Page 1

" मी "

वर्तमर्तमानाला पडलेलं सुखद स्वर्प्नं की, भविवर्ष्य काळाची काळजी. जगाला पडलेला प्रश्न िक, सहज सोपं उत्तमर.

जगण्यातमला तमोच रटाळपणा िक, वर्ेगळे पणाचा घाट. जगतमाना पडलेले अनेक प्रश्न िक, उत्तमर न शोधतमा घालवर्लेलं आयुष्य.

कला, सािहत्य, संस्क्रतमी, अध्यात्माचा पाठपुरावर्ा िक, वर्ासनेच्या भवरातम, परकीय संस्क्रतमीतम वर्ाहतम जाणारा भ्रष्ट समाज. मी प्रितमक कोणाचं आिण आदशर्त कोणासाठी ? मी पडलेला एक प्रश्न िक, सहज सोपं उत्तमर.

मी (me)