili za sabo, sedaj boste zrli le ĹĄe v prihodnost. V druĹžbi boste bolj zgovorni kot sicer, zato letoĹĄnje poletje predstavlja pravi Ä?as za nova poznanstva. PriloĹžnosti bo veliko, tokrat pa jih boste res znali izkoristiti. V teh dneh se morate paziti le prehlada in vnetij, ki vas lahko za nekaj dni spravijo v posteljo. Ne iĹĄÄ?ite veÄ? izgovorov, raje se svojemu telesu in poÄ?utju bolj posvetite tudi vi. Ĺ e ena navada vam krade energijo – ponoÄ?evanje. Poskusite prej k poÄ?itku, sploh v dneh, ko vas zjutraj Ä?aka delo.

Rak od 22. junija do 22. julija

Plan za letoĹĄnje poÄ?itnice je konÄ?an, sedaj pa se vam zdi, da morate Ä?im prej kupiti vse, kar boste potrebovali. ÄŒeprav so bili prilivi na vaĹĄ raÄ?un ta mesec viĹĄji kot sicer, ne zapravljajte preveÄ?, saj se vam zna zgoditi, da boste ob koncu meseca junija ostali skoraj brez denarja. To bi vam lahko poruĹĄilo tudi naÄ?rte za poÄ?itnice. Pri delu ne boste tako natanÄ?ni in uÄ?inkoviti kot sicer. VroÄ?i dnevi bodo terjali svoj davek, pa tudi utrujenost se stopnjuje Ĺže nekaj tednov. Poskrbite vsaj, da se dobro naspite!

Lev od 23. 7. do 23. 8.

Pritiski v sluĹžbi in doma bodo vsak dan veÄ?ji. Povsod vam bo zmanjkovalo Ä?asa, da bi naredili vse, kar si boste zadali. Ĺ˝eleli si boste, da bi vsaj malo laĹžje zadihali, ob tem pa se ne zavedate, da ste za stisko, ki jo Ä?utite, krivi tudi sami. Enostavno ne zmorete veÄ? toliko kot nekoÄ?, zato poskuĹĄajte dnevno planirati manj dela in obveznosti. Svet se ne bo ustavil, vi pa boste manj napeti. Za mnenje o tem, kaj naj bodo vaĹĄe prioritete, ne spraĹĄujte nikogar. PosluĹĄajte le sebe in svoje telo. Kmalu boste spoznali, zakaj je to najbolj modro. Zadihajte s polnimi pljuÄ?i, tudi kar se osebnih navad tiÄ?e, se morate bolj sprostiti.

Devica od 24. 8. do 22. 9.

Ker ste nekoga, ki je v vaĹĄe Ĺživljenje stopil pred kratkim, zelo napaÄ?no ocenili, boste naslednje dni precej napeti. Ne boste veÄ? znali loÄ?iti zrnja od plevela, imeli boste obÄ?utek, da vas Ĺželi nekdo pripeljati Ĺžejne Ä?ez vodo. Tudi v sluĹžbi zna priti do problemov, saj vas bo zaradi letnih dopustov malo, dela pa bo veliko. Potrudite se, da ne prevzamete preveÄ? dela, saj ne znate reÄ?i, ne. Ob koncu tedna se boste nepriÄ?akovano zelo dobro zabavali. Spoznali boste nekoga, ki bo pospeĹĄil vaĹĄ srÄ?ni utrip in vam Ĺživljenje naredil lepo.

Tehtnica od 23. 9. do 23. 10.

Ni vse za vsaka uĹĄesa, zato zelo pazite, komu boste zaupali za vas dobro novico, za mnoge pa groĹžnjo, da niÄ? veÄ? ne bo tako, kot je bilo. Zavist ni lahko Ä?ustvo, vi pa se ne boste znali sooÄ?iti z njo. Sploh, ker boste vi tisti, ki vam bodo mnogi zavidali. Ob tem seveda ne vedo, da ni vse tako roĹžnato, kot je videti od daleÄ?. Plaz problemov bo ĹĄele zaÄ?el drseti. Ker boste na to pripravljeni, posledice ne bodo hude, saj jih boste znali sproti reĹĄevati. Sobota bo Ä?udovita, ker bodo zato poskrbeli tisti, ki vas imajo iskreno radi.

Ĺ korpijon od 24. 10. do 22. 11.

Ĺ˝ivljenje se vam bo precej umirilo. To bo vplivalo tudi na vaĹĄe poÄ?utje, ki bo iz dneva v dan boljĹĄe. Partner bo vesel, ker boste pogosto nasmejani, veÄ? energije boste imeli tudi zanj in njegove Ĺželje. Denarja, ki ga imate naenkrat veÄ? kot sicer, ne zapravljajte nepremiĹĄljeno, ampak ga prihranite za tiste dni, ko ga boste res potrebovali veÄ? kot sicer. Dobro veste, da bodo kmalu tu, saj imate neporavnane raÄ?une. K sreÄ?i ne bodo tako visoki, kot se trenutno ĹĄe bojite. Dokler ne boste vedeli, kolikĹĄni bodo, boste nemirni.

Strelec od 23. 11. do 22. 12.

ÄŒeprav se tega ne zavedate, ste si prejĹĄnji teden na svoj urnik dopisali toliko novih obveznosti, da v prihodnjih dneh ne boste mogli niti mirno dihati. Ob tem ste spregledali, da partnerju niste ĹĄe niÄ? povedali. Ko mu boste, boste morali nekaj stvari preklicati, saj se vam Ä?asovno ne bo izĹĄlo. ÄŒe ste samski, boste moÄ?no opazovali nasprotni spol. V soboto boste opazili nekoga, ki vam bo pognal kri po Ĺžilah. Delal se bo, kot da ga ne zanimate. Ker to ne bo res, se le potrudite, da vas bolje spozna.

Kozorog od 23. 12. do 20. 1.

Pri sklepanju poslov z osebami, ki jih ĹĄe ne poznate, bodite zelo previdni. Nekateri res znajo dobro govoriti, a vpraĹĄanje je, ali znajo tako dobro tudi delati. Trenutno si ne morete privoĹĄÄ?iti poslovnega neuspeha, zato je bolje, da niÄ? ne tvegate. Ĺ e vedno velja, da je status quo boljĹĄi kot neuspeh. K sreÄ?i se tega dobro zavedate, saj boste v teh dneh imeli opravka z ljudmi, ki ne bodo imeli poĹĄtenih poslovnih namenov. Partner bo tokrat vaĹĄ glas razuma, saj bo hitro opazil, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti.

Vodnar od 21. 1. do 18. 2.

080 62 20

Zavedamo se, da ima lahko vsaka sprememba, povezana z vaĹĄo nepremiÄ?nino, zlasti z vaĹĄim domom, daljnoseĹžne posledice. Ker si Ĺželimo, da bi se v svoji nepremiÄ?nini dobro poÄ?utili, vam Ĺželimo stati ob strani kot dolgoroÄ?en, zaupanja vreden partner, na katerega lahko vedno raÄ?unate pri iskanju bivanjskih in na sploh nepremiÄ?ninskih reĹĄitev. Imamo izkuĹĄnje, znanje in ljudi, ki vas razumejo, zato smo prepriÄ?ani, da nas bo zaupanje zlahka povezalo.

Ĺ e nekaj dni boste precej nejevoljni. Vzroka ne boste obeĹĄali na veliki zvon, a tokrat je res takĹĄen, da vam ne more veÄ? biti vseeno, saj lahko krepko spremeni vaĹĄo prihodnost. ÄŒeprav imate vÄ?asih drugaÄ?en pogled na svet kot partner, bosta tokrat na istem bregu. Spodbujal vas bo, da sami naredite veÄ? za svojo prihodnost. ÄŒe bo pri tem treba tvegati, vam bo stal ob strani. Tudi finanÄ?no. Nekaj teĹžav z zdravjem bo povezanih s tem, kar boste doĹživljali. Negotovost Ĺžal vpliva tudi na vaĹĄe poÄ?utje.

Ribi od 19. 2. do 20. 3.

ÄŒeprav ste zelo prilagodljivi, bo ta teden na poslovnem podroÄ?ju toliko izzivov, da boste teĹžko opravili z vsemi. Pri delu boste nenehno v zaostanku, pa Ä?eprav boste delali veÄ? kot le 8 ur dnevno. TolaĹžili se boste, da bo kmalu bolje. In tudi bo. Vseeno boste utrujeni, kar se vam bo videlo Ĺže na daleÄ?. PsihiÄ?no utrujenost boste premagali ĹĄele, ko se boste sprostili. Ne bodite nestrpni, saj to ne bo Ä?ez noÄ?. PrazniÄ?ni ponedeljek naj bo dan, ko si boste privoĹĄÄ?ili vse tisto, kar si Ĺže dolgo Ĺželite.


Naš čas, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 20

20

TV SPORED Četrtek,

Petek,

21. junija

05.50 07.00 11.15 11.45 12.30 13.00 13.35 14.35 15.00 15.50 16.30 17.00 17.25 17.55 18.00 18.05 18.20 18.55 19.00 20.00 21.55 22.00 22.45 23.05 00.35 01.10 01.35 02.05 02.55

Odmevi, poletna scena Dobro jutro, poročila Vem!, kviz Turbulenca, izob. oddaja Zlata dekleta (III.), am. hum. nan. Prvi dnevnik, šport, vreme Akcent: Doping Slovenski utrinki, oddaja madžarske TV Pod drobnogledom, oddaja TV Lendava Prava ideja: Ven Jemeršić, režiser Zlata dekleta (V.), am. hum. nan. Poročila ob petih, šport, vreme Ugriznimo znanost, oddaja o znanosti Novice Utrinek: Šolski ekovrtovi vračanje k naravi in odnosom Mala kraljična, ris. Vem!, kviz Vreme Dnevnik, slovenska kronika, šport, vreme Izgubljene tožbe Slovenije Vreme Odmevi, šport, vreme Poletna scena Gutenberg – najslavnejši tiskar vseh časov, dok. oddaja Strasti, TV-nad. Ugriznimo znanost, oddaja o znanosti Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik, slovenska kronika, šport, vreme Info-kanal

06.10 Nogomet - SP 2018 06.10 Urugvaj : Savdska Arabija, posnetek iz Rostova na Donu 08.35 Portugalska : Maroko, posnetek iz Moskve 11.10 Iran : Španija, posnetek iz Kazana 13.35 Danska : Avstralija, prenos iz Samare 16.35 Francija : Peru, prenos iz Jekaterinburga 19.00 Nogomet – prva slovenska liga: žreb za sezono 2018/19; prenos z Brda pri Kranju 19.30 Argentina : Hrvaška, prenos iz Nižnega Novgoroda 22.30 Danska : Avstralija, vrhunci 22.40 Francija : Peru, vrhunci 23.00 Argentina : Hrvaška, vrhunci 23.25 Iz baletnega arhiva: B. Bartok M. Jeras: Čudežni mandarin 23.55 Slovenska jazz scena: Weronika Partyka, Simfonični orkester RTVS in En Shao (Henri Tomasi: Koncert za altovski saksofon) 00.25 Videotrak, zabavni kanal

06.00 07.00 07.01 07.25 07.35 07.50 08.15 08.30 08.45 9.45 10.15 11.05 11.20 12.20 12.35 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 21.10 22.05 22.40 23.35 00.30 01.25 02.00

08.25 08.55 09.00 10.00 10.05 11.05 12.05 12.30 12.55 15.30 15.55 16.55 17.15 17.20 17.55 18.00 18.40 18.45 19.10 19.15 19.55 20.00 21.15 21.20 21.55 22.55 23.20

24UR, ponovitev OTO čira čara Poko, risanka Super krila, risanka Tashijeve pustolovščine, risanka Pod košem, risanka Junaki zabaviščnega parka, 1. sez., 38. del TV prodaja Dr. Oz, 5. sez. TV prodaja Lepo je biti sosed, 2. sez., 1. del TV prodaja Iskre treh src, 1. sez., 61. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 28. Usodno vino, 2. sez., 59. del Lepo je biti sosed, 2. sez., 2. del Jaz sem Luna, 2. sez., 79. del 24UR popoldne Iskre treh src, 1. sez., 62. del Ukradena preteklost, 1. sez., 29. 24UR vreme 24UR MasterChef Slovenija Moja boš, 2. sez., 31. del 24UR zvečer Smrtonosno orožje, 1. sez., 3. del Princ podzemlja, 1. sez., 8. del Zgodbe Stephena Kinga, 1. sez., 6. 24UR zvečer, ponovitev Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Dobro jutro, informativna oddaja Napovedujemo Skrbimo za zdravje Pop corn, Čuki Kuhinjica, izobraževalna oddaja Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Dobro jutro, ponovitev 2580. VTV magazin, Kultura, informativna oddaja Videostrani, obvestila Napovedujemo Nanovo Regionalne novice Kuhinjica, izobraževalna oddaja Videospot dneva Videostrani, obvestila Napovedujemo Naj viža, Ans. Nemir, trio Domna Trobiš Regionalne novice Evropski parlament, 4. oddaja Iz oddaje Dobro jutro Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila

Sobota,

22. junija

05.50 07.00 10.05 11.15 11.55 12.25 13.00 13.30 15.20 16.05 16.30 17.00 17.25 17.55 18.00 18.10 18.20 18.55 19.00 20.05 21.35 22.00 22.05 22.50 23.15 00.45 01.10 02.05

Odmevi, poletna scena Dobro jutro, poročila Dober dan Vem!, kviz Ugriznimo znanost, oddaja o znanosti Zlata dekleta (III.), am. hum. nan. Prvi dnevnik, šport, vreme Izgubljene tožbe Slovenije Mostovi, oddaja TV Lendava Duhovni utrip: Voditi z namenom Zlata dekleta (V.), am. hum. nan. Poročila ob petih, šport, vreme Alpe-Donava-Jadran Novice Skok v počitnice, dok. film za otroke in mlade Pujsa Pepa, ris. Vem!, kviz Vreme Dnevnik, slovenska kronika, šport, vreme Hyde Park na Hudsonu, angleški film Na lepše Vreme Odmevi, šport, vreme Poletna scena Steze slave, ameriški film Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik, slovenska kronika, šport, vreme Info-kanal

06.10 Nogomet - SP 2018 06.10 Danska : Avstralija, posnetek iz Samare 08.35 Francija : Peru, posnetek iz Jekaterinburga 11.10 Argentina : Hrvaška, posnetek iz Nižnega Novgoroda 13.35 Brazilija : Kostarika, prenos iz Sankt Peterburga 16.35 Nigerija : Islandija, prenos iz Volgograda 19.00 Brazilija : Kostarika, vrhunci 19.15 Nigerija : Islandija, vrhunci 19.30 Srbija : Švica, prenos iz Kaliningrada 22.30 Brazilija : Kostarika, vrhunci 22.40 Nigerija : Islandija, vrhunci 22.55 Srbija : Švica, vrhunci 23.20 Zackovo čarovniško popotovanje: Los Angeles 23.45 Bleščica, oddaja o modi 00.10 Videotrak, zabavni kanal

06.00 07.00 07.01 07.25 07.35 07.50 08.15 08.30 08.45 09.40 10.10 11.05 11.20 12.20 12.35 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 21.25 22.25 23.00 23.05 01.25 03.05 03.40

08.25 08.55 09.00 10.00 10.05 11.20 11.50 12.10 15.30 15.55 16.55 17.20 17.25 17.55 18.00 18.40 18.45 19.10 19.15 19.55 20.00 21.00 21.20 22.20 23.20 23.45

24UR, ponovitev OTO čira čara Poko, risanka Super krila, risanka Tashijeve pustolovščine, risanka Pod košem, risanka Junaki zabaviščnega parka, 1. sez., 39. del TV prodaja Dr. Oz, 5. sez. TV prodaja Lepo je biti sosed, 2. sez., 2. del TV prodaja Iskre treh src, 1. sez., 62. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 29. del Usodno vino, 2. sez., 60. del Lepo je biti sosed, 2. sez., 3. del Jaz sem Luna, 2. sez., 80. del 24UR popoldne Iskre treh src, 1. sez., 63. del Ukradena preteklost, 1. sez., 30 24UR vreme 24UR MasterChef Slovenija Moja boš, 2. sez., 32. del 24UR zvečer Eurojackpot Sladki november, ameriški film Paranormalno 2, ameriški film 24UR zvečer, ponovitev Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Dobro jutro, informativna oddaja Napovedujemo Naj viža, Ans. Nemir, trio Domna Trobiš Kuhinjica, izobraževalna oddaja Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Dobro jutro, ponovitev 2581. VTV magazin Kultura, informativna oddaja Videostrani, obvestila Napovedujemo Miš maš, Gremo v kino Regionalne novice 2 Kuhinjica, izobraževalna oddaja Videospot dneva Videostrani, obvestila Napovedujemo Popotniške razglednice Regionalne novice 3 Pop corn, Čuki Iz oddaje Dobro jutro Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila

21. junija 2018

Nedelja,

23. junija

05.50 Odmevi, poletna scena 07.00 Srečo kuha Cmok: Tista o čudežnem smaragdnem bavbavu 07.15 Leonardo, ris. 07.40 Marcelino Kruh in vino, ris. 08.05 Studio kriškraš: Bratec Bor 08.25 Ribič Pepe, oddaja za otroke 08.50 Govoreči Tom in prijatelji, ris. 09.00 Firbcologi, oddaja za otroke 09.25 Male sive celice: OŠ Rudolfa Maistra Šentilj in OŠ Medvode, kviz 10.10 Skok v počitnice, dok. film za otroke in mlade 10.20 Adrenalinci, dok. ser. o mladostnikih 10.50 Od blizu, pogovorna oddaja z Vesno Milek: Bojan Emeršič 11.40 Tednik 12.40 Kaj govoriš? 13.00 Prvi dnevnik, šport, vreme 13.25 O živalih in ljudeh, izob. oddaja TV Maribor 13.50 Na vrtu, izob. oddaja TV Maribor 14.35 Se zgod, slovenska nan. 15.00 Ambienti 15.35 Profil: Randy Bresnik 16.05 Durrellovi (I.), britanska nad. 17.00 Poročila ob petih, šport, vreme 17.20 Nevarna Zemlja, dok. ser. 17.45 Popolna družina, hum. nan. 18.00 Kuharija na kubik, kuharska oddaja 18.30 Ozare 18.35 Kalimero, ris. 18.55 Vreme 19.00 Dnevnik, šport, vreme 20.05 Čudežni svet Belle Brown, an. am. film 21.30 Lov (III.), brit. nad. 22.35 Poročila, šport, vreme 23.05 Poletna scena 23.25 Nova prijateljica, francoski film 01.15 Dnevnik Slovencev v Italiji 01.40 Dnevnik, utrip, šport, vreme 02.35 Info-kanal

24. junija

06.35 07.00 07.25 07.30 07.45 07.55 08.05 08.10 08.15 08.25 08.35 08.50 08.55 09.05 09.20 09.25 09.50 10.00 10.15 10.45 11.20 11.25 12.00 13.00 13.30 14.55 17.00 17.20 17.45 18.40 18.55 19.00 20.00 21.10 22.20 22.45 00.00 00.35 00.50 01.20 02.15

Poletna scena Telebajski, lutkovna nan. Kravica Katka, ris. Vrtni palček Primož, ris. Gozdna druščina, ris. Profesor Baltazar, ris. Manja, ris. Svet živali, ris. Oblakov kruhek, ris. Mala kraljična, ris. Žvenkci, ris. Lili in Čarni zaliv, ris. Kalimero, ris. Mili in Moli, ris. Mimi in Liza, ris. Tabaluga, ris. Bacek Jon, ris. Govoreči Tom in prijatelji, ris. Nabriti detektivi, nem. nan. Prisluhnimo tišini Ozare Obzorja duha: Svetovni svet Cerkva Ljudje in zemlja, izob. oddaja TV Maribor Prvi dnevnik, šport, vreme Nuša Derenda: Čez 20 let Rio Lobo, ameriški film Poročila ob petih, šport, vreme Zackovo čarovniško popotovanje: New York Peš po Himalaji, popotniška oddaja In to je vse!, ris. Vreme Dnevnik, zrcalo tedna, šport, vreme Samostojnih 27 Proslava ob dnevu državnosti Poročila, šport, vreme Slovenija na barikadah, dok. odd. Strasti, TV-nad. Za lahko noč: Festival Seviqc Brežice - Violino fantastico Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik, zrcalo tedna, šport, vreme Info-kanal

05.05 Nogomet - SP 2018 05.05 Nigerija : Islandija, posnetek iz Volgograda 07.10 Brazilija : Kostarika, posnetek iz Sankt Peterburga 09.35 Srbija : Švica, posnetek iz Kaliningrada 12.00 Kajak kanu - svetovni pokal: slalom na divjih vodah, prenos iz Liptovskega Mikulaša 13.35 Nogomet - SP 2018 13.35 Belgija : Tunizija, prenos iz Moskve 16.35 Južna Koreja : Mehika, prenos iz Rostova na Donu 19.00 Belgija : Tunizija, vrhunci 19.15 Južna Koreja : Mehika, vrhunci 19.30 Nemčija : Švedska, prenos iz Sočija 22.30 Belgija : Tunizija, vrhunci 22.45 Južna Koreja : Mehika, vrhunci 23.00 Nemčija : Švedska, vrhunci 23.25 Aritmični koncert - The Canyon Observer, studijski koncert 00.00 Aritmični koncert - Zebra Dots, studijski koncert 00.35 Videotrak 01.40 Kajak kanu - svetovni pokal, slalom na divjih vodah, posnetek iz Liptovskega Mikulaša 02.55 Zabavni kanal, videotrak

05.00 Nogomet - SP 2018, Južna Koreja : Mehika, posn. iz Rostova na Donu 07.25 Belgija : Tunizija, posnetek iz Moskve 09.50 Nemčija : Švedska, posnetek iz Sočija 12.00 Kajak kanu - svetovni pokal, slalom na divjih vodah, prenos iz Lipovsekga Mikulaša 13.35 Nogomet - SP 2018: Anglija : Panama, prenos iz Nižnega Novgoroda 16.00 Žogarija 16.35 Nogomet - SP 2018, Japonska : Senegal, prenos iz Jekaterinburga 19.00 Anglija : Panama, vrhunci 19.15 Japonska : Senegal, vrhunci 19.30 Poljska : Kolumbija, prenos iz Kazana 22.30 Žrebanje Lota 22.35 Nogomet - SP 2018, vrhunci 22.35 Anglija : Panama 22.50 Japonska : Senegal 23.00 Poljska : Kolumbija 23.30 L...kot ljubezen, slov.-češki film 01.05 Videotrak 02.10 Kajak kanu - svetovni pokal, slalom na divjih vodah, posnetek iz Lipovsekga Mikulaša 03.25 Zabavni kanal, videotrak

06.00 07.00 07.01 07.15 07.30 07.40 07.45 08.10 08.35 09.00 09.25 09.30 09.40 10.05 10.20 11.15 12.10 13.05 13.20 14.00 14.35 16.25 17.55 18.55 18.58 20.00 21.20 23.25 01.50 03.55

06.00 07.00 07.01 07.15 07.30 07.40 07.45 08.10 08.35 09.00 09.25 09.30 09.40 09.55 10.55 11.50 12.05 12.45 17.40 18.55 18.58 20.00 21.55 01.05 02.55

08.25 08.55 09.00 09.40 09.45 09.50 10.50 11.15 15.30 15.55 17.10 17.55 18.00 18.15 18.55 19.00 19.55 20.00 20.25 20.30 21.50 23.20 23.35

24UR, ponovitev OTO čira čara Kaja, ris. Viking Viki, ris. Grozni Gašper, ris. Živalice, 1. sez., 5. del Tačke na patrulji, ris. Peter Pan, ris. Heidi, ris. Kraljevska akademija, ris. Nina in prijatelji, ris. Oddbods, ris. Skrivnostni ranč, ris. TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 76. del Jaz sem Luna, 2. sez., 77. del Jaz sem Luna, 2. sez., 78. del TV prodaja Okusi brez meja Okusi brez meja Poročiva se, ameriški film Cukr in Popr, ameriški film Preverjeno, ponovitev 24UR vreme 24UR Ljubezen po domače Sprejemci, ameriški film Dih ljubezni, ameriški film Zlati kompas, ameriški film Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Vabimo k ogledu Miš maš, Gremo v kino Videospot dneva Napovedujemo Popotniške razglednice, Ciper Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Naj viža, Ans. Nemir, trio Domna Trobiš Videostrani, obvestila Napovedujemo Ustvarjalne iskrice (247) Nanovo, Hitro do popolne postave? Videospot dneva Videostrani, obvestila Vabimo k ogledu 2583. VTV magazin Kultura, informativna oddaja Veliki koncert ob 20. obletnici skupine Mi2, posn. Jutranji pogovori Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila

24UR, ponovitev OTO čira čara Kaja, ris. Viking Viki, ris. Grozni Gašper, ris. Živalice, 1. sez., 6. del Tačke na patrulji, ris. Peter Pan, ris. Heidi, ris. Kraljevska akademija, ris. Nina in prijatelji, ris. Oddbods, ris. TV prodaja Jaz sem Luna, 2. sez., 79. del Jaz sem Luna, 2. sez., 80. del TV prodaja Okusi brez meja Kleopatra, ameriški film Ljubezen po domače 24UR vreme 24UR To so gadi, slovenski film Avstralija, avstralski film Poročiva se, ameriški film Zvoki noči

PONOVITEV ODDAJ TEDENSKEGA SPOREDA 08.25 Lestvica zabavnih in narodnozab. 08.55 Vabimo k ogledu 09.00 Miš maš, Gremo v kino 09.40 Ustvarjalne iskrice (246), Voščilnica presenečenja 09.55 Napovedujemo 10.00 Žogarija 2018 (3), Nabrežina, Trst 10.30 2581. VTV magazin 10.55 Kultura, informativna oddaja 11.00 Pogledi svetniške skupine Vsi v isto smer – Sever na dogajanje v MO Velenje 11.15 2582. VTV magazin 11.40 Kultura, informativna oddaja 11.45 Kajak - kanu, tekma za svetovni pokal v sprintu na Špici v Celju 12.45 Župan z vami: Ivan Suhoveršnik, župan Občine Mozirje 13.45 Kuhinjica, izobraževalna oddaja 14.35 Lestvica zabavnih in narodnozab. 15.00 Videostrani, obvestila 17.25 Lestvica zabavnih in narodnozab. 17.55 Napovedujemo 18.00 Mojca in medvedek Jaka, Mavrica 18.40 Videospot dneva 18.45 Videostrani, obvestila 19.55 Vabimo k ogledu 20.00 Naj viža, Ans. Nemir, trio Domna Trobiš 21.15 Napovedujemo 21.20 Jutranji pogovori 22.50 Lestvica zabavnih in narodnozab. 23.15 Evropski parlament, 4. oddaja 23.45 Videostrani, obvestila

Ponedeljek,

Torek,

25. junija

26. junija

06.10 Utrip, zrcalo tedna 07.00 Dobro jutro, izbor 08.50 'O kresi se dan obesi', 49. Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični 10.15 Kuharija na kubik, kuharska oddaja 10.45 10 domačih 11.20 Vem!, kviz 12.05 Kaj govoriš? = So vakeres? 12.25 Zlata dekleta (III.), am. hum. nan. 13.00 Prvi dnevnik, šport, vreme 13.35 Vikend v Brightonu, slovenska TV-igra 15.00 Dober dan, Koroška 15.45 Z glasbo in s plesom 15.50 Iz koncerta ob 70-letnici: Policijski orkester - Odmev desetletij 16.10 Za srcem s Slovenskim oktetom 16.30 Zlata dekleta (V.), am. hum. nan. 17.00 Poročila ob petih, šport, vreme 17.20 Adrenalinci, dok. ser. o mladostnikih 17.55 Novice 18.00 Govoreči Tom in prijatelji, ris. 18.10 Lili in Čarni zaliv, ris. 18.20 Vem!, kviz 18.55 Vreme 19.00 Dnevnik, dnevnikov izbor, šport, vreme 20.05 Košarkar naj bo, otroški film 21.30 Projekt 13 - mediji, dok. film 22.20 Poročila, šport, vreme 22.50 Strasti, TV-nad. 23.25 Glasbeni večer: Slovenski samospev v dialogu, Bernarda Fink, Marcos Fink 00.05 Dnevnik Slovencev v Italiji 00.30 Dnevnik, dnevnikov izbor, šport, vreme 01.20 Info-kanal

06.25 Dnevnikov izbor 07.00 Dobro jutro, poročila 10.05 Dober dan: Kuhanje v koprskem studiu 11.15 Vem!, kviz 11.45 Obzorja duha: Svetovni svet Cerkva 12.25 Zlata dekleta (IV.), am. hum. nan. 13.00 Prvi dnevnik, šport, vreme 13.35 Panoptikum: Kakšni naj bodo naši javni prostori? 14.40 Village Folk - Ljudje podeželja, dok. ser. 15.00 Potepanja, oddaja TV Lendava 15.30 Studio kriškraš: Bratec Bor 15.55 Inside - Offside, dok. oddaja 16.30 Zlata dekleta (V.), am. hum. nan. 17.00 Poročila ob petih, šport, vreme 17.25 Zdravje Slovencev: Aditivi v živilih, dok. oddaja 17.55 Novice 18.00 Eko utrinki: Zeleni turizem, izob. oddaja 18.05 Žvenkci, ris. 18.20 Vem!, kviz 18.55 Vreme 19.00 Dnevnik, slovenska kronika, šport, vreme 20.00 Nedolžen, britanska nad. 20.50 Dosje: Slovenska pomlad 21.55 Vreme 22.00 Odmevi, šport, vreme 22.45 Poletna scena 23.10 Spomini: Miloš Poljanšek 01.00 Dnevnik Slovencev v Italiji 01.25 Dnevnik, slovenska kronika, šport, vreme 02.15 Info-kanal

06.30 07.00 07.05 07.30 07.40 07.50 08.05 08.05 10.30 13.10 15.35 18.00 19.30 22.30 00.35 00.50 01.05 01.20 01.45

06.00 07.00 07.01 07.25 07.50 08.05 08.30 08.45 09.00 10.00 10.30 11.25 11.40 12.40 12.55 14.00 15.00 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 21.15 22.15 23.10 23.55 0.45 01.40

08.25 08.55 09.00 09.40 10.05 10.10 10.30 10.35 11.25 11.50 15.30 15.55 16.55 17.55 18.00 19.10 19.15 19.40 19.55 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 23.30

Otroški kanal Dinko pod krinko, ris. Biba se giba, ris. Kalimero, ris. Oblakov kruhek, ris. Vila Mila, ris. Nogomet - SP 2018 Japonska : Senegal, posnetek iz Jekaterinburga Poljska : Kolumbija, posnetek iz Kazana Anglija : Panama, posnetek iz Nižnega Novgoroda Urugvaj : Rusija, prenos iz Samare Savdska Arabija : Egipt, posnetek iz Volgograda Španija : Maroko, prenos iz Kaliningrada Iran : Portugalska, posnetek iz Saranska Urugvaj : Rusija, vrhunci Savdska Arabija : Egipt, vrhunci Španija : Maroko, vrhunci Iran : Portugalska, vrhunci Videotrak, zabavni kanal

24UR, ponovitev OTO čira čara Poko, ris. Super krila, ris. Tashijeve pustolovščine, ris. Pod košem, ris. Junaki zabaviščnega parka, 1. sez., 40. del TV prodaja Dr. Oz, 5. sez. TV prodaja Lepo je biti sosed, 2. sez., 3. del TV prodaja Iskre treh src, 1. sez., 63. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 30. del Usodno vino, 2. sez., 61. del To so gadi, slovenski film Iskre treh src, 1. sez., 64. del Ukradena preteklost, 1. sez., 31. del 24UR vreme 24UR MasterChef Slovenija Moja boš, 2. sez., 33. del Smrtonosno orožje, 1. sez., 4. del Princ podzemlja, 1. sez., 9. del Princ podzemlja, 1. sez., 10. del Zgodbe Stephena Kinga, 1. sez., 7. 0del Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Miš maš, Kobilice za malico Dotiki gora, Dotiki gora, Himalaja - Gosajkund Napovedujemo 2582. VTV magazin, Kultura, informativna oddaja Kuhinjica, Izobraževalna oddaja Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Pop corn, Čuki Videostrani, obvestila Napovedujemo V pomlad s Smehom 2016, posn. Videospot dneva Kuhinjica, izobraževalna oddaja Videostrani, obvestila Vabimo k ogledu Dnevi osamosvajanja Slovenije danes, pogovor Vabimo k ogledu Veliki koncert ob 20. obletnici skupine Mi2, posnetek 1. dela koncerta Skrbimo za zdravje, Živeti z multiplo sklerozo Družina Hlebanja, dokumentarni film o družini iz Sao Paola v Braziliji Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila

06.30 07.00 07.05 07.30 07.40 07.50 08.05 08.05 10.30 13.10 15.35 18.00 19.30 22.30 00.20 00.35 00.50 01.05 01.20

06.00 07.00 07.01 07.25 07.35 07.50 08.15 08.30 08.45 09.40 10.10 11.05 11.20 12.20 12.35 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 21.15 22.10 23.10 23.45 00.35 01.25 02.20 02.55

08.25 08.55 09.00 10.00 10.05 11.05 11.30 11.55 15.30 15.55 16.55 17.55 18.00 18.25 18.30 18.55 19.55 20.00 20.20 20.25 20.30 21.00 21.30 22.30 23.30 23.55

Otroški kanal Dinko pod krinko, ris. Biba se giba, ris. Kalimero, ris. Oblakov kruhek, ris. Vila Mila, ris. Nogomet - SP 2018 Iran : Portugalska, posnetek iz Saranska Urugvaj : Rusija, posnetek iz Samare Španija : Maroko, posnetek iz Kaliningrada Danska : Francija, prenos iz Moskve Avstralija : Peru, posn. iz Sočija Nigerija : Argentina, prenos iz Sankt Peterburga Islandija : Hrvaška, posnetek iz Rostova na Donu Danska : Francija, vrhunci Avstralija : Peru, vrhunci Nigerija : Argentina, vrhunci Islandija : Hrvaška, vrhunci Videotrak, zabavni kanal

24UR, ponovitev OTO čira čara Poko, ris. Super krila, ris. Tashijeve pustolovščine, ris. Pod košem, ris. Junaki zabaviščnega parka, 1. sez., 41. del TV prodaja Dr. Oz, 5. sez. TV prodaja Lepo je biti sosed, 2. sez., 4. del TV prodaja Iskre treh src, 1. sez., 64. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 31. Usodno vino, 3. sez., 1. del Lepo je biti sosed, 2. sez., 5. del Dedinja Vendavala, 1. sez., 1. del 24UR popoldne Iskre treh src, 1. sez., 65. del Ukradena preteklost, 1. sez., 32. 24UR vreme 24UR MasterChef Slovenija Moja boš, 2. sez., 34. del Preverjeno 24UR zvečer Princ podzemlja, 1. sez., 11. del Princ podzemlja, 1. sez., 12. del Zgodbe Stephena Kinga, 1. sez., 8. 24UR zvečer, ponovitev Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Dobro jutro, informativna oddaja Napovedujemo Dnevi osamosvajanja Slovenije danes, pogovor Kuhinjica, Izobraževalna oddaja Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Dobro jutro, ponovitev Videostrani, obvestila Napovedujemo Bi se gnetli na tej metli, gledališka predstava Vrtca Velenje Videospot dneva Kuhinjica, izobraževalna oddaja Videostrani, obvestila Vabimo k ogledu 2583. VTV magazin, Kultura, informativna oddaja Napovedujemo Dotiki gora, Himalaja - Helambu Kmetijski razgledi Aktualno: Mladi in ranjena samopodoba, gostja dr. Lucija Čevnik Iz oddaje Dobro jutro Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila

Sreda,

27. junija

05.50 06.20 07.00 10.05 11.15 11.40 11.55 12.25 13.00 13.35 14.40 15.00 15.40 16.30 17.00 17.25 17.55 18.00 18.05 18.20 18.55 19.00 20.05 21.55 22.00 22.50 23.15 00.05 00.40 01.05 01.35 02.30

06.30 07.00 07.05 07.30 07.40 07.50 08.10 08.10 10.35

15.35 18.00 19.30 22.30 22.45 22.45 00.15 00.30 00.45 01.00 01.25

06.00 07.00 07.01 07.25 07.35 07.50 08.15 08.30 08.45 09.40 10.10 11.05 11.20 12.20 12.35 13.40 14.40 15.35 16.30 16.55 17.55 18.55 18.58 20.00 21.25 22.20 22.55 23.50 00.40 01.30 02.05

08.25 08.55 09.00 10.00 10.05 10.30 10.35 11.05 11.30 11.55 15.30 15.55 16.55 17.55 18.00 18.15 18.45 18.50 18.55 19.20 19.15 19.55 20.00 21.00 21.05 22.05 23.05 23.30

Odmevi Poletna scena Dobro jutro, poročila Dober dan: Iz mariborskega studia Vem!, kviz Slastna kuhinja: Kremna ribja juha s kozicami Platforma: Beneški arhitekturni bienale Zlata dekleta (IV.), am. hum. nan. Prvi dnevnik, šport, vreme Dosje: Od kompromisa do poslanstva: portret Janeza Drnovška Duhovni utrip: Voditi z namenom Mostovi, oddaja TV Lendava Male sive celice: OŠ Rudolfa Maistra Šentilj in OŠ Medvode, kviz Zlata dekleta (V.), am. hum. nan. Poročila ob petih, šport, vreme Misija učenje, izob. oddaja Novice Utrinek - zgodbe priseljencev: Prince, izob. oddaja Trobka in Skok, ris. Vem!, kviz Vreme Dnevnik, slovenska kronika, šport, vreme Film tedna: Nagec, švic. film Vreme Odmevi, šport, vreme Poletna scena Sveto in svet: Smisel molitve? Strasti, TV-nad. Misija učenje, izob.. oddaja Dnevnik Slovencev v Italiji Dnevnik, slovenska kronika, šport, vreme Info-kanal

Otroški kanal Dinko pod krinko, ris. Biba se giba, ris. Kalimero, ris. Oblakov kruhek, ris. Vila Mila, ris. Nogomet - SP 2018 Nogomet - SP 2018: Danska : Francija, prenos iz Moskve Nogomet - SP 2018: Nigerija : Argentina, prenos iz Sankt Peterburga Z 13.10 Nogomet - SP 2018: Islandija : Hrvaška, posnetek iz Rostova na Donu Nogomet - SP 2018: Južna Koreja : Nemčija, prenos iz Kazana Nogomet - SP 2018: Mehika : Švedska, posnetek iz Jekaterinburga Nogomet - SP 2018: Srbija : Brazilija, prenos iz Moskve Žrebanje Lota Nogomet - SP 2018 Nogomet - SP 2018: Švica : Kostarika, posnetek iz Nižnega Novgoroda Južna Koreja : Nemčija, vrhunci Mehika : Švedska, vrhunci Srbija : Brazilija, vrhunci Švica : Kostarika, vrhunci Videotrak, zabavni kanal

24UR, ponovitev OTO čira čara Poko, ris. Super krila, ris. Tashijeve pustolovščine, ris. Pod košem, ris. Junaki zabaviščnega parka, 1. sez., 42. del TV prodaja Dr. Oz, 5. sez. TV prodaja Lepo je biti sosed, 2. sez., 4. del TV prodaja Iskre treh src, 1. sez., 65. del TV prodaja Ukradena preteklost, 1. sez., 32. del Usodno vino, 3. sez., 2. del Lepo je biti sosed, 2. sez., 6. del Dedinja Vendavala, 1. sez., 2. del 24UR popoldne Iskre treh src, 1. sez., 66. del Ukradena preteklost, 1. sez., 33. del 24UR vreme 24UR MasterChef Slovenija Moja boš, 2. sez., 35. del 24UR zvečer Smrtonosno orožje, 1. sez., 5. del Princ podzemlja, 1. sez., 13. del Princ podzemlja, 1. sez., 14. del 24UR zvečer, ponovitev Zvoki noči

Lestvica zabavnih in narodnozab. Napovedujemo Dobro jutro, informativna oddaja Napovedujem 2583. VTV magazin, Kultura, informativna oddaja Kmetijski razgledi Kuhinjica, izobraževalna oddaja Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila Lestvica zabavnih in narodnozab. Dobro jutro, ponovitev Videostrani, obvestila Napovedujemo Ustvarjalne iskrice (248) Žogarija 2018 (4), Kranj Regionalne novice Videospot dneva Kuhinjica, izobraževalna oddaja Videospot dneva Videostrani, obvestila Napovedujemo O slovenskem ljudskem izročilu z Dušico Kunaver Regionalne novice Pop corn, Iz oddaje Dobro jutro Lestvica zabavnih in narodnozab. Videostrani, obvestila


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 21

EMILIANI, Lucia: NajboljĹĄi prijateljici ml – Mladina / Sz – Slikanice v zabojih Divja svinja Dora in vidra Vanja sta bili najboljĹĄi prijateljici. ResniÄ?no, saj sta se vse dneve skupaj igrali, Ä?eprav Dora v resnici ni oboĹževala mokrih ĹĄÄ?etin, ki jih je imela po plavanju, Vanja pa ni marala ritja po blatu. Kaj se zgodi, ko jima nekega dne ponagaja deĹž SlabovoljÄ?ek? OÄ?arljiva gozdna pravljica nas uÄ?i o pomenu prijateljstva in nam sporoÄ?a, da je dober prijatelj tisti, ki

ne poti in delamo tisto, za kar Ä?utimo, da je dobro za nas, ne glede na to, kaj si o tem mislijo drugi. Kojc vam v priroÄ?niku podaja preproste reĹĄitve za jasne misli, osredotoÄ?enost na trenutna dejanja ter odpravljanje ĹživÄ?nosti in napetosti, ki je pogosta teĹžava vsakdanjika. Z redno vajo in upoĹĄtevanjem pravil v knjigi lahko Ĺže po nekajdnevnem uÄ?enju bistveno izboljĹĄamo kakovost Ĺživljenja.

OTROKOVE USTVARJALNE IGRE od – Odrasli / 37 – Vzgoja in izobraĹževanje Za svojevrstno, svobodno in ustvarjalno izraĹžanje je igra ena najpomembnejĹĄih dejavnosti v Ĺživljenju. PriroÄ?nik, ki je posodobljeno besedilo starejĹĄe razliÄ?ice, pojasnjuje sodobna strokovna spoznanja o otroĹĄkih igrah in ponuja paleto idej, spodbud in zamisli za igralne dejavnosti po obdobjih od otrokovega rojstva do desetega leta. Ciljna publika priroÄ?nika smo tako vsi bralci,

od – Odrasli / 821-311.2 – DruĹžbeni romani Je sreÄ?o moĹžno naÄ?rtovati? Avtorica romana je prepriÄ?ana, da obstajajo doloÄ?eni naÄ?ini, s katerimi lahko sami prispevamo k poveÄ?anju lastne sreÄ?e v Ĺživljenju. Gretchen je sicer zadovoljna s svojim Ĺživljenjem, vendar ne neha razmiĹĄljati o tem, kako lahko bi bila ĹĄe bolj sreÄ?na. OdloÄ?i se naÄ?rtovati in uresniÄ?iti enoletni projekt za poveÄ?anje lastne sreÄ?e, v katerem opredeli cilje in naÄ?rtno razdeli naloge za vsak mesec v letu posebej. Projektu za sreÄ?o se posveti vsak dan v letu, zapisuje doseĹžke in opaĹžanja, analizira razliÄ?ne teorije in dognanja o sreÄ?i, svoje izkuĹĄnje in mnenja bralcev njenega novega bloga. ÄŒe menite, da si lahko sistematiÄ?no in zavestno izboljĹĄate Ĺživljenje z lastnim naÄ?rtom za sreÄ?o, je roman, ki diĹĄi tudi po priroÄ?niku, prava knjiga za vas.

KOJC, Martin: MoÄ? spomina in pozornosti od – Odrasli / 615.8 – Alternativno zdravljenje Ob 115. obletnici rojstva izjemnega slovenskega psihologa, psihoterapevta in mojstra Ĺživljenjskega nauka je izĹĄel priroÄ?nik, ki sta ga prevedla dr. Francka in Janez Premk. S preprosto in zgoĹĄÄ?eno vsebino nas Martin Kojc nagovarja, da moramo brezpogojno zaupati vase in biti zvesti samemu sebi. Svetuje nam, naj se v Ĺživljenju drĹžimo narav-

21.00 Prireditveni prostor pred cerkvijo v Vinski Gori NoÄ?ni blagoslov konj

VELENJE ÄŒetrtek, 21. junij 17.00 Velenjska plaĹža, ob KnjiĹžnici na plaĹži OtroĹĄko ustvarjalno druĹženje na plaĹži 18.00 Pod Ĺ aleĹĄkim gradom O kresi se dan obesi, pozdrav poletju v druĹžbi vilenjaka Ĺ alÄ?ka 18.00 Podhod Pesje Odprtje razstave NekoÄ? so bile Preloge 19.30 Glasbena ĹĄola Velenje, Orgelska dvorana Kitarski koncert – Urban MeĹža 19.30 Pri Lipi samostojnosti Osrednja slovesnost ob dnevu drĹžavnosti

Petek, 22. junij

19.00 Galerija F-bunker, podhod pri Vili Bianci Odprtje fotografske razstave Ksenije Mikor 20.00 Mia Bianca Obletnica z Otom Pestnerjem 21.00 PloĹĄÄ?ad pred Domom kulture Velenje Zakaj te ni – Balkan Dance Project Vol. 3, plesna predstava 21.00 Velenjsko jezero Kresna noÄ? 21.00 Max klub SummerfeĹĄta

Sobota, 23. junij

mu niÄ?esar na svetu ni teĹžko narediti zate. Tisto, kar resniÄ?no ĹĄteje, je, da imamo drug drugega tudi na kak dolgoÄ?asen, deĹževen dan. Pravljica ponuja vrsto priloĹžnosti, da se otroci igrajo za besedami, izraĹžajo obÄ?utja o prijateljstvu in obÄ?udujejo Ä?udovite ilustracije Marije Smirnovaite.

RUBIN, Gretchen Craft: NaÄ?rt za sreÄ?o

21

PRIREDITVE

21. junija 2018

7.00 10.00 19.30 20.00 20.00

ki se poklicno ali vsakodnevno sreÄ?ujemo z izzivi vzgoje otroka. Vrednost priroÄ?nika je v bogatem gradivu, ki usmerja k zaposlitvi otrok in praktiÄ?no zajema vsa podroÄ?ja otrokovega razvoja (telesno, motoriÄ?no, zaznavno, govorno, Ä?ustveno, socialno ‌). S praktiÄ?nimi in nazornimi napotki za razliÄ?ne vrste iger, od jezikovnih, likovnih, glasbenih do gibalnih in socialnih, bo vsak vzgojitelj naĹĄel tisto dejavnost, ki je trenutno najprimernejĹĄa za otroka. Izjemna vrednost priroÄ?nika je tudi v tem, da se postavlja ob bok sodobni digitalni tehniki in medijem, ki ob pretirani uporabi negativno vplivajo na razvoj otroka v celovito osebnost.

GOLOB, Maja: Ne Ä?akaj na vikend od – Odrasli / 159.9 – Psihologija Knjigo lahko beremo kot osebno izpoved o Ĺživljenju Ĺženske, mame in podjetnice ali pa kot lahkotni priroÄ?nik za osebno rast. Avtorica pripoveduje zgodbo o svojem Ĺživljenju, predvsem pa nakaĹže naÄ?ine reĹĄevanja svojih stisk in teĹžav na osebnem in poklicnem podroÄ?ju. Svoje izkuĹĄnje in spoznanja izrazi z vpraĹĄanji na koncu posameznih poglavij, ki predstavljajo miselni izziv za bralce. Zanimivost priroÄ?nika je tudi v tem, da se vsako poglavje zaÄ?ne s pozitivno mislijo, ki spodbuja k razmiĹĄljanju o vrednotah in prioritetah v Ĺživljenju. Kako se spopadati z izzivi, uÄ?inkovito razporediti Ä?as in najti najboljĹĄe v sebi in zase? Ĺ˝ivljenjsko zgodba z napotki, ki lahko koristno pomagajo pri razreĹĄevanju Ĺživljenjskih dilem. đ&#x;”˛

PloĹĄÄ?ad Centra Nova in Cankarjeva ulica Mestna trĹžnica Velenje Velenjska plaĹža Pljusk na Velenjski plaĹži Krstnikov dom Predstavitev mladih glasbenikov Vinske Gore KavÄ?nikova domaÄ?ija Kresni veÄ?er na KavÄ?nikovi domaÄ?iji Velenjska plaĹža Ĺ ank Rock in KliniÄ?ni testiranci

Nedelja, 24. junij 9.00 10.00

10.00 10.00 13.00 15.00 15.00 17.00 18.00

Ĺ˝upnijska cerkev sv. Janeza Krstnika v Vinski Gori MaĹĄa za domovino v Vinski Gori Prireditveni prostor pod cerkvijo v Vinski Gori Proslava ob dnevu drĹžavnosti in 90-letnici ÄŒebelarskega druĹĄtva Vinska Gora Velenjska plaĹža Beach Food Festival Velenjska plaĹža OdreĹži drugaÄ?nost: Ambasadorstvo spretnih rok za dobrobit otrok Efenkova 61 b Vegetarijansko kosilo za zdravje in druĹženje Zbirno mesto: Efenkova 61 b Sprehod v naravo v okolici Velenja eMCe plac Ola BiÄ?ola Velenjska plaĹža Klapa Kampanel in VeĹĄki deÄ?ki Podkraj MaĹĄa pri sv. Jakobu ob dnevu drĹžavnosti

Ponedeljek, 25. junij 9.00

Ĺ˝upniĹĄÄ?e Velenje – sveti Martin z okolico Poletni oratorij za osnovnoĹĄolske otroke 20.00 Kino Velenje, velika dvorana Filmsko gledaliĹĄÄ?e: Z ljubeznijo, Simon 20.00 eMCe plac Kino pod zvezdami

Torek, 26. junij 19.00 eMCe plac Turnir v namiznem nogometu

Sreda, 27. junij 10.00 Velenjska plaĹža 35. Evropsko Goldwing sreÄ?anje 20.30 Velenjski grad, atrij Svetlana MakaroviÄ? z gosti: Kdor

info in prijave na www.maliustvarjalci .si

gleda ljudi skozi maÄ?je oÄ?i

Sreda, 27. junij

Ĺ OĹ TANJ Nedelja 24. junij 19.00 Ĺ portno igriĹĄÄ?e Skorno Prireditev ob dnevu drĹžavnosti z MODRIJANI

Od srede, 27., do sobote, 30. junija od 9.00 do 17.00, ĹĄportni park Ĺ martno ob Paki tradicionalni nogometni kamp MARTINKO

Ponedeljek, 25. junija X

Lunine mene

Pohod po Ravenski planinski poti Ravne

Ĺ MARTNO OB PAKI ÄŒetrtek, 21. junij 15.00 do 20.00 kuhinja in dvorana Marof kulinariÄ?na delavnica Uporaba zeliĹĄÄ? v kulinariki, prijava na delavnico na td.smartno@gmail. com, polak.boza@gmail.com ali 031/713-763, BoĹža Polak, TD Ĺ martno ob Paki 19.00 Kulturni dom Ĺ martno ob Paki obÄ?inska proslava ob dnevu drĹžavnosti, KD Gorenje

Petek, 22. junij 18.00 prireditveni prostor MC Šmartno ob Paki Koncert za kon’c ťole in 20-ka MC-ja, prireditev ob 20-letnici delovanja, MC Šmartno ob Paki

Sobota, 23. junij 10.00 ĹĄportni park Ĺ martno ob Paki otvoritev prenovljenega igriĹĄÄ?a 10.30 ĹĄportni park Ĺ martno ob Paki nogometne tekme mladinskih selekcij – NK Ĺ martno 1928 : NK Ĺ ampion

Nedelja, 24. junij 10.00 ĹĄportni park Ĺ martno ob Paki turnir malega nogometa

Torek, 26. junij 10.00 do 13.00 dvorana Marof delavnica LEGO robotike za otroke,

28. junija ob 6.30 polna luna CITY CENTER

ÄŒetrtek, 21. 6. BiotrĹžnica Petek, 22. 6. od 14.00 dalje KmeÄ?ka trĹžnica Nedelja, 24. 6. od 11.00 do 12.00, PravljiÄ?ne urice – Jazbec in velika dogodivĹĄÄ?ina Vsako zadnjo nedeljo v mesecu ob 13. uri svet lutk in njihovih zgodb 24.6.2018 na osrednjem prostoru, Morske dogodivĹĄÄ?ine v izvedbi gledaliĹĄÄ?a Makarenko. Citycentrov karting, kjer se boste lahko zabavali, tekmovali in preizkuĹĄali v spretnostni voĹžnji z gokardom: Torek - petek: 14:00 - 21:00, sobota: 10:00 - 21:00, nedelja: 10:00 - 20:00. V primeru deĹžja je zaprto. Vsak dan v tednu Praznujte rojstni dan, pokliÄ?ite 425 12 54 ali se oglasite na Info toÄ?ki Citycentra.

Poletni veÄ?er ob muzejskih in galerijskih zbirkah Poletno muzejsko noÄ? sta priredila tudi Muzej Velenje in Galerija Velenje, ki sta v soboto zveÄ?er odprla vrata in pripravila pester druĹžabni program

Foto Ksenija Mikor

Tina Felicijan

Velenje, 16. junij – Poletna muzejska noÄ? vsako tretjo junijsko soboto v letu je najveÄ?ja predstavitvena akcija slovenskih muzejev in galerij, ki sta se ji pridruĹžila tudi Muzej Velenje in Galerija Velenje. S pestrim programom, ki je popestril sobotni veÄ?er, sta izkoristila priloĹžnost za pritegnitev novega obÄ?instva in predstavitev svojih dejavnosti in zbirk. Enote muzeja so na ĹĄiroko odprle vrata. BrezplaÄ?ni ogledi z javnimi vodstvi so potekali tako na Velenjskem gradu kot v HiĹĄi mine-

Foto Tanja Verboten

ralov in Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Ĺ oĹĄtanju. Ĺ˝e popoldne se je v atriju gradu predstavil trobilni ansambel Glasbene ĹĄole Frana Koruna KoĹželjskega Velenje. ZveÄ?er pa so muzealci pripravili uvod v SrednjeveĹĄki dan, ki je potekal v nedeljo. Atrij gradu je

namreÄ? preplavila srednjeveĹĄka glasba, na katero je zaplesala skupina Galiarda. Obiskovalci Galerije Velenje pa so si najprej ogledali aktualno razstavo v spremstvu avtorja Petra Matka. Prelistali so lahko novi katalog na temo grafike z naslovom Iskanje matrice. Dijaka umetniĹĄke gimnazije Ĺ˝iga Gojević in Ĺ˝iga Kelenc sta predstavila kratek film. Velenjski glasbenik Mrigo pa je v atriju galerije ĹĄe dolgo v veÄ?er vrtel glasbo, ki je zabavala obiskovalce. đ&#x;”˛

Vesna GP

Prenovljen podhod v Pesju V Pesju bodo danes, v Ä?etrtek, 21. junija, ob 18. uri odprli prenovljeni Podhod Pesje, ki bo hkrati tudi novo razstaviĹĄÄ?e Muzeja Velenje. V podhodu so velenjski muzealci pripravili razstavo z naslovom ÂťNekoÄ? so bile PrelogeÂŤ, ki jo posveÄ?ajo enemu od naselij Ĺ aleĹĄke doline, ki so se morala umakniti posledicam izkopavanja premoga in urbanizaciji. Prenovljeni podhod in razstavo bo odprl Ĺžupan Mestne obÄ?ine Velenje Bojan KontiÄ?, nastopila pa bo Godba veteranov za tretje Ĺživljenjsko obdobje Velenje. đ&#x;”˛

NEVERJETNI 2

GRACE JONES

Incredibles 2, sinhronizirana animirana druĹžinska komedija, 118 minut (ZDA) ReĹžija: Brad Bird Slovenski glasovi: Lotos Vincenc Ĺ parovec, Nina ValiÄ?, NataĹĄa TiÄ? Raljan, Rok Suhadolc, Alenka TetiÄ?koviÄ?, Niko GorĹĄiÄ?, Rok Kunaver, UroĹĄ Buh Petek, 22. 6., ob 18.00 - 3D Sobota, 23. 6., ob 18.00 Nedelja, 24. 6., ob 16.00, 3D – otroĹĄka matineja

Grace Jones: Bloodlight and Bam, dokumentarni glasbeni film, 115 minut (Irska, VB) ReŞija: Sophie Fiennes Nastopajo: Grace Jones, Jean-Paul Goude, Sly & Robbie Petek, 22. 6., ob 20.00 – m. dvor. Sobota,23. 6., ob 18.30 – m. dvor. Nedelja, 24. 6., ob 19.00 – m. dvor.

ODBITA Ĺ OLA Fuck You Goethe 3, komedija, 121 minut (NemÄ?ija)

ReĹžija:Â Bora Dagtekin Igrajo: Elyas M'Barek, Jella Haase, Sandra HĂźller Petek, 22. 6., ob 20.30 Sobota,23. 6., ob 22.45 Nedelja, 24. 6., ob 18.30

PODEDOVANO ZLO Hereditary, grozljivka, 126 minut (ZDA) ReĹžija:Â Ari Aster Igrajo Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro Petek, 22. 6., ob 22.45 Sobota,23. 6., ob 20.30

KNJIGARNA The Bookshop, drama, 113 minut (Ĺ panija, VB, NemÄ?ija) ReĹžija: Isabel Coixet Igrajo: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson, Hunter Tremayne, James Lance Nedelja, 24. 6., ob 20.45

JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO Jurassic World: Fallen Kingdom, ZF akcijska pustolovĹĄÄ?ina, 128 minut (ZDA, Ĺ panija) ReĹžija: Juan Antonio Bayona Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted Levine, Jeff

Goldblum, James Cromwell Ponedeljek, 25. 6., ob 17.30 - 3D

Z LJUBEZNIJO, SIMON Love, Simon, romantiÄ?na komiÄ?na drama, 110 minut (ZDA) ReĹžija: Greg Berlanti Igrajo: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp Ponedeljek, 25. 6., ob 20.00 – filmsko gledaliĹĄÄ?e


Naš čas, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 22

22

OBVEŠČEVALEC

Nagradna križanka PRO-ZiR - Honda

21. junija 2018

RADIO VELENJE

PRO-ZiR, d.o.o.

Prodajni salon in servis: Podkraj pri Velenju 14, Velenje

Info: 041/ 622 519 Mobilni servis: 041 622 519

Novo v Velenju!

SERVIS in PRODAJA · črpalke · elektro agregati · kosilnice · žage · prekopalniki · puhalniki · visokotlačni čistilci · vitli · snežne freze · in še in še ... Občinam, gasilskim društvom ter gasilcem nudimo SERVIS in PRODAJO celotne opreme proizvajalca HONDA. Rešeno izrezano geslo pošljite najkasneje do 2. julija 2018 na naslov: Naš čas, Kidričeva 2 a, 3320 Velenje, s pripisom »Križanka PRO-ZiR HONDA«. Izžrebali bomo 3 praktične nagrade (gasilni aparat S1, zaščitne rokavice za vrt, majica PRO-ZiR). Nagrajenci bodo prejeli potrdila za dvig nagrade priporočeno po pošti.

Nagrajenci križanke »Mobtel«, objavljene v tedniku Naš čas dne 7. junija 2018, so: • Zvonko Arbaiter, Jenkova 23, 3320 Velenje (mobilni telefon); • Irma Perko, Stantetova 3, 3320 Velenje (majica); • Jasna Gruden, Aškerčeva 5 / b, 3325 Šoštanj (majica). Nagrajenci bodo prejeli potrdilo za dvig nagrade priporočeno po pošti. Čestitamo! Rešitev gesla: MOBTEL HUAWEI

PRODAJA

KMETIJSKE MEHANIZACIJE

041 813 949

NOVO! NOVO! MOKA IZ SLOVENSKEGA MLINA KOROŠEC!

ČETRTEK, 21. junija

6.00 Pozdrav in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.00 Šport; 8.30 Poročila; 9.00 Gospodarski utrip; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 16.30 Minute za kulturo; 17.00 Glasbene novosti; 18.00 Vija vaja (otroška oddaja); 18.30 Poročila; Gospodarski utrip; 19.00 Na svidenje.

PETEK, 22. junija

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.00 Iz policijske beležnice; 8.30 Poročila; 8.45 Policijska kronika; 9.00 Naš gost; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 16.30 Poročila; 17.00 Zdravniški nasveti; 18.00 Frekvenca mladih; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

SOBOTA, 23. junija

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.00 Polepšajmo si sobotno jutro; 8.30 Poročila; 9.00 Skriti mikrofon; 9.30 Poročila; Izbor pesmi tedna; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Minute za kulturo; 17.00 Zimzelene melodije; 18.00 Frekvenca mladih; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

NEDELJA, 24. junija

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 8.00 Duhovna iskanja; 8.30 Poročila; 8.45 Današnji kulturni utrip; 9.00 Poglejmo v zvezde; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; Čestitke; Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje; 16.00 Glasbene novosti; 16.30 Poročila; 17.30 Minute z domačimi ansambli; 18.30 Poročila; Verska iskanja; 19.00 Na svidenje.

PONEDELJEK, 25. junija

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.30 Poročila; 9.00 Podjetniški kotiček; 9.30 Poročila; 10.00 Nasvidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 16.30 Poročila; 17.00 Ponedeljkov šport; 8.00 Vija vaja; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

TOREK, 26. junija

198,99 €

PUHALNIK SESALNIK VBV 270 PE

10% POPUST NA GOTOVINO!

KOSILNICA VRTNA VRS 510 P

Info: 03 898 17 50

SERVIS in PRODAJA Prodajni salon in servis: Podkraj pri Velenju 14, Velenje Info: 041/ 622 519 Mobilni servis: 041 622 519

žage • elektro agregati kosilnice • prekopalniki puhalniki • visokotlačni čistilci • črpalke

ODDAMO POSLOVNE PROSTORE V Šmartnem ob Paki iščemo najemnike za popolnoma prenovljene poslovne prostore različnih velikosti, primerne za pisarne, salone, ambulante, zavarovalnice ...

Več informacij: 03/891 55 60, 041 357 840 Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki

SAMOPOSTREŽNA

PRALNICA IN SUŠILNICA PERILA Za najnižji možen strošek lahko kakovostno in hitro operete in posušite tudi največje kose in količine perila (18 kg, 9 kg).

Kidričeva 57 a, Velenje | GSM 051 252 210

Slike so simbolne. Cene veljajo do odprodaje zalog.

Podjetniki, pokličite nas in se nam pridružite, postanite del vaše in naše rubrike VEDEŽ. Seznanite naše bralce s svojimi storitvami.

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 7.45 Današnji kulturni utrip; 8.30 Poročila; 9.00 Kmetijski nasveti; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 17.00 Naši kraji in ljudje; 18.00 Lestvica Radia Velenje; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

SREDA, 27. junija

Z vami iz za vas!

6.00 Dobro jutro in veselo v nov dan; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije; 7.30 Poročila; 8.00 Težava je vaša, rešitev je naša; 8.30 Poročila; 9.00 Strokovnjak svetuje; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.10 Na današnji dan; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; 17.00 Vi in mi; 18.00 Rock šok; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

KONCENTRACIJE OZONA

ONESNAŽENOST ZRAKA

V tednu od 11. do 17. junija koncentracije ozona, izmerjene na merilnih lokacijah v Zavodnjah, Velenju in na mobilni postaji Šoštanj niso presegle opozorilne oziroma alarmne vrednosti.

V tednu od 11. do 17. junija niso povprečne dnevne koncentracije SO2, izmerjene v avtomatskih merilnih postajah na območju mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki, nikjer presegale mejne 24-urne koncentracije 125 mikro-g SO2/m3 zraka.

VRTNI TRAKTOR 1000 HD

399,99 €

2.529,99

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA obdelava: AMES, d. o. o., Ljubljana

MAKSIMALNE URNE KONCENTRACIJE OZONA v dneh (v mikro-g/m3) opozorilna vrednost: 180 mikro-g /m3 alarmna vrednost: 240 mikro-g /m3

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA obdelava: AMES, d. o. o., Ljubljana

MAKSIMALNE URNE KONCENTRACIJE SO2 (v mikro-g SO2/m3 zraka) mejna vrednost: 350 mikro-g SO2/m3 zraka


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 23

mali OGLASI HYUNDAI ACCENT, starejĹĄi letnik, vozen in registriran do 15. 9. 2018. Vreden ogleda. Cena po dogovoru. Gsm: 041 849 100.

DEĹ˝URNI telefon za pomoÄ?

alkoholikom. GSM: 041 534 261 (AA)

PRIDELKI

NUDIM

vec, medenovec ter veÄ? vrst Ĺžganja, prodam. Gsm: 041 687 371.

STIKI-POZNANSTVA

KOZJE MLEKO, oddajam (Konovo), Gsm: 031 460 128 TROSED in DVOSED, dobro ohranjen, v bordo-rdeÄ?i barvi – material mikrofibra, prodam. Gsm: 041 324 371.

IĹ ÄŒEM Ĺžensko za obÄ?asno pomoÄ? v gospodinjstvu. ZaĹželen lasten prevoz. Marjan, Gsm: 041 628 277 Ĺ˝ENITNE ponudbe po vsej drĹžavi, predvsem za ljudi zrelih, starejĹĄih let, primanjkuje Ĺžensk, deklet. Mnogim uspe, bodite med njimi, 031 836 378. http://www.zau.si

NEPREMIÄŒNINE DEL HIĹ E s svojim vhodom 35/m2 v Ljubiji-Kolovrat, 1 km od Mozirja, prodam. Cena 21.000 â‚Ź. Gsm: 070 777 281 STANOVANJE cca 80m2 na Ljubnem (Prod 5), vseljivo v roku 2 mesecev, prodam. Cena 30.000 â‚Ź. Gsm: 040 677 046.

od 21. 6. do 29. 6.

JABOLÄŒNIK, domaÄ?i kis, borovniÄ?e-

SAMI brezplaÄ?no odpeljemo staro Ĺželezo, kmetijske stroje, razne peÄ?i. Golijan Miladin, s. p., Velenje. Gsm: 040 465 214.

RAZNO Prodaja, stanovanje, garsonjera: Ĺ OĹ TANJ, PRI TRESIMIRJU, 23,6 m2, l. 1952, 2/3 nad., ER: G (210 - 300 kWh/ m2a) in veÄ?, 24.000 â‚Ź

ŽIVALI NESNICE, rjave, cepljene, stare 19 tednov in Şe nesejo, prodaja v Šaleku, v nedeljo, 24. 6. 2018, od 8.00 do 8.30. Gsm: 041 442 162 ali 02/87 61 202 BIKCA pasme Frizik, star 3 tedne, prodam. Gsm: 031 389 780

PODARIM ÄŒRNOBELEGA zajÄ?ka, starega 1 leto, podarim. Toledova 8. Tel. 03 5866 132 ali Gsm: 031 809 120. KliÄ?ete lahko cel dan.

Prodaja, stanovanje, 2-sobno: VELENJE, DESNI BREG PETORÄŒKI, 65 m2, adaptirano l. 2017, M/2 nad., ER: D (60 - 105 kWh/m2a), 56.000 â‚Ź

VOZILA CITROEN C3, Ä?rne barve, letnik 2007, prevoĹženih 100.870 km, nove letne gume, ugodno prodam. Gsm: 041 816 909. FIAT PUNTO 1,2 letnik 2005, 87.900 km, prodam. Gsm: 041 258 148

KLET FURLAN vabi na pokuĹĄino refoĹĄka, caberneta, malvazije in drugih vin v lasten vinotoÄ? na KidriÄ?evi 57, v Velenju. Odprto vsak dan od 10. do 17. ure. Nedelja in ponedeljek zaprto. Tel. 03 58 62 411

EVANGELIJSKA KRĹ ÄŒANSKA SKUPNOST VELENJE

vabi na OTROĹ KI TABOR v Mladinski center Velenje od 2. do 6. julija na 5-dnevno delavnico ZA OTROKE

ÂťGovorimo, ustvarjamo, kuhamo ANGLEĹ KO!ÂŤ Le en KLIC na 031 817 594, Joan Bell, SLOVENSKO! (Kontakt ekc.velenjekamp@gmail.com)

Mali oglasi, zahvale in osmrtnice ( 898 17 50

- 20 in 21. junija 1992 je bilo v Velenju 1. drĹžavno gasilsko tekmovanje v samostojni Sloveniji, katerega predsednik je bil Tone BerloĹžnik, sicer Predsednik predsedstva ObÄ?inske gasilske zveze Velenja; - leta 1962 se je 22. junija rodil ĹĄaleĹĄki amaterski gledaliĹĄki igralec, politik, pisatelj, ekolog in tudi velik ljubitelj avtomobilov Mercedes dr. Emil Ĺ terbenk; - 23. junija 1981 je predsedstvo RepubliĹĄke konference SZDL Slovenije podprlo predlog, da se 10. oktobra Velenje preimenuje v Titovo Velenje; - 23. junija 1986 je bila na osnovni ĹĄoli Antona AĹĄkerca velika javna tribuna o onesnaĹževanju okolja v Ĺ aleĹĄki dolini, ki sta jo pripravila obÄ?inska konferenca SZDL Velenje in ObÄ?inski svet zveze sindikatov Slovenije. Pred zaÄ?etkom tribune je po Velenju krenila povorka s transparenti, s katerimi so udeleĹženci opozarjali na vse veÄ?je probleme onesnaĹženosti okolja v Ĺ aleĹĄki dolini; - v zahvalo za izgradnjo ceste skozi Hudo luknjo, so v soteski, ravno nasproti vhoda v podzemno jamo, 24. junija leta 1830 odkrili spomenik nadvojvodi Janezu, ki je imel velike zasluge za izgradnjo te ceste; - 24. junija 1965 se je Gimnazija Velenje v izgradnji preimenovala v Gimnazijo Velenje in tega leta se je

Komunalno podjetje Velenje

V SPOMIN

PREVALNIK NEVENKA

zaÄ?el tudi pouk; za ravnatelja je bil imenovan Bojan GlavaÄ?; - 24. junija 1989 so ĹĄaleĹĄki obrtniki ob 15-letnici ZdruĹženja obrtnikov obÄ?ine Velenje v Starem Velenju dobili svoj dom; - 24. junija 1990 so na trgu Bratov Mravljakov v Ĺ oĹĄtanju ponovno postavili kip Marije, ki so ga leta 1952 odstranili s trga; - 24. junija 1995 je priĹĄlo do prvega dviga zastave ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj; ob zvokih drĹžavne himne je na trgu Svobode zastavo dvignil stotnik slovenske teritorialne obrambe TomaĹž RoÄ?nik iz Zavodenj pri Ĺ oĹĄtanju; - 25. junija 1977 so na Titovem trgu v Velenju na slovesnosti sveÄ?ano odkrili Titov spomenik; - 25. junija je dan slovenske drĹžavnosti; na ta dan je leta 1991 skupĹĄÄ?ina Republike Slovenije na svoji seji sprejela Deklaracijo o neodvisnosti, Ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Ustavni zakon za njeno izvedbo; - 26. roĹžnika 1799 se je na Vranskem rodil Peter Musi, uÄ?itelj, organist, strokovni pisec, publicist, pesnik, knjiĹžniÄ?ar, sadjar in banÄ?nik, ki je veÄ?ino svojega Ĺživljenja preĹživel v Ĺ oĹĄtanju; med drugim je napisal abecednik ÂťNavod v branje za mladost nedelskih ĹĄolÂŤ, veliko pa je tudi dopisoval v Novice, Ĺ olskega prijatla in v Drobtinice; - 26. junija 1893 se je v Ĺ entilju pri Velenju rodila uÄ?iteljica Marica Trobej, ki je med drugo svetovno vojno pisala dnevnik in zabeleĹžila osebne misli in mnoga dogajanja v Ĺ oĹĄtanju in okolici, ki bi sicer ostala pozabljena; - 26. junija 1965 je v Ljubljani umrl Davorin Ravljen, pisatelj, pesnik, prevajalec in publicist, ki

• • • • •

1970 – 2018

Ne joÄ?ite ob mojem grobu, nisem tukaj in ne spim. TisoÄ?e vetrov sem, diamantni lesk na snegu, sonÄ?ni Ĺžarek na zelenem klasu, rahli deĹž jeseni. Ko prebudite se v tiĹĄini jutra, sem zamah ptic prepevajoÄ?ih, ki kroĹžijo po nebu. Zvezda sem, njena blaga luÄ? v noÄ?i. Ne joÄ?ite ob mojem grobu, nisem tukaj.

DeĹžurna

Ĺ TEVILKA

PE ENERGETIKA PE KOMUNALA POGREBNO POKOPALIĹ KA DEJAVNOST REKLAMACIJE MODRE CONE

080 80 34

BREZPLAÄŒNA Ĺ TEVILKA

w w w. k p - v e l e n j e . s i

PogreĹĄali te bomo

DEŽURSTVA ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

ZAHVALA Tiho in mirno nas je za vedno zapustila draga mama, babica in teta

JERICA AŽMAN iz Paťke vasi 26 a 12. 12. 1924 – 10. 6. 2018

Solze Ĺžalost naj blaĹžijo, a spomin naj ne zbledi, vsi, ki v veÄ?nosti Ĺživijo, na svetu puĹĄÄ?ajo sledi.

23

OBVEĹ ÄŒEVALEC

21. junija 2018

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in sosedom, ker ste nam ob teh teĹžkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, za darovane sveÄ?e, svete maĹĄe in druge namene ter za izreÄ?eno soĹžalje. Zahvala tudi g. Ivanu Napretu za opravljen obred, g. Francu FuĹžirju za poslovilne besede in Pogrebni sluĹžbi Usar. Hvala, ker ste jo imeli radi, Vsi njeni

OBVESTILO - SpoĹĄtovane zavarovanke, spoĹĄtovani zavarovanci, obveĹĄÄ?amo vas, da je tel.: 112 rezervirana za sluĹžbo nujne medicinske pomoÄ?i. Na to telefonsko ĹĄtevilko pokliÄ?ite SAMO V NUJNIH PRIMERIH, ko je zaradi bolezni ali poĹĄkodbe ogroĹženo Ĺživljenje in je potrebno takojĹĄnje ukrepanje ekipe za nujno medicinsko pomoÄ?. Pogovore na tej ĹĄtevilki snemamo. Za

informacije v zvezi z reĹĄevalno sluĹžbo kliÄ?ite na telefonsko ĹĄtevilko 8995-478, deĹžurno sluĹžbo pa na 8995-445.

LEKARNA VELENJE Lekarna Center Velenje, Vodnikova 1. Izdaja nujnih zdravil in zdravil na recepte, predpisane istega dne. Ob nedeljah in drĹžavnih praznikih je organiziran odmor za kosilo od 13.00 do 14.00, telefon 898 18 80.

ZAHVALE • OSMRTNICE • V SLOVO • V SPOMIN Lahko oddate po elektronski poĹĄti ali na sedeĹžu podjetja NaĹĄ Ä?as na KidriÄ?evi 2 a od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00.

03 898 17 50 in suzana@nascas.si, epp@nascas.si NaroÄ?niki jih objavite ceneje.

Fotografija: Marica Trobej (Foto Arhiv Muzeja Velenje) je bil rojen v Ĺ oĹĄtanju; kot novinar je sluĹžboval pri Jutru, Slovenskem poroÄ?evalcu in TovariĹĄu, med njegovimi najbolj znanimi leposlovnimi deli pa sta Mrtvi ognjenik in Pot k mrtvim bataljonom; - 26. junija 1999 je bilo v Vinski Gori tretje sreÄ?anje slovenskih krajev z imenom Selo, Sela ali Sele, saj se eno od sedmih naselij krajevne skupnosti Vinska Gora imenuje JanĹĄkovo selo; - prve studijske prostore Radia Velenje so uredili na vrhu takratne najviĹĄje velenjske stolpnice na Ĺ aleĹĄki cesti in jih sveÄ?ano odprli 27. junija 1975; - 27. junija 1983 so delavci Gradisa zaÄ?eli v Velenju graditi podhod pod KidriÄ?evo cesto med Namo in poĹĄto; - Kmetijska zadruga Ĺ aleĹĄka dolina v teh dneh praznuje 64-letnico uspeĹĄnega delovanja; 29. junija 1955 je bil namreÄ? prvi obÄ?ni zbor zadruge z imenom Kmetijska zadruga, z.o.j., Ĺ oĹĄtanj, v katero so se zdruĹžile KZ DruĹžmirje, Lokovica, TopolĹĄica, Ravne, Zavodnje in Florjan. đ&#x;”˛ Pripravlja: Damijan KljajiÄ?

GIBANJE prebivalstva Upravna enota Velenje

POROKE: VIDMAJER

NIKOLA , Velenje, Paka pri Velenju 40I in VESELINOVIĆ JELENA, Srbija, VrnjaÄ?ka Banja, Novo Selo b.b. 518; OBREZA ALEĹ , Velenje, GoriĹĄka cesta 46B in BOROVNIK MONIKA, Velenje, GoriĹĄka cesta 46B; MARJANOVIÄŒ JURIJ, Ĺ oĹĄtanj, Ravne 28F in STEGNAR TINA, Ĺ oĹĄtanj, Ravne 28F

SMRTI: AŽMAN JERICA, roj. 1924, Šmartno ob Paki, Paťka vas 26 A, ŠTIH ANITA, roj. 1973, Šoťtanj , Kajuhova cesta 11

ZOBOZDRAVNIKI 23. 6. do 25. 6., Ivan JaneĹžiÄ?, dr. dent. med. (V zasebni zobni ordinaciji na Efenkovi 61, Velenje, od 8. do 12. ure)

VETERINARSKA POSTAJA Ĺ aleĹĄka Veterina, d. o. o., tel.: 03 8911 146, deĹžurni gsm 031 688 600. Delovni Ä?as ambulante Velenje, Cesta talcev 35: ponedeljek - petek od 7.30 - 18.00, sobota od 8.00 - 13.00


NaĹĄ Ä?as, 21. 6. 2018, barve: CMYK, stran 24

KakĹĄno zemljino vozijo na nasip? V Velenju zahtevajo takojĹĄnjo preiskavo izvora zemljine na nasipu med Velenjskim in Ĺ oĹĄtanjskim jezerom – V Ĺ oĹĄtanju verjamejo, da tja vozijo izkljuÄ?no tisto z gradbiĹĄÄ?a v Arnovskem gozdu – V Premogovniku naroÄ?ili kemijske analize Milena KrstiÄ? - Planinc

zahtevo po razkritju podatkov in takojĹĄnjem ukrepanju.

Velenje, Ĺ oĹĄtanj, 13. junija – V zvezi s poroÄ?anjem Ä?asnika VeÄ?er, da je bila s teĹžkimi kovinami onesnaĹžena zemljina, ki so jo izkopali pri vrtcu Hudinja v Celju, kot odpadek odpeljana ter odloĹžena na nasip med Velenjskim in Ĺ oĹĄtanjskim jezerom, so se odzvali tako v Mestni obÄ?ini Velenje kot ObÄ?ini Ĺ oĹĄtanj ter tudi Premogovniku Velenje.

Kje je konÄ?ala onesnaĹžena zemlja s Hudinje?

ÂťKer naj bi domnevno ĹĄlo za nevaren odpadek, nas skrbi za okolje in zdravje naĹĄih obÄ?anov, zato nas zanima, ali so navedbe v Ä?lanku resniÄ?ne in ali je domnevno dejanje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem Termoelektrarne oziroma Premogovnika,ÂŤ so zapisali in zahtevali, da pristojne inĹĄpekcijske sluĹžbe nemudoma ugotovijo, kaj se je z odvoĹženo zemljino iz Hudinje dejansko zgodilo in kje je konÄ?ala, ter da po potrebi takoj tudi ukrepajo.

V Velenju zahtevajo takojĹĄnjo preiskavo izvora zemlje

V Mestni obÄ?ini Velenju zahtevajo raziskavo vseh pristojnih in vpletenih. Na Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, InĹĄpekcijo za energetiko in rudarstvo, InĹĄpektorat za okolje in prostor, Holding Slovenske elektrarne, Premogovnik, Termoelektrarno, VOC in Toming InĹženiring so Ĺže isti dan, ko je bil Ä?lanek objavljen, poslali dopise z

Vozi Toming InĹženiring

Ugreznine na obmoÄ?ju med jezeroma zapolnjuje in vzdrĹžuje Premogovnik. Trenutno, kot navajajo, na to obmoÄ?je navaĹžajo zemeljski izkop z obmoÄ?ja

gradnje LogistiÄ?nega centra Arja vas v Arnovskem gozdu pri Arji vasi. Za to zemljino je izdelana ocena kakovosti in primernosti. Obe ustrezata. Okoljevarstveno dovoljenje za namen zapolnitve ugreznin in sanacijo pridobivalnega prostora je Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, izdalo druĹžbi Toming

â?ą

pa sprotno kontrolira nadzorno osebje na deloviĹĄÄ?u.

Premogovnik naroÄ?il kemijske analize

ÂťZaradi navedb v VeÄ?eru, da pripeljani zemeljski izkop ne izvira izkljuÄ?no z obmoÄ?ja Arnovskega gozda, smo pri

Zemljino naj bi od podjetja VOC prevzelo podjetje Toming InĹženiring. Slednji v Arnovskem gozdu gradi Lidlov logistiÄ?ni center, z izkopano zemljo pa utrjuje pregrado med Velenjskim in Ĺ oĹĄtanjskim jezerom.

InĹženiring podjetnika TomaĹža RoÄ?nika, ki je prevzemnik tega izkopnega materiala. Premogovnik je prevoznikom, ki iz Arnovskega gozda dovaĹžajo zemeljski izkop, izdal dovolilnice za vstop v varovano obmoÄ?je, vizualno ustreznost pripeljanega materiala, koliÄ?ino in vgradnjo

pooblaĹĄÄ?eni instituciji naroÄ?ili kemijske analize doloÄ?enih vzorcev, pripeljanih na to obmoÄ?je. ÄŒe bodo odstopali od predhodne ocene kakovosti zemljine in izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, bomo ustrezno ukrepali,ÂŤ so sporoÄ?ili dan po objavi Ä?lanka.

Dostop do jame nevaren, voda iz studenca neprimerna za uĹživanje Milena KrstiÄ? - Planinc

Ogled Mornove zijalke odsvetujejo

Na levem bregu Hudega potoka v bliĹžini Belih Vod se odpira Mornova zijalka. Jama je pomembno arheoloĹĄko najdiĹĄÄ?e koĹĄÄ?enega in kamnitega orodja iz kamene

dobe. Je naravna jama, ki ima velik vhod in se nadaljuje v veÄ? kot 40 metrov dolg rov. ÂťV zimsko-spomladanskem Ä?asu je zaradi snega, nizkih temperatur in obilnega deĹžja na obmoÄ?ju nad Mornovo zijalko priĹĄlo do erozije zemlje in kamenja. KruĹĄenje

â?ą

Velikokrat vzdrĹževanje obnovljenega stane veÄ? kot obnova.

je moÄ?no poĹĄkodovalo ograjo do vhoda v jamo ter odneslo dobrĹĄen del poti, zaradi Ä?esar obiskovalcem odsvetujemo ogled te naĹĄe znamenitosti,ÂŤ pravi Peter Radoja, predsednik TuristiÄ?no-olepĹĄevalnega druĹĄtva Ĺ oĹĄtanj, ki je dostop do jame pred leti uredilo.

ÂťDoslej smo nekako uspevali sproti vzdrĹževati in obnavljati dostop do jame, letos pa nam sredstva Ĺžal tega ne dopuĹĄÄ?ajo. Obnove bi se morali lotiti tako, da bi bila ta dolgoroÄ?na. Tega pa sami ne zmoremo, ker bi bilo za nas predrago. Zgraditi bi bilo treba oporni zid, namestiti ovire, ki bi prepreÄ?evale padanje kamenja, ter obnoviti most,ÂŤ pravi predsednik. ReĹĄitev iĹĄÄ?ejo s pomoÄ?jo ObÄ?ine Ĺ oĹĄtanj in morda jim za ta namen v prihodnjem proraÄ?unu celo uspe zagotoviti dovolj sredstev.

Voda iz Tresimirjevega studenca (ĹĄe vedno) neprimerna za uĹživanje

Nekateri verjamejo v zdravilno moÄ? vode, ki priteÄ?e iz globin lokoviĹĄkega poboÄ?ja. Vsebuje veliko mineralov, njena temperatura zelo malo niha, je bistra ... Ker

V ObÄ?ini Ĺ oĹĄtanj pa so Ĺže na dan objave nemudoma sklicali sestanek z vodstvom Premogovnika. UdeleĹžila sta se ga generalni direktor mag. Ludvik Golob in njegov sodelavec Drago PotoÄ?nik. ÂťZagotovila sta, da na nasip med obema jezeroma vozijo izkljuÄ?no zemljo z gradbiĹĄÄ?a v Arnovskem gozdu, za kat so bila pridobljena potrebna dovoljenja, okoljevarstveno soglasje in lokacijska informacija,ÂŤ so povedali na ObÄ?ini Ĺ oĹĄtanj in poudarili, da si ves Ä?as prizadevajo za ohranitev varnosti nasipa oziroma pregrade. ÂťZaradi pomanjkanja zemljine smo tudi sami iskali reĹĄitve za dovoz neoporeÄ?ne zemljine. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za stabilnost nasipa, pri tem pa vztrajali pri uporabi okolju prijaznih materialov, zato bomo ĹĄe dodatno preverili namigovanja o odvozu sporne zemljine Toming InĹženiringa,ÂŤ so zapisali v sporoÄ?ilu za javnost. đ&#x;”˛

Dobri rezultati monitoringa vodotokov

V TuristiÄ?no-olepĹĄevalnem druĹĄtvu Ĺ oĹĄtanj se trudijo ohranjati naravne znamenitosti – Narava tega ne razume?

Ĺ oĹĄtanj – TuristiÄ?no-olepĹĄevalno druĹĄtvo Ĺ oĹĄtanj se trudi ohranjati (tudi) naravne znamenitosti kraja, a jim narava pri tem poĹĄteno nagaja, saj se jim pogosto postavlja nasproti. Pred nekaj leti so uredili dostop do Mornove zijalke v soteski Hudega potoka in obnovili Tresimirjev studenec ob cesti med Ĺ oĹĄtanjem in Velenjem, letos pa ugotavljajo, da voda iz studenca ĹĄe vedno ni primerna za uporabo, zijalka pa je po ekstremnih zimskih razmerah obiskovalcem nedostopna.

V Ĺ oĹĄtanju sklicali sestanek z vodstvom

voda izvira na meji nekdanje, danes potopljene vasi DruĹžmirje, ki naj bi jo po legendi poselil knez Tresmir, so v Ĺ oĹĄtanju studenec poimenovali po njem. Mnogi so vodo uĹživali redno, mnogi so si jo obÄ?asno natoÄ?ili, ko so bili na poti tam mimo, ali se z njo odĹžejali iz pipe. Voda pa Ĺže kakĹĄno leto ni primerna za uĹživanje. Analiza je pokazala vsebnost fekalij v njej. TuristiÄ?no-olepĹĄevalno druĹĄtvo Ĺ oĹĄtanj, ki je studenec kot naravno znamenitost na novo uredilo leta 2008, je pipico zaprlo v upanju, da se bo studenec oÄ?istil sam. ÂťTakoj, ko bo naslednja analiza pokazala, da je stanje zadovoljivo, bomo studenec odprli. V druĹĄtvu se trudimo, iĹĄÄ?emo reĹĄitve, ki bodo dobre za vse uporabnike,ÂŤ pravi. Dokler jih ne najdejo, pa se peljite mimo.

Velenje – Rezultati monitoringa vodotokov, ki jih redno izvajajo v Eurofins ERICo Slovenija, kaĹžejo, da je kemijsko in ekoloĹĄko stanje reke Pake in Lepene na vseh merilnih mestih, kjer so v zadnjem letu jemali vzorce za analizo, dobro. Meritve so izvedli pod mostom ceste za TrebeliĹĄko, pod mostom Ä?ez Pako pri mizarstvu Meh, v Pesju za Gorenjem, ob vrtovih, za ovinkom reke, kjer se struga izravna proti klasirnici, za Lepeno pa pred Ĺ kalskim jezerom (pred izlivom in pri konjereji) ter pred Velenjskim jezerom. VzorÄ?enje vode so opravili ĹĄtirikrat, enkrat tudi vzorÄ?enje reÄ?nih sedimentov. Z vzorci so v laboratoriju izvedli fizikalno-kemijske analize, ki kaĹžejo, da se stanje kakovosti reke Pake in Lepene od leta 2006, odkar podjetje izvaja analize, ni bistveno spremenilo, ostaja v dobri kemijski in ekoloĹĄki kondiciji. Redno opravljajo tudi monitoring Velenjskega jezera zaradi kopanja na Velenjski plaĹži. Tudi rezultati letoĹĄnjih prvih meritev kaĹžejo, da đ&#x;”˛ mkp je voda primerna za kopanje.

Pljuskalo bo na Velenjski plaĹži

đ&#x;”˛

SreÄ?ali so se motoristi Velenje, Cirkovce, 17. junija – V nedeljo je bilo v srediĹĄÄ?u Velenja in Cirkovc zelo Ĺživahno. Med aktivnostmi, ki jih tradicionalno pripravljajo slovenski motoristi, je tudi vsakoletno sreÄ?anje na Titovem trgu, kjer jih je tokrat sprejel podĹžupan Mestne obÄ?ine Velenje Peter Dermol, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen varne voĹžnje in jim zaĹželel sreÄ?o na poti. Zbrane je nagovoril tudi predsednik tukajĹĄnjega motoristiÄ?nega kluba JoĹže Javornik, ki je opozoril na mnoge pasti, ki jih Ä?akajo v prometu. Pot so nadaljevali v Cirkovce, kjer je potekal prav tako Ĺže tradicionalni blagoslov motornih

koles. Tokratnega sreÄ?anja se je udeleĹžilo veÄ? kot 150 motoristov iz vse Slovenije, domaÄ?i đ&#x;”˛ klub pa ima 30 Ä?lanov.

Obiskovalci so bili ĹĄe posebej navduĹĄeni nad ĹĄtevilnimi starodobniki pa tudi zanimivo opremo motoristov

V soboto, 23. junija, se bo na Velenjski plaĹži znova dogajalo veliko zanimivega in atraktivnega. Obiskovalci bodo lahko spremljali pogumne junake, ki se bodo s svojimi kolesi BMX, rolkami ter rolerji, skejti in ĹĄe marsiÄ?im drugim spuĹĄÄ?ali po suhem delu skakalnice in skuĹĄali prepriÄ?ati Ĺžirijo znanih obrazov, da je bil njihov skok najatraktivnejĹĄi in njihov Pljusk najveÄ?ji. Obiskovalci se bodo lahko spustili po mokri stezi, ki bo primerna za vse, ki Ĺželijo atraktivno ÂťpljusknitiÂŤ v poletje. Skratka, zabave, navduĹĄenja in smeha bo na pretek. Dogajanje na Velenjski plaĹži bo obogatila svetovno znana skupina Dunking Devils, prisotni bodo tudi Ä?lani Urban Roofa. V Ĺžiriji, ki bo ocenjevala najbolj atraktivne skoke, pa bodo sedeli Tim Kevin Ravnjak, Gloria Kotnik in Timotej Lampe Ignjić. Dolgo v noÄ? pa se bo zabava nadaljevala z velenjsko skupina KliniÄ?ni testiranci s skupino Ĺ ank Rock, ki ga omogoÄ?a Gorenje Group. Pljusk na Velenjski plaĹži tudi letos poteka v okviru otvoritvenih dogodkov Velenjske plaĹže – Skoka v poletje, ki ga v sodelovanju z Zavodom za turizem v SaleĹĄki dolini organizira Mestna obÄ?ina Velenje. đ&#x;”˛

25 2018  
25 2018  
Advertisement