Page 1

วิธียดื อายุถงั ดับเพลิง ้ วันนีผ ้ มจะมาบอกวิธย ี ด ื อายุการใชงานของ

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห ้งกันนะ

ครับ ื้ ไปตัง้ หรือแขวนไว ้เฉยๆไม่ได ้ทาอะไรกับมัน เพราะสว่ นใหญ่หลายท่านซอ ซงึ่

ถังดับเพลิงเคมีแห ้งนัน้ ภายในจะบรรจุ ผงเคมีเมือ่ ทิง้ เอาไว ้นานๆก็จะจับตัว

กันเป็ นก ้อนและแข็งตัว ทาให ้ฉีดไม่ออกหรือฉีดไม่หมดถัง ้ วันนีเ้ รามีวธิ ย ี ด ื อายุเคมีในถังให ้ใชงานได ้นานถึง 5 ปี กันเลย

1. ให ้ทุกท่านจับทีค ่ บ ั บีบด ้านล่างของถ ังด ับเพลิง 2.ควา่ ถ ังด ับเพลิงลงโดยให ้ด ้านคันบีบอยูด ่ ้านล่าง ี งเคมีไหลครับ 3.เอาหูแนบถังดับเพลิงเพือ ่ ฟั งเสย 4.ควา่ ประมาณ 10-15 วินาทีครับแล ้วเอาไปแขวนทีเ่ ดิม

เพียง 4 ขัน ้ ตอนง่ายนี้ ถ ังด ับเพลิงของท่านก็จะมีอายุยาวนานถึง 5 ปี ควรทาอย่างน ้อย 3 เดือน 1 ครัง้ นะครับ ถ ้ามีเวลาแนะนาทาเดือนละ 1 ครัง้ ครับ วันนีพ ้ อเท่านีก ้ อ ่ นครับเดีย ๋ วผมจะเอารูปขัน ้ ตอนมาลงให ้ดูครับของเวลาถ่ายรูปก่อนนะ ครับ

ถังดับเพลิง  

ถังดับเพลิง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you