Page 16

13

1.ฮาร์ดแวร์สําคัญที่พบในCaseได้แก่ 1.1PowerSupply 1.2 Mainboardและฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของMainboard ที่สําคัญ ได้แก่ 1.2.1 CPU 1.2.2 RAM 1.2.3 Expansion Slots 1.2.4 Ports 1.3 Hard Disk 1.4 Floppy Disk Drive 1.5 CD-ROM Drive 1.6 DVD-ROM Drive 1.7 Sound Card 1.8 Network Card 2. ฮาร์ดแวร์สําคัญที่อยู่นอก Case ที่สําคัญได้แก่ 2.1 Keyboard 2.3 Mouse 2.5 Scanner

2.2 Monitor 2.4 Printer 2.6 Digital Camera

2.7 Modem

2.8 UPS

ซอฟต์แวร์ (software) ซอฟต์แ วร์ (software) หมายถึง ชุดคํ าสั่งหรือโปรแกรมที่ใ ช้ สั่งงานให้ค อมพิ ว เตอร์ ทํางาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลําดับขั้นตอนการทํางานที่เขียนขึ้นด้วยคําสั่งของคอมพิวเตอร์ คําสั่งเหล่านี้เรียงกัน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทํางานตามคําสั่ง การทํางานพื้นฐานเป็นเพียง การกระทํากับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็น เสียงพูดก็ได้

คอมพิวเตอร  

ความหมายของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูง อย่างต่อเ...

Advertisement