Page 25

สรุป คอมพิ ว เตอร์ มี ค วามหมายว่ า เครื่ อ งคํ า นวณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถทํ า งานคํ า นวณผลและ เปรียบเทียบค่าตามชุดคําสั่งด้วยความเร็วสูง อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ ซึ่งคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับ การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาหลายร้อยปี จนกลายมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงในปัจจุบัน ยุค ของคอมพิวเตอร์ถูกแบ่งออกเป็น 5 ยุค มีการวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์จนมาถึงยุคที่ 5 คือยุคปัจจุบัน คอมพิ วเตอร์มีส่วนประกอบที่ สําคั ญ 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และพีเพิลแวร์ คอมพิวเตอร์มี ประโยชน์มากมายหลายด้านทั้งในด้านการศึกษา ด้านภาครัฐ ด้านธุรกิจ และในด้านความบันเทิง ในปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมากมาย คอมพิวเตอร์จึงมี ความสําคัญอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์

22

คอมพิวเตอร  

ความหมายของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูง อย่างต่อเ...

Advertisement