Page 1

รายงาน Final Project เสนอ ผ.ศ ประชิต ทิณบุตร ทาโดย นาย ณรงค์ชัย โยธา

รหัส 5411301988

ศิลปกรรม สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่ม 201 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปีการศึกษา2559


ส.1 สืบค้น โดยที่ผู้วิจัยได้สรุปเป็นข้อมูลผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทอง ที่มีการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นข้อมูลสรุป สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการความร่วมมือรับการพัฒนา เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลจริงทางการ ออกแบบการพิมพ์(PrintingDesign)และแนวทางการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Corporate Identity Design) และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (Package Structural Design) ดังนี้คือ ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรามะสัก อาเภอโพธิ์ทอง จานวน 1 ราย ตารางที่ 1 ข้อมูลสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรรามะสัก ชื่อ-สกุลผูป้ ระกอบการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และ โทรสาร E-mail /Website ตาแหน่งที่ตั้ง แผนที่ ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

1.นางสงัด พรมเมศ อายุ 62 ปี 136 หมู่ที่ 5 ตาบลรามะสัก อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120 โทรศัพท์มือถือ 0851911764 www.promjainherb.com เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน เกิดจากการร่วม ตัวของเกษตรกรในตาบลรามะสัก เพื่อสร้างรายได้เสริมและแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตและจาหน่ายสมุนไพรต่างๆ เช่น สบู่ เหลวสมุนไพรครีมนวดผม โลชั่นกันยุง แชมพูสูตร 12 พลัง โลชั่น บารุงผิว สบู่สคับ สมุนไพรผงขัดหน้า ขัดตัว และมีลูกประคบอบตัว เป็นสินค้า OTOP

ข้อมูลการตลาดของสินค้า โลชั่นบารุงผิวมีทั้งหมด3สูตร 1. โลชั่นว่านหางจระเข้ ผสมใบบัวบกและเสลดพังพพอน สีเขียว ขนาด 50 มล. ขายหลอดละ 25 บาท ช่วย บารุงผิวพรรณ ช่วยเพิ่มและกักเก็บความชื้นให้กับผิวของคุณ ทาให้ผิวของคุณดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นดูอ่อนเยาว์ ตลอดทั้งวัน พร้อมปกป้แงผิวจากมลภาวะ และสารที่ก่อทาให้เกิดการแพ้ และผดผื่นคัน ซึมซาบเร็วไม่เหนียว เหนอะหนะ 2. โลชั่นมะเฟืองสด ผสมขมิ้น สีส้ม ขนาด 50 มล. ขายหลอดละ 25 บาท ช่วยบารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวจากมลภาวะ และสารพิษที่ก่อให้เกิดการแพ้


3. โลชั่นมะหาด สีน้าตาล ขนาด 50 มล. ขายหลอดละ 25 บาท สารสกัดจากมะหาดอุดมด้วยสารที่ช่วยเพิ่ม ความขาวเนียนและกระจ่างใสให้กับผิว ช่วยลดลอยหมองคล้าของเม็ดสีผิว และจุดด่างดาตามร่างกาย เหมาะ กับทุกสภาพผิว ผิวเรียบเนียนน่าสัมผัส และช่วยกักเก็บน้าไว้ที่ผิวเพื่อคงความนุ่มเนียนของผิว การผลิตและการจัดจาหน่ายปัจจุบัน ปัจจุบันมีการผลิตการผลิตโลชั่นบารุงผิวโดยใช้สว่ นผสมของสมุนไพรต่างๆ มารวมกันเพื่อที่จะนามาสร้าง โลชั่นบารุงผิวการจัดจาหน่วยนั้นมีโลชั่นบารุงผิวทั้งหมด 3 สูตร 1.ว่านหางจระเข้ผสมใบบัวบกเสลดพังพอน 2.มะเฟืองสดผสมขมิ้นเป็นสูตรพิเศษ 3.มะหาด แต่ละสูตรก็ให้สรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปโดยขนาดที่จัด จาหน่ายมี 50 มล. โดยขายในหลอดละ 25 บาท การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ตารางที่ 2 ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรามะสัก จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 1. ผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นสมุนไพร 1. กลุ่มแม่บ้านรามะสักผลิตภัณฑ์สินค้าไม่มีการ 2. ผู้ประกอบการสามารถขยายกาลังการผลิตได้ ออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุ ง่าย สมุนไพรปลูกเองและนาเข้าบางชนิด ภัณฑ์ท่ไี ด้มาตรฐาน 3. ผู้ประกอบการมีที่ตั้งที่เหมาะสมในการผลิตมี 2. ผลิตภัณฑ์สินค้ายังไม่มีกล่องบรรจุภัณท์ พื้นที่ผลิตอย่างเพียงพอ ในการพัฒนาธุรกิจ ชั้นนอก 4. สินค้าทุกตัวมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถผลิตได้ 3. ผู้ประกอบการยังขาดการสร้างแบรนด์สินค้า อย่างรวดเร็ว ให้ดูแล้วเป็นตนเอง 4.ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยยังไม่ได้เป็น ที่รู้จักมากนัก โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats) 1. ผลิตภัณฑ์สินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรเป็น 1. ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ที่จดจาเป็นของตนเอง สินค้าที่แปรรูปเป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์อื่นๆได้ 2. ผู้ประกอบการยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกที่ อย่างมากมาย น่าสนใจเพื่อจดจา 2. มีแนวโน้มทาทงภาครัฐให้ความสาคัญและให้ 3.ช่องทางการตลาดสมุนไพรสินค้าแปรรูปมี การสนับสนุนกิจการ คู่แข่งมากมาย 3. สมุนไพรต่างๆหาได้ง่ายและใช้ได้อย่าง 4.ผลิตภัณฑ์ยังไม่ค่อยมีความน่าสนใจโดดเด่น พอเพียง 4. มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นตามนโยบายการ เปิดตลาดสู่อาเซี่ยน(AEC)


ความคาดหวังภาพอนาคตขององค์กรผลิตภัณฑ์และการบริการ ผู้ประกอบการต้องการให้ช่วยพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และมีรูปแบบที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ จดจาได้ง่าย อาจสื่อสารถึง อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ต้องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1. ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจดูสะดุดตา 2. ต้องการให้มีตราสัญลักษณ์ ที่จดจาง่ายมีมาตรฐานและใช้ในการจดทะเบียนการค้า

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เชิงลึก ระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ ณ ที่ทาการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรามะสัก ที่มา : ณรงค์ชัย โยธา, 2559


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้มอบให้ผู้วิจัยไปศึกษาเชิงลึกเพื่อการออกแบบ ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกรรามะสักที่มอบให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางกายภาพและคุณภาพ ลาดับที่ 1

รายการ โลชั่นบารุงผิว

2 3

โลชั่นบารุงผิว โลชั่นบารุงผิว

รายละเอียด ว่านหางจระเข้ผสมใบบัวบก และเสลดพังพอน มะเฟืองสดผสมขมื้น มะหาด

จานวน 1 หลอด

หมายเหตุ

1 หลอด 1 หลอด

ส.2 สมมุติฐาน Logo ออกแบบโดยการนาภาษาไทยพรมจันทร์มาใส่ใบวงกลมสีเหลืองเพื่อสื่อถึงดวงจันทร์และก็นาเอาตัวอักษร ภาษาอังกฤษ PกับC ซึ่งเป็นย่อของคาว่าพรมจันทร์ นามาออกแบบเป็นโลโก้

Label ได้นาเอาข้อมูลที่ติดอยู่กับหลอดมาออกแบบใหม่เพื่อที่จะนามาอยู่ด้านหลังกล่องเพื่อบอกถึงสรรพคุณ ต่างๆ ของโลชั่นแต่ละสูตร


ส.3 สรุปผล Art Work ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์โดยการนาเอารูปสมุนไพรแต่ละชนิดมาออกแบบตามสูตรของโลชั่นแต่ละสูตร และใช้สีให้เข้ากับโลชั่นแต่ละสูตรที่ทา


ผลงานจริง

Artd3302 201 narongchai yotha report  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you