Page 14

ธุรกิจต่าง ๆ ใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น ค้าส่ง ค้าปลีก คลังสินค้า และโรงงาน ผู้จัดการจะอาศัยระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารมากขึ้น ผู้ใช้จะพึ่งพาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ของระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการทํางานตามหน้าที่ทุกๆวัน การใช้คอมพิวเตอร์มีอยู่ ทั่วไป เช่น ระบบการโอนเงินทางธนาคาร ระบบชําระค่าสินค้า ระบบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน ด้าน วิศวกรรม เครื่องมื อในการพั ฒนาระบบสารสนเทศอัตโนมัติ ระบบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน การศึกษา Telecommuting เป็นระบบการสื่อสารเพื่อการทํางานภายในบ้าน และ ระบบ videotex สําหรับหา ซื้อสินค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic shopping) การธนาคาร และบริการสารสนเทศถึงบ้าน จะมี ความตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น สังคมจะให้ความเชื่อถือ ความมั่นใจในคอมพิวเตอร์มากขึ้นเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 (พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน) คอมพิ วเตอร์ยุ ค นี้ใ ช้ วงจร VLSI (Very Large-Scale Integrated Ciruit) เป็นการพั ฒนา ไมโครโปรเซสเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความหมายของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทํางานคํานวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคําสั่งด้วย ความเร็วสูง อย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คําจํากัดความของคอมพิวเตอร์ไว้ค่อนข้าง กระทัดรัดว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทําหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สําหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ การจําแนกคอมพิวเตอร์ตามลักษณะวิธีการทํางานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจแบ่งได้เป็นสอง ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) เป็นเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ค่าตัวเลข เป็นหลักของการคํานวณ แต่จะใช้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแทน ไม้บรรทัดคํานวณ อาจถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง ของแอนะล็อกคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ค่าตัวเลขตามแนวความยาวไม้บรรทัดเป็นหลักของการคํานวณ โดยไม้ บรรทัดคํานวณจะมีขีดตัวเลขกํากับอยู่ เมื่อไม้บรรทัดหลายอันมาประกบรวมกัน การคํานวณผล เช่น การคูณ จะเป็นการเลื่อนไม้บรรทัดหนึ่งไปตรงตามตัวเลขของตัวตั้งและตัวคูณของขีดตัว เลขชุดหนึ่ง แล้วไปอ่านผล คูณของขีดตัวเลขอีกชุดหนึ่งแอนะล็อกคอมพิวเตอร์แบบ อิเล็กทรอนิกส์จะใช้หลักการทํานองเดียวกัน โดย แรงดันไฟฟ้าจะแทนขีดตัวเลขตามแนวยาวของไม้บรรทัด

11

คอมพิวเตอร  

ความหมายของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูง อย่างต่อเ...

Advertisement