Page 1


pn wt sr cz pt sb nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3_2011 Cultural events The information found in this publication comes from the event organizers. Programs and dates may change. The collection of information was completed on November 30th, 2010.

Wydarzenia kulturalne Informacje zamieszczone w publikacji pochodzą od organizatorów imprez. Programy i terminy mogą ulec zmianie. Gromadzenie informacji zakończono 30 listopada 2010 r.


★ s z t u k a u ży tk o wa _ a p p l i e d a rt

★ ta n i e c _ dance

★ wy d a r z e n i e interdyscyplinarne_ i n t e r d i s c i p l i n a ry event

★ film_ film

★ folklor_ folklore

★ t e at r i w i d o w i s k o _ t h e at r e & p e r f o r m a n c e

★ s z t u ki w i z u a l n e _ v i s u a l a rt s

★ l i t e r at u r a _ l i t e r at u r e

★ w y d a r z en i e m ul t i k ul t ur o we _ m ul t i c u l t ur a l ev en t

★ muzyka_ music

★ t r ad y c ja i d zie d zic two k u l tur o w e _ t r ad itio n & c ul tur a l h e rita g e


✪ “Good Design” Competition 2011

i i i _ 2011

Ogólnopolski konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi dostępne na polskim rynku. Konkurs jest skierowany do producentów, dystrybutorów i usługodawców funkcjonujących na polskim rynku oraz do polskich projektantów.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A nationwide competition for the best designed products and services offered on the Polish market. The competition is addressed to Polish designers as well as manufacturers, distributors, and service providers who do business in Poland.

✪ Konkurs „Dobry Wzór 2011”

1 III – 22 IX Warszawa

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. www.iwp.com.pl

Instytut Wzornictwa Przemysłowego ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa tel. +48228600066 fax +48228316478 e-mail: iwp@iwp.com.pl ★ 83


✪ Ball at Hevelius

i i i _ 2011

W ramach Roku Heweliusza w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Ratuszu Staromiejskim, odbędzie się bal kostiumowy dla uczczenia 400-lecia urodzin astronoma i browarnika, rajcy Starego Miasta, który w piwnicach Ratusza składował swoje piwo.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Part of the events of Hevelius Year. The costume ball will take place in the Old Town Hall, which houses the Baltic Sea Culture Centre, and will mark the 400th anniversary of the birth of the astronomer, brewer, and city council member who stored his beer in the cellars of the Old Town Hall.

✪ Bal u Heweliusza

5 III Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury www.nck.org.pl

Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk tel. +48583011051 fax +48583011957 e-mail: sekretariat@nck.org.pl ★ 85


✪ “An Evening with Terpsichore” – multicultural event

i i i _ 2011

Wieczory, którym patronuje jedna z dziewięciu Muz Apollina, są wydarzeniami multikulturalnymi, w których przeplatają się muzyka, taniec i teatr. To intrygujące spotkania z aktorami-tancerzami, przenoszące widza w inną rzeczywistość. Podczas jednego wieczoru prezentowanych jest kilka krótkich spektakli, wywołujących skrajne emocje.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Evenings with one of Apollo’s ten muses are multicultural events where music, dance, and theatre intersect. These intriguing shows with actors/dancers spirit audiences away to another world. Each evening features several short performances that evoke strong emotions.

✪ „Wieczór z Terpsychorą” – wydarzeniemi multikulturalne

5 III Gniezno

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

Miejski Ośrodek Kultury ul. Łubieńskiego 11 62-200 Gniezno tel. +48614264630 e-mail: dyrektor@ mok.gniezno.pl

www.mok.gniezno.pl

★ 87


✪ “Orły 2011” Polish Film Awards

i i i _ 2011

Przyznawane co roku Nagrody Polskiej Akademii Filmowej, które są uznawane za najbardziej prestiżowe nagrody polskiego środowiska filmowego. paf należy do fan of Europe, stowarzyszenia europejskich akademii filmowych, które przyznają tak znane i prestiżowe nagrody jak bafta, Cezary czy Europejska Nagroda Filmowa. Głównym celem jest promocja polskiej twórczości filmowej, wyróżnienie najlepszych produkcji i ich twórców, a także popularyzacja polskiego filmu oraz powrót nagrodzonych tytułów do kin i stworzenie w ten sposób wtórnego obiegu polskich filmów. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Awards presented annually by the Polish Film Academy, and considered the most prestigious film awards of the Polish film industry. The Polish Film Academy is a member of the Film Academies Network of Europe, whose members present the bafta, the Césars, and European Film Awards. The primary goals of the Polish Film Awards are the promotion of Polish film, rewarding the best productions and their creators, and the popularization of Polish films by putting them back on movie screens.

✪ Polskie Nagrody Filmowe „Orły 2011”

7 III Warszawa

Niezależna Fundacja Filmowa www.pnf.pl

Niezależna Fundacja Filmowa ul. Bagatela 10/12 00-585 Warszawa tel. +48228518440 e-mail: pnf@pnf.pl ★ 89


An exhibition held in cooperation with the Association of Polish Artists and Designers, commemorating the 100th anniversary of association’s foundation. The exhibition will present a cross-section of artistic textiles, from the traditional styles, through wall fabrics and fabric sculptures, to spatial installations. Attendees will see work by around 40 renowned and award-winning Polish artists, featuring a variety of techniques, and made from a range of raw materials, from the commonplace to the rare. Exhibited artists include: L. Choczaj, W. Cygan, K. Frynark-Błaszczyk, B. Pierzgalska, B. Tomaszkiewicz, K. Zych, L. Żytkiewicz, and many more.

✪ „Łódzka tkanina artystyczna” – Wystawa z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków Wystawa zorganizowana we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków w 100. rocznicę jego istnienia, ukazująca rozwój tkaniny artystycznej od tradycyjnej, przyściennej przez rzeźbę tkacką aż po instalację przestrzenną. Prace ok. 40 wybitnych polskich artystów, laureatów wielu prestiżowych nagród, zostały wykonane różnymi technikami, z typowych i nietypowych surowców tkackich. Wystawione będą prace takich artystów jak: L. Choczaj, W. Cygan, K. Frynark-Błaszczyk, B. Pierzgalska, B. Tomaszkiewicz, K. Zych, L. Żytkiewicz i wielu innych.

10 III – 3 V Łódź

Centralne Muzeum Włókiennictwa

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ “Artistic Textiles in Łódź.” An Exhibition Commemorating the 100th Anniversary of the Association of Polish Artists and Designers

Centralne Muzeum Włókiennictwa ul. Piotrkowska 282 93-034 Łódź tel. +48426832684 fax +48426843355 e-mail: ctmustex@ muzeumwlokiennictwa.pl

www.muzeumwlokiennictwa.pl

★ 91


Cul tu ral e ve nts

✪ viii Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna

The competition is intended for young and talented violinists. Contestants in this year’s edition must be born later than December 12th, 1994. The competition consists of two parts. Contestants must perform one of G. Ph. Telemann’s “Twelve Fantasies for Violin” in the first part, along with any piece for violin with piano or solo, and in the second – the first or second and third part of a violin concerto of their choice. The international panel of judges will be directed by Michał Grabczyk from Poznań. The competition is sponsored by the Minister of Culture and National Heritage, the Marshall of the Greater Poland Voivodeship, and the Mayor of Poznań.

Konkurs przeznaczony dla młodych, utalentowanych skrzypków. W kolejnej edycji mogą brać udział osoby urodzone po 31.12.1994 r. Konkurs jest dwuetapowy, w pierwszym etapie obowiązuje wykonanie jednej z „12 Fantazji na skrzypce solo” G.Ph. Telemanna oraz utworu dowolnego na skrzypce z fortepianem lub skrzypce solo, w drugim – i lub ii i iii części dowolnego koncertu skrzypcowego. Międzynarodowemu jury przewodniczyć będzie prof. Michał Grabarczyk z Poznania. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.

12 – 14 III Poznań

Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. G.Ph. Telemanna

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

✪ 8th International Georg Philipp Telemann Violin Competition

Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. G.Ph. Telemanna os. Zwycięstwa 22/70 61-650 Poznań tel. +48618207652 e-mail: stowarzyszenie@ telemann.art.pl

www.telemann.art.pl

★ 93


A gathering of Poland’s leading alternative theatres, root in the tradition of independent student theatre. The goal of the festival is to present as broad a view of the alternative scene as possible by inviting theatres that employ a variety of languages and means of expressions, and which use a range of poetics and atmospheres. At Klamra, audiences can see dance theatres, puppet theatres, performances based on famous works of literature, multimedia plays, monodrama, and performance art.

Spotkania czołowych polskich teatrów alternatywnych, wywodzących się z tradycji studenckiego teatru niezależnego. Celem festiwalu jest ukazanie jak najszerszego spektrum sceny alternatywnej, dlatego impreza przyciąga teatry posługujące się różnorodnym językami i środkami wyrazu, operujące rozmaitą poetyką i klimatem. Na „Klamrze” można więc zobaczyć teatry tańca i teatry lalek, przedstawienia tworzone na podstawie znanych tekstów literatury światowej, spektakle, w których wykorzystywana jest technika multimedialna, monodramy i performance.

Cul tu ral e ve nts

✪ 19. Ogólnopolski Festiwal Teatralny Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra”

12 – 19 III Toruń

Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa”

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

✪ 19th ”Klamra” Theatre Festival

Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa” ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel. +48566112266 e-mail: odnowa@umk.pl www.odnowa.umk.pl

www.klamra.umk.pl

★ 95


✪ Neo Rauch “Comrades” – exhibition A monographic exhibition of a painter considered to be the leading representative of the New Leipzig School, which debuted on the international scene in the early 90s. In his paintings, figures intertwine with symbolic elements: the artists finds motifs in the everyday world of socialist East Germany. His canvases may be found in the permanent collections of the moma and Centre Pompidou. Curated by: Joanna Kiliszek

i i i _ 2011

Monograficzna wystawa niemieckiego malarza, uważanego za czołowego przedstawiciela tzw. „szkoły lipskiej”, debiutującego na scenie międzynarodowej w pierwszej połowie lat 90. W jego pracach figuracja łączy się z elementami symbolicznymi: artysta czerpie motywy z codzienności socjalistycznej nrd. Jego obrazy są m.in. w stałych kolekcjach moma i Centre Pompidou. Kurator: Joanna Kiliszek Współpraca za strony Zachęty: Julia Leopold Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

In cooperation with: Julia Leopold

✪ Neo Rauch „Towarzysze” – wystawa

12 III – 15 V Warszawa

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Pl. Małachowskiego 3 00-916 Warszawa tel. +48225569600 fax +48228277886 e-mail: office@zacheta.art.pl

www.zacheta.art.pl

★ 97


✪ Józef Czechowicz’s Birthday

i i i _ 2011

Impreza, na której zaproszeni goście odczytują „Poemat o mieście Lublinie” J. Czechowicza. W każde „urodziny” J. Czechowicza wydawany jest, w nakładzie zgodnym z aktualną rocznicą, tomik „Poematu o mieście Lublinie”. Egzemplarze są składane tradycyjną, ręczną, metodą typograficzną i odbijane na maszynie F. M. Weiler z 1903 roku. Na tę rocznicę drukowany jest także okolicznościowy ekslibris.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Featured guests will recite “The Poem about the City of Lublin,” by J. Czechowicz. Every anniversary of the birth of J. Czechowicz is commemorated with a publication of the poetry collection “The Poem about the City of Lublin.” The number of copies corresponds to the current anniversary. The book is printed in the traditional, manual fashion, using an F.M. Weiler machine from 1903. A commemorative bookplate is also printed to mark the occasion.

✪ Urodziny Józefa Czechowicza

15 III Lublin

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr nn” www.tnn.pl

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” ul. Grodzka 21 20-112 Lublin tel. +48815325867 fax +48815346110 e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl ★ 99


✪ “In the Rolling Mountains. The 40th Anniversary of the death of Stanisław Vincenz” The Art of the Hutsuls –vthe Hutsuls in Art

i i i _ 2011

Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce Wystawa ukazuje piękno Huculszczyzny, która przez wielu uważana jest za jeden z ostatnich dzikich obszarów Europy, za krainę pełną muzyki, sztuki i magii, zachwycającą barwnością swych obyczajów. To region niezwykle popularny w okresie międzywojennym, a obecnie przeżywającą renesans zainteresowania na różnych płaszczyznach – od turystycznej po literacką. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The exhibition presents the beautiful region inhabited by the Hutsuls, a place many consider to be among the last unspoiled areas of Europe, a place full of music, art, and magic, one that fascinates outsiders with its colorful traditions, immensely popular in the inter-war period, which is currently enjoying a renaissance in a variety of fields, from tourism to literature.

✪ „Na wysokiej połoninie. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza”

17 III – 5 VI Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie al. 3 Maja 1 30-062 Kraków tel. centrala: +48122955500 fax +48122955555 e-mail: dyrekcja@muz-nar. krakow.pl

www.muzeum.krakow.pl

★ 101


✪ 16th ofafa Polish Animation Festival

i i i _ 2011

Cul tu ral e ve nts

Jedyny festiwal w kraju poświęcony wyłącznie polskiemu animowanemu filmowi autorskiemu, będący corocznym podsumowaniem dorobku w tej dziedzinie. Filmy zgłoszone do konkursu ubiegają się o nagrody w jednej z trzech kategorii: Konkurs twórców zawodowych, Konkurs studentów wyższych szkół filmowych i plastycznych oraz Konkurs amatorów. ofafa jest miejscem, gdzie co roku odkrywane są nowe talenty wśród twórców nieprofesjonalnych, którzy zachęceni sukcesami często zaczynają edukację w szkołach filmowych lub plastycznych. Odbywają się również imprezy towarzyszące festiwalowi.

17 – 19 III Kraków

Dom Kultury „Podgórze” www.ofafa.pl

Wydarze ni a ku ltu ralne

Poland’s only festival devoted entirely to Polish animated films. The event is an annual review of recent achievements in the field of animation. Festival films compete for prizes in one of three categories: Professional Films, Film and Art School Student Films, and Amateur Films. ofafa is a place where new talent is discovered among non-professional artists each year. Encouraged by their success, these filmmakers often go on to pursue an education in film or art. The festival also features associated events.

✪ 16. Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych (ofafa)

Dom Kultury „Podgórze” ul. Krasickiego 18 30-515 Kraków tel. +48126561050 e-mail: festiwal@ofafa.pl ★ 103


✪ “From the Danube and the Thames” – concert

i i i _ 2011

Podczas koncertu wystąpi A. Ruciński, laureat Paszportu Polityki, oklaskiwany na wielu scenach świata „za zapadające w pamięć kreacje sceniczne”. Artyście towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją M. Sanderlinga. W programie kompozycje Mahlera i Elgara.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The concert will feature the award-winning A. Ruciński, winner of the prestigious “Polityka Passport” for “his memorable stage creations.” The artist will be accompanied by the Poznań Philharmonic Orchestra, conducted by M. Sanderling. The program will include compositions by Mahler and Elgar.

✪ „Znad Dunaju i Tamizy” – koncert

18 III Poznań

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Św. Marcin 81 61-808 Poznań tel. +48618524708 fax +48618523451 e-mail: sekretariat@ filharmoniapoznanska.pl

www.filharmoniapoznanska.pl

★ 105


Audio Art is an experimental, post-modern, turn-of-the-century art. It integrates visual and audio art through concerts, performances, and installations. It focuses on new approaches towards sound sources: objects and musical instruments in a particular space and time. It is an individual art: the constructor, composer, and performer unify and integrate the entire creative process and the execution of the piece. Audio Art involves both simple and advanced technology. The festival features artists from around the globe performing premiere projects. The program also includes presentations of works that are beyond the scope of Audio Art.

✪ 19. Festiwal Audio Art „Muzyka bez granic” Audio Art jest eksperymentalną, postmodernistyczną sztuką przełomu wieków. To integracja sztuki dźwiękowej z wizualną, przejawiająca się w formie koncertów, performance’u i instalacji. Opiera się na nowej koncepcji źródła dźwięku − obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie. Jest sztuką indywidualną − konstruktor, kompozytor i wykonawca unifikują i integrują cały proces tworzenia i wykonania dzieła. Audio Art używa zarówno prostej, jak i zaawansowanej technologii. Festiwal prezentuje artystów z całego świata i ich premierowe projekty. W ramach imprezy odbywają się także prezentacje spoza nurtu Audio Art.

18 – 27 III Kraków

Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum www.audio.art.pl

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 19th Audio Art Festival “Muzyka bez granic”

Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum ul. Starowiślna 3 31-038 Kraków tel. +48122676195 e-mail: muzykacentrum1@wp.pl www.muzykacentrum.krakow.pl ★ 107


✪ 32nd Review of Stage Songs

i i i _ 2011

Koncerty i spektakle muzyczne, polskie i europejskie gwiazdy – wszystko, co najlepsze w piosence aktorskiej.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Concerts and musical performances by stars from Poland and all over Europe – the best in stage songs.

✪ 32. Przegląd Piosenki Aktorskiej

18 – 27 III Wrocław

Teatr Muzyczny Capitol www.ppa.art.pl

Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 72 50-020 Wrocław tel. +48717890457 e-mail: ppa@teatr-capitol.pl ★ 109


✪ Premiera baletowa Roku iii_ Czesława Miłosza: „Zniewolony umysł” do muzyki P. Glassa i W. Kilara

“The Captive Mind” is an original ballet performance whose title refers to a book by Czesław Miłosz at the same title. 2011 marks the Nobel prize winner’s 100th birthday anniversary, and the show is an interesting, yet alternative, presentation of his work. References to the issue of totalitarianism indirectly tie it to the 30th anniversary of Martial Law in Poland. The ballet features music by Phillip Glass and Wojciech Kilar (“Kościelec”), as well as an original score composed especially for the ballet.

„Zniewolony umysł” jest propozycją baletowego spektaklu autorskiego, a jego tytuł nawiązuje do książki Czesława Miłosza. W przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin noblisty, a spektakl jest interesującą, choć odmienną formą przedstawienia jego utworów. Pośrednio, ze względu na podjęty problem totalitaryzmu, wiąże się też z 30. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W spektaklu wykorzystane zostaną utwory P. Glassa, W. Kilara („Kościelec”) oraz nowa muzyka skomponowana specjalnie na potrzeby przedstawienia.

Choreography by: R. Bondara Performance: Ballet dancers of Opera Nova in Bydgoszcz

(Miłosz Year)

Autor choreografii − R. Bondara Wykonanie − Balet Opery Nova w Bydgoszczy

(Rok Miłosza)

19 III Bydgoszcz

Opera Nova

2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ Ballet Premiere of the Czeslaw Milosz Year: “The Captive Mind”, music by P. Glass and W. Kilar

Opera Nova ul. Marszałka Focha 5 85-070 Bydgoszcz tel. +48523251510 fax +48523251639 e-mail: sekretariat@operanova. bydgoszcz.pl, sekretariat@opera. bydgoszcz.pl

www.opera.bydgoszcz.pl

★ 111


✪ 19th Olsztyn Theatre Encounters

i i i _ 2011

Spotkania przedstawiają wiele twarzy współczesnej sztuki teatralnej. Podczas festiwalu prezentowane są wybitne spektakle należące do różnych gatunków teatralnych (teatr dramatyczny, offowy, muzyczny, taneczny, pantomima), nagradzane na wielu festiwalach, inscenizacje uznanych twórców oraz charyzmatyczne przedsięwzięcia teatru poszukującego. Festiwal kierowany jest do publiczności olsztyńskiej i całego regionu warmińsko-mazurskiego.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The event presents the multiple facets of contemporary theatre. The festival features outstanding and award-winning performances in a variety of theatrical genres (drama, independent, music, and dance theatres, pantomime), original productions, adaptations of famous plays, and charismatic “exploratory” theatre projects. The festival is addressed to audiences in Olsztyn and the region.

✪ xix Olsztyńskie Spotkania Teatralne

19 – 27 III Olsztyn

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. 1 Maja 4 10-118 Olsztyn tel. +48895235122 tel. kom. +48791548532

www.teatr.olsztyn.pl

★ 113


✪ Exhibition Documenting Czesław Miłosz’s Vists to Pomerania

Cul tu ral e ve nts

(Miłosz Year)

Z okazji 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza Nadbałtyckie Centrum Kultury przygotowało wernisaż wystawy dokumentującej wizyty Czesława Miłosza na Pomorzu (galeria nck). Wizyty Miłosza na Pomorzu do tej pory nie doczekały się opracowania – a wiemy, że wiele instytucji oraz osób prywatnych (m. in. literaci-przyjaciele Miłosza: Krystyna i Stefan Chwinowie czy Wojciech Kass) posiada w swoich archiwach fotografie i inne pamiątki dokumentujące tamte czasy. (Rok Miłosza)

21 III Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury www.nck.org.pl

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

To mark the 100th anniversary of the birth of Czesław Miłosz, the Baltic Sea Cultural Centre has prepared an exhibition documenting Czesław Miłosz‘s visits to Pomerania (bscc Gallery). Miłosz’s visits to Pomerania remain an unexplored part of his biography, although we know that many institutions and people (for example Miłosz’s literati friends: Krystyna and Stefan Chwin and Wojciech Kass) have photographs and other souvenirs from those days in their archives.

✪ Wernisaż wystawy dokumentującej wizyty Czesława Miłosza na Pomorzu

Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk tel. +48583011051 fax +48583011957 e-mail: sekretariat@nck.org.pl ★ 115


To mark the 100th anniversary of the birth of Czesław Miłosz, the Baltic Sea Cultural Center has prepared a Czesław Miłosz conference titled “The North Side,” in cooperation with the University of Gdańsk. The conference will discuss the life and work of Czesław Miłosz, from the perspective of his ties to the culture of the North – in the broad sense of the term – in European tradition and contemporary Europe. There are many issues to be discovered in the field, and those that have already been discovered need further research and reinterpretation. The proposed repertoire will encompass Miłosz’s attitude towards the phenomenon of globalization, the conspicuous absence of the sea in his work, natural space vs. cultural space, and the Gdańsk episodes of his life. (Miłosz Year)

✪ Konferencja Czesława Miłosza „Północna strona” Z okazji 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim przygotowało konferencję: Czesława Miłosza „Północna strona”. Konferencja dotyczyć ma zarówno twórczości, jak i biografii Czesława Miłosza w aspektach dotyczących związków z tematyką szeroko pojętej kultury Północy w tradycji i współczesności Europy. W tym kręgu problemów wiele kwestii czeka na odkrycie, a wśród już odkrytych, na ponowne opracowanie i reinterpretację. Proponowany repertuar problemów obejmuje m.in. stosunek Miłosza do zjawiska globalizacji, nieobecność morza w twórczości Poety, przestrzeń natury kontra przestrzeń kultury, epizody gdańskie w biografii. (Rok Miłosza)

21 – 22 III Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury www.nck.org.pl

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ “The North Side” Czesław Miłosz Conference

Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk tel. +48583011051 fax +48583011957 e-mail: sekretariat@nck.org.pl ★ 117


An international meeting of Miłosz translators, part of “The North Side” conference. Invited translators will take part in a panel discussion on translating of the poetry of Czesław Miłosz into foreign languages. Agnieszka Kosińska will talk about Miłosz’s own work as a translator. Guests will talk about technical issues in translation, and problems with the reception of Miłosz’s poetry in particular countries. The meeting will feature readings of Miłosz’s work in the original Polish and in translation. Accompanying events include an exhibition and presentation of foreign editions of the poet’s work. (Miłosz Year)

✪ „Miłosz – Pisarz i jego tłumacze, tłumacz i jego pisarze” – międzynarodowe spotkanie Międzynarodowe spotkanie tłumaczy Miłosza towarzyszące konferencji. Zaproszeni tłumacze wezmą udział w panelu na temat pracy nad przekładami poezji Miłosza, natomiast o translatorskiej pracy Miłosza opowie Agnieszka Kosińska. Zaproszonych tłumaczy poprosimy o wypowiedzi na temat kwestii warsztatowych oraz problemów z recepcją poezji Miłosza w poszczególnych krajach. Podczas spotkania usłyszymy wiersze Miłosza w oryginale i językach tłumaczy, wydarzeniu towarzyszyć będzie także prezentacja zagranicznych wydań książek poety. (Rok Miłosza)

23 III Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury www.nck.org.pl

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ “Miłosz: The Writer and his Translators, the Translator and his Writers” – International Meeting

Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk tel. +48583011051 fax +48583011957 e-mail: sekretariat@nck.org.pl ★ 119


✪ 29th “Konfrontacje” Regional Festival of Children’s Theatres 2011

i i i _ 2011

Przegląd jest adresowany do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych, działających w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach. Jego celem jest prezentacja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów oraz pogłębianie edukacji teatralnej uczniów.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

This festival is addressed to amateur youth and children’s theatres run in elementary schools and high schools, cultural centres, clubs, and recreational centers. Its objective is to present artistic achievements of children’s theatres from Łódź and the Łódź voivoideship, improve teachers’ skills, and develop students’ theatrical education.

✪ xxix Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje” 2011

24 – 26 III Łódź

Bałucki Ośrodek Kultury www.bok.lodz.pl

Bałucki Ośrodek Kultury ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź tel. +48426533645 fax +48426533655 informacje@bok.lodz.pl ★ 121


✪ 26th Lesser Poland Puppet Theatre Festival – “Zając Poziomka” Grand Prix

i i i _ 2011

Przegląd odbywający się na terenie Małopolski, jest jedyną imprezą, podczas której dziecięce i młodzieżowe teatry lalkowe wymieniają swoje doświadczenia w zakresie poszukiwań nowych form oraz środków artystycznego wyrazu, pogłębiając jednocześnie wiedzę o teatrze lalek. Laureaci Nagrody nominowani są do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach i Małopolskim Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” w Nowym Sączu. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

This festival, which takes place in the region of Lesser Poland, is a unique event that allows children’s and youth puppet theatres to exchange their experiences in searching for new forms and means of artistic expression, while broadening their knowledge about puppet theatre. The prize-winners are nominated to participate in the National Puppeteers Meeting in Puławy and in the “Bajdurek” Children and Youth Theatre Festival in Nowy Sącz.

✪ xxvi Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki

25 III Żabno

MCK „Sokół”

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” ul. Długosza 3 33-300 Nowy Sącz tel. +48184482610 fax +48184482611 e-mail:kontakt@mcksokol.pl

www.mcksokol.pl

★ 123


✪ 4th Festival of World Premieres – Polish Modern Music

i i i _ 2011

Pomysłodawczynią biennale jest dyrektor naczelna nospr, J. Wnuk-Nazarowa. Idea przyświecająca całemu przedsięwzięciu to zapoznanie słuchaczy z najnowszymi dokonaniami współczesnych polskich kompozytorów. Melomani mają okazję wysłuchać dzieł kompozytorów zarówno starszego, jak i najmłodszego pokolenia.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The biennalewas established created by the general director of the Polish National Radio Symphony Orchestra, J. Wnuk-Nazarowa. The purpose of the event is to acquaint audiences with the latest work of contemporary Polish composers. Music lovers will have the opportunity to hear pieces by composers of the older as well, as the younger generation.

✪ 4. Festiwal Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza

25 – 27 III Katowice

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice tel. +48322005579 tel. kom. +48503015048 e-mail: nospr@nospr.org.pl

www.nospr.org.pl

★ 125


✪ 16th Bach Days

i i i _ 2011

Podczas festiwalu muzycy grając wyłącznie na oryginalnych barokowych instrumentach lub ich kopiach, starają się jak najwierniej zinterpretować muzykę baroku. W ramach imprezy odbędą się seminaria poświęcone twórczości tego okresu, a do współpracy zostaną zaproszeni zarówno renomowani artyści, jak i młodzi adepci sztuki wykonawczej (studenci i absolwenci klas klawesynu i instrumentów dawnych Akademii Muzycznych w Polsce). Dni Bachowskie organizowane są przez Katedrę Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej w Krakowie. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Festival performances feature musicians playing exclusively on original instruments or their copies, in an attempt to interpret Baroque music as faithfully as possible. The program includes seminars devoted to the music of the period, with guests including both renowned artists and young adepts of the performing arts (students and graduates specializing in the harpsichord and early music at Poland’s music academies). Bach Days are organized by the Department of Harpsichord and Early Instruments at the Kraków Academy of Music.

✪ 16. Dni Bachowskie

25 – 31 III Kraków

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie ul. św. Tomasza 43 31-027 Kraków tel. +48124232078 e-mail: joanna.czech@ amuz.krakow.pl

www.amuz.krakow.pl

★ 127


✪ ”The Taming of Shakespeare” – International Review of Shakespeare Film Adaptations

i i i _ 2011

Przegląd światowych ekranizacji dramatów Szekspira, wzbogacony prelekcjami oraz wystawą plakatów tematycznie związanych z filmami „szekspirowskimi”. Impreza przygotowana w ramach większego projektu − „Dotknij Teatru”.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

An international review of film adaptations of Shakespeare’s dramas, featuring a series of lectures and an exhibition of Shakespeare film posters. The event is part of the larger “Touch Theatre” project.

✪ „Poskromienie Szekspira” – przegląd światowych ekranizacji dramatów Szekspira

25 – 31 III Łódź

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Muzeum Kinematografii pl. Zwycięstwa 1 90-312 Łódź tel. +48426740957 fax +48426749006 e-mail: muzeum@ kinomuzeum.pl

www.kinomuzeum.pl

★ 129


✪ “Touch Łódź,” part of the “Touch Theatre” project, a celebration of World Theatre Day

Cul tu ral e ve nts

Akcja zakłada kulturalną aktywizację Księżego Młyna i ma na celu przypomnienie łodzianom niezwykłych, unikatowych przestrzeni tego miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem terenów „starego dworca”. Jej założeniem jest również włączenie do wspólnych działań teatralnych mieszkańców tego obszaru. W ramach wydarzenia odbędą się występy teatralno-happeningowe, plenerowy koncert zespołu Kalokagathos, premiera łódzka spektaklu „en” w wykonaniu Teatru Biuro Podróży oraz impreza kostiumowa − „Bal fabrykantów”.

27 III Łódź

Centrum Kultury Młodych w Łodzi

2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

The purpose of the event is to activate cultural life in the neighborhood around Księży Młyn, and to encourage the people of Łódź to rediscover this unique space, with a special focus on the area around the old train station. Another goal is to include locals in common theatrical projects. The event will feature happening/theatre performances, an outdoor concert by Kalokagathos, the Łódź premiere of “en,” performed by “Biuro Podróży” (“Travel Agency”), and an industry-themed costume party.

✪ Akcja „Dotknij Łodzi” iii_ w ramach projektu „Dotknij Teatru” odbywającego się w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru

Centrum Kultury Młodych ul. Lokatorska 13 93-021 Łódź tel. +48426846866 tel./fax +48426848394 e-mail: ckm@toya.net.pl

www.toya.net.pl/~ckm

★ 131


✪ 13th “Interpretacje” Polish Directors’ Art Festival

✪ xiii Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”

The aim of the festival is to promote the most talented young Polish live-action theatre directors and present last season’s most interesting plays (competition plays and professional productions) to the Katowice public. The spiritual patron of the festival is Konrad Swinarski. The grand prize awarded to the winner of the festival is a statue designed by the outstanding sculptor Zygmunt Brachmański, and is referred to as the “Konrad Award.”

Celem katowickiego festiwalu jest promocja najzdolniejszych młodych polskich reżyserów teatru żywego planu, a także pokazanie katowickiej publiczności najbardziej interesujących spektakli ostatniego sezonu, zarówno konkursowych, jak i mistrzowskich. Patronem duchowym wydarzenia jest Konrad Swinarski, główną nagrodą – „Laur Konrada”– statuetka wykonana przez wybitnego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego, którą jury Festiwalu przyznaje nominowanemu twórcy.

Cul tu ral e ve nts

Inicjatorem festiwalu jest Miasto Katowice, zaś odbywa się on przy współudziale finansowym mkidn

the Ministry of Culture and National Heritage

27 III – 3 IV Katowice

Instytucja Kultury „Śląska Estrada”

Wydarze ni a ku ltu ralne

The festivalwas established by the City of Katowice and made possible with support from

i i i _ 2011

Instytucja Kultury „Śląska Estrada” ul. Kościuszki 88 40-519 Katowice tel. 032 2516681-3 e-mail:estrada@estradaslaska.pl www.estradaslaska.pl

www.festiwal-interpretacje.pl

★ 133


✪ 9th “Arthur Rubinstein in Memoriam” International Competition for Young Pianists

i i i _ 2011

Konkurs w zakresie działalności artystycznej będący największym przedsięwzięciem Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, przeznaczony dla młodych pianistów, którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia. Program konkursowy jest bardzo trudny i obejmuje utwory, które miał w swoim repertuarze Rubinstein. Jedną z nagród dla laureata konkursu jest Nagroda Specjalna im. Anieli Młynarskiej-Rubinstein, ufundowana przez rodzinę Rubinsteinów.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The Arthur Rubinstein State Music Schools’ greatest artist venture. The competition is addressed to pianists under the age of 21. The competition program is very difficult and includes pieces that belonged to Rubinstein’s repertoire. One of the prizes awarded to winners is the Aniela Młynarska-Rubinstein Special Award, sponsored by the Rubinstein Family.

✪ ix Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in Memoriam”

31 III – 6 IV Bydgoszcz

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 1 85-080 Bydgoszcz tel. +48523229718 fax +48523213794 e-mail: dyrektor@ szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

★ 135


The first edition of the competition created by famous actress A. Dymna took place in 2001. Each year, five theatrical groups are selected at elimination rounds to go on to the finals, where they present their performances at a ceremonial gala held on the Main Stage of the Juliusz Słowacki Theatre in Kraków. Winners receive the “Mask” award, made by participants of occupational therapy workshops held at the Brother Albert Foundation in Lubin. presented by all of the city’s theatres, and which are Winners also receive the “Albercik” award, made by participants of occupational therapy workshops held at the Brother Albert Foundation.

✪ 11. Ogólnopolski Festiwal Twórczości TeatralnoMuzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”

i i i _ 2011

Pierwsza edycja konkursu, którego pomysłodawczynią jest znana aktorka A. Dymna, odbyła się w 2001 r. Każdorazowo, w drodze eliminacji regionalnych, do finału „Albertiany” przechodzi 5 zespołów teatralnych, które swoje przedstawienia prezentują podczas uroczystej gali na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W nagrodę zwycięzcy otrzymują „Maski” − przyznawane przez każdy z krakowskich teatrów, wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie. Autorami „Albercików” wręczanych laureatom imprezy są również podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej.

III Kraków

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 11th „Albertiana” National Festival of Theatre and Musical Works of Disabled Persons

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ul. Balicka 12a/5b 30-149 Kraków tel. +48124226903 e-mail:fundacja@ mimowszystko.org

www.mimowszystko.org

★ 137


✪ 20th Bałuty Meeting of Reciters

i i i _ 2011

Celem spotkań jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu umiejętności warsztatowych recytatorów, inspirowania poszukiwań repertuarowych i wymiany doświadczeń między nauczycielami a uczniami oraz popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. W ramach spotkań odbywają się warsztaty recytatorskie dla recytatorów i nauczycieli, prezentacje recytatorów oraz wieczór poetycki pt. „Refleksje i Nastroje”.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The aim of the meetings is to create conditions necessary to foster reciting skills, to provide inspiration in the search for the right repertoire, and an opportunity for teachers and students to share experiences, as well as to promote oral culture among children and youth. The event features reciting workshops for reciters and teachers, presentations of reciters and a poetry soirée, “Reflections and Moods”.

✪ xx Bałuckie Spotkania Recytatorów

III Łódź

Bałucki Ośrodek Kultury www.bok.lodz.pl

Bałucki Ośrodek Kultury ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź tel. +48426533645 fax +48426533655 e–mail: informacje@bok.lodz.pl ★ 139


Cul tu ral e ve nts

✪ xxii Rozwojowy Festiwal dla Kobiet „PROGRESSteron”

The largest event in 7 years to promote diverse forms of development in the fields of psychoeducation, self-image, business, dance, art, education, and healthy lifestyle. It is very popular among women due to its high standards and professional coaching staff. The program includes the self-development workshop Progressteron Inspirations, as well as a more depth look at the issues covered in the workshop: Progressteron Relations. The event is accompanied by a series of meetings with public authorities, titled “Un-Usual Women,” as well as lectures, consultations, promotion of women’s art, traditional handcrafts, and a literature fair.

Największa od 7 lat impreza, która promuje różne formy rozwoju z zakresu psychoedukacji, wizerunku, biznesu, sztuki, tańca, wychowania i zdrowego stylu życia. Popularna wśród kobiet dzięki wysokiemu poziomowi i profesjonalnej kadrze trenerów. W programie: Progressteron Inspiracje − warsztaty rozwojowe i Progressteron Relacje – pogłębiona tematyka warsztatów psychoedukacyjnych. Imprezie towarzyszą spotkania z autorytetami życia publicznego z cyklu „Kobiety Nie-Zwykłe”, wykłady, konsultacje, promocje kobiecej twórczości artystycznej, kiermasz dobrej książki i rękodzieła tradycyjnego.

III Wrocław Lubin Jelenia Góra

Fundacja Strefa Inspiracji, Dojrzewalnia Róż

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

✪ The 22nd “PROGRESSteron” – Festival of self-development for women

Fundacja Strefa Inspiracji, Dojrzewalnia Róż ul. Probusa 9/4 50-242 Wrocław tel. +48695464970 e-mail: biuro@strefainspiracji.pl

www.dojrzewalnia.pl

★ 141


✪ “Opening” Theatre Festival

i i i _ 2011

Prezentacja spektakli przygotowanych w ramach Programu Promotorskiego Instytutu Grotowskiego: Teatr zar, Wrocław; Teatro La Madrugada, Włochy; Maisternia Pisni, Ukraina; Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore, Włochy; Bred In the Bone, Wielka Brytania; Dance project The Painted Bird/Bastard Pavel Zustiak and Jaro Viniarsky, usa/ Słowacja; The Spitfire Company, Czechy; Plavo Pozoriste (Blue Theatre), Serbia; Les Kubas Theatre, Ukraina; Mariana Sadowka, Ukraina/Niemcy.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A presentation of the plays prepared as a part of the Grotowski Institute Promotional Programme (Theatre zar, Wrocław; Teatro La Madrugada, Italy; Maisternia Pisni, Ukraine; Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore, Italy; Bred In the Bone, Great Britain; Dance project The Painted Bird/ Bastard Pavel Zustiak and Jaro Viniarsky, usa/Slovakia; The Spitfire Company, Czech Republic; Plavo Pozorište (Blue Theatre), Serbia; Les Kubas Theatre, Ukraine; Mariana Sadowka, Ukraine/Germany.

✪ Festiwal teatralny „Otwarcia”

III Wrocław

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Instytut im. Jerzego Grotowskiego Rynek-Ratusz 27 50-101 Wrocław tel. +48713445320 tel./fax +48713434267 e-mail: sekretariat@ grotowski-institute.art.pl

www.grotowski-institute.art.pl

★ 143


✪ 19th Świętokrzystkie Music Days

Cul tu ral e ve nts

Festiwal prezentuje muzykę polską, ze szczególnym uwzględnieniem utworów niewykonywanych wcześniej w Kielcach. Głównym założeniem festiwalu jest przedstawienie rodzimej muzyki na tle dokonań światowych, głównie współczesnych, pojawiają się także utwory wykorzystujące nowoczesne techniki kompozytorskie, wykonawcze i multimedialne. Koncertom towarzyszą wystawy, spotkania z twórcami i promocje wydawnictw. W programie m.in. utwory: D. Przybylskiego, P. Lucewicza, M. Chyrzyńskiego, T. Leszetyckiego, L. Bernsteina, S. Kisielewskiego, M. Spisaka, P. Mossa, J. Kapuścińskiego, S. Czarneckiego, M. Gąsieńca, H.M. Góreckiego.

III – IV Kielce

Filharmonia Świętokrzyska

i i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

The festival showcases Polish music, with particular focus on work never performed in Kielce before. The main program of the festival features local music alongside international work, primarily contemporary music, as well as pieces that employ multimedia and modern composition and performance techniques. Accompanying events include exhibitions, artist appearances, and promotional events. This year’s edition will feature the work of D. Przybylski, P. Lucewicz, M. Chyrzyński, T. Leszetycki, L. Bernstein, S. Kisielewski, M. Spisak, P. Moss, J. Kapuściński, S. Czarnecki, M. Gąsieniec, and H.M. Górecki.

✪ xix Świętokrzyskie Dni Muzyki

Filharmonia Świętokrzyska pl. Moniuszki 2 B 25-334 Kielce tel.+48413681140 fax +48413681191 e-mail: sekretariat@ filharmonia.kielce.com.pl

filharmonia.kielce.com.pl

★ 145


Editor Magdalena Orzelska Translated by Arthur Barys Illustrations, graphic design, dtp Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Proofread by Adrianna Jakóbczyk – polish version Dawid Ciecierski – english version Printed by Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa paper Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (ecologically safe, made of 100% recycled paper) Font Caecilia designed by Peter Matthias Noordzij Published by The National Centre for Culture ul. Senatorska 12, 00-082 Warsaw tel. (+48) 22 21 00 100, fax: (+48) 22 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by The National Centre for Culture Warsaw 2010 All rights reserved

Redakcja Magdalena Orzelska Tłumaczenie Arthur Barys Ilustracje, projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Korekta Adrianna Jakóbczyk – wersja pl Dawid Ciecierski – wersja en Druk Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa papier Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (produkowany w 100% z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego) Font Caecilia autorstwa Petera Matthiasa Noordzija Wydawca Narodowe Centrum Kultury ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa tel. 022 21 00 100, faks: 022 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2010 All rights reserved


Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych 3_2011  

Kalendarz opisujący wybrane wydarzenia kulturalne w Polsce w marcu 2011 r.

Advertisement