Page 1

คูมือผูใช Nokia X6-00

ฉบับที่ 1.1


2

สารบัญ

สารบัญ ความปลอดภัย เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ บริการเสริมจากระบบเครือขาย

6 7 8

การเริ่มตนใชงาน ปุมและสวนประกอบ การใสซม ิ การดและแบตเตอรี่ การชารจแบตเตอรี่ การเปดเครื่อง การล็อคปุมและหนาจอสัมผัส หนาจอหลัก ปุมสื่อ การเขาสูเมนู การดําเนินการบนหนาจอแบบสัมผัส การเปลี่ยนเสียงเรียกเขา การสนับสนุน การเยี่ยมชม Ovi เกี่ยวกับ Ovi Store

10 10 12 14 16 16 17 19 19 19 22 22 23 23

การคนหาวิธีใช วิธีใชในอุปกรณ การอัพเดตซอฟตแวรโดยใช คอมพิวเตอร การตั้งคา รหัสผาน การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ การเพิ่มหนวยความจําที่มีอยู

24 24 24 25 25 26 27

โทรศัพทของคุณ ขนาด การตั้งคาโทรศัพท การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก สัญลักษณบนจอภาพ การควบคุมระดับเสียงและลําโพง ปุมลัด ตําแหนงเสาอากาศ แถบรายชื่อ รูปแบบออฟไลน การตั้งคาเซนเซอรและการหมุน หนาจอ ชุดหูฟง การถอดซิมการด การใสสายคลองขอมือ ล็อคระยะไกล

29 29 29 29 30 31 32 33 34 34

การโทรออก หนาจอสัมผัสในระหวางการโทร สายสนทนา ระหวางใชสาย ศูนยฝากขอความเสียง การรับหรือปฏิเสธสาย การประชุมสาย การโทรดวนเบอรโทรศัพท สายเรียกซอน การโทรออกโดยใชเสียง การโทรสายวิดีโอ ระหวางการโทรสายวิดีโอ การรับหรือปฏิเสธสายวิดีโอ

39 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 46 47

35 36 37 38 38

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


สารบัญ มุมมองรวม บันทึก

48 51

การเขียนขอความ โหมดปอนขอมูลอัตโนมัติ แปนพิมพเสมือนจริง ปุมกดตัวเลขและตัวอักษร การตั้งคาการปอนแบบสัมผัส

55 55 55 56 60

3

ขอความจากระบบ คําสั่งบริการ การตั้งคาขอความ รายชื่อ Ovi

77 77 78 80

การปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ การเปลี่ยนรูปลักษณของโทรศัพท รูปแบบ

90 90 91

รายชื่อ 61 การจัดเก็บและการแกไขชื่อและ หมายเลขโทรศัพท 61 แถบเครื่องมือรายชื่อ 61 การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท 62 การกําหนดหมายเลขและที่อยูเปนคา 63 เริ่มตน เสียงเรียกเขา ภาพ และขอความการโทร สําหรับรายชื่อ 63 การคัดลอกรายชื่อ 64 บริการซิม 65

โฟลเดอรเพลง เครื่องเลนเพลง เพลง Ovi Nokia Podcasting วิทยุ

92 92 96 97 99

คลังภาพ การดูและจัดเรียงไฟล ดูภาพและวิดีโอ การจัดเรียงภาพและวิดีโอคลิป โหมดออกทีวี

101 101 101 102 103

ขอความ หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ การเขียนและสงขอความ ถาดรับขอความเขา การตั้งคาอีเมล ขอความ Nokia ศูนยฝากขอความ Mail for Exchange การดูขอความบนซิมการด

กลอง การเปดใชงานกลอง การถายภาพ การบันทึกวิดีโอ

105 105 105 112

การจัดตําแหนง (GPS) เกี่ยวกับ GPS GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) การจับโทรศัพทใหถูกวิธี

114 114 114 115

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

67 67 68 69 71 72 72 76 77


4

สารบัญ

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อมตอ GPS คําขอตําแหนง สถานที่ ขอมูล GPS การตั้งคาการจัดตําแหนง

116 117 117 118 118

แผนที่ 120 ภาพรวมแผนที่ 120 การดูตําแหนงของคุณและแผนที่ 121 มุมมองแผนที่ 122 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่ 122 การดาวนโหลดและอัพเดตแผนที่ 123 เกี่ยวกับวิธีหาตําแหนง 124 การคนหาตําแหนง 125 การดูรายละเอียดของตําแหนง 126 การจัดเก็บสถานที่และเสนทาง 127 การดูและจัดระเบียบสถานที่หรือ 128 เสนทาง การสงสถานที่ใหกับเพื่อนๆ ของคุณ 128 การซิงโครไนซรายการโปรดของคุณ 129 การรับเสียงแนะนํา 129 ขับรถสูจุดหมายปลายทางของคุณ 130 หนาจอการนําทาง 132 การรับขอมูลการจราจรและความ ปลอดภัย 132 เดินสูจุดหมายปลายทางของคุณ 133 การวางแผนเสนทาง 134 การเชื่อมตอ การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ

136 136

การตั้งคาเครือขาย LAN ไรสาย จุดเชื่อมตอ การดูการเชื่อมตอขอมูลที่ใชอยู การซิงโครไนซ การเชื่อมตอ Bluetooth การถายโอนขอมูลโดยใชสายเคเบิล USB การเชื่อมตอเครื่องพีซี การตั้งคาการจัดการ

136 137 141 146 147 148

การแบงดูออนไลน เกี่ยวกับการแบงดูออนไลน การสมัครขอรับบริการ การจัดการบัญชีของคุณ การสรางประกาศ โพสตไฟลจากคลังภาพ

157 157 157 158 158 159

153 154 154

ศูนยวิดีโอ Nokia 160 การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป 160 ลิงคขาววิดีโอ 162 วิดีโอของฉัน 162 การโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร 163 การตั้งคาศูนยวิดีโอ 163 เว็บเบราเซอร การเรียกดูเว็บ แถบเครื่องมือเบราเซอร การสํารวจเพจ ลิงคขาวทางเว็บและบล็อก

165 165 166 167 168

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


สารบัญ Widget การคนหาขอมูล บุคมารค การลบขอมูลในแคช ระบบรักษาความปลอดภัยในการ เชื่อมตอ

168 169 169 170

การคนหา เกี่ยวกับการคนหา การเริ่มการคนหา

172 172 172

แอปพลิเคชั่นอื่นๆ นาฬิกา ปฏิทิน ตัวจัดการไฟล Quickoffice ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น การอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ RealPlayer เครื่องบันทึก การเขียนบันทึก การคํานวณ ตัวแปลงคา

173 173 175 176 177 178 181 182 184 185 185 186

การตั้งคา การตั้งคาโทรศัพท การตั้งคาการโทร

187 187 196

การแกไขปญหาเบื้องตน

199

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

170

5

ขอมูลผลิตภัณฑและความ ปลอดภัย

203

ดัชนี

215


6

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย โปรดอานและปฏิบต ั ิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ การเปดใชอยางปลอดภัย หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิด สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขีย ่ าน พาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คณ ุ ควรคํานึงในขณะขับขีย ่ านพาหนะ คือ ความ ปลอดภัยบนทองถนน สัญญาณรบกวน อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่ จะสงผลตอประสิทธิภาพการ ทํางานของเครื่องได ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศัพทไรสาย โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับ อุปกรณทางการแพทย, น้ํามันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด บริการที่ผานการรับรอง เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ความปลอดภัย

7

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หามตอ โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได กันน้ํา โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่แหง

ชิ้นสวนที่ทําจากแกว ฝาดานหนาของเครื่องทํามาจากแกว แกวชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทํา เครื่องหลนบนพื้นผิวที่แข็งหรือไดรับการกระทบอยางแรง หากมีการแตก อยา พยายามสัมผัสสวนที่ทําจากแกว หรือพยายามนําเศษแกวที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใชเครื่องจนกวาจะเปลีย ่ นชิ้นสวนที่เปนแกวโดยชางผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย UMTS 900, 1900, 2100 และเครือขาย GSM 850, 900, 1800, 1900 โปรดติดตอขอรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธี และโทรศัพทของคุณเสี่ยงตอไวรัส และ เนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังใน การใชขอความ การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตัง้ และเลือกใชเฉพาะ บริการและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภัยและการ ปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคชั่นที่มี Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควรใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรที่ใช เชื่อมตอ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


8

ความปลอดภัย

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้ง ไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูใน เครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเขา ใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของ เว็บไซต คําเตือน: คุณตองเปดเครือ ่ งกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด เครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ขณะที่ใชโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิ์ การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวย ปองกันการคัดลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคัญทั้งหมดที่ จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษา ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใช งานรวมกันได รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคุณ โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช บริการเสริมจากระบบเครือขาย คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท บาง คุณสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณ และเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคาํ อธิบายถึง คาบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานคุณสมบัติ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ความปลอดภัย

9

บางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การ สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง ของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติเหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจ มีรายการที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


10

การเริ่มตนใชงาน

การเริ่มตนใชงาน ปุมและสวนประกอบ 1 - หูฟ ง 2 - หนาจอแบบสัมผัส 3 - ปุมเมนู 4 - ปุมโทร 5 - เซนเซอรแสง 6 - กลองรอง 7 - ปุมสื่อ 8 - เซนเซอรระยะใกล 9 - ปุมวางสาย

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเริ่มตนใชงาน

11

10 - ปุมเปด/ปด 11 - ชองเสียบอุปกรณชารจ 12 - ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) 13 - ชองเสียบ Micro USB 14 - ปุมระดับเสียง/ยอ/ขยาย 15 - เลนสกลอง 16 - สวิตชล็อค 17 - ปุมจับภาพ 18 - ไมโครโฟน 19 - แฟลชกลอง 20 - ลําโพง ิ การด 21 - ฝาชองใสซม ขณะที่ใชงาน เชน สายวิดีโอที่ใช และการเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง ตอเนื่องเปนเวลานาน โทรศัพทอาจรอนขึน ้ ในกรณีสวนใหญ สภาพนี้ถอ ื เปนเรือ ่ งปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่อง ทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

อยาปดบริเวณเหนือหนาจอสัมผัสดวยฟลมหรือเทปปองกันรอยขูดขีด เปนตน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


12

การเริ่มตนใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่ การใสซิมการด ขอสําคัญ: เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึน ้ กับซิมการด ควรถอดแบตเตอรี่ออกกอนที่คณ ุ จะใสหรือถอดซิมการด

1 2

ถอดฝาครอบดานหลัง ถาใสแบตเตอรี่ไว ใหถอดแบตเตอรี่ออก ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอด แบตเตอรี่

3

เปดฝาชองใสซม ิ การด

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเริ่มตนใชงาน

13

4

ใสซิมการดลงในชอง ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสของการดหงายขึน ้ และมุมตัดหันไป ทางตัวเครื่อง ใสซิมการดเขาไป

5

ปดฝาชองใสซม ิ การด ตรวจดูใหแนใจวาปดฝาสนิทดีแลว

หากใสซม ิ การดไมเขาที่ จะสามารถใชโทรศัพทไดแตรูปแบบออฟไลนเทานั้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


14

การเริ่มตนใชงาน

การใสแบตเตอรี่

1

ใสแบตเตอรี่

2

ในการใสฝาครอบกลับเขาที่ ใหวางสลักล็อคดานบนเขาไปในชอง โดยใหกดฝาครอบ ลงตรงกลางกอน เพื่อใหสลักตรงกลางล็อคเขาที่ เมื่อสลักล็อคที่อยูตรงกลางเขาที่ แลว ใหกดฝาครอบลงที่ดานลางของโทรศัพท

โปรดดูที่ “การถอดซิมการด” หนา 37 การชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หากเครื่องแสดงสัญลักษณ แบตเตอรี่ออน ใหปฏิบัติดังนี้ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเริ่มตนใชงาน 1 2

เสียบอุปกรณชารจที่เตารับที่ผนัง เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท

3

เมื่อเครื่องแสดงวามีการชารจแบตเตอรีจ ่ นเต็มแลว ใหถอดเครื่องชารจออกจาก โทรศัพท และออกจากเตารับที่ผนัง

15

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณสามารถใชโทรศัพท ระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดง การชารจจะปรากฏขึน ้ บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได เคล็ดลับ: ถอดเครื่องชารจออกจากเตารับที่ผนัง เมื่อไมไดใชงาน เครื่องชารจที่ยังเสียบอยู กับเตารับจะใชพลังงานไฟฟาตอไป แมวาจะไมไดเชื่อมตอกับโทรศัพทก็ตาม

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


16

การเริ่มตนใชงาน

การเปดเครื่อง

1 2

กดปุมเปด/ปดคางไว หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัสล็อค ใหคุณปอน แลวเลือก ตกลง หาก ตองการลบตัวเลข เลือก รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 12345

3 4

เลือกตําแหนงที่คุณอยู หากคุณเลือกตําแหนงผิดโดยไมตั้งใจ ใหเลือก กลับ ปอนวันที่และเวลา ขณะที่ใชรูปแบบเวลาเปน 12 ชั่วโมง ในการสลับระหวาง a.m. กับ p.m. ใหเลือกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

การล็อคปุมและหนาจอสัมผัส หากตองการล็อคหรือปลดล็อคหนาจอสัมผัสและปุม ใหเลื่อนสวิตชลอ ็ คทางดานขางของ โทรศัพท เมื่อหนาจอสัมผัสและปุมถูกล็อค หนาจอสัมผัสจะปดการทํางานและใชงานปุมไมได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเริ่มตนใชงาน

17

หากตองการเปลี่ยนการตัง้ คาสําหรับการล็อคหนาจอและปุมโดยอัตโนมัติ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ปองกันปุมอัตโนมัติ > เวลาล็อคปุม กดอัตโนมัติ หนาจอหลัก หนาจอหลักเปนจุดเริ่มตนที่คุณสามารถเก็บรวบรวมทางลัดรายชื่อหรือแอปพลิเคชั่นที่ สําคัญทั้งหมดของคุณไว องคประกอบหนาจออินเตอรแอคทีฟ

ในการเปดแอปพลิเคชั่นนาฬิกา ใหเลือกนาฬิกา (1)

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


18

การเริ่มตนใชงาน

ในการเปดปฏิทินหรือเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลือกวันที่หรือชื่อรูปแบบ (2) ) ในการดู LAN ไรสาย (WLAN) ที่ใชได หาก ในการดูหรือแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ ( เปดใชงานการสแกน WLAN หรือในการดูสายที่ไมไดรับ ใหเลือกตรงมุมขวาบน (3) ในการโทรออก ใหเลือก โทรศัพท หรือ

(4)

ในการเปดรายการรายชื่อ ใหเลือก รายชื่อ หรือ

(5)

หากตองการเปดเมนูหลัก ใหกดปุมเมนู (6) การเริ่มตนการใชแถบรายชื่อ ในการเริ่มใชแถบรายชื่อ และเพิ่มรายชื่อของคุณลงในหนาจอหลัก ใหเลือก เลือก > รายชื่อใหม และทําตามคําแนะนํา

> ตัว

การเปลีย ่ นลักษณะหนาจอหลัก ในการเปลี่ยนลักษณะหนาจอหลักหรือทางลัด ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ สวน บุคคล > หนาจอหลัก ปุมเพลง เมื่อเลนเพลงหรือวิทยุเปนพื้นหลังอยู ปุมเพลง (เลน/หยุดชั่วคราว ยอนกลับ ขามไปขาง หนา) จะแสดงขึน ้ ในหนาจอหลัก

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเริ่มตนใชงาน

19

ปุมสื่อ

ในการเขาใชแอปพลิเคชั่น เชน เครื่องเลนเพลงหรือเบราเซอร ใหเลือกปุมสื่อ ( แถบสื่อ และเลือกแอปพลิเคชั่น

) เพื่อเปด

การเขาสูเมนู หากตองการเขาสูเมนู ใหกดปุมเมนู ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอรในเมนู ใหเลือกรายการนั้น การดําเนินการบนหนาจอแบบสัมผัส การแตะและแตะสองครั้ง ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรือสวนประกอบอื่นๆ บนหนาจอแบบสัมผัส ปกติแลวคุณสามารถ ใชนิ้วแตะเปดสิ่งที่ตองการได อยางไรก็ตาม ในการเปดรายการตอไปนี้ คุณตองแตะสองครั้ง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


20 •

• •

การเริ่มตนใชงาน แสดงรายการในแอปพลิเคชั่น เชน โฟลเดอรฉบับรางในรายการโฟลเดอรในเมนู ขอความ เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปดมุมมองรายการ จะมีการไฮไลตรายการแรกเอาไวแลว ในการเปด รายการที่ไฮไลต ใหแตะหนึ่งครั้ง แอปพลิเคชั่นและโฟลเดอรในเมนูเมือ ่ ใชประเภทมุมมองรายการ ไฟลในรายการไฟล เชน ภาพในมุมมองภาพและวิดโี อในคลังภาพ หากคุณแตะที่ไฟลหรือรายการที่คลายคลึงกันหนึ่งครั้ง ไฟลจะไมเปดขึน ้ แตจะมีการ ไฮไลตที่ไฟล ในการดูตวั เลือกที่มีสําหรับรายการ ใหเลือก ตัวเลือก หรือเลือกไอคอน จากแถบเครื่องมือ หากมี

เลือก ในเอกสารสําหรับผูใชนี้ การเปดแอปพลิเคชั่นหรือรายการโดยการแตะหนึ่งหรือสองครั้ง เรียกวา “การเลือก” หากคุณตองการเลือกรายการหลายรายการอยางตอเนื่อง จะมีการแยก ขอความที่แสดงใหเลือกดวยลูกศร ตัวอยาง: ในการเลือก ตัวเลือก > วิธีใช ใหแตะ ตัวเลือก จากนั้นแตะ วิธีใช

การลาก ในการลาก ใหวางนิ้วบนหนาจอ และเลื่อนนิ้วไปมาบนหนาจอ ตัวอยาง: ในการเลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ ใหลากเพจดังกลาวดวยนิ้วของคุณ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเริ่มตนใชงาน

21

การปด

ในการปด ใหเลื่อนนิ้วไปทางซายหรือขวาบนหนาจออยางรวดเร็ว ตัวอยาง: ขณะดูภาพ หากตองการดูภาพถัดไปหรือกอนหนา ใหปดภาพไปทางซายหรือ ขวาตามลําดับ เคล็ดลับ: เมื่อหนาจอสัมผัสล็อคอยู หากตองการรับสาย หรือหยุดเสียงปลุกหรือการเตือน ปฏิทิน ใหปดหนาจอ ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏ การเลื่อน หากตองการเลื่อนขึน ้ หรือลงในรายการที่มีแถบเลื่อน ใหลากตัวเลื่อนของแถบเลื่อน ในการเลื่อนรายการยาวๆ ใหตวัดที่รายการ ยิ่งคุณตวัดเร็วเทาไหร รายการก็ยิ่งเลื่อนเร็ว เทานั้น หากคุณตวัดขึน ้ รายการจะเลื่อนลงไปเรื่อยๆ ในการเลือกรายการจากรายการแบบหมุนและหยุดการเคลื่อนที่ ใหแตะที่รายการนั้น เคล็ดลับ: ในการดูคําอธิบายโดยยอของไอคอน ใหวางนิ้วของคุณบนไอคอน ทั้งนี้อาจไมมี คําอธิบายใหสําหรับบางไอคอน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


22

การเริ่มตนใชงาน

ไฟหนาจอแบบสัมผัส ในการเปดไฟหนาจอแบบสัมผัส ใหแตะที่หนาจอ ้ ในการ หากหนาจอแบบสัมผัสและปุมล็อคอยู การแตะหนาจอจะไมทําใหไฟหนาจอเปดขึน ปลดล็อคหนาจอและปุม ใหเลื่อนสวิตชล็อค การเปลีย ่ นเสียงเรียกเขา เลือก เมนู > การตั้งคา และ สวนบุคคล > รูปแบบ ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบ แลวเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา การสนับสนุน เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑของคุณ หรือคุณไมแนใจเกี่ยว กับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดูหนาการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ www.nokia.mobi/support (จากโทรศัพท มือถือ) แอปพลิเคชั่นวิธีใชในโทรศัพท หรือคูมือผูใช หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏิบัติตามขัน ้ ตอนใดขัน ้ ตอนหนึ่ง ตอไปนี้ • • •

เริ่มโทรศัพทใหม: ปดเครื่อง แลวถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรี่ กลับคืน แลวเปดเครื่อง ตั้งคากลับไปเปนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ไดอธิบายไวในคูมือผูใช เอกสารและ ไฟลของคุณจะถูกลบในการรีเซ็ต ดังนั้นจึงควรสํารองขอมูลของคุณไวกอน อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพื่อประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและ รับคุณสมบัตใิ หมๆ ตามที่ไดอธิบายไวในคูมือผูใช

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเริ่มตนใชงาน

23

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได โปรดติดตอ Nokia เพื่อทําการซอมแซม โปรดดู ที่ www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลในโทรศัพท กอนทุกครั้ง การเยี่ยมชม Ovi Ovi มีบริการตางๆ ที่ใหบริการโดย Nokia ดวย Ovi คุณสามารถสรางบัญชีอีเมล แบง ปนรูปภาพและวิดีโอคลิปกับเพื่อนและครอบครัว วางแผนการเดินทางและดูตําแหนงบน แผนที่ ดาวนโหลดเกมส แอปพลิเคชั่น วิดีโอคลิป และแบบเสียงไปยังโทรศัพทของคุณ และซือ ้ เพลงได บริการที่มีอาจแตกตางไปตามภูมิภาค และอาจไมสนับสนุนทุกภาษา ในการเขาใชบริการ Ovi ใหไปที่ www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณเอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใชบริการ โปรดดูที่เพจการสนับสนุนของแตละบริการ เกี่ยวกับ Ovi Store ในรานคา Ovi คุณสามารถดาวนโหลดเกมสโทรศัพทมือถือ แอปพลิเคชั่น วิดีโอ รูปภาพ และเสียงเรียกเขาลงบนโทรศัพทของคุณ รายการบางอยางไมคิดคาบริการ แตบางอยาง คุณจําเปนตองซื้อโดยใชบัตรเครดิตหรือผานทางใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพทของคุณ ราน คา Ovi มีเนื้อหาที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งที่สอดคลองกับรสนิยมและ ที่ตั้งของคุณ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


24

การคนหาวิธีใช

การคนหาวิธใี ช วิธีใชในอุปกรณ อุปกรณของคุณมีคําแนะนําเพื่อชวยในการใชงานแอปพลิเคชั่นในอุปกรณของคุณ ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เมนู > วิธีใช และแอปพลิเคชั่นที่คณ ุ ตองการอานคําแนะนํา เมื่อแอปพลิเคชั่นเปดขึน ้ หากตองการเขาถึงขอความวิธีใชสําหรับมุมมองปจจุบน ั เลือก ตัว เลือก > วิธีใช ขณะที่คุณกําลังอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดของขอความวิธีใช เลือก ตัว เลือก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบอักษร คุณอาจพบลิงคของหัวขอที่เกี่ยวของตอนทายของขอความวิธีใช หากคุณเลือกคําที่ขด ี เสนใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึน ้ ขอความวิธีใชใชสัญลักษณตอไปนี้ เชื่อมตอไปยังหัวขอวิธีใชที่เกี่ยวของ เชื่อมตอไปยังแอปพลิเคชั่นที่กําลังเอยถึง ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแต ไมแสดงผลบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลิเคชั่นที่ตองการ การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชคอมพิวเตอร Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับเครื่องพีซท ี ี่ชวยใหคุณสามารถอัพเดต ซอฟแวรของโทรศัพทของคุณได ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปน ตองมีเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และสายเคเบิล ขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพีซี © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การคนหาวิธีใช

25

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรของ Nokia โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate การตั้งคา โดยปกติ โทรศัพทของคุณจะมีการกําหนดการตั้งคา MMS, GPRS, การสตรีม และ อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ไวในโทรศัพทแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลผูใหบริการระบบเครือขายของ คุณ ผูใหบริการอาจติดตั้งการตั้งคาตางๆ ไวในโทรศัพทของคุณเรียบรอยแลว หรือคุณอาจ ขอรับหรือสงคําขอการตั้งคาจากผูใหบริการระบบเครือขายในรูปแบบขอความพิเศษได รหัสผาน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ ในกรณีที่คุณลืมรหัสผาน รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสนี้ชวยปองกันไมใหมีการใชงาน ซิ มการดโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4-8 หลัก) โดยปกติจะมาพรอมกับซิมการด หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองใชรหัส PUK เพื่อปลดล็อค รหัส UPIN — รหัสนี้อาจใหมาพรอมกับการด USIM การด USIM เปนเวอรชันที่พัฒนามาจาก ซิมการด และรองรับโดยโทรศัพทมือถือในระบบ 3G รหัส PIN2 — รหัสนี้ (4 ถึง 8 หลัก) มาพรอมกับซิมการดบางอัน และคุณตองใชรหัสนี้ในการ เขาใชงานฟงกชันบางอยางในโทรศัพทของคุณ รหัสล็อค (หรือเรียกวารหัสโทรศัพท) — รหัสล็อคจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมได รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งไวคือ 12345 คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งคา โทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย คุณควรเก็บรหัสใหมไวเปนความลับและเก็บไวในที่ ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว คุณจะตองนําเครือ ่ งไปที่ ศูนยบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดคาใชจายเพิ่มเติม และขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของ คุณอาจถูกลบออกไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย Nokia Care หรือตัวแทน จําหนายเครื่องของคุณ รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส PUK2 — ตองใชรหัสนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ใน การเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อค ตามลําดับ หากคุณไมไดรหัสมาพรอมกับ ซิ มการด ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของซิมการดที่อยูใ นโทรศัพทของคุณ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


26

การคนหาวิธีใช

รหัส UPUK — ตองใชรหัสนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ในการเปลี่ยนรหัส UPIN ที่ถูกบล็อค หากรหัส นี้ไมไดใหมาพรอมกับการด USIM โปรดติดตอผูใหบริการของการด USIM ที่อยูในโทรศัพท ของคุณ หมายเลข International Mobile Equipment Identity (IMEI) — หมายเลขนี้ (ตัวเลข 15 หรือ 17 หลัก) ใชเพื่อระบุโทรศัพทที่ใชไดในเครือขาย GSM ตัวอยางเชน โทรศัพทที่ถูก ขโมยจะถูกบล็อคโดยการเขาถึงจากเครือขาย หมายเลข IMEI ของโทรศัพทของคุณอยูใต แบตเตอรี่ การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ คุณสมบัติตางๆ ในเครื่องของคุณจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุการใช งานแบตเตอรี่ลง ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โปรดอยาลืมวา: • •

คุณสมบัตท ิ ี่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล บนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรีม ่ ากขึ้น ปดการใช งานเทคโนโลยี Bluetooth เมื่อไมจําเปนตองใช คุณสมบัติที่ใช LAN ไรสาย (WLAN) หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบน หนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น WLAN ใน โทรศัพท Nokia ของคุณจะปดการใชงานเมื่อคุณไมพยายามเชื่อมตอ ไมไดเชื่อมตอกับ จุดเชื่อมตออื่น หรือไมไดสแกนหาระบบเครือขายที่มีอยู ในการลดการใชแบตเตอรี่ คุณ สามารถกําหนดใหโทรศัพทของคุณไมสแกน หรือสแกนนอยลงเพื่อหาเครือขายที่มีอยู ในพื้นหลัง หากคุณตั้งคา การเชื่อมตอ GPRS เปน เมื่อวาง ในการตั้งคาการเชื่อมตอ และไมมี พื้นที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อม ตอขอมูลแบบแพคเก็ตเปนระยะๆ ในการยืดอายุการใชงานโทรศัพทของคุณ ใหเลือก การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อตองการ แอปพลิเคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลแผนที่ใหมเมื่อคุณยายไปยังบริเวณใหมใน แผนที่ ซึง่ จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรีม ่ ากขึ้น คุณสามารถปองกันการดาวนโหลด แผนที่ใหมโดยอัตโนมัติได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การคนหาวิธีใช •

27

หากความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลารแตกตางกันมากในพื้นที่ของคุณ โทรศัพทจะตองสแกนหาระบบเครือขายที่มีอยูซ้ํา ซึง่ จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน แบตเตอรี่มากขึ้น หากตั้งคาโหมดเครือขายเปนโหมดคูในการตั้งคาระบบเครือขาย โทรศัพทจะคนหา ระบบเครือขาย UMTS คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหใชเฉพาะเครือขาย GSM ได หาก ตองการใชเฉพาะเครือขาย GSM เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > เครือ ขาย > โหมดระบบ > GSM ไฟดานหลังบนหนาจอทําใหสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น ในการตั้งคาการแสดง ผล คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ไฟพื้นหลังดับลงหลังครบกําหนด และปรับเซนเซอร แสงที่ตรวจจับสภาพแสงและปรับความสวางของจอแสดงผล เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จอภาพ > เวลาแสงสวาง หรือ ตัวตรวจจับแสง หากปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานอยูเปนพื้นหลัง จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มาก ในการปดแอปพลิเคชั่นที่ไมใชงาน ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือก ตัวเลือก > แสดง แอปฯที่เปด และนําทางไปยังแอปพลิเคชั่นโดยใชปุมเมนู กดปุมเมนูคางไว และเลือก #Exit

การเพิ่มหนวยความจําที่มีอยู คุณตองการหนวยความจําที่มีอยูภายในเครื่องเพิ่มเติมสําหรับแอปพลิเคชั่นและเนื้อหาใหม หรือไม การดูปริมาณพื้นที่วางที่ใชไดสําหรับขอมูลแตละประเภท เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล คุณสมบัตใิ นโทรศัพทจํานวนมากจะใชหนวยความจําเพื่อเก็บขอมูล โทรศัพทจะแจงคุณ หากหนวยความจําในที่ตั้งหนวยความจําเหลือนอย การเพิ่มหนวยความจําที่มีอยู ถายโอนขอมูลไปยังหนวยความจําขนาดใหญหรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


28

การคนหาวิธีใช

ในการลบขอมูลที่ไมตองการใช ใชตัวจัดการไฟลหรือเปดแอปพลิเคชั่นสําหรับลบ คุณ สามารถลบรายการตางๆ ตอไปนี้ • • • • • • •

ขอความในโฟลเดอรในการรับสงขอความ และขอความอีเมลที่ดึงมาในกลองจดหมาย เว็บเพจที่จัดเก็บไว ขอมูลติดตอ บันทึกปฏิทิน แอปพลิเคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นที่คณ ุ ไมตองการใชอีกตอไป ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคชั่นที่คุณติดตั้ง โอนไฟลติดตั้งไปยัง คอมพิวเตอรที่รองรับ ภาพและวิดีโอคลิปในคลังภาพ สํารองไฟลในคอมพิวเตอรที่รองรับ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โทรศัพทของคุณ

29

โทรศัพทของคุณ ขนาด • ปริมาตร: 74 ซีซี • น้ําหนัก: 122 กรัมพรอมแบตเตอรี่ • ความยาว: 111 มม. • ความกวาง: 51 มม. • ความหนา: 13.8 มม. การตั้งคาโทรศัพท เมื่อคุณเปดอุปกรณเปนครั้งแรก แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทจะเปดขึ้น ในการเขาใชงานแอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทภายหลัง เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ตั้ง คาเครื่อง หากตองการตั้งคาการเชื่อมตออุปกรณ ใหเลือก ตัวชวยตั้งคา ในการถายโอนขอมูลจากอุปกรณ Nokia ที่ใชงานรวมกันไดลงในอุปกรณของคุณ ใหเลือก สลับ ตัวเลือกที่สามารถใชงานไดอาจแตกตางกัน การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก 1 เลือก เมนู > การตั้งคา > สลับ 2 เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล และเชื่อมตอโทรศัพท โทรศัพท ทั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอที่ไดเลือกไว หากคุณเลือกประเภทการเชื่อมตอแบบ Bluetooth คุณอาจตองทําการจับคูโทรศัพท 3 ที่โทรศัพทของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอนจากโทรศัพทอีกเครื่อง © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


30

โทรศัพทของคุณ

เมื่อการถายโอนเริ่มตน คุณสามารถยกเลิกและกลับมาทําตอในภายหลังได เนื้อหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเครื่องอื่นไปยังตําแหนงที่เกี่ยวของใน โทรศัพทของคุณ เวลาในการถายโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่ถายโอน สัญลักษณบนจอภาพ กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความในโฟลเดอรถาดเขาใน แอปพลิเคชั่นขอความ คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออก คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย ตั้งแบบเสียงเปนไมมีเสียง และปดเสียงเตือนเมื่อไดรบ ั ขอความและอีเมล รูปแบบตั้งเวลากําลังทํางาน มีการล็อคหนาจอสัมผัสและปุม นาฬิกาปลุกกําลังทํางาน กําลังใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สายทั้งหมดที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอื่น (บริการเสริมจากระบบ เครือขาย) หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพทที่กําลัง ใชงาน มีการตอชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพท มีการตอสายสงสัญญาณทีวีที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพท มีการตอเท็กซโฟนที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพท สายขอมูลกําลังทํางาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS กําลังทํางาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) แสดงวามีการพักการเชื่อมตอไวชั่วคราว แสดงวามีการเชื่อมตอ การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตกําลังทํางานในสวนของเครือขายที่สนับสนุน EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) แสดงวามีการพักการเชื่อมตอไวชั่วคราวและ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โทรศัพทของคุณ

31

แสดงวามีการเชื่อมตอ ไอคอนแสดงวา EGPRS พรอมใชงานในเครือขาย แต โทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใชการเชื่อมตอ EGPRS ในการถายโอนขอมูล การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS กําลังทํางาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) แสดงวามีการระงับการเชื่อมตอและ แสดงวามีการสรางการเชื่อมตอ มีการสนับสนุนและใชงานจุดเชื่อมตอแพคเก็ตดาวนลิงคความเร็วสูง (HSDPA) อยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับและ แสดงวา มีการสรางการเชื่อมตอ คุณไดตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสาย และมีเครือขาย LAN ไรสายที่ ใชได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทํางานในเครือขายที่ใชการเขารหัส การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทํางานในเครือขายที่ไมไดใชการเขารหัส มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth กําลังโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อสัญลักษณดังกลาว กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายามจะเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่อง มีการเชื่อมตอ USB กําลังดําเนินการซิงค GPS ทํางานอยู การควบคุมระดับเสียงและลําโพง ปรับระดับเสียงการสนทนาหรือคลิปเสียง ใชปุมปรับระดับเสียง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


32

โทรศัพทของคุณ

ลําโพงในตัวชวยใหคุณพูดและฟงเสียงในระยะที่ไมหางจากเครื่องมากนัก โดยไมจําเปน ตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู การใชลําโพงระหวางการสนทนา เลือก ใชงานลําโพง การปดลําโพง เลือก ใชงานหูฟงในตัว คําเตือน: การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยน ิ เสียงของคุณ ควรฟง เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง ปุมลัด หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู ใหกดปุมเมนูคางไว หากปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานอยูเปนพื้นหลัง จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มาก และ ลดอายุใชงานของแบตเตอรี่ หากตองการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในแปนกดโทรศัพท ใหแตะที่ 0 คางไว หากตองการเขาใชงานแอปพลิเคชั่นที่มีอยูในแถบสื่อ เชน เครื่องเลนเพลงและเว็บ เบราเซอร ในหนาจอใดก็ตาม กดปุมสื่อ หากตองการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โทรศัพทของคุณ

33

หากตองการโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในแปนกด โทรศัพท ใหแตะที่ 1 คางไว หากตองการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรเมื่ออยูในหนาจอหลัก หากตองการใชคําสั่งเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทรคางไว ตําแหนงเสาอากาศ โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศ โดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลัง สงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้น ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

เสาอากาศของโทรศัพท เคลื่อนที่

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

เสาอากาศ Bluetooth และ WLAN

เสาอากาศ GPS


34

โทรศัพทของคุณ

แถบรายชื่อ หากตองการเริ่มการใชแถบรายชื่อและเพิ่มรายชื่อของคุณไปยังหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม และดําเนินการตามคําแนะนํา

>

หากตองการติดตอสื่อสารกับรายชื่อของคุณ ใหเลือกรายชื่อที่ตองการ และจากตัวเลือกตอ ไปนี้ — โทรออก — สงขอความ — เพิ่มลิงคขาวใหม — รีเฟรชลิงคขาว — แกไขการตั้งคา หากตองการดูกิจกรรมการโทรลาสุดและกิจกรรมการสื่อสารอื่นๆ ที่ผานมาพรอมรายชื่อ ให เลือกรายชื่อ หากตองการโทรติดตอรายชื่อ ใหเลือกกิจกรรมการโทร หากตองการดูราย ละเอียดของกิจกรรมอื่นๆ ใหเลือกกิจกรรมการสื่อสาร หากตองการปดมุมมอง ใหเลือก รูปแบบออฟไลน รูปแบบออฟไลนจะชวยใหคุณใชโทรศัพทไดโดยไมตองเชื่อมตอกับเครือขายเซลลูลารไร สาย เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณไดโดยไมตอ  งใสซม ิ การด การเปดใชงานรูปแบบออฟไลน กดปุมเปด/ปดเบาๆ และเลือก ออฟไลน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โทรศัพทของคุณ

35

เมื่อคุณเปดใชงานรูปแบบออฟไลน การเชื่อมตอกับเครือขายเซลลูลารจะปดลง โดยมีการ ปองกันไมใหมีการรับหรือสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุทั้งหมดกับเครือขายเซลลูลาร หาก คุณพยายามสงขอความโดยใชเครือขายเซลลูลาร ขอความเหลานั้นจะไปอยูในโฟลเดอร ถาดออกเพื่อรอสงภายหลัง ขอสําคัญ: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทร ฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ในการโทร ติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดยเปลีย ่ นแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพท ไว ใหปอนรหัสปลดล็อค เมื่อคุณเปดใชงานรูปแบบออฟไลน คุณยังคงสามารถใช LAN ไรสาย (WLAN) ในการอาน อีเมลหรือเรียกดูอินเทอรเน็ต เปนตน นอกจากนี้ คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth ได ขณะอยูในรูปแบบออฟไลน โปรดจําไววาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดดาน ความปลอดภัยที่กําหนดไวเมื่อทําการเชื่อมตอหรือใชเครือขาย WLAN หรือ Bluetooth การตั้งคาเซนเซอรและการหมุนหนาจอ เมื่อคุณเปดใชงานเซนเซอรในโทรศัพทของคุณ คุณจะสามารถควบคุมบางฟงกชันไดโดย การหมุน เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ตั้งคาเซนเซอร เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: เซนเซอร — เปดใชงานเซนเซอร ควบคุมการหมุน — เลือก การเงียบเสียงโทร และ การเลือ ่ นปลุก เพื่อปดเสียงสายเรียก เขาและเลื่อนการปลุก โดยคว่ําหนาจอโทรศัพทลง เลือก หมุนหนาจออัตโนมัติ เพื่อหมุน เนื้อหาในหนาจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหมุนเครื่องไปทางซายหรือพลิกเครื่องให กลับอยูในแนวตั้ง แอปพลิเคชั่นและคุณสมบัติบางอยางอาจไมสนับสนุนการหมุนเนื้อหาใน หนาจอแสดงผล

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


36

โทรศัพทของคุณ

ชุดหูฟง คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรือหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับโทรศัพทของคุณ คุณอาจตอง เลือกโหมดสายเคเบิล

คําเตือน: เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของคุณ อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สรางสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑนี้อาจทําใหเครื่องเสียหาย ได อยาเชื่อมตอแหลงสัญญาณที่มีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอื่นๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับเครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โทรศัพทของคุณ

37

การถอดซิมการด 1 ถอดฝาครอบดานหลังออกโดยยกขึน ้ จากทางดานลางของโทรศัพท 2 ถอดแบตเตอรี่

3 4

เปดฝาชองใสซม ิ การด ในชองใสดานลางแบตเตอรี่ ใหดันขอบไปดานขางเพื่อเลื่อน ซิมการดออกจากชองใส ดึงซิมการดออก ใสแบตเตอรี่และฝาครอบดานหลังกลับเขาที่

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


38

โทรศัพทของคุณ

การใสสายคลองขอมือ

ล็อคระยะไกล คุณสามารถล็อคโทรศัพทจากระยะไกลไดโดยการใชขอความตัวอักษรที่กําหนดไวลวงหนา การเปดใชงานการล็อคจากระยะไกล 1 เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > ล็อคโทรศัพทจากระยะไกล > เปดใชงานแลว 2 ปอนเนื้อหาขอความตัวอักษร (5-20 อักขระ) ตรวจสอบเนื้อหา แลวปอนรหัสล็อค การล็อคโทรศัพทจากระยะไกล เขียนขอความตัวอักษรที่กําหนดไวลวงหนา และสงไปยังโทรศัพทของคุณ ในการปลดล็อค โทรศัพท คุณจําเปนตองใชรหัสล็อค

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การโทรออก

39

การโทรออก หนาจอสัมผัสในระหวางการโทร โทรศัพทของคุณมีพร็อกซิมิตี้เซนเซอร เพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่และ ปองกันการกดปุมโดยมิไดตั้งใจ หนาจอสัมผัสจะปดใชงานระหวางการโทรโดยอัตโนมัติเมื่อ คุณถือโทรศัพทไวใกลกับหูของคุณ

อยาบังบริเวณพร็อกซิมิตี้เซนเซอร ตัวอยางเชน การปดดวยฟลมหรือเทปปองกันรอยขูดขีด สายสนทนา 1 ในหนาจอหลัก เลือก โทรศัพท เพื่อเปดแปนหมุน และปอนเบอรโทรศัพท รวมทั้งรหัส พื้นที่ หากตองการลบตัวเลข ใหเลือก C สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหเลือก * สองครั้งที่เครื่องหมาย + (ซึง่ แทนรหัสการ โทรออกตางประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแต กรณี) และเบอรโทรศัพท 2 หากตองการโทรออก ใหกดปุมโทร 3 ในการวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก) ใหกดปุมวางสาย การกดปุมวางสายเปนการวางสายสนทนาทุกครัง้ แมวาแอปพลิเคชั่นอื่นจะทํางานอยู หากตองการโทรออกจากรายการรายชื่อ เลือก เมนู > รายชื่อ ไปยังชื่อที่ตองการ หรือเลือกชองคนหา ปอนตัวอักษรหรืออักขระตัวแรกของชื่อ และไปที่ ชื่อนั้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


40

การโทรออก

หากตองการโทรติดตอรายชื่อ กดปุมโทรออก หากคุณจัดเก็บเบอรหลายๆ เบอรสําหรับราย ชื่อใดรายชื่อหนึ่ง ใหเลือกเบอรที่ตองการจากรายการ และกดปุมโทร ระหวางใชสาย การปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน หรือ เลือก การพักสายสนทนาที่ใชอยู หรือ เลือก การเปดใชลําโพง หากคุณเสียบชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดโดยมีการเชื่อมตอ Bluetooth ในการ เลือก กําหนดใหเสียงออกไปที่ชุดหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานแฮนดฟรี BT การสลับกลับไปที่เครื่อง เลือก การวางสาย เลือก การสลับระหวางสายที่ใชงานและที่พักไว เลือก ตัวเลือก > สลับ เคล็ดลับ: หากตองการพักสายที่ใชงานอยู ใหกดปุมโทร ในการเปดใชสายที่พักไว ใหกด ปุมโทรอีกครั้ง การสงชุดแบบเสียง DTMF 1 เลือก ตัวเลือก > สง DTMF © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การโทรออก 2 3 4

41

ปอนชุดสตริง DTMF หรือคนหาจากรายการรายชื่อ หากตองการปอนตัวอักษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอักษรเมื่อตองการหยุดสายชั่วคราว (p) กดปุม * ซ้ําๆ หากตองการสงแบบเสียง เลือก ตกลง คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาแบบ DTMF ไปที่ หมายเลขโทรศัพทหรือชอง DTMF ในขอมูลรายชื่อได

การวางสายที่ใชอยูแลวรับสายอื่นที่เขามา เลือก ตัวเลือก > แทนที่ การวางสายทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด ตัวเลือกหลายตัวซึง่ คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือขาย ศูนยฝากขอความเสียง ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก โทรศัพท และเลือกกด 1 คางไว 1 2

หากตองการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียงของคุณ ใหเลือก เมนู > การ ตั้งคา และ การโทร > โทรศูนยฝาก ศูนยขอความ และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เบอร ปอนเบอร (ที่ไดรับจากผูใหบริการเสริมระบบเครือขายของคุณ) และเลือก ตกลง

การรับหรือปฏิเสธสาย หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคหนาจอสัมผัส ใหปดบนหนาจอ ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏ หากตองการรับสายเมื่อหนาจอสัมผัสไดรับการปลดล็อค ใหกดปุมโทร © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


42

การโทรออก

หากตองการปดเสียงเรียกเขาเมื่อมีการล็อคหนาจอสัมผัส ใหปดเพื่อปลดล็อคหนาจอ หากตองการปดเสียงเรียกเขาเมื่อหนาจอสัมผัสไดรับการปลดล็อค ใหเลือก คุณสามารถสงขอความตัวอักษรแจงไปยังผูโทรวาคุณไมสามารถรับสายไดโดยไมตอง ปฏิเสธสาย หากตองการเปดใชงานตัวเลือกขอความตัวอักษรและเขียนขอความตอบกลับ มาตรฐาน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทร > ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ หากตองการสงขอความตอบกลับ ใหเลือก สงขอความ แกไข ขอความ แลวกดปุมโทร หากคุณไมตองการรับสาย เมื่อมีการปลดล็อคหนาจอสัมผัส ใหกดปุมวางสาย หากคุณเปด ใชงานฟงกชัน โอนสาย > สายสนทนา > ถาไมวาง ในการตั้งคาโทรศัพท การปฏิเสธ สายเรียกเขายังเปนการโอนสายอีกดวย หากตองการปฏิเสธสายเมื่อมีการล็อคหนาจอสัมผัส ใหปดเพื่อปลดล็อคหนาจอ แลวเลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ การประชุมสาย โทรศัพทของคุณสามารถรองรับผูรวมประชุมสายไดมากที่สุดหกสาย รวมทั้งตัวคุณ 1 2 3

โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม สายแรกจะถูกพัก ไว เมื่อมีการรับสายใหม ในการเชิญผูเขารวมคนที่หนึ่งเขารวมการประชุม เลือก

การเพิ่มผูเขารวมใหมเขาในการประชุมสาย โทรหาผูเขารวมรายอื่น และเพิ่มสายใหมในการประชุมสาย การสนทนาสวนตัวกับผูรวมประชุมสาย เลือก © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การโทรออก

43

ไปยังผูเขารวม และเลือก การประชุมสายจะถูกพักสายที่เครื่องของคุณ ผูเขารวมรายอื่น ยังสามารถทําการประชุมตอได หากตองการกลับเขาสูการประชุมสาย เลือก การยกเลิกผูเขารวมจากการประชุมสาย ไปยังผูเขารวม และเลือก เลือก การหยุดการประชุมสาย กดปุมวางสาย การโทรดวนเบอรโทรศัพท ในการเปดใชงานการโทรดวน เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทร > การโทร ดวน 1 2

ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุม  ตัวเลขปุมใดปุมหนึ่ง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > การโทรดวน ไปที่ปุมที่คณ ุ ตองการกําหนดเบอรโทรศัพท และเลือก ตัวเลือก > กําหนด 1 กําหนดไวสําหรับศูนยขอความเสียง

หากตองการโทรในหนาจอหลัก ใหเลือก โทรศัพท และเลือกปุมที่กําหนดไว และกดปุม โทร หากตองการโทรในหนาจอหลักขณะใชงานการโทรดวน เลือก โทรศัพท และเลือกปุมที่ กําหนดคางไว สายเรียกซอน การรอสาย (บริการเสริมจากเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถรับสายไดขณะที่กําลังใชสายอื่น อยู © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


44

การโทรออก

การเปดใชงานการรอสาย เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทร > สายเรียกซอน การรับสายที่พักไว กดปุมโทร สายแรกจะถูกพักไว การสลับระหวางสายที่ใชอยูกับสายที่พัก เลือก ตัวเลือก > สลับ การเชื่อมสายที่พักไวกับสายที่ใชอยู เลือก ตัวเลือก > โอน คุณตัดการเชื่อมตอจากสายดวยตัวคุณเอง การวางสายที่ใชอยู กดปุมวางสาย การวางสายทั้งสองสาย เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด การโทรออกโดยใชเสียง โทรศัพทของคุณจะสรางรายการเสียงสําหรับรายชื่อโดยอัตโนมัติ การฟงรายการเสียงสําหรับรายชื่อ 1 เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง 2 ไปที่รายละเอียดของรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง การโทรออกโดยใชรายการเสียง หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน ้ ได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียง ดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง เดียวไมวา ในสถานการณใดก็ตาม

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การโทรออก

45

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทํางาน ใหถือโทรศัพทหางจากตัวเล็กนอย เมื่อคุณพูดรายการเสียง 1 2 3

หากตองการเริ่มการโทรดวยเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทรคางไว หากมีการเสียบ ชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดซงึ่ มีปม ุ ชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไวเพื่อเริ่มการโทรดวย เสียง ้ เปลงเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไวของราย จะมีเสียงดังขึน ้ สั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึน ชื่อนั้นๆ อยางชัดเจน โทรศัพทจะเลนรายการเสียงสังเคราะหสําหรับรายชื่อที่จดจําไดในภาษาของเครื่องที่ เลือกไว และแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท ในการยกเลิกการโทรดวยเสียง ใหเลือก หยุด

หากมีการจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหนึ่งชื่อ คุณสามารถเปลงเสียงพูดชื่อและ ประเภทของหมายเลข เชน หมายเลขโทรศัพทมือถือหรือหมายเลขโทรศัพท ไดเชนกัน การโทรสายวิดีโอ เมื่อคุณโทรสายวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณและคูสนทนาจะสามารถมอง เห็นภาพวิดีโอสดของอีกฝายได ภาพวิดีโอสดหรือที่บันทึกโดยกลองในโทรศัพทของคุณ จะปรากฏใหผูรับสายวิดีโอเห็น ในการโทรสายวิดีโอ คุณจําเปนตองมีการด USIM และอยูในพื้นที่ที่เครือขาย UMTS ครอบคลุมถึง โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริการ การคิดคาบริการ และการสมัครใชบริการสนทนาทางวิดีโอ การสนทนาทางวิดีโอสามารถทําไดระหวาง 2 คูสายเทานั้น โดยสามารถใชการสนทนาทาง วิดีโอไดกับโทรศัพทเคลือ ่ นที่ที่ใชงานรวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN แตไมสามารถทําการ สนทนาผานวิดีโอขณะกําลังใชงานการสนทนาผานเสียง วิดีโอ หรือการสงขอมูลอื่นๆ อยู ไอคอน คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ หรือระบบเครือขายไมได สงวิดีโอนั้น) © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


46

การโทรออก คุณไดปฏิเสธการสงวิดโี อจากโทรศัพทของคุณ ในการสงภาพนิ่งไปแทน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทร > รูปภาพในสายวิดีโอ แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดโี อในระหวางการสนทนาทางวิดีโอ แตคุณยังคง ตองเสียคาใชจา ยเปนสายสนทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบการคิดคาบริการจากผู ใหบริการของคุณ หรือ โทรศัพท เพื่อเปดแปนกด และปอนเบอรโทรศัพท

1

ในหนาจอหลัก ใหเลือก

2

เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ กลองรองที่อยูดานหนาจะใชสําหรับสายวิดีโอตามคาเริ่มตน การเริ่มโทรสายวิดีโออาจ ใชเวลาสักครู ในกรณีที่ตอสายไมได (เปนตนวาระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการ สนทนาทางวิดีโอหรือเครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกันได) เครื่องจะแสดง ขอความใหคณ ุ เลือกวาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความแทน หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็นภาพวิดีโอสองกรอบ และ ไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับสายอาจปฏิเสธการสงภาพวิดีโอ (แสดงดวย ) และ คุณจะไดยินเพียงแตเสียงของผูโทรและอาจเห็นภาพนิ่งหรือหนาจอสีเทา หากตองการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

3

ระหวางการโทรสายวิดีโอ การดูวิดีโอแบบสดหรือฟงเฉพาะเสียงผูโทรเทานั้น หรือ เลือก การปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน หรือ เลือก การเปดใชลําโพง หากคุณเสียบชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดโดยมีการเชื่อมตอ Bluetooth ในการ เลือก กําหนดใหเสียงออกไปที่ชุดหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานแฮนดฟรี BT © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การโทรออก

47

การสลับกลับไปที่เครื่อง เลือก การใชกลองหลักสงวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ใชกลองรอง การสลับไปใชกลองรองเพื่อสงวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ใชกลองหลัก การถายภาพวิดีโอที่คุณจะสง เลือก ตัวเลือก > สงภาพที่จับไว การสงวิดีโอถูกหยุดชั่วคราวและจะแสดงภาพใหผูรับ ไมมีการบันทึกภาพ การซูมภาพของคุณ เลือก ตัวเลือก > ยอ/ขยาย การตั้งคุณภาพของวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ปรับ > กําหนดลักษณะวิดีโอ > คุณภาพปกติขอมูลที่ชัดขึ้น หรือ วิดีโอราบรื่นขึ้น การรับหรือปฏิเสธสายวิดีโอ จะปรากฏขึน ้ เมื่อมีสายวิดีโอเขามา การรับสายวิดีโอ กดปุมโทร หากตองการสงวิดโี อแบบสด ใหเลือก ใช หากคุณไมเริ่มทําการสงวิดีโอ คุณจะไดยินเพียงเสียงของผูโทรเทานั้น หนาจอสีเทาจะ แทนที่วิดีโอของคุณ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


48

การโทรออก

การสงวิดีโอแบบสดระหวางการใชสายวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > เปดใชงาน > การสงวิดีโอ การเปลีย ่ นหนาจอสีเทาโดยใชภาพที่ถายจากกลอง เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทร > รูปภาพในสายวิดีโอ การปฏิเสธสายวิดีโอ กดปุมวางสาย มุมมองรวม ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพื่อสงภาพวิดีโอสดหรือวิดีโอคลิป จากโทรศัพทมือถือของคุณไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดในระหวางการ สนทนา ลําโพงจะทํางานเมื่อคุณเปดใชฟงกชันมุมมองรวม หากคุณไมตองการใชลําโพงสําหรับสาย สนทนาในขณะรวมมองวิดีโอ คุณยังสามารถใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได คําเตือน: การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยน ิ เสียงของคุณ ควรฟง เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง ขอกําหนดมุมมองรวม การรวมมองวิดีโอตองการการเชื่อมตอ 3G คุณจะสามารถใชการรวมมองวิดีโอไดก็ตอเมื่อมี เครือขาย 3G พรอมใหบริการ หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ความ พรอมใชของเครือขาย 3G และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับบริการ โปรดติดตอผูใหบริการ ของคุณ ในการใชการรวมมองวิดีโอ ควรตรวจสอบสิ่งตอไปนี้: •

โทรศัพทของคุณมีการตัง้ คาสําหรับการเชื่อมตอระหวางบุคคลแลว © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การโทรออก • •

49

คุณมีการเชื่อมตอ 3G ที่ใชงานไดและอยูในพื้นที่ซงึ่ ครอบคลุมเครือขาย 3G หากคุณยาย ไปนอกพื้นที่เครือขาย 3G ระหวางเซสชันการรวมมองวิดีโอ การรวมมองจะสิ้นสุดลง ขณะที่สายสนทนาของคุณยังดําเนินตอไป ทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนกับเครือขาย 3G แลว หากคุณเชิญผูรับเขารวมเซสชัน การรวมมอง แตโทรศัพทของผูรับนั้นไมอยูในพื้นที่ซงึ่ ครอบคลุมเครือขาย 3G หรือไมมี คุณสมบัติการรวมมองวิดีโอติดตั้งอยู หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล ผูรับ ดังกลาวจะไมไดรับคําเชิญ คุณจะไดรับขอความแจงขอผิดพลาดวาผูรับไมสามารถ ยอมรับคําเชิญได

การตั้งคามุมมองรวม หากตองการตั้งคาการรวมมองวิดีโอ คุณจําเปนตองตัง้ คาการเชื่อมตอระหวางบุคคลและ 3G การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ Session Initiation Protocol (SIP) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองไดรับการกําหนดคาในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถ ใชมุมมองรวมได โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SIP จากผูใหบริการ และจัดเก็บลงใน โทรศัพทของคุณ ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณ หรืออาจใหรายการ พารามิเตอรที่จําเปนแกคุณ การเพิ่มที่อยู SIP ลงในรายชื่อ 1 เลือก เมนู > รายชื่อ 2 เลือกรายชื่อ หรือสรางรายชื่อใหม 3 เลือก ตัวเลือก > แกไข 4 เลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > รวมมองวิดีโอ 5 ปอนที่อยู SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณสามารถใชที่อยู IP แทนชื่อ โดเมนได) หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อนั้นๆ คุณสามารถใชหมายเลขโทรศัพทของ ผูรับ รวมดวยรหัสประเทศเพื่อรวมดูวิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขายสนับสนุน)

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


50

การโทรออก

การตั้งคาการเชื่อมตอ 3G ของคุณ ติดตอผูใหบริการเพื่อกําหนดขอตกลงในการใชเครือขาย 3G สําหรับคุณ ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาการเชื่อมตอจุดเชื่อมตอ 3G ของโทรศัพทถูกตองแลว สําหรับขอมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ การรวมมองวิดีโอสดหรือวิดีโอคลิป ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > รวมมองวิดีโอ 1

2

ในการรวมมองวิดีโอสดในระหวางที่โทร เลือก วิดีโอสด ในการรวมมองวิดีโอคลิป เลือก วิดีโอคลิป รายการวิดีโอคลิปที่จัดเก็บไวในหนวยความ จําโทรศัพทหรือหนวยความจําขนาดใหญจะเปดขึน ้ เลือกคลิปที่คุณตองการรวมมอง คุณอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอคลิปใหเปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการรวมมอง หาก โทรศัพทของคุณแจงใหคุณทราบวาตองแปลงวิดีโอคลิป ใหเลือก ตกลง โทรศัพท ของคุณตองมีตัวตัดตอวิดีโอเพื่อใหการแปลงไฟลทํางานได หากผูรับมีที่อยู SIP หลายรายการหรือเบอรโทรศัพทหลายเบอร รวมทั้งรหัสประเทศที่ จัดเก็บไวในรายชื่อ ใหเลือกที่อยูหรือเบอรโทรศัพทที่ตองการ หากไมมีที่อยู SIP หรือ เบอรโทรศัพทของผูรับ ใหพิมพที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอมรหัส ประเทศ และเลือก ตกลง เพื่อสงคําเชิญ โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญไปยังที่อยู SIP การรวมมองจะเริ่มขึน ้ เองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ ตัวเลือกในระหวางการรวมมองวิดีโอ เพื่อปดหรือเปดไมโครโฟน เพื่อปดและเปดลําโพง เพื่อหยุดวิดีโอที่รวมมองชั่วคราวหรือเลนตอ เพื่อเปลีย ่ นเปนโหมดเต็มหนาจอ (ใชสําหรับผูรับเทานั้น)

3

ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการวางสายสนทนา ใหกดปุมวาง สาย เมื่อคุณวางสาย มุมมองรวมจะสิ้นสุดลงดวย © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การโทรออก

51

หากตองการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณรวมมอง ใหเลือก ใช เมื่อมีขอความถาม โทรศัพทจะแจง ใหคุณทราบเกี่ยวกับตําแหนงของวิดีโอที่จัดเก็บ หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นขณะที่รวมมองวิดีโอคลิป การรวมมองจะหยุดชั่วคราว หากตองการกลับไปที่มุมมองรวมมองวิดีโอและรวมมองตอไป ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัว เลือก > ใชมุมมองรวมตอ การยอมรับคําเชิญรวมมองวิดีโอ เมื่อมีบุคคลสงคําเชิญรวมมองวิดีโอถึงคุณ ขอความเชิญจะแสดงชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง หากมีบุคคลสงคําเชิญรวมมองถึงคุณ และคุณไมไดอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมเครือขาย 3G คุณจะไมทราบวาคุณไดรับคําเชิญ การยอมรับคําเชิญ เลือก ใช เปดใชเซสชันการรวมมองแลว การปฏิเสธคําเชิญ เลือก ไม ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณปฏิเสธคําเชิญนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุม วางสายเพื่อปฏิเสธคําเชิญและจบสายสนทนาได การหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หรือวางสายสนทนา เมื่อคุณวางสาย มุมมองรวมจะสิ้นสุดลงดวย บันทึก แอปพลิเคชั่นบันทึกจะจัดเก็บขอมูลประวัติการสื่อสารของโทรศัพท เครื่องจะบันทึกขอมูล สายที่ไมไดรับและสายที่ไดรับ ก็ตอเมื่อระบบเครือขายรองรับฟงกชันเหลานี้ และเครื่องเปด อยูและอยูในพื้นที่บริการ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


52

การโทรออก

เบอรโทรลาสุด คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับรายการโทรลาสุดของคุณได เลือก เมนู > บันทึก และ เบอรโทรลาสุด ดูสายที่ไมไดรับ สายที่รับ และสายที่โทรออก เลือก เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก เคล็ดลับ: ในการเปดรายการหมายเลขที่โทรออก ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทร เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ จัดเก็บไปยังรายชื่อ — บันทึกเบอรโทรศัพทจากรายการเบอรโทรลาสุดไปยังรายชื่อของ คุณ ลบรายการ — ลบรายการโทรลาสุดที่เลือกไว ลบ — ลบเหตุการณในรายการที่เลือก การตั้งคา — เลือก เวลาเก็บบันทึก และระยะเวลาที่ขอมูลการติดตอจะไดรับการจัดเก็บ ไวในบันทึกการใช หากคุณเลือก ไมมีบน ั ทึก จะไมมีการจัดเก็บขอมูลไวในบันทึกการใช ขอมูลแบบแพคเก็ต เลือก เมนู > บันทึก คุณอาจตองชําระคาบริการการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตตามจํานวนขอมูลที่สงและรับ การตรวจสอบปริมาณขอมูลที่สงหรือไดรับระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเก็ต > ขอมูลที่สงทั้งหมด หรือ ขอมูลที่รับทั้งหมด การลางทั้งขอมูลที่สงและไดรับ เลือก ขอมูลแพคเก็ต > ตัวเลือก > ลบตัวนับ คุณตองใชรหัสล็อคเพื่อลางขอมูล

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การโทรออก

53

เวลาการโทร คุณสามารถดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรลาสุด การโทรออกและรับ และการโทร ทั้งหมดของคุณได เลือก เมนู > บันทึก และ เวลาการโทร การดูรายการติดตอสื่อสารทุกรายการ ในบันทึกการใชทั่วไป คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณการสื่อสาร เชน สายสนทนา ขอความตัวอักษร หรือขอมูลและการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ที่เครื่องลงทะเบียนไว เลือก เมนู > บันทึก การเปดบันทึกทั่วไป เปดแท็บบันทึกการใชทั่วไป รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอักษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และการเชื่อมตอ ขอมูลแบบแพคเก็ตจะถูกเก็บรวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพียงรายการเดียว การ เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะแสดงไวเปนการ เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต การดูรายละเอียดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ไปที่เหตุการณการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตขาเขาหรือขาออกที่แสดงอยูใน GPRS และเลือก ตัวเลือก > ดู การคัดลอกเบอรโทรศัพทจากบันทึกการใช เลือก ตัวเลือก > ใชเบอร > คัดลอก ตัวอยางเชน คุณสามารถวางเบอรโทรศัพทบน ขอความตัวอักษร การกรองบันทึกการใช เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และเลือกตัวกรอง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


54

การโทรออก

การกําหนดระยะเวลาสําหรับบันทึกการใช เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเก็บบันทึก หากคุณเลือก ไมมีบน ั ทึก เนื้อหาของ บันทึกการใช ขอมูลการโทรลาสุด และรายงานการสงขอความทั้งหมดจะถูกลบออกอยาง ถาวร

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเขียนขอความ

55

การเขียนขอความ แตะที่ชองปอนขอความใดๆ เพื่อปอนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ โทรศัพทของคุณสามารถเติมคําใหสมบูรณไดตามพจนานุกรมที่มีอยูในตัวสําหรับภาษาที่ ใชปอนขอความที่เลือก นอกจากนี้โทรศัพทยังเรียนรูคําศัพทใหมๆ จากการปอนขอมูลของ คุณอีกดวย โหมดปอนขอมูลอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพทของคุณเปดใชงานเซนเซอรและการหมุนหนาจอ โหมดปอนขอมูลจะสลับไป เปนแปนพิมพแบบเต็มจอในโหมดแนวนอนและเปนปุมกดตัวอักษรและตัวเลขในโหมดแนว ตั้งโดยอัตโนมัติ ในการเปดใชงานเซนเซอรและการหมุนหนาจอ ใหทําดังนี้ 1 2

เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ตั้งคาเซนเซอร > เซนเซอร > เปด เลือก ควบคุมการหมุน > หมุนหนาจออัตโนมัติ

แปนพิมพเสมือนจริง คุณสามารถใชแปนพิมพเสมือนจริงในโหมดแนวนอนได > QWERTY เต็มหนาจอ ฟงกชันนี้จะ ในการเปดใชงานแปนพิมพเสมือนจริง ใหเลือก ใชไมได หากมีการใชสวิตชโหมดปอนขอมูลอัตโนมัติอยู (มีการเปดใชงานเซนเซอร)

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


56

การเขียนขอความ

1 2 3 4

ปด - ปดแปนพิมพเสมือนจริง เมนูการปอน – เปดตัวเลือกการปอนแบบสัมผัสเพื่อใชงานคําสั่ง เชน ภาษาที่ใชเขียน แปนพิมพเสมือนจริง Shift และ Caps Lock – หากตองการปอนอักขระตัวพิมพใหญขณะเขียนตัวพิมพเล็ก หรือ ปอนอักขระตัวพิมพเล็กขณะเขียนตัวพิมพใหญ ใหเลือกปุมนี้กอนปอนอักขระ หาก ตองการเปดใชงาน Caps Lock ใหกดปุมนี้สองครั้ง เสนที่อยูใตปุมแสดงวาเปดใชงาน Caps Lock แลว 5 ตัวอักษร 6 ตัวเลขและอักขระพิเศษ 7 อักขระที่มีเครื่องหมายพิเศษ 8 Space bar 9 ยายเคอรเซอรไปไวขางหลังอักขระที่ปอน 10 Backspace 11 Enter – ยายเคอรเซอรไปไวในแถวหรือชองปอนขอความถัดไป ฟงกชันเพิ่มเติมขึ้นอยู กับบริบทที่ใชงานอยู 12 โหมดปอนขอมูล - เลือกวิธีปอนขอมูล เมื่อคุณแตะที่รายการ มุมมองวิธีปอนขอมูล ปจจุบันจะปดลง และวิธีการที่เลือกไวจะเปดขึน ้ มา โหมดปอนขอมูลที่ใชไดอาจแตก ตางกัน โดยขึ้นอยูกับวามีการเปดใชงานโหมดปอนขอมูลอัตโนมัติหรือไม ปุมกดตัวเลขและตัวอักษร ปุมกดเสมือนจริง ปุมกดเสมือนจริง (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข) ชวยใหคุณสามารถปอนอักขระไดเหมือน กับที่คุณเคยปอนบนปุมกดแบบเดิมที่มีตัวเลขบนปุม 

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเขียนขอความ

1 2 3 4

5 6

57

ปด - ปดปุมกดเสมือนจริง (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข) เมนูการปอน - เปดเมนูปอนแบบสัมผัสซึง่ รวมถึงคําสั่ง เชน ใชงานตัวชวยสะกดคํา และ ภาษาที่ใชเขียน สัญลักษณการปอนขอความ - เปดหนาตางปอปอัพ ซึง่ คุณสามารถเปดหรือปดการใช งานโหมดชวยสะกดคําอัตโนมัติ เปลี่ยนระหวางอักขระตัวพิมพใหญกับตัวพิมพเล็ก และสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข โหมดปอนขอมูล - เปดหนาตางปอปอัพ ซึง่ คุณสามารถเลือกโหมดปอนขอมูลไดใน หนาตางนี้ เมื่อคุณแตะที่รายการ หนาจอวิธีการปอนขอมูลปจจุบันจะปดลง และวิธีการ ปอนขอมูลที่เลือกไวจะเปดขึ้น โหมดปอนขอมูลที่มีใหเลือกอาจแตกตางกันไปขึ้นอยู กับวามีการเปดใชงานโหมดปอนขอมูลอัตโนมัติ (การตั้งคาเซนเซอร) หรือไม ปุมลูกศร - เลื่อนซายหรือขวา Backspace

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


58

7 8 9

การเขียนขอความ

ตัวเลข ดอกจัน - เปดตารางอักขระพิเศษ Shift - เปลี่ยนระหวางตัวพิมพใหญกับตัวพิมพเล็ก เปดหรือปดใชงานโหมดชวยสะกด คําอัตโนมัติ และสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แตะปุมตัวเลข (1-9) ซ้ําๆ จนกวาตัวอักษรที่ตองการจะปรากฏ โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมี ตัวอักษรอยูมากกวาที่ปรากฏบนปุมนั้นๆ ้ หากตัวอักษรตัวถัดไปอยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึน (หรือเลื่อนเคอรเซอรไปขางหนาเพื่อสิ้นสุดระยะเวลารอปอนที่กําหนดไว) หลังจากนั้นให ปอนตัวอักษร ในการเวนวรรค ใหแตะ 0 ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป ใหแตะ 0 สามครั้ง ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ดวยระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอนคําใดๆ ดวยการเลือกปุมเดียว ระบบชวย สะกดคําอัตโนมัติขน ึ้ อยูกับพจนานุกรมในตัวซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได ระบบชวยสะกด คําอัตโนมัติมีในบางภาษาเทานั้น 1 2

ในการเปดใชการปอนขอความแบบชวยสะกดคําสําหรับทุกโปรแกรมแกไขขอความใน > ใชงานตัวชวยสะกดคํา คุณยังสามารถเลือก > ใชงานตัว เครื่อง เลือก ชวยสะกดคํา ในการเขียนคําที่ตองการ ใชปุม 2-9 เลือกแตละปุมหนึ่งครั้งสําหรับหนึ่งตัวอักษร ตัวอยางเชน เขียน "Nokia" เมื่อเลือกพจนานุกรมภาษาอังกฤษ เลือก 6 สําหรับ N, 6 สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ I และ 2 สําหรับ a การแนะนําคําจะเปลี่ยนหลังจากการกดแตละปุม

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเขียนขอความ 3

4

59

เมื่อคุณเขียนคําเสร็จแลว ใหยายเคอรเซอรไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือเลือก 0 เพื่อเพิ่ม ชองวาง หากคําไมถูกตอง เลือก * ซ้ําๆ เพื่อดูคําที่ตรงกันที่พบในพจนานุกรม หากอักขระ ? ปรากฏ หลังคํา แสดงวาไมมค ี ํานั้นอยูใ นพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงใน พจนานุกรม เลือก สะกด ปอนคําโดยใชการปอนตัวอักษรแบบปกติ และเลือก ตกลง คําจะถูกเพิ่มไวในพจนานุกรม เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะแทนที่คําที่เพิ่มที่เกาที่สุด เริ่มการเขียนคําถัดไป

การสลับโหมดขอความ หากตองการปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตข ิ องโปรแกรมแกไขทั้งหมดในโทรศัพท > ไมใชงานตัวชวยสะกดคํา หรือแตะ # สองครั้งอยางรวดเร็ว ของคุณ ใหเลือก > ตัวชวยสะกดคํา > ปด หรือ คุณสามารถเลือก ระบบชวยสะกดคําภาษาไทย ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือกเมนูขอความ และเลือกเพื่อ > ภาษาที่ใชเขียน และภาษา สรางขอความตัวอักษรใหม เลือกหนาตางขอความ และ จะปรากฏขึ้น ไทย ไอคอน ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ "คิดถึง U ;-)" ใหทําตามขัน ้ ตอนตอไปนี้ 1 2 3 4 5 6

แตะ แตะ แตะ แตะ แตะ แตะ

1 * 5 5 * 2

สี่ครั้งเพื่อเลือก ค และเลือกสระสําหรับ คิ หนึ่งครั้งเพื่อเลือก ด สามครั้งเพื่อเลือก ถ และเลือกสระสําหรับ ถึ สองครั้งเพื่อเลือก ง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


60

การเขียนขอความ

7

เลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาอังกฤษเพื่อเปลีย ่ นเปนตัวพิมพใหญภาษา อังกฤษ และแตะ 0 เพื่อเวนวรรค 8 แตะ 8 สองครั้งเพื่อเลือก U 9 แตะ 0 เพื่อเวนวรรค 10 แตะ * เลือก ; 11 แตะ * เลือก – 12 แตะ * เลือก ) หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษร ไทยนําอยูแลวเทานั้น เฉพาะโทรศัพทเคลือ ่ นที่ที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้น จึงจะรับขอความภาษาไทยได การตั้งคาการปอนแบบสัมผัส เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ปอนแบบสัมผัส เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ภาษาที่ใชเขียน — เปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน และภาษาของพจนานุกรมในระบบชวยสะกด คําอัตโนมัติ การคนหาที่ปรับได — กรองเนื้อหาของรายการในแอปพลิเคชั่นตามอักขระที่เขียนในชอง คนหา

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


รายชื่อ

61

รายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายชื่อ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูบาน หรือที่อยู อีเมลของรายชื่อได คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพยอใหกับบุคคลในรายชื่อ ได คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อ ซึง่ สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษรหรือสงอีเมล ใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน ในการเปดรายการรายชื่อ ในหนาจอหลัก ตามลักษณะหนาจอหลัก ใหเลือก รายชื่อ หรือ การจัดเก็บและการแกไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > รายชื่อ เพิ่มรายชื่อใหมในรายการรายชื่อ 1 เลือก 2

เลือกชองที่จะปอนขอมูล ในการปดการปอนขอความ เลือก เหมาะสม และเลือก เรียบรอย

แกไขรายชื่อ เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > แกไข แถบเครื่องมือรายชื่อ เลือก เมนู > รายชื่อ การโทรติดตอรายชื่อ ไปที่รายชื่อ และเลือก

โทร

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ปอนขอมูลในชองที่


62

รายชื่อ

การสงขอความไปยังรายชื่อ สรางขอความ ไปที่รายชื่อ และเลือก การสรางรายชื่อใหม เลือก รายชื่อใหม การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > รายชื่อ การลบรายชื่อ เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > ลบ ในการลบรายชื่อหลายๆ รายการพรอมกัน เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก เพื่อเลือก รายชื่อที่ตองการ และในการลบ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ การคัดลอกรายชื่อ เลือกรายชื่อ ตัวเลือก > คัดลอก และตําแหนงที่ตองการ การเพิ่มรายชื่อลงในรายการโปรด แตะรายชื่อนั้นคางไว และเลือก เพิ่มในรายการโปรด การฟงรายการเสียงที่กําหนดใหกับรายชื่อ เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง > ตัวเลือก > เลนรายการเสียง กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา: • • •

รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา แตจะขึ้นอยูกับเสียงของผูพูด คุณตองพูดชื่อใหตรงกับที่คุณบันทึกไว รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใชรายการเสียงใน ที่เงียบ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


รายชื่อ •

63

ชื่อที่สั้นมากจะบันทึกไมได ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ และอยาใชชื่อซ้ํากันกับ หมายเลขอื่นๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน ้ ได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียง ดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง เดียวไมวา ในสถานการณใดก็ตาม การกําหนดหมายเลขและที่อยูเปนคาเริ่มตน ถารายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูหลายรายการ หมายเลขหรือที่อยูที่ตั้งไวเปนคา เริ่มตนจะชวยใหคุณโทรออกหรือสงขอความไปยังรายชื่อนั้นไดงายขึน ้ หมายเลขเริ่มตนนี้ จะใชในการโทรออกโดยใชเสียงเชนกัน 1 2 3 4 5

เลือก เมนู > รายชื่อ เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลือกคาเริ่มตนที่คณ ุ ตองการเพิ่มหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยู และเลือก กําหนด เลือกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่คุณตองการกําหนดใหเปนคาเริ่มตน ในการออกจากมุมมองเริ่มตนและจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ใหแตะตรงขางนอกมุมมอง นั้น

เสียงเรียกเขา ภาพ และขอความการโทรสําหรับรายชื่อ คุณสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และรูปภาพและขอความ การโทรสําหรับรายชื่อได เมื่อรายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ เครื่องจะเลนเสียงเรียกเขาที่ เลือกไว และแสดงขอความการโทรหรือรูปภาพ (หากมีการแสดงเบอรโทรศัพทของผูโทร เขาและโทรศัพทของคุณจดจําเบอรดังกลาวได) เลือก เมนู > รายชื่อ การเพิ่มชองขอมูลลงในหนาจอรายละเอียดรายชื่อ เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


64

รายชื่อ

การกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ เลือกรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และ ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา และเลือกเสียงเรียกเขา การลบเสียงเรียกเขาออกจากรายชื่อ เลือก แบบเสียงที่ตั้งไว จากรายการเสียงเรียกเขา การเพิ่มรูปภาพสําหรับรายชื่อ เลือกรายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความจําเครื่อง และ ตัวเลือก > แกไข > เพิ่มรูปภาพ และเลือกรูปภาพจาก คลังภาพ การกําหนดขอความการโทรสําหรับรายชื่อ เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > แกไข > เพิ่มขอความการโทร ปอนขอความการโทร และ เลือก การดู เปลีย ่ นแปลง หรือลบภาพออกจากรายชื่อ 1 เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > แกไข 2 ไปที่ รูปภาพ และเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่ตองการ การคัดลอกรายชื่อ เลือก เมนู > รายชื่อ หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนครั้งแรก เครื่องจะถามคุณวาตองการคัดลอกชื่อและเบอรจาก ซิมการดไปยังเครื่องของคุณหรือไม การเริ่มคัดลอก เลือก ตกลง การยกเลิกการคัดลอก เลือก ยกเลิก

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


รายชื่อ

65

เครื่องจะถามวาคุณตองการดูรายชื่อในซิมการดในรายชื่อหรือไม ในการดูรายชื่อ เลือก ตกลง รายชื่อจะเปดขึ้นมา และชื่อที่จัดเก็บอยูในซิมการดจะแสดงดวย บริการซิม หากตองการทราบเกี่ยวกับความพรอมใชงานและขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการซิม โปรด ติดตอผูจําหนายซิมการด หรือติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูจําหนายอื่นๆ รายชื่อในซิม จํานวนรายชื่อที่สามารถจัดเก็บในซิมการดไดมีจํากัด แสดงรายชื่อที่จัดเก็บอยูในซิมการดในรายการรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > รายชื่อที่จะแสดง > ความจําซิม หมายเลขที่คุณบันทึกไวในรายการรายชื่ออาจไมถูกบันทึกอัตโนมัติไปยังซิมการดของคุณ การคัดลอกรายชื่อไปยังซิมการด ไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอก > ความจําซิม เลือกหนวยความจําเริ่มตนที่จะใชจัดเก็บรายชื่อใหม เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ความจําจัดเก็บที่ตั้งไว > ความจําเครื่อง หรือ ความจํา ซิม รายชื่อที่จัดเก็บในหนวยความจําโทรศัพทสามารถมีหมายเลขโทรศัพทและภาพไดมากกวา หนึ่งรายการ การจํากัดเบอร ดวยบริการจํากัดเบอร คุณสามารถจํากัดการโทรออกจากเครื่องของคุณไปยังหมายเลข โทรศัพทเฉพาะได ซิมการดบางชนิดอาจไมสนับสนุนบริการจํากัดเบอร สําหรับขอมูลเพิ่ม เติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


66

รายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ และ ตัวเลือก > หมายเลขซิม > รายชื่อจํากัดเบอร เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง ไวในเครื่องของคุณ การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได คุณจําเปนตองใชรหัส PIN2 เพื่อเปดใชหรือยกเลิกใชงานการจํากัดเบอร รวมทั้งแกไขราย ชื่อจํากัดเบอรดวย กรุณาติดตอขอรหัส PIN2 จากผูใหบริการของคุณ เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้: ใชงานจํากัดเบอร หรือ ยกเลิกจํากัดเบอร — เปดหรือปดใชงานการจํากัดเบอร รายชื่อใหมในซิม — ปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จะอนุญาต เพิ่มจากรายชื่อ — คัดลอกรายชื่อจากรายการรายชื่อไปไวที่รายการจํากัดเบอร ในการสงขอความตัวอักษรไปที่รายชื่อในซิมในขณะที่เปดใชบริการจํากัดเบอร คุณจะตอง เพิ่มหมายเลขศูนยฝากขอความตัวอักษรลงในรายการจํากัดเบอรดวย

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

67

ขอความ หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ เลือก เมนู > ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) การสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม เคล็ดลับ: หากไมตองการเขียนขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้ําอีก ใหใชขอความที่จัดเก็บไวใน โฟลเดอรตัวอยางขอความที่อยูในโฟลเดอรของฉัน นอกจากนี้ คุณสามารถสรางและจัดเก็บ ตัวอยางของคุณเองได

เมนูการรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้ ถาดเขา — ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจากระบบ โฟลเดอรของฉัน — การจัดการขอความของคุณไปยังแฟมขอมูล ศูนยขอความ — เชื่อมตอกับศูนยรับสงขอความระยะไกลของคุณเพื่อรับขอความ อีเมลใหม หรือดูขอความอีเมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนก็ได ฉบับราง — ขอความฉบับรางที่ยังไมไดสง สงแลว — ขอความลาสุดที่สงแลว ซึ่งไมรวมถึงขอความที่สงโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถกําหนดจํานวนขอความที่สามารถจัดเก็บในโฟลเดอรนี้ได ถาดออก — ขอความที่รอสงจะถูกจัดเก็บชั่วคราวไวในถาดออก เชน เมื่อโทรศัพทของ คุณอยูนอกเครือขายใหบริการ เปนตน รายงานการสง — ขอใหระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความตัวอักษร รวมทั้ง ขอความมัลติมเี ดียที่คุณสงใหคุณทราบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


68

ขอความ

การเขียนและสงขอความ เลือก เมนู > ขอความ ขอสําคัญ: ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปน อันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ กอนที่คุณจะสามารถสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนเมลได คุณตองกําหนดการตัง้ คาการ เชื่อมตอที่ถูกตอง ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาด เกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ ตรวจสอบการจํากัดขนาดของเมลจากผูใหบริการ หากคุณพยายามที่จะสงขอความอีเมลที่มี ขนาดเกินคาจํากัดของเซิรฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก และ โทรศัพทจะพยายามสงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ ในการสงอีเมลจะตองใชการเชื่อมตอ ขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสงอีเมลอีกอยางตอเนื่องอาจมีการคิดคาบริการจากผูให บริการของคุณ คุณสามารถลบขอความดังกลาวในโฟลเดอรถาดออกได หรือยายขอความ นั้นไปยังโฟลเดอรฉบับราง การรับสงขอความจําเปนตองใชบริการเครือขาย การสงขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย เลือก ขอความใหม การสงขอความเสียงหรือขอความอีเมล เลือก ตัวเลือก > สรางขอความ และตัวเลือกที่เกี่ยวของ การเลือกผูรับหรือกลุมจากรายการรายชื่อ จากแถบเครื่องมือ เลือก © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

69

การปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลดวยตนเอง แตะที่ชอง ถึง การปอนหัวขออีเมลหรือขอความมัลติมีเดีย ปอนลงในชอง หัวขอ หากมองไมเห็นชอง หัวขอ ใหเลือก ตัวเลือก > ชองเพิ่มเติม เพื่อ เปลี่ยนชองที่สามารถมองเห็นได การเขียนขอความ แตะที่ชองขอความ การเพิ่มออปเจ็กตลงในขอความหรืออีเมล และชนิดของเนื้อหาที่เกี่ยวของ เลือก ชนิดของขอความอาจเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดียตามเนื้อหาที่แทรก การสงขอความหรืออีเมล หรือกดปุมโทรออก เลือก โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาวที่ กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออก เปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย เสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึน ้ ซึง่ อาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง ถาดรับขอความเขา การรับขอความ เลือก เมนู > ขอความ และ ถาดเขา ขอความตัวอักษรที่ยังไมไดอาน ขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดอาน ขอความเสียงที่ยังไมไดอาน © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


70

ขอความ ขอมูลที่ไดรับผานการเชื่อมตอ Bluetooth

เมื่อคุณไดรับขอความ

และ 1 ขอความใหม จะแสดงขึน ้ ในหนาจอหลัก

เปดขอความจากหนาจอหลัก เลือก แสดง เปดขอความในโฟลเดอรถาดเขา เลือกขอความ ตอบกลับขอความที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ ขอความมัลติมีเดีย เลือก เมนู > ขอความ ขอสําคัญ: ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปน อันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ การดึงขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ดึง การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจะเปดเพื่อดึงขอความมายังโทรศัพทของ คุณ คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียที่รออยูในศูนยการรับสงขอความ มัลติมีเดีย เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณจะเห็นภาพและขอความ แสดงวามีวิดีโอคลิปรวมอยู รวมอยู

แสดงวามีคลิปเสียง

การเลนเสียงหรือวิดีโอคลิป เลือกสัญลักษณ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

71

การดูออปเจ็กตสอ ื่ ที่รวมอยูในขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต หากขอความของคุณมีการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย

จะแสดงขึน ้

การเลนการนําเสนอ เลือกสัญลักษณ ขอมูล, การตั้งคา และขอความบริการเว็บ โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน นามบัตร เสียงเรียกเขา โลโกระบบ รายการปฏิทิน และการแจงเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณ อาจไดรับคาติดตั้งในรูปแบบของขอความสําหรับกําหนดคาจากผูใหบริการ การจัดเก็บขอมูลในขอความ เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เกี่ยวของ ขอความบริการทางเว็บไดแกการแจงเตือนตางๆ (เชน พาดหัวขาว) และอาจมีขอความตัว อักษรหรือลิงค สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมใชงานและการสมัครขอใชบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ การตั้งคาอีเมล ในการตั้งคาอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และ ศูนยขอความ คุณสามารถตั้งคาบัญชีอีเมลไดหลายบัญชี ตัวอยางเชน บัญชีอีเมลสวนบุคคลและบัญชี อีเมลของบริษัท ในการตั้งคาอีเมลจากหนาจอหลัก ใหเลือกปลั๊กอินที่สัมพันธกัน หรือในการตั้งคาบัญชี อีเมล เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวชวย

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


72

ขอความ

ขอความ Nokia บริการขอความ Nokia จะถายโอนอีเมลจากที่อยูอีเมลที่มีอยูของคุณไปยังโทรศัพทของคุณ โดยอัตโนมัติ คุณสามารถอาน ตอบ ละจัดการอีเมลของคุณขณะเดินทางได บริการ ขอความ Nokia ทํางานรวมกับผูใหบริการอีเมลหลายรายที่มักใชเปนอีเมลสวนบุคคล เชน บริการอีเมลของ Google บริการขอความ Nokia อาจมีการเรียกเก็บคาบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการที่ อาจเรียกเก็บ จากผูใหบริการของคุณหรือจากบริการขอความ Nokia บริการขอความ Nokia ตองไดรับการสนับสนุนจากเครือขายของคุณและอาจไมมีในทุก ภูมิภาค ปจจุบันขอความ Nokia มีใหบริการในแบบทดลองใช การติดตั้งแอปพลิเคชั่นขอความ Nokia 1 เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวชวย 2 เมื่อเปดตัวชวยการตั้งคาเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณกําหนดการตั้งคาอีเมลหลัง จากตั้งคาผูใหบริการ หากคุณเคยใชตัวชวยการตั้งคามากอน ใหเลือก การตั้งคาอีเมล 3 ในการตั้งคาอีเมล ใหอานขอมูลบนหนาจอ และเลือก เริ่มตน > อีเมล Nokia 4 ยอมรับการติดตั้งแอปพลิเคชั่นขอความ Nokia 5 ปอนรายละเอียดบัญชีอีเมลของคุณ แอปพลิเคชั่นขอความ Nokia จะไดรบ ั การติดตั้งใน เมนู > แอปพลิฯ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.email.nokia.com ศูนยฝากขอความ การกําหนดการตั้งคาอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และ ศูนยขอความ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

73

ในการใชอีเมล คุณจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ที่ถูกตองในเครื่องของคุณ และกําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณอยางถูกตอง คุณตองมีบัญชีอีเมลอื่น ทําตามคําแนะนําที่ผูใหบริการศูนยฝากขอความระยะไกลและผูให บริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของคุณใหไว ถาคุณเลือก ขอความ > ศูนยขอความ และยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะ เตือนใหคุณทําการตั้งคา ในการเริ่มกําหนดการตั้งคาอีเมลดวยตัวชวยศูนยขอความ เลือก เริ่ม เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตัง้ ใหแกศูนยฝากขอความนั้นจะแทนที่ศูนย ฝากขอความในหนาจอหลักของขอความ คุณสามารถมีศน ู ยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย การเปดศูนยฝากขอความ เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ เครื่องจะถามคุณวาตองการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ หรือไม การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณและดึงขอมูลหัวเรื่องหรือขอความของ อีเมลใหม เลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล อยางตอเนื่องผานการเชื่อมตอขอมูล การดูขอความอีเมลที่ดึงมากอนหนานี้แบบออฟไลน เลือก ไม สรางขอความอีเมลใหม เลือก ตัวเลือก > สรางขอความ > อีเมล การปดการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


74

ขอความ

การดึงขอความอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ เพื่อเปดการเชื่อมตอกับศูนยฝาก ขอความระยะไกล ขอสําคัญ: ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปน อันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ การดึงขอความเมื่อคุณมีการเชื่อมตอที่เปดอยูกับศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพื่อดึงขอความใหมทั้งหมด ที่เลือก เพื่อดึงเฉพาะ ขอความที่เลือก หรือ ทั้งหมด เพื่อดึงขอความทั้งหมดจากศูนยฝากขอความ ในการหยุดดึงขอความ เลือก ยกเลิก การสิ้นสุดการเชื่อมตอและดูขอความอีเมลแบบออฟไลน เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ การเปดขอความอีเมลแบบออฟไลน หากตองการเปดขอความอีเมล เลือกที่ขอความ หากยังไมไดดึงขอความอีเมลและคุณออฟ ไลนอยู เครื่องจะถามคุณวาตองการดึงขอความนี้จากศูนยฝากขอความหรือไม การดูสง ิ่ ที่แนบมากับอีเมล เปดขอความ และเลือกชองสิ่งที่แนบมาที่ระบุดวย เครื่อง เลือก ตัวเลือก > ดึง

ถาสิ่งที่แนบมาไมถูกดึงเขาไปใน

การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาอีเมล > ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

75

การตั้งคาโทรศัพทใหดงึ อีเมลโดยอัตโนมัติอาจทําใหเกิดการสงขอมูลจํานวนมากผาน ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใช จายในการสงขอมูล การลบขอความอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ การลบเนื้อหาของอีเมลจากโทรศัพทเทานั้น เลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทเทานั้น อีเมลจะไมถูกลบจากศูนยฝากขอความระยะไกล เครื่องจะแสดงขอมูลหัวเรื่องในศูนยฝากขอความระยะไกล ถาคุณลบเนื้อหาขอความ หัว เรื่องของอีเมลจะยังคงอยูในเครื่องของคุณ ถาคุณตองการลบหัวเรื่องออกดวย คุณจะตอง เชื่อมตอกับเซิรฟเวอรขณะลบขอความออกจากเครื่องของคุณและศูนยฝากขอความระยะ ไกล ถาไมไดเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร ขอมูลหัวเรื่องจะถูกลบเมื่อคุณทําการเชื่อมตอจาก เครื่องของคุณกับศูนยฝากขอความระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัพเดตสถานะ การลบอีเมลออกจากเครื่องและศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร การยกเลิกการลบอีเมลที่ทําเครื่องหมายไวใหลบออกจากเครื่องและเซิรฟเวอร เลือก ตัวเลือก > เรียกคืน การยกเลิกการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตัว เลือก > ตัดเชื่อมตอ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


76

ขอความ

Mail for Exchange Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของคุณในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถอานและตอบกลับอีเมลของคุณ ดูและแกไขสิ่งที่แนบที่ใชงานรวมกันได ดู ขอมูลปฏิทิน รับและตอบกลับคําขอประชุม กําหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และแกไข ขอมูลรายชื่อได ActiveSync การใช Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซิงโครไนซขอมูล PIM แบบ Over-theAir ระหวางโทรศัพท Nokia กับเซิรฟเวอร Microsoft Exchange ที่ไดรับอนุญาต คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดก็ตอเมื่อบริษัทของคุณมี Microsoft Exchange Server เทานั้น นอกจากนี้ ผูดูแลระบบไอทีของบริษัทตองมี Mail for Exchange ที่เปดใชงาน สําหรับบัญชีของคุณ กอนที่จะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีขอมูลตอไปนี้ • • • • •

ID อีเมลของบริษัท ชื่อผูใชเครือขายของที่ทํางานของคุณ รหัสผานเครือขายของที่ทํางานของคุณ ชื่อโดเมนเครือขายของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท) ชื่อเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)

คุณอาจตองปอนขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกลาว ทั้งนี้ขน ึ้ กับการตั้งกําหนดคา เซิรฟเวอร Mail for Exchange ของบริษัทคุณ หากคุณไมทราบขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอ แผนก IT ของบริษัท เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสล็อค รหัสล็อคที่ระบบตั้งไวในเครื่องของ คุณคือ 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของบริษัทอาจกําหนดรหัสอื่นไวใหคุณ คุณสามารถเขาถึงและปรับเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งคาของ Mail for Exchange ในการตั้งคา ขอความ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

77

การดูขอความบนซิมการด คุณสามารถดูขอความที่จัดเก็บไวในซิมการด เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความซิม กอนที่คุณจะสามารถดูขอความในซิมได คุณตองคัดลอกขอความดังกลาวไปยังแฟมขอมูล ในโทรศัพทของคุณกอน 1 2 3 4

ทําเครื่องหมายขอความ เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก หรือ เลือก ทั้งหมด เปดรายการโฟลเดอร เลือก ตัวเลือก > คัดลอก เลือกโฟลเดอรที่จะคัดลอก หากตองการดูขอความ ใหเปดโฟลเดอร

ขอความจากระบบ บริการแสดงขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณรับขอความใน หัวขอตางๆ เชน รายงานสภาพอากาศหรือสภาพการจราจร ไดจากผูใหบริการของคุณ โปรด ติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับหัวขอที่มีใหบริการและหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของ บริการนี้อาจ ไมมีในทุกภูมิภาคคุณไมสามารถรับขอความจากระบบไดหากคุณใชเครือขาย 3G การเชื่อม ตอขอมูลแพคเก็ตอาจทําใหไมสามารถรับขอความจากระบบได เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความจากระบบ คําสั่งบริการ คําสั่งบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทําใหคุณสามารถปอนและสงคําขอบริการ (หรือเรียกวาคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชสําหรับบริการเสริมจากระบบเครือขาย ไปยังผูให บริการของคุณได บริการนี้อาจไมมีในบางภูมิภาค เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > คําสัง ่ บริการ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


78

ขอความ

การตั้งคาขอความ การตั้งคาตางๆ อาจไดรับการกําหนดคาไวในโทรศัพทของคุณแลว หรือคุณอาจไดรับการ ตัง้ คาในรูปแบบขอความ ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง ใหปอนขอมูลในชองทีก ่ ํากับดวย ตองระบุ หรือเครื่องหมายดอกจัน ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอหรือศูนยขอความบางรายการหรือทั้งหมดใหกับโทรศัพท ของคุณไวลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไขหรือลบคาเหลานั้น ได การตั้งคาขอความแบบตัวอักษร เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ศูนยขอความ — ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มีอยูทั้งหมดที่ถูกกําหนดไวแลว ศูนยขอความที่ใช — เลือกศูนยรับสงขอความที่ใชสําหรับสงขอความแบบตัวอักษร การเขารหัสอักขระ — ในการใชการแปลงตัวอักษรเปนระบบเขารหัสอื่นเมือ ่ เปนไปได เลือก การสนับสนุนที่ลดลง รับรายงาน — ขอใหระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความตัวอักษรที่คณ ุ สงใหคุณ ทราบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) อายุขอความ — เลือกชวงระยะเวลาที่ศูนยรับสงขอความจะสงขอความของคุณใหมหาก พยายามสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดนี้ ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ สงขอความเปน — หากตองการทราบวาศูนยรบ ั สงขอความของคุณสามารถแปลง ขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ไดหรือไม ใหติดตอผูใหบริการของคุณ การเชื่อมตอที่เลือก — เลือกการเชื่อมตอที่จะใช ตอบผานศูนยเดิม — ตอบกลับขอความโดยใชหมายเลขของศูนยรับสงขอความเดียวกัน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

79

การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย เลือกจากรายการดังตอไปนี้: ขนาดรูปภาพ — กําหนดขนาดของภาพในขอความมัลติมีเดีย โหมดการสราง MMS — หากคุณเลือก แนะนํา อุปกรณจะแจงใหทราบถาคุณพยายามจะ สงขอความที่ผูรับอาจไมมีการสนับสนุน หากคุณเลือก จํากัด เครื่องจะปองกันไมใหคุณสง ขอความที่อาจไมไดรับการสนับสนุน หากตองการรวมเนื้อหาไวในขอความโดยไมมีการแจง เตือน ใหเลือก วาง จุดเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเปนการเชื่อมตอที่ตองการ การดึงมัลติมีเดีย — เลือกวิธีการรับขอความที่ตองการ ถามีใหเลือก หากตองการรับ ขอความโดยอัตโนมัติในเครือขายโฮมของคุณ ใหเลือก อัตโนมัติเครือขายบาน เมื่ออยู นอกเครือขายโฮมของคุณ คุณจะไดรบ ั การแจงเตือนวามีขอความที่จะดึงไดในศูนยขอความ มัลติมีเดีย หากคุณเลือก อัตโนมัติทุกครั้ง โทรศัพทของคุณจะดําเนินการเชื่อมตอขอมูล แพคเก็ตที่ใชงานอยูโดยอัตโนมัติเพื่อดึงขอความทั้งในและนอกเครือขายโฮมของคุณ เลือก ดวยตนเอง เพื่อดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยขอความดวยตนเอง หรือ ปด เพื่อ ปองกันการรับขอความมัลติมีเดียตางๆ การดึงขอมูลโดยอัตโนมัติอาจใชไดแคบางภูมิภาค อนุญาตขอความนิรนาม — ปฏิเสธขอความจากผูสงที่ไมระบุนาม รับโฆษณา — รับโฆษณาที่เปนขอความมัลติมีเดีย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) รับรายงาน — แสดงสถานะของขอความที่สงในบันทึกการใช (บริการเสริมจากระบบเครือ ขาย) ปฏิเสธการสงรายงาน — ปองกันไมใหโทรศัพทของคุณสงรายงานการสงสําหรับ ขอความที่ไดรับ อายุขอความ — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความของคุณใหมหากพยายามสง ครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไปยังผูรับ ภายในระยะเวลานี้ได ขอความจะถูกลบออกจากศูนยขอความ โทรศัพทจําเปนตองใชการสนับสนุนจากเครือขายในการระบุวาผูรับไดรับหรืออานขอความ ที่สงแลว ขอมูลนี้อาจไมถูกตองเสมอไป ขึน ้ อยูกับเครือขายและสภาวะแวดลอมอื่นๆ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


80

ขอความ

การตั้งคาอีเมล การจัดการศูนยฝากขอความ เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล การเลือกศูนยฝากขอความที่คุณตองการใชเพื่อสงและรับอีเมล เลือก ศูนยฝากขอความที่ใช และศูนยขอความ การลบศูนยฝากขอความและขอความออกจากเครื่องของคุณ เลือก ศูนยฝากขอความ ไปที่ศูนยฝากขอความที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ การสรางศูนยฝากขอความใหม เลือก ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหกับศูนย ฝากขอความใหมจะไปแทนที่ศูนยฝากขอความในมุมมองหลักขอความ คุณสามารถมีศูนย ฝากขอความไดถึง 6 ศูนย การเปลีย ่ นการตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคาการดึงขอมูล และการตั้ง คาการดึงขอมูลอัตโนมัติ เลือก ศูนยฝากขอความ และศูนยขอความ รายชื่อ Ovi เกี่ยวกับรายชื่อ Ovi คุณสามารถใชรายชื่อ Ovi ติดตอกับเพื่อนและครอบครัวไดตลอดเวลา และพบปะเพื่อน ใหมๆ ในชุมชน Ovi ได คุณสามารถแบงใชที่ตั้งของคุณกับเพื่อน และติดตามวาเพื่อนของ คุณกําลังทําอะไรอยูได คุณสามารถสํารองรายชื่อจากโทรศัพทของคุณไปไวใน Ovi ได ในการใชรายชื่อ Ovi ใหไปที่www.ovi.com การเริ่มตนใชรายชื่อ Ovi เลือก รายชื่อ และเปดแท็บ Ovi © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

81

บริการรายชื่อ Ovi เปนสวนหนึ่งของ Ovi และใชขอมูลบัญชีเดียวกัน หากคุณยังไมเคยใช Ovi และบริการที่มีอยู ในการเริ่มตนใชแอปพลิเคชั่นรายชื่อ Ovi คุณตอง ลงทะเบียนกับ Ovi โดยสรางบัญชี Nokia การสรางบัญชี Nokia 1 เลือก สนทนา Ovi และเมื่อระบบแจงขอ ใหคุณเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 2 ปอนขอมูลที่จําเปน 3 ในมุมมองรูปแบบของฉัน ใหปอนขอมูลรูปแบบของคุณ ชื่อและนามสกุลของคุณเปน ขอมูลบังคับ 4 เลือก เรียบรอย หากคุณลงทะเบียนกับ Ovi โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือแลว คุณสามารถ เริ่มใชรายชื่อ Ovi ดวยขอมูลบัญชีเดียวกันได การลงชื่อเขาใชรายชื่อ Ovi และเปดใชบริการ เลือก สนทนา Ovi แลวปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณ หากคุณยังไมไดใหขอมูลรูปแบบของคุณสําหรับรายชื่อ Ovi ใหดําเนินการ และเลือก เรียบรอย ชื่อและนามสกุลของคุณเปนขอมูลบังคับ การเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > รายชื่อ และเปดแท็บ Ovi การเชื่อมตอกับรายชื่อ Ovi เลือก ออนไลน และวิธีการเชื่อมตอใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ในกรณีที่ใชได การยกเลิกการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการเชื่อมตอ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


82

ขอความ

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตอาจมีการเรียกเก็บคาบริการรับสงขอมูลเพิ่มเติม หากตองการ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดคาบริการ โปรดติดตอผูใ หบริการเครือขายของคุณ เลือก ออนไลน > ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้: เลือก — เลือกรายการ ออนไลน — เชื่อมตอกับบริการหากคุณออฟไลนอยู รูปแบบของฉัน — แกไขขอมูลรูปแบบของคุณ แนะนําเพื่อน — เชิญรายชื่อใหเขารวมใชรายชื่อ Ovi คําเชิญจะสงไปเปนขอความตัวอักษร การตั้งคา — แกไขการตั้งคารายชื่อ Ovi ตัวเลือกที่มใี หเลือกอาจแตกตางกัน การสรางและแกไขรูปแบบของคุณ การแกไขขอมูลรูปแบบของคุณ เลือก รูปแบบของฉัน การดูรูปแบบของเพื่อนในรายชื่อ Ovi ของคุณ เลือกเพื่อนและ ตัวเลือก > รูปแบบ ขอมูลรูปแบบของคุณจะมองเห็นไดสําหรับเพื่อนในรายชื่อ Ovi ของคุณ เฉพาะรายละเอียด รูปแบบตอไปนี้เทานั้นที่จะแสดงใหผใู ชรายชื่อ Ovi คนอื่นเห็น เชน ในขณะคนหา: ชื่อและ นามสกุล ในการเปลี่ยนการตั้งคาความเปนสวนตัว ใหเขาใช Ovi บนเครื่องคอมพิวเตอรของ คุณ และลงชื่อเขาใชบัญชี Nokia ของคุณ การเปลีย ่ นภาพของรูปแบบของคุณ เลือกภาพของรูปแบบ เลือกรูปภาพที่มีอยู และรูปภาพใหม คุณยังสามารถแกไขหรือลบ ภาพของรูปแบบปจจุบันหรือถายภาพใหมได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

83

การเปลีย ่ นความพรอมใชงานของคุณ ตามคาเริ่มตน ความพรอมใชงานของคุณจะตั้งเปน วาง ในการเปลี่ยนความพรอมใชงานของ คุณ ใหเลือกที่ไอคอน การบอกเพื่อนของคุณถึงสิง ่ ที่กําลังทําอยูในขณะนี้ เลือก คุณกําลังทําสิ่งใด? และปอนขอความลงในชอง การแสดงเพลงที่คุณกําลังฟงอยูใหเพื่อนของคุณเห็น เลือก กําลังเลนตอนนี้ ในการดําเนินการเรื่องนี้ คุณตองอนุญาตใหมีการแบงดูขอมูลกําลัง เลนตอนนี้ของคุณไดในการตั้งคาสถานะ การแกไขขอมูลรายชื่อของคุณ เลือกชอง แลวปอนขอความ ในมุมมองรูปแบบของฉัน เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ แกไขตัวอักษร — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ เปลี่ยน — เปลี่ยนสถานะของคุณ (เมื่อมีการเลือกชองสถานะ) เปดใชงาน — เริ่มเผยแพรที่ตั้งของคุณหรือขอมูลกําลังเลนตอนนี้ของคุณใหเพื่อนของ คุณทราบ (เมื่อมีการเลือกชองใดชองหนึ่ง) เลิกทําการเปลี่ยนแปลง — เลิกทําการเปลีย ่ นแปลงที่คุณทําในมุมมองรูปแบบ แกไขที่ตั้งแบบแบงใช — เลือกสถานที่ที่คุณตองการเผยแพรใหเพื่อนของคุณทราบ (เมื่อมีการเลือกชองที่ตั้งของฉัน) หยุดการแบงใช — หยุดการเผยแพรที่ตั้งของคุณใหเพื่อนของคุณทราบ (เมื่อมีการเลือก ชองที่ตั้งของฉัน) ตัวเลือกที่มใี หเลือกอาจแตกตางกัน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


84

ขอความ

การเผยแพรที่ตั้งของคุณใหเพื่อนทราบ ในการเผยแพรที่ตั้งของคุณ คุณตองสรางสถานที่ในการตั้งคาสถานะ และอนุญาตใหมีการ แบงดูสถานที่เหลานี้ได ในการรับขอมูลที่ตั้งจากเพื่อนของคุณ คุณตองมีแอปพลิเคชั่น แผนที่ ในการสงและรับขอมูลที่ตั้ง คุณตองมีทั้งแอปพลิเคชั่นแผนที่และการจัดตําแหนง 1 2

เลือก ที่ตั้งของฉัน หากที่ตั้งของคุณยังไมเปนที่รูจัก ใหเลือกชอง ที่ตั้งของฉัน > เพิ่มที่ตั้งปจจุบน ั ปอนชื่อสําหรับที่ตั้ง ที่ตั้งจะไดรับการเผยแพรใหเพื่อนของคุณทราบและเพิ่มลงใน รายการสถานที่ของคุณ

คนหาและเพิ่มเพื่อน เลือก ตัวเลือก > เชิญเพื่อน การคนหาเพื่อน ปอนชื่อเพื่อนในชองคนหาเพื่อน แลวเลือกไอคอนคนหา คุณไมสามารถคนหาเพื่อนตาม เบอรโทรศัพทมือถือหรือที่อยูอีเมล การเรียกดูผลการคนหา เลือก ผลลัพธถัดไป หรือ ผลลัพธกอนหนา การเริ่มการคนหาใหม เลือก คนหาใหม หากไมพบเพื่อนที่คุณคนหา เพื่อนของคุณอาจไมไดลงทะเบียนเปนสมาชิก Ovi หรือเลือก ใหมองไมเห็นในการคนหา เมื่อระบบแจงขอ ใหคุณสงขอความตัวอักษรไปยังเพื่อนเพื่อ เชิญใหเขารวมใชรายชื่อ Ovi การสงคําเชิญใหเขารวมใชรายชื่อ Ovi เลือก เลือกบริการ: และบริการที่คุณทราบวาเพื่อนของคุณใชอยู ปอนชื่อผูใชของเพื่อน และเลือกไอคอนสง © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

85

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ เลือก — เลือกรายการ เปด — เปดรายการ เชิญเปนเพื่อน — สงคําเชิญไปใหรายชื่อ แสดงรูปแบบ — ดูรูปแบบของรายชื่อ สงคําเชิญอีกครั้ง — สงคําเชิญใหเขารวมใชรายชื่อ Ovi ไปใหเพื่อนที่คางอยูซ้ํา คนหา — คนหารายชื่อที่มีชื่อหรือคําสําคัญอื่นที่เกี่ยวของซึ่งคุณไดปอ  นลงในชองคนหา เพื่อน แกไขตัวอักษร — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ ตัวเลือกที่มใี หเลือกอาจแตกตางกัน การสนทนากับเพื่อนของคุณ การเริ่มสนทนากับเพื่อน เลือกเพื่อน การสงขอความสนทนา ปอนขอความลงในชองขอความ แลวเลือกไอคอนสง ในมุมมองสนทนา เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ สง — สงขอความ สงไฟล — สงรูปภาพ, วิดีโอคลิป, ไฟลเสียง หรือไฟลอื่นๆ ไปใหคูสนทนา สงที่ตั้งของฉัน — สงรายละเอียดที่ตั้งของคุณใหกับคูสนทนา (หากอุปกรณของทั้งสอง ฝายรองรับ) เพิ่มสัญลักษณยิ้ม — ใสสัญลักษณยิ้ม รูปแบบ — ดูรายละเอียดของเพื่อน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


86

ขอความ

รูปแบบของฉัน — เลือกสถานะ ภาพของรูปแบบ ปรับแตงขอความของคุณ หรือเปลี่ยน รายละเอียดของคุณ แกไขตัวอักษร — คัดลอกหรือวางขอความ สิน ้ สุดการสนทนา — สิ้นสุดการสนทนาที่ใชงานอยู ออก — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลิเคชั่น ตัวเลือกที่มใี หเลือกอาจแตกตางกัน ในการรับขอมูลที่ตั้งจากเพื่อนของคุณ คุณตองมีแอปพลิเคชั่นแผนที่ ในการสงและรับ ขอมูลที่ตั้ง คุณตองมีทั้งแอปพลิเคชั่นแผนที่และการจัดตําแหนง ในการรับไฟลใดๆ คุณหรือผูรับตองยอมรับไฟลนั้นกอน หากตองการยกเลิกการสงหรือรับใน ขณะที่กําลังถายโอนไฟล ใหเลือก ยกเลิก การดูที่ตั้งของเพื่อนคุณ เลือก แสดงบนแผนที่ การกลับไปที่มุมมองหลักของรายชื่อ Ovi โดยไมยุติการสนทนา เลือก กลับ การเพิ่ม โทร หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทจากการสนทนา ไปที่หมายเลขโทรศัพทในการสนทนา แลวเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม การแกไขสถานที่ของคุณ ในการแกไขสถานที่ของคุณ ในมุมมองสถานที่ เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ เลือก/ไมเลือก — เลือกหรือไมเลือกรายการที่มีอยูในรายการ แกไข — แกไขชื่อและคุณสมบัติอื่นๆ ของสถานที่ สถานที่ใหม — ในการสรางสถานที่ใหมที่เปนตําแหนงปจจุบันของคุณ เลือกที่ตั้งจาก แผนที่ หรือปอนรายละเอียดดวยตัวเอง © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

87

การตั้งคารายชื่อ Ovi เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้ บัญชี — เขาถึงขอมูลบัญชีของคุณ และกําหนดสถานะการมองเห็นของคุณในการคนหา สถานะ — แบงใชที่ตั้งของคุณกับเพื่อน และใหพวกเขามองเห็นขณะที่คุณกําลังใชสาย (สถานะการโทร) ได การปรับตั้งคา — แกไขการตั้งคาเกี่ยวกับการเปดเครื่องและเสียงของแอปพลิเคชั่นราย ชื่อ Ovi และตั้งคาใหโทรศัพทของคุณรับคําเชิญเปนเพื่อนโดยอัตโนมัติ การเชื่อมตอ — เลือกการเชื่อมตอเครือขายที่จะใช และเปดใชงานคําเตือนเมื่อขามเครือ ขาย ออก — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลิเคชั่น การตั้งคาบัญชี Nokia เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > บัญชี การแกไขรายละเอียดบัญชีของคุณ เลือก บัญชีของฉัน การกําหนดสถานะการมองเห็นในการคนหาของคุณ เลือก บัญชีของฉัน > การมองเห็นในการคนหา คุณตองออนไลนเพื่อเปลี่ยนสถานะการ มองเห็นของคุณ การตั้งคาสถานะ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > สถานะ การแกไขการตั้งคาสถานะ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ แบงใชที่ตั้งของฉัน — อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นที่ตั้งของคุณ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


88

ขอความ

แบงใชกําลังเลนตอนนี้ — อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นเพลงที่คุณกําลังฟงอยูบน โทรศัพทมือถือของคุณ แบงดูสถานะการโทร — อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นสถานะการโทรของคุณ แบงใชที่ตั้งของคุณ เลือก แบงใชที่ตั้งของฉัน และจากตัวเลือกตอไปนี้ อนุญาตใหแบงใช — อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นที่ตงั้ ของคุณในสถานที่ที่เลือก สถานที่แบบแบงใชของฉัน — เลือกสถานที่จากที่ตั้งของคุณที่มีการเผยแพรใหเพื่อน ของคุณทราบ ชวงเวลาการรีเฟรช — เลือกความถี่ในการเผยแพรที่ตั้งปจจุบันของคุณ เพิ่มที่ตั้งลงในรายการสถานที่ เลือก แบงใชที่ตั้งของฉัน > สถานที่แบบแบงใชของฉัน > ตัวเลือก > สถานที่ใหม เพิ่มที่ตั้งปจจุบันของคุณเปนสถานที่ เลือก ตําแหนงปจจุบัน การเรียกดูที่ตั้งบนแผนที่ เลือก เลือกจากแผนที่ การเพิ่มสถานที่ดวยตัวเอง เลือก ปอนโดยผูใช การเลือกที่ตั้งที่คุณตองการแบงปนกับเพื่อนของคุณ 1 เลือก แบงใชที่ตั้งของฉัน > สถานที่แบบแบงใชของฉัน 2 เลือกสถานที่จากรายการ 3 เลือก ตัวเลือก เพื่อแกไข เลือก และไมเลือกรายการที่มีอยูในรายการ เพื่อนของคุณ สามารถเห็นที่ตั้งของคุณเมื่อคุณอยูในที่ตั้งที่เลือกไวที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้ขน ึ้ อยูกับการตั้ง คาของคุณ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอความ

89

การปรับตั้งคา เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การปรับตั้งคา เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ล็อกอินเมื่อเริ่มตน — ลงชื่อเขาใชรายชื่อ Ovi อัตโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพทมือถือ ยอมรับคําเชิญจากเพื่อน — รับคําขอของเพื่อนอัตโนมัติโดยไมตอ  งแจงเตือน รับขอความเสียงอัตโนมัติ — อนุญาตใหยอมรับขอความเสียงโดยอัตโนมัติ เสียงขอความ — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความใหม แบบเสียงเมื่อมีเพื่อนออนไลน — เลือกแบบเสียงที่ดังขึ้นเมื่อมีเพื่อนออนไลน ไอคอนบนหนาจอหลัก — เพิ่มไอคอนทางลัดรายชื่อ Ovi ในหนาจอหลักของอุปกรณ การตั้งคาการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ การแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ เลือก การเชื่อมตอเครือขาย และการเชื่อมตอที่ตองการ ในการใชการเชื่อมตอที่ตั้งไวซงึ่ กําหนดไวในการตั้งคาการเชื่อมตออุปกรณของคุณ เลือก การเชื่อมตอที่ตั้งไว การตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนเมื่อเครือขายโฮมของคุณใชไมได หากตองการรับคําเตือนเมือ ่ โทรศัพทของคุณกําลังเชื่อมตอกับเครือขายอื่น เลือก คําเตือน เมื่อขามเครือขาย > เปด

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


90

การปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ

การปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ คุณสามารถปรับแตงโทรศัพทของคุณไดโดยการเปลีย ่ นหนาจอหลัก แบบเสียง หรือ ลักษณะหนาจอได การเปลีย ่ นรูปลักษณของโทรศัพท คุณสามารถใชลักษณะเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณของหนาจอ เชน ภาพพื้นหลังและเคาโครง ของเมนูหลัก เลือก เมนู > การตั้งคา และ สวนบุคคล > ลักษณะ การดูตัวอยางลักษณะ เลือก ทั่วไป ไปที่ลักษณะ และรอ 2-3 วินาที การเปดใชงานลักษณะ เลือก ตัวเลือก > ตั้ง การเปลีย ่ นเคาโครงของเมนูหลัก เลือก เมนู การเปลีย ่ นรูปลักษณของหนาจอหลัก เลือก ลักษณะ น. จอหลัก การตั้งภาพหรือสไลดโชวเปนภาพพื้นหลังในหนาจอหลัก เลือก ภาพพื้นหลัง > รูปภาพ หรือ สไลดโชว การเปลีย ่ นภาพที่แสดงในหนาจอหลักเมื่อรับสาย เลือก ภาพการโทร

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ

91

รูปแบบ คุณสามารถใชรูปแบบในการตัง้ คาและกําหนดเสียงเรียกเขา เสียงเตือนขอความ และ แบบเสียงอื่นๆ สําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทรตางๆ ได ชื่อของรูปแบบที่ เลือกจะปรากฏในหนาจอหลัก หากมีการใชงานรูปแบบทั่วไป หนาจอจะแสดงเฉพาะวันที่ เทานั้น เลือก เมนู > การตั้งคา และ สวนบุคคล > รูปแบบ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


92

โฟลเดอรเพลง

โฟลเดอรเพลง เครื่องเลนเพลง เครื่องเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC, AAC+, eAAC+, MP3 และ WMA เครื่องเลน เพลงไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทุก ประเภท และคุณสามารถใชเครือ ่ งเลนเพลงฟงพอดแคสต พอดแคสตคือ วิธีการนําเสนอเสียงและ เนื้อหาของวิดีโอผานอินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพื่อเลนบนอุปกรณ เคลื่อนที่และบนคอมพิวเตอร การเลนเพลงหรือพอดแคสต หากตองการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก

>

คุณอาจตองรีเฟรชคลังเพลงและพอดแคสตหลังจากอัพเดตการเลือกเพลงหรือพอดแคสต ในโทรศัพทของคุณ ในการเพิ่มรายการทั้งหมดลงในคลัง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลัง ในการเลนเพลงหรือพอดแคสต: 1 2

เลือกประเภทเพื่อสํารวจเพลงหรือพอดแคสตที่คุณตองการฟง หากตองการเลนเพลงหรือพอดแคสต ใหเลือกจากรายการ

หากตองการหยุดเลนชั่วคราว ใหแตะที่

และหากตองการเลนตอ ใหแตะที่

หากตองการกรอไปขางหนาอยางรวดเร็วหรือกรอกลับ ใหแตะคางไวที่

หรือ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โฟลเดอรเพลง

93

หากตองการไปที่รายการถัดไป ใหแตะที่ หากตองการกลับไปยังจุดเริ่มตนของ ในการขามไปยังรายการกอนหนา ใหแตะที่ อีกครั้งภายใน 2 รายการ ใหแตะที่ ้ วินาทีหลังจากเพลงหรือพอดแคสตไดเริ่มตนขึน หากตองการเปดหรือปดการเลนแบบสุม ( หากตองการเลนซ้ํารายการปจจุบัน ( เลือก ตัวเลือก > เลนซ้ํา

) ใหเลือก ตัวเลือก > เลนแบบสุม

) รายการทั้งหมด (

) หรือปดการเลนซ้ํา ให

หากคุณเลนพอดแคสต โหมดการสับเปลี่ยนและเลนซ้ําจะปดโดยอัตโนมัติ หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


94

โฟลเดอรเพลง

ในการแกไขแบบเสียงในการเลนเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > อีควอไลเซอร ในการแกไขความสมดุลและสเตอริโออิมเมจ หรือปรับปรุงเสียงเบส ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา หากตองการกลับสูหนาจอหลัก และใหเครื่องเลนทํางานอยูเปนพื้นหลัง ใหกดปุมจบการ ทํางาน หากตองการปดเครื่องเลน ใหเลือก ตัวเลือก > ออก รายการเพลง > และ รายการเลน เลือก หากตองการดูรายละเอียดของรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลรายการเลน สรางรายการเลน 1 เลือก ตัวเลือก > รายการเลนใหม 2 ปอนชื่อรายการเพลง และเลือก ตกลง 3 หากตองการเพิ่มเพลงทันที ใหเลือก ใช หรือหากตองการเพิ่มเพลงในภายหลัง ให เลือก ไม 4 หากคุณเลือก ใช ใหเลือกศิลปนเพื่อคนหาเพลงที่คุณตองการเพิ่มในรายการเพลง เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ หากตองการแสดงรายการเพลงใตชื่อศิลปน ใหเลือก ขยาย หากตองการซอนรายการ เพลง ใหเลือก ยอ 5 เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหเลือก เรียบรอย รายการเพลงจะจัดเก็บไวที่หนวยความจําขนาดใหญในโทรศัพท

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โฟลเดอรเพลง

95

ในการเพิ่มเพลงอื่นในภายหลัง ขณะดูรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเพลง ในการเพิ่มเพลง อัลบั้ม ศิลปน ประเภท และผูเรียบเรียงไปไวที่รายการเพลงจากหนาจอ ตางๆ ของเมนูเพลง ใหเลือกเพลงที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายการ เลน > รายการที่จัดเก็บไวแลว หรือ รายการเลนใหม หากตองการลบเพลงออกจากรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ การลบนี้ไมไดเปนการลบเพลงออกจากเครื่อง แตเปนเพียงการลบออกจากรายการเพลง เทานั้น ในการจัดลําดับเพลงใหมในรายการเพลง ใหเลือกเพลงที่คุณตองการยาย แลวเลือก ตัว เลือก > จัดรายการเลนใหม ในการเลือกนําเพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม ใหเลือกเพลงในตําแหนงที่ตองการ แลว เลือก วาง หากตองการจบการจัดลําดับเพลงใหม ใหเลือก เรียบรอย พอดแคสต > เลือก

และ พอดแคสต

ภาคของพอดแคสตประกอบดวยสามสถานะคือ ไมเลน เลนบางสวน และเลนทั้งหมด หาก อยูในสถานะแบบเลนบางสวน ภาคจะเริ่มเลนจากตําแหนงสุดทายที่มีการเลน ในการเลน ครั้งถัดไป หากอยูในสถานะไมเลน หรือเลนทั้งหมด จะเลนภาคจากจุดเริ่มตน การถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร คุณสามารถใชวิธีตอไปนี้ในการถายโอนเพลง •

ในการติดตั้ง Nokia Ovi Player เพื่อจัดการและจัดระเบียบไฟลเพลงของคุณ ให ดาวนโหลดซอฟตแวรสําหรับพีซจ ี าก www.ovi.com และทําตามคําแนะนํา

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


96 •

โฟลเดอรเพลง หากตองการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพิวเตอรในฐานะอุปกรณหนวยความจําขนาด ใหญที่คุณสามารถถายโอนไฟลขอมูลใดๆ ใหเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใช งานรวมกันไดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth หากคุณกําลังใชสายเคเบิลขอมูล USB ให เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ หากตองการซิงโครไนซเพลงดวย Windows Media Player ใหเชื่อมตอสายเคเบิล ่ เปนโหมดการเชื่อมตอ ขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันได และเลือก ถายโอนสือ

หากตองการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ USB เริ่มตน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ การ เชื่อมตอ > USB > โหมดการเชื่อมตอ USB Nokia Ovi Player คุณสามารถใช Nokia Ovi Player ดาวนโหลดเพลงจากเพลง Ovi โอนเพลงเขาเครื่องของ คุณจากคอมพิวเตอร และจัดการและจัดระเบียบไฟลเพลงของคุณ ในการดาวนโหลด Nokia Ovi Player โปรดไปที่ www.ovi.com คุณตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดเพลง การดาวนโหลด ถายโอน และจัดการเพลงระหวางระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณ ไรสายของคุณ 1 เปด Nokia Ovi Player บนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณตองการดาวนโหลดเพลง คุณ ตองลงทะเบียนหรือเขาสูระบบ 2 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครือ ่ งคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิลขอมูล USB 3 หากตองการเลือกโหมดการเชื่อมตอบนโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ถายโอนสื่อ เพลง Ovi ดวยเพลง Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถคนหา เรียกดู ซื้อ และ ดาวนโหลดเพลงเขาสูโทรศัพทของคุณ บริการเพลง Ovi จะคอยๆ เขาไปแทนที่รานคาเพลง © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โฟลเดอรเพลง

97

เลือก เมนู > เพลง > รานคาเพลง ในการดาวนโหลดเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบริการนี้กอน การดาวนโหลดขอมูลเพลงอาจมีคาใชจายเพิ่ม และเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล ในการเขาใชเพลง Ovi คุณจะตองมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ถูกตองในโทรศัพท เครื่องอาจ ขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอสําหรับการใชงานเมื่อเชื่อมตอกับเพลง Ovi การเลือกจุดเชื่อมตอ เลือก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว ความพรอมใชงานและลักษณะที่ปรากฏของเพลง Ovi นั้นอาจแตกตางกันไป การตั้งคานี้ อาจกําหนดไวลวงหนาแลวและคุณอาจไมสามารถปรับเปลี่ยนได ขณะเรียกดูเพลง Ovi คุณ อาจปรับเปลี่ยนการตั้งคาได การปรับเปลี่ยนการตั้งคาเพลง Ovi เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา เพลง Ovi อาจไมมีในบางประเทศหรือบางภูมิภาค Nokia Podcasting คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น Nokia Podcasting (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คนหา ตรวจหา สมัครขอรับบริการ และดาวนโหลดพอดแคสตโดยวิธี OTA (Over the Air) ตลอดจน เลน จัดการและใชพอดแคสตเสียงและวิดีโอรวมกันดวยโทรศัพทของคุณ การตั้งคาพอดแคสต เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


98

โฟลเดอรเพลง

ในการเริม ่ ใชพอดแคสต ใหกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอและการดาวนโหลดของคุณ การตั้งคาการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ และจากตัวเลือกตอไปนี้ จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต URL บริการคนหา — กําหนดที่อยูเว็บของบริการคนหาพอดแคสตที่จะใชในการคนหา พอดแคสต การตั้งคาดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ดาวนโหลด และจากตัวเลือกตอไปนี้ จัดเก็บไปที่ — กําหนดตําแหนงที่จะจัดเก็บพอดแคสต เพื่อการใชพื้นที่ในการจัดเก็บได อยางเหมาะสมที่สุด ขอแนะนําใหคุณใชหนวยความจําขนาดใหญ ชวงการอัพเดต — กําหนดความถี่ในการอัพเดตพอดแคสต เวลาอัพเดตถัดไป — กําหนดเวลาสําหรับการอัพเดตอัตโนมัติครั้งตอไป การอัพเดตโดยอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณไดเลือกจุดเชื่อมตอโดยเฉพาะไวเปนคา เริ่มตนและแอปพลิเคชั่นพอดแคสตเปดอยูเทานั้น ขีดจํากัดดาวนโหลด (%) — กําหนดเปอรเซ็นตหนวยความจําที่ตองการสํารองไว สําหรับการดาวนโหลดพอดแคสต หากเกินขีดจํากัด — กําหนดวิธีจด ั การเมื่อการดาวนโหลดเกินขนาดที่จํากัด การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวน มากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการการสง ขอมูลจากผูใหบริการของคุณ การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน เลือก ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


โฟลเดอรเพลง

99

การดาวนโหลดพอดแคสต เมื่อคุณสมัครขอรับบริการพอดแคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด เลน และจัดการภาค ตางๆ ของพอดแคสตได เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต การดูรายการพอดแคสตที่สมัครขอรับบริการ เลือก พอดแคสต การดูชื่อของแตละภาค เลือกหัวเรื่องพอดแคสต ภาค คือไฟลสื่อโดยเฉพาะของพอดแคสต การเริ่มตนดาวนโหลด เลือกชื่อของภาค คุณสามารถดาวนโหลดไดหลายภาคในเวลาเดียวกัน การเริ่มเลนพอดแคสตกอนดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ ไปที่พอดแคสต และเลือก ตัวเลือก > เลนตัวอยาง พอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร พอดแคสต แตอาจ ไมปรากฏขึน ้ ทันที วิทยุ การฟงวิทยุ เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ การทํางานของวิทยุ FM ขึน ้ กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใช งานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


100 โฟลเดอรเพลง เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก คุณจะสามารถเลือกปรับหาคลื่นสถานีวิทยุในพื้นที่ได โดยอัตโนมัติ หากตองการฟงสถานีกอนหนาหรือถัดไป เลือก

หรือ

หากตองการปดเสียงวิทยุ เลือก เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปนี้ สถานี — ดูสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว หมุนสถานี — คนหาสถานีวิทยุ จัดเก็บ — บันทึกสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว ใชงานลําโพง หรือ ยกเลิกใชงานลําโพง — เปดหรือปดเสียงลําโพง ความถี่ทางเลือก — เลือกวาคุณตองการใหวิทยุคนหาคลื่นความถี่ RDS สําหรับสถานีที่ ชัดเจนกวาโดยอัตโนมัตห ิ รือไม หากระดับความถี่เริ่มลดลง เลนเปนพื้นหลัง — กลับสูหนาจอหลัก โดยใหเครื่องเลนทํางานอยูเปนพื้นหลัง การจัดการสถานีวิทยุ เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ หากตองการฟงสถานีที่จัดเก็บไว เลือก ตัวเลือก > สถานี และเลือกสถานีจากรายการ หากตองการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ ในการตั้งคาความถี่ที่ตองการดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > หมุนสถานี > ตัวเลือก > หาคลืน ่ ดวยตนเอง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


คลังภาพ 101

คลังภาพ หากตองการจัดเก็บและจัดเรียงภาพ วิดีโอคลิป คลิปเสียง และลิงคการสตรีมตางๆ ให > เลือก เคล็ดลับ: หากตองการเขาถึงภาพและการดูวิดีโอคลิปอยางรวดเร็ว ใหแตะที่ปุมสื่อ ( เพื่อเปดแถบสื่อ และเลือก

)

การดูและจัดเรียงไฟล > เลือก เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ภาพและวิดีโอ — ดูภาพในตัวดูภาพ และดูวิดีโอคลิปในศูนยวิดีโอ เพลง — เปดเครื่องเลนเพลง คลิปเสียง — ฟงคลิปเสียง สือ ่ อื่น — ดูการนําเสนอ การเปดไฟล เลือกไฟลจากรายการ วิดิโอคลิปและไฟลที่มีนามสกุลไฟลเปน .ram จะเปดและเลนในศูนย วิดีโอ สวนเพลงและคลิปเสียงจะเลนในเครือ ่ งเลนเพลง ดูภาพและวิดีโอ > และ ภาพและวิดีโอ เลือก ตามคาเริ่มตน ภาพ วิดีโอคลิป และโฟลเดอรจะถูกจัดเรียงตามวันที่และเวลา หากตองการเปดไฟล ใหเลือกไฟลจากรายการ หากตองการขยายภาพ ใหใชปุมระดับเสียง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


102 คลังภาพ หากตองการพิมพภาพจากเครื่องพิมพที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ หากตองการแกไขวิดีโอคลิปหรือภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข เลือก ตัวเลือก > ใชไฟล และจากตัวเลือกตอไปนี้ ตั้งเปนภาพพื้นหลัง — ใชภาพเปนภาพพื้นหลังในหนาจอหลัก ตั้งเปนภาพการโทร — ตั้งคาภาพเปนภาพสําหรับการโทรทั่วไป กําหนดใหรายชื่อ — ตั้งคาภาพเปนภาพการโทรสําหรับรายชื่อ เปนเสียงเรียกเขา — ตัง้ คาวิดีโอคลิปเปนเสียงเรียกเขา กําหนดใหรายชื่อ — กําหนดวิดีโอคลิปเปนเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อ แถบเครื่องมือชวยคุณเลือกฟงกชันที่ใชงานบอยซึ่งมีภาพ วิดีโอคลิป และโฟลเดอร จากแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ สง — สงภาพหรือวิดีโอคลิป แกไข — แกไขภาพหรือวิดีโอคลิป ลบ — ลบภาพหรือวิดีโอคลิป การจัดเรียงภาพและวิดีโอคลิป > เลือก การสรางโฟลเดอรใหม เลือก ภาพและวิดีโอ > ตัวเลือก > โฟลเดอรใหม การยายไฟล เลือกไฟล และ ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


คลังภาพ 103 โหมดออกทีวี คุณสามารถดูภาพและวิดีโอคลิปทั้งหมดบนทีวีที่ใชรวมกันได เลือก เมนู > การตั้งคา ในการดูภาพหรือวิดีโอคลิปของคุณบนทีวีที่ใชรวมกันได ใชสายสัญญาณวิดีโอออกของ Nokia กอนจะดูภาพและวิดีโอคลิปบนทีวี คุณอาจตองกําหนดระบบทีวี (PAL หรือ NTSC) และ สัดสวนภาพ (จอกวางหรือปกติ) การกําหนดระบบและสัดสวนภาพของทีวี เลือก โทรศัพท > อุปกรณเสริม > ออกทีวี ในโหมดออกทีวี คุณจะไมสามารถใชโทรทัศนเปนชองมองภาพของกลองถายรูปได การดูภาพและเลนวิดีโอคลิปบนทีวี 1 ตอสายสัญญาณวิดีโอออกของ Nokia เขากับชองวิดีโออินพุตของโทรทัศนที่ใชงาน รวมกันได 2 เสียบปลายอีกดานหนึ่งของสายสัญญาณเขากับชองเสียบ AV ของ Nokia ของโทรศัพท ของคุณ 3 คุณอาจตองเลือกโหมดสายเคเบิล USB > และรูปภาพหรือวิดีโอคลิป 4 เลือก

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


104 คลังภาพ

ภาพจะปรากฏบนตัวดูภาพ สวนวิดีโอคลิปจะเลนในโปรแกรม RealPlayer เสียงทั้งหมด รวมทั้งสายที่กําลังใชอยู เสียงวิดีโอคลิปสเตอริโอ เสียงปุมกด และเสียงเรียก เขา จะถูกเลนผานทีวี คุณสามารถใชไมโครโฟนของโทรศัพทไดตามปกติ ภาพที่เปดอยูจะปรากฏในโหมดเต็มจอบนทีวี เมื่อคุณเปดภาพในหนาจอการแสดงภาพแบบ ยอในขณะที่กําลังแสดงอยูบนทีวี การขยายภาพจะไมสามารถใชงานได เมื่อคุณเลือกวิดีโอคลิป วิดิโอคลิปจะแสดงอยูบนหนาจอโทรศัพทและหนาจอทีวี คุณสามารถดูภาพในรูปแบบสไลดโชวบนทีวีได รายการทั้งหมดในอัลบั้มจะปรากฏบนทีวีใน โหมดเต็มจอ คุณภาพของภาพบนหนาจอโทรทัศนอาจเปลี่ยนไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความละเอียดของ อุปกรณที่เชื่อมตอ สัญญาณวิทยุไรสาย เชน สายเรียกเขา อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนภาพโทรทัศนได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


กลอง 105

กลอง โทรศัพทของคุณมีกลองสองตัว กลองความละเอียดสูงอยูที่ดานหลังเครื่อง และกลองความ ละเอียดต่ําที่ดานหนาเครื่อง คุณสามารถใชกลองทั้งสองตัวสําหรับถายภาพนิ่งและบันทึก วิดีโอ โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 2592x1944 พิกเซล ความละเอียด ภาพในคูมือนี้อาจแตกตางจากที่ปรากฏจริง การเปดใชงานกลอง ในการเปดใชงานกลองถายรูป ใหกดปุมจับภาพ ในการเปดใชงานกลองรอง ใหเปดใชงานกลองหลัก แลวเลือก ตัวเลือก > ใชกลองรอง การถายภาพ ตัวควบคุมและสัญลักษณของภาพนิ่ง ชองมองภาพนิ่งจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้

1 2 3 4

สัญลักษณโหมด ตัวเลื่อนการซูม หากตองการเปดหรือปดใชงานตัวเลื่อนการซูม ใหแตะหนาจอ ไอคอนจับภาพ โหมดแฟลช

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


106 กลอง

5 6 7 8

การตั้งคาการจับภาพ สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่ สัญลักษณความละเอียดของภาพ ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถถายไดโดยใชการตัง้ คาคุณภาพ ของภาพปจจุบันและหนวยความจําที่มีอยู) 9 หนวยความจําที่ใชอยู ขึน ้ อยูกับการตั้งคาโทรศัพทของคุณ โดยมีตัวเลือกดังตอไปนี้ หนวยความจําโทรศัพท ( ) หรือหนวยความจําสํารอง ( ) 10 สัญลักษณแสดงสัญญาณ GPS การตั้งคาการจับภาพและบันทึก ในการเปดการตั้งคาการจับภาพและบันทึก กอนจับภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป เลือก เมนู > แอปพลิฯ > กลอง และ หนาจอการตั้งคาการจับภาพและการบันทึกจะมีทางลัดเขาสูรายการตางๆ และการตั้งคา กอนการจับภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป การตั้งคาการจับภาพและบันทึกจะกลับสูการตั้งคาเริ่มตน หลังจากที่คุณปดกลอง เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ เลือกฉาก หรือ หรือ

เปลี่ยนไปมาระหวางโหมดวิดีโอและภาพ แสดงหรือซอนตารางของชองมองภาพ (ภาพเทานั้น)

เปดใชงานตัวจับเวลา (ภาพเทานั้น) เปดใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น) เปด คลังภาพ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


กลอง 107 การตั้งคารูปภาพ: เลือกเอฟเฟกตสี ปรับความสมดุลสีขาว เลือกสภาพแสงปจจุบัน ชวยใหปรับสีภาพอยางถูกตองสมจริงมาก ขึน ้ ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทานั้น) หากคุณถายวัตถุที่มืดโดยมีพื้นหลังสวางมาก เชน ทามกลางหิมะ ปรับสภาพแสดงเปน +1 หรือ +2 เพื่อชดเชยสําหรับความสวางพื้นหลัง สําหรับวัตถุที่สวางและที่พื้นหลังมืด ใหตั้งเปน -1 หรือ -2 ปรับความไวแสง (ภาพเทานั้น) เพิ่มความไวของแสงในบริเวณที่มีแสงนอยเพื่อหลีก เลี่ยนภาพที่มืดเกินไป และภาพที่เบลอ การเพิ่มความไวแสงอาจเพิ่มความเบลอของภาพ ดวย ปรับความคมชัด (ภาพเทานั้น) ปรับความตางระหวางสวนของภาพที่สวางที่สุดและมืด ที่สุด ปรับความชัด (ภาพเทานั้น) หนาจออาจเปลีย ่ นใหตรงกับการตั้งคาที่คุณกําหนด การตั้งคาการจับภาพเปนโหมดการถายภาพเฉพาะ การสลับระหวางโหมดไมเปนการรีเซ็ต การตั้งคาที่ระบุ หากคุณเลือกภาพใหม การตั้งคาการจับภาพจะถูกแทนที่โดยภาพที่เลือก คุณสามารถ เปลี่ยนการตั้งคาการจับภาพ หลังการเลือกภาพหากจําเปน การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานาน หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาการซูม สภาพแสง หรือสี การถายภาพ เมื่อจะถายภาพ ควรปฏิบัติตามขัน ้ ตอนตอไปนี้ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


108 กลอง • • •

ควรใชมือทั้งสองขางถือกลองใหนิ่ง ภาพที่ซม ู ดวยระบบดิจต ิ อลจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซม ู กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาหนึ่ง นาทีโดยประมาณ หากตองการถายภาพตอ ใหเลื่อนสวิตชล็อคที่ดานขางโทรศัพท

ในการถายภาพ 1 2

3

> ในการเปลี่ยนจากโหมดวิดีโอเปนโหมดรูปภาพ หากจําเปนใหเลือก ในการล็อคโฟกัสใหอยูที่วัตถุที่ตองการถาย ใหกดปุมจับภาพลงครึ่งหนึ่ง (ไมสามารถ ใชไดกับภาพกีฬาหรือภาพแนวนอน) สัญลักษณล็อคโฟกัสสีเขียวจะปรากฏขึ้น หากไม ไดล็อคโฟกัส สัญลักษณโฟกัสสีเหลืองจะปรากฏขึน ้ ปลอยปุมจับภาพ แลวกดปุมลง ครึ่งหนึ่งอีกครั้ง ทั้งนี้ คุณสามารถถายภาพไดโดยไมตองล็อคโฟกัส ในการถายภาพ ใหกดปุมจับภาพ หามขยับโทรศัพทจนกวาจะมีการบันทึกภาพ และ ภาพสุดทายปรากฏขึน ้

ในการยอหรือขยายขณะถายภาพ ใหใชปุมซูมของโทรศัพท ในการเปดกลองถายรูปทิ้งไว และใชแอปพลิเคชั่นอื่น ใหกดปุมเมนู ในการกลับมาที่หนาจอ กลองถายรูป ใหกดปุมจับภาพคางไว

หลังการถายภาพ หลังจากคุณถายภาพ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ (สามารถใชไดก็ตอเมื่อคุณไดเลือก ตัว เลือก > การตั้งคา > แสดงภาพที่จับ > ใช): — สงภาพเปนขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือผานวิธีการเชื่อมตอ เชน การเชื่อม ตอ Bluetooth และคุณยังสามารถประกาศภาพของคุณไปยังบริการแบงใชออนไลนที่ใชรวม กันได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


กลอง 109 ในการสงภาพไปใหบุคคลที่คณ ุ กําลังสนทนาดวย ใหเลือก

ระหวางสนทนา

— ประกาศภาพของคุณไปยังบริการแบงใชออนไลนที่ใชรวมกันได — ลบภาพ ในการใชภาพเปนภาพพื้นหลังที่แสดงในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ใชภาพ > ตั้ง เปนภาพพื้นหลัง ในการตั้งภาพเปนภาพการโทรเริม ่ ตนที่ใชสําหรับการโทรทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ใช ภาพ > ตั้งเปนภาพการโทร ในการกําหนดภาพใหกับรายชื่อ ตัวเลือก > ใชภาพ > กําหนดใหรายชื่อ หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพื่อถายรูปใหม ใหกดปุมจับภาพ แฟลชและไฟวิดีโอ กลองของโทรศัพทมีแฟลช LED คูสําหรับสภาพแสงนอย ในการเลือกโหมดแฟลชที่ตองการ เลือกสัญลักษณโหมดแฟลชปจจุบันตัวใดตัวหนึ่งตอไป อัตโนมัติ, ลดจุดตาแดง, เปด และ ปด นี้ หลีกเลี่ยงการสัมผัส LED ของแฟลชเมื่อมีการถอดฝาดานหลังออก LED อาจรอนหลังจากการ ใชงานเปนเวลานาน อยูในระยะหางที่ปลอดภัยเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกับบุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ การเพิ่มระดับแสงขณะบันทึกวิดีโอในสภาพแสงนอย เลือก

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


110 กลอง ฉาก ฉากชวยใหคณ ุ คนหาการตั้งคาสีและแสงที่ถูกตองสําหรับสภาพแวดลอมปจจุบน ั การตั้งคา สําหรับแตละฉากจะถูกตั้งตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ ฉากที่ตั้งไวในโหมดรูปภาพคือ อัตโนมัติ และในโหมดวิดีโอ อัตโนมัติ (ทั้งสองจะแสดง ดวย ) ในการเปลี่ยนฉาก ใหเลือก

> โหมดฉาก และฉาก

และ ในการสรางฉากเองใหเหมาะสมกับบางสภาพแวดลอม ใหเลื่อนไปที่ ผูใชกําหนด เลือก เปลี่ยน เมื่ออยูในฉากที่ผใู ชกําหนด คุณสามารถปรับการตั้งคาแสงและสีแบบตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอีกฉากหนึ่ง ใหเลือก ตามโหมดฉาก และเลือกฉากที่ ตองการ ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง และกลับสูรายการฉาก ใหเลือก กลับ ในการเปดใช งานฉากของตัวเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด > เลือก ขอมูลที่ตั้ง คุณสามารถเพิ่มขอมูลที่ตั้งซึง่ ถายภาพไวลงในรายละเอียดไฟลของสิ่งที่ถายภาพโดย อัตโนมัติ เลือก เมนู > แอปพลิฯ > กลอง การเพิ่มขอมูลที่ตั้งในสิง ่ ที่ถายไวทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงขอมูล GPS > เปด มีขอมูลที่ตั้งใหสําหรับภาพที่ถาย ไวดวยกลองหลักเทานั้น อาจใชเวลาหลายนาทีในการรับพิกัดที่ตั้งของคุณ ความพรอมใชงานและคุณภาพของ สัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และ สภาพอากาศ หากคุณแบงปนไฟลที่มีขอมูลที่ตั้ง จะมีการแบงปนขอมูลที่ตั้งดวยเชนกัน และที่ตั้งของคุณอาจปรากฏตอบุคคลอื่นที่ดูไฟล โทรศัพทจําเปนตองใชบริการเสริมจาก ระบบเครือขายเพื่อรับขอมูลที่ตั้ง © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


กลอง 111 สัญลักษณขอมูลที่ตั้งมีดังนี้ — ไมมีขอมูลที่ตั้ง GPS จะทํางานอยูที่พื้นหลังสักครู หากมีการเชื่อมตอของดาวเทียม และตัวบงชี้เปลี่ยนเปน ในขณะนั้น ภาพที่ถายไวทั้งหมดและวิดีโอคลิปที่บันทึกไวระหวาง นั้นจะไดรับการกําหนดแท็กตามขอมูลตําแหนงของ GPS — ขอมูลที่ตั้งพรอมใชงาน ระบบจะเพิ่มขอมูลที่ตั้งลงในรายละเอียดไฟล ตัวจับเวลา ใชตัวจับเวลาเพื่อทําใหการถายภาพชาลง เพื่อใหสามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปภาพได การตั้งระยะหนวงตัวจับเวลา > และระยะหนวงที่ตองการกอนที่จะถายภาพ เลือก การเปดใชงานตัวจับเวลา เลือก ใชงาน ไอคอนนาฬิกาจับเวลาบนหนาจอจะกะพริบ และเวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นเมื่อ ตัวจับเวลากําลังทํางาน กลองจะถายภาพหลังจากถึงระยะหนวงที่เลือกไว การปดใชงานตัวจับเวลา > > เลือก เคล็ดลับ: หากตองการใหมือนิ่งขณะถายภาพ ลองใชการหนวง 2 วินาที ถายภาพแบบตอเนื่อง เลือก เมนู > แอปพลิฯ > กลอง โหมดตอเนื่องมีอยูในกลองหลักเทานั้น หากตองการเริ่มการถายภาพตอเนื่องแบบรวดเร็ว ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > กลอง และ > ตอเนื่อง หากตองการปดหนาตางการตั้งคา ใหแตะหนาจอเหนือหนาตางนั้น กดปุม

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


112 กลอง จับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพไปจนกวาคุณจะปลอยมือจากปุมหรือจนกวาหนวยความ จําจะเต็ม หากคุณกดปุมจับภาพเปนชวงสั้นๆ โทรศัพทจะถายภาพ 18 ภาพแบบตอเนื่อง ภาพที่ถายไวจะไดรับการแสดงในแบบตาราง หากตองการดูภาพ ใหเลือกภาพ หากตองการ กลับไปยังชองมองภาพของโหมดตอเนื่อง ใหกดปุมจับภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องพรอมกับตัวตั้งเวลาไดเชนกัน หากตองการปดการใชโหมดตอเนื่อง ใหเลือก

> ภาพเดี่ยว

การบันทึกวิดีโอ การบันทึกวิดีโอคลิป > 1 หากจําเปน ในการสลับจากโหมดรูปภาพไปใชโหมดวิดีโอ ใหเลือก 2 ในการเริ่มตนบันทึก ใหกดปุมถายภาพ หรือเลือก ไอคอนการบันทึกสีแดงจะปรากฏ 3

4

ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก หยุดพัก ในการทําตอ ใหเลือก ทําตอ หากคุณ หยุดการบันทึกชั่วคราวและไมไดกดปุมใดๆ ภายในหนึ่งนาที การบันทึกจะหยุดลง ในการยอหรือขยาย ใหใชปุมยอ/ขยาย เมื่อจะหยุดบันทึก ใหกดปุมจับภาพ คลิปวิดีโอจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติใน คลังภาพ

ตัวควบคุมและสัญลักษณบนหนาจอการบันทึกวิดีโอ ชองมองภาพของวิดีโอจะแสดงรายการตอไปนี้

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


กลอง 113

1 2 3 4 5 6 7

สัญลักษณแสดงโหมดถายภาพ สัญลักษณการปดเสียง ไอคอนการถายภาพ แตะเพื่อบันทึกวิดีโอ เปด/ปดไฟวิดีโอ การตั้งคาการบันทึก แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่ สัญลักษณแสดงคุณภาพวิดีโอ ในการเปลี่ยนการตัง้ คานี้ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้ง คา > คุณภาพวิดีโอ 8 ประเภทไฟลวิดีโอคลิป 9 เวลาในการบันทึกที่มีอยู ขณะบันทึก สัญลักษณแสดงความยาวของวิดีโอปจจุบันยังจะ แสดงเวลาที่ใชไปและเวลาที่เหลือ 10 ตําแหนงที่จัดเก็บวิดีโอคลิป หลังจากบันทึกวิดีโอคลิป หลังจากคุณบันทึกวิดีโอคลิป ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ (สามารถใชไดก็ตอเมื่อคุณได เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงวิดีโอที่ถายไว > ใช): — เลนวิดโี อคลิปที่คุณเพิ่งบันทึก — ประกาศวิดีโอคลิปของคุณไปยังบริการแบงใชออนไลนที่ใชรวมกันได — ลบวิดีโอคลิป หากตองการสงวิดีโอคลิปใหกับบุคคลที่คุณกําลังสนทนาดวย ใหเลือก ตัวเลือก > สงไป ยังผูโทร ระหวางสนทนา หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพื่อบันทึกวิดีโอคลิปใหม ใหกดปุมจับภาพ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


114 การจัดตําแหนง (GPS)

การจัดตําแหนง (GPS) เกี่ยวกับ GPS Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนผูรับผิด ชอบความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูล ระบุตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและ กรมการวางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจได รับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอม ใชประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใตดน ิ อาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรใช ขอมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือขายวิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนง และนําทาง มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ ความ ถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัด WGS-84 สากล คุณสมบัติขอมูลจุด พิกัดที่มีใหอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) A-GPS เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย Assisted GPS (A-GPS) ใชเพื่อดึงขอมูลชวยเหลือผานทางการเชื่อมตอชุดขอมูล ซึ่งชวยใน การคํานวณพิกัดของตําแหนงที่ตั้งในปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกําลังรับสัญญาณ จากดาวเทียม © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การจัดตําแหนง (GPS) 115 เมื่อคุณเปดใชงาน A-GPS โทรศัพทของคุณจะไดรับขอมูลดาวเทียมที่มีประโยชนจาก เซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุนผานเครือขายเซลลูลาร เมื่อไดรับความชวยเหลือจากขอมูล สนับสนุน โทรศัพทของคุณจะสามารถรับตําแหนง GPS ไดเร็วขึน ้ โทรศัพทของคุณไดตั้งคาใชบริการเสริม Nokia A-GPS ไวลวงหนาแลว แตหากไมมีผูให บริการ การตั้งคาพิเศษบางอยางใน A-GPS ก็สามารถใชได ขอมูลสนับสนุนจะดึงมาจาก เซิรฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปนเทานั้น คุณจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอนเพื่อดึงขอมูลสนับสนุนจาก บริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ในการกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ AGPS ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ตั้ง และ การจัดตําแหนง > เซิรฟเวอรตําแหนง > จุดเชื่อมตอจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ไมสามารถใชไดกับบริการนี้ เฉพาะจุดเชื่อม ตอขอมูลแพคเก็ตเทานั้นที่นํามาใชได เครื่องจะขอจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อคุณใช GPS เปนครั้งแรก การจับโทรศัพทใหถูกวิธี เมื่อใชตัวรับ GPS ดูใหแนใจวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ

การสรางการเชื่อมตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีไปจนถึงหลายนาทีได การสราง การเชื่อมตอ GPS ในรถยนตอาจใชเวลานานกวา © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


116 การจัดตําแหนง (GPS) ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูดพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น เคล็ดลับในการสรางการเชื่อมตอ GPS การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ตั้ง และ ขอมูล GPS > ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม

หากโทรศัพทคนพบดาวเทียม แถบสําหรับดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏขึน ้ ในจอขอมูล ดาวเทียม ยิ่งแถบยาวมากแสดงวาสัญญาณดาวเทียมยิ่งแรงมาก เมื่อโทรศัพทไดรับขอมูล จากสัญญาณดาวเทียมในการคํานวณตําแหนงของคุณเพียงพอแลว แถบสีจะเปลี่ยนไป เบื้องตน อุปกรณของคุณตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอยสี่ดวงเพื่อคํานวณที่ตั้ง ของคุณ เมื่อมีการคํานวณในเบื้องตนแลว ดาวเทียมสามดวงอาจเพียงพอที่จะดําเนินการ ้ คํานวณตําแหนงที่ตั้งของคุณตอไป อยางไรก็ตาม การคํานวณจะมีความแมนยํามากยิ่งขึน เมื่อพบดาวเทียมเพิ่มขึ้น หากตองการดูตําแหนงของดาวเทียมที่พบ เลือก เปลี่ยน ถาไมพบสัญญาณดาวเทียม โปรดพิจารณาดังตอไปนี้ • • •

หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพื่อใหรับสัญญาณไดดีขน ึ้ หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพื้นที่วางที่เปดโลงกวาเดิม หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับผลกระทบไปดวย

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การจัดตําแหนง (GPS) 117 •

ยานพาหนะบางคันใชหนาตางที่เปนกระจกสี (Athermic) ซึง่ อาจปดกั้นสัญญาณ ดาวเทียมไว

ตรวจดูใหแนใจวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ

การเชื่อมตอ GPS อาจใชเวลาไมกี่วินาทีจนถึงหลายนาที การเชื่อมตอ GPS ในรถยนตอาจใช เวลานานขึ้น ตัวรับ GPS จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ในเครื่อง การใช GPS อาจทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วขึน ้ คําขอตําแหนง คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพื่อขอรับขอมูลตําแหนงของคุณ ผูให บริการอาจใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพ การจราจร ตามตําแหนงของโทรศัพทของคุณ เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง บริการที่สงคําขอนี้จะปรากฏขึน ้ เลือก ยอมรับ เพื่ออนุญาตให สงขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธคําขอ สถานที่ ดวยแอปพลิเคชั่นสถานที่ คุณจะสามารถจัดเก็บขอมูลตําแหนงของสถานที่ลงใน โทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงตําแหนงที่จัดเก็บไวเปนประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ และเพิ่ม © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


118 การจัดตําแหนง (GPS) รายละเอียดใหกับตําแหนงเหลานั้นได คุณสามารถใชสถานที่ที่จัดเก็บไวกับแอปพลิเคชั่นที่ ใชงานรวมกันได เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ตั้ง และ สถานที่ เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ ตําแหนงใหม — สรางสถานที่ใหม ในการขอขอมูลตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจุบันของ คุณ ใหเลือก ตําแหนงปจจุบน ั หากตองการปอนขอมูลตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก ปอน ดวยตนเอง แกไข — แกไขสถานที่ที่จัดเก็บไว (เชน เพิ่มที่อยู) เพิ่มไปที่ประเภท — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภท เลือกประเภทที่คุณตองการเพิ่มสถานที่ สง — สงสถานที่หนึ่งหรือหลายแหงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได การสรางประเภทสถานที่ใหม บนแท็บประเภท เลือก ตัวเลือก > แกไขประเภท ขอมูล GPS ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อแสดงขอมูลแนะนําเสนทางไปยังปลายทางที่ไดเลือก ไว แลขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมื่อไปถึงปลายทางและระยะเวลาใน การเดินทางโดยประมาณ คุณยังสามารถดูขอมูลตําแหนงของที่ตั้งปจจุบันของคุณ เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ตั้ง และ ขอมูล GPS การตั้งคาการจัดตําแหนง การตั้งคาการจัดตําแหนงจะกําหนดวิธีการ เซิรฟเวอร และการตั้งคาสัญลักษณที่ใชในการ ระบุตําแหนง เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ตั้ง และ การจัดตําแหนง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การจัดตําแหนง (GPS) 119 การกําหนดวิธีระบุตําแหนง ใชตัวรับสัญญาณ GPS ที่มากับโทรศัพทเทานั้น เลือก GPS แบบผสม การใช GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) เพื่อรับขอมูลชวยระบุตําแหนงจากเซิรฟเวอร ระบุตําแหนง เลือก GPS แบบชวยเหลือ การใชขอมูลจากเครือขายมือถือ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก ผานเครือขาย การกําหนดเซิรฟเวอรระบุตําแหนง การกําหนดจุดเชื่อมตอและเซิรฟเวอรระบุตําแหนงสําหรับการชวยระบุตําแหนงโดย ใชเครือขาย เลือก เซิรฟเวอรตําแหนง ใชสําหรับการชวยระบุตําแหนงโดยใช GPS หรือเครือขาย เซิรฟเวอรสําหรับระบุตําแหนงอาจ ถูกกําหนดไวแลวลวงหนาในโทรศัพทของคุณโดยผูใหบริการ และคุณอาจไมสามารถแกไข การตั้งคาดังกลาวได การกําหนดการตั้งคาสัญลักษณ การเลือกระบบมาตรวัดที่ใชในการวัดความเร็วและระยะทาง เลือก ระบบมาตรวัด > เมตริก หรือ อิมพิเรียล การกําหนดรูปแบบพิกัดที่จะแสดงบนโทรศัพทของคุณ เลือก รูปแบบพิกัด และตัวเลือกที่ตองการ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


120 แผนที่

แผนที่ ภาพรวมแผนที่ เลือก เมนู > แผนที่ ยินดีตอนรับเขาสูแผนที่ แผนที่จะแสดงสถานที่ใกลเคียง ชวยใหคุณสามารถวางแผนเสนทางและนําทางคุณไปยัง สถานที่ที่คุณตองการไป • • • •

คนหาเมือง ถนน และบริการ คนหาเสนทางของคุณดวยการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว ซิงโครไนซที่ตั้งและเสนทางโปรดของคุณระหวางโทรศัพทมือถือและบริการ อินเทอรเน็ตแผนที่ Ovi ตรวจสอบการพยากรณอากาศและขอมูลทองถิ่นอื่นๆ หากมีใหบริการ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจากดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือ ขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) บริการบางประเภทอาจไมมีใหใชงานในบางประเทศ และอาจมีใหใชงานเฉพาะในภาษาที่ เลือก บริการอาจขึน ้ อยูกับเครือขาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย ของคุณ การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดียวเทานั้น เนื้อหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและจราจร รวมทั้งบริการที่ เกี่ยวของสรางขึ้นโดยบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ Nokia เนื้อหาบางอยางอาจไมถูกตอง แมนยําและไมสมบูรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควรอางอิง เนื้อหาที่กลาวมาขางตนและบริการที่เกี่ยวของเพียงอยางเดียว

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แผนที่ 121 การดูตําแหนงของคุณและแผนที่ ดูที่ตั้งปจจุบันของคุณบนแผนที่ และเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ เลือก เมนู > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน เมื่อมีการเชื่อมตอ GPS อยู จะทําเครื่องหมายตําแหนงปจจุบน ั หรือตําแหนงที่รูจักลาสุด ของคุณบนแผนที่ หากสีของไอคอนจาง นั่นหมายความวาไมมีสัญญาณ GPS ใหใชงาน หากมีเพียงการหาตําแหนงตามเซลล ID ใหใชงานเทานั้น รัศมีสีแดงรอบๆ ไอคอนการหา ตําแหนงจะแสดงพื้นที่ทั่วไปที่คุณอาจอยู ความแมนยําของการประมาณคาจะเพิ่มขึน ้ ใน พื้นที่มีประชากรอาศัยเปนจํานวนมาก การเลื่อนไปมาในแผนที่ ลากแผนที่ดวยนิ้วมือของคุณ ตามคาเริ่มตน แผนที่จะหันไปทางทิศเหนือ ดูที่ตั้งปจจุบน ั ของคุณหรือที่ตั้งสุดทายที่คุณรูจัก เลือก การขยายหรือยอ เลือก + หรือ หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่แผนที่ในอุปกรณของคุณไมครอบคลุม และคุณมีการเชื่อมตอขอมูลที่ ใชงานอยู แผนที่ใหมจะถูกดาวนโหลดโดยอัตโนมัติ พื้นที่ที่ครอบคลุมของแผนที่จะแตกตางกันไปตามประเทศและภูมิภาค

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


122 แผนที่ มุมมองแผนที่

1 2 3 4

สถานที่ที่เลือก พื้นที่บงชี้ สถานที่ที่นาสนใจ (เชน สถานีรถไฟหรือพิพิธภัณฑ) พื้นที่ขอมูล

การเปลีย ่ นแปลงลักษณะของแผนที่ ดูแผนที่ในโหมดตางๆ เพื่อใหสามารถระบุตําแหนงของคุณไดอยางงายดาย เลือก เมนู > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน เลือก

และจากตัวเลือกตอไปนี้ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แผนที่ 123 มุมมองแผนที่ — ในมุมมองแผนที่มาตรฐาน คุณสามารถอานรายละเอียดตางๆ เชน ชื่อ สถานที่ หรือหมายเลขมอเตอรเวย ไดอยางงายดาย มุมมองดาวเทียม — สําหรับมุมมองอยางละเอียด เปนการใชภาพจากดาวเทียม มุมมองภูมิประเทศ — ดูประเภทภาคพื้นดินและระดับความสูงทันที ตัวอยางเชน เมื่อคุณ กําลังเดินทางในภูมิประเทศทุรกันดาร 3 มิติ — สําหรับมุมมองแบบสมจริงมากขึ้น เปนการเปลี่ยนมุมมองของแผนที่ จุดสังเกต — แสดงอาคารที่มีชื่อเสียงและสถานที่ทองเที่ยวบนแผนที่ กลางคืน — ทําใหสีของแผนที่สลัว เมื่อเดินทางในยามค่ําคืน คุณจะสามารถอานแผนที่ได งายขึ้นในโหมดนี้ การดาวนโหลดและอัพเดตแผนที่ ในการหลีกเลี่ยงคาใชจายในการถายโอนขอมูล ใหดาวนโหลดแผนที่ลาสุดและไฟลเสียง แนะนํามายังคอมพิวเตอรของคุณโดยใชแอปพลิเคชั่น Nokia Map Loader จากนั้นจึงถาย โอนและจัดเก็บลงในโทรศัพทของคุณ ในการดาวนโหลดและติดตั้ง Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได ใหไปที่ www.nokia.com/maps และปฏิบต ั ิตามคําแนะนํา เคล็ดลับ: จัดเก็บแผนที่ใหมลงในโทรศัพทของคุณกอนเริ่มตนการเดินทาง ดังนั้นคุณจึง สามารถเรียกดูแผนที่ไดโดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อเดินทางไปตางประเทศ กอนใชงาน Nokia Map Loader คุณจะตองเรียกดูแผนที่ในแอปพลิเคชั่น แผนที่ ในโทรศัพท ของคุณอยางนอยหนึ่งครั้ง การดาวนโหลดแผนที่โดยใช Nokia Map Loader 1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดดวยสายเคเบิล ขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ที่ใชรวมกันได หากคุณใชสายเคเบิลขอมูล ให เลือก PC Suite เปนวิธีการเชื่อมตอ USB 2 เปด Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอร

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


124 แผนที่ 3 4 5

หากมีแผนที่รุนใหมหรือไฟลเสียงใหมใหบริการสําหรับโทรศัพทของคุณ คุณจะไดรับ แจงใหอัพเดตขอมูล เลือกทวีปและประเทศ ในประเทศขนาดใหญอาจมีแผนที่ยอ  ยจํานวนมาก ดังนั้นคุณจึง สามารถดาวนโหลดแผนที่ที่เหมาะกับคุณ เลือกแผนที่และดาวนโหลดและติดตั้งในโทรศัพทของคุณ

เกี่ยวกับวิธีหาตําแหนง แผนที่จะแสดงตําแหนงของคุณบนแผนที่โดยใช GPS, A-GPS หรือการหาตําแหนงตาม เซลล ID Global Positioning System (GPS) คือระบบการนําทางโดยใชดาวเทียมโดยมีจุดประสงคใน การคํานวณตําแหนงของคุณ GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) คือบริการเครือขายที่สงขอมูล GPS ใหกับคุณ เพื่อปรับปรุงความเร็วและความแมนยําของการหาตําแหนง เมื่อคุณใชแผนที่ครั้งแรก คุณจะไดรับการแจงใหระบุจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อ ดาวนโหลดขอมูลแผนที่หรือใช A-GPS จะแสดงความพรอมใหบริการของสัญญาณดาวเทียม หนึ่งแถบคือดาวเทียม หนึ่งดวง ขณะที่อุปกรณพยายามหาสัญญาณดาวเทียม แถบจะเปนสีเหลือง เมื่อไดรับขอมูล เพียงพอที่จะคํานวณตําแหนงของคุณ แถบจะกลายเปนสีเขียว ยิ่งมีแถบสีเขียวมาก การ คํานวณที่ตั้งก็ยิ่งมีความนาเชื่อถือมาก Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนผูรับผิด ชอบความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูล ระบุตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและ กรมการวางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจได รับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอม ใชประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใตดน ิ อาจไมมส ี ัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แผนที่ 125 GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรใช ขอมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือขายวิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนง และนําทาง มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ ความ ถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS ดวยการหาตําแหนงตามเซลล ID นี้ ตําแหนงจะไดรับการกําหนดผานเสาอากาศที่โทรศัพท มือถือของคุณกําลังเชื่อมตออยูในขณะนั้น ขึน ้ อยูกับวิธีการหาตําแหนงที่พรอมใชงาน ความแมนยําของการหาตําแหนงอาจคลาด เคลื่อนไปประมาณสองสามเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร การคนหาตําแหนง แผนที่จะชวยใหคุณสามารถคนหาตําแหนงเฉพาะและธุรกิจประเภทตางๆ ที่คุณกําลังคนหา เลือก เมนู > แผนที่ และ คนหาสถานที่ 1

ปอนคําคนหา เชน ที่อยูของถนน หรือ รหัสไปรษณีย ในการลบชองคนหา ใหเลือก

2

เลือก

3

เลือกสถานที่จากรายการที่มีขอมูลตรงกันที่เสนอ ตําแหนงจะแสดงบนแผนที่ ในการดูตําแหนงอื่นๆ ของรายการผลลัพธการคนหาบน แผนที่ ใหเลือกลูกศรใดลูกศรหนึ่งที่อยูขางพื้นที่ขอมูล ( )

การกลับสูรายการที่มีขอมูลตรงกันที่เสนอ เลือก รายการ การคนหาสถานที่ใกลเคียงประเภทอื่นๆ เลือก เรียกดูประเภท และประเภท เชน แหลงรานคา ที่พัก หรือการขนสง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


126 แผนที่ หากไมพบผลลัพธการคนหา โปรดตรวจสอบวาการสะกดของคําคนหาถูกตองหรือไม ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของคุณอาจสงผลตอผลลัพธเมื่อทําการคนหา ออนไลนไดเชนกัน ในการหลีกเลี่ยงคาใชจายในการถายโอนขอมูล คุณยังสามารถรับผลลัพธการคนหาโดยไม ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตได หากคุณมีแผนที่ของพื้นที่ที่คนหาอยูในโทรศัพทของคุณ ใน การตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคุณไมไดทําการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ในเมนูหลัก ให > อินเทอรเน็ต > การเชื่อมตอ > ออฟไลน เลือก การดูรายละเอียดของตําแหนง ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหนงหรือสถานที่นั้น เชน โรงแรมหรือรานอาหาร หากมีใหใช งาน เลือก เมนู > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน ดูรายละเอียดของสถานที่ เลือกสถานที่ พื้นที่ขอมูลของสถานที่นั้น (

) และ แสดงรายละเอียด

การจัดอันดับสถานที่ เลือกสถานที่ พื้นที่ขอมูลของสถานที่นั้น ( ), แสดงรายละเอียด และใหดาวเพื่อจัด ลําดับ ตัวอยางเชน ในการจัดอันดับสถานที่ดวยคะแนน 3 ใน 5 ดาว ใหเลือกดาวดวงที่สาม ในการจัดอันดับสถานที่ คุณจะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต เมื่อคุณคนหาสถานที่ที่ไมมีอยูหรือมีขอมูลที่ไมเหมาะสมหรือรายละเอียดที่ไมถูกตอง เชน ขอมูลที่ติดตอหรือตําแหนงไมถูกตอง เราขอแนะนําใหคุณรายงานความผิดพลาดนี้ตอ Nokia

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แผนที่ 127 การรายงานขอมูลที่ไมถูกตอง เลือกสถานที่และพื้นที่ขอมูลของสถานที่นั้น ( ) และเลือก แสดงรายละเอียด > รายงานสถานที่นี้ และตัวเลือกที่เหมาะสม ในการรายงานสถานที่ คุณจะตองเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต ตัวเลือกที่มใี หเลือกอาจแตกตางกัน การจัดเก็บสถานที่และเสนทาง จัดเก็บที่อยู สถานที่นาสนใจ และเสนทาง เพื่อใหคุณสามารถใชงานไดอยางรวดเร็วในภาย หลัง เลือก เมนู > แผนที่ การจัดเก็บสถานที่ 1 ในมุมมองแผนที่ ใหแตะที่ตําแหนง ในการคนหาที่อยูหรือสถานที่ ใหเลือก คนหา 2 แตะพื้นที่ขอมูลของสถานที่ ( ) 3

เลือก เก็บสถานที่

การจัดเก็บเสนทาง 1 ในมุมมองแผนที่ ใหแตะที่ตําแหนง ในการคนหาที่อยูหรือสถานที่ ใหเลือก คนหา 2 แตะพื้นที่ขอมูลของสถานที่ ( ) 3 4 5

ในการเพิ่มจุดเสนทางอื่น ใหเลือก เพิ่มในเสนทาง เลือก เพิ่มจุดเสนทางใหม และตัวเลือกที่เหมาะสม เลือก แสดงเสนทาง > ตัวเลือก > จัดเก็บเสนทาง

การดูสถานที่และเสนทางที่จัดเก็บไวของคุณ เลือก รายการโปรด > สถานที่ หรือ เสนทาง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


128 แผนที่ การดูและจัดระเบียบสถานที่หรือเสนทาง ใชรายการโปรดของคุณเพื่อเขาถึงสถานที่และเสนทางที่คุณจัดเก็บไดอยางรวดเร็ว จัดกลุมสถานที่และเสนทางลงในชุดสะสม ตัวอยางเชน ขณะวางแผนการเดินทาง เลือก เมนู > แผนที่ และ รายการโปรด ดูสถานที่ที่จัดเก็บไวบนแผนที่ 1 เลือก สถานที่ 2 ไปที่สถานที่ 3 เลือก แผนที่ ในการกลับสูรายการของสถานที่ที่จัดเก็บไว ใหเลือก รายการ การสรางชุดสะสม เลือก สรางชุดสะสมใหม และปอนชื่อชุดสะสม เพิ่มสถานที่ที่จัดเก็บไวลงในชุดสะสม 1 เลือก สถานที่ และสถานที่ 2 เลือก จัดเรียงชุดสะสม 3 เลือก ชุดสะสมใหม และชุดสะสมที่มีอยู หากคุณตองการลบสถานที่หรือเสนทาง หรือเพิ่มเสนทางลงในชุดสะสม ใหไปที่บริการ อินเทอรเน็ตแผนที่ Ovi ใน www.ovi.com การสงสถานที่ใหกับเพื่อนๆ ของคุณ เมื่อคุณตองการแบงปนขอมูลสถานที่กับเพื่อนๆ ใหสงรายละเอียดเหลานั้นไปยังโทรศัพท ของเพื่อนๆ โดยตรง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แผนที่ 129 การสงสถานที่ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดของเพื่อนคุณ เลือกตําแหนงบนแผนที่ แตะพื้นที่ขอมูลของตําแหนง ( ) และเลือก สง การซิงโครไนซรายการโปรดของคุณ วางแผนการเดินทางบนคอมพิวเตอรของคุณที่เว็บไซต แผนที่ Ovi, ซิงโครไนซสถานที่ เสน ทาง และชุดสะสมที่จัดเก็บไวกับโทรศัพทมือถือของคุณ และเขาถึงแผนนั้นขณะเดินทาง ในการซิงโครไนซสถานที่ เสนทาง หรือชุดสะสมระหวางโทรศัพทมือถือของคุณและบริการ อินเทอรเน็ต แผนที่ Ovi คุณจะตองมีบัญชี Nokia หากคุณไมมีบัญชีดังกลาว ในมุมมอง หลัก ใหเลือก บัญชี > บัญชี Nokia > สรางบัญชีใหม การซิงโครไนซสถานที่ เสนทาง และชุดสะสมที่จัดเก็บไว เลือก รายการโปรด > ซิงโครไนซกับ Ovi หากคุณยังไมมีบัญชี Nokia คุณจะไดรับแจง ใหสรางบัญชีใหม การตั้งคาโทรศัพทใหซิงโครไนซรายการโปรดโดยอัตโนมัติ และ การซิงโครไนซ > การซิงโครไนซ > เมื่อเปดและปดเครื่อง อุปกรณจะ เลือก เริ่มซิงโครไนซเมื่อคุณเปดหรือปดแอปพลิเคชั่นแผนที่ การซิงโครไนซจะตองการการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและอาจมีการรับสงขอมูลจํานวนมาก ผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับ คาใชจายในการสงขอมูล ในการใชบริการอินเทอรเน็ตแผนที่ Ovi ใหไปที่ www.ovi.com การรับเสียงแนะนํา เสียงแนะนําจะชวยใหคุณสามารถคนหาเสนทางสูจุดหมายปลายทาง ชวยใหคุณสนุกกับ การเดินทาง (หากมีใหบริการสําหรับภาษาของคุณ) เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับรถ หรือ เดิน © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


130 แผนที่ เมื่อคุณใชการนําทางโดยการเดินหรือขับรถเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณเลือกภาษาของ เสียงแนะนํา และดาวนโหลดไฟลที่เหมาะสม หากคุณเลือกภาษาที่มีชื่อถนน ระบบจะพูดชื่อถนน เสียงแนะนําอาจไมมีใหใชงานสําหรับ ภาษาของคุณ การเปลีย ่ นภาษาเสียงแนะนํา และ การนําทาง > การนําทางการขับรถ หรือ การนํา ในมุมมองหลัก ใหเลือก ทางการเดิน และตัวเลือกที่เหมาะสม นอกเหนือจากเสียงแนะนําแลว โทรศัพทของคุณสามารถนําทางคุณดวยเสียงบี๊พและการ สั่นขณะที่คุณกําลังเดิน การใชเสียงบีพ ๊ และการสั่น และ การนําทาง > การนําทางการเดิน > เสียงบีพ ๊ และการ ในมุมมองหลัก ใหเลือก สัน ่ การเลนเสียงแนะนําซ้ําสําหรับการนําทางทางรถยนต ในหนาจอนําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > ทําซ้ํา การปรับระดับเสียงของเสียงแนะนําในการนําทางทางรถยนต ในหนาจอนําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > ระดับเสียง ขับรถสูจุดหมายปลายทางของคุณ เมื่อคุณตองการทิศทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวขณะขับรถ แผนที่จะชวยนําคุณสูจุดหมายปลาย ทาง เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับรถ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แผนที่ 131 การขับรถสูจุดหมายปลายทาง เลือก ตั้งคาปลายทาง และตัวเลือกที่เหมาะสม การขับรถสูบานของคุณ เลือก ขับกลับบาน เมื่อคุณเลือก ขับกลับบาน หรือ เดินกลับบาน ในครั้งแรก คุณจะไดรบ ั แจงใหระบุตําแหนง บานของคุณ ในการเปลี่ยนแปลงตําแหนงบานภายหลัง ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 1

ในมุมมองหลัก เลือก

2 3

เลือก การนําทาง > ตําแหนงบาน > ระบุใหม เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: ในการขับรถโดยไมมีการตั้งคาปลายทาง ใหเลือก แผนที่ ตําแหนงของคุณจะถูก แสดงอยูกลางแผนที่ขณะที่คุณกําลังเดินทาง การเปลีย ่ นมุมมองขณะนําทาง ปดหนาจอ และเลือก มุมมอง 2 มิติ, มุมมอง 3 มิติ, มุมมองลูกศร หรือ ภาพรวมเสนทาง ่ านพาหนะอยู สิ่ง ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขีย สําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


132 แผนที่ หนาจอการนําทาง

1 2 3 4

เสนทาง ที่ตั้งและทิศทางของคุณ เข็มทิศ แถบขอมูล (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรับขอมูลการจราจรและความปลอดภัย ยกระดับประสบการณขบ ั ขี่ของคุณดวยขอมูลแบบเรียลไทมเกี่ยวกับสภาพจราจร ความชวย เหลือเกี่ยวกับชองทางเดินรถ และการเตือนขีดจํากัดความเร็ว หากมีบริการนี้ในประเทศหรือ ภูมิภาคของคุณ เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับ การดูสภาพการจราจรบนแผนที่ ระหวางการนําทางการขับรถ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏ เปนรูปสามเหลี่ยมและเสนตรง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แผนที่ 133 การอัพเดตขอมูลจราจร เลือก ตัวเลือก > ขอมูลจราจร > อัพเดตขอมูลจราจร ขณะวางแผนเสนทาง คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหหลีกเลี่ยงสภาพจราจรติดขัดหรือถนนที่ กําลังทําการซอมบํารุง การหลีกเลีย ่ งสภาพการจราจร และ การนําทาง > เปลี่ยนเสนทางเนื่องจากสภาพจราจร ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตําแหนงของกลองจับความเร็วอาจแสดงบนเสนทางของคุณขณะนําทางได หากเปดใชงาน คุณสมบัตินี้ เขตปกครองศาลบางแหงไมอนุญาตใหใชหรือจํากัดการใชงานขอมูลที่ตั้งของ กลองจับความเร็ว Nokia ไมขอรับผิดชอบตอความถูกตองแมนยํา หรือผลลัพธจากการใช ขอมูลที่ตั้งของกลองจับความเร็ว เดินสูจุดหมายปลายทางของคุณ เมื่อคุณตองการทิศทางเพื่อเดินทางตามเสนทางการเดิน แผนที่จะนําทางคุณผานจตุรัส และผานสวนสาธารณะ เขตคนเดินเทา และแมแตศูนยการคา เลือก เมนู > แผนที่ การเดินสูจุดหมายปลายทาง เลือก ตั้งคาปลายทาง และตัวเลือกที่เหมาะสม การเดินกลับบานของคุณ เลือก เดินกลับบาน เมื่อคุณเลือก ขับกลับบาน หรือ เดินกลับบาน ในครั้งแรก คุณจะไดรบ ั แจงใหระบุตําแหนง บานของคุณ ในการเปลี่ยนแปลงตําแหนงบานภายหลัง ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 1

ในมุมมองหลัก เลือก

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


134 แผนที่ 2 3

เลือก การนําทาง > ตําแหนงบาน > ระบุใหม เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: ในการเดินโดยไมมีการตัง้ คาปลายทาง ใหเลือก แผนที่ ตําแหนงของคุณจะถูก แสดงอยูกลางแผนที่ขณะที่คุณกําลังเดินทาง การวางแผนเสนทาง วางแผนการเดินทางของคุณ และสรางเสนทางรวมถึงดูเสนทางดังกลาวบนแผนที่กอนเริ่ม ตนเดินทาง เลือก เมนู > แผนที่ การสรางเสนทาง 1 ในมุมมองแผนที่ ใหแตะที่ตําแหนง ในการคนหาที่อยูหรือสถานที่ ใหเลือก คนหา 2 แตะพื้นที่ขอมูลของสถานที่ ( ) 3 4

เลือก เพิ่มในเสนทาง ในการเพิ่มจุดเสนทางอื่น ใหเลือก เพิ่มจุดเสนทางใหม และตัวเลือกที่เหมาะสม

การเปลีย ่ นลําดับของจุดเสนทาง 1 เลือกจุดเสนทาง 2 เลือก ยาย 3 แตะสถานที่ที่คุณตองการยายจุดเสนทางไป การแกไขตําแหนงของจุดเสนทาง แตะจุดเสนทาง และเลือก แกไข และตัวเลือกที่เหมาะสม การดูเสนทางบนแผนที่ เลือก แสดงเสนทาง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แผนที่ 135 การนําทางไปยังปลายทาง เลือก แสดงเสนทาง > ตัวเลือก > เริ่มขับ หรือ เริ่มเดิน การเปลีย ่ นการตั้งคาสําหรับเสนทาง การตั้งคาเสนทางจะมีผลตอการแนะนําการนําทางและวิธีการแสดงเสนทางบนแผนที่ 1 2 3

ในมุมมองนักวางแผนการเดินทาง ใหเปดแท็บ ตั้งคา ในการเปดใชมุมมองนักวางแผน การเดินทางจากหนาจอการนําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > จุดเสนทาง หรือ รายการจุด เสนทาง ตั้งคาโหมดการขนสงเปน ขับรถ หรือ เดิน หากคุณเลือก เดิน ถนนทางเดียวจะเปน ถนนสายปกติ และคุณสามารถใชเสนทางเดินเทาและเสนทางผานสวนสาธารณะ และ ศูนยการคาได เลือกตัวเลือกที่ตองการ

เลือกโหมดการเดิน เปดแท็บ ตั้งคา และเลือก เดิน > เสนทางที่ตองการ > ถนน หรือ เสนตรง มี ประโยชนตอภูมิประเทศที่มส ี ภาพทุรกันดาร เนื่องจากแท็บดังกลาวจะชวยแสดงทิศทางการ เดิน การใชเสนทางขับรถที่เร็วกวาหรือสั้นกวา เปดแท็บ ตั้งคา และเลือก ขับรถ > การเลือกเสนทาง > เสนทางที่เร็วกวา หรือ เสนทาง ที่ใกลกวา การใชเสนทางขับรถที่ดีที่สด ุ เปดแท็บ ตั้งคา และเลือก ขับรถ > การเลือกเสนทาง > เหมาะสม เสนทางขับรถที่ดีที่สุด จะรวมความไดเปรียบของทั้งเสนทางที่สั้นกวาและเร็วกวา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเพื่อใชหรือหลีกเลี่ยงการใชมอเตอรเวย ทางดวน หรือเรือ ขามฟาก © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


136 การเชื่อมตอ

การเชือ ่ มตอ โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกมากมายสําหรับการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต หรืออุปกรณเครื่อง อื่นหรือคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ โทรศัพทของคุณสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณใชโทรศัพทในเครือขาย GSM และ 3G คุณจะสามารถ เชื่อมตอขอมูลหลายจุดไดในเวลาเดียวกัน และจุดเชื่อมตอสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล รวมกันได ในเครือขาย 3G การเชื่อมตอขอมูลจะยังคงเปดใชงานอยูระหวางที่คุณใชสาย สนทนา คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ LAN แบบไรสาย สามารถทําไดทีละ ครั้ง แตสามารถใชแอปพลิเคชั่นไดหลายตัวในจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพียงจุดเดียว ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดชนิดตางๆ ของจุดเชื่อม ตอไดดังนี้ • •

จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) เพื่อสงและรับอีเมลและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับการเขาใช บริการที่คุณตองการ โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปน สมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต การตั้งคาเครือขาย เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > เครือขาย โทรศัพทของคุณสามารถสลับไปมาระหวางเครือขาย GSM และ UMTS ไดโดยอัตโนมัติ เครือ ขาย GSM จะแสดงดวย เครือขาย UMTS จะแสดงดวย เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 137 โหมดระบบ — เลือกเครือขายที่ตองการใช หากคุณเลือก โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบ เครือขาย GSM หรือ UMTS โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขน ึ้ อยูกับพารามิเตอรของเครือขายและขอ ตกลงในการใหบริการขามเครือขายระหวางผูใหบริการระบบไรสาย โปรดติดตอผูใหบริการ เครือขายของคุณเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมและคาใชจายบริการขามเครือขาย ตัวเลือกนี้ จะปรากฏขึน ้ เมื่อผูใหบริการระบบไรสายสนับสนุนเทานั้น ขอตกลงในการใหบริการขามเครือขายเปนขอตกลงระหวางผูใหบริการตั้งแตสองรายขึ้นไป สําหรับการอนุญาตใหผูใชของผูใหบริการรายหนึ่งใชบริการของผูใหบริการอีกรายหนึ่งได การเลือกระบบ — เลือก อัตโนมัติ เพื่อตั้งคาอุปกรณใหคนหาและเลือกเครือขายที่ใชงาน ได หรือ ดวยตนเอง เพื่อเลือกเครือขายจากรายการดวยตัวเอง หากการเชื่อมตอกับระบบ เครือขายที่เลือกไวเองสิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณ เลือกระบบอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับการโทรขามระบบกับระบบเครือ ขายหลักของคุณ แสดงขอมูลระบบ — กําหนดใหเครื่องแสดงขอมูล เมื่อใชในระบบเครือขายโทรศัพทที่ใช เทคโนโลยีแบบ Micro Cellular Network (MCN) และเพื่อใชงานการรับขอมูลโทรศัพท LAN ไรสาย โทรศัพทของคุณสามารถตรวจหาและเชื่อมตอกับเครือขายในพื้นที่แบบไรสาย (WLAN) การ ใช WLAN ทําใหคุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณที่มีการ สนับสนุน WLAN ที่ใชรวมกันได เกี่ยวกับ WLAN โทรศัพทของคุณสามารถตรวจจับและเชื่อมตอกับ WLAN ได ดวยการใช WLAN คุณสามารถ เชื่อมตอโทรศัพทกับอินเทอรเน็ตและอุปกรณที่รองรับการใชงานซึง่ รองรับ WLAN ในการใชการเชื่อมตอ WLAN คุณตองมีสิ่งตอไปนี้: • •

WLAN ตองใชไดในที่ตงั้ ของคุณ โทรศัพทของคุณตองเชื่อมตอกับ WLAN WLAN บางอยางจะไดรับการปองกัน และคุณ ตองมีคียการเขาใชจากผูใหบริการเพื่อเชื่อมตอ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


138 การเชื่อมตอ •

สรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับ WLAN ใชจุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคชั่นที่ตอง เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

การเชื่อมตอ WLAN เริ่มตนขึน ้ เมื่อคุณสรางการเชื่อมตอโดยใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN การเชื่อมตอ WLAN ที่ใชงานสิ้นสุด เมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมตอขอมูล คุณสามารถใช WLAN ระหวางการโทรหรือเมื่อเปดใชขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถเชื่อมตอ ไดกบ ั จุดเชื่อมตอ WLAN เดียวเทานั้นในแตละครั้ง แตแอปพลิเคชั่นหลายรายการสามารถใช จุดเชื่อมตอเดียวกันได หมายเหตุ: ในประเทศฝรัง่ เศส คุณไดรบ ั อนุญาตใหใชเฉพาะ WLAN ในอาคารเทานั้น คุณสมบัติตางๆ ที่ใช WLAN หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอใน ขณะใชคณ ุ สมบัติอื่น จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึน ้ และลดอายุการใชงาน ของแบตเตอรี่ โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติที่ใช WLAN ตอไปนี้: • • •

IEEE 802.11b/g มาตรฐาน ทํางานที่ความถี่ 2.4 GHz วิธีตรวจสอบสิทธิ์แบบ Wired equivalent privacy (WEP), Wi-Fi protected access (WPA/WPA2) และ 802.1x ฟงกชันเหลานี้สามารถใชไดหากรองรับโดยเครือขาย

ขอสําคัญ: ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใชไดเสมอ เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจาก การเขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรบ ั อนุญาตได เมื่อโทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลน คุณยังสามารถใช WLAN ได หากใชได ทั้งนี้ ตอง สอดคลองกับขอกําหนดดานความปลอดภัยที่ใชได เมื่อเริ่มตน และใชการเชื่อมตอ WLAN เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบแอดเดรส Media access control (MAC) ซึ่งระบุอุปกรณของคุณ ใหเปดตัวติดตอ และปอน *#62209526#

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 139 ตัวชวยสราง WLAN เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกับ LAN ไรสายและจัดการกับการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ หากการคนหาพบ WLAN ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) สําหรับการเชื่อมตอ และ เริ่มเว็บเบราเซอรโดยใช IAP นี้ ใหเลือกการเชื่อมตอและ เริ่มตนการเรียกดูเว็บ หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการรับรอง เครื่องจะใหคุณปอนรหัสผานที่เกี่ยวของ หาก ตองการเชื่อมตอกับเครือขายที่ถูกซอนไว คุณตองพิมพชื่อเครือขาย (Service Set Identifier, SSID) ที่ถูกตองกอน หากคุณมีเว็บเบราเซอรที่กําลังทํางานโดยใชการเชื่อมตอ WLAN ที่ใชงานอยูในปจจุบัน ใน การกลับไปยังเว็บเบราเซอร เลือก เรียกดูเว็บตอไป ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอที่ใชงานอยู เลือกการเชื่อมตอและ ตัดการเชื่อมตอ WLAN จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > ตัวเลือก เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: ตัวกรองเครือขาย WLAN — กรอง LAN ไรสาย (WLAN) ออกจากรายการเครือขายที่พบ เครือขายที่เลือกจะไมปรากฏขึ้นในครั้งตอไปที่แอปพลิเคชั่นคนหา WLAN รายละเอียด — ดูรายละเอียดของเครือขายที่แสดงในรายการ หากเลือกการเชื่อมตอที่ใช งานอยู รายละเอียดการเชื่อมตอจะแสดงขึน ้ โหมดการทํางาน โหมดการทํางานใน WLAN แบงออกเปนสองโหมด ดังนี้: โหมดโครงสรางพื้นฐานและโหมด เฉพาะกิจ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


140 การเชื่อมตอ การทํางานในโหมดโครงสรางพื้นฐานจะอนุญาตใหมีการสื่อสารสองชนิด: อุปกรณไรสาย เชื่อมตอเขาหากันโดยผานอุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออุปกรณไรสายเชื่อมตอเขา กับเครือขาย LAN แบบมีสายโดยผานอุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ โทรศัพทจะสามารถสงและรับขอมูลกับโทรศัพทอีก เครื่องหนึ่งไดโดยตรง การตั้งคา LAN ไรสาย เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > ตัวเลือก > การตั้งคา เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: แสดงความพรอม WLAN — เลือกวาจะแสดง หรือไม

เมื่อ LAN ไรสาย (WLAN) พรอมใชงาน

เคล็ดลับ: ในการเขาใชแอปพลิเคชั่นตัวชวย WLAN และดูตัวเลือกที่ใชได ใหเลือกไอคอน WLAN และในหนาตางปอปอัพ เลือกขอความที่ไฮไลตถัดจากไอคอน WLAN สแกนสําหรับเครือขาย — หากคุณตั้งคา แสดงความพรอม WLAN เปน ใช คุณสามารถ เลือกความถี่ในการใหอุปกรณคนหา WLAN ที่ใชงานไดและอัพเดตสัญลักษณนี้ ทดสอบเชื่อมตอเน็ต — เลือกวาคุณตองการใหอุปกรณทดสอบความสามารถในการเชื่อม ตออินเทอรเน็ตของ WLAN ที่เลือกโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตทุกครั้ง หรือไมตองมีการ ทดสอบการเชื่อมตอ หากคุณเลือก ใชงานโดยอัตโนมัติ หรืออนุญาตใหมีการทดสอบเมื่อ อุปกรณขอ และการทดสอบการเชื่อมตอดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอย จุดเชื่อมตอจะไดรับ การจัดเก็บที่ปลายทางอินเทอรเน็ต ้ สูง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาขั้นสูง ไมขอแนะนําใหคุณ หากตองการดูการตั้งคาขัน ้ สูงสําหรับ WLAN เปลี่ยนการตั้งคาขัน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 141 จุดเชื่อมตอ การสรางจุดเชื่อมตอใหม เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง คุณอาจไดรับคาที่ตองตั้งสําหรับจุดเชื่อมตอในรูปแบบของขอความจากผูใหบริการ ผูให บริการอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดใหกับโทรศัพทของคุณไวลวงหนาแลว และ คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไขหรือลบคาเหลานั้นได จุดเชื่อมตอ

1

เลือก

2

โทรศัพทจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอที่ใชได หลังการคนหา การเชื่อมตอที่มีอยูแลว จะปรากฏขึ้น และจุดเชื่อมตอใหมจะใชรวมกันกับการเชื่อมตอดังกลาวได หากคุณขาม ขั้นตอนนี้ เครื่องจะขอใหคุณเลือกวิธีการเชื่อมตอและระบุการตั้งคาที่จําเปน

หากตองการดูจด ุ เชื่อมตอที่จัดเก็บอยูในโทรศัพทของคุณ ใหเลือกกลุมจุดเชื่อมตอ กลุมจุด เชื่อมตอตางๆ มีดังนี้ จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต จุดเชื่อมตอขอความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมตอ WAP จุดเชื่อมตอที่ไมไดจําแนกประเภท ประเภทของกลุมจุดเชื่อมตอตางๆ จะแสดงดังนี้ จุดเชื่อมตอที่ไดรับการปองกัน จุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) การจัดการกลุมจุดเชื่อมตอ ในการหลีกเลี่ยงการเลือกจุดเชื่อมตอเดียวทุกครัง้ ที่เครื่องเชื่อมตอกับเครือขาย คุณ สามารถสรางกลุมที่มีจุดเชื่อมตอหลายจุดเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย และกําหนดลําดับการ ใชงานจุดเชื่อมตอเหลานั้น ตัวอยางเชน คุณสามารถเพิ่มจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


142 การเชื่อมตอ และจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตลงในกลุมจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต แลวใชกลุมดังกลาวใน การเรียกดูเว็บได หากคุณกําหนดใหความสําคัญของ WLAN เปนลําดับแรก โทรศัพทจะ เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตผาน WLAN ถามีใหเลือกใช และจะเชื่อมตอผานขอมูลแพคเก็ตแทน ถาไมมีใหเลือกใช เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง การสรางกลุมจุดเชื่อมตอใหม เลือก ตัวเลือก > จัดการ > ปลายทางใหม การเพิ่มจุดเชื่อมตอลงในกลุมจุดเชื่อมตอ เลือกกลุม และ ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม การคัดลอกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่มีอยูจากกลุมอื่น เลือกกลุม และไปยังจุดเชื่อมตอเพื่อทําการคัดลอก จากนั้นเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > คัด ลอกไปปลายทางอื่น การเปลีย ่ นลําดับความสําคัญของจุดเชื่อมตอภายในกลุม เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > เปลี่ยนความสําคัญ การตั้งคาจุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ และทําตามคํา แนะนํา การแกไขจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เลือกกลุมจุดเชื่อมตอและจุดเชื่อมตอที่มีเครื่องหมาย บริการของคุณ

ปฏิบัติตามคําแนะนําจากผูให

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: ชื่อจุดเชื่อมตอ — คุณสามารถขอรับชื่อจุดเชื่อมตอไดจากผูใหบริการของคุณ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 143 ชื่อผูใช — คุณอาจตองมีชื่อผูใชเพื่อทําการเชื่อมตอขอมูล และปกติแลวผูใหบริการของ คุณจะเปนผูใหชื่อผูใชนี้ แจงใหใสรหัสผาน — หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุกครั้งที่ล็อคเขาเซิรฟเวอร หรือ หากคุณไมตองการบันทึกรหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลือก ใช รหัสผาน — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอขอมูล ซึง่ โดยปกติจะไดรับจากผูให บริการของคุณ การตรวจสอบความถูกตอง — หากตองการสงรหัสผานที่มีการเขารหัสของคุณเสมอ ให เลือก รับรอง หากตองการสงรหัสผานที่มีการเขารหัสของคุณเมื่อทําได ใหเลือก ปกติ โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บหรือที่อยูของศูนยขอความมัลติมีเดีย ทั้งนี้ขน ึ้ อยูกับจุดเชื่อมตอที่ คุณตั้งคาอยู ใชจด ุ เชื่อมตอ — ตั้งใหเครื่องเชื่อมตอกับปลายทางโดยใชจุดเชื่อมตอนี้หลังการยืนยัน หรือโดยอัตโนมัติ การแกไขการตั้งคาจุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: ประเภทระบบเครือขาย — เลือกประเภทโปรโตคอลอินเทอรเน็ตเพื่อถายโอนขอมูลไปยัง เครื่องและจากเครื่อง การตั้งคาอื่นๆ ขึ้นอยูกับประเภทของเครือขายที่เลือก ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4 เทานั้น) — ปอนที่อยู IP ของโทรศัพทของคุณ ที่อยู DNS — ปอนที่อยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง หากผูใหบริการของคุณกําหนด ไว โปรดติดตอผูใ หบริการอินเทอรเน็ตของคุณเพื่อขอรับที่อยูเหลานี้ ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี่ — ปอนที่อยูของเซิรฟเวอรพร็อกซี่ หมายเลขพอรตพร็อกซี่ — ปอนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอรพร็อกซี่ การตั้งคาจุดเชื่อมตอ WLAN เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ และทําตามคํา แนะนํา © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


144 การเชื่อมตอ การแกไขจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) เลือกกลุมจุดเชื่อมตอและจุดเชื่อมตอที่มีเครื่องหมาย บริการ WLAN ของคุณ

ปฏิบัติตามคําแนะนําจากผูให

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ชื่อเครือขาย WLAN — เลือก ปอนดวยตนเอง หรือ คนหาเครือขาย หากคุณเลือกเครือ ขายที่มี โหมดเครือขาย WLAN และโหมดความปลอดภัย WLAN จะไดรับการกําหนดโดยการ ตัง้ คาของอุปกรณจด ุ เชื่อมตอ สถานะเครือขาย — กําหนดวาจะแสดงชื่อเครือขายหรือไม โหมดเครือขาย WLAN — เลือก เฉพาะกิจ เพื่อสรางเครือขายเฉพาะกิจ และใหอุปกรณ สงและรับขอมูลโดยตรง โดยไมจําเปนตองใชอุปกรณจุดเชื่อมตอ WLAN ในเครือขายเฉพาะ กิจ อุปกรณทุกเครื่องตองใชชื่อเครือขาย WLAN เหมือนกัน ความปลอดภัย WLAN — เลือกการเขารหัสที่ใช: WEP, 802.1x หรือ WPA/WPA2 (802.1x และ WPA/WPA2 ไมมีใหสําหรับเครือขายเฉพาะกิจ) หากคุณเลือก เครือขายแบบ เปด จะไมมีการใชการเขารหัส ฟงกชัน WEP, 802.1x และ WPA ใชไดตอเมื่อเครือขายรองรับ โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บของเพจเริ่มตน ใชจุดเชื่อมตอ — ตั้งใหเครื่องสรางการเชื่อมตอโดยใชจุดเชื่อมตอนี้โดยอัตโนมัติหรือ หลังการยืนยัน ตัวเลือกที่มใี หเลือกอาจแตกตางกัน การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ WEP กําหนดการตั้งคาความปลอดภัย WEP หากคุณเลือก WEP (Wired Equivalent Privacy) เปน โหมดความปลอดภัย WLAN 1 2

เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง เลือกกลุมจุดเชื่อมตอที่มีจุดเชื่อมตอ WLAN ที่ตองการ แลวเลือกจุดเชื่อมตอ คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคา WEP ขณะสรางจุดเชื่อมตอ WLAN ใหมได © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 145 3 4

เลือก ความปลอดภัย WLAN > WEP เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN และกําหนดคาดังนี้ คีย WEP ที่ใช — เลือกคีย WEP (Wired Equivalent Privacy) คุณสามารถสรางคีย WEP ไดถึงสี่ชุด คุณตองปอนการตั้งคาเดียวกันนี้บนอุปกรณจุดเชื่อมตอ WLAN ประเภทการตรวจสอบ — เลือก เปด หรือ แบงใช สําหรับประเภทการตรวจสอบ ระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณจุดเชื่อมตอ WLAN การตั้งคาคีย WEP — ปอน การเขารหัส WEP (ความยาวของคีย), รูปแบบคีย WEP (ASCII หรือ ฐานสิบหก) และ รหัสคีย WEP (ขอมูลคีย WEP ในรูปแบบที่เลือก)

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ 802.1x และ WPA/WPA2 กําหนดการตั้งคาความปลอดภัย 802.1x หรือ WPA/WPA2 หากคุณเลือกทั้งสองอยางเปน โหมดความปลอดภัย WLAN 1 2

3 4

เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง เปดกลุมจุดเชื่อมตอที่มีจุดเชื่อมตอ WLAN ที่ตองการ แลวเลือกจุดเชื่อมตอ คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคา 802.1x หรือ WPA/WPA2 ขณะสรางจุดเชื่อมตอ WLAN ใหมได เลือก ความปลอดภัย WLAN > WPA/WPA2 หรือ 802.1x เลือก ตั้งคาความปลอดภัย WLAN > WPA/WPA2 > EAP เพื่อใชปลั๊กอิน extensible authentication protocol (EAP) หรือ คียแบงใช เพื่อใชรหัสผาน คุณตอง ปอนรหัสผานเดียวกันนี้บนอุปกรณจด ุ เชื่อมตอ WLAN หากคุณเลือก EAP ใหกําหนดคา การตั้งคาปลั๊กอิน EAP ตามคําแนะนําจากผูใหบริการ ของคุณ การเชื่อมตอใน โหมด WPA2 เทานั้น สามารถใชไดกับอุปกรณที่เปดใชงาน WPA2 เทานั้น

ตัวเลือกที่มใี หเลือกอาจแตกตางกัน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


146 การเชื่อมตอ การตั้งคา WLAN ขั้นสูง 1 เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง 2 เปดกลุมจุดเชื่อมตอที่มีจุดเชื่อมตอ WLAN ที่ตองการ แลวเลือกจุดเชื่อมตอ WLAN คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคา WLAN ขัน ้ สูงขณะสรางจุดเชื่อมตอ WLAN ใหมได 3 เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาขั้นสูง และกําหนดคาดังนี้ การตั้งคา IPv4 — ปอนที่อยู IP ของโทรศัพท, ที่อยู IP ซับเน็ต, เกตเวยที่ตั้งไว และที่อยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง โปรดติดตอขอที่อยูดังกลาวไดจากผูใหบริการ อินเทอรเน็ต การตั้งคา IPv6 — กําหนดประเภทของที่อยู DNS สถานีเฉพาะกิจ (สําหรับ เฉพาะกิจ) — หากตองการปอนหมายเลขชองทาง (1-11) ดวย ตนเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด ที่อยูเซิรฟ  เวอรพร็อกซี่ — ปอนที่อยูของเซิรฟเวอรพร็อกซี่ หมายเลขพอรตพร็อกซี่ — ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่ ตัวเลือกที่มใี หเลือกอาจแตกตางกัน การดูการเชื่อมตอขอมูลที่ใชอยู เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ตัวจัดการเชื่อมตอ ในหนาจอเชื่อมตอขอมูลที่ใชอยู คุณสามารถดูการเชื่อมตอขอมูลของคุณได สายขอมูล การเชื่อมตอ GPRS การเชื่อมตอ WLAN การปดการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 147 การปดการเชื่อมตอที่เปดไวทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด การดูรายละเอียดของการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด การซิงโครไนซ ดวยแอปพลิเคชั่นซิงโครไนซ คุณสามารถซิงโครไนซบันทึก ขอความ เบราเซอรบุค มารค และรายชื่อกับแอปพลิเคชั่นตางๆ บนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดหรือบนอินเทอรเน็ต เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ซิงค คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาการซิงโครไนซในรูปแบบของขอความพิเศษจากผูใหบริการ รูปแบบการซิงโครไนซของคุณจะมีการตั้งคาที่จําเปนสําหรับการซิงโครไนซ เมื่อคุณเปด แอปพลิเคชั่น รูปแบบการซิงโครไนซที่ระบบตั้งไวหรือที่ใชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึน ้ การสรางรูปแบบการซิงโครไนซใหม เลือก ตัวเลือก > รูปแบบการซิงคใหม การกําหนดคุณสมบัติตางๆ ที่รวมอยูในรูปแบบการซิงโครไนซ เลือกรายการซิงโครไนซเพื่อรวมเขาไปในรูปแบบ หรือเพื่อลบออก การจัดการรูปแบบการซิงโครไนซ เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่ตองการ  มูล การซิงโครไนซขอ เลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


148 การเชื่อมตอ การเชื่อมตอ Bluetooth เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth ดวยการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถทําการเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณที่ใชงานรวม กันไดอื่นๆ เชน อุปกรณเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร ชุดหูฟง และชุดโทรศัพทในรถยนต คุณสามารถใชการเชื่อมตอนี้เพื่อสงขอมูลจากเครื่องของคุณ โอนยายไฟลจากเครื่องพีซท ี ี่ ใชรวมกันได และพิมพไฟลดวยเครื่องพิมพที่ใชรว มกันได เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth เนื่องจากอุปกรณที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สื่อสารโดยใชคลื่นวิทยุ จึงไมจําเปนตอง อยูในระยะที่มองเห็นโดยตรง อยางไรก็ตาม ควรมีระยะหางจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แมวาการเชื่อมตออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดัง ตอไปนี้: การเขาใชงานทั่วไป, การเขาใชงานเครือขาย, การควบคุม, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเน็ตเวิรกแบบ Dial-Up, การเขาใชงานซิม และ พอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด ตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ได หรือไม เมื่ออุปกรณถูกล็อค การเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไดรับอนุญาตเทานั้นจึงจะใชได คุณสมบัตท ิ ี่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช งานของแบตเตอรี่ การตั้งคา Bluetooth เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 149 Bluetooth — เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth การมองเห็นของโทรศัพท — ในการอนุญาตใหอุปกรณ Bluetooth อื่นมองเห็นเครื่อง ของคุณ เลือก เห็นไดทั้งหมด หากตองการตัง้ คาเวลาที่จะเปลี่ยนความสามารถในการมอง เห็นจากแสดงเปนซอนหลังผานชวงเวลาที่ระบุ เลือก ตั้งชวงเวลาการมองเห็น ในการ ซอนเครื่องของคุณไมใหเครื่องอื่นมองเห็น เลือก ซอน ชื่อของโทรศัพท — แกไขชื่ออุปกรณของคุณ ชื่อนี้จะเปนชื่อที่แสดงใหอุปกรณ Bluetooth อื่นเห็น โหมด SIM ระยะไกล — อนุญาตใหอุปกรณอื่น เชน อุปกรณเสริมชุดโทรศัพทในรถยนตที่ ใชรวมกันได สามารถใชซม ิ การดในเครื่องของคุณเชื่อมตอกับระบบเครือขาย เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth ขณะที่คุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth หากตองการควบคุมใหผอ ู ื่นพบเครือ ่ งของคุณ และเชื่อมตอกับเครื่องของคุณได ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของ โทรศัพท > ซอน การปดใชงานฟงกชัน Bluetooth จะไมสงผลกระทบตอฟงกชันอื่นๆ ใน เครื่องของคุณ อยาจับคูหรือยอมรับคําขอการเชื่อมตอจากอุปกรณที่คุณไมรูจัก เพื่อปองกันโทรศัพทของ คุณจากเนื้อหาที่เปนอันตราย การใชงานโทรศัพทในโหมดซอนเปนวิธีที่ปลอดภัยในการ หลีกเลี่ยงซอฟตแวรที่เปนอันตราย การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถเชื่อมตอ Bluetooth หลายรายการพรอมกันได ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอ เขากับชุดหูฟงที่ใชรวมกันได คุณยังคงสามารถถายโอนไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวม กันได 1 2

เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการที่คุณตองการสง ไปที่รายการ แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


150 การเชื่อมตอ อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ที่อยูภายในระยะสัญญาณจะแสดงขึน ้ ไอคอน อุปกรณมีดังตอไปนี้ คอมพิวเตอร โทรศัพท อุปกรณเสียงหรือวิดีโอ อุปกรณอื่นๆ 3 4

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลือก ยกเลิก เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ หากอุปกรณอื่นตองการจับคูกอนสงขอมูล คุณจะไดยินเสียง และขอใหปอนรหัส คุณ ตองปอนรหัสเดียวกันในทั้งสองอุปกรณ เมื่อสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะแสดงขึ้น

เคล็ดลับ: ขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณบางอยางอาจแสดงเพียงที่อยูเฉพาะ (ที่อยูของ อุปกรณ) ในการคนหาที่อยูเฉพาะของโทรศัพทของคุณ ในหนาจอหลัก ใหปอน*#2820# การจับคูอุปกรณ คุณสามารถจับคูอุปกรณของคุณกับอุปกรณที่ใชรวมกันได เพื่อใหทําการเชื่อมตอ Bluetooth ระหวางอุปกรณตางๆ ไดเร็วขึ้นในครั้งตอไป กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของ คุณเอง (ตัวเลข 1 ถึง 16 หลัก) และตกลงกับเจาของอุปกรณอื่นใหใชรหัสเดียวกัน อุปกรณ ที่ไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่โรงงานตั้งมาไว รหัสผานนี้จะใชเพียงครั้งเดียว เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth 1 2 3 4

เปดแท็บ อุปกรณที่จับคู เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม อุปกรณตางๆ ที่อยูภายในระยะครอบคลุมจะ ปรากฏขึ้น เลือกอุปกรณ ปอนรหัสผานบนอุปกรณทั้งสองเครื่อง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 151 ระบุอุปกรณที่จับคูใ นหนาจอคนหาอุปกรณ การเชื่อมตออุปกรณเสริมหลังจากการจับคู เลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ อุปกรณเสริมดานเสียงบางเครือ ่ งจะเชื่อม ตอกับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติหลังการจับคู การตั้งคาอุปกรณใหอยูในสถานะไดรับอนุญาต เลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่ไดรับ อนุญาตสามารถเกิดขึน ้ ไดโดยที่คุณไมทราบ ใชสถานะนี้กับอุปกรณของคุณเองเทานั้น เชน ระบุวา ชุดหูฟงหรือเครือ ่ งคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได หรืออุปกรณของบุคคลที่คุณไวใจ เปนอุปกรณที่ไดรับอนุญาติในหนาจออุปกรณที่จับคู การยกเลิกการจับคูกับอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > ลบ การยกเลิกการจับคูทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน ้ และเครื่องจะ ถามวาคุณตองการรับขอความนั้นหรือไม หากคุณยอมรับ จะปรากฏขึ้น และคุณจะได รับขอความที่เปนรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลนั้นในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่นขอ ความ ขอมูลที่ไดรับจะถูกจัดเก็บในหนวยความจําเครื่องโดยอัตโนมัติ ขอความที่ไดรับโดย ใชการเชื่อมตอ Bluetooth จะแสดงดวย การปดกั้นอุปกรณ คุณสามารถขัดขวางไมใหอุปกรณสรางการเชื่อมตอ Bluetooth มายังอุปกรณของคุณ เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


152 การเชื่อมตอ การปดกั้นอุปกรณ บนแท็บ อุปกรณที่จับคู ไปที่อุปกรณที่คุณตองการปดกั้น และเลือก ตัวเลือก > ปดกั้น การยกเลิกการปดกั้นอุปกรณ บนแท็บ อุปกรณที่ถูกปดกั้น ไปที่อุปกรณ และเลือก ตัวเลือก > ลบ การเลิกปดกั้นอุปกรณที่ถูกปดกั้นทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด หากคุณปฏิเสธคําขอการจับคูจากอุปกรณอื่น อุปกรณจะถามวาคุณตองการปดกั้นคําขอการ เชื่อมตอทั้งหมดในอนาคตจากอุปกรณนี้หรือไม หากคุณตอบรับคําถาม อุปกรณนั้นจะถูก เพิ่มลงในรายการอุปกรณที่ถูกปดกั้น โหมดซิมระยะไกล โหมดซิมระยะไกลชวยใหคุณสามารถใชอุปกรณเสริมชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได กอนที่จะเปดใชงานโหมดซิมระยะไกล ตองมีการจับคูอุปกรณทั้งสองเครื่อง และเริ่มตน การจับคูจากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง ขณะจับคู ใหใชรหัสผาน 16 หลัก และตั้งคาอุปกรณอีก เครื่องหนึ่งใหอยูในสถานะไดรับอนุญาต เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth การเปดใชงานโหมดซิมระยะไกล 1 เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก Bluetooth 2 เปดใชงานโหมดซิมระยะไกลในเครือ ่ งของคุณ เลือก โหมด SIM ระยะไกล 3 เปดใชงานโหมดซิมระยะไกลในอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง เมื่อเปดใชงานโหมดซิมระยะไกลแลว โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏขึน ้ ในหนาจอหลัก เครื่องจะปดการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย และคุณจะไมสามารถใชบริการซิมการด หรือใช คุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขายเซลลูลารได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 153 เมื่อโทรศัพทของคุณอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะทําไดแคเพียงโทรออกหรือรับสายโดย ใชอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอเทานั้น เครื่องของคุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินซึ่ง กําหนดไวในเครื่องไดเทานั้น การเลิกใชงานโหมดซิมระยะไกล กดปุมเปด/ปด และเลือก ออกจากโหมดซิมทางไกล การถายโอนขอมูลโดยใชสายเคเบิล USB เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > USB

การเลือกโหมด USB ทุกครั้งที่มีการเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกันได เลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


154 การเชื่อมตอ ถาตัวเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ ไมทํางาน หรือคุณตองการที่จะเปลี่ยนโหมด USB ขณะกําลัง เชื่อมตอ เลือก โหมดการเชื่อมตอ USB และจากตัวเลือกตอไปนี้ PC Suite — ใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ของ Nokia PC เชน Nokia Ovi Suite หรือ Nokia Software Updater อุปกรณจัดเก็บขอมูล — โอนยายขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณและเครื่องพีซีที่ใชงาน รวมกันได ถายโอนภาพ — พิมพภาพโดยใชเครื่องพิมพท่ใี ชรวมกันได ถายโอนสือ ่ — ซิงโครไนซเพลงดวย Nokia Music หรือ Windows Media Player การเชื่อมตอเครื่องพีซี คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกับ เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยายไฟลและ ภาพระหวางโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เปนตน หากตองการใช Ovi Suite ดวยโหมดการเชื่อมตอ USB ใหเลือก โหมด PC Suite หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite โปรดดูขอบเขตการสนับสนุนที่ www.ovi.com การตั้งคาการจัดการ เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการจัดการ ในการตั้งเวลาออนไลนสําหรับการเชื่อมตอสายขอมูล เลือก สายขอมูล การตั้งคาสาย ขอมูลจะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอสายขอมูล GSM การตั้งคา SIP การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) มีความจําเปนสําหรับบริการเสริมจากระบบ เครือขายบางอยางที่ใช SIP คุณอาจไดรบ ั ขอมูลการตั้งคาในรูปแบบของขอความพิเศษจาก ผูใหบริการ คุณสามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตัง้ คาเหลานี้ไดในการตั้งคา SIP เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการจัดการ > การตั้งคา SIP © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การเชื่อมตอ 155 การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต และ อนุญาตใหโทรศัพทใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเทานั้น เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการจัดการ > การควบคุม APN การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอเทานั้น การเปดใชงานบริการหรือตั้งจุดเชื่อมตอที่อนุญาต เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม หากตองการแกไขการตั้งคา คุณจําเปนตองปอนรหัส PIN2 ของคุณ ซึ่งเปนรหัสที่ผใู หบริการ ของคุณใหไว การตั้งคาขอมูลแพคเก็ต เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการจัดการ > ขอมูลแพคเก็ต การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ตจะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแบบ แพคเก็ต การเปดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อใดก็ตามที่เครือขายพรอมใหบริการ เลือก การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อวาง ้ เชน การสงอีเมล หากไมมีเครือ หากการเชื่อมตอเปดอยูตลอด จะทํางานบางอยางไดเร็วขึน ขายครอบคลุม โทรศัพทจะพยายามเปดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเปนระยะ การเปดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อจําเปนเทานั้น เลือก การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อตองการ การทํางานบางอยางจําเปนตองเปดการเชื่อมตอกอน เชน ทุกครั้งที่คุณสงอีเมล

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


156 การเชื่อมตอ การใชงาน HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย UMTS เลือก เขาใชแพคเก็ตความเร็วสูง คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเขาถึง อินเทอรเน็ตผานการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตได การระบุจุดเชื่อมตอที่ตองการใชเมื่อคุณใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม เลือก จุดเชื่อมตอ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การแบงดูออนไลน 157

การแบงดูออนไลน เกี่ยวกับการแบงดูออนไลน > เลือก เมื่อใชการแบงดูออนไลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะสามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจากเครื่องโทรศัพทของคุณไปยังบริการการแบงดูออนไลนที่ใช รวมกันได เชน อัลบั้มและบล็อก นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูและสงความคิดเห็นลงใน ประกาศในบริการดังกลาว ตลอดจนดาวนโหลดเนื้อหาลงในโทรศัพท Nokia ที่ใชรวมกันได ของคุณ ประเภทเนื้อหาที่รองรับและความพรอมใชงานของบริการการแบงดูออนไลนอาจแตกตาง กันไป การสมัครขอรับบริการ > เลือก ในการสมัครบริการรวมมองออนไลน ใหไปที่เว็บไซตของผูใหบริการ และตรวจสอบวา โทรศัพท Nokia ของคุณใชงานรวมกันไดกับบริการนี้หรือไม สรางบัญชีตามคําแนะนําบน เว็บไซต คุณไดรับชื่อผูใชและรหัสผานที่จําเปนตอการตัง้ คาโทรศัพทของคุณสําหรับบัญชีนี้ 1 2 3

ในการเปดใชงานบริการ ใหเปดแอปพลิเคชั่นแบงดูออนไลนในโทรศัพทของคุณ เลือก บริการที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ทํางาน ยอมใหโทรศัพทสรางการเชื่อมตอเครือขาย หากเครื่องขอใหคุณปอนจุดเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต ใหเลือกจุดเชื่อมตอจากรายการ ลงชื่อเขาใชบัญชีของคุณตามคําแนะนําบนเว็บไซตของผูใหบริการ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


158 การแบงดูออนไลน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมใชงานและคาใชจายของบริการจากบริษัทภายนอก ตลอดจนคาบริการถายโอนขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่ เกี่ยวของ การจัดการบัญชีของคุณ หากคุณตองการดูบัญชีของคุณ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > บัญชีของฉัน หากตองการสรางบัญชีใหม เลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม หากตองการเปลี่ยนชื่อผูใชหรือรหัสผานสําหรับบัญชี เลือกบัญชีและ ตัวเลือก > เปด หากตองการตั้งบัญชีนี้เปนบัญชีเริ่มตนเมือ ่ มีการสงประกาศจากโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนที่ตั้งไว หากตองการลบบัญชีออก เลือกบัญชีและ ตัวเลือก > ลบ การสรางประกาศ เลือก

>

ในการประกาศไฟลสื่อในบริการ ใหไปที่บริการ และเลือก ตัวเลือก > อัพโหลดใหม ถา บริการรวมมองออนไลนมีชองสัญญาณสําหรับประกาศไฟล ใหเลือกชองสัญญาณที่ ตองการ ในการเพิ่มภาพ วิดีโอคลิป หรือคลิปเสียงในประกาศ เลือก ตัวเลือก > ใส ปอนชื่อเรื่องหรือคําอธิบายของประกาศ หากมี ในการเพิ่มแท็กในประกาศ ใหเลือก แท็ก: หากมี ในการเปดใชงานการประกาศขอมูลที่ตั้งที่อยูในไฟล ใหเลือก ที่ตั้ง: หากมี © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การแบงดูออนไลน 159

ในการสงประกาศไปยังบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > อัพโหลด โพสตไฟลจากคลังภาพ คุณสามารถโพสตไฟลของคุณจาก คลังภาพ ไปยังบริการการใชรวมกันแบบออนไลน 1 2 3 4

> และไฟลที่คุณตองการโพสต เลือก เลือก ตัวเลือก > สง > อัพโหลด เลือกบัญชีที่ตองการ แกไขการโพสตตามตองการ เลือก ตัวเลือก > อัพโหลด

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


160 ศูนยวิดีโอ Nokia

ศูนยวิดีโอ Nokia ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถดาวนโหลดและสตรีม วิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโออินเทอรเน็ตที่ใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอขอมูล แพคเก็ตหรือ WLAN นอกจากนี้ คุณสามารถถายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซท ี ี่ใชงานรวม กันไดไปที่โทรศัพทของคุณ และดูวิดโี อคลิปดังกลาวในศูนยวิดีโอ การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโออาจเกี่ยวของกับการสงขอมูล จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูล เกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล โทรศัพทของคุณอาจมีบริการที่กําหนดไวแลวลวงหนา ผูใหบริการอาจใหบริการเนื้อหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาในบริการหรือ จากผูใหบริการ การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป การเชื่อมตอกับบริการวิดีโอ > 1 เลือก 2 ในการเชื่อมตอกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก เพิ่มบริการใหม แลวเลือก บริการวิดีโอที่ตองการจากแคตตาล็อกบริการ การดูวิดีโอคลิป ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดโี อที่ติดตั้งไว ใหเลือก ลิงคขาววิดีโอ เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปนประเภทตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอ คลิป ใหเลือกประเภท ในการคนหาวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัวเลือกการคนหาอาจไมมีอยู ในบางบริการ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ศูนยวิดีโอ Nokia 161 วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรียกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบางไฟลตองดาวนโหลดลงใน โทรศัพทกอน ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด หากคุณออก จากแอปพลิเคชั่น การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอคลิปที่ ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในวิดีโอของฉัน ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดูคลิปที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลือก > เลน ในขณะเลนวิดีโอคลิป หากตองการใชปุมควบคุมสําหรับการควบคุมตัวเครื่องเลน ใหแตะที่ หนาจอ ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง คําเตือน: การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยน ิ เสียงของคุณ ควรฟง เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ ดาวนโหลดตอ — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ ยกเลิกการดาวนโหลด — ยกเลิกการดาวนโหลด ดูตัวอยาง — แสดงตัวอยางคลิปวิดีโอ ตัวเลือกนี้จะสามารถใชงานได หากมีการบริการ สนับสนุน รายละเอียดลิงคขาว — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป รีเฟรชรายการ — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป เปดลิงคในเบราเซอร — เปดลิงคในเว็บเบราเซอร กําหนดเวลาดาวนโหลด ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลดอัตโนมัติสําหรับวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > กําหนดเวลาดาวนโหลด

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


162 ศูนยวิดีโอ Nokia ศูนยวิดีโอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหมทุกวันตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธีการ ดาวนโหลด ลิงคขาววิดีโอ > เลือก เนื้อหาของบริการวิดีโอที่ติดตั้งจะไดรบ ั การเผยแพรโดยใชลิงคขาว RSS ในการดูและจัดการ ลิงคขาวของคุณ เลือก ลิงคขาววิดีโอ เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ การสมัครลิงคขาว — ตรวจสอบการสมัครลิงคขาวปจจุบันของคุณ รายละเอียดลิงคขาว — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอ เพิ่มลิงคขาว — สมัครลิงคขาวใหม เลือก ผานสารบบวิดีโอ เพื่อเลือกลิงคขาวจากบริการ ในสารบบวิดีโอ รีเฟรชลิงคขาว — รีเฟรชเนื้อหาของลิงคขาวทั้งหมด จัดการบัญชีผูใช — จัดการตัวเลือกบัญชีผใู ชสําหรับลิงคขาวเฉพาะ ถามี หากตองการดูวิดีโอที่มีอยูในลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาวจากรายการ วิดีโอของฉัน วิดีโอของฉันเปนที่จัดเก็บวิดีโอคลิปทั้งหมดในแอปพลิเคชั่นศูนยวิดีโอ คุณสามารถแสดง รายการวิดีโอคลิปที่ดาวนโหลดและวิดีโอคลิปที่บันทึกดวยกลองโทรศัพทในหนาจอแยก จากกันได 1 2

ในการเปดโฟลเดอรและดูวิดโี อคลิป ใหเลือกโฟลเดอร ในขณะเลนวิดโี อคลิป หาก ตองการใชปุมควบคุมสําหรับการควบคุมเครื่องเลน ใหแตะที่หนาจอ ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ศูนยวิดีโอ Nokia 163 เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้: ดาวนโหลดตอ — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ ยกเลิกการดาวนโหลด — ยกเลิกการดาวนโหลด รายละเอียดวิดีโอ — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป คนหา — คนหาวิดีโอคลิป ปอนคําที่ใชคนหาที่ตรงกับชื่อของไฟล สถานะหนวยความจํา — ดูขนาดของหนวยความจําที่ใชไปแลวและหนวยความจําที่เหลือ อยู เรียงตาม — จัดเรียงวิดีโอคลิป เลือกประเภทที่ตองการ ยายและคัดลอก — ยายหรือคัดลอกวิดีโอคลิป เลือก คัดลอก หรือ ยาย และตําแหนงที่ ตองการ การโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร ถายโอนคลิปวิดีโอของคุณไปยังศูนยวิดีโอจากโทรศัพทโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใช รวมกันได ศูนยวิดีโอจะแสดงเฉพาะคลิปวิดโี อที่อยูใ นรูปแบบไฟลที่โทรศัพทของคุณ รองรับเทานั้น 1 2 3 4

หากตองการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพิวเตอรในฐานะอุปกรณหนวยความจําขนาด ใหญที่คุณสามารถถายโอนไฟลขอมูลได ใหเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ เลือกคลิปวิดีโอที่คุณตองการจะคัดลอกจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ถายโอนคลิปวิดีโอไปยัง E:\My Videos ในหนวยความจําขนาดใหญของอุปกรณคุณ คลิปวิดีโอที่ถายโอนแลวจะปรากฏอยูในโฟลเดอรวิดีโอของฉันในศูนยวิดีโอ ไฟลวิดีโอ ที่อยูในโฟลเดอรอื่นๆ ของโทรศัพทจะไมแสดงขึ้น

การตั้งคาศูนยวิดีโอ ในหนาจอหลักของศูนยวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


164 ศูนยวิดีโอ Nokia การเลือกบริการวิดีโอ — เลือกบริการวิดีโอที่คุณตองการใหแสดงในศูนยวิดีโอ คุณยัง สามารถเพิ่ม ลบ แกไข และดูรายละเอียดของบริการวิดีโอได คุณไมสามารถแกไขบริการ วิดีโอที่ตด ิ ตั้งไวกอนหนาแลวได การตั้งคาการเชื่อมตอ — หากตองการกําหนดปลายทางเครือขายที่ใชสําหรับการเชื่อม ตอกับเครือขาย เลือก การเชื่อมตอเครือขาย หากตองการเลือกการเชื่อมตอดวยตัวเอง ทุกครั้งที่ศูนยวิดีโอเปดการเชื่อมตอกับเครือขาย เลือก ถามทุกครั้ง ในการตั้งคาใหการเชื่อมตอ GPRS เปดหรือปด ใหเลือก ยืนยันใหใช GPRS ในการตั้งคาใหบริการขามเครือขายเปดหรือปด ใหเลือก ยืนยันขามแดน การควบคุมโดยผูปกครอง — ตั้งคาการจํากัดอายุใหกับวิดีโอ รหัสผานที่ใชคือรหัสเดียว กับรหัสล็อคของอุปกรณ รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 12345 ในบริการวิดีโอ ออนดีมานด จะมีการซอนวิดีโอที่มีขด ี จํากัดอายุเทากันหรือสูงกวาที่คุณตั้งไว หนวยความจําที่ตองการ — เลือกวาจะจัดเก็บวิดีโอที่ดาวนโหลดไวในหนวยความจํา โทรศัพทหรือในหนวยความจําขนาดใหญ ภาพยอ — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดูภาพขนาดยอในลิงคขาวทางวิดีโอ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


เว็บเบราเซอร 165

เว็บเบราเซอร คุณสามารถใชเว็บเบราเซอรเพื่อดูเพจที่ใชภาษา HTML (Hypertext markup language) บน เว็บไดอยางที่ออกแบบมาแตแรก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทั้งนี้ คุณยังสามารถ เรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบขึน ้ เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ และใชภาษา XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา WML (Wireless Markup Language) > และ หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไมสามารถอานออกขณะที่กําลังเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เพจ > การเขารหัสที่ตั้งไว และการเขารหัสที่เกี่ยวของ ในการเรียกดูเว็บ คุณจําเปนตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอน เคล็ดลับ: หากตองการเปดเบราเซอร ใหเลือกปุมสื่อ (

) เพื่อเปดแถบสื่อ และเลือก

การเรียกดูเว็บ คุณสามารถเรียกดูเว็บเพจตางๆ ไดดวยแอปพลิเคชั่นเบราเซอร เลือก

>

การไปที่เว็บเพจ จากแถบเครื่องมือ ใหเลือก

ไปยังที่อยูเว็บ และปอนที่อยูเว็บ

การออกจากโหมดเต็มหนาจอเพื่อดูปุมควบคุม เลือกไอคอนลูกศรที่มุมขวาลาง ตามคาเริ่มตน เบราเซอรจะเขาสูโหมดเต็มหนาจอหลังผาน ไป 2-3 วินาที บางเว็บเพจอาจมีสื่อ เชน วิดีโอคลิป ที่จําเปนตองใชหนวยความจําปริมาณมากในการดู หากไมมีพื้นที่หนวยความจําเหลือระหวางกําลังโหลดเว็บเพจดังกลาว จะไมแสดงวิดีโอ คลิปในเพจนั้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


166 เว็บเบราเซอร การปดใชงานกราฟกเพื่อประหยัดหนวยความจําและเพิ่มความเร็วการดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เพจ > โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น การรีเฟรชเนื้อหาของเว็บเพจ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > โหลดซ้ํา การดูภาพตัวอยางของเว็บเพจทีค ่ ุณเขาเยี่ยมชม ้ เลือก กลับ รายการของเว็บเพจที่คุณเขาเยีย ่ มชมระหวางการเรียกขอมูลปจจุบันจะเปดขึน มา ตัวเลือกนี้จะมีใหเลือกเมื่อมีการเปดใชงาน รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร การปดกั้นหรืออนุญาตการเปดหลายหนาตางโดยอัตโนมัติ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > ปดกั้นปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ การขยายหรือยอเว็บเพจ หากตองการขยาย ใหแตะสองครั้งที่หนาจอ หากตองการยอ ใหแตะสองครั้งที่หนาจออีก เคล็ดลับ: ในการยอเบราเซอรไปอยูในพื้นหลังโดยไมออกจากแอปพลิเคชั่นหรือตัดการ เชื่อมตอ ใหกดปุมวางสายหนึ่งครั้ง แถบเครื่องมือเบราเซอร แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยใหคุณสามารถเลือกฟงกชันที่ใชบอยของเบราเซอรได จากแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ขยายแถบเครื่องมือ — ขยายแถบเครื่องมือเพื่อเขาใชฟงกชันบนแถบเครื่องมือเพิ่ม เติม ไปยังที่อยูเว็บ — ปอนที่อยูเว็บใหม แสดงยอ/ขยาย — ยอหรือขยายเว็บเพจ หากตองการใชแถบเครื่องมือที่ขยายเพิ่ม เลือก เลือกตอไปนี้:

ขยายแถบเครื่องมือ และเลือกจากตัว © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


เว็บเบราเซอร 167 ไปลิงคขาว — ดูการสมัครรับบริการลิงคขาวปจจุบันของคุณ ภาพเต็มจอ — สลับไปเปนภาพเต็มจอ สมัครฟด — ดูรายการลิงคขาวทางเว็บที่มีอยูบนเว็บเพจปจจุบัน และสมัครบริการลิงค ขาวทางเว็บ การตั้งคา — แกไขการตั้งคา เก็บบุคมารค — จัดเก็บเว็บเพจปจจุบน ั เปนบุคมารค โหลดซ้ํา — รีเฟรชเว็บเพจ ภาพรวม — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน โฮมเพจ — ไปยังโฮมเพจ (หากระบุไวในการตั้งคาแลว) บุคมารค — เปดหนาจอบุคมารค คนคําสําคัญ — คนหาในเว็บเพจปจจุบัน การสํารวจเพจ ขณะเรียกดูเว็บเพจขนาดใหญ คุณสามารถใชแผนที่ยอหรือภาพรวมเพจในการดูเพจแบบ รวดเร็ว เลือก

>

การดูภาพรวมของเพจ ขยายแถบเครื่องมือ 1 เลือก 2

เลือก

3 4

ขยับไปรอบๆ ภาพขนาดยอ โดยการลากขึน ้ ลง ซาย หรือขวา แตะสวนที่คุณตองการดู เว็บเพจจะเปดในสวนนั้น

ภาพรวม ภาพขนาดยอของเว็บเพจปจจุบันจะเปดขึ้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


168 เว็บเบราเซอร ลิงคขาวทางเว็บและบล็อก ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML บนเว็บเพจที่นํามาใชเพื่อแบงปน เชน หัวขอขาวหรือบล็อก ลาสุด บล็อกหรือเว็บล็อกคือบันทึกประจําวันบนเว็บ เปนเรื่องปกติที่จะพบลิงคขา วบนเว็บ และวิกิเพจ แอปพลิเคชั่นเว็บเบราเซอรจะตรวจหาวาเว็บเพจมีลิงคขาวทางเว็บหรือไมโดยอัตโนมัติ หากตองการสมัครขอรับลิงคขา วทางเว็บ ใหเลือกลิงคขาวนั้นและ ตัวเลือก > สมัครลิงค ขาว หากตองการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงคขาวนั้นและ ตัวเลือก > รีเฟรช คุณยัง สามารถอัพเดตลิงคขาวทางเว็บไดจากแถบรายชื่อ หากตองการกําหนดวิธีการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ลิงค ขาว Widget วิดเจ็ตจะชวยเพิ่มเนื้อหาใหกับโทรศัพทของคุณมากขึน ้ วิดเจ็ตเปนแอปพลิเคชั่นบนเว็บ ขนาดเล็กที่ดาวนโหลดได ทําหนาที่ในการสงมัลติมีเดีย ลิงคขาว และขอมูลอื่นๆ เชน รายงานสภาพอากาศ ไปยังโทรศัพทของคุณ วิดเจ็ตที่ติดตั้งแลวจะแสดงเปนแอปพลิเคชั่น แยกตางหากในโฟลเดอรแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดาวนโหลดวิดเจ็ตไดโดยใชแอปพลิเคชั่น ดาวนโหลด หรือดาวนโหลดจากเว็บ จุดเชื่อมตอที่ตั้งไวสําหรับวิดเจ็ตนั้นเหมือนกับจุดเชื่อมตอในเว็บเบราเซอร ขณะใชงานอยู บนพื้นหลัง วิดเจ็ตบางตัวอาจทําการอัพเดตขอมูลในโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ การใช Widget อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


เว็บเบราเซอร 169 การคนหาขอมูล การคนหาดวยคําสําคัญชวยใหคุณสามารถพบขอมูลที่คุณตองการจากเว็บเพจไดอยาง รวดเร็ว เลือก

>

การคนหาขอความภายในเว็บเพจปจจุบัน เลือก ตัวเลือก > คนหาคําหลัก ในการไปยังรายการที่ตรงกันกอนหนาหรือถัดไป จากแถบ เครื่องมือ ใหเลือก คนหาถัดไป หรือ คนหากอนหนา บุคมารค คุณสามารถเก็บเว็บเพจรายการโปรดไวในบุคมารคเพื่อใหเขาใชเว็บเพจนั้นไดทันที เลือก

>

การเขาใชบุคมารค 1 หากคุณใชเพจอื่นนอกเหนือจากบุคมารคเปนโฮมเพจของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ไป ที่ > บุคมารค 2 เลือกที่อยูเว็บจากรายการหรือจากชุดบุคมารคในโฟลเดอร เพจที่เยี่ยมชมลาสุด การจัดเก็บเว็บเพจปจจุบันเปนบุคมารค ขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > จัดเก็บเปนบุคมารค การแกไข หรือลบบุคมารค เลือก ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค การสงหรือเพิ่มบุคมารค หรือการตั้งคาเว็บเพจที่จัดเก็บไวในบุคมารคเปนโฮมเพจ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกบุคมารค จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


170 เว็บเบราเซอร เพิ่มบุคมารค — เพิ่มบุคมารคใหม ไปยังที่อยูเว็บ — ปอนที่อยูเว็บใหม ลบ — ลบบุคมารค การลบขอมูลในแคช การลางหนวยความจําแคชชวยใหคุณเก็บรักษาขอมูลไดอยางปลอดภัย ขอมูลหรือบริการที่ คุณเคยเขาถึงจะจัดเก็บอยูในหนวยความจําแคชของโทรศัพท ถาคุณเขาถึงหรือพยายาม เขาถึงขอมูลลับที่ตองใชรหัสผานแลว ใหลางแคชหลังการเรียกขอมูลทุกครั้ง เลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > แคช ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ ดวยการเชื่อมตอที่ปลอดภัยและใบรับรองความปลอดภัย คุณจึงสามารถเรียกดูอินเทอรเน็ต ไดอยางปลอดภัย ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวาการสงผานขอมูล ระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรนั้นถูกเขารหัสไว ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและ เซิรฟเวอรใหขอมูล (ที่ที่จัดเก็บขอมูลไว) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัย ของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล คุณอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการดาน ธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชเซิรฟเวอรจริง หรือในกรณีที่คุณ ไมมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผู ใหบริการ ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอระยะไกล และการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพื่อใหได ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึน ้ ดวย การมีใบรับรองเพียง อยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมาก © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


เว็บเบราเซอร 171 ขึน ้ ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับรอง มีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึน ้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูก ตอง กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ ขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูใน รายชื่อ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


172 การคนหา

การคนหา เกี่ยวกับการคนหา เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > การคนหา การคนหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหาผานทาง อินเทอรเน็ตไดหลายบริการ เพื่อคนหาเว็บไซตและภาพตางๆ ได เปนตน เนื้อหาและบริการ ที่มีใหอาจแตกตางกันไป การเริ่มการคนหา เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > การคนหา ในการคนหาเนื้อหาในเครื่องโทรศัพท ปอนคําที่ใชคนหาในชองคนหาหรือเรียกดูประเภท ของเนื้อหา ในขณะที่คุณปอนคําที่ใชคนหา จะมีการจัดผลการคนหาเปนประเภทตางๆ ผล การคนหาที่มีการเขาใชลาสุดจะปรากฏอยูทางดานบนของรายการผลการคนหา หากผลการ คนหาเหลานั้นตรงกับคําที่ใชคนหาของคุณ ในการคนหาเว็บเพจทางอินเทอรเน็ต เลือก คนหาอินเทอรเน็ต ผูใหบริการคนหา และปอน คําที่ใชคนหาของคุณในชองคนหา เครื่องจะตั้งผูใหบริการคนหาที่คุณเลือกเปนผูใหบริการ คนหาทางอินเทอรเน็ตเริ่มตนของคุณ หากมีการตั้งผูใหบริการคนหาเริ่มตนไวแลว เลือกผูใหบริการดังกลาวเพื่อเริ่มการคนหา หรือ เลือก บริการคนหาเพิ่มเติม เพื่อใชผูใหบริการคนหารายอื่น ในการเปลี่ยนผูใหบริการเริ่มตน เลือก ตัวเลือก > เลือกบริการ ในการเปลี่ยนการตั้งคาประเทศหรือภูมิภาคเพื่อคนหาผูใหบริการคนหาเพิ่มเติม เลือก ตัว เลือก > การตั้งคา > ประเทศหรือภูมิภาค

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แอปพลิเคชั่นอื่นๆ 173

แอปพลิเคชั่นอื่นๆ นาฬิกา ตั้งคาเวลาและวันที่ เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้ เวลา — ตั้งคาเวลา วันที่ — ตั้งคาวันที่ อัพเดตเวลาอัตโนมัติ — ตั้งคาเครือขายใหอัพเดตขอมูลเวลา วันที่ และเขตเวลาสําหรับ โทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) นาฬิกาปลุก เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา การตั้งปลุกครั้งใหม 1 เลือก ปลุกใหม 2 ตั้งเวลาปลุก 3 เลือก เตือนซ้ํา เพื่อตั้งวาจะใหมีการปลุกซ้ําหรือไมและเมื่อใด 4 เลือก เรียบรอย การดูการตั้งปลุกของคุณ กําหนดเวลาปลุก เลือก การปลุก

กําหนดเวลาปลุกซ้ํา

การลบการปลุก เลือก การปลุก ไปยังการปลุก และเลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


174 แอปพลิเคชั่นอื่นๆ การหยุดการปลุก เลือก หยุด หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน ้ เองและเริม ่ สงเสียง ปลุก การตั้งเตือนการเลือ ่ นปลุก เลือก เลื่อนปลุก กําหนดเวลาเลื่อนปลุก เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเลือ ่ นปลุก การเปลีย ่ นเสียงปลุก เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เสียงนาฬิกาปลุก เวลาโลก เวลาโลกทําใหคุณสามารถดูเวลาปจจุบันในที่ตงั้ ตางๆ ได เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา การดูเวลา เลือก เวลาโลก การเพิ่มที่ตั้งลงในรายการ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานที่ การตั้งที่ตั้งปจจุบันของคุณ ไปที่ที่ตั้ง และเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบัน เวลาในโทรศัพทของคุณจะ เปลี่ยนตามที่ตั้งที่เลือก ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูกตองและสอดคลองกับเขตเวลา

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แอปพลิเคชั่นอื่นๆ 175 ปฏิทิน ในการเปดปฏิทิน เลือก เมนู > ปฏิทิน หนาจอปฏิทิน เลือก เมนู > ปฏิทิน การสลับระหวางหนาจอปฏิทิน เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง > วัน, สัปดาห หรือ สิ่งที่ตองทํา เปลี่ยนแปลงวันแรกของสัปดาห หรือแกไขการตั้งคาเสียงเตือนปฏิทิน เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา วันเริ่มตนของสัปดาหเปนหนาจอที่จะปรากฏขึ้นเมือ ่ คุณเปด ปฏิทิน การไปยังวันที่ระบุ เลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่ แถบเครื่องมือปฏิทิน เลือก เมนู > ปฏิทิน จากแถบเครื่องมือปฏิทิน ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ แสดงถัดไป — เลือกมุมมองเดือน แสดงถัดไป — เลือกมุมมองสัปดาห แสดงถัดไป — เลือกมุมมองวัน แสดงถัดไป — เลือกมุมมองสิ่งที่ตองทํา การประชุมใหม — เพิ่มการเตือนการประชุมใหม บันทึกสิง ่ ที่ตองทําใหม — เพิ่มบันทึกสิ่งที่ตองทําใหม

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


176 แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ตัวจัดการไฟล เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปดไฟลในเครื่อง หรือในไดรฟภายนอก ที่ใชรวมกันได การคนหาและจัดเรียงไฟล เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล การคนหาไฟล เลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนขอความสําหรับคนหาที่ตรงกับชื่อของไฟล การยายและคัดลอกไฟลและโฟลเดอร เลือก ตัวเลือก > จัดวาง และตัวเลือกที่ตองการ การจัดเรียงไฟล เลือก ตัวเลือก > เรียงลําดับตาม และประเภทที่ตองการ การฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญ 1 เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล 2 เลือก ตัวเลือก > ฟอรแมตความจําขนาดใหญ หามฟอรแมตหนวยความจําขนาด ใหญดวยซอฟตแวรของ PC เพราะอาจจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง เมื่อมีการฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญใหม ขอมูลทั้งหมดในหนวยความจําจะถูกลบ อยางถาวร ควรสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมตหนวยความขนาด ใหญ คุณสามารถใชโปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร ที่ใชรวมกันได เทคโนโลยีการจัดการสิทธิแ ์ บบดิจิตอล (DRM) อาจปองกันการเรียกคืนขอมูล สํารองบางอยาง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRM ที่ใชสําหรับเนื้อหา โปรดติดตอผูให บริการของคุณ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แอปพลิเคชั่นอื่นๆ 177 การฟอรแมตไมสามารถรับประกันไดวาขอมูลที่เปนความลับทุกอยางที่อยูในหนวยความจํา ขนาดใหญของเครื่องจะหายไปอยางถาวร การฟอรแมตแบบมาตรฐานเปนเพียงแคการ กําหนดใหพื้นที่ที่ถูกฟอรแมตเปนพื้นที่วางที่สามารถใชงานได และลบที่อยูในการคนหา ไฟลเหลานั้นอีกครั้ง การกูขอมูลที่ถูกฟอรแมตหรือแมแตขอมูลที่ถูกเขียนทับอาจยังทําได โดยใชเครื่องมือและซอฟตแวรกูขอมูลแบบพิเศษ Quickoffice เกี่ยวกับ Quickoffice เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > Quickoffice Quickoffice ประกอบดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร Microsoft Word, Quicksheet สําหรับการดูแผนงาน Microsoft Excel, Quickpoint สําหรับการนําเสนองานของ Microsoft PowerPoint และ Quickmanager สําหรับการซือ ้ ซอฟตแวร คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office 2000, XP, 2003 และ 2007 (รูปแบบไฟล DOC, XLS และ PPT) ดวย Quickoffice หากคุณมีรุนตัวแกไขของ Quickoffice คุณยังสามารถแกไขไฟลไดอีกดวย แตไมไดสนับสนุนรูปแบบหรือคุณสมบัติของไฟลทั้งหมด การทํางานกับไฟล เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > Quickoffice หากตองการเปดไฟล ใหเลือกไฟลจากรายการ หากตองการจัดเรียงไฟลตามประเภท ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม หากตองการดูรายละเอียดของไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด รายละเอียดจะรวม ถึงชื่อ ขนาด และที่ตั้งของไฟล รวมทั้งเวลาและวันที่ที่มีการแกไขไฟลครั้งลาสุด ในการสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง และวิธีการสง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


178 แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น เกี่ยวกับตัวจัดการแอปพลิเคชั่น เลือก เมนู > การตั้งคา และ จัดการแอปฯ ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวรที่ตด ิ ตั้งลงในเครื่องได คุณสามารถ ดูรายละเอียดของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งแลว ลบแอปพลิเคชั่น และระบุการตั้งคาการติดตัง้ ได คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรประเภทตางๆ ไดดังตอไปนี้ • • •

แอปพลิเคชั่น JME ที่ใชเทคโนโลยี Java™ สําหรับไฟลนามสกุล .jad หรือ .jar แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ที่มี นามสกุล .sis หรือ .sisx อุปกรณขนาดเล็กที่มีนามสกุล .wgz

ติดตั้งเฉพาะซอฟตแวรที่ใชงานรวมกันกับโทรศัพทของคุณได การติดตั้งแอปพลิเคชั่น คุณสามารถโอนยายชุดการติดตัง้ จากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได รวมทั้งดาวนโหลด ชุดการติดตั้งจากเว็บ หรือรับชุดการติดตั้งในรูปแบบของขอความมัลติมีเดีย เชน สิ่งที่แนบ มากับอีเมล หรือใชวิธีเชื่อมตออื่นๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถใชตัวชวยติดตัง้ แอปพลิเคชั่นของ Nokia ใน Nokia Ovi Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิ เคชั่นใหกับโทรศัพทของคุณ ไอคอนตางๆ ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นมีความหมายดังนี้ SIS หรือแอปพลิเคชั่น SISX แอปพลิเคชั่น Java

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แอปพลิเคชั่นอื่นๆ 179 อุปกรณขนาดเล็ก แอปพลิเคชั่นที่ตด ิ ตั้งในหนวยความจําสํารอง ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจได เทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java Verified™ กอนจะติดตั้ง โปรดสังเกตวา: •

ในการดูประเภท หมายเลขรุน ผูจัดจําหนาย หรือผูผลิตของแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัว เลือก > ดูรายละเอียด ในการดูรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ราย ละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด ควบคุมการใชใบรับรองดิจิตอลในตัวจัดการ ใบรับรอง หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือซอมแซมแอปพลิเคชั่นที่มีอยูแลว คุณจะสามารถ เรียกคืนแอปพลิเคชั่นเดิมไดก็ตอเมื่อคุณมีไฟลติดตั้งตัวเดิมหรือไฟลสํารองตัวเต็มของ ชุดซอฟตแวรที่ไดลบทิ้งไป ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่นเดิม ใหลบแอปพลิเคชั่น ปจจุบันออก และติดตั้งแอปพลิเคชั่นอีกครั้งจากไฟลติดตัง้ ตัวเดิมหรือไฟลสํารอง ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java จําเปนตองมีไฟล JAR หากไมมีไฟลนี้ เครื่องจะขอให คุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอไวใหกับแอปพลิเคชั่น เครื่องจะขอใหคุณ เลือกกอน

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ใหทําดังนี้ 1 2

ในการหาไฟลติดตั้ง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ จัดการแอปฯ หรืออีกทางหนึ่ง คนหาไฟลติดตั้งโดยใชตวั จัดการไฟล หรือเลือก ขอความ > ถาดเขา และเปด ขอความที่มีไฟลติดตั้ง ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง ในแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ใหเลือก ไฟลติดตั้งเพื่อเริ่มดําเนินการติดตั้ง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


180 แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ระหวางติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาของการติดตั้ง ถาคุณติด ตั้งแอปพลิเคชั่นโดยไมมีลายเซ็นหรือใบรับรองดิจิตอล โทรศัพทจะแสดงคําเตือน ดําเนินการติดตัง้ ตอไป ถาคุณแนใจในที่มาและเนื้อหาของแอปพลิเคชั่น ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิเคชั่นนั้นในเมนู แลวเลือกแอปพลิ เคชั่น ถาแอปพลิเคชั่นไมมีโฟลเดอรที่กําหนดไว มันจะทําการติดตั้งในโฟลเดอร แอปฯ ที่ ติดตั้งแลว ในเมนูหลัก เพื่อดูวาชุดซอฟตแวรตัวไหนถูกติดตั้งหรือถูกลบไปเมื่อไหร ใหเลือก ตัวเลือก > ดูบน ั ทึก ขอสําคัญ: โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเทานั้น การ มีแอปพลิเคชั่นที่มีคุณสมบัติแอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพ และการทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในหนวยความจําสํารองแลว ไฟลติดตั้ง (.sis, .sisx) จะ ยังอยูในหนวยความจําโทรศัพท ไฟลดังกลาวอาจใชหนวยความจําขนาดใหญ และทําให คุณไมสามารถจัดเก็บไฟลอื่นๆ ได เพื่อใหเหลือหนวยความจําเพียงพอ ใหใช Nokia Ovi Suite สํารองไฟลติดตัง้ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได จากนั้นใหใชตวั จัดการไฟล ลบไฟลติดตั้งจากหนวยความจําโทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบ ขอความดังกลาวออกจากถาดเขา การลบแอปพลิเคชั่น คุณสามารถลบแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว เพื่อเพิ่มหนวยความจําที่มีอยู เปนตน เลือก เมนู > การตั้งคา 1 2 3

เลือก จัดการแอปฯ เลือก แอปฯ ที่ติดตั้งแลว > ตัวเลือก > ถอนติดตั้ง เลือก ใช

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แอปพลิเคชั่นอื่นๆ 181 หากคุณลบแอปพลิเคชั่น คุณจะสามารถติดตัง้ แอปพลิเคชั่นนั้นใหมได ก็ตอเมื่อคุณมีชุด ซอฟตแวรเดิมหรือไฟลสํารองตัวเต็มของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุด ซอฟตแวรออก คุณอาจไมสามารถเปดเอกสารที่สรางดวยซอฟตแวรนั้นไดอีกตอไป หากชุดซอฟตแวรอื่นตองพึ่งพาชุดซอฟตแวรที่คุณลบออก ชุดซอฟตแวรอีกชุดนั้นอาจหยุด ทํางาน โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง การตั้งคาตัวจัดการแอปพลิเคชั่น เลือก เมนู > การตั้งคา และ จัดการแอปฯ เลือก การตั้งคาการติดตั้ง และเลือกจากรายการตอไปนี้ การติดตั้งซอฟตแวร — อนุญาตหรือปฏิเสธการติดตัง้ ซอฟตแวร Symbian ที่ไมมีลายเซ็น ดิจิตอลที่ไดรับการรับรอง ตรวจใบรับรองออนไลน — ตรวจสอบใบรับรองออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ที่อยูเว็บที่ตั้งไว — ตั้งคาที่อยูเว็บเริ่มตนที่ใชในการตรวจสอบใบรับรองออนไลน การอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ เลือก เมนู > แอปพลิฯ > อัพเดต SW ดวยการอัพเดตซอฟตแวร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะสามารถตรวจสอบวามี การอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณของคุณหรือไม และดาวนโหลด ขอมูลดังกลาวมายังอุปกรณของคุณ การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก ระบบเครือขาย) ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับ เครื่องชารจกอนเริ่มอัพเดต

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


182 แอปพลิเคชั่นอื่นๆ คําเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทร ออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูล ไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต หลังจากการอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณของคุณโดยใชการอัพเดต ซอฟตแวร คําแนะนําที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นที่มีการอัพเดตในคูมือผูใชหรือวิธีใชอาจ ไมใชขอมูลลาสุด ในการนําเครือ ่ งหมายการอัพเดตที่คุณ ในการดาวนโหลดการอัพเดตที่ใชงานได เลือก ไมตองการดาวนโหลดออก ใหเลือกการอัพเดตจากรายการ ในการดูขอมูลการอัพเดต ใหเลือกการอัพเดตและ ในการดูสถานะของการอัพเดตที่ผานมา ใหเลือก เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ อัพเดตผานทางพีซี — อัพเดตอุปกรณของคุณโดยใชพีซี ตัวเลือกนี้จะแทนที่ตัวเลือก เริ่มการอัพเดต เมื่อมีการอัพเดตที่สามารถใชไดโดยการใชแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC เทานั้น ดูประวัติการอัพเดต — ดูสถานะของการอัพเดตที่ผานมา การตั้งคา — เปลี่ยนการตั้งคา ไดแก จุดเชื่อมตอคาเริม ่ ตนที่ใชสําหรับดาวนโหลดการ อัพเดต ปฏิเสธสิทธิ์ — ดูขอตกลงการอนุญาตใชงานของ Nokia RealPlayer คุณสามารถใช RealPlayer เพื่อเลนวิดีโอคลิปหรือสตรีมไฟลสื่อแบบ OTA ไดโดยไมตองจัด เก็บไฟลไวในโทรศัพทกอน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แอปพลิเคชั่นอื่นๆ 183 อยางไรก็ตาม RealPlayer อาจไมสามารถรองรับไฟลไดทุกรูปแบบ หรือทุกรูปแบบยอยของ ไฟลนั้นๆ เลือก เมนู > แอปพลิฯ > RealPlayer แถบเครื่องมือ RealPlayer เลือก เมนู > แอปพลิฯ > RealPlayer เมื่ออยูในหนาจอวิดีโอคลิป ลิงคการสตรีม และรายการที่เพิ่งเลน อาจมีไอคอนแถบเครื่อง ตอไปนี้ปรากฏขึ้น สง — สงวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม เลน — เลนวิดีโอคลิปหรือสตรีมวิดีโอ ลบ — ลบวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม ลบ — ลบไฟลออกจากรายการที่เพิ่งเลน การเลนวิดีโอคลิป เลือก เมนู > แอปพลิฯ > RealPlayer การเลนวิดีโอคลิป เลือก วิดีโอคลิป และเลือกวิดีโอคลิป การแสดงรายการไฟลที่เลนลาสุด ในมุมมองหลัก เลือก รายการที่เพิ่งเลน ไปที่วิดีโอคลิป และเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ ใชคลิปวิดีโอ — กําหนดวิดีโอคลิปใหกับรายชื่อหรือตั้งเปนเสียงเรียกเขา เลือก/ไมเลือก — เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ เพื่อสงหรือลบหลายรายการพรอม กัน © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


184 แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ดูรายละเอียด — ดูรายละเอียด เชน รูปแบบ ความละเอียด และระยะเวลา การตั้งคา — แกไขการตั้งคาสําหรับการเลนและการสตรีมวิดีโอ สตรีมเนื้อหาผาน over the air เลือก เมนู > แอปพลิฯ > RealPlayer การสตรีมเนื้อหาโดยวิธี OTA เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย เลือก ลิงคการสตรีม และ เลือกลิงค คุณยังสามารถรับลิงคการสตรีมในรูปแบบขอความตัวอักษรหรือขอความ มัลติมีเดีย หรือเปดลิงคบนเว็บเพจได กอนเริ่มการสตรีมเนื้อหา เครื่องของคุณเชื่อมตอกับไซตและเริม ่ โหลดเนื้อหา เนื้อหาไมได รับการบันทึกลงในโทรศัพท ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะลิงค RTSP อยางไรก็ตาม RealPlayer สามารถเลน ไฟล RAM ไดหากคุณเปดลิงค HTTP ไปยังไฟลนั้นในเบราเซอร เครื่องบันทึก คุณสามารถใชเครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงและการสนทนาทางโทรศัพทได นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงคลิปเสียงใหกับเพื่อนของคุณได เลือก เมนู > เพลง > เครื่องบันทึก การบันทึกคลิปเสียง เลือก การหยุดการบันทึกคลิปเสียง เลือก การฟงคลิปเสียง เลือก © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


แอปพลิเคชั่นอื่นๆ 185 การสงคลิปเสียงเปนขอความ เลือก ตัวเลือก > สง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท เปดเครือ ่ งบันทึกในระหวางใชสายสนทนา และเลือก ชวงเวลาที่แนนอนขณะบันทึกเสียง

ทั้งสองฝายจะไดยินเสียงเตือนใน

การเลือกคุณภาพการบันทึกหรือตําแหนงที่ตองการจัดเก็บคลิปเสียง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS อยู การเขียนบันทึก 1 เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > บันทึก 2 เลือก ตัวเลือก > บันทึกใหม 3 ปอนขอความลงในชองบันทึก 4 เลือก การคํานวณ 1 เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > คิดเลข 2 ปอนตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ 3 4 5

เลือกวิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบ ปอนตัวเลขชุดที่สองของการคํานวณ เลือก =

เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการคํานวณแบบงายๆ เทานั้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


186 แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ตัวแปลงคา ดวยตัวแปลงคานี้ คุณสามารถแปลงหนวยวัดจากหนวยหนึ่งเปนอีกหนวยหนึ่งได ตัวแปลงคามีขอจํากัดดานความแมนยําและอาจเกิดขอผิดพลาดในการปดเศษได เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวแปลงคา

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การตั้งคา 187

การตั้งคา ผูใหบริการของคุณอาจทําการตั้งคาบางอยางลวงหนาใหกับโทรศัพทแลว และคุณอาจไม สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเหลานี้ได การตั้งคาโทรศัพท การตั้งคาวันที่และเวลา เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > วันที่และเวลา เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: เวลา — ปอนเวลาปจจุบัน เขตเวลา — เลือกตําแหนงที่คุณอยู วันที่ — ปอนวันที่ปจจุบัน รูปแบบวันที่ — เลือกรูปแบบวันที่ ตัวแบงวัน — เลือกสัญลักษณที่คั่นระหวางวัน เดือน และป รูปแบบเวลา — เลือกรูปแบบเวลา ตัวแบงเวลา — เลือกสัญลักษณที่คั่นระหวางชั่วโมงและนาที ชนิดนาฬิกา — เลือกประเภทนาฬิกา เสียงนาฬิกาปลุก — เลือกแบบเสียงสําหรับนาฬิกาปลุก เวลาเลือ ่ นปลุก — ปรับเวลาเลื่อนปลุก วันทํางาน — เลือกวันทํางานของคุณ จากนั้นคุณสามารถจะตัง้ เวลาใหปลุกเฉพาะในตอน เชาของวันทํางานได เปนตน อัพเดตเวลาอัตโนมัติ — ตั้งคาโทรศัพทใหอัพเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ อาจไมมีบริการเสริมจากระบบเครือขายนี้ในบางเครือขาย การตั้งคาภาษา เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ภาษา © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


188 การตั้งคา การเปลีย ่ นภาษาของโทรศัพท เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง การเปลีย ่ นภาษาที่ใชเขียน เลือก ภาษาที่ใชเขียน การเปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เลือก ตัวชวยสะกดคํา การตั้งคาจอแสดงผล เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จอภาพ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: ตัวตรวจจับแสง — ปรับความไวของเซนเซอรแสงในอุปกรณของคุณ เซนเซอรแสงจะเปด ไฟเมื่อคุณอยูในที่ที่มีแสงสลัว และปดไฟเมื่ออยูในที่ที่สวาง ขนาดแบบอักษร — เลือกขนาดขอความและไอคอนบนหนาจอ โลโกหรือขอความตอนรับ — เลือกวาคุณตองการใหแสดงบันทึกหรือภาพเมือ ่ คุณเปด เครื่องหรือไม เวลาแสงสวาง — ตั้งระยะเวลาที่ใหไฟเปดอยูเมื่อคุณหยุดใชเครื่อง เสียงสัง ่ งาน การเปดใชงานคําสั่งเสียง กดปุมโทรออกคางไวในหนาจอหลัก แลวพูดคําสั่ง คําสั่งเสียงเปนชื่อของแอปพลิเคชั่นหรือ รูปแบบที่แสดงอยูในรายการ ในการดูรายการคําสั่งเสียง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > คําสัง ่ เสียง เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การตั้งคา 189 เปลี่ยนคําสัง ่ — แกไขคําสั่งเสียง เลน — ฟงรายการเสียงสังเคราะห ลบเสียงสัง ่ งานออก — ลบคําสั่งเสียงที่คณ ุ เพิ่มดวยตนเอง การตั้งคา — ปรับการตั้งคา บทแนะนําเสียงสัง ่ งาน — เปดบทแนะนําเกี่ยวกับคําสั่งเสียง การตั้งคาอุปกรณเสริม เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > อุปกรณเสริม ชองเสียบอุปกรณเสริมบางชองจะแสดงประเภทของอุปกรณเสริมที่ตอเขากับเครื่อง เลือกอุปกรณเสริมและจากตัวเลือกตอไปนี้ รูปแบบที่ตั้งไว — ตัง้ คารูปแบบที่คุณตองการเปดใชทุกครั้งที่คุณตออุปกรณเสริมที่ใชรวม กันไดบางอยางกับโทรศัพทของคุณ ตอบรับอัตโนมัติ — ตัง้ คาโทรศัพทใหรับสายโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที หากมีการตั้ง คาชนิดเสียงเรียกเขาเปน บีพ ๊ หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ คุณจะไมสามารถใชงานการรับสาย อัตโนมัติได แสงไฟ — ตั้งคาใหแสงไฟยังคงเปดอยูหลังจากชวงหมดเวลา การตั้งคาที่ใชไดขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณเสริม ในการเปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอออก TV ใหเลือก ออกทีวี และจากตัวเลือกตอไปนี้ รูปแบบที่ตั้งไว — ตัง้ คารูปแบบที่คุณตองการเปดใชทุกครั้งที่คุณตอสาย Nokia Video Connectivity Cable กับโทรศัพทของคุณ ขนาดหนาจอทีวี — เลือกสัดสวนภาพของทีวี ระบบทีวี — เลือกระบบสัญญาณวิดีโออะนาล็อกที่ใชรวมกับโทรทัศนของคุณได ตัวกรองภาพกะพริบ — ในการปรับคุณภาพรูปภาพบนหนาจอโทรทัศน ใหเลือก เปด ตัว กรองภาพกะพริบอาจลดการกะพริบของภาพในหนาจอโทรทัศนไดเพียงบางรุนเทานั้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


190 การตั้งคา การตั้งคาแอปพลิเคชั่น เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ตั้งคาแอปพลิเคชั่น ในการตั้งคาแอปพลิเคชั่น คุณสามารถแกไขการตั้งคาแอปพลิเคชั่นบางอยางในโทรศัพท ของคุณได ในการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา ในแตละแอปพลิเคชั่นได การอัพเดตโทรศัพท เมื่อใชการอัพเดตโทรศัพท คุณสามารถเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาของ โทรศัพทของคุณ, สรางรูปแบบเซิรฟเวอรใหม, ดูเวอรชันซอฟตแวรที่มีอยูและขอมูล โทรศัพท หรือดูและจัดการรูปแบบเซิรฟเวอรที่มีอยู เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > อัพเดตอุปกรณ หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรในแบบ OTA คุณยังสามารถขอรับ การอัพเดตดังกลาวผานทางเครื่องโทรศัพท คุณอาจรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งกําหนดคาอื่นๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการ ขอมูลบริษัท การตั้งกําหนดคาอาจรวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอื่นๆ ที่ใชโดยแอป พลิเคชั่นที่แตกตางกันในอุปกรณของคุณ การรับการตั้งการกําหนดคา 1 เลือก ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอร 2 ไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา การสรางรูปแบบเซิรฟเวอร เลือก ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอร > ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม การลบรูปแบบเซิรฟเวอร เลือก ตัวเลือก > ลบ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การตั้งคา 191 การตั้งคาความปลอดภัย โทรศัพทและซิม เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: คําขอรหัส PIN — เมื่อเปดใชงาน โทรศัพทจะขอรหัสทุกครั้งที่เปดเครื่อง ซิมการดบาง ประเภทอาจไมอนุญาตใหมก ี ารปดใชงานการขอรหัส PIN รหัส PIN และรหัส PIN2 — เปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 โดยรหัสเหลานี้จะตองเปนตัวเลข เทานั้น กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมือนกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทรไป ยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ ในกรณีที่คุณลืมรหัส PIN หรือ PIN2 โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือผูใหบริการของคุณ ในกรณีที่คุณลืมรหัส ล็อค รหัสล็อค — คุณจําเปนตองใชรหัสล็อคเพื่อปลดล็อคโทรศัพท คุณควรเปลี่ยนรหัสล็อค เพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ตั้งไวคือ 12345 โดยรหัสใหมมี ความยาวได 4-255 ตัวอักษร คุณสามารถใชอักขระที่เปนตัวอักษรและตัวเลข และอักขระทั้ง ที่เปนตัวพิมพใหญและพิมพเล็กได เครื่องจะแจงเตือนคุณ หากรหัสล็อคมีรูปแบบไมเหมาะ สม ควรเก็บรหัสใหมไวเปนความลับและแยกจากตัวเครื่อง เวลาล็อคเครื่องอัตโนมัติ — คุณสามารถตั้งเวลาใหเครื่องล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ กําหนด เพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต เครื่องที่ล็อคไวจะไมสามารถใช งานไดจนกวาจะมีการปอนรหัสล็อคที่ถูกตอง หากตองการปดระบบล็อคอัตโนมัติ เลือก ไมมี ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด — ตั้งเครื่องใหขอรหัสล็อคเมื่อใสซม ิ การดที่ไมรจ ู ักลงในเครื่อง ของคุณ เครื่องจะยังคงรายการซิมการดที่เคยใชเปนซิมการดของเจาของเครื่อง ล็อคโทรศัพทจากระยะไกล — เปดหรือปดใชงานการล็อคระยะไกล กลุมผูใชเฉพาะ — ระบุกลุมผูใชซงึ่ คุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได (บริการ เสริมจากระบบเครือขาย) ยืนยันบริการซิม — ตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันขณะที่คุณใชบริการจากซิมการด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


192 การตั้งคา การจัดการใบรับรอง เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > การ จัดการใบรับรอง คุณควรใชใบรับรองแบบดิจต ิ อลหากตองการเชื่อมตอกับธนาคารแบบออนไลนหรือไซต อื่นๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล เพื่อดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนขอมูลที่เปน ความลับ และหากตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรที่ใหโทษอื่นๆ และเพื่อให แนใจในสิทธิ์การใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: ใบรับรองการอนุญาต — ดูและแกไขใบรับรองสิทธิ์ ใบรับรองไซตนาเชื่อถือ — ดูและแกไขใบรับรองไซตที่นาเชื่อถือ ใบรับรองสวนตัว — ดูและแกไขใบรับรองสวนตัว ใบรับรองโทรศัพท — ดูและแกไขใบรับรองเครื่อง ใบรับรองดิจิตอลไมรับประกันความปลอดภัย ใบรับรองเหลานี้ใชเพื่อตรวจสอบถึงที่มาของ ซอฟตแวร ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอระยะไกล และการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพื่อใหได ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึน ้ ดวย การมีใบรับรองเพียง อยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมาก ขึน ้ ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับรอง ้ มีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึน แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูก ตอง ดูรายละเอียดของใบรับรอง — ตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลา ที่ใบรับรองเซิรฟเวอรนั้นมีผลบังคับใชแลวเทานั้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การตั้งคา 193 คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชเซิรฟเวอรจริง หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับ รองความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ หากตองการตรวจสอบรายละเอียดของใบรับรอง เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับรอง เครื่องจะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้ขอความใด ขอความหนึ่งอาจปรากฏขึน ้ : ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ — คุณไมไดตั้งคาใหแอปพลิเคชั่นใดใชใบรับรองนี้ ใบรับรองหมดอายุ — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองไดสิ้นสุดลงแลว ใบรับรองยังไมถูกตอง — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองยังไมเริ่มตน ใบรับรองเสียหาย — ไมสามารถใชใบรับรองได โปรดติดตอผูที่ออกใบรับรองนั้น การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ ขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูใน รายชื่อ ในการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับใบรับรองสิทธิ์ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาความเชื่อถือ ้ ที่หนาจอ ทั้งนี้ตองขึ้นอยู รายการแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบรับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึน กับใบรับรองนั้นดวย ตัวอยางเชน: การติดตั้ง Symbian: ใช — ใบรับรองนี้สามารถรับรองที่มาของแอปพลิเคชั่นระบบปฏิบัติ การ Symbian ใหมได อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองนี้สามารถรับรองรับรองเซิรฟเวอรได การติดตั้งแอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองนี้สามารถรับรองที่มาของแอปพลิเคชั่น Java ใหมได ในการเปลี่ยนคา เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนการตั้งคารับรอง © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


194 การตั้งคา ชุดความปลอดภัย เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > ชุด ความปลอดภัย ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภัย (หากมี) ใหเลือกโมดูลจากรายการ หากตองการดูขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโมดูลความปลอดภัย เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดความปลอดภัย การเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม หากตองการรีเซ็ตการตัง้ คาบางอยางกลับไปเปนคาดั้งเดิม คุณตองหยุดการสนทนาและการ เชื่อมตอที่ใชงานอยูทั้งหมด เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > การตั้งคาดั้งเดิม หาก ตองการเรียกคืนการตั้งคา คุณจําเปนตองปอนรหัสล็อค ั หลังการรีเซ็ต อุปกรณอาจใชเวลานานขึ้นในการเปดเครื่อง เอกสารและไฟลจะไมไดรบ ผลกระทบใดๆ เนื้อหาที่มีการปองกัน เนื้อหาที่ไดรบ ั การปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) ตัวอยางเชน ไฟลสื่อบาง ไฟล เชน รูปภาพ เพลง หรือวิดีโอคลิป มาพรอมกับสิทธิ์การใชที่เกี่ยวของ ซึง่ กําหนดสิทธิ์ ของคุณในการใชเนื้อหานั้น คุณสามารถดูรายละเอียดและสถานะของสิทธิก ์ ารใชงาน และเปดใชงานใหมหรือยกเลิก สิทธิ์การใชงาน การจัดการใบอนุญาตสิทธิ์แบบดิจิตอล เลือก เมนู > โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > เนื้อหาที่มีการปองกัน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การตั้งคา 195 การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ เพื่อปกปอง ทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึง ลิขสิทธิ์ โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลาย ประเภทเพื่อเขาสูเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทรุนนี้ คุณสามารถเขาสูเนื้อหาที่ ปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไม สามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพทของคุณมาใชอีกครั้ง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมี ผลตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเนื้อหาที่ไมมี DRM ปองกันไว เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอมกับรหัสการใชที่ เกี่ยวของซึง่ ทําหนาที่ระบุถงึ สิทธิของคุณในการใชเนื้อหา หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะสํารองขอมูลทั้งรหัสการใช และขอมูลนั้น ใหใชฟงกชั่นการสํารองขอมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหัสการใชและเนื้อหาจะหายไปหากคุณ จัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท คุณอาจสูญเสียรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลใน โทรศัพทของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถในการ ใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของ คุณ รหัสการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกับซิมการดใดซิมการดหนึ่ง และเนื้อหาที่ไดรับการ ปองกันไวจะเขาถึงไดเฉพาะเมื่อใสซิมการดดังกลาวไวในเครื่องแลวเทานั้น ไฟการแจงเตือน เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ไฟแจงเตือน ในการเปดหรือปดไฟกะพริบพรอมทํางาน ใหเลือก ไฟสแตนดบาย เมื่อมีการเปดไฟกะพริบพรอมทํางาน ไฟปุมเมนูจะติดขึ้นเปนระยะๆ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


196 การตั้งคา

ในการเปดหรือปดไฟแจงเตือน ใหเลือก ไฟแจงเตือน ้ เปนระยะๆ เพื่อแจงเตือนเหตุการณตางๆ เมื่อเปดใชงานไฟแจงเตือน ไฟปุมเมนูจะสวางขึน ที่พลาดไป เชน สายที่ไมไดรับ หรือขอความที่ไมไดอาน การตั้งคาการโทร การตั้งคาการโทร การตั้งคาการโทรชวยใหคุณสามารถระบุการตั้งคาเฉพาะสําหรับการโทรในโทรศัพทของ คุณได เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทร เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ สง ID ผูโทรเขาของฉัน — เลือก ใช เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพทของคุณใหผูรับสาย ทราบ ในการใชการตั้งคาที่ไดตกลงไวกับผูใหบริการของคุณ ใหเลือก ตั้งจากเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สายเรียกซอน — ตั้งใหโทรศัพทแจงใหคุณทราบเมื่อมีสายโทรเขามาในขณะที่คุณ สนทนาอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือตรวจสอบวาคุณสมบัติดังกลาวทํางานอยู หรือไม ปฏิเสธสายดวยขอความ — สงขอความตัวอักษรเมื่อคุณปฏิเสธสาย เพื่อแจงเหตุผลที่ คุณไมสามารถรับสายไดแกผูโทร ขอความปฏิเสธ — เขียนขอความตัวอักษรแบบมาตรฐานที่จะสงไปถึงผูโทรเมื่อคุณ ปฏิเสธสาย วิดีโอตัวเองในสายที่รับ — อนุญาตหรือปฏิเสธการสงวิดีโอระหวางการใชสายวิดีโอจาก โทรศัพทของคุณ รูปภาพในสายวิดีโอ — หากไมมีการสงวิดีโอในระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ ใหเลือก ภาพนิ่งที่จะใหปรากฏแทน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การตั้งคา 197 โทรซ้ําอัตโนมัติ — ตัง้ ใหโทรศัพทลองโทรซ้ําสูงสุด 10 ครั้งหากโทรติดตอไมสําเร็จ หาก ตองการหยุดโทรซ้ํา ใหกดปุมวางสาย แสดงเวลาการโทร — แสดงระยะเวลาการโทรระหวางการใชสาย สรุปหลังการโทร — แสดงระยะเวลาการโทรหลังสิ้นสุดการใชสาย การโทรดวน — เปดใชงานการโทรดวน รับไดทุกปุม — เปดใชงานการรับสายดวยปุมใดก็ได สายที่ใช — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะปรากฏหากซิมการดรองรับ หมายเลขที่ขอรับบริการไว 2 หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใช สายใดเพื่อโทรออกและสงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาจาก ทั้งสองสายได ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม หากคุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัครใชบริการ นี้ไว คุณจะไมสามารถโทรออกได เมื่อเลือกสาย 2 จะปรากฏขึ้นบนหนาจอหลัก การเปลีย ่ นสาย — ปองกันการเลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไดรับการ สนับสนุนโดยซิมการดของคุณ หากตองการเปลี่ยนคานี้ คุณตองปอนรหัส PIN2 การโอนสาย คุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่เบอรโทรศัพทอื่น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โอนสาย การโอนทุกสายสนทนาเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่เบอร โทรศัพทอื่น 1 เลือก สายสนทนา > สายสนทนาทั้งหมด 2 ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลือก ใชงาน 3 หากตองการโอนสายไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ ใหเลือก ไปยังศูนย ขอความเสียง 4 หากตองการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่น ใหเลือก ไปที่เบอรอื่น และปอน หมายเลข หรือเลือก คนหา เพื่อดึงหมายเลขที่จัดเก็บไวในรายชื่อ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


198 การตั้งคา ตัวเลือกการโอนสายสามารถทําไดพรอมกันหลายแบบ ในหนาจอหลัก สายทั้งหมดแลว

แสดงวาโอน

การจํากัดการโทร การจํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณสามารถจํากัดการโทรออก หรือรับสายเขาในเครื่องได ตัวอยางเชน คุณสามารถจํากัดการโทรออกหรือการโทรเขา ระหวางประเทศเมื่อคุณอยูตางประเทศได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสผานจํากัด เบอรซงึ่ ไดรับจากผูใหบริการของคุณ เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > จํากัดการโทร เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง ไวในเครื่องของคุณ การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได การจํากัดสายสนทนา เลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตองการ และ ใชงาน, ยกเลิก หรือ ตรวจสอบสถานะ การจํากัดการโทรมีผลกับสายทุกประเภท รวมถึงสายขอมูล การจํากัดการโทรสายอินเทอรเน็ต ในการเลือกวาจะอนุญาตสายนิรนามจากอินเทอรเน็ตหรือไม เลือก จํากัดโทรนิรนาม

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การแกไขปญหาเบื้องตน 199

การแกไขปญหาเบื้องตน Q: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส PUK ของฉันคืออะไร A: รหัสล็อคที่ตั้งไวคือ 12345 ในกรณีที่คุณลืมรหัสล็อค โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย โทรศัพทของคุณ หากคุณลืมรหัส PIN หรือรหัส PUK หรือหากคุณไมไดรับรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ หากตองการรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผาน ใหติดตอผูใหบริการจุดเชื่อมตอ เชน ผูใหบริการ อินเทอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการเครือขาย Q: ฉันจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองไดอยางไร A: กดปุมเมนูคางไว เลือกและกดไอคอนแอปพลิเคชั่นคางไว และเลือก #Exit Q: เหตุใดภาพจึงดูเปอน A: โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสกลองถายภาพวาสะอาดดีหรือไม Q: เหตุใดจึงมีจุดสวางลางๆ จุดที่มีสเี พี้ยน หรือจุดที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบน หนาจอทุกครั้งที่เปดเครื่อง A: นี่เปนลักษณะของจอภาพประเภทนี้ จอบางแบบจะมีพิกเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือ หายไป ซึ่งเปนเรื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


200 การแกไขปญหาเบื้องตน Q: เหตุใดโทรศัพท Nokia ของฉันจึงสรางการเชื่อมตอ GPS ไมได A: การเชื่อมตอ GPS อาจใชเวลาสองถึงสามวินาทีไปจนถึงหลายนาที การสรางการเชื่อมตอ GPS ในรถยนตอาจใชเวลานานกวา หากคุณอยูภายในอาคาร ใหออกไปภายนอกอาคารเพื่อ รับสัญญาณที่ดีขน ึ้ หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปพื้นที่ที่เปดโลงมากขึ้น ตรวจสอบให แนใจวามือของคุณไมไดบังเสาสัญญาณ GPS ที่โทรศัพท หากสภาพอากาศไมดี ความแรง ของสัญญาณอาจไดรับผลกระทบ ยานพาหนะบางคันใชหนาตางที่เปนกระจกสี (Athermic) ซึง่ อาจปดกั้นสัญญาณดาวเทียมไว Q: เหตุใดฉันจึงไมพบเครื่องของเพื่อนขณะใชการเชื่อมตอ Bluetooth A: ใหตรวจสอบเครื่องทั้งสองเครื่องวาสามารถใชงานรวมกันได มีการเปดใชงานการเชื่อม ตอแบบ Bluetooth และไมไดอยูในโหมดซอน ตรวจสอบวาโทรศัพททั้งสองอยูหางกันไม เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวางโทรศัพททั้งสอง Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถยุติการตอเชื่อม Bluetoothได A: หากมีการเชื่อมตออุปกรณอื่นเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณสามารถยุติการเชื่อมตอ โดยใชอุปกรณอีกเครื่อง หรือโดยการยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth > Bluetooth > ปด Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเห็นจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ถึงแมวาฉันอยูใน พื้นที่ที่ครอบคลุม A: จุดเชื่อมตอ WLAN อาจใชตัวบงชี้บริการ (SSID) ที่ซอนไว คุณสามารถเชื่อมตอเครือขายที่ ใช SSID ซึง่ ซอนไวได หากคุณรู SSID ที่ถูกตอง และไดสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN สําหรับเครือขายนั้นไวแลวบนโทรศัพท Nokia ของคุณ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


การแกไขปญหาเบื้องตน 201 Q: ฉันจะปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) บนโทรศัพท Nokia ของฉันไดอยางไร A: WLAN ในโทรศัพท Nokia ของคุณจะปดลงเมื่อคุณไมไดเชื่อมตอหรือพยายามเชื่อมตอ กับจุดเชื่อมตออื่น หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่มีอยู คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพท Nokia ไมตองสแกน หรือสแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดถี่นอยลงในพื้นหลัง เพื่อลดการ สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ WLAN จะปดในระหวางที่สแกนในพื้นหลัง หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการสแกนในพื้นหลัง ใหทําดังนี้ 1 2 3

เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > ตัวเลือก > การตั้งคา ในการเพิ่มชวงเวลาในการสแกนในพื้นหลัง ใหปรับเปลี่ยนเวลาใน สแกนสําหรับเครือ ขาย ในการหยุดการสแกนในพื้นหลัง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงความ พรอม WLAN > ไมตอง หากตองการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ เลือก กลับ เมื่อตั้งคา แสดงความพรอม WLAN เปน ไมตอง ไอคอนความพรอม WLAN จะไม ปรากฏขึ้นในหนาจอหลัก อยางไรก็ตาม คุณยังสามารถสแกนหาเครือขาย WLAN ที่มีอยู ดวยตนเอง และเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN นั้นไดตามปกติ

Q: ฉันควรทําอยางไรเมื่อหนวยความจําเต็ม A: ลบบางรายการออกจากหนวยความจํา หาก หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบ บางขอมูลออกกอน หรือ หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากความจําเครื่อง ปรากฏขึน ้ ขณะที่คุณกําลังลบหลายๆ รายการพรอมกัน ใหลบครั้งละหนึ่งรายการ โดยเริ่ม จากรายการที่มีขนาดเล็กที่สุด Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเลือกรายชื่อสําหรับขอความของฉันได A: บัตรรายชื่อนั้นไมมีเบอรโทรศัพท ที่อยู หรือที่อยูอีเมล เลือก เมนู > รายชื่อ ตามดวยราย ชื่อที่เกี่ยวของ แลวแกไขบัตรรายชื่อ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


202 การแกไขปญหาเบื้องตน Q: ฉันจะยุติการตอเชื่อมขอมูลไดอยางไร หากโทรศัพทเริ่มการเชื่อมตอขอมูลอยู ตลอดเวลาไมรูจบ A: โทรศัพทอาจกําลังดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย ในการ หยุดโทรศัพทไมใหสรางการเชื่อมตอขอมูล เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การ ตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย เลือก ดวยตนเอง เพื่อใหศูนยการรับ สงขอความมัลติมเี ดียบันทึกขอความที่จะดึงภายหลัง หรือ ปด เพื่อไมสนใจขอความ มัลติมีเดียที่เขามาทั้งหมด หากคุณเลือก ดวยตนเอง คุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อคุณมี ขอความใหมในศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก ปด โทรศัพทจะไมเชื่อมตอเขา กับเครือขายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการรับสงขอความมัลติมีเดีย ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นหรือ ดําเนินการใดๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาวเทานั้น ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ การ เชื่อมตอ > การตั้งคาการจัดการ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อ ตองการ หากยังไมไดผล ใหปดโทรศัพท และเปดใหมอีกครั้ง Q: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปนแฟกซโมเด็มกับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกัน ไดหรือไม A: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซโมเด็มได อยางไรก็ตาม การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถโอนสายแฟกซที่เขามาไปยังหมายเลข แฟกซได Q: เหตุใดฉันจึงไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด ใบรับรองหมดอายุ หรือ ใบรับรอง ยังไมถูกตอง ขณะติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ดาวนโหลด A: หาก ใบรับรองหมดอายุ หรือ ใบรับรองยังไมถูกตอง ปรากฏขึน ้ แมวาใบรับรองนั้นควร จะใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันในโทรศัพทของคุณวาถูกตองหรือไม คุณอาจละ การตั้งคาวันที่และเวลาไดขณะเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก หรือเครือขายมือถืออาจไม © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย 203 สามารถอัพเดตการตัง้ คาเหลานี้ในเครื่องของคุณได หากตองการแกปญหานี้ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > การตั้งคาดั้งเดิม เรียกคืนการตั้ง คาจากโรงงาน และเมื่อเริ่มโทรศัพทใหม ใหตั้งคาวันที่และเวลาที่ถูกตอง

ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย อุปกรณเสริม หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสาย ไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับทีป ่ ลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใช อุปกรณประเภทอืน ่ นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยาง ยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories ขอกําหนดทีค ่ วรปฏิบต ั ิสําหรับการใชอุปกรณเสริม • เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก •

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับทีป ่ ลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมทีไ ่ ดตด ิ ตัง้ ในพาหนะไดรับการติดตัง้ อยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

เฉพาะผูที่มีคณ ุ สมบัตผ ิ านการรับรองเทานั้นทีจ ่ ะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ตด ิ ตั้งยากได

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


204 ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย แบตเตอรี่ ประเภท

เวลาสนทนา

สแตนดบาย

BL-5J

ไมเกิน 6/8.5 ชัว่ โมง (WCDMA/GSM)

ไมเกิน 420/400 ชัว่ โมง (WCDMA/GSM)

ขอสําคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนด ทีเ่ หมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายขึ้นอยูกบ ั ซิมการด คุณสมบัตท ิ ี่ใช อายุและขอกําหนดของ แบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ขอกําหนดของเครือขาย และปจจัยอืน ่ ๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย ิ น ื่ ๆ จะ อาจสัน ้ กวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัตอ ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาทีใ่ ชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาทีเ่ ปด เครื่องรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน แบตเตอรี่ ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดทีส ่ ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้คอ ื ุ อื่นที่ใชงานไดกบ ั โทรศัพทรุนนี้ โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจากอุปกรณ BL-5J Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รน ชารจตอไปนี้ AC-8 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจทีถ ่ ูกตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊ก เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอรี่กจ ็ ะคอยๆ เสือ ่ มสภาพไปในที่สด ุ เมื่อสังเกตเห็นวา เวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอป ุ กรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว ่ ัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน เชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาทีส หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่ การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคาง ไวกบ ั อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สน ั้ ลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป หลีกเลีย ่ งอุณหภูมิทรี่ อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในทีท ่ ี่มีอณ ุ หภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ทรี่ อนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไม สามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้ว บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณี

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย 205 ทีค ่ ณ ุ พกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสาํ หรับเชือ ่ มตอเกิด ความเสียหายได การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน ่ กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้ รวมกับขยะภายในบาน การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีทส ี่ ารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแล ปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที หรือรีบ ไปพบแพทย ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกิดการระเบิดได ู ตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น การใชแบตเตอรี่อยางไมถก อันตรายอืน ่ ๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพืน ้ ผิวทีแ ่ ข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศน ู ย บริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเล็ก คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพือ ่ ความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติก ๊ เกอรโฮโลแกรม โดยใชขั้นตอนตอไปนี้ การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม 1 เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และ เห็นโลโกอป ุ กรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมหนึ่ง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


206 ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย 2

เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ลง และขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดงั กลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณไม สามารถยืนยันความเปนของแทหรือหากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชือ ่ ไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไมใช แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่ศน ู ยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สด ุ เพื่อ ขอความชวยเหลือ ่ วกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกีย การดูแลโทรศัพทของคุณ โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทด ี่ เี ยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณ ุ ปฏิบัตต ิ ามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง •

เก็บโทรศัพทไวในทีแ ่ หง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค ประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสก ึ กรอนได หากตัวเครื่องเปยกชืน ้ ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบทีเ่ ปน อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิทส ี่ งู หรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้น ลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิม ่ ขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ จากอุณหภูมิทเี่ ย็นจัด ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอป ุ กรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกทีล ่ ะเอียดออนเกิดความ เสียหายได

อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงทีน ่ ุมสะอาดทําความ สะอาดพืน ้ ผิวของโทรศัพทเทานั้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย 207 •

อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับไดตด ิ ขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสอ ื่ สาร อีกดวย

ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

สํารองขอมูลทั้งหมดที่คณ ุ ตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกปฏิทน ิ

เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ โดยการปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกบ ั โทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอืน ่ ๆ การนํากลับมาใชใหม สงคืนผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธน ี ี้จะชวยปองกันการ กําจัดขยะทีไ ่ มมีการควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุใชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ ผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle ขอมูลเพิม ่ เติมเกี่ยวกับความปลอดภัย หมายเหตุ: พืน ้ ผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ไมมีสารนิกเกิลอยูในแผนโลหะ พื้นผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยโลหะสแตนเลส เด็กเล็ก เครื่องของคุณ รวมทัง้ อุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดงั กลาวใหพนมือเด็กเล็ก สภาพแวดลอมการทํางาน โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมมีควร มีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางทีก ่ ําหนดขางตน โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคณ ุ ภาพเพื่อสงไฟลหรือขอความ ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสง ่ มตอไดอยางมีคณ ุ ภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัตต ิ ามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหาง ไฟลหรือขอความทีเ่ ปนขอมูลจนกวาจะเชือ ระหวางเครื่องทีก ่ ลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ ชิน ้ สวนของโทรศัพทเปนสือ ่ แมเหล็ก วัตถุที่ทาํ จากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสือ ่ เก็บแมเหล็กอืน ่ ไวใกล โทรศัพท เพราะขอมูลทีเ่ ก็บไวอาจถูกลบได อุปกรณทางการแพทย การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวิทยุรวมทัง้ โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หาก ไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในกรณีทม ี่ ีปาย

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


208 ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย ประกาศใหคณ ุ ดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก ภายนอก อุปกรณทางการแพทยทป ี่ ลูกถายไวในรางกาย ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่อง ควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ ่ หลีกเลีย ่ งสัญญาณรบกวนที่ อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงั กลาว ควรปฏิบัตด ิ งั นี้ •

เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

ใชโทรศัพทกบ ั หูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทเคลือ ่ นที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทยดงั กลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให คําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ เครื่องชวยฟง อุปกรณไรสายแบบดิจิตล ั บางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ยานพาหนะ สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ตด ิ ตัง้ ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม เติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ตด ิ ตัง้ ไวในยานพาหนะของคุณ ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตัง้ อุปกรณในยานพาหนะ การบริการหรือติดตัง้ ที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด อันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการ ติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวทีต ่ ด ิ ไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับยานพาหนะที่มีถงุ ลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณ ไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตัง้ อุปกรณไร สายไวในยานพาหนะอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถงุ ลมนิรภัยพองตัวออกได คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทกอนทีจ ่ ะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอให เกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย บริเวณทีอ ่ าจเกิดการระเบิด ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได ปฏิบต ั ต ิ ามคําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟใน บริเวณดังกลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือลุกไหมอน ั เปนเหตุใหบาดเจ็บหรือเสียชีวต ิ ได ปดโทรศัพททส ี่ ถานทีบ ่ ริการเชื้อเพลิง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย 209 เชน บริเวณใกลกบ ั ปมกาซที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ทีเ่ ก็บและบริเวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือ สถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักมีเครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดังกลาวรวมถึงบริเวณทีค ่ ุณอาจไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรือจัด ่ ากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คุณควร เก็บสารเคมี และบริเวณทีอ ตรวจสอบกับผูผลิตยานพาหนะทีใ่ ชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพือ ่ ตรวจสอบวาโทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชใน บริเวณใกลเคียงกับยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภัยหรือไม การโทรฉุกเฉิน ขอสําคัญ: โทรศัพทนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ เครือขายไรสาย เครือขายภาคพื้นดิน และฟงกชันที่ผูใชตงั้ โปรแกรม หาก โทรศัพทของคุณสนับสนุนสายสนทนาทางอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) เปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเซลลูลาร โทรศัพทจะพยายามโทรฉุกเฉินทั้งทางเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ตหากมีการเปดใชงานทั้งสองประเภท ไมสามารถรับรองการเชื่อมตอไดในบางสภาวะ ดังนั้นคุณจึงไมควรพึง่ พาเพียงอุปกรณไรสายเทานั้นในการติดตอสื่อสารที่มีความ สําคัญ เชน การโทรเนื่องจากเหตุฉก ุ เฉินดานการแพทย หากตองการโทรฉุกเฉิน: 1

2

หากยังไมไดเปดเครื่อง ใหเปดเครื่อง ตรวจสอบวาสัญญาณแรงเพียงพอหรือไม คุณอาจตองดําเนินการตอไปนี้ใหเสร็จสิน ้ โดย ขึ้นอยูกบ ั โทรศัพทของคุณ •

ใสซิมการดหากโทรศัพทของคุณใชซิมการด

ยกเลิกการจํากัดการโทรที่คุณเปดใชงานไวในโทรศัพท

เปลี่ยนรูปแบบของคุณจากโหมดรูปแบบออฟไลนเปนรูปแบบทีใ่ ชงานอยู

หากมีการล็อคหนาจอและปุม ใหเลื่อนสวิตชล็อคทีอ ่ ยูดานขางของโทรศัพทเพื่อปลดล็อค

กดปุมวางสายเทาที่จําเปนเพือ ่ ลางหนาจอและทําใหเครื่องพรอมสําหรับสายตางๆ

3

หากตองการเปดแปนหมุน ใหเลือก โทรศัพท หรือ

4

ปอนหมายเลขฉุกเฉินที่เปนทางการสําหรับที่ตงั้ ปจจุบน ั ของคุณ หมายเลขฉุกเฉินจะแตกตางกันไปตามที่ตงั้

5

กดปุมโทรออก

เมื่อโทรฉุกเฉิน ใหแจงขอมูลที่จําเปนทัง้ หมดอยางถูกตองที่สุดเทาที่จะเปนไปได อุปกรณไรสายของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาวางสายจนกวาจะไดรับอนุญาตใหวางสายได รายละเอียดการรับรอง (SAR) โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกินความถีส ่ ัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอส ิ ระ และรวมถึงระดับความปลอดภัย ทีอ ่ อกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


210 ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ ่ นที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคํา แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลีย ่ เกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางาน แบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ทรี่ ะดับพลังงานสูงสุดทีแ ่ นะนําใหใชในคลื่นความถี่ทงั้ หมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตาม จริงขณะใชโทรศัพทอาจต่าํ กวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได ตามที่กาํ หนดไว คาทีเ่ ปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงทีส ่ ุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพททห ี่ ูคอ ื 1.11 วัตต/กก. การใชอป ุ กรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกบ ั ขอกําหนดที่ทดสอบและทีร่ ายงานของ แตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com คลื่น SAR (Specific Absorption Rate) เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอต ั ราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม เทากับ 1.11 วัตต/กก. ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด ขอมูลศูนยบริการ Nokia ศูนยบริการ Nokia

ทีอ ่ ยูโดยละเอียด

หมายเลข โทรศัพท หมายเลขแฟกซ เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต

หอง 32 ชั้นใตดน ิ เลขที่ 161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา

หอง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย 211 ศูนยบริการ Nokia

ทีอ ่ ยูโดยละเอียด

หมายเลข โทรศัพท หมายเลขแฟกซ เวลาทําการ

ซีคอนสแควร

หอง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร เลขที่ 904 หมู 6 ถนน 0-2741-6363 ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 0-2720-1661 10250

เอสพลานาด

หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น. 0-2741-6363 0-2660-9290 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น. พระราม 3

หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชัน ้ 6 เลขที่ 79/290 ถนน 0-2741-6363 สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 0-2673-7102 10120 จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น. อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK

เลขที่ 444 ชัน ้ 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363 0-2626-0436 จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม

201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม 50100

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


212 ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย ศูนยบริการ Nokia

ทีอ ่ ยูโดยละเอียด

หมายเลข โทรศัพท หมายเลขแฟกซ เวลาทําการ

พัทยา

353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7 0-3871-6978 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน

356/1 อาคารซี.พี.แลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบล เมืองเกา อําเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80 0-4332-5781 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ

656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5 0-7436-5046 จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในทีน ่ ี้อาจเปลีย ่ นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-255-2111

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


213 คําประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา RM-559 ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอกําหนดที่จําเปนและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ที่เกีย ่ วของอื่นๆ คุณสามารถอานสําเนา ของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ Nokia, Nokia Connecting People, โลโกอุปกรณเสริมของแท ของ Nokia, Nokia Care และ XpressMusic เปน เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ บริษัท Nokia Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายการคา ดานเสียงของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑและบริษัท อืน ่ ๆ ที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อ ทางการคาของเจาของผลิตภัณฑและบริษัทนั้นๆ

Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้ หมดเปน เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ บริษัท Sun Microsystems, Inc. ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใชงานสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย ในการเชื่อมตอกับขอมูลที่เขารหัสตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใช ทางการคา และ (ii) เพือ ่ ใชเชื่อมตอกับวิดโี อ MPEG-4 ของผูให บริการวิดโี อที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน ่ ใด นอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิม ่ เติมรวมถึงขอมูลทีเ่ กี่ยวกับการสง เสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC ทีเ่ ว็บไซต http:// www.mpegla.com

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใด หรือทัง้ หมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับ อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia กอน Nokia ดําเนิน นโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ เปลีย ่ นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่ อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใชบงั คับ ไมวาจะ อยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบต ั ิการณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือ ความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด

ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรที่ไดรับลิขสิทธิจ ์ ากบริษัท Symbian Software Ltd. ©1998-2009 Symbian และ Symbian OS เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Symbian Ltd.

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับ ประกันใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพียง การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทํางานของ ผลิตภัณฑที่จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตาม วัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูล ในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายที่ใชบังคับระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสิทธิ์ในการเปลีย ่ นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุก เมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หามมิใหทําวิศวกรรมยอนกลับซอฟตแวรในอุปกรณ ตาม ขอบขายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใชบังคับ เทาที่คม ู ือผูใชเลมนี้ จะครอบคลุมถึงขอจํากัดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความ


214 เสียหาย และความรับผิดใดๆ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ขอ จํากัดเหลานี้ก็มีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดตอผูใหสท ิ ธิของ Nokia ดวยเชนกัน แอปพลิเคชั่นของบริษัทอื่นทีม ่ าพรอมกับโทรศัพท อาจถูกสราง ขึ้นและอาจเปนของบุคคลหรือนิตบ ิ ค ุ คลที่ไมใชกิจการในเครือ หรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไมไดเปนเจาของ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิใ์ นทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผู ผลิตรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการ ใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิ เคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิ เคชั่นของบริษัทเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการ รับรองวา แอปพลิเคชัน ่ เหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่ เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตาม ขอบขายสูงสุดทีอ ่ นุญาตโดยกฎหมายทีน ่ ํามาใช คุณยังใหการ รับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA รวมทัง้ บริษัทพันธมิตรจะไม ใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยใน ทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิอ ์ ื่นใดของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะทีว่ างจําหนายและบริการสําหรับ ผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจ สอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจาก ตัวแทนจําหนาย Nokia เครื่องรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบงั คับของกฎหมายและ ขอบังคับดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน ่ ๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA อุปกรณของคุณอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือ โทรทัศนได (เชน เมื่อใชโทรศัพทในบริเวณใกลเคียงกับ อุปกรณรับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณ ุ หยุดใช โทรศัพท หากสัญญาณรบกวนดังกลาวนี้ยังมีอยู หากคุณ ตองการสอบถามเพิม ่ เติม โปรดติดตอศูนยบริการในพื้นทีข ่ อง คุณ โทรศัพทเครื่องนี้สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การ ทํางานของเครื่องขึ้นอยูกบ ั เงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพทรุนนี้ตองไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) โทรศัพทรุนนี้ตองยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนทีอ ่ าจทําใหเกิดการทํางานทีไ ่ มพึง

ประสงค การแกไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาต โดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผูใชไมมีสท ิ ธิใ์ ชงานโทรศัพท เครื่องนี้อีกตอไป เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตาม มาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอ กําหนดอื่นของ กทช. หมายเลขรุน: X6-00 /ฉบับที่ 1.1 TH


ดัชนี 215

ดัชนี A A-GPS (GPS แบบชวยเหลือ) B Bluetooth

114

148, 149, 150, 151, 152

D DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล) G GPS — คําขอตําแหนง GPS (global positioning system) GPS แบบชวยเหลอ (A-GPS)

194 116 117 114, 118 114

M Mail for Exchange MMS (Multimedia Message Service) MMS (บริการขอความมัลติมีเดีย)

68 70, 79

N Nokia Map Loader Nokia Ovi Player

123 95, 96

O Ovi Ovi Store

76

23 23

Q Quickoffice

177

R RealPlayer

182, 183, 184

I IAP (จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต) IM (Instant Messaging)

139 85

L LAN ไรสาย (WLAN)

S SIP (session initiation protocol) SMS (Short Message Service)

154 68

137

W Widget

168

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


216 ดัชนี WLAN (wireless local area network) 137, 143 WLAN (เครือขายในพื้นที่แบบไร สาย) 145, 146 ก กลอง — การบันทึก 113 — ขอมูลที่ตั้ง 110 — ฉาก 110 — ตัวเลือก 108 — สัญลักษณ 105 — แฟลช 109 — โหมดตอเนื่อง 111 — โหมดรูปภาพ 107 — โหมดวิดีโอ 112 การขามเครือขาย 136 การคุมครองลิขสิทธิ์ 194 การคนหา 172 การจัดการไฟล 176 การจับคูอุปกรณ 150 การจํากัดเบอร 65 การซิงโครไนซ 147 การซูม 108 การตั้งคา 106, 187 — Bluetooth 148 — SIP 154 — WLAN 140, 143, 144, 145, 146 — การระบุตําแหนง 118

— การโทร 196, — ขอความ — ขอมูลแพคเก็ต — จอแสดงผล — จุดเชื่อมตอ 141, 142, — ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น — พอดแคสต — ภาษา — วันที่และเวลา — ศูนยวิดีโอ — อุปกรณเสริม — เครือขาย — แอปพลิเคชั่น — ใบรับรอง การตั้งคา LAN ไรสาย การตั้งคาการจับภาพ — ในกลอง การตั้งคาการบันทึก — ในกลอง การตั้งคาความปลอดภัย 802.1x การตั้งคาจอแสดงผล การตั้งคาจากโรงงาน การเรียกคืน การตั้งคาพร็อกซี่ การตั้งคาภาษา การตั้งคาหนาจอ การตั้งคาเครือขาย การตั้งคาเซนเซอร การตั้งคาแอปพลิเคชั่น การตั้งคาโทรศัพท

197 79 155 188 155 181 97 187 187 163 189 136 190 192 140 106 106 145 188 194 143 187 35 136 35 190 29

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ดัชนี 217 การติดตั้งแอปพลิเคชั่น 178 การถายโอนเนื้อหา 29 การถายโอนเพลง 95 การนําเสนอ, มัลติมีเดีย 71 การบันทึก — วิดีโอคลิป 112 การปฏิเสธสาย 41 การประชุมสาย 42 การปรับระดับเสียง 31 การปดกั้น — อุปกรณ 151 การปดเสียง 41 การปอนขอความ 58, 59 การยกเลิกสาย 41 การรอสาย 43 การรับสาย 41 การรวมมองวิดีโอ — การรวมมองวิดีโอคลิป 50 — การรวมมองวิดีโอสด 50 การล็อค — ระยะไกล 38 การล็อคจากระยะไกล 38 การล็อคปุม 16 การล็อคปุมกด 16 การสตรีม 183, 184 การสํารองขอมูลหนวยความจําโทรศัพท 176 การอัพเดต 24 — ซอฟตแวร 181 การอัพเดตซอฟตแวร 24 © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การอัพโหลดไฟลสื่อ 157 การเชื่อมตอ 146 การเชื่อมตอขอมูล 146 — Bluetooth 148 — การซิงโครไนซ 147 — การเชื่อมตอเครื่องพีซี 154 — ไรสาย 137 การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 142 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 52, 155 การเชื่อมตอสายเคเบิล 153 การเชื่อมตอสายเคเบิล USB 153 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 165 โปรดดูเพิ่มเติมที่ เบราเซอร การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร 154 โปรดดูเพิ่มเติมที่ การเชื่อมตอขอมูล การเชื่อมตอเว็บ 165 การเรียกคืนการตั้งคา 194 การแกไขปญหาเบื้องตน 199 การแบงดูไฟลสื่อออนไลน 157 การแบงใช, ออนไลน 158 การโทร 39 — การจํากัด 65 — การตั้งคา 196, 197 — การปฏิเสธ 41 — การประชุม 42 — การรับ 41 — การวางสาย 43 — การโทรซ้ํา 196 — ตัวเลือกขณะ 40


218 ดัชนี — ระยะเวลา การโทรดวน การโทรดวยเสียง การใชรวมกันแบบออนไลน — การโพสต — บัญชี การไมรับสาย โปรดดูที การปฏิเสธสาย ข ขอความ — การตั้งคา — มัลติมีเดีย — อีเมล — เสียง — แฟมขอมูลสําหรับ ขอความจากระบบ ขอความตัวอักษร — การสง ขอความที่สง ขอความบริการ ขอความมัลติมีเดีย ขอความอีเมล ขอความเสียง ขอความแบบตัวอักษร — การตั้งคา — ขอความในซิม ขอมูลการจัดตําแหนง ขอมูลการสนับสนุน Nokia

53 43 44 159 158

69 78 70 72 41 67 77 68 67 71 68, 70, 79 72 68 78 77 114, 118 22

ขอมูลทั่วไป ขอมูลที่ตั้ง ขอมูลที่เปนประโยชน ค คลังภาพ ความปลอดภัย — เบราเซอร — ใบรับรอง ความปลอดภัย WEP ความปลอดภัย WPA ความปลอดภัยของซิมการด คําสั่งบริการ คําสั่งเสียง คีย, ความปลอดภัย WEP เครื่องคิดเลข เครื่องบันทึก เครื่องมือสํารวจ เครื่องหมาย เครื่องเลนเพลง — รายการเพลง จ จํากัดการโทร จุดเชื่อมตอ

24 114 24 101, 102 170 192 144 145 191 77 44, 188 144 185 184 114 69 92 94

198 139, 141, 142, 143, 155

ฉ ฉาก — รูปภาพและวิดีโอ

110

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ดัชนี 219 ช ชุดหูฟง

36

ซ ซิมการด — การถอด — การใส — ขอความ

65 37 12 77

ด ดาวนโหลด — พอดแคสต

99

ต ตัวจัดการไฟล ตัวจับเวลา กลอง

176 111

ถ ถาดออก ถาดเขา, ขอความ แถบสื่อ

67 69 19

ท โทรศัพท — การอัพเดต น นาฬิกา นาฬิกาปลุก © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

190 173, 174 173

บ บริการการสนทนา (IM) บล็อก บัญชี บัญชี Nokia บันทึก บันทึกการโทร บันทึกการใช บุคมารค เบราเซอร — Widget — การคนหาเนื้อหา — การเรียกดูเพจ — บุคมารค — ระบบความปลอดภัย — หนวยความจําแคช — แถบเครื่องมือ เบอรโทรลาสุด แบตเตอรี่ — การชารจ/การคายประจุ — การประหยัดพลังงาน — การใส แบงดูออนไลน — การสมัคร — การเปดใชงานบริการ ใบรับรอง ใบรับรองสวนตัว ใบอนุญาต

85 168 87 80, 87 53, 185 52, 53 52, 53 169 168 169 165, 167 165, 169 170 170 166 52 14 26 12 157 157 157 192 192 194


220 ดัชนี ป ปฏิทิน ปุม ปุมกดเสมือนจริง ปุมสื่อ แปนพิมพเสมือนจริง

175 10 56 19 55

ผ แผนที่ — การคนหาที่ตั้ง — การจัดระเบียบสถานที่ — การจัดระเบียบเสนทาง — การจัดเก็บสถานที่ — การจัดเก็บเสนทาง — การซิงโครไนซ — การดาวนโหลดแผนที่ — การดูรายละเอียดของตําแหนง — การนําทาง — การระบุตําแหนง — การสงสถานที่ — การเดิน — การเปลี่ยนมุมมอง — การเรียกดู — ขอมูลจราจร — รายการโปรด — วางแผนเสนทาง — องคประกอบที่แสดง 122, — เสียงแนะนํา — เสนทางขับรถ

120 125 128 128 127 127 129 123 126 130 124 128 133 122 121 132 128 134 132 129 130

พ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร พอดแคสต เพลง เพลง Ovi

39 95, 97, 99 92 96

ฟ ไฟการแจงเตือน

195

ภ ภาพถาย โปรดดูที กลอง ภาพรวมเพจ

167

ม เมนู โมดูลรักษาความปลอดภัย

19 194

ร รหัส PIN รหัส PIN2 รหัส PUK รหัส UPIN รหัส UPUK รหัสผาน รหัสล็อค รหัสโทรศัพท ระยะเวลาการโทร

25 25 25 25 25 25 25 25 53

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


ดัชนี 221 รายชื่อ — การคัดลอก — การจัดการ — การจัดเก็บ — การซิงโครไนซ — การเพิ่ม — การแกไข — คาเริ่มตน — ภาพรวม — รายการเสียง — เสียงเรียกเขา รายชื่อ Ovi — การคนหา — การปรับตั้งคา — การเพิ่มเพื่อน — การแบงใชที่ตั้งของคุณ — รูปแบบ — สถานที่ — สถานะความพรอมใช รายชื่อบน Ovi — การตั้งคาการเชื่อมตอ — การแบงใชที่ตั้งของคุณ — สถานที่ — สถานะ รูปภาพ รูปแบบ — ขอจํากัดออฟไลน รูปแบบออฟไลน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

34, 61, 65 64 62 61 147 61 61 63 61 62 63 80, 81 84 89 84 82 82 86 82 89 88 87 87 101, 102 91 34 34

ล ลักษณะ ลําโพง ลิงคขาว ลิงคขาว, ขาว ลิงคขาววิดีโอ ว วันที่และเวลา วิดีโอ — การดู — ที่รวมมอง วิดีโอคลิป — การเลน — รวมมอง วิดีโอที่รวมมอง วิทยุ — การฟง — สถานี เวลาโลก เว็บล็อก ศ ศูนยฝากขอความ — อีเมล — เสียง ศูนยฝากขอความระยะไกล ศูนยวิดีโอ — การดาวนโหลด — การดู

90 31 168 168 162 187 101 48, 49, 51 102 183 48 48 99 100 174 168

72 41 72 160 160 160


222 ดัชนี — การถายโอนวิดีโอ — วิดีโอของฉัน ส สถานที่ สถานะ สปกเกอรโฟน สวิตชล็อค สัญลักษณและไอคอน สายคลองขอมือ สายวิดีโอ — การปฏิเสธสาย — การรับสาย สายสนทนา โปรดดูที การโทร สิ่งที่แนบ สื่อ — RealPlayer — เครื่องเลนเพลง เสาอากาศ ห หนวยความจํา — การลบ — เว็บแคช หนวยความจําขนาดใหญ หนวยความจําแคช หนาจอสัมผัส หนาจอหลัก

163 162 117 87 31 16 30 38 45, 46 47 47 71 182 92 33

27 170 176 170 39, 56 17

หนาจอแบบสัมผัส แหลงขอมูลการสนับสนุน โหมดการถายภาพ — กลอง โหมดซิมระยะไกล

19, 55, 60 22 110 152

อ ออกทีวี 103 อัพเดต — โทรศั พท 190 อีเมล 72, 76 — การดาวนโหลด 74 — การตั้งคา 72 — การลบ 75 — ศูนยฝากขอความ 73, 80 — สิ่งที่แนบ 74 อุปกรณชารจ, แบตเตอรี่ 14 อุปกรณเสริม 189 อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 203 แอปพลิเคชั่น 178, 180 แอปพลิเคชั่น Java 178 แอปพลิเคชั่นซอฟตแวร 178 แอปพลิเคชั่นวิธีใช 24

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia X6  
Nokia X6  

Nokia X6 xxxxxxxxxx

Advertisement