Page 1

Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

REN info

MAI 2016

WWW.NARVIKVANN.NO

NARVIK HAR NORGES BESTE VANN Frank Berntsen kunne slippe jubelen løs - igjen!


LEDER Fra 01.01.2016 gikk Narvik VAR over til å bli Narvik Vann. All renovasjon er nå samlet hos Hålogaland Resursselskap. I Narvik Vann skal vi fortsatt levere vann- og avløpstjenester til Narviks innbyggere: - Vi holder åpent døgnet rundt - Du kan ta så mye du vil, uten at det koster mer - Vi bringer varen helt hjem til deg - Vi henter varen hjemme hos deg - Vi leverer en vare som er trygg og kvalitetssikret - Det er ditt viktigste næringsmiddel - Vi har høy beredskap og god kundeservice For tredje gang er Narvik kåret til NORGES BESTE VANN. For de ansatte som jobber med vann hver dag betyr en slik pris mye.Vi er alle veldig stolt av det produktet vi levere til innbyggerne i Narvik. I verden er det fortsatt over 1 milliard mennesker som ikke har tilgang på rent drikkevann, og 2,5 milliarder mennesker som ikke har tilfredsstillende sanitærforhold. I Norge er vi veldig privilegert som bare kan hente vann ut av krana, og det koster ikke mer enn ca 2 øre literen. I tillegg har vi omtrent ubegrenset med tilgang på vann. I snitt bruker vi i Norge 200 liter vann om dagen per person, mens FN har beregnet at et menneske trenger i snitt 20 – 50 liter om dagen for å dekke grunnleggende behov for drikke, personlig hygiene og renhold. Selv om vi har mye godt vann i Norge og gode kilder, kommer det ikke helt av seg selv. I dag sysselsettes over 10.000 mennesker innenfor vann og avløps sektorer, i tillegg kommer alle entreprenørene. Det investeres for over 15 milliarder i Norge hvert år. Bare i Narvik skal det investeres for 100 millioner kroner i 2016. Hva vi skal investere i finner du mer info om på de neste sidene av Ren Info.

Narvik Vann ønsker med dette alle en solrik sommer.

SLAMTØMMING Narvik kommune innførte tvungen tømming av private slamavskillere i 1993. Tømming av slamavskillere utføres av privat entreprenør. Tømmingen gjennomføres i sommerhalvåret og foretas med bil og traktor. Traktortømming har vært nødvendig for et begrenset antall anlegg med særdeles vanskelig adkomst, hovedsakelig etablert før dagens krav i slamforskrift trådte i kraft. Alt slam er avvannet i entreprenørens mobile anlegg før det blir transportert til Hålogaland Ressursselskaps (HRS) sluttbehandlingsanlegg på Djupvik. TØMMING AV SLAMAVSKILLERE UTFØRES HOVEDSAKELIG SOM FLG.: • Fra helårsboliger, forsamlingshus, småbedrifter, ol. – hvert 2. år • Fra fritidsboliger, hytter, ol. – hvert 4. år • Fra tette tanker – hvert år Kommunen er delt i to, der slamavskillere nord for Narvik by tømmes det ene året, og anlegg sør for Narvik tømmes det påfølgende år. Vi har i 2016 inngått en 5årig samarbeidsavtale med Stokland Bilruter AS som utfører tømmingen. Anlegg sør for Narvik skal tømmes i år, og dette vil gjennomføres i uke 25 - 28. Traktortømming er planlagt de siste ukene i august. Vær oppmerksom på at tanker må klargjøres og merkes før tømmestart. På vår hjemmeside www.narvikvann.no vil vi komme med utfyllende informasjon.

2

En av bilene som brukes under slamtømmingen.

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

» www.narvikvann.no «


VARSEL VED VANNAVSTENGING Får DU melding ved vannavstenging, rengjøring av ledningsnettet og annen viktig informasjon? Oppstår det vannlekkasjer, stenging av vann eller andre avvik i områder av byen er det viktig at alle berørte får beskjed.Vi i Narvik Vann sender ut talemelding/SMS til de berørte. Alle telefonnummer som varsles hentes fra opplysningen 1881. På nettsidene til 1881 kan du sjekke om du står oppført med riktig telefonnummer og adresse. Dersom du ikke stå oppført med riktige opplysninger kan du endre kontaktinformasjon, under funksjonen endre opplysninger nederst på nettsiden til 1881.no. Tjenesten er gratis. Hvis du har skjult nummer eller av andre årsaker ikke er oppført på 1881.no, kan du logge deg på www.servicevarsling.no. Her kan du legge til ditt telefonnummer slik at du blir inkludert i varslinger som angår deg. Bedrifter og virksomheter som er veldig sårbare eller vil kunne oppleve kritiske situasjoner ved bortfall av f.eks. vann bør registrere nøkkelpersoner som ikke fanges opp gjennom opplysningen 1881. Dette kan være vaktmester, daglig leder, driftsansvarlig, styreleder i borettslag, HMS-ansvarlig osv. Disse må registrere kontaktperson på www. servicevarsling.no

NYANSATT CLAUS ØYEN Claus Øien ble ansatt som Prosjektingeniør vann og avløp hos oss 1. februar 2016. Hans bakgrunn er variert og spenner seg over flere fagområder, fra REC Scancell som equipment engineer til Narvik Composite AS og utvikling av produksjonsutstyr. Her på Narvik Vann jobber han for tiden med et prosjekt som innebærer å filme alle avløpsrør på Narvikhalvøya. Resultatet av dette prosjektet som sannsynligvis vil pågå over flere år vil gi et godt grunnlag for en god planlegging av saneringsarbeidet. Her vet vi at det er store vedlikeholdsbehov, og her er det viktig og ikke komme på etterskudd. - Det er mye nytt å sette seg inn i, slik det alltid er når man bytter fagområde, men jeg

» www.narvikvann.no «

jobber med dyktige folk som bistår meg når det er behov. Det har vært meget interessant å få sette seg inn i omfanget av hva som skal til for at vi til enhver tid skal være forsynt med Norges beste vann, og at det brukte vannet vårt transporteres tilbake til sitt kretsløp på en miljøvennlig måte.Vedlikeholdet og moderniseringen som det blir å jobbes med fremover tenker jeg vil by på mange nye og spennende utfordringer.

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

3


MARKERTE VERDENS VANNDAG

Fornøyde 5.klassinger fra Bjerkvik skole utenfor Narvik Vannbehandlingsanlegg.

Totalt 205 femteklassinger deltok på markeringen av Verdens Vanndag i regi av Narvik VANN. TEKST OG FOTO: Ole-Eivind Johansen Temaet i år er vann og arbeidsplasser. Globalt jobber i dag omtrent halvparten av alle arbeidstakere i verden – 1,5 mrd. mennesker – i vannrelaterte sektorer, og omtrent alle arbeidsplasser er avhengig av vann og de som sørger for trygg levering av det. Likevel opplever millioner av mennesker som jobber med vann at jobben de gjør ikke blir anerkjent eller at de ikke blir beskyttet av grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Temaet i 2016 – vann og arbeidsplasser – viser hvordan nok kvantitet og kvalitet på vann kan endre arbeidstakernes liv og livsgrunnlag – og til og med forvandle samfunn og økonomier. Inne på Narvik Vannbehandlingsanlegg (Minikraftverket) fikk 5.klassingene en innføring om hvor vannet kommer fra og prosessen det går igjennom, før de kan tappe det i vannglasset hjemme. Omvisningen ble avsluttet med quiz, skolebolle og selvfølgelig friskt Narvik vann. Alle de oppmøtte klassene deltok i en quizkonkurranse etter omvisningen.Vinnerklassen får en aften på Peppes Pizza.

4

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

» www.narvikvann.no «


Du tror kanskje at hver regndråpe som faller fra himmelen og hvert glass med vann som du drikker er helt nytt, men det har alltid vært her og er en del av vannets kretsløp.

Varmen fra solen produserer energien som driver vannets kretsløp.

Solen fordamper vann fra havet til vanndamp.

Den usynlige vanndampen stiger opp i atmosfæren der luften er kaldere.

Sublimering

Atmosfæren

Is og snø

Nedbør

Snøsmelting

Vulkaner produserer damp som danner skyer.

Avrenning

Elver

Vanndråper dannes i skyene og faller til jorden som nedbør (regn og snø).

I kaldt klima blir nedbøren liggende som snø, is og isbreer.

Snø kan smelte og bli til vann som renner ut i elver, innsjøer og ned i bakken.

Jordfordampning

Regn på bakken renner nedover som overflateavrenning og sørger for vann til innsjøene, elvene og havene.

Fordampning

Avrenning

Tåke og dugg

Noe regn synker ned i bakken (infiltrerer). Går det dypt nok fører det til nydannelse av grunnvann.

Vann fra innsjøer og elver kan sive ned i bakken. Vann beveger seg i bakken på grunn av gravitasjon og trykk.

Dyr

Luftstrømmer frakter skyene over hele jorden.

Noe is fordamper direkte til luften (sublimerer), og hopper over vannfasen.

Vannets Kretsløp

Vulkansk damp

Vanndampen fortettes (kondenserer) og danner skyer.

Kondensering (fortetning)

Elveavrenning Evapotranspirasjon

Oppkommer

Avrenning

Infiltrasjon Grunnvannsdannelse

Grunnvann nær overflaten tas opp av planter.

Havet

Noe grunnvann siver ut i elver og innsjøer og kan renne ut på overflaten i form av oppkommer.

Innsjøer

Planter tar opp grunnvann og vann fordamper (jordfordampning) fra bladene.

Planteopptak

Sig

Grunnvannsstrømning Grunnvannslagring

U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey

Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey Norwegian translation by Mohsen Shafighi

General Information Product 146 http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle-kids.html

Noe grunnvann går dypt ned I bakken og blir der i lang tid.

Grunnvann strømmer ut i havet, og holder vannets kretsløp I gang.

VANNET ER VIKTIG FOR ALT LIV PÅ JORDA.

HVA KAN DU OM VANN? 1. Hvor mange prosent av jorda er dekket av vann? a) Ca 50 % b) Ca 70 % c) Ca 80%

4. Hvor stor del av Norges vannforsyning utgjør grunnvann ? a) Ca 5 % b) Ca 15 % c) Ca 25 %

2. Hvor mye vann er det i hjernen? a) 35 % b) 60% c) 85%

5. Hvorfor tilsettes kalk og kullsyre i vannet i Narvik? a) Justere PH verdi for å gi bedre smak på vannet b) Justere PH verdi for å beskytte rørene c) Justere PH verdi for at vannet skal renne lettere

3. Hva skjer hvis du drikker ett glass tungtvann? a) Du blir utsatt for radioaktiv stråling b) Du blir mindre tørst c) Du blir tyngre i kroppen » www.narvikvann.no «

(svar på side 13)

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

5


NY LOGO OG PROF NYE BILER Narvik kommune har inngått 4-årig rammeavtale for levering av arbeidsbiler med Autocenteret As. Tidligere har vi leaset biler av Svebjørn Auto AS, og nå sist Toyota Nordvik AS. Vi har nettopp tatt i bruk to nye driftsoperatør-biler. En for vann og en for avløp. Våre driftsoperatører, her representert med Dag Helge Larsen og Tore Dybwad er godt fornøyd med de nye bilene.Vi tilbringer mye tid i bilene ute på oppdrag og bilene er praktisk innredet og tilrettelagt etter våre behov. Bilene er større enn tidligere og har fått ny farge og logo. Da vi er et kommunalt foretak eid av Narvik kommune, valgte vi samme farge på bilene som dem. Hver bil har også fått ny flott logo og har hver sitt unike nummer på siden. Hele bilparken skal på sikt byttes ut slik at de blir like. Bilene har vært i bruk bare 2 mnd slik at driftserfaringen med bilene er for tidlig å si noe om men foreløpig ser det bra ut.

6

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

» www.narvikvann.no «


FIL

Solen skinte om kapp med stolte medarbeidere og styreleder i Narvik Vann. Vi feiret NORGES BESTE VANN 2016 og nytt navn - med nydelig middag på Narvik’s tak.

» www.narvikvann.no «

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

7


Den nye ledningen for reservevann i Narvik er et av prosjektene som investeres i.

HISTORISK HØYE INVESTERINGER Narvik Vann skal de neste 5 årene investere for ca. 340 millioner kroner innen vann og avløp i Narvik kommune. Det er mange store og kostnadskrevende prosjekter som nå skal bygges, som er hovedårsaken til at så mange millioner skal brukes på få år. Bare i 2016 er det planlagt utbyggingsprosjekter for ca. 103 millioner kroner og det er et historisk høyt investeringsbudsjett for Narvik Vann. - Normalt investeres det for ca. 40-50 millioner hvert år for å sikre at innbyggerne i Narvik får gode vann- og avløpstjenester. Av disse millionene benyttes det ca. 30 millioner hvert år til å skifte ut vann- og avløpsledninger. I tillegg er det alltid behov for utbedringer på eksisterende bygg. Narvik Vann er opptatt av å drive en forsvarlig forvaltning av de anlegg de har under bakken og på bakken, forteller Per Inge Lyngvær. Imidlertid vil det de neste årene gjøres ekstra investeringer i form av helt nye anlegg, I den langsiktige investeringsplanen til Narvik Vann er det planlagt ekstra prosjekter på ca.156 millioner kroner: • • • • •

Ny ledning for reservann til Narvik Ny drikkevannskilde til Bjerkvik Høydebasseng til Bjerkvik Investeringer på Djupvik og Fagerjord vannverk Nytt avløpsrenseanlegg i Narvik

26 millioner 18 millioner 12 millioner 40 millioner 60 millioner

Årsaken til at disse store investeringer skyldes i hovedsak offentlige krav som må ivaretas. Narvik Vann har jobbet med planleggingen av disse prosjektene i noen år og vil i 2016 iverksette flere av disse prosjektene, noe som er årsaken til det historisk høye årsbudsjettet på over 100 millioner kroner. Prosjektavdelinga til Narvik Vann, som i dag består av 6 ansatte, vil derfor ha nok å gripe ta i de neste årene. - Dette vil også kunne gi positive ringvirkninger i Narvik, da alle oppdrag som skal utføres må legges ut på anbud. Alle konsulenter og entreprenører vil dermed få mulighet til å sikre seg oppdrag tilknyttet utbyggingene. Narvik Vann har gode erfaringer med å benytte lokal ekspertise på våre prosjekter. Imidlertid er vi underlagt strenge krav i forhold lov om offentlige anskaffelser, som sikrer at utbyggingen vi gjør blir billigst mulig, sier Lyngvær.

HØYERE GEBYRER Investeringene vil komme til å koste noen kroner for innbyggerne i Narvik kommune. Siden det er krav om at alle kostnader tilknyttet vann- og avløpstjenesten skal dekkes av innbyggeren så må derfor vann- og avløpsgebyrene økes de nærmeste årene. Imidlertid er det kanskje riktig nå å investere siden lånerenten er ekstremt lavt. - Det gjør det langt rimelige å investere nå enn det var på 90-tallet hvor renta lå opp mot 15 %. Ut fra beregninger som er gjort så vil en måtte regne med årlige økninger i gebyret på ca. 10 %. Narvik

8

Vann jobber imidlertid aktivt med å prøve å holde gebyr økningen enda lavere, men økninger det blir det, sier Per Inge Lyngvær. Imidlertid er innbyggerne heldige da Narvik har svært lave gebyrer i forhold til mange andre kommuner rundt oss og ikke minst sammenlignet mot gjennomsnittet i Nordland og gjennomsnittet i landet. For en normal bolig på 120m2 så må det i 2016 betales kr. 4.406,- eks. mva. for vann- og avløpstjenesten. Gjennomsnittet i Nordland for 2015 var på kr. 6.330,- som da var 53 % høyrere enn Narvik. Gjennomsnittet i landet for 2015 var på kr

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

6.972,- som da var 69 % høyere enn Narvik. Det er dermed langt billigere å bo i Narvik enn i mange andre kommuner i Norge.Vi liker jo gjerne å sammenligne oss med de større kommunene rundt oss. I Bodø, Tromsø og Harstad var de i 2015 henholdsvis 18 %, 15 % og 61 % høyere enn Narvik. Vi er med andre ord ikke bare god på drikkevann i Narvik, men også god på lave gebyrer.

» www.narvikvann.no «


NY DRIKKEVANNSKILDE I BJERKVIK:

BYGGINGEN STARTER I AUGUST Blir reguleringsplanen godkjent før sommeren vil byggingen av nye Bjerkvik Vannverk starte i august. – Vi har planlagt oppstart rett over sommeren. Det betyr at Bjerkvik vil få nytt og frisk vann i løpet av 2017, forteller Åse Soleng, leder for plan- og utvikling i Narvik VANN. TEKST: Rune Dahl FOTO: Narvik VAR

Historien om vannproblemene i Bjerkvik er lang og broket. Allerede i 2004 startet de første utredningene for å løse problemet med dårlig vann. Det å etablere en ny vannkilde har vært et svært omfattende arbeid. De første årene etter 2004 ble brukt til å finne årsaken til vannproblemene i Bjerkvik. - Det ble gjort en politisk beslutning om å utrede fem ulike alternativer til ny vannkilde. Prosessen har vært tidkrevende, men etter hvert falt vi på en løsning om å bore etter grunnvann ved utløpet av Vassdalselva, sier Soleng. Resultatet fra prøvepumpingen av grunnvannet viser at kvaliteten på vannet er veldig god og tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til godkjent drikkevann. I tillegg er det tilstrekkelig mengde vann som kan tas ut. Grunnvannsbrønnene er plassert på en øy i Vassdalselva oppstrøms Hartvikvatn. Vannbehandlingsanlegget blir plassert ved Sørsideveien mellom Vassdalsveien og bru over Vassdalselva. - Vi har fått ferdig detaljprosjekteringen både på selve vannverket, pumpebrønnene og ledningstraseer.Vi har aktiv konkurranse ute der begge frister på anbud har gått ut, sier Åse Soleng.

Arbeidet med å få etablert en ny vannkilde i Bjerkvik har 13-årsjubileum til neste år. Problemet med det nåværende vannet i Bjerkvik er at det ved flom og store nedbørsmengder tilføres mye grus og løsmasser i elva. Det fører til at vannet blir ”forurenset”, noe som medfører at renseprosessen

» www.narvikvann.no «

blir vanskelig. For å bøte på dette har Narvik VAR renset ved hjelp av klor i tillegg til UV. Problemet med ubehagelig smak og lukt vil falle bort når den nye vannkilden er i drift i 2017.

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

9


BESTE DRIKKEVANNET I NORGE! Narvikvann VANT konkurransen om å ha det beste drikkevannet i Norge. Vanvittig morsomt TEKST OG FOTO: Rune Dahl både for byen og ikke minst for de som jobber med Narvikvannet. Jubelen sto i taket da spenningen ble utløst under Kommunalteknisk messe 2016 i Telenor Arena i Oslo. “Konkurrentene” til Narvik var ni finalistvannverk fra alle regioner i Norge. Narvik vant i klassen for beste overflatevann. - Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med resultatet.Vi har en god råvannskilde fra Isvannet og Forsnesvannet, et godt vannverk

10

og dyktige profesjonelle folk som drifter anlegget, forteller Trude Bertnes, daglig leder ved Narvik Vann stolt. Det var Frank Berntsen som tok i mot prisen på vegne av Narvik Vann. I glede vrengte showmannen Berntsen av seg skjorte på scena. Under hadde han en ferdigprodusert t-skjorte med teksten VI VANT!

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

Juryen mente det var vanskelig å plukke ut en vinner. Men nevnte likevel at vannet fra Narvik var i en klasse for seg selv. Narvik fikk den høyeste poengsummen av vannverkene i sin klasse. Juryen fokuserer på lukt og smak for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på de gode kvaliteter som kranvann har, og hvilke forventninger man skal ha til godt drikkevann. Konkurransen arrangeres av Norsk Vann, KS Bedrift og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og ble arrangert for første gang i 2001.

» www.narvikvann.no «


NORG

ES

BESTE DRIKK VANNE-

HVORFOR VINNER NARVIKVANNET ÅR ETTER ÅR? - En av de viktigste årsakene er at vi har Isvannet og Forsnesvannet som drikkevannskilde. De ligger på hhv 819 moh og 645 moh og er derfor lite påvirket av ytre forhold, som mennesker, dyr og forurenset tilrenning. Isvannet er veldig sjelden isfritt og Forsnesvannet er islagt langt ut i juni/juli og er lite sensitivt i forhold til årstidene, forteller Frank Berntsen ved Narvik Vann. Narvikvannet ble kåret til Norges beste drikkevann første gang i 2005, og deretter i 2008. Narvik vannverk ble bygd i 1985 og var et av de første vannverk som monterte UV anlegg og gikk bort fra klorbehandling av

» www.narvikvann.no «

vannet.Vannverket ble fullt utbygd i 1999 med marmorkammer og tilsetting av Co2. Ved at vannverket innførte denne formen for vannbehandling har vi hatt godt og trygt vann. Denne behandlingen gjør at vi justerer PH verdien slik vi ønsker, og pga marmoren får vi et alkalisk belegg inne i vannledningene som både beskytter og gjør at vannet renner i «rene» rør – noe som gjør vannet både friskt og godt. I tillegg kommer selvsagt godt vedlikehold og kontinuerlig oppfølging av prosessen. Da foretaket Narvik VAR (nå Vann) ble dannet i 2004 ble det utarbeidet og beskrevet roller og arbeidsoppgaver med klare ansvarsforhold til de ulike driftsoperatørene.

Dette bidrar til at vi har dyktige og ansvarsbevisste driftsoperatører, som hele tiden er i forkant. I tillegg har vi gode rutiner, sjekklister og det blir selvfølgelig tatt hyppige vannprøver. Vi gjør også stadig forbedringer, som utskifting av prosessdeler og videreutvikling av vedlikeholdsrutiner etter som «nye» ting kommer, både som vi selv oppdager og hva myndighetene (Mattilsynet) setter som krav. I 2011 skiftet vi UV anlegget til et nytt og bedre anlegg, tilpasset dagens behov. Kontinuerlig vedlikehold og oppjustering av systemene våre har høyt prioritet, forteller Frank Berntsen. Alt dette bidrar til at vi opprettholder den gode vannkvaliteten.

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

11


NARVIK VANN HAR ØKT FOKUS PÅ Stadig større mengder av regn- og smeltevann fra elver, drenering og taknedløp er et økende problem for Narvik Vann. Renseanleggene klarer ikke å tilfredsstille rensekravene når det kommer mer vann enn anlegget er dimensjonert for. Derfor gjøres det nå tiltak. Også i Narvik merker man den globale oppvarmingen. Nedbørsmengdene øker. De er kortere og mere intense nå enn tidligere år. Dette slår ut på pumpestasjonene og Narvik Vann sine renseanlegg. Narvik Vann jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regnog smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk), men i stedet atskilte ledninger for overvann og spillvann.

12

- Med felles ledning for overvann og kloakk, må alt vannet pumpes til nærmeste renseanlegg. Narvik Vann sine renseanlegg klarer ikke å tilfredsstille rensekravene når det kommer mer vann enn anlegget er dimensjonert for. Dessuten er det lite hensiktsmessig å føre rent vann inn i renseanlegget, forteller Åse Soleng. Separering av avløpsvann er ett av tiltakene for å redusere mengde avløpsvann som transporteres til renseanleggene og renses der. - Separering innebærer at rent vann kan

slippes ut andre steder.Ved separering av kommunalt avløp vil overvann fra sluker/vegdrens og eventuelt bekker fjernes fra spillvannsnettet. Det er ikke tilstrekkelig at bare det offentlige separerer hovedledningene. Effekten blir ikke fullgod før også de private anleggene utbedres, sier Soleng.

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

» www.narvikvann.no «

Allerede for ti år siden begynte Narvik Vann jobben med å få bort bekker fra avløpsnettet hvor kloakken renner. Det skal bygges et nytt


SVAR Vannquiz 1.B, 2.C, 3.B, 4.B, 5.B I juni er det forventet byggeoppstart av Narvik Avløpsrenseanlegg i Taraldsvik. Byggetiden er på vel et år. Deretter vil anlegget ha en prøvedrift på ytterligere ett år. Allerede for ti år siden begynte Narvik Vann jobben med å få bort bekker fra avløpsnettet hvor kloakken renner, forteller Åse Soleng ved Narvik Vann. I denne kummen blir en elv fra Fagernesfjellet ført inn i et eget avløp - og går deretter i et eget rør gjennom byen - før vannet slippes ut i Taraldsvikelva.

Å OVERVANN

1

1

1

1

TEKST OG FOTO: Rune Dahl, ILLUSTRASJON: Rambøll

1

1

» www.narvikvann.no «

1

1 +5,92

+5,92

1 ca 1:70

renseanlegg i Taraldsvik og for at dette skal fungere best mulig, så var det viktig at elver og bekker ble fjernet fra kloakkledningene. - Det er et prosjekt som har pågått over lang, lang tid. Nå har vi gått et steg videre og retter også fokuset mot de private. Regn som faller på hustaket ditt er et eksempel som bør separeres fra avløpsnettet og om mulig infiltreres på egen eiendom eller ledes ut i terrenget. Private vil bli pålagt å gjøre tiltak når vi sanerer kommunale ledninger i området, forteller Soleng.

1

1

1

1 ca 1:1

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

13


JOBBER FOR Å MINSKE VANNTAPET Narvik Vann produserer langt mer vann enn det som forbrukes. Forskjellen mellom produsert vann og legalt forbruk kalles vanntap. – Vi jobber hardt for å avdekke og minske tapene, forteller Thomas Brændvik ved Narvik Vann. TEKST OG FOTO: Rune Dahl Vanntap kan være lekkasje fra kommunale og private vannledninger. Det kan være defekte toaletter som står og renner. Eller det kan for eksempel være de som lar vannet stå å renne på vinteren – de frosttapper for å unngå at rørene fryser til. Summen av slike ting er virkelige tap under kategorien vanntap i det kommunale systemet. - Et av hovedmålene i Narvik Vann er effektiv vannforsyning.Vi har egne folk som kontinuerlig søker etter vannlekkasjer på ledningsnettet. Dersom lekkasje viser seg å være på private stikkledninger får eier av stikkledningen beskjed og selvfølgelig en god tidsfrist før dette må fikses opp i. Målet vårt for Narvik er at lekkasjeandelen skal være under 40% innen år 2020, pr 2015 er lekkasje andelen på 37,1% mot 41,9% i 2014. Tilsvarende har vi for Bjerkvik et mål at lekkasjeandelen skal være under 50% innen år 2020, pr 2015 er lekkasjeandelen på 45,8% mot 74,1% i 2014 , sier Brændvik.

En tommelfingerregel er at halvparten av lekkasjene kommer fra kommunale ledninger, resten kommer stort sett fra private stikkledninger. - Vi er en by med fjell og fjord og har store høydeforskjeller.Vi har områder med høye trykk i byen, og dermed også en stor belastning på det kommunale ledningsnettet. Narvik Vann har hatt stort fokus på lekkasjelytting. Det har medført at totalt vannforbruk har gått betraktelig ned. - I 2010 hadde vi for Narvik vannverk et toppår med et totalt vannforbruk på snitt 135 liter per sekund. Det er 4,3 millioner kubikk med vann. I 2015 var vi nede på 80-85 liter per sekund, som gir et totalforbruk på 2,6 millioner kubikk. Etter korrigering for frafall av industri med høyt vannforbruk (REC Scancell) betyr det at vi på de fem siste årene har vi klart å redusere det totale vannforbruket med 20 liter per sekund, sier Thomas Brændvik.

PRODUSERT OG LEVERT VANN FRA VANNBEHANDLINGSANLEGG

LEGALT FORBRUK

FAKTURERT

MÅLT Forbruk

STIPULERT Forbruk

VANNTAP

IKKE FAKTURERT

MÅLT Forbruk

STIPULERT Forbruk

TILSYNELATENDE TAP

Illegalt forbruk

Vannmålerfeil

VIRKELIGE TAP

Lekkasje overløp/ basseng

Lekkasje kommunale ledninger

Lekkasje private ledninger

14

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

» www.narvikvann.no «


Narvik Vann har til enhver tid pågående flere prosjekter i ulike faser, fra planlegging gjennom utførelse og frem til det endelige resultatet. Under planlegging av prosjektene utføres noe markarbeid, men oftest er det først under tilrigging av maskiner med personell og utførelse at den enkelte abonnent kommer i berøring med prosjektet. Sanering av gamle vann- og avløpsledninger er nødvendig for å redusere sannsynligheten for brudd, øke leveringssikkerheten samt redusere helsemessig risiko ved at drikkevannet kan bli forurenset. Samtidig med sanering av avløpsledning separeres spillvann og overvann, blant annet for å unngå fremmedvann inn til pumpestasjoner og renseanlegg.

HER GRAVER VI Vi holder nå på med gravearbeider ifm utskifting av vann-, spillvann- og overvannsledning i Korallveien, Algeveien og Skjellveien 2-12 på Emmenes (bildet). Anleggsarbeidene har pågått en stund og forventes avsluttet ila høsten 2016. Etter sommeren kommer vi til å starte opp utskifting av vannledning samt separere felles avløpsledning til spillvannog overvannsledning i Beverveien og Reinveien 1-26. Til vinteren vil vi starte opp gravearbeider på to prosjekter. Dette gjelder Ankenesveien på strekningen Slyngbakken og til moloen samt Rombaksveien E6, nedre del av Jørg Berges vei, langs Hamsundsvei frem til krysset Taraldsvikbakken. Det vises til Narvik Vanns internettsider www.narvikvann.no/prosjekter/ hvor man kan lese mer om prosjekter som planlegges/utføres.

» www.narvikvann.no «

REN info 2016 Et informasjonsmagasin fra Narvik Vann

15


» www.narvikvann.no «

BESØKSADRESSE: Teknisk rådhus, Brannbakken 1 POSTADRESSE: Narvik VAR KF, Narvik kommune, 8512 Narvik

VAKTTELEFON: 901 16 300 TLF.: 76 91 37 00

ÅPNINGSTIDER: 08:00 til 15:00 E-POST: postmottak@narvikvar.no

Narvik Vann 2016  

Norges beste vann Ren Info 2016

Narvik Vann 2016  

Norges beste vann Ren Info 2016

Advertisement