Page 1


pn wt sr cz pt sb nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2_2011 Cultural events The information found in this publication comes from the event organizers. Programs and dates may change. The collection of information was completed on November 30th, 2010.

Wydarzenia kulturalne Informacje zamieszczone w publikacji pochodzą od organizatorów imprez. Programy i terminy mogą ulec zmianie. Gromadzenie informacji zakończono 30 listopada 2010 r.


★ s z t u k a u ży tk o wa _ a p p l i e d a rt

★ ta n i e c _ dance

★ wy d a r z e n i e interdyscyplinarne_ i n t e r d i s c i p l i n a ry event

★ film_ film

★ folklor_ folklore

★ t e at r i w i d o w i s k o _ t h e at r e & p e r f o r m a n c e

★ s z t u ki w i z u a l n e _ v i s u a l a rt s

★ l i t e r at u r a _ l i t e r at u r e

★ w y d a r z en i e m ul t i k ul t ur o we _ m ul t i c u l t ur a l ev en t

★ muzyka_ music

★ t r ad y c ja i d zie d zic two k u l tur o w e _ t r ad itio n & c ul tur a l h e rita g e


✪ “Bz wbk Press Foto 2010” Exhibition

Cul tu ral e ve nts

Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepsze polskie fotografie prasowe, którego organizatorem jest Bank Zachodni wbk, a patronem medialnym „Rzeczpospolita”. Do biura konkursowego wpłynęło niemal 7 tys. zdjęć oraz kilkadziesiąt fotokastów w 7 kategoriach: Społeczeństwo, Portret, Wydarzenia, Cywilizacja, Sport, Przyroda i środowisko naturalne oraz Fotokast, nadesłanych przez 368 autorów. Na wystawie można będzie zobaczyć prace laureatów konkursu, m.in. zdobywcy nagrody za Zdjęcie Roku − Ł. Ostalskiego z agencji fotograficznej „Reporter”.

3 – 23 II Wrocław

BZ WBK Press Foto

i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

This year’s edition of the nationwide competition for the best Polish press photographs, held by Bank Zachodni wbk, with media sponsorship by “Rzeczpospolita.” The contest organizers have received almost 7,000 pictures and several dozen photocasts in seven categories: Society, Portrait, Events, Civilization, Sports, Nation and the Environment, and Photocast, from 368 photographers. Exhibition attendies will have an opportunity to see the winners of previous editions of the competition, including Photo of the Year winner Ł. Ostalski from the “Reporter” photo agency.

✪ Wystawa fotografii prasowych „bz wbk Press Foto 2010”

BZ WBK Press Foto 2010 ul. Cybernetyki 19 02-677 Warszawa tel. +48222101297 e-mail: biuro@bzwbkpressfoto.pl

www.bzwbkpressfoto.pl

★ 51


✪ 18th Prowincjonalia 2011 Film Festival

i i _ 2011

Festiwal ma charakter konkursu – oceniane są najlepsze polskie filmy fabularne i dokumentalne, w których dominuje świat prostych, uniwersalnych wartości, subtelność i estetyka narracji. „Prowincjonalia” nazywane są również festiwalem kina peryferyjnego i outsiderów.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Prowincjonalia is a competition featuring the best Polish feature films and documentaries that present a world characterized by simple, universal values, and subtle, aesthetically pleasing narration. Prowincjonalia is sometimes considered a festival of marginal, outsider cinema.

✪ 18. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia 2011”

9 II Września

Studio Filmowe, Promocyjne i Imprez Artystycznych Media Film

Studio Filmowe, Promocyjne i Imprez Artystycznych Media Film os. Piastowskie 113 / 8 61-166 Poznań tel. 48618688206 e-mail: mediafilmstudio@wp.pl

www.prowincjonalia.com.pl

★ 53


✪ 39th Highlander Carnival

i i _ 2011

Założeniem programowym imprezy jest kultywowanie tradycji ludowych obrzędów kolędniczych, regionalnych tańców góralskich i innych form karnawałowej rozrywki. Impreza ma charakter konkursu, w którym zespoły z całej Polski, typowane przez wojewódzkie ośrodki kultury w trakcie eliminacji, prezentują tradycyjne formy kolędowania polskiej wsi. W międzyczasie odbędą się także: kulig z watrą, występy zespołów regionalnych i teatralnych, wystawa sztuki ludowej oraz tradycyjne imprezy plenerowe − kumoterki, skiring, ski-skiring i przejazd zaprzęgami paradnymi. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The idea of the event is to cultivate the tradition of folk caroling rituals, regional Highland dances, and other forms of carnival entertainment. Event takes the form of a contest, with teams selected by regional cultural centers at elimination rounds presenting caroling traditions from the Polish countryside. The events will also include: a traditional sleigh ride with a bonfire, performances by regional musical and theatre groups, a folk art exhibition, and traditional outdoor activities like sledge racing, skiring, and ski-skiring.

✪ xxxix Góralski Karnawał

9 – 13 II Bukowina Tatrzańska

Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy

Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy ul. Kościuszki 87 34-530 Bukowina Tatrzańska tel. +48182077221 e-mail: biuro@domludowy.pl

www.bukowinatatrzanska.pl

★ 55


✪ Karol Radziszewski “Backstage” – exhibition

Cul tu ral e ve nts

Wystawa będzie prezentacją nowych, niepokazywanych wcześniej lub mało znanych prac, które skupią się wokół tematu zaplecza artysty, a zwłaszcza jego niejednoznacznej relacji z modelami uczestniczącymi w poszczególnych projektach. Ważne wątki to „manipulacja”, „akt męski” i „ubieranie” ciała w sztukę. Wystawę otworzy metaforyczna, przewrotna praca „Painters” z 2007 r. Dodatkowymi elementami będą ogromna fototapeta na klatce schodowej i prezentacja w sali projekcyjnej filmu z castingu. Katalog z wystawy będzie zawierał reprodukcje prac oraz teksty kilku krytyków sztuki interpretujące niektóre prace w kontekście wystawy oraz wybranych zagadnień.

otwarcie: 10 czas trwania:

II – IV Kraków

II Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

The exhibition will present new and never-before-seen or little-known pieces, all of which share a common theme: Radziszewski’s artistic process, especially his ambiguous relationships with the models that appear in his projects. Important themes include “manipulation,” “the male act,” and “dressing” the body in art. The artist’s metaphoric, subversive piece “Painters” (2007) opens the exhibition. Additional elements including enormous photo wallpaper in the stairwell, and screening of footage from the casting sessions. The exhibition catalog will contain reproductions of the works, as well as articles by art critics, interpreting selected pieces in the context of the show and selected themes.

✪ Karol Radziszewski „Backstage” – wystawa

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” pl. Szczepański 3a 31-011 Kraków tel. +48124224021, +48124221052 fax +48124228303 e-mail: bunkier@bunkier.art.pl

www.bunkier.art.pl

★ 57


✪ 7th International “Sources and Inspiration” Percussion Music Festival

i i _ 2011

Podczas festiwalu odbywać się będą koncerty, warsztaty i seminaria, a także prezentacje nowości wiodących firm produkujących instrumenty i akcesoria perkusyjne – taka forma wzbudza duże zainteresowanie i uznanie publiczności, co potwierdzają recenzje prasowe, a przede wszystkim frekwencja podczas koncertów i zajęć warsztatowych. Dzięki udziałowi artystów o znanych nie tylko wśród specjalistów nazwiskach, festiwal przyciąga liczną publiczność. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival will feature concerts, workshops, seminars, and presentations by leading percussion instrument and accessory manufacturers. The form of the event has drawn great interest and positive reviews from the press and visitors, who flock to the festival and its workshops in great numbers every year. Guest appearances include artists famous among specialists and the general public alike.

✪ 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Perkusyjnej „Źródła i Inspiracje”

16 – 20 II Kraków

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie ul. św. Tomasza 43 31-027 Kraków tel. +48124232078 e-mail: joanna.czech@ amuz.krakow.pl

www.amuz.krakow.pl

★ 59


✪ “Dies Natalis Copernici” The 538th Anniversary of the Birth of Nicolaus Copernicus

i i _ 2011

Uroczyste obchody rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika połączone są z ciekawymi wykładami na temat słynnego astronoma i kontynuatorów jego nauki. W programie przewidziany jest także koncert muzyki dawnej.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Commemoration of the of the anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus. The program includes interesting lectures on the famous astronomer and his continuators, as well as a concert of early music.

✪ „Dies Natalis Copernici” – 538. Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika

19 II Toruń tak/nie w zależności od miejsca

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń tel. +48566227038 fax +48566224029 e-mail: muzeum@ muzeum.torun.pl

www.muzeum.torun.pl

★ 61


✪ “Duet, Quartet, Quintet” Chamber Concert

i i _ 2011

Muzykę kameralną (duety smyczkowe, kwintet klarnetowy oraz kwartet klarnetowy) wykonają najzdolniejsi młodzi polscy muzycy. Wśród nich wystąpi m.in. A. Szymczewska – laureatka i nagrody xiii Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Chamber music (string duets, clarinet quintets, and a clarinet quartet) performed by Poland’s most talented young musicians. Performers include A. Szymczewska, winner of the First Prize at the 13th International H. Wieniawski Competition in Poznań.

✪ Koncert kameralny „Duet, kwartet, kwintet”

19 II Wrocław

Filharmonia im. W. Lutosławskiego

Filharmonia im. W. Lutosławskiego ul. Marsz. Piłsudskiego 19 50-044 Wrocław tel. +48713412035 fax +487134288980 e-mail: agnieszka.freii@ filharmonia.wroclaw.pl

www.filharmonia.wroclaw.pl

★ 63


✪ Maria Pinińska-Bereś, Natalia Lach-Lachowicz, Ewa Partum – exhibition An exhibition of work by Polish artists active in the third quarter of the 20th century. Their biographies and work is known well enough not to warrant forced attempts at reconstruction, filling in gaps and white spots on the map of Polish contemporary art, posing questions about the “legality of space,” questions about three different artistic strategies, the goal of which was a criticism of patriarchy, cultural and social limitations imposed on women, and a protest against the marginalization of their experience.

i i _ 2011

Wystawa polskich artystek czynnych w trzeciej ćwierci xx w., o dobrze rozpoznanych biografiach i twórczości, a zatem pozbawiona przymusu rekonstrukcji, uzupełniania pustych miejsc na mapie polskiej sztuki współczesnej, stawia pytanie o „legalność przestrzeni”, o trzy różne strategie artystyczne, których celem była krytyka patriarchatu, społecznych i kulturowych ograniczeń kobiet oraz niezgoda na marginalizację ich doświadczenia. Kurator: Ewa Toniak

Cul tu ral e ve nts

Koncepcja przestrzeni: Małgorzata Szczęśniak

22 II – 8 V Warszawa

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Wydarze ni a ku ltu ralne

Curated by Ewa Toniak Exhibition space concept: Małgorzata Szczęśniak

✪ Maria Pinińska-Bereś, Natalia Lach-Lachowicz, Ewa Partum – wystawa

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Pl. Małachowskiego 3 00-916 Warszawa tel. +48225569600 fax +48228277886 e-mail: office@zacheta.art.pl

www.zacheta.art.pl

★ 65


✪ 11th International “Jazz Od Nowa” Festival

Cul tu ral e ve nts

Festiwal muzyki jazzowej z udziałem znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy, łączący główny nurt jazzu z najnowszymi trendami związanymi z nową muzyką improwizowaną. Lista wybitnych jazzmanów, którzy tu wystąpili jest imponująca: M. Urbaniak, T. Stańko, A. Makowicz, J. Ptaszyn Wróblewski, L. Możdżer, Z. Namysłowski, U. Dudziak, J. Muniak, W. Karolak, P. Wojtasik, J. Śmietana, W. Nahorny oraz wykonawcy z usa i Europy, m.in.: H. Bullock, V. Lewis, D. Friesen, G. Mirabassi, P. Brötzmann, A. Foster, R. Bakken.

23 – 26 II Toruń

Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa” www.jazz.umk.pl

i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

A jazz music festival with performances by outstanding artists from Poland and abroad who combine mainstream jazz with the latest trends in improvised music. The list of musicians hosted by the festival in its previous years is impressive, and features such names as: M.Urbaniak, T. Stańko, A. Makowicz, J. “Ptaszyn” Wróblewski, L. Możdżer, Z. Namysłowski, U. Dudziak, J. Muniak, W. Karolak, P. Wojtasik, J. Śmietana, W. Nahorny, as well as artists from the us and Europe: H. Bullock, V. Lewis, D. Friesen, G. Mirabassi, P. Brötzmann, A. Foster, and R. Bakken.

✪ 11. Jazz od Nowa Festival Międzynarodowy Festiwal Jazzowy

Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa” ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel. +48566112266 e-mail: odnowa@umk.pl www.odnowa.umk.pl ★ 67


This year’s edition of the festival is held for the first time on both sides of the Polish-German border. The program features appearances by travelers, accompanied by films and slide-shows from their expeditions, as well as a review of professional fulllength films from distant corners of the globe. Festival audiences will have a chance to sample international cuisine, take part in a regional cooking contest, see performances by indie bands, attend workshops, and two orienteering events: “Włóczykij Trip Extreme 2011,” a winter orienteering race, and “Time and Space Warp,” an urban orienteering event. The festival gathers mountain climbers, extreme sports enthusiasts, long-distance cyclists, hitchhikers, anthropologists, travel journalists,and historians.

✪ 5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”, Festiwal Kulturalny Program festiwalu, po raz pierwszy organizowanego również po stronie niemieckiej, zakłada spotkania z podróżnikami, połączone z pokazami filmów, slajdów i fotografii z ich wypraw oraz przegląd profesjonalnych filmów długometrażowych z odległych zakątków świata. Towarzyszyć mu będą degustacja potraw kuchni świata, konkurs na regionalną potrawę, koncerty alternatywnych zespołów, warsztaty, wystawy i dwa rajdy na orientację − zimowy, ekstremalny pieszy rajd „Włóczykij Trip Extreme 2011” i Rajd Miejski „Zakrzywienie Czasoprzestrzeni”. Na festiwalu przecinają się szlaki alpinistów, miłośników sportów ekstremalnych, pasjonatów wypraw rowerowych, autostopowiczów, etnografów, reportażystów i historyków.

24 II – 6 III Gryfino

Gryfiński Dom Kultury

i i _ 2011

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 5th “Włóczykij” Festival in Gryfino

Gryfiński Dom Kultury ul. Szczecińska 17 74-100 Gryfino tel. +48914162950 e-mail: teatruhuru@wp.pl www.uhuru.gdk.com.pl

www.wloczykij.com

★ 69


✪ Fryderyk Chopin Birthday Concerts

i i _ 2011

Koncerty tradycyjnie organizowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina dla uczczenia urodzin wielkiego polskiego kompozytora. Do wzięcia udziału w koncertach zapraszani są najwybitniejsi pianiści z całego świata. 1 marca będzie to laureat zeszłorocznej edycji Konkursu im. Fryderyka Chopina – Evgeni Bozhanov. 28 lutego – koncert symfoniczny, w programie H. M. Górecki i F. Chopin. Obydwa występy odbędą się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, ul. Jasna 5 Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A concert traditionally held by the Fryderyk Chopin Institute to commemorate the birthday of the great Polish composer. The world’s most renowned pianists are invited to perform at these anniversary events. This year’s celebration will feature a performance by a laureate of last year’s International Chopin Piano Competition, Evgeni Bozhanov. February 28th: Symphony performance of the work of H.M. Górecki and F. Chopin. Both concerts will be held at the National Philharmonic in Warsaw, at ul. Jasna 5.

✪ Koncerty urodzinowe Fryderyka Chopina

28 II – 1 III Warszawa

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43 00-355 Warszawa tel.+48224416 117 fax +48224416113 e-mail: nifc@nifc.pl

www.pl.chopin.nifc.pl/institute

★ 71


notes

notatki


Editor Magdalena Orzelska Translated by Arthur Barys Illustrations, graphic design, dtp Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Proofread by Adrianna Jakóbczyk – polish version Dawid Ciecierski – english version Printed by Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa paper Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (ecologically safe, made of 100% recycled paper) Font Caecilia designed by Peter Matthias Noordzij Published by The National Centre for Culture ul. Senatorska 12, 00-082 Warsaw tel. (+48) 22 21 00 100, fax: (+48) 22 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by The National Centre for Culture Warsaw 2010 All rights reserved

Redakcja Magdalena Orzelska Tłumaczenie Arthur Barys Ilustracje, projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Korekta Adrianna Jakóbczyk – wersja pl Dawid Ciecierski – wersja en Druk Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa papier Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (produkowany w 100% z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego) Font Caecilia autorstwa Petera Matthiasa Noordzija Wydawca Narodowe Centrum Kultury ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa tel. 022 21 00 100, faks: 022 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2010 All rights reserved


Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych 2_2011  
Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych 2_2011  

Kalendarz opisujący wybrane wydarzenia kulturalne w Polsce w lutym 2011 r.

Advertisement