Page 1


คานา บล็อก (BLOG) คือเว็บไซด์ที่เจ้าของ หรื อ ADMIN สามารถบันทึกเรื่ องราวต่างๆลง ไปได้ตลอดเวลา การสร้างเว็บบล็อกทาได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และภายในระบบจะมี การบริ หารจัดการเว็บไซด์ไว้ เช่นเครื่ องมือสาหรับเขียนเรื่ องราว โพสรู ป และลูกเล่น อื่นๆ รายงานเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน การศึกษาและการตกแต่งเว็บบล็อก ซึ่ งได้แก่ WORDPRESS / GOOGLE BLOGSPOT / GOOGLE SITES ล้วนเป็ นเนื้อหา ที่ผา่ นกระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ( ARTI3319 ) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หากเนื้อหาในรายงานนี้มีความผิดพลาด ประการใด ทางผูจ้ ดั ทา ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี ดว้ ย นางสาว นฤภร ตรี รณฤทธิ์ ผูจ้ ดั ทา


สารบัญ หน้ า 1. การจัดการและปรับแต่ง Wordpress

4

- วิธีเปลี่ยน HEADER และเพิม่ WIDGET

4

- การจัดรู ปภาพและเพิ่มขนาดของภาพ

7

2. การจัดการและปรับแต่ง Google Blogspot - หน้าแรกของ Blogger - การโพสข้อความใน Blogger - การดู Code แบบ HTML - creative commons –cc 3. การแก้ไข และจัดการ Google Sites - การเขียน และแก้ไขข้อความบนหน้า Sites - วิธีจดั การหน้าไซต์

10 10 11 12 13 18 18 19


การจัดการและปรับแต่ ง Wordpress WORDPRESS เป็ น open source web software ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ server ของเราเพื่อสร้างเว็บไซต์, blog หรื อ community ตอนเริ่ มแรก WordPress เป็ นเครื่ องมือ ไว้สาหรับสร้าง blog แต่ได้รับการพัฒนามาเรื่ อย ๆ จนสามารถสร้างเป็ นเว็บไซต์

วิธีเปลีย่ น HEADER และเพิม่ WIDGET การเปลี่ยน header นั้น สิ่ งที่จาเป็ นคือต้องทราบขนาดของ header ที่เราจะใช้บนหน้า blog ของเรา ให้มีขนาดพอดี จึงจะดูสวยงาม โดยการเปลี่ยน header บน wordpress นั้น สามารถทาได้โดย


หมายเหตุ ** ขนาดของ header ต้องดูจากข้อความตรงแถบด้านล่างของรู ปภาพ หลังจากนั้น เมื่อเราจะทาการเพิ่ม widget ให้กบั หน้า blog ของเรา สามารถทาได้โดย


การจัดรูปภาพและเพิม่ ขนาดของภาพ ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่รูปภาพ แล้วเลือกไอคอนแก้ไขรู ปภาพบนมุมซ้ายบน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกปรับการจัดหน้าของรู ปภาพ


ขั้นตอนที่ 3 เลือกการตั้งค่าขั้นสู ง แล้วสามารถปรับขนาดของภาพได้ ตามความสมดุล


การแสดงผล


การจัดการและปรับแต่ ง Google Blogspot Blogger เป็ นอีกหนึ่งบริ การของ Google ที่จะช่วยให้คุณมีพ้นื ที่สาหรับเขียนเรื่ องราว ต่าง ๆ ที่คุณต้องการในลักษณะของ Webblog บริ การเหล่านี้คุณสามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สาหรับคนที่อยากมีเว็บไซต์ส่วนตัว แต่ไม่อยากมี ค่าใช้จ่าย blogger สามารถช่วยคุณได้ หากคุณต้องการใช้ blogger เพียงแค่ สมัคร Gmail ก็สามารถสร้าง blog ได้อย่างมากมาย นอกจากนี้การสร้าง blog ด้วย blogger นั้นเชื่อมโยงพื้นที่เก็บรู ปภาพเข้ากับ picasa ซึ่ งเป็ นบริ การด้านภาพถ่าย ทา ให้คุณมีพ้นื ที่เขียน blog และพื้นที่เก็บรู ปภาพที่สัมพันธ์กนั

หน้าแรกของ Blogger


การโพสข้ อความใน Blogger 1.คลิกที่รูปปากกา

2.จะเข้ามาในหน้าที่ให้เราพิมพ์ขอ้ ความที่เราจะอัพลงไป


การดู CODE แบบ HTML ให้คลิกไปที่ช่อง HTML


creative commons -cc ครี เอทีฟคอมมอนส์ เป็ นหนึ่งในความพยายามเพื่อเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ดว้ ยการ สงวนสิ ทธิ์บางประการ (Some rights reserved) มากกว่าจะต้องยึดติดกับการสงวนสิ ทธิ์ ทั้งหมด (All rights reserved) เพราะแบบหลังนี่บางครั้งทาให้เกิดข้อจากัดในการเผยแพร่ งานได้


ความหมายของไอคอนต่างๆ

แสดงที่มา ต้องมีการแสดงที่มาของงานดังกล่าว ตามรู ปแบบของผูส้ ร้างสรรค์ หรื อผู ้ อนุญาตกาหนด

ไม่ใช้เพื่อการค้า ยินยอมให้ผอู ้ นื่ คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ แต่ตอ้ งไม่เป็ น การนาไปใช้เพื่อการค้าผลกาไรใดๆ

ไม่ดดั แปลง ยินยอมให้ผอู ้ ื่น คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง แต่หา้ มแก้ไขใดๆ


การแสดงผล


การแก้ไข และจัดการ Google Sites Google sites คือ คือเว็บไซต์ของ Google เป็ นโปรแกรมออนไลน์ที่ทาให้การสร้าง เว็บไซต์ของทีมให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ ด้วย Google เว็บไซต์ คุณสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว

การเขียน และแก้ไขข้ อความบนหน้ า Sites 1.เลือกไอค่อนรู ปปากกาที่อยูบ่ นหัว Sites

2.จะปรากฏแถบเครื่ องมือขึ้นมาด้านบน และสามารถคลิกเพือ่ พิมพ์แก้ไขข้อความ


วิธีจัดการหน้ าไซต์ 1. เลือก > เพิ่มเติม > จัดการไซต์

2. ไปที่สีและแบบอักษร ** การจัดการส่ วนนี้สามารถเลือกปรับแต่งการแสดงผลของ font / headder ต่างๆได้

รายงานสรุปการเรียนการสอน  

รายงานสรุปการเรียนการสอน

Advertisement