Page 1

PROGRAM NaNo Preambula NaNo  združuje  v  skupino  posameznike,  skupaj  z  njihovo  energijo,  znanjem  in   idejami.  Izhodišča  NaNo  so  združevati  in  povezovati  Notranjke  in  Notranjce,  ki   imajo   naboj   za   razvoj   notranjske   regije   kot   osnovne   celice.   Tako   kot   vrsta   drugih   organizacij   ima   tudi   NaNo   željo   po   svojem   razvoju   in   pomembni   uveljavitvi  v  našem  okolju  in  kot  taka  soustvarjati  napredek  vseh  nas.  

I.

UVODNA MISEL

NaNo je   zasnovana   v   lokalnem   okolju   kot   protiutež   tradicionalnim   državnim   političnim   skupinam.   V   NaNo   se   združujemo   ljudje,   ki   imamo   radi   Našo   Notranjsko   in   jo   želimo   s   svojo   prizadevnostjo   in   delovanjem   v   prihodnje   sooblikovati.   V   preteklosti   se   je   posameznika   in   njegove   ideje   mnogokrat   potiskalo  v  ozadje  in  v  ospredje  postavljalo  politično-­‐interesne  skupine,  ki  so   oblikovale  zaprte  kroge  odločanja,  na  katere  ni  bilo  mogoče  vplivati.     V   NaNo   se   zavzemamo,   da   se   upošteva   mnenja,   predloge   in   ideje   posameznikov   na   vseh   ravneh   političnega   odločanja.   Poudarek   dajemo   povezovanju   in   sodelovanju   vseh,   ki   jim   notranjska   pokrajina   veliko   pomeni.   Sodelovanje  na  nivoju  regije  omogoča  vrsto  potencialov  in   sinergij  na  številnih   področjih.  


II.

NAŠE VREDNOTE

Aktivno državljanstvo;   pripadnost   posameznika   k   skupnemu   družbenemu   in   kulturnemu   okolju,   s   čimer   se   krepi   čut   posameznika   za   odgovornost   in   solidarnost  ter  hkrati  vključenost  v  družbo.     Znanje   in   inovativnost;   ne   poudarjamo   faktografskega   znanja.   Znanje   in   veščine  morajo  biti  temelj  in  orodje  za  ustvarjalnost  in  inovativnost.     Transparentnost;   vse   kar   dobimo,   moramo   nekam   tudi   dati   in   zato   je   pomembno,  da  vsi  vemo  kje  kaj  dobimo  ter  kam  dajemo.     Kulturna  

raznolikost;

spoštujemo

kulturno

in

versko

raznolikost

posameznikov.   Kakovost  bivanja;  usmerjeni  smo  v  ohranjanje  in  razvoj  zdravega  in  urejenega   okolja,   pri   čemer  je  najpomembnejše  zavedanje  posameznika  o  tem,   kaj   lahko   sam  stori  za  izboljšanje  kakovosti  bivanja  v  okolju,  v  katerem  živi.     Trajnostni   razvoj;   prepoznavanje   in   udejanjanje   razvoja   naše   regije   v   trajnostno   smer   povečuje   njeno   dodano   vrednost,   viša   kakovost   življenja,   podpira  razvojna  družbeno-­‐gospodarska  partnerstva  ter  spodbujajo  nastanek   socialno-­‐podjetniških  mrež.    


III.

TEMELJNE USMERITVE NANO

1. Gospodarstvo in podjetništvo -­‐

-­‐

-­‐

-­‐

-­‐ -­‐

Aktivna promocija   prosto   razpoložljivih   območij   namenjenih   proizvodno-­‐poslovnim   dejavnostim,   s   poudarkom   na   odpiranju   novih   delovnih  mest,  predvsem  delovnih  mest  z  visoko  dodano  vrednostjo.       Del   sredstev,   ki   jih   gospodarski   subjekti   in   podjetniki   prispevajo   v   občinski   proračun,   se   mora   porabiti   za   financiranje   njihove   večje   prepoznavnosti   na   trgu,   njihovemu   povezovanju   ter   sofinanciranju   novih  podjetniških  idej.   Vzpostaviti   je   treba   regijski   gospodarsko-­‐podjetniški   inkubator,   ki   bo   nudil   pomoč   in   podporo   v   začetnih   fazah   ustanavljanja   podjetij,   spodbujal   podjetniško   iniciativo   ter   mladim   omogočal   povezavo   med   teorijo  in  prakso.   Pri   občinskih   investicijah   je   treba   pristopiti   k   večfaznemu   sistemu   realizacije   investicij,   s   čimer   se   odpre   večja   možnost   sodelovanja   lokalnega  gospodarstva  na  javnih  razpisih.   Podpiramo   projekte   javno-­‐zasebnega   partnerstva,   ki   občini   ali   regiji   dolgoročno  zagotavljajo  dodatna  finančna  sredstva.   Spodbujanje  podjetništva  in  podjetništvu  prijaznega  okolja.  

2. Turizem -­‐ -­‐ -­‐

-­‐

Ohranjanje naše  bogate  naravne  in  kulturne  dediščine  in  iskanje  njenih   razvojnih  potencialov.   Povezovanje   turistične   ponudbe   znotraj   notranjske   regije   s   pomočjo   obstoječih  institucij  in  ciljna  usmerjenost  v  večjo  prepoznavnost.   Aktivno  vključevanje  lokalnih  društev  in  podjetnikov  v  skupno  turistično   ponudbo,  ki  temelji  na  vtisih,  dogodivščinah  in  zgodbah  posameznika  in   ne  zgolj  v  usmerjevalno-­‐informativnih  oznakah.   Sofinanciranje   športno-­‐kulturnih   dogodkov   in   rekvizitov,   ki   bogatijo   turistično  ponudbo  in  omogočajo  nastajanje  novih  delovnih  mest.      


3. Kultura -­‐ -­‐

-­‐ -­‐

-­‐

Zagotavljati infrastrukturo,   ki   pripomore   h   kakovostnemu   razvoju   lokalne  kulture  in  spodbuja  posameznikovo  in  skupinsko  ustvarjalnost.   Priprava   trajne   kulturne   ponudbe   kot   samostojne   dejavnosti   ter   pripraviti   načrt   za   umestitev   kulturnih   dejavnosti   v   turistične,   izobraževalne  in  kulturne  dejavnosti.   Izvajanje,   spremljanje   in   ustrezna   korekcija   kratkoročne   in   dolgoročne   vizije  prioritetnih  kulturnih  projektov  ter  njihovih  izvajalcev.   Vlaganje   v   razvoj   in   strategijo   državno   in   mednarodno   prepoznavnih   kulturnih   prireditev,   festivalov,   tekmovanj   in   srečanj   za   dodatno   promocijo   regije   ter   privabljanje   povečanega   števila   gostov   in   obiskovalcev,   kar   pomeni   dodatno   spodbudo   gospodarskim   dejavnostim.   Ohranjanje   in   promocija   lokalno   specifičnih   kulturnih   dejavnosti   ter   iskanje  marketinških  produktov  za  njihovo  kapitalizacijo.  

4. Kmetijstvo -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Zagotoviti sofinanciranje  lokalno  in  ekološko  pridelane  hrane  za  lokalne   potrošnike.   Zagovarjamo   povečanje   pridelave   zelenjave   in   sadja,   ter   s   tem   večjo   samooskrbo  na  tem  področju.   V   vsaki   občini   vzpostaviti   ekološke   urbane   vrtove,   ki   zagotavljajo   pridelavo  hrane  za  posameznike,  ki  nimajo  prostorskih  možnosti.   Zagovarjamo   zadružništvo   v   pravem   pomenu   besede,   kot   potencial   za   oskrbo   lokalnih   potrošnikov   z   lokalno   pridelano   hrano   in   drugimi   produkti  lokalne  proizvodnje.  

5. Informacijska tehnologija -­‐

-­‐ -­‐

Vzpostaviti spletno   okolje,   ki   bo   občankam   in   občanom   omogočalo   enostaven   pregled   nad   dogajanjem   v   regiji   ter   možnost   aktivnega   soodločanja  pri  pomembnih  zadevah.   Pospešiti   vzpostavitev   odprtega   širokopasovnega   omrežja   v   naših   naseljih  in  vaseh.   Vzpostaviti   brezplačno   brezžično   povezavo   v   vseh   večjih   središčih   v   regiji.  


6. Mladi -­‐

-­‐

-­‐

Mladim zagotoviti  pogoje,  ki  bodo  omogočali,  da  bodo  mladi  v  svojem   okolju   lahko   izkoriščali   in   razvijali   svojo   ustvarjalnost,   kreativnost   in   inovativnost.   V   lokalni   skupnosti   z   mladinskimi   (in   medgeneracijskimi)   centri   zagotoviti   mladim   asociativne   načine   druženja,   spodbujati   participacijo,   prostovoljne   aktivnosti,   neformalno   izobraževanje   in   mednarodno   povezovanje.   Mlade  močneje  vključiti  v  odločanje  o  pomembnih  zadevah  v  lokalnem   okolju,  pri  njihovih  zadevah  pa  jim  omogočiti  večjo  avtonomnost.  

7. Socialno podjetništvo -­‐ -­‐ -­‐

Spodbujati organiziranje   socialnega   podjetništva,   ki   ponuja   možnost   zaposljivosti  ranljivih  skupin  na  trgu  dela.   Prepoznati  socialno  podjetništvo  kot  izziv  za  zmanjšanje  brezposelnosti.   Organizirati   inovativne   načine   za   mreženje   posameznikov   ter   vzpodbujati  povezovanje  posameznikov  v  lokalne  zadruge.  

8. Komunalna in prometna infrastruktura -­‐

-­‐

Izdelava dolgoročne   strategije   razvoja   komunalne   in   prometne   infrastrukture  v  občinah,  ki  bo  temeljila  na  strokovnih  argumentih  in  bo   imela  določene  prioritete  pri  posameznih  investicijah.   Uskladiti   razvoj   kakovostnega   življenjskega   okolja   z   razvojem   gospodarstva   in   podjetništva,   ter   upoštevanjem   rasti   prebivalstva   na   Notranjskem.  

9. Medgeneracijsko sodelovanje -­‐

Poudarek dajemo   aktivnemu   prostovoljskemu   medgeneracijskemu   srečevanju,  ustvarjanju,  vzajemnemu  sodelovanju  in  izmenjavi  znanj  ter   izkušenj  med  starejšimi  in  mladimi.    


10. Izobraževanje, predšolska vzgoja, sociala in zdravstvo -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

-­‐

Zagotoviti varstvo  za  vse  otroke  v  občinah.   Omogočiti   drugačne   načine   varstva   otrok   (zasebni   vrtci,   varuhi   predšolskih  otrok  na  domu  in  podobno).   Urediti  otroška  igrišča.   Okrepiti   sodelovanje   z   Zavodom   za   zaposlovanje,   centri   starejših   občanov  in  centri  za  socialno  delo.   Zagotoviti   dnevno   varstvo   za   starejše   občane,   ki   ne   potrebujejo   popolne   celodnevne   oskrbe.   Urediti  je   treba  prostore,  kjer  bi  se  starejši   občani   lahko   dnevno   zbirali,   se   udeleževali   raznih   dejavnosti   ter   jih   tudi   organizirali  (medgeneracijski  center).   Na   področju   zdravstvenega   varstva   predlagamo   širitev   dejavnosti   na   tista  področja,  ki  jih  v  regiji  potrebujemo.  

11. Šport in rekreacija -­‐ -­‐

-­‐

Uskladiti razvoj  profesionalnega  športa  na  področju  regije.   Občine   morajo   z   novimi   programi   razvoja   športa   zagotoviti   predvsem   pogoje   za   množičnost   pri  športnem  udejstvovanju  ter  k  temu  privabiti   tudi  starostne  skupine,  ki  so  zdaj  manj  vključene.   Zagotoviti   je   potrebno   zadostno   število   zelenih   oziroma   športno-­‐ rekreativnih  površin.  

Naša Notranjska - NaNo - Program  
Naša Notranjska - NaNo - Program  

Program, ki ga iniciativna skupina Naše Notranjske predlaga v širšo razpravo. Program bomo skupaj z občankami in občani Notranjske dopolnjev...

Advertisement