Page 1


info _ p l /en

Cul tu ral e ve nts

Cultural events The information found in this publication comes from the event organizers. Programs and dates may change. The collection of information was completed on November 30th, 2010.

Wydarzenia kulturalne Informacje zamieszczone w publikacji pochodzą od organizatorów imprez. Programy i terminy mogą ulec zmianie. Gromadzenie informacji zakończono 30 listopada 2010 r.

Wydarze ni a ku ltu ralne

1-12_2011

★ III


e n_ info

info _ p l

★ s z t u k a u ż ytkowa_ ap p l i ed arts

★ tan i ec_ dan ce ★ fi l m_ fil m

★ w y darz en i e i n t erdy s cy p l i n arn e_ i n t erdi s ci p l i n ary even t

★ f ol k l or_ f ol k l ore

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

★ t eat r i w i dow i s k o_ t h eat re & p erf orm an ce

★ s z t u k i w iz u a l n e _ v is u a l a rt s

★ lit e r at u r a _ lit e r at u r e

★ wydar zeni e m ulti kultur owe_ m ulti c ultur al event

★ m u z y k a_ music

★ tradycja i dziedzictwo kulturow e_ tradition & cultural heritage


e n_ info

Dear Readers, The upcoming year is of great importance to Polish

przed nami kolejny niezwykle ważny rok dla

culture. Poland’s Presidency in the European Union,

polskiej kultury. Przypadająca na drugą połowę roku

which will take place in the second half of the year, is

promocji osiągnięć naszych wybitnych artystów,

of our outstanding artists, excellent festivals, and many

znakomitych festiwali oraz innych interesujących

other interesting cultural events. The calendar you have

przedsięwzięć kulturalnych. Przeczytają Państwo o nich

before you is a guide to the events taking place this year.

w kalendarzu, który właśnie trafia w Państwa ręce.

of the poet’s birthday has been placed on the list of anniversaries celebrated this year by unesco. Miłosz Year

Rok 2011 to również Rok Czesława Miłosza. 100. rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez unesco. Rok Miłosza świętowany będzie nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, w usa, Francji,

France, Russia, China, India, Israel, and other countries.

Rosji, Chinach, Indiach, Izraelu i innych krajach. Dziękuję wszystkim instytucjom i animatorom

organizers for their cooperation, and I hope that thanks to

kultury za dotychczasową współpracę i zapraszam do

their ongoing efforts, next year’s edition will contain even

dalszej – by w przyszłorocznym kalendarzu nowych

more new and exciting cultural offers. Bogdan Zdrojewski Minister of Culture and National Heritage

i niezwykłych propozycji było jeszcze więcej.

Wydarze ni a ku ltu ralne

will be celebrated in Poland as well as Lithuania, the us,

I would like to thank all participating institutions and cultural

info _ p l

Prezydencja Polski w Unii Europejskiej jest szansą

an opportunity for us to promote the accomplishments

2011 is also the Year of Czesław Miłosz. The 100th anniversary

Cul tu ral e ve nts

Szanowni Państwo,

Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

★ VII


e n_ info

national cultural program of the polish presidency in the eu council july – december 2011 Organized by: The National Audiovisual Institute For years, culture has played a leading role in promoting

Od lat w działaniach promujących Polskę w Unii Europejskiej i poza jej granicami jedną z głównych ról pełni kultura. Zintegrowany

vibrant cultural program will be an important element of the

i wyrazisty program kulturalny stanowić będzie istotny składnik

Presidency to Polish and international audiences. The national cultural program is based on the concept of

programu polskiej Prezydencji – jako wehikuł umożliwiający dotarcie z jej przesłaniem do odbiorców polskich i zagranicznych. Krajowy program kulturalny osnuty jest wokół idei kultury jako narzędzia innowacji społecznej, sztuki jako wehikułu zmiany

social change and a way to spark the creative potential in

społecznej i uaktywnienia potencjału twórczego w społeczeń-

society, potential that can be developed and harnessed in

stwach, który może być realizowany i wykorzystywany na polach

potentially immense role that grassroots initiatives by third-sector cultural organizations may play in building social capital and furthering the cause of European integration. An important promotional element of the cultural program of the Presidency will be the cultural website www.culture.pl, created in cooperation with the Adam Mickiewicz Institute, and the congress website, www.culturecongress.eu. All information about Polish Presidency in ue Council you can find at www.prezydencjaue.gov.pl

odmiennych od sztuki/kultury. Program podkreślać będzie również potencjał, jaki dla kapitału społecznego, a także dla integracji europejskiej, tkwi w oddolnych inicjatywach kulturalnych organizacji trzeciego sektora.

Wydarze ni a ku ltu ralne

culture as a tool for social innovation and art as a means for

fields other than art and culture. The program will stress the

info _ p l

Organizator: Narodowy Instytut Audiowizualny

Poland in the European Union and abroad. An integrated and Polish Presidency and will serve to convey the message of the

Cul tu ral e ve nts

krajowy program kulturalny polskiego przewodnictwa w radzie ue lipiec – grudzień 2011

Ważnym elementem promocji programu kulturalnego Prezydencji będzie tworzony wraz z Instytutem Adama Mickiewicza serwis kulturalny na www.culture.pl oraz strona kongresu www.culturecongress.eu. Wszelkie informacje o Polskiej Prezydencji w Radzie ue znajdują się na stronach www.prezydencjaue.gov.pl

★ IX


e n_ info

The national cultural program will feature::

Na krajowy program kulturalny Prezydencji składać się będą:

★ special projects initiated and co-organized by nina; these proj-

★ projekty specjalne inicjowane i współorganizowane przez nina,

ects will take place in cities hosting high-level meetings: Sopot,

które odbędą się w miastach goszczących spotkania wysokiego

Wrocław, Kraków, Poznań, and Warsaw, as well as in cities

szczebla: Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i w Warsza-

proposed by nina and approved by the mcnh: Lublin, Białystok,

wie oraz dodatkowo w miastach zaproponowanych przez nina

and Katowice. Funding for these projects will be provided by the mcnh; ★ projects organized by public cultural institutions in Poland (museums, theatres, operas, and institutions operating under the mcnh);

info _ p l

i zaakceptowanych przez mkidn: Lublinie, Białymstoku, Katowicach. Projekty te będą finansowane ze środków przyznanych przez mkidn; ★ projekty organizowane przez polskie państwowe instytucje kultury (muzea, teatry, opery, instytucje podległe mkidn);

★ recurring projects and festival organized by Polish local govern-

★ projekty cykliczne, festiwale, organizowane przez polskie insty-

ment institutions and ngos, approved by the Program Council for

tucje samorządowe i pozarządowe, zaakceptowane przez Radę

the Cultural Framework of the Polish Presidency in the eu Council.

Programową ds. Oprawy Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie ue.

Cul tu ral e ve nts

główne wydarzenia programu kulturalnego the eve of the polish eu presidency (june 30st, 2011) The opening ceremony of the Pogranicze (Borderland) Center in Krasnogruda, an institution that links arts, cultures, and nations. The ceremony will be transmitted online. To celebrate this special date, three special “agoras at the border” will take place. At the

wigilia polskiej prezydencji w eu (30 czerwca 2011) Uroczyste otwarcie Ośrodka Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w Krasnogrudzie (z transmisją online). Trzy specjalnie przygotowane na ten wyjątkowy dzień „agory na pograniczu”,

agoras, participants will debate the future shape of Europe using the

podczas których ich uczestnicy, językiem poezji, filozofii i sztu-

language of poetry, philosophy and art: the Agora of Poets – three

ki, dialogować będą w duchu ukształcenia [buildung] rodzinnej

extraordinary poets whose work maintains a dialog with the legacy of Czesław Miłosz (Julia Hartwig, Tomas Venclova, and Seamus Heaney); the Agora of Philosophers (Zygmunt Bauman, Peter Sloterdijk, Gianni Vattimo); the Agora of Artists – a concert augmented with visual elements (Arvo Pärt, Bronius Kutavičius, and Mirosław Bałka).

Wydarze ni a ku ltu ralne

the main events of the cultural program

Europy; Agora Poetów – trzej wybitni poeci dialogujący z cieniem Miłosza [Julia Hartwig, Tomas Venclova, Seamus Heaney]; Agora Filozofów [Zygmunt Bauman, Peter Sloterdijk, Gianni Vattimo]; Agora Artystów – koncert w połączeniu ze sztukami wizualnymi [Arvo Pärt, Bronius Kutavicius, Mirosław Bałka].

★ XI


e n_ info

inauguration of the polish presidency in the eu council (warsaw, july 1st, 2011) The inauguration program will take place in the form of a mass music show with 4 music stages in the center of the capital

inauguracja (warszawa – 1 lipca 2011)

info _ p l

Program inauguracji, wzorowany luźno na brytyjskich koncertach promenadowych, został zaplanowany jako masowe widowisko muzyczne, na które składać się będą cztery sceny ustawione w centrum

(classical music, music and interdisciplinary projects for chil-

stolicy (muzyka poważna, muzyka i projekty interdyscyplinarne dla

dren, alternative music and jazz, and music by ethnic and na-

dzieci, muzyka alternatywna i jazz oraz muzyka mniejszości narodo-

tional minorities). The aim of the program is to present Polish

wych i etnicznych). Program ma na celu prezentację artystów pol-

artists in a European context and in cooperation with Euro-

skich na tle i we współpracy z artystami europejskimi. Konstrukcja

pean artists. The structure of the ceremony ensures access to

programu zapewnia dotarcie do szerokiej publiczności i stworzenie

a wide public and a festive atmosphere. Great Polish compos-

atmosfery uroczystej fiesty. Specjalnie z okazji inauguracji Prezyden-

ers will be asked to compose pieces to mark the occasion. The

cji zamówione zostaną utwory u wybitnych polskich kompozytorów.

whole event will be broadcast on the nina website, the Presidency website and www.dwutygodnik.com. The project is organized and co-financed in cooperation with Warsaw City Hall.

Podjęte zostały starania, by koncerty były prezentowane w ramach sieci telewizji europejskich. Całość transmitowana na stronach: nina (www.nina.gov.pl), serwisie Prezydencji oraz na www.dwutygodnik.

Cul tu ral e ve nts

jekt współorganizowany i współfinansowany przez um Warszawa.

festival wrocław (september 8th–11th) In response to the eu’s proclamation of 2011 as the year of volunteering, and in keeping with the idea of social innovation through

europejski kongres kultury – festiwal art for social change (wrocław 8-11 września 2011)

culture, the ecc and its Art for Social Change will present the rich-

Odwołując się do przewodniego hasła ue na rok 2011 – wolontaria-

ness and dynamics of independent, grassroots European culture,

tu oraz idei innowacji społecznej przez kulturę, Europejski Kongres

and the strength with which the ngo sector implements artistic

Kultury i wchodzący w jego skład Festiwal Społeczno-Kulturalny/ Art

projects in contemporary Europe. The foundation of all the artistic

for Social Change zaprezentuje bogactwo niezależnej, tworzonej od-

projects will be the idea of social change through art. The festival

dolnie kultury europejskiej, jej dynamikę i siłę, jaką sektor instytucji

will also provide opportunities for encounters and sharing ex-

pozarządowych zajmujących się projektami artystycznymi stanowi

periences between European third-sector organizations active

we współczesnej Europie. Osią wszystkich projektów artystycznych

in the field of culture. A series of artistic projects, created to mark Poland’s eu Presidency, will be among the key cultural events,

Wydarze ni a ku ltu ralne

com, którego wydawcą jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Pro-

european culture congress – art for social change

będzie idea społecznej zmiany przez sztukę. Festiwal będzie również platformą spotkania i wymiany doświadczeń między aktywnymi

★ XIII


e n_ info

info _ p l

which include debates, and will provide opportunities for reflec-

europejskimi organizacjami trzeciego sektora w dziedzinie kultury.

tions on perspective and possible scenarios for cultural develop-

Seria projektów artystycznych, które powstaną specjalnie z okazji Prezy-

ment in Europe. The festival will be a chance to showcase culture

dencji Polski w ue, będzie stanowić jedno z flagowych wydarzeń kultural-

as one of the most vital and diverse parts of civilization, and an opportunity for eu citizens to reflect on how culture can influence the direction and form of the process of European integration.

nych i – wraz z debatami – stworzy ona miejsce refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej. Europejski Kongres Kultury/Festiwal Art for Social Change daje szansę pokazania kultury jako okazję do zastanowienia się nad możliwościami wpływu kultury

Sopot (3 - 31 July)

na kierunki i kształt procesu integracji europejskiej przez obywateli ue.

A project realized in cooperation with the Baltic Cultural Center and CulSopot (3 - 31 lipca) Otwarty Kurort Kultury to projekt realizowany we współpracy z Nadbał-

the role of culture in urban revitalization. Events will take place in an ur-

tyckim Centrum Kultury oraz Culture Action Europe i szeregiem sopockich

ban setting, with the participation of local artists, in cooperation with in-

stowarzyszeń kulturalnych. W nawiązaniu do roku wolontariatu motywem

teresting and innovative cultural institutions and involving spaces of an

przewodnim projektów będzie aktywizacja społeczności lokalnych i rola

unusual nature. Events organized in public spaces will focus on creating

kultury w odnowie tkanki miejskiej. Planowane są działania w przestrze-

a map of the projects located outside the city’s main streets, in order to

ni miejskiej z udziałem miejscowych artystów angażujące do współpracy

draw attention and public interest to the undiscovered spaces of Sopot.

ciekawe i innowacyjne instytucje kultury oraz niestandardowe w swym charakterze przestrzenie. Działania w przestrzeni publicznej będą kon-

Lublin (October –November) The projects in Lublin will focus on working with the 4th thematic platform of the Eastern Partnership, and on issues involving the bor-

centrować się na stworzeniu mapy projektów, które będą ulokowane poza głównym traktem miejskim i skierują uwagę i zainteresowanie odbior-

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

ture Action Europe, along with a series of cultural associations in Sopot. The motto of the projects will be the activation of local communities and

ców na atrakcyjne, alternatywne i nieodkryte przestrzenie Sopotu.

ders of Europe and the eu. Events planned as a part of the cultural program of the Presidency will be the result of cooperation between artists, animators, and ngos on one hand, and on the other — artists and ngos from Lviv, Vilnius, Minsk, Kiev, Tbilisi, and other cities.

Lublin (październik-listopad) Osnową projektów realizowanych w Lublinie będzie współpraca w ramach czwartej platformy tematycznej Partnerstwa Wschodniego

Plans include a project involving an exchange of 100 artists from

i wiążące się z tą tematyką zagadnienie granic Europy i granic Unii. Wy-

Poland and Ukraine as artists-in-residence, and the 2011 “Codes”

darzenia, które zostaną zrealizowane w ramach programu kulturalnego

Festival of Traditional and Avant-Garde Music, the main theme of

Prezydencji, powstaną jako efekt współpracy artystów, animatorów,

★ XV


e n_ info

which will be European borders.Organized in partnership with the Ośrodek Międzynarodowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża

organizacji trzeciego sektora z twórcami, organizacjami pozarzą-

info _ p l

dowymi działającymi m.in. we Lwowie, Wilnie, Mińsku, Kijowie i Tibilisi. Pośród projektów planowana jest wymiana stu artystów

Katowice (August – September)

z Polski i z Ukrainy na zasadach artist-in-residence czy między-

This multidisciplinary project organized in Katowice will tie into

narodowy festiwal muzyczny kody, którego tematem w 2011 roku

the theme of Silesian culture in the modern and historic con-

będą granice Europy. Partnerami projektów są Ośrodek Międzyna-

text. The main challenge will be an attempt to describe “Silesian

rodowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” i Centrum Kultury,

nature” and “European nature” from the architectural, design, and contemporary music perspectives. The project will include

Katowice (sierpień – wrzesień)

workshops, exhibitions and concerts organized in cooperation

Multidyscyplinarny projekt w Katowicach odwoływać się będzie do

with institutions and artists from Denmark and Cyprus, the two

fenomenu śląskiej kultury w aspekcie współczesnym i historycznym.

countries that take over the Presidency after Poland. Organized

Głównym wyzwaniem będzie próba opisania „śląskości“ i „europejsko-

in partnership with the ”Rondo Sztuki” Gallery. Polish ue Presi-

ści“ przez pryzmat architektury i designu oraz współczesnej muzyki.

dency special stage during “Off Festival”will also be part of the

Projekt będzie obejmował warsztaty, wystawy i koncerty realizowane we współpracy z instytucjami i artystami z Danii i Cypru, które przejmują

Cul tu ral e ve nts

Prezydencję po Polsce. Partnerem projektu jest Galeria Rondo Sztuki. Kraków (October –November) The program in Kraków is built around the first Polish convention of

Częścią projektu będzie też specjalna scena Prezydencji w czasie Off Festivalu. Partnerem projektu jest Fundacja Independent.

the International Network for Contemporary Performing arts (ietm). The organization’s plenary session will be an opportunity to present

Kraków (październik-listopad)

the local and national art sector within a European context, and its

Program w Krakowie konstruowany jest wokół pierwszego polskie-

goal is to convince Polish theatre managers to increase their partici-

go zjazdu międzynarodowej sieci managerów sztuk performatyw-

pation in European projects. The ietm sessions will be accompanied

nych ietm. Spotkanie plenarne organizacji pozwala zaprezentować

by special editions of the 36th Kraków Theatre Reminiscences and the “Unsound” experimental music festival. The national cultural program will feature a spectacular event, the premiere and recording of Krzysztof Penderecki’s “Passion” directed by Grzegorz Jarzyna. Organized in partnership with Krakowskie Biuro Festiwalowe

Wydarze ni a ku ltu ralne

project (organized in partnership with Independent Foundation).

lokalną i ogólnopolską scenę artystyczną w kontekście europejskim, a jej celem jest skłonienie polskich managerów teatralnych do większego uczestnictwa w projektach europejskich. Sesjom ietm towarzyszyć będą specjalne edycje europejskie festiwalu teatralnego „Reminiscencje” oraz festiwalu muzyki eksperymentalnej

★ XVII


e n_ info

Białystok (August – September) The program in Białystok will touch upon an issue vital to the whole region: cooperation with Eastern Partnership countries. The backbone of the project will be an exhibition titled

„Unsound”. Spektakularnym wydarzeniem w ramach krajowego

info _ p l

programu kulturalnego Prezydencji będzie również premiera i rejestracja spektaklu „Pasja” Krzysztofa Pendereckiego w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Partnerem projektu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

“A Journey to the East,” organized by “Arsenał” Gallery, presenting the most recent art from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Belarus, and Moldova. The exhibition will be accompanied by events organised in public locations.

Białystok (sierpień – wrzesień) Program w Białymstoku odwoływać się będzie do tematu istotnego dla całego regionu – współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego. Główną osią projektu będzie realizowana przez Galerię

Poznań (November) The program in Poznań will focus on the combination of baroque music and modern art, in keeping with the latest trends

Arsenał wystawa „Podróż na Wschód“ prezentująca najnowszą sztukę z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Wystawie towarzyszyć będą akcje w przestrzeni miejskiej.

in reinterpreting tradition. The main partner of the presentation is the outstanding Polish Baroque Orchestra Arte Dei Suonatori

Cul tu ral e ve nts

program will also involve local social organisations that work in

Poznań (listopad) Myślą przewodnią poznańskiego programu będzie połączenie muzyki barokowej z nowoczesnym tańcem w duchu najnowszych nurtów rein-

the culture sector and eminent representatives of baroque mu-

terpretacji tradycji. Głównym partnerem tej prezentacji jest najwybit-

sic and contemporary European dance. Organized in partner-

niejsza polska orkiestra barokowa Arte Dei Suonatori oraz scena tańca

ship with the Stations Foundation and Arte Dei Suanatori.

współczesnego Starego Browaru. Program angażować będzie również lokalne organizacje społeczne działające w obszarze kultury oraz przed-

Handover – Warsaw (December)

stawicieli muzyki barokowej i tańca współczesnego z Europy. Partnerami

According to eu practices, the Presidency handover ceremony

projektu są Stary Browar - Art StationsFoundation i Arte Dei Suanatori.

Wydarze ni a ku ltu ralne

and the modern art scene of the Old Brewery (Stary Browar). The

is a low-key event. nina proposes to continue the tradition by creating a permanent project that will serve as the Presidency

Przekazanie – Warszawa (grudzień)

program’s contribution to the Polish cultural landscape. It will

Przekazanie wedle praktyki unijnej jest wydarzeniem kameralnym.

be a light, mobile pavilion that will be placed at the construc-

nina proponuje kontynuację tej tradycji przez stworzenie projektu

tion site of the Museum of Modern Art in Warsaw. The idea of

trwałego, który będzie wkładem programu Prezydencji w polski krajo-

the pavilion is to create an art space, a venue for exhibitions

braz kulturalny. Projektem tym jest lekki, mobilny pawilon, który stanie ★ XIX


e n_ info

and meetings, an eu information point with a small café and book shop. As a collapsible and transportable object, it may be

w miejscu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

info _ p l

Pawilon w założeniu ma być obiektem sztuki, a zarazem miejscem wy-

presented in other cities and abroad. The pavilion will be built in

staw, spotkań, punktem informacji o ue, siedzibą niewielkiej kawiarni

cooperation with Museum of Modern Art in Warsaw.

i księgarni. Możliwość jego rozłożenia i transportu daje szansę na prezentację obiektu także w innych miastach oraz poza Polską. Pawilon bę-

Gesture

dzie realizowany wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Gesture is a social project that will symbolically encourage Polish society to participate in the idea of promoting European integration, unifying and attracting the media’s attention to the Polish

Gest gest to akcja społeczna, która będzie znakiem angażującym polskie

Presidency in the eu Council. Similar gestures included the white

społeczeństwo na rzecz promocji idei integracji europejskiej, jednoczą-

costumes worn by the audience attending the concert mark-

cym i jednocześnie skupiającym uwagę mediów na Przewodnictwie Polski

ing Austria‘s Presidency in the eu Council, as well as “A Light

w Radzie ue. Gestem społecznym było np. przebranie się na biało uczest-

Sent to Heaven” by wośp. nina plans to announce a nationwide open competition for the Gesture in the first half of 2011.

ników koncertu w ramach przewodnictwa Austrii w ue, gestem takim jest również „Światełko do Nieba“ wośp. nina planuje ogłoszenie ogólnopol-

Cul tu ral e ve nts

Organized by: The Ministry of Culture and National Heritage and The National Centre for Culture In frames of Polish Presidency of the eu Council, in Warsaw, will take place ministerial, experts conference dedicated

konferencja ekspercka ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, 18-20 lipca 2011 Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury. W ramach Polskiej Prezydencji w Radzie ue, w Warszawie, odbędzie się ministerialna konferencja ekspercka, dedykowana tema-

leading issues of Presidency in culture area, media law and

tom przewodnim Prezydencji w obszarze kultury, prawa medialne-

copyright, gathering experts from 27 member countries. The

go i autorskiego, skupiająca ekspertów z 27 państw członkowskich.

meeting of Culture Contact Points for programs Culture and

W programie konferencji znajduje się także spotkanie Punktów

Europe for Citizens is also a part of conference program.

Wydarze ni a ku ltu ralne

skiego otwartego konkursu na Gest w pierwszej połowie 2011 roku.

the ministry of culture and national heritage experts conference, 18-20 july 2011

Kontaktowych ds. programów Kultura i Europa dla Obywateli.

★ XXI


e n_ info

inauguration of the polish presidency in the eu council, july 1st – december 31st, 2011 Organized by: The National Audiovisual Institute The Inauguration of the Polish Presidency in the eu will take place on two levels: the political and the cultural.

Inauguracja Przewodnictwa w Radzie ue rozegra się na dwóch płaszczyznach: politycznej i kulturalnej.

In keeping with the tradition initiated by the Spanish Presidency af-

Przekazanie przewodnictwa Polsce przez Węgry, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez Prezydencję hiszpańską po wejściu w życie

ing country – Warsaw. The cultural program of the inauguration,

info _ p l

Organizator: Narodowy Instytut Audiowizualny

ter the Lisbon Treaty came into effect, the transfer of the Presidency from Hungary to Poland will take place in the capital of the receiv-

Traktatu Lizbońskiego, odbędzie się w stolicy kraju przejmującego przewodnictwo – Warszawie. Program kulturalny inauguracji, wzoro-

loosely based on the British tradition of the promenade concert, is

wany luźno na brytyjskich koncertach promenadowych, został zapla-

planned as a high-quality musical performance that will meet the

nowany jako wysokiej jakości widowisko muzyczne, które zadowoli

while attracting the attention of Polish and international media.

zarówno melomanów, jak i masową publiczność w różnym wieku, a jednocześnie przyciągnie uwagę mediów krajowych i zagranicznych.

The goal is to create a festive atmosphere in the capital; a joyful celebra-

Celem jest stworzenie w stolicy atmosfery fiesty, radosnej imprezy z oka-

tion of the Polish Presidency and membership in the eu. It is crucial that

zji polskiej Prezydencji i członkowstwa w ue. Istotne jest ukazanie Polski

we portray Poland as an important and influential eu country, one that

jako ważnego i wpływowego kraju w ue, reprezentanta nie tylko wła-

represents its own political interests and culture, but which also speaks

snych interesów politycznych i własnej kultury, lecz również przedstawi-

for and represents the entire Union. Considering the results of a recent

ciela i głosu całej Unii. W obliczu badań zleconych przez msz dotyczących

poll commissioned by the Ministry of Foreign Affairs regarding Poles’

postrzegania przez Polaków wagi naszego kraju w ue, istotny jest również

perception of the importance of our role in the eu, it is crucial that the Presidency convey a message to citizens of Poland: Our country plays an important role in the eu, and is a respected and influential member of the community. This message will be strengthened by the presence of leading eu politicians at the inauguration ceremony: the President of

Wydarze ni a ku ltu ralne

expectations of both music lovers and general audiences of all ages, Cul tu ral e ve nts

inauguracja przewodnictwa polski w radzie ue, 1 lipca – 31 grudnia 2011

przekaz dla obywateli Polski związany z Prezydencją: Polska odgrywa ważną rolę w ue, jest poważanym i wpływowym członkiem wspólnoty. Przekaz taki zostanie wzmocniony obecnością na uroczystości inauguracji najważniejszych polityków ue: przewodniczącego Rady Europejskiej, szefa europejskiej dyplomacji, przewodniczącego Komisji Europejskiej, ★ XXIII


e n_ info

the European Council, the eu Foreign Minister, the President of the European Commission, the President of the European Parliament,

przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz wysokiej

info _ p l

rangi polityków polskich z Prezesem Rady Ministrów na czele.

and high-ranking Polish politicians, including the Prime Minister. W czasie maratonu muzycznego w stolicy zabrzmi muzyka poThe capital’s music marathon will feature classical and alternative

ważna, muzyka alternatywna i jazzowa oraz muzyka mniejszości

music as well as jazz and the music of national and ethnic minori-

narodowych i etnicznych. Odbędą się również koncerty i progra-

ties. The program will also include concerts and interdisciplinary

my interdyscyplinarne dla dzieci. Program prezentować będzie

events for children. Events will showcase Polish artists, performing

artystów polskich na tle artystów europejskich i we współpracy z nimi. Różnorodność gatunkowa oraz wysokiej jakości nowa-

and the high quality innovative program is designed to attract an

torski program mają na celu przyciągnięcie publiczności zainte-

audience of locals and foreigners with a wide array of musical in-

resowanej różnymi rodzajami muzyki, w tym również widzów

terests. It is planned that admission to all cultural institutions in

zagranicznych. Planowane jest, by wstęp do wszystkich instytu-

the city center will be free on this day, and visiting hours will be

cji kultury w centrum miasta był tego dnia darmowy i możliwy

extended late into the night (just like during the Night of Museum).

aż do późnych godzin (podobnie jak w czasie Nocy Muzeów).

Concerts will start at noon on July 1st and last until the morn-

Koncerty trwać będą od południa 1 lipca do rana 2 lipca 2011

ing of July 2nd. They will be held on four stages: a children’s stage

roku na czterech scenach: scenie dziecięcej (rynek Mariensztatu),

(Mariensztat Square), a multicultural stage (New Town Square), an

scenie etnicznej (Rynek Nowego Miasta), scenie eksperymentalnej

experimental stage (the Powiśle Power Station and the Copernicus

(Elektrociepłownia Powiśle i Centrum Nauki Kopernik) oraz scenie

Science Centre), as well as a main stage (Parade Square). The trans-

głównej (Plac Defilad). Przekazanie Prezydencji Polsce z udziałem

fer of the Presidency to Poland, with representatives of the eu and the Polish Government present, will take place on the main stage at

przedstawicieli ue oraz Rządu rp odbędzie się na głównej scenie ok. godz. 22.00, tuż przed główną częścią koncertu inauguracyjnego,

around 10 pm, right before the main part of the inaugural concert,

transmitowaną do European Broadcasting Union (ebu). Wybrane

broadcast by the European Broadcasting Union (ebu).Selected con-

koncerty z poszczególnych scen transmitowane będą na żywo na

certs from each stage will be broadcast live on screens located in

ekranach umieszczonych w najbardziej uczęszczanych miejscach

popular spots throughout the city (e.g Metro Centrum, Pole Mokotowskie) and online on the Presidency website, delivering the news and message of the Inauguration to an even greater audience.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

alongside and together will European artists. The variety of genres

stolicy (np. Metro Centrum, Pole Mokotowskie) oraz w Internecie na stronie Prezydencji, co pozwoli na dotarcie z informacją o Inauguracji i jej przesłaniem do jeszcze szerszego grona odbiorców.

★ XXV


e n_ info

international cultural program of the polish presidency in the eu council july– december 2011

program kulturalny polskiej prezydencji w radzie ue za granicą , lipiec - grudzień 2011

info _ p l

Organizator: Instytut Adama Mickiewicza Organized by Adam Mickiewicz Institute Celem projektu jest przedstawienie Polski jako kraju nowoczesnego i uniThe goal of the project is to present Poland as a modern and unique country, as well as to showcase current cultural phenomena of world-class quality. Projects will be implemented in most, if not all, European capitals and in capitals of other countries, in cooperation with partners abroad: Brussels, Paris,

katowego oraz prezentacja aktualnych zjawisk w dziedzinie kultury na najwyższym międzynarodowym poziomie.Projekty będą realizowane we wszystkich stolicach europejskich lub w większości stolic europejskich i pozaeuropejskich z udziałem partnerów zagranicznych: Brukseli, Paryża, Londynu, Berlina i Madrytu, Moskwy, Kijowa, Mińska, Pekinu i Tokio.

London, Berlin, Madrid, Moscow, Kiev, Minsk, Beijing, and Tokyo.

i, culture i, culture

Kluczowy projekt programu kulturalnego polskiej Prezydencji, promowany przez hasło:

Cul tu ral e ve nts

Presidency, promoted through the slogan: i, culture i, culture

© Made in the eu. Powered by Poland

© Made in the eu. Powered by Poland Projekt będzie realizowany na wynajętych dużych powierzchniach The project will be implemented on large, rented surfaces in

w przestrzeni publicznej oraz w formie gry interaktywnej, a także

public space, and in the form of an interactive game, with online

promowany w Internecie dzięki technologii google.pl. Celem działania

promotion using the technology of google.pl. The goal is to show

jest pokazanie potencjału intelektualnego Polski. Konstrukcja projektu

Poland’s intellectual potential to other countries.

karol szymanowski

Wydarze ni a ku ltu ralne

A key project in the cultural program of the Polish

nawiązuje do współczesnego wielokulturowego społeczeństwa.

karol szymanowski

Karol Szymanowski is considered to be one of the most tal-

Karol Szymanowski jest uważany za najwybitniejszego polskiego

ented composers in Polish history, second only to Fryderyk

kompozytora po Fryderyku Chopinie, a jego twórczość przeżywa

★ XXVII


e n_ info

Chopin, and his work has enjoyed a great revival in recent years. Concert arrangements of “King Roger”, “Stabat Mater”, and other pieces, performed by leading Polish and international artists in selected European capitals, will be the headlining events of the Presidency.

czesław miłosz year In 2011, our country will celebrate the 100th anniversary of the birth of Czesław Miłosz, laureate of the Nobel Prize for Litera-

wykonywanych przez największych artystów z Polski i ze świata w renomowanych miejscach wybranych stolic europejskich, będą wiodącymi wydarzeniami Prezydencji.

rok czesława miłosza W 2011 roku będzie obchodzona setna rocznica urodzin laureata literackiej Nagrody Nobla, Czesława Miłosza. Projekt flagowy w formach multimedialnych (m.in. audiobook) po-

(e.g. audiobooks) with outstanding voice actors from selected

lega na zaproszeniu znakomitych lektorów ze wskazanych

capitals, invited to read and record poems by Miłosz in their

stolic do czytania w swoim ojczystym języku wierszy Miło-

native languages. The project, titled “Promoting the Work of

sza – recytacje zostaną nagrane. Projekt „Promocja twórczości Czesława Miłosza” doskonale wpisuje się w tematykę promowaną przez Partnerstwo Wschodnie.

planet lem – teatr biuro podróży

planeta lem – teatr biuro podróży

project “Teatr Biuro Podróży.” The performance “Planet Lem” is based on “Mortal Engines” and other books by Stanisław Lem, one of the world’s most outstanding science fiction writers. The popularity of Lem’s prose abroad, the quality of the short stories themselves, and the original performance in a public space make this an outstanding project.

poles: a guide A special project presenting documentary films about Polish rock and punk rock (dir. Leszek Gnoiński, Wojciech Słota),

Sztuka performatywna w przestrzeni publicznej będzie prezentowana w ramach projektu Teatru Biuro Podróży. Spektakl „Planeta Lem” powstaje w oparciu o „Bajki Robotów”

Wydarze ni a ku ltu ralne

the Eastern Partnership.

This public performance piece will be presented as a part of the

info _ p l

aranżacje „Króla Rogera”, „Stabat Mater” i innych utworów,

ture. The flagship project will feature multimedia forms

Czesław Miłosz” perfectly complements the ideas promoted by

Cul tu ral e ve nts

w ostatnich latach swój wielki renesans. Koncertowe

i inne utwory Stanisława Lema, jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction na świecie. Popularność tej prozy za granicą, atrakcyjność utworów i oryginalne wykonanie w przestrzeni publicznej to znaczące zalety projektu.

przewodnik do polaków Projekt specjalny polegający na prezentacji filmów dokumentalnych o polskiej muzyce rockowej i punkowej

★ XXIX


e n_ info

fashion (dir. Judyta Fibigier), mountaineering expeditions,

(reż. Leszek Gnoiński, Wojciech Słota), modzie (reż. Judyta Fibi-

sexual mores (dir. Bartek Konopka), and toys

ger), wyprawach alpinistycznych, obyczajach seksualnych (reż.

(dir. Andrzej Wolski). The purpose of screening films on the above topics is to highlight the originality and uniqueness of Poles.

the cultural program in brussels ★ June 23rd – September 25th: Exhibition of contemporary Polish art; ★ 1st half of July: Performance by Teatr Biuro Podróży, “PlanetLem,” and presentation of the “i, culture” project; ★ September - December: Exhibition of work by A. Szapocznikow; ★ September 7th: Concert of the London Philharmonic Orchestra, conducted by V. Yurovski.

Cul tu ral e ve nts

★ September 9th – 10th: Concert performance – of “King Roger”, by K. Szymanowski; ★ September: “Medea,” directed by K. Warlikowski; ★ September: Premiere performance of a piece by K. Łowicka; ★ September: Series of Polish documentary films; ★ September – October: Polish contemporary cinema; ★ October 8th: Concert by the Brussels Philharmonic, conducted by A. Witt; ★ October 17th: Concert by Sinfonia Varsovia, conducted by M. Minkowski; ★ October 18th: Concert by Sinfonia Varsovia, conducted by K. Penderecki;

Bartek Konopka) i zabawkach (reż. Andrzej Wolski). Poprzez przedstawienie wymienionych powyżej dziedzin cykl ma uwydatniać oryginalność i wyjątkowość Polaków.

program kulturalny w brukseli ★ 23 czerwca– 25 września - wystawa polskiej sztuki współczesnej; ★ i połowa lipca - spektakl Teatru Biuro Podróży „Planeta Lem” oraz prezentacja projektu „i, culture”; ★ wrzesień – grudzień - wystawa prac Aliny Szapocznikow; ★ 7 września - koncert London Philharmonic Orchestra pod dyr. V. Jurovskiego. W programie – K. Szymanowski; ★ 8 września - koncert chóru Camerata Silesia; ★ 9–10 września - koncertowe wykonanie „Króla Rogera” K. Szymanowskiego; ★ wrzesień - „Medea” w reż. K. Warlikowskiego; ★ wrzesień - premiera utworu K. Łowickiej; ★ wrzesień - cykl polskich filmów dokumentalnych; ★ wrzesień – październik - polskie kino współczesne;

Wydarze ni a ku ltu ralne

Featuring the music of K. Szymanowski; ★ September 8th: Concert by the Camerata Silesia choir;

info _ p l

★ 8 października - koncert Brussels Philharmonic pod batutą A. Witta; ★ 17 października - koncert Sinfonii Varsovii pod batutą M. Minkowskiego; ★ 18 października - koncert Sinfonii Varsovii pod batutą K. Pendereckiego; ★ październik – grudzień - cykl południowych koncertów muzycznych;

★ XXXI


e n_ info

★ October – December: Series of afternoon concerts;

wa konferencja naukowa, której jednym z wiodących tema-

tional academic conference, one of the main themes of which

tów będzie twórczość Czesława Miłosza. Wydarzeniu będzie

will be the work of Czesław Miłosz. The event will be accompanied by a poetry reading dedicated to the Nobel Prizewinning author; ★ November 9th and 19th: Concert by La Monnaie orchestra, featuring “Threnody to the Victims of Hiroshima,” by K. Penderecki; ★ November: Author exchange. Writers-in-residence; ★ November – December: “Théatre be – Teatr pl,” a reading of work by young Polish playwrights; ★ December 8th – 10th: “Trans/National Subjects. Post-1989 Migration on the European Film Screen.” An international

music of Chopin and Szymanowski; ★ 2nd half of 2011: Projects by contemporary Polish artists in public, urban spaces;

towarzyszył wieczór literacki poświęcony nobliście; ★ 9 i 19 listopada - koncert orkiestry La Monnaie, w programie „Tren ofiarom Hiroszimy” K. Pendereckiego; ★ listopad - wymiana pisarzy. Rezydencja literacka; ★ listopad – grudzień - „Théatre be – Teatr pl” lektury tekstów młodych polskich dramaturgów; ★ 8–10 grudnia - „Trans/National Subjects. Post-1989 Migration on the European Film Screen” Międzynarodowa konferencja naukowa, której towarzyszył będzie festiwal filmowy; ★ 12 grudnia - recital Elżbiety Szmytki, w programie – Chopin, Szymanowski; ★ ii półrocze 2011 - projekty współczesnych polskich artystów w przestrzeni publicznej miasta; ★ ii półrocze 2011 - cykl edukacyjny o Karolu Szymanowskim; ★ ii półrocze 2011 - prezentacje muzyki aktualnej.

★ 2nd half of 2011: Educational series on Karol Szymanowski; ★ 2nd half of 2011: Performances of contemporary music.

info _ p l

Wydarze ni a ku ltu ralne

academic conference accompanied by film festival; ★ December 12th: Recital by Elżbieta Szmytka, featuring the Cul tu ral e ve nts

★ 17–18 listopada - „Where to find Europe?” - Międzynarodo-

★ November 17th – 18th: “Where to find Europe”, an interna-

Realizowane będą również projekty kulturalne: ★ wyłonione w ramach programu Ministra mkidn „Polska Pre-

Cultural projectswill also include: ★ projects selected by Program: “Polish Presidency 2011 – Promesa,” a program of the mcnh

zydencja 2011 – Promesa”; ★ opracowane i przygotowane przez Instytuty Polskie/Placówki rp.

★ projects developed and prepared by Polish Institutes and Polish diplomatic missions. ★ XXXIII


e n_ info

czesław miłosz year

rok czesława miłosza

Organized by Instytut Książki

Organizator: Instytut Książki

2011 marks the 100th anniversary of the birth of Czesław

W 2011 roku mija setna rocznica urodzin Czesława Miłosza

Miłosz (1911–2004), poet, essayist, and winner of the Nobel Prize

(1911–2004), poety i eseisty nagrodzonego literacką Nagrodą

in Literature (1980). To commemorate this historic occasion,

ogłosiły rok 2011 Rokiem Miłosza. Czesław Miłosz ma być tak-

declared 2011 to be the Year of Czesław Miłosz. Czesław Miłosz

że kluczową postacią programu kulturalnego, towarzyszącego

the Polish Presidency in the eu (July – December 2011). The Minister of Culture and National Heritage has created a special Ministerial Program, titled “Miłosz 2011 – Promesa”, for the purpose of co-funding cultural events in Poland and abroad.

polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej (lipiec – grudzień 2011). Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utworzył specjalny Program Ministerialny „Miłosz 2011 – Promesa”, pozwalający dofinansować wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą.

The program of Miłosz Year will include conferences, dis-

Na program Roku Miłosza złożą się konferencje, dyskusje, wy-

cussions, exhibitions, and other events organized in Poland

stawy i inne imprezy organizowane w Polsce i za granicą. Jego

and abroad. A major point of the program will be the Miłosz

ważnym punktem będzie Festiwal Miłosza, odbywający się

Festival, held in Kraków (May 9th– 15th, 2011). An equally im-

w Krakowie (9–15 maja 2011). Równie istotne wydarzenie to

portant event will be the opening of the International Center

otwarcie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogru-

for Dialog in Krasnogruda, preceded by a two-day academic

dzie, poprzedzone dwudniową konferencją naukową w Wil-

conference in Vilnius, and literary events in Kaunas and the

nie, imprezami literackimi w Kownie i miejscu urodzin poety

poet’s birthplace, Šeteniai. A rich program is also being pre-

– Szetejniach. Bogaty program przygotowywany jest także

pared in Miłosz’s third homeland, the United States, includ-

w trzeciej ojczyźnie Miłosza, tj. w Stanach Zjednoczonych, na

ing poetry readings in New York and a conference organized

który złożą się między innymi nowojorskie czytania poezji

by the University of Illinois at Chicago. These are just a of

oraz konferencja organizowana przez University of Illinois

the few events planned for Miłosz Year, many of which will also be a part of the cultural program of the Presidency.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Nobla (1980). Z tej okazji unesco, Sejm rp i Parlament Litewski

unesco and the Parliaments of Poland and Lithuania have will also play a key role in the cultural program associated with

info _ p l

w Chicago. To tylko kilka przykładów wydarzeń Roku Miłosza, z których wiele wpisze się w program kulturalny Prezydencji.

★ XXXV


e n_ info

The most important of these highlights will be in the field of publishing. In Poland, Znak will publish the first biography devoted to the Nobel Prize-winning author, written by Andrzej

autorstwa Andrzeja Franaszka. Planowana jest również publikacja pierwszego jednotomowego wydania wierszy

ems is planned as well. Other publications will include editions

zebranych. Ukaże się też korespondencja Czesława Miło-

of correspondence between Czesław Miłosz and Jerzy Giedroyć,

sza, między innymi z Jerzym Giedroyciem, Aleksandrem

stanty Jeleński.

Watem, Olą Watową, rodziną Micińskich i Konstantym Jeleńskim.

Numerous academic and literary publications are planned, as

Planowane są liczne publikacje naukowo-literackie. Wy-

well. The w.a.b. publishing house is preparing an promising

dawnictwo w.a.b. przygotowuje ciekawie zapowiadającą

story of the relationship between Czesław Miłosz and Jerzy Pu-

się historię relacji Czesława Miłosza z Jerzym Putramen-

trament. Fundacja Zeszytów Literacki will present the difficult

tem. Z kolei Fundacja Zeszytów Literackich przedstawi trudny związek Jarosława Iwaszkiewicza z noblistą.

are also planning a second volume of the collection “Miłosz and

Zeszyty planują także wydanie drugiego tomu tekstów

in the upcoming year, among them an album devoted to Miłosz (publisehd by bosz). The Nobel Prize-winning author’s books will be also be pub-

„Miłosz i Rosja”. Zapowiadane są też nietypowe publikacje, jak choćby wydania albumowe poświęcone Miłoszowi (wydawnictwo bosz). Książki noblisty ukażą się także za granicą, aż w 23 kra-

lished in 23 countries, including China and Brazil. Publishing

jach, między innymi w Chinach i Brazylii. Szczególnie

houses from Bulgaria, Lithuania, and Russia are preparing espe-

bogate programy wydawnicze mają oficyny z Bułgarii,

cially rich publishing programs.

Wydarze ni a ku ltu ralne

relationship the poet had with Jarosław Iwaszkiewicz. The latter Russia”. Other unconventional publications are also expected

info _ p l

wydawnictwa Znak ukaże się pierwsza biografia noblisty

Franaszek. A single-volume edition of the Miłosz’s collected po-

Aleksander Wat, Olga Watowa, the Miciński family, and Kon-

Cul tu ral e ve nts

Jednak najważniejsze są publikacje. W Polsce nakładem

Litwy i Rosji.

★ XXXVII


e n_ info

minister of culture and national heritage programs for 2011 New Programs: ★ Polish Presidency 2011 – “Promesa” ★ Miłosz 2011 – “Promesa”

info _ p l

Nowe programy: ★ Polska Prezydencja 2011 – „Promesa” ★ Miłosz 2011 – „Promesa” ★ Rozwój szkolnictwa artystycznego

The modernization of the application submission system

Kontynuowane są prace nad modernizacją systemu aplikacyjnego.

is currently under way. The 2011 call for projects will fea-

W czasie naboru 2011 zostanie wdrożony system elektronicznej reje-

ture a full-fledged electronic application system. Applicants

stracji wniosków. Składając za jego pomocą aplikacje, wnioskodawcy

will submit their projects using electronic forms, reduc-

skorzystają z elektronicznych formularzy, dzięki czemu ograniczone

ing the risk of formal errors. The system will also improve

zostanie ryzyko popełnienia błędów formalnych. Usprawniony zo-

information flow between the applicants and the mcnh.

stanie również przepływ informacji między aplikującymi a mkidn.

Each program offers the opportunity to consult the formal cor-

We wszystkich programach wprowadzono możliwość konsultacji popraw-

rectness of applications, allowing applicants who submit their

ności formalnej – dzięki temu ci z wnioskodawców, którzy złożą wnioski

projects no later than 2 weeks before the deadline to verify their application forms and to introduce any necessary revisions.

program: miłosz 2011 – “promesa” Program Budget: 7 million pln Objectives: ★ To prepare and implement the 2011 Miłosz Year program. ★ To promote Polish culture through projects involving Czesław Miłosz and his work, at the national and international level.

w terminie do 2 tygodni przed datą zamknięcia naboru, będą mieli zagwarantowane sprawdzenie aplikacji i czas na wprowadzenie poprawek.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

★ Art education development

programy ministra kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2011

program: miłosz 2011 – „promesa” Budżet programu: 7 mln zł Cele: ★ Przygotowanie i realizacja programu obchodów Roku Miłosza 2011. ★ Promocja kultury polskiej poprzez związane z osobą i twórczością Czesława Miłosza działania w kraju i zagranicą.

★ XXXIX


e n_ info

Eligible tasks: ★ cultural events organized in Poland and abroad,

Kwalifikujące się zadania:

promoting knowledge about Czesław Milosz, including:

popularyzujące wiedzę o Czesławie Miłoszu, w tym: festiwale,

festivals, competitions, exhibitions, seminars, and confer-

konkursy, wystawy, seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne,

ences, study visits, book and internet publications; ★ the creation of art inspired by Czesław Miłosz’s life and work, including: musical compositions, plays, works of literature and fine art, film, multimedia, and it projects; ★ Projects promoting the life and work Czesław Miłosz and the Miłosz Year.

info _ p l

★ wydarzenia kulturalne, organizowane w kraju i zagranicą,

publikacje książkowe i internetowe; ★ tworzenie dzieł inspirowanych osobą i twórczością Czesława Miłosza, w tym: utworów muzycznych, scenicznych, literackich, plastycznych, filmowych oraz projektów multimedialnych i informatycznych; ★ projekty promujące osobę i twórczość Czesława Miłosza i Rok Miłosza.

Managing Authority: Instytut Książki/Book Institute, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

Instytucja zarządzająca: Instytut Książki, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

Cul tu ral e ve nts

program: polska prezydencja 2011 – „promesa” Program Budget: 20 million pln Budżet programu: 20 mln zł Objective: The promotion and presentation of historic and more recent valuable phenomenon and trends in

Cel: Promocja i prezentacja historycznych i aktualnych wartościo-

Polish culture as part of the cultural program of the Pol-

wych zjawisk i tendencji w polskiej kulturze w ramach programu

ish Presidency of the eu Council in the 2nd half of 2011.

kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie ue w ii połowie

Wydarze ni a ku ltu ralne

program: polish presidency 2011 – “promesa”

2011 roku. Types of tasks covered by the program: Upon consultation between the Ministry of Foreign Affairs,

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

the Ministry of Culture and National Heritage, and the Gov-

Po uzgodnieniach pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych,

ernment Plenipotentiary for the Polish Presidency in the eu

Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pełnomoc-

Council, the following capitals were selected:

nikiem Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej

★ XLI


e n_ info

★ Brussels ★ Berlin ★ Paris

do Sprawowania przez rp Przewodnictwa w Radzie ue wybrano

info _ p l

stolice, w których będzie realizowany program kulturalny polskiej Prezydencji. Są to:

★ London

★ Bruksela

★ Madrid

★ Berlin

★ Kiev

★ Paryż

★ Minsk

★ Londyn

★ Moscow

★ Madryt

★ Beijing

★ Kijów

★ Tokyo

★ Mińsk ★ Moskwa

Due to the above, artistic events held as a part of the projects

★ Pekin

submitted for co-financing must take place in one of the

★ Tokio

capitals listed above.

Cul tu ral e ve nts

sowania muszą odbywać się przynajmniej w jednej z ww. stolic.

★ important cultural events organized abroad in selected cities, promoting and presenting the achievements of Polish culture in diverse areas and responding to artistic trends of the given country, including: festivals, concerts, screenings, plays, exhibitions, and interdisciplinary projects; ★ supporting Polish artists and authors, and their work in key international undertakings (festivals, concerts, exhibitions,

Kwalifikują się: ★ znaczące wydarzenia kulturalne odbywające się za granicą, we wskazanych miastach, promujące i prezentujące dokonania polskiej kultury w różnych jej dziedzinach i odpowiadające na trendy artystyczne panujące w danym kraju, m.in.: festiwale, koncerty, przeglądy, prezentacje filmowe, spektakle, wystawy, projekty interdyscyplinarne;

artistic tours, etc.) that take place in one of the mentioned

★ wspieranie polskich artystów oraz ich twórczości w kluczowych

cities;

przedsięwzięciach międzynarodowych (festiwalach, koncertach,

★ interdisciplinary projects, organized in the public space

wystawach, tournée i warsztatach artystycznych itp.), odbywają-

of the mentioned cities, that combine different forms of

Wydarze ni a ku ltu ralne

W związku z tym wydarzenia artystyczne zgłoszone do dofinanEligible tasks:

cych się przynajmniej w jednym ze wskazanych miast;

★ XLIII


e n_ info

artistic expression, implemented as innovative forms of

★ projekty interdyscyplinarne w przestrzeni publicznej wskazanych

action, including: installations, events, and happenings

miast, wykorzystujące różne formy ekspresji artystycznej, prowa-

held outside of museums and galleries;

akcji, happeningów, realizowane niezależnie od muzeów i galerii;

theme of which relates to the main projects of the Cultur-

★ zadania odbywające się we wskazanych miastach, tematycznie po-

al Program of the Polish Presidency, approved on January

wiązane z wiodącymi projektami programu kulturalnego polskiej Prezydencji, zatwierdzone 5 stycznia 2010 r. przez Radę Progra-

of the Polish Presidency in the Council of the European

mową ds. Oprawy Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie

Union in 2011, implemented by the AMI in every Euro-

Unii Europejskiej w 2011 r., realizowane przez iam we wszystkich

pean capitals, or in most capitals in Europe and beyond, with the participation of international partners.

Managing Authority: Adam Mickiewicz Institute, ul. Mokotowska 25, 00-071 Warszawa

★ Program Budget: 37.5 million pln, including: ★ Priority 1: Music – 10 million pln ★ Priority 2: Theater and Dance – 9 million pln ★ Priority 3: Visual arts – 5 million pln ★ Priority 4: Literature – 4 million pln ★ Priority 5: Press – 2.5 million pln ★ Priority 6: Film – 3 million pln ★ Priority 7: National collections of contemporary art – 4 million pln.

priority 1: music

stolicach europejskich lub w większości stolic europejskich i pozaeuropejskich z udziałem partnerów zagranicznych.

Instytucja zarządzająca: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa

program: wydarzenia artystyczne Budżet programu: 37,5 mln zł, w tym: ★ Priorytet 1: Muzyka – 10 mln zł ★ Priorytet 2: Teatr i taniec – 9 mln zł

Wydarze ni a ku ltu ralne

program: artistic events Cul tu ral e ve nts

dzone w ramach innowacyjnych form działania, m.in. instalacji,

★ events that take place in the aforementioned cities, the

5th 2010 by the Program Council for the Cultural Setting

info _ p l

★ Priorytet 3: Sztuki wizualne – 5 mln zł ★ Priorytet 4: Literatura – 4 mln zł ★ Priorytet 5: Czasopisma – 2,5 mln zł ★ Priorytet 6: Film – 3 mln zł ★ Priorytet 7: Narodowe kolekcje sztuki współczesnej – 4 mln zł.

priorytet 1: muzyka

★ XLV


e n_ info

Objective: To promote, support, and present the most

zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

tional music culture. This priority is addressed to the

Priorytet skierowany jest do najbardziej znaczących projektów

most significant projects of at least national scope. Types of tasks covered by the program:

Rodzaje kwalifikujących się zadań: ★ projekty i wydarzenia artystyczne prezentujące różnorodne

of Polish and international music culture: national and

dziedziny polskiej i światowej kultury muzycznej: festiwale,

international festivals, meetings, competitions, operas,

przeglądy, konkursy, spektakle operowe, operetkowe i musicalo-

operettas, and musicals, music-related exhibitions

we, wystawy (wraz z katalogami) poświęcone tematyce muzycznej, koncerty i nagrania audio-video o zasięgu ogólnopolskim

video recordings; interdisciplinary projects in which

i międzynarodowym; projekty interdyscyplinarne, w przypadku

music is a significant element of the program’s 

których tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji

concept; ing and archiving), and promoting in the media, the achievements of great Polish artists. Artists may include composers and musicians, and achievements may include books and documentaries on music related issues.

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of State Patronage, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priority 2: theatre and dance

programowej; ★ przedsięwzięcia mające na celu zachowanie (w tym dokumentację i archiwizację), a także popularyzację i promocję medialną dokonań wybitnych artystów polskich (dotyczy to także publikacji książkowych i filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej), w tym kompozytorów i wykonawców.

Wydarze ni a ku ltu ralne

★ undertakings aimed at preserving (including document-

info _ p l

o co najmniej ogólnopolskim zasięgu.

★ projects and artistic events that present diverse fields

(along with exhibition catalogs), concerts, and audio-

Cul tu ral e ve nts

Cel: Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych

valuable phenomena and trends in Polish and interna-

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priorytet 2: teatr i taniec

Objective: To promote, support, and present the most rel-

Cel: Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych

evant phenomena and trends in Polish and international

zjawisk i tendencji w polskim oraz światowym teatrze i tańcu.

★ XLVII


e n_ info

theater and dance. This priority is addressed to the most significant projects of at least national scope. Types of tasks covered by the program: ★ artistic projects presenting diverse fields of theater, contemporary dance, and drama: national and international festivals, meetings, competitions, theater, dance, and classic ballet spectacles, open reading rehearsals, other

info _ p l

projektów o co najmniej ogólnopolskim zasięgu. Rodzaje kwalifikujących się zadań: ★ projekty artystyczne prezentujące dziedziny teatru i tańca współczesnego oraz dramaturgii: festiwale, przeglądy, spektakle teatralne oraz tańca i baletu klasycznego, otwarte próby czytane, inne formy teatralne, wystawy (wraz z katalogami) poświęcone tematyce dra-

theater forms, exhibitions with catalogs on drama, theat-

maturgicznej, teatralnej, tanecznej i baletowej o zasięgu ogólnopol-

er, dance,and ballet; audiovisual recordings of the shows

skim i międzynarodowym; projekty interdyscyplinarne, w przypad-

and of other events relevant to the focus of the priority;

ku których temat teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji

★ undertakings aimed at preserving (including documenting and archiving), and promoting in the media, the achievements of great Polish artists. Artists may include

programowej; rejestracje audiowizualne spektakli i innych wydarzeń związanych z zakresem merytorycznym priorytetu; ★ przedsięwzięcia mające na celu zachowanie (w tym dokumentację

directors, playwrights, choreographers, art directors, and

i archiwizację), a także popularyzację i promocję medialną dokonań

performers, and achievements may include books and

wybitnych artystów polskich, m.in. reżyserów, dramatopisarzy, cho-

documentaries related to the scope of the priority.

reografów, scenografów i wykonawców (w tym publikacje książkowe i filmy dokumentalne o tematyce zgodnej z zakresem priorytetu).

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of State Patronage ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Instytucja zarządzająca:

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Priorytet przeznaczony jest dla najbardziej znaczących

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priority 3: visual arts priorytet 3: sztuki wizualne Objective: To promote and popularize the most relevant phenomena in the field of contemporary visual arts nd to strengthen Polish participation in the international contemporary art world.

Cel: Promocja i popularyzacja najwartościowszych zjawisk z obszaru współczesnych sztuk wizualnych oraz wzmocnienie udziału Polski w międzynarodowym obiegu sztuki współczesnej.

★ XLIX


e n_ info

Types of tasks covered by the program:

★ wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy, plenery, warsztaty,

ings, competitions, outdoor workshops, shows, and other

pokazy oraz inne projekty i działania artystyczne (wraz z ich

artistic projects and events (including documentation

dokumentacją w postaci katalogów) o zasięgu ogólnopolskim

in the form of catalogs), representing all areas of con-

i międzynarodowym, prezentujące wszystkie dziedziny z ob-

temporary visual arts, in the broadest sense, including

szaru szeroko rozumianych współczesnych sztuk wizualnych,

design and applied arts, Art Brut, as well as multimedia

w tym sztuki użytkowej i wzornictwa, sztuki z kręgu Art Brut,

and conceptual art, installations, happenings, performance etc; ★ the purchase of contemporary art objects and collections with the goal creating representative collections of contemporary art, presenting them, and promoting them; ★ undertakings aiming at preserving (including document-

jak również sztuki multimedialnej, konceptualnej, instalacji, happeningu, performance’u itp.; ★ zakup obiektów i kolekcji sztuki współczesnej, mający na celu tworzenie reprezentatywnych kolekcji sztuki współczesnej, ich prezentacja i popularyzacja; ★ przedsięwzięcia mające na celu zachowanie (w tym dokumen-

ing and archiving) and promoting in the media, of the

tację i archiwizację), a także promocję medialną dokonań wy-

achievements of great Polish artists (including books and

bitnych artystów polskich (w tym filmy dokumentalne i publi-

documentaries on contemporary visual art).

kacje o tematyce związanej ze współczesną sztuką wizualną).

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Zachęta National Art Gallery ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priority 4: literature Objective: To create conditions for literary development. Types of tasks covered by the program: ★ Publication and promotion of quality literature. ★ Literary events promoting literature and reading.

info _ p l

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

★ national and international exhibitions, festivals, meet-

priorytet 4: literatura Cel: Tworzenie warunków do rozwoju literatury. Rodzaje kwalifikujących się zadań: ★ Wydawanie i promocja wartościowej literatury. ★ Wydarzenia literackie promujące literaturę i czytelnictwo.

★ LI


e n_ info

★ Co-financing national undertakings that enable the blind and visually impaired to read.

Managing Authority: Instytut Książki/Book Institute, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

priority 5: press Objective: To support the publishing of quality press. Types of tasks covered by the program: ★ Publication of magazines associated with national culture.

Managing Authority:

Cul tu ral e ve nts

priority 6: film Objective: To promote, support, and present the most relevant phenomena and trends in Polish and world cinema. This priority is addressed to the most significant projects of at

info _ p l

czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących.

Instytucja zarządzająca: Instytut Książki, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

priorytet 5: czasopisma Cel: Wspieranie wartościowych czasopism. Rodzaje kwalifikujących się zadań: ★ wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych.

Instytucja zarządzająca: Instytut Książki, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

priorytet 6: film Cel: Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kinematografii. Priorytet

Wydarze ni a ku ltu ralne

Instytut Książki/Book Institute, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

★ Dofinansowanie ogólnopolskich przedsięwzięć z zakresu

przeznaczony jest dla najbardziej znaczących projektów .

least national scope. Rodzaje kwalifikujących się zadań: Types of tasks covered by the program: ★ projects presenting the achievements of Polish and world cinema: national and international festivals, meetings, competitions, exhibitions with catalogs; interdisciplinary projects involving film as a vital element of their programs.

★ projekty prezentujące dokonania polskiej i światowej kinematografii: festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy (wraz z katalogami) o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; projekty interdyscyplinarne, w wypadku których tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji programowej.

★ LIII


e n_ info

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of Intellectual Property and Media, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priority 7: national collections of contemporary art Objective: To create and develop strategic international collections of contemporary art as a tool of dialogue and social education.

Instytucja zarządzająca:

info _ p l

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Własności Intelektualnej i Mediów, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priorytet 7: narodowe kolekcje sztuki współczesnej Cel: Tworzenie i rozwój strategicznych międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej jako narzędzi dialogu i edukacji społecznej.

★ enlarging collections of contemporary art; ★ effective use of contemporary art collections as a foundation for publicly accessible educational programs; ★ the use of contemporary art collections as a promotional element in the creation of modern regional images in marketing.

★ rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej; ★ efektywne wykorzystanie kolekcji sztuki współczesnej jako bazy dla powszechnie dostępnych programów edukacyjnych; ★ wykorzystanie kolekcji sztuki współczesnej jako elementu

Cul tu ral e ve nts

★ the purchase of artwork for strategic contemporary art collections; ★ the purchase of contemporary artwork to complete existing collections in institutions and the creation of additional opportunities for said institutions to fulfill their public mission by using collections; ★ the purchase of contemporary artwork to open a collection based on a presented concept and strategy for the creation of the collection and the use of its specimens.

Managing Authority: „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

Rodzaje kwalifikujących się zadań: ★ zakup dzieł sztuki do strategicznych kolekcji sztuki współczesnej: ★ zakup dzieł sztuki współczesnej w celu uzupełnienia do-

Wydarze ni a ku ltu ralne

promocji w kształtowaniu nowoczesnego wizerunku regionów. Types of tasks covered by the program:

tychczasowej kolekcji instytucji i stworzenia dodatkowych możliwości działań statutowych w oparciu o kolekcję ★ zakup dzieł sztuki współczesnej, mających zapoczątkować powstanie kolekcji w oparciu o przedstawioną koncepcję i strategię budowy kolekcji oraz sposoby jej wykorzystania.

Instytucja zarządzająca: „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

★ LV


e n_ info

program: cultural education Program Budget: 8.5 million pln Objectives: ★ To promote and inspire creative activity.

★ To promote the development of creativity and creative expression. ★ To broaden the range of art-related extracurricular activities addressed to children and youth. Types of tasks covered by the program:

info _ p l

Budżet programu: 8,5 mln zł Cele: ★ Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych. ★ Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności. ★ Poszerzanie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej, skierowanej do dzieci i młodzieży. Rodzaje kwalifikujących się zadań:

★ interdisciplinary (i.e. involving various forms of artistic expression)

★ interdyscyplinarne (wykorzystujące formy ekspresji artystycznej);

activity and education projects focused on a particular subject or prob-

★ projekty edukacyjno-animacyjne, skoncentrowane wokół jednego tematu lub problemu, prowadzone z wykorzystaniem in-

as: installations, interactive creative workshops, actions, happenings;

nowacyjnych form działania, m.in. instalacji, interaktywnych warsztatów twórczych, akcji, happeningów;

of art, involving a variety of artistic activity and creative de-

★ projekty edukacyjno-animacyjne, skoncentrowane na jednej dziedzi-

velopment while providing participants with new skills;

nie sztuki, zbudowane z różnorodnych działań artystycznych, rozwi-

★ inter-generational educational projects based on cooperation between people of different age groups; ★ projects aiming to improve the qualifications of cultural sec-

Wydarze ni a ku ltu ralne

lem, implemented with the use of innovative forms of activity, such ★ activity and education projects focused on a specific field Cul tu ral e ve nts

program: edukacja kulturalna

jające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności; ★ edukacyjne projekty międzypokoleniowe, oparte na współdziałaniu przedstawicieli różnych grup wiekowych;

tor staff and develop their competence in the implementation of

★ projekty podnoszące kwalifikacje kadr kultury i rozwijające kompeten-

projects involving education and the promotion of activity; pro-

cje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawiera-

jects must involve the practical application of acquired skills.

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of Art and Culture Education, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

jące komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności.

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

★ LVII


e n_ info

program: national heritage Program Budget: 49 million pln, including: ★ Priority 1: Preservation of monuments – 37 million pln ★ Priority 2: Support for museum activities – 4 million pln ★ Priority 3: Folk Culture – 3 million pln ★ Priority 4: Protection of national heritage abroad – 3 million pln ★ Priority 5: Preservation of archeological monuments – 2 million pln

priority 1: protection of monuments Objectives: ★ To protect and preserve tangible cultural heritage.

Cul tu ral e ve nts

★ To enable public access to monuments. Types of tasks covered by the program: ★ conservation, restoration and construction work on a monument recorded in the Monuments Registry, the realization of which is planned in the same year in which subsidies are

Budżet programu: 49 mln zł, w tym: ★ Priorytet 1: Ochrona zabytków – 37 mln zł ★ Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych – 4 mln zł ★ Priorytet 3: Kultura ludowa – 3 mln zł ★ Priorytet 4: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą – 3 mln zł ★ Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych – 2 mln zł

priorytet 1: ochrona zabytków Cele: ★ Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego. ★ Konserwacja i rewaloryzacja zabytków. ★ Udostępnianie zabytków na cele publiczne. Rodzaje kwalifikujących się zadań: ★ prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzone w roku udzielenia dotacji, niewymagające wyłonienia wyko-

awarded, and which does not require that a contractor be

nawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

selected according the regulations on public procurement;

★ prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

★ conservation, restoration and construction work on a monument recorded in the Monuments Registry, the realization of which is planned in the same year in which subsidies are

info _ p l

Wydarze ni a ku ltu ralne

★ To preserve and restore monuments.

program: dziedzictwo kulturowe

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzone w roku udzielenia dotacji, wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

awarded, and which does not require that a contractor be

★ prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

selected according the regulations on public procurement.

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzo-

★ LIX


e n_ info ★ Conservation, restoration and construction work on a monument recorded in the Monuments Registry carried out in the period of 3 years prior to the year in which the application is submitted

ne w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia

info _ p l

wniosku (tzw. refundacja).

(reimbursement). Instytucja zarządzająca: Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Monuments Preservation Departament,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków, ul. Ksawerów 13, 02-656 Warszawa

ul. Ksawerów 13, 02-656 Warszawa

priorytet 2: wspieranie działań muzealnych priority 2: support for museum activities Cel: Ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja Objective: To protect, preserve, present, and promote tangible

materialnego dziedzictwa kulturowego.

cultural heritage. Rodzaje kwalifikujących się zadań:

Cul tu ral e ve nts

★ organizacja czasowych wystaw muzealnych, zwłaszcza

★ organizing temporary museum exhibitions, especially of a na-

o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym

tional and international nature, including the publication of

edycja katalogów spełniających wysokie normy jakościo-

catalogs that meet high quality and information standards, and

we i merytoryczne oraz zakup niezbędnego wyposażenia

the purchase of equipment necessary for the realization of the

i sprzętu do realizacji wystawy;

exhibition;

★ modernizacja stałych wystaw muzealnych przez wykorzy-

★ modernization of permanent museum exhibitions with the use

stanie nowoczesnych technik multimedialnych, w tym za-

of modern multimedia techniques, including the purchase of necessary multimedia equipment; ★ the purchase of objects for museum collections (independent of the date of their creation), archives (it applies to the documents

kup niezbędnego wyposażenia i sprzętu multimedialnego; ★ zakup obiektów do zbiorów muzeów (niezależnie od czasu wytworzenia), tekstów archiwalnych (dotyczy dokumentów wytworzonych do końca 1951 r.) i bibliotek (dotyczy

created before the end of 1951) and libraries (books, newspapers,

książek, czasopism, starych druków, rękopisów, kartografii,

old prints, manuscripts, maps, music scores, iconography, art,

muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów

and documentation of social life, created before the end of 1945);

Wydarze ni a ku ltu ralne

Types of tasks covered by the program:

życia społecznego – wytworzonych do końca 1945 roku);

★ LXI


e n_ info

★ the conservation of exhibits, archival material, old prints,

★ konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków,

manuscripts, maps, musical scores, iconography, art, and

rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki

documentation of social life; ★ the purchase of equipment for conservation studios.

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of Culture Heritage, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priority 3: folk culture Objectives: ★ To strengthen regional identity. ★ To preserve, document, and convey the authentic values of

Cul tu ral e ve nts

to local and social changes. ★ The promotion of a variety of forms of popularizing folk

★ artystycznej, dokumentów życia społecznego; ★ zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich.

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priorytet 3: kultura ludowa Cele: ★ Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej. ★ Zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej z uwzględnieniem elementów podlegających lokalnym i społecznym zmianom. ★ Promowanie różnorodnych form popularyzacji kultury ludowej.

culture. Rodzaje kwalifikujących się zadań: Types of tasks covered by the program:

★ warsztaty, kursy, szkolenia i inne działania o charakterze

★ workshops, courses, training and other educational activities

edukacyjnym, służące przekazywaniu umiejętności i tradycji,

aimed at teaching skills and traditions, especially in the form

szczególnie w formie tzw. warsztatów tradycyjnych rzemiosł,

of traditional handicraft workshops, schools of traditions and

szkół tradycji i szkół ginących zawodów, w tym specjalistycz-

schools of disappearing professions, including special training for organizers, cultural instructors, and teachers. ★ the creation of programs and educational projects involving traditional regional culture, in an attractive and modern form addressed to children and youth, while at once

Wydarze ni a ku ltu ralne

traditional culture, with attention to elements subject

info _ p l

ne szkolenia dla animatorów, instruktorów kultury i nauczycieli; ★ tworzenie programów i projektów edukacyjnych, dotyczących zagadnień tradycyjnej kultury regionalnej, o atrakcyjnej i nowoczesnej formule, skierowanych do dzieci i młodzieży

★ LXIII


e n_ info

applying cutting-edge multimedia techniques and providing opportunities for personal contact with the source of the culture;

tej kultury; ★ tworzenie źródeł służących dokumentowaniu i archiwizo-

collecting, protecting, ensuring access to and promotion of

waniu zjawisk kultury ludowej, ich gromadzenie, ochrona,

★ contests, meetings, folk art and handicraft festivals, including innovative forms that enable the contemporary public to become acquainted with the unique elements of folk culture;

udostępnianie i popularyzacja; ★ konkursy, przeglądy, festiwale sztuki i rękodzieła ludowego, w tym nowatorskie formy, przybliżające współczesnemu odbiorcy unikalne elementy kultury ludowej; ★ działania na rzecz ochrony unikalnych elementów kultury tra-

★ efforts to protect unique elements of traditional culture,

dycyjnej, szczególnie w zakresie architektury regionalnej oraz

especially in the field of regional architecture and non-tan-

dziedzictwa niematerialnego: gwar, muzyki, tańca, z uwzględnie-

gible heritage: dialects, music, dance, with attention to local aspects and the sociocultural context; and handicrafts and which promote contemporary designand involve a creative approach towards tradition (creativity, inventiveness, and spontaneity), while maintaining the characteristics of local and classic style.

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of National Culture Institutions, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priority 4: protection of national heritage abroad Objective: To document and preserve culture heritage outside Poland.

niem ich lokalnych cech i kontekstów społeczno-kulturowych; ★ projekty i działania o charakterze artystycznym, wykorzystujące elementy sztuki ludowej i rękodzieła, promujące m.in. współczesne wzornictwo, wprowadzające twórcze podejście do tradycji (kreatywność i inwencja, spontaniczność), jednak przy zachowaniu charakterystycznych cech lokalnego stylu oraz dawnych manier wykonawczych.

Wydarze ni a ku ltu ralne

★ artistic projects and activities that use elements of folk art

info _ p l

multimedialne, z drugiej zaś – osobisty kontakt ze źródłem

★ the creation of sources for documenting, archiving, storage, folk culture phenomena;

Cul tu ral e ve nts

które z jednej strony wykorzystują najnowsze techniki

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Narodowych Instytucji Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priorytet 4: ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Cel: Dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.

★ LXV


e n_ info

Types of tasks covered by the program: ★ restoration, renovation, and conservation of Polish monuments or monuments related to Poland and located outside Poland; ★ restoration, conservation, protection and preservation of his-

bytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju; ★ rewaloryzacja, konserwacja, ochrona i zachowanie zabytkowych

toric cemeteries and national memorials outside Poland;

cmentarzy i miejsc pamięci narodowej poza granicami kraju; ★ dokumentowanie utraconego i rozproszonego za granicą pol-

archive queries, and cataloging); ★ promotion of scientific research on national heritage outside Poland; ★ commemoration of eminent people or historic events related to national heritage abroad; ★ support for institutions affiliated in the Permanent Confer-

zations that carry out efforts aimed at protecting national heritage abroad.

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of Culture Heritage, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priority 5: preservation of archaeological monuments Objective: To protect archaeological heritage in Poland, in ac-

skiego dziedzictwa kulturowego (w tym badania naukowe, kwerendy biblioteczne, archiwalne i inwentaryzacja); ★ promowanie badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju; ★ upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem narodowym poza granicami kraju; ★ pomoc instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich poza Krajem oraz innym instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.

Instytucja zarządzająca:

Wydarze ni a ku ltu ralne

ence of Polish Museums, Archives and Libraries Abroad and for other emigrant institutions and Polish emigration organi-

info _ p l

★ rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w za-

★ documentation of the national heritage lost and dispersed all over the world (including scientific research, library and

Cul tu ral e ve nts

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Departament Dziedzictwa Kulturowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priorytet 5: ochrona zabytków archeologicznych Cel: Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie

cordance with conservation rules based on the concept of sus-

z zasadami konserwatorskimi opartymi na zasadzie zrównoważo-

tainable development, by supporting the following activities.

nego rozwoju, poprzez wspieranie wymienionych poniżej działań.

★ LXVII


e n_ info

Types of tasks covered by the program:

★ ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych meto-

surface-based research methods, including the continuation

dą badań powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ra-

of research carried out in the “Archaeological Photo of Poland” program and the verification of existing research; ★ non-invasive archaeological research with the use of modern methods and equipment; ★ monographic or synthetic studies and publication of the results

cja badań dotychczasowych; ★ nieinwazyjne badania archeologiczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu; ★ opracowanie (monograficzne bądź syntetyczne) i publikacja wyników przeprowadzonych nieinwestorskich badań ar-

including the analysis and conservation of obtained material;

cheologicznych, w tym analizy i konserwacja pozyskanego

ments, delivered by a ruling of the Voivodeship Conservator of Historical Monuments, to be deposited by a culture institution, a task which may be to be realized exclusively by institutions

Managing Authority: National Centre for Research and Documentation of Monuments, ul. Szeroki Dunaj 5, 00-255 Warszawa

program: cultural infrastructure Program Budget: 25 million pln Objective: To enhance, enrich the offer, and improve the functioning of institutions and organizations involved in cultural activities and cultural education activities.

materiału; ★ analizy i konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych, decyzją wkz przekazanych do depozytu instytucji kultury – zadanie może być realizowane wyłącznie przez instytucje kultury.

Instytucja zarządzająca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, ul. Szeroki Dunaj 5, 00-255 Warszawa

Wydarze ni a ku ltu ralne

of culture.

info _ p l

mach programu „Archeologiczne Zdjęcie Polski” oraz weryfika-

of completed non-investment related archaeological research, ★ analysis and conservation of movable archaeological monu-

Cul tu ral e ve nts

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

★ registering and cataloging archaeological monuments by using

program: infrastruktura kultury Budżet programu: 25 mln zł Cel: Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty instytucji/organizacji zajmujących się działalnością kulturalną oraz edukacyjną w zakresie kultury. ★ LXIX


e n_ info

Types of tasks covered by the program:

★ remont, roboty budowlane (z wyjątkiem budowy), przebu-

plete construction), or development (modernization)

dowa (modernizacja) nieruchomości w celu umożliwienia

of real estate for cultural purposes and the purpose of cultural education; ★ purchase of the equipment necessary for cultural ac-

działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury; i edukacyjnej w zakresie kultury, z wyłączeniem zakupu instrumentów muzycznych przez szkoły i uczelnie

of musical instrument by art schools and universities

artystyczne (patrz program Rozwój Szkolnictwa Artystycznego);

★ renovation, construction work (not including com-

★ remont, roboty budowlane (z wyjątkiem budowy), przebu-

plete construction), or development (modernization)

dowa (modernizacja) nieruchomości w celu umożliwienia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zakup wypo-

purposes,and the purchase of the equipment neces-

sażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej

sary for cultural and cultural educational, excluding

w zakresie kultury, z wyłączeniem zakupu instrumentów

purchase of musical instruments by art schools and

muzycznych przez szkoły i uczelnie artystyczne (połączo-

★ the preparation of technical documentation necessary for the realization of an investment (architectural projects, eligibility studies, environmental impact analysis, etc.); ★ eu co-financing of construction projects, development and modernization of buildings used for cultural purposes, which have signed agreements on the co-financ-

ne zadania z punktów a i b); ★ przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji (projekty architektoniczne, studia wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko itp); ★ współfinansowanie ze środków europejskich projektów

Wydarze ni a ku ltu ralne

of real estate for cultural and cultural education

universities (combined tasks from points a and b);

info _ p l

★ zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej

tivity and cultural education, excluding the purchase (see: Art Education Development Program);

Cul tu ral e ve nts

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

★ renovation, construction work (not including com-

budowy, rozbudowy i przebudowy (modernizacji) obiektów służących działalności kulturalnej, mających podpisane umowy na dofinansowanie projektu.

ing of the project. Instytucja zarządzająca: Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of Art and Culture Education, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

★ LXXI


e n_ info

program: “promesa” of the ministry of culture and national heritage Program Budget: 15 million pln Objective: To increase of effectiveness of European fund use in culture development. Through this program, the Ministry of

Cel: Zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajo-

tribution for selected cultural projects realized with funding

wego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze

Types of tasks covered by the program: ★ protection and preservation of cultural heritag; ★ construction, development and modernization of cultural and universities; ★ development of IT infrastructure in the field of culture. ★ International cultural projects; ★ development of human resources and improving the education of the public.

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of European Funds, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa,

program: art education development Program Budget: 7 million pln including:

środków europejskich. Rodzaje kwalifikujących się zadań: ★ ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego; ★ budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych; ★ rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury; ★ międzynarodowe przedsięwzięcia kulturalne; ★ rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Wydarze ni a ku ltu ralne

infrastructure and the infrastructure of art schools

info _ p l

Budżet programu: 15 mln zł

Culture and National Heritage co-finances the national confrom the European Union.

Cul tu ral e ve nts

program: promesa ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

program: rozwój szkolnictwa artystycznego Budżet programu: 7 mln, w tym:

★ LXXIII


e n_ info

★ Priority 1: Art Education – 2 million pln ★ Priority 2: Art Education Tools – 5 million pln

priority 1: art education

priorytet 1: edukacja artystyczna Cel: Podniesienie kompetencji artystycznych (wiedzy i umiejętno-

skills) of students of art schools and universities. To promote,

ści) uczniów oraz studentów szkół i uczelni artystycznych. Promo-

Types of tasks covered by the program: ★ projects that provide art students from elementary and secondary schools with a chance to improve their artistic skills through courses, workshops, open-air workshops, etc; ★ projects geared towards the presentation of students’ artistic i.e. competitions, meetings, festivals, exhibitions, concerts, etc; ★ projects related to the artistic activities of art universities, such as competitions, workshops, festivals, spectacles, etc.

Managing Authority: Ministry of Culture and National Heritage, Department of Art and Culture Education, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

cja, wspieranie i prezentacja osiągnięć uczniów szkół artystycznych. Rodzaje kwalifikujących się zadań: ★ projekty umożliwiające uczniom szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego doskonalenie umiejętności artystycznych, np. kursy, warsztaty, plenery i inne; ★ projekty mające na celu prezentację osiągnięć artystycznych uczniów szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego, np. konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, koncerty i inne; ★ projekty dotyczące działalności artystycznej uczelni artystycznych, w tym m.in. konkursy, warsztaty, festiwale, spektakle i inne.

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

priority 2: instruments for art education

priorytet 2: instrumenty dla szkolnictwa artystycznego

Objective: To improve learning standards of

Cel: Podniesienie standardu kształcenia młodych muzyków po-

young musicians by purchaseof musical instruments for Arts Schools and Universities.

Wydarze ni a ku ltu ralne

achievements in primary and secondary school art education,

info _ p l

★ Priorytet 2: Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego – 5 mln zł

Objective: To improve the artistic competence (knowledge and support, and present artistic achievements in art education.

Cul tu ral e ve nts

★ Priorytet 1: Edukacja artystyczna – 2 mln zł

przez zakup instrumentów muzycznych dla szkół i uczelni artystycznych.

★ LXXV


e n_ info

Types of tasks covered by the program: ★ purchase of musical instruments for Arts Schools with musical profile;

info _ p l

★ zakup instrumentów muzycznych dla szkół artystycznych o profilu muzycznym; ★ zakup instrumentów muzycznych dla uczelni artystycznych.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

★ purchase of musical instruments for Arts Universities.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

★ LXXVII


e n_ info

category a ★applied art “artistic textiles in łódź.” an exhibition commemorating the 100th anniversary of the association of polish artists and designers - 90 art & glass festival - 490 “good design 2011,” post-competition exhibition - 594 “good design” competition 2011 - 82 international łódź design festival (5) - 646 marek cecuła – exhibition - 222 “meblarium” by paweł grunert - exhibition - 542

d ★dance

Cul tu ral e ve nts

f ★film art of the document multimedia festival: “women for the world, a world for women” (4) - 718 cult film festival (14) - 306 era new horizons international film festival (11) - 462 festival of freaked out films 2011 (4) - 660 “grand off” world off film awards (5) - 706 henryk kluba national independent film competition (okfa) (57) - 354 ińsko summer film festival (38) - 512 international central and eastern european summer film festival in łagów 2011 (40) - 384 international festival of the art of cinematography “plus camerimage” - 728 international film festival “watch docs. human rights in film” (11) - 782 international “full length” film festival (6) - 710 international “jewish motifs” film festival (8) - 242 international philosophical film festival (6) - 772 koszalin debut film festival – “the young andi cinema” (30) - 612 kraków film festival (51) - 298 lublin independent film festival “golden anteaters” (5) - 180 national “off-ka” mobile phone video festival - 722 new horizons of film education: a nationwide audiovisual education program (10th edition) - 574 ofafa polish animation festival (16) - 102 off cinema international film festival (15) - 714

info _ p l

f ★film festiwal filmów dobrze zakręconych (4) - 661 festiwal filmów kultowych (14) - 307 festiwal filmów rosyjskich „sputnik nad polską” (5) - 735 festiwal filmy świata ale kino! najlepsze filmy z azji, afryki i ameryki łacińskiej (7) - 717 festiwal polskich filmów fabularnych w gdyni (36) - 337 „grand off” 5. światowe nagrody filmowe niezależnych - 707 international festival of independent cinema „off plus camera” (4) - 185 ińskie lato filmowe (38) - 513 koszaliński festiwal debiutów filmowych „młodzi i film” (30) - 613 krakowski festiwal filmowy (51) - 299 lubelska gala filmu niezależnego „złote mrówkojady” (5) - 181 miedzynarodowy festiwal filmowy „kinematografie krajów europy środkowej i wschodniej – lubuskie lato filmowe – łagów 2011” (40) - 85 międzynarodowy festiwal filmowy „era nowe horyzonty” (11) - 463 międzynarodowy festiwal filmowy „off cinema” (xv) - 715 międzynarodowy festiwal filmowy „watch docs. prawa człowieka w filmie” (11) - 783 międzynarodowy festiwal filmowy „żydowskie motywy” (8) - 243 międzynarodowy festiwal filmów studenckich „młode kadry/ young cinema art” (6) - 639 międzynarodowy festiwal filmu filozoficznego „kinematograf filozoficzny” (vi) - 773 międzynarodowy festiwal młodego kina „pełny metraż” (6) - 711 międzynarodowy festiwal sztuki autorów zdjęć filmowych „plus camerimage” - 729 „nowe horyzonty edukacji filmowej ogólnopolski program edukacji audiowizualnej” (10. edycja projektu) - 575 ogólnopolski festiwal autorskich filmów animowanych (ofafa) (16) - 103 ogólnopolski festiwal filmów komórkowych „offk-a”(vi) - 723 ogólnopolski festiwal sztuki filmowej „prowincjonalia 2011” (18) - 53 okfa − ogólnopolski konkurs filmów niezależnych im. prof. henryka kluby (57) - 355 planete doc review – festiwal - 249 polskie nagrody filmowe „orły 2011” - 89 różewicz open festiwal - 671 „scripteast” − program dla doświadczonych scenarzystów z europy centralnej i wschodniej - 285 sztuka dokumentu „kobiety dla świata, świat dla kobiet” – festiwal multimedialny (4) - 719 święto niemego kina (9) - 183 warszawski festiwal filmowy (27) - 641

Wydarze ni a ku ltu ralne

ballet premiere of the czeslaw milosz year: “the captive mind”, music by p. glass and w. kilar - 110 “ciało/umysł” international contemporary dance festival - 596 “cracovia danza” court dance festival (12) - 476 international contemporary dance conference and dance festival (18) - 386 international contemporary dance workshops, 8th international dance theatre festival “dancing poznań 2011 (18) - 538 international dance day - 208 international dance theatres festival (15) - 696 łódź international ballet festival (21) - 206

kategorie

★folklor „dziadońcyne granie” 6. spotkania muzyk podhalańskich - 703 festiwal folkloru i mażoretek (xiv) - 151 festiwal folkloru polskiego45. sabałowe bajania. ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, pytacy i drużbów weselnych - 523 festiwal folkowy polskiego radia „nowa tradycja” (xiv) - 267 góralski karnawał (xxxix) - 55 jarmark rękodzieła ludowego „kwietna niedziela” (xii) - 189 jarmark wdzydzki (38) - 459 karpacki festiwal dziecięcych zespołów regionalnych (xxxv) - 365 kiermasz bożonarodzeniowy - 779 małopolski festiwal orkiestr dętych „echo trombity” (xxxiv) - 359

★ LXXIX


e n_ info

“off plus camera” international festival of independent cinema (4) - 184 “orły 2011” polish film awards - 88 planete doc review festival - 248 polish film festival in gdynia (36) - 336 “prowincjonalia” film festival 2011 (18) - 52 różewicz open festival - 670 “scripteast” − an innovative workshop program for screenwriters from central and eastern europe - 284 silent film festival (9) - 182 “sputnik over poland” russian film festival (5) - 734 warsaw film festival (27) - 640 world cinema ale kino! festival. the best films from asia, africa, and latin america (7) - 716 “young cinema art” world student film festival (6) - 638

beskidy culture week (48) - 474 carpathian festival of children’s regional music groups (35) - 364 christmas fair - 778 dulcimer festival (30) - 784 “dziadońcyne granie” podhale music festival (6) - 702 “echo trombity” brass band festival (34) - 358 “floral sunday” folk handicraft fair (12) - 188 folk and majorette festival (15) - 550 highlander carnival (39) - 54 international festival of mountain folklore (43) - 536 international i. wachowiak folklore festival – children’s edition (26) - 454 international student folk festival (23) - 564 jan derleta review of stylized folk groups and ensembles (24) - 348 lasowiak and rzeszowiak folk art show (15) - 330 national festival of folk bands and singers (45) - 370 national folk art exhibition in kazimierz nad wisłą (44) - 378 “new tradition” polish radio folk festival (14) - 266 palm sunday at the open-air museum - 192 polish folklore festival 45th sabałowe bajania national competition of storytellers, instrumentalists, folk singers, and wedding mcs - 522 tar peddler festival (2) - 554 wdzydze fair (38) - 458

i ★interdisciplinary event “albertiana” national festival of theatre and musical works of disabled persons (11) - 136 “all about freedom” festival – 328 “andrzej wajda: a double anniversary” – exhibition - 310 “an evening with terpsichore” – multicultural event - 86 ars cameralis festival (20) - 738 “artfest 2011” - 746 “aspekty” festival of visual anthropology - 742 audio art festival “muzyka bez granic” (19) - 106 ball at hevelius - 84 baltic dance theatre festival - 614 “bonds of culture” festival (11) - 450 “brunonalia” festival (10) - 480

info _ p l

l ★literatura 100. urodziny czesława miłosza (nck) - 161 bałuckie spotkania recytatorów (xx) - 139 festiwal „poznań poetów” - 205 festiwal literacki im. czesława miłosza - 263 festiwal literacki „manifestacje poetyckie” (vii) - 611 konferencja czesława miłosza „północna strona” - 117 konkurs o nagrodę im. jana długosza (14) - 693 konkurs poetycki o nagrodę im. k.k. baczyńskiego (xx) - 173 literacka nagroda europy środkowej „angelus” - 767 miasto poezji - 315 międzynarodowa sesja „warszawa miłosza” – konferencja - 669 międzynarodowe targi książki w warszawie (56) - 293 międzynarodowy festiwal komiksu i gier (22) - 607 międzynarodowy festiwal literatury im. josepha conrada - 691 międzynarodowy festiwal reportażu „warszawa bez fikcji” - 343 „miłosz – pisarz i jego tłumacze, tłumacz i jego pisarze” – międzynarodowe spotkanie - 119 „nadziei każdy musi szukać sam dla siebie. w 100. rocznicę urodzin czesława miłosza” – wystawa - 251 nagroda im. kazimierza wyki - 31 nagroda literacka „gdynia” (6) - 363 ogólnopolski tydzień czytania dzieciom - 327 „polcon 2011” 26. ogólnopolski festiwal fantastyki - 545 „port wrocław” 2011 festiwal literacki (16) - 167 spacer z józefem czechowiczem (7 edycja) - 489 śląski wawrzyn literacki - 37 targi książek dla dzieci i młodzieży „dobre strony” (2) - 303 urodziny józefa czechowicza - 99 wręczenie nagrody „transatlantyk” - 271 wrocławska nagroda poetycka „silesius” - 317 wrocławskie promocje dobrych książek (19) - 763

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

★folklore

międzynarodowe spotkania folklorystyczne im. i. wachowiaka – edycja dziecięca (xxvi) - 455 międzynarodowy festiwal folkloru ziem górskich (xliii) - 537 międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (xxiii) - 565 niedziela palmowa w skansenie - 193 ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych(45) - 371 ogólnopolskie targi sztuki ludowej w kazimierzu n/wisłą (44) - 379 prezentacje twórczości ludowej lasowiaków i rzeszowiaków (15) - 331 przegląd kapel i zespołów ludowych stylizowanych im. jana derlety (24) - 349 tydzień kultury beskidzkiej (48) - 475 spotkania cymbalistów (30) - 785 święto maziarza (2) - 555

m ★muzyka arie koncertowe w.a. mozarta - 23 chanterelle festival - 345 coke live music festival - 561 dni bachowskie (16) - 127

★ LXXXI


“buskerbus” international festival of street art (15) - 548 bydgoszcz opera festival (18) - 214 concert celebration of the birthday of czesław miłosz - 398 “dies natalis copernici” the 538th anniversary of the birth of nicolaus copernicus - 60 european culture congres – art for social change - 580 handover of the polish presidency in the eu council - 792 inauguration of the polish presidency in the eu council - 430 independent theatre and dance days 2011 - 244 international “camera obscura” festival of reportage (8) - 658 international “satyricon” exhibition 2011 (34) - 352 international short story festival (7) - 632 jan hevelius year 2011 – 400 events on the 400th anniversary - 38 jerzy busza festival (4) - 780 kraków film music festival 2011 - 288 kraków opera summer festival (15) - 374 “krzysztof kieślowski. once again” – exhibition - 666 leo festival - 312 lublin art land festival - 482 malta festival poznań 2011 - 442 “mankind in danger” media festival (21) – 708 national “falkon” fantasy convention 2011 (12) - 698 national conference of public libraries: “the library: i like it!” (2) - 730 night of museums 2011 - 274 “opening” theatre festival - 142 on the 80th anniversary of krzysztof komeda’s birth “dance of the vampires” – concert and film screening - 198 an open culture resort - 486 “progressteron” – festival of self-development for women (22) - 140 slot art festival (19th edition) - 448 streetwaves - 296 summer stage – recurring cultural events - 492 świętokrzystkie music days (19) - 144 tischner days (11) - 200 the eve of the polish eu presidency - 400 the gdańsk jan hevelius academic prize ceremony. inauguration of the hevelius year - 26 “the taming of shakespeare” – international review of shakespeare film adaptations - 128 “touch łódź,” part of the “touch theatre” project, a celebration of world theatre day - 130 “włóczykij” festival in gryfino (5) - 68 wrocław industrial festival (10) - 694

l ★literature 100th birthday of czesław miłosz - 160 a walk with józef czechowicz (7th edition) - 488 bałuty meeting of reciters (20) - 138 city of poetry - 314 conrad festival - 690 czesław miłosz literary festival - 262 “everyone must find their own hope. the 100th anniversary of the birth of czesław miłosz.” – exhibition - 250 “fiction free warsaw” international reportage festival - 342 “gdynia” literary prize (6) - 362 “good pages” children and youth book fair (2) - 302

dzieło życia – „requiem” romana maciejewskiego – koncert - 157 info _ p l ethno port poznań – festiwal - 361 europejski festiwal im. jana kiepury w krynicy-zdroju - 529 festiwal goldbergowski (6) - 609 festiwal mozartowski w warszawie (xxi) - 351 festiwal muzyki dawnej „pieśń naszych korzeni” (19) - 541 festiwal muzyki jednogłosowej (17) - 169 festiwal muzyki oratoryjnej „musica sacromontana 2011” (vi) - 603 festiwal „najstarsze pieśni europy” (12) - 725 festiwal pasyjny „crucifixus est” (viii) - 195 festiwal pianistyki polskiej w słupsku (45) - 585 festiwal prawykonań – polska muzyka najnowsza (4) - 125 festiwal tradycji i awangardy muzycznej „kody” (2) - 295 festiwal zaczarowanej piosenki im. marka grechuty (7) - 347 finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy – na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi (19) - 13 forum musicum – festiwal - 563 heineken open’er festival - 403 „jazz jamboree” międzynarodowy festiwal jazzowy - 749 jazz od nowa festival międzynarodowy festiwal jazzowy (11) - 67 jubileuszowy międzynarodowy festiwal chórów uniwersyteckich „universitas cantat 2011” (x) - 367 koncert dedykowany pamięci prof. stanisława krukowskiego „bach – pasja wg św. mateusza” - 191 koncert kameralny „duet, kwartet, kwintet” - 63 koncert w 6. rocznicę śmierci jana pawła ii „śmierć i wyzwolenie” - 159 koncert z okazji 162. rocznicy śmierci fryderyka chopina - 653 koncerty urodzinowe fryderyka chopina - 71 letni festiwal pieśni (xi) - 417 międzynarodowe spotkania gitarowe sanok 2011 (xviii) - 177 międzynarodowe dni muzyki i folkloru (10) - 583 międzynarodowy festiwal akustycznej awangardy „energia dźwięku” (5) - 165 międzynarodowy festiwal bachowski (xii) - 467 międzynarodowy festiwal „chopin w barwach jesieni” (30) - 591 międzynarodowy festiwal chopinowski w dusznikach-zdroju (66) - 511 międzynarodowy festiwal chóralny „mundus cantat” sopot 2011 oraz spotkania chóralne (7) - 241 międzynarodowy festiwal chóralny „wschód – zachód – zbliżenia” (7) - 381 międzynarodowy festiwal henryka wieniawskiego (46) - 407 międzynarodowy festiwal im. g.g. gorczyckiego „wielcy wirtuozi” (6) - 167 międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789 międzynarodowy festiwal jazzu tradycyjnego old jazz meeting „złota tarka” (41) - 559 międzynarodowy festiwal „laboratorium muzyki współczesnej” w białymstoku (xviii) - 727 międzynarodowy festiwal „maj z muzyką dawną” (xx) - 309 międzynarodowy festiwal młodych zespołów jazzowych „jazz juniors” (35) - 787 międzynarodowy festiwal mozartowski „mozartiana” (6) - 533 międzynarodowy festiwal muzyczny „chopin i jego europa” (vii edycja) - 531 międzynarodowy festiwal muzyki cerkiewnej „hajnówka 2011” w białymstoku (xxx) - 301 międzynarodowy festiwal muzyki elektroakustycznej „musica electronica nova” – interpretacje, interakcje, integracje - 273 międzynarodowy festiwal muzyki gitarowej w trzęsaczu (xiv) - 369 międzynarodowy festiwal muzyki gospel „camp meeting osiek 2011” (xv) - 519 międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii edycja) - 237 międzynarodowy festiwal muzyki organowej „organy archikatedry”(xviii) - 447 międzynarodowy festiwal muzyki organowej w oliwie (54) - 397 międzynarodowy festiwal muzyki organowej we fromborku (44) - 391 międzynarodowy festiwal muzyki perkusyjnej „źródła i inspiracje” (7) - 59 ★ LXXXIII międzynarodowy festiwal muzyki sakralnej (14) - 617

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

e n_ info


e n_ info

international festival of comics and games (22) - 606 jan długosz contest (14) - 692 józef czechowicz’s birthday - 98 k.k. baczyński poetry competition (20) - 172 kazimierz wyka award - 30 “miłosz: the writer and his translators, the translator and his writers.” – international meeting - 118 “miłosz’s warsaw” international conference - 668 national week of reading to children - 326 “poetic manifestations” literature festival (7) - 610 polcon fantasy festival 2011 (26) – 544 “port wrocław” literature festival (16) - 166 poznań poetry festival - 204 “silesius” wrocław poetry prize - 316 the angelus central european literature award - 766 “the north side” czesław miłosz conference - 116 the silesian laurel wreath for literature - 36 “transatlantyk” award - 270 warsaw international book fair (56) - 292 wrocław book fair (19) - 762

m brave festival (7) - 436 christmas of national and ethnic minorities (4) - 776 “druzbacka” competition of music, instrumentalists, folk singers and wedding mcs (29) - 268 “fort missia” international art festival (3) - 484 international festival of children’s folk music groups (19) - 468 international “romane dyvesa” festival of roma bands (23) - 438 jewish culture festival (21) - 372 kazimierz uszyński competition of shepherd instrument performances (31) - 768 meeting of cultures festival (3) - 546 “peretocze” białowieża integration event (9) - 472 “rozsypaniec“ encounters with art (2) - 520 “singer’s warsaw” festival of jewish culture - 552 tzadik poznań festival 2011 - 460

★music “arthur rubinstein in memoriam” international competition for young pianists (9) - 134 bach days (16) - 126 “camp meeting osiek” international gospel music festival 2011 (15) - 518 cathedral organ recitals (8) - 238 chanterelle festival - 344 “chopin in the colors of autumn” festival (30) - 590 christmas oratorio concert - 10 “codes” festival of traditional and avant-garde music (2) - 294 coke live music festival - 560 concert arias of w.a. mozart - 22 concert on the 162nd anniversary of the death of fryderyk chopin - 652 “crucifixus est” passion festival (8) - 194 “duet, quartet, quintet” chamber concert - 62 “east – west – encounters” international choir festival (7) - 380

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

★multiculturalism

międzynarodowy festiwal muzyki sakralnej (xxi) - 333 info _ p l międzynarodowy festiwal muzyki sakralnej „gaude mater” (21) - 235 międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej „warszawska jesień” (54) - 593 międzynarodowy festiwal „non sola scripta” – wrocławskie lato organowe 2011- 495 międzynarodowy festiwal oraz xiv konkurs sztuki wokalnej im. ady sari (xvi) - 213 międzynarodowy festiwal perkusyjny „drum fest” (xx) - 619 międzynarodowy festiwal reggae „afryka reggae festival” (21) - 29 międzynarodowy festiwal „wratislavia cantans” (46) - 579 międzynarodowy konkurs im. karola szymanowskiego (8) - 599 międzynarodowy konkurs kompozytorski im. kazimierza serockiego 2011 (xii) - 663 międzynarodowy konkurs kompozytorski na kompozycję akordeonową solo (v) - 405 międzynarodowy konkurs młodych dyrygentów im. witolda lutosławskiego w białymstoku (v) - 279 międzynarodowy konkurs młodych pianistów „arthur rubinstein in memoriam” (ix) - 135 międzynarodowy konkurs skrzypcowy im. georga philippa telemanna (viii) - 93 międzynarodowy plenerowy festiwal „jazz na starówce” (xvii) - 445 „misteria paschalia 2011” - 197 najpiękniejszy festiwal świata przystanek woodstock (17) - 507 off festival katowice 2011 - 509 ogólnopolski festiwal instrumentów dętych „etiuda” 2011 - 775 ogólnopolski konkurs młodych muzyków im. karola kurpińskiego – v konkurs pieśni i arii (44) - 291 olsztyńskie koncerty organowe (xxxiii) - 389 olsztyńskie noce bluesowe (xx) - 452 opera w trzech aktach „król roger” - 435 opera w trzech aktach „roberto devereux” gaetano donizetti − wykonanie koncertowe z gościnnym udziałem edity gruberovej - 383 oratorium na boże narodzenie. koncert oratoryjny - 11 ostróda reggae festival (11) - 525 „pax et bonum per musical” 8. międzynarodowy festiwal muzyki - 635 przemyska jesień muzyczna (28) - 675 recital renée fleming (sopran) koncert nadzwyczajny - 281 „rock na bagnie” – festiwal - 433 sacrum profanum 2011 – festiwal - 589 selector festival - 415 sunrise festival - 465 unsound festival - 673 warszawskie spotkania muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa” (25) - 257 wielkanocny festiwal ludwiga van beethovena (15) - 175 wielkie organy w „archikatedrze” (8) - 239 wielkopolski przegląd „śpiewamy kolędy i pastorałki” v przegląd chórów szkolnych programu „śpiewająca polska” regionu leszczyńskiego (21) - 643 wrocławski festiwal gitarowy – gitara 2011 - 721 „young classic wratislavia” festiwal młodych orkiestr - 419 „z mocartem skok w nowy rok” – koncert - 7 „znad dunaju i tamizy” - 105

s ★sztuka użytkowa 1. polski zjazd międzynarodowej sieci managerów sztuk performatywnych - 679 art & glass festival - 491 „dobry wzór 2011” – wystawa pokonkursowa - 595 konkurs „dobry wzór 2011” - 83

★ LXXXV


ethno port poznań - 360 “etiuda” 2011 national festival of brass instruments - 774 feliks nowowiejski olsztyn organ festival im. feliksa nowowiejskiego (33) - 388 festival of world premieres – polish modern music (4) - 124 forum musicum festival - 562 “from the danube and the thames” – concert - 104 fryderyk chopin birthday concerts - 70 goldberg festival (6) - 608 great orchestra of christmas charity. finale (19) - 12 greater poland review of christmas carols and pastorals (21) - 642 guitar 2011 –wrocław guitar festival (6)- 720 “hajnówka 2011” international festival of orthodox church music (30) - 300 heineken open’er festival - 402 international “africa reggae festival” (21) - 28 international bach festival (12) - 466 international choir festival “mundus cantat” sopot 2011 (7) - 240 international chopin piano festival in duszniki-zdrój (66) - 510 international drum fest (20) - 618 international “energy of sound” acoustic avant-garde festival (5) - 164 international festival and 14th ada sari vocal artistry contest (16) - 212 international festival of children’s folk music groups (19) - 468 international festival of music and folklore (10) - 582 international festival of organ music in oliwa (54) - 396 international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 236 international festival of sacral music (14) - 616 international festival of sacral music (21) – 332 international festival of university choirs “universitas cantat 2011” (10) - 366 international festival “the oldest songs of europe” (12) - 724 international frombork organ music festival (44) - 390 international henryk wieniawski festival (44) - 406 international g.g. gorczycki festival “wielcy wirtuozi” (6) - 186 international “gaude mater” festival of sacred music (21) - 234 international georg philipp telemann violin competition (8) - 92 international “golden washboard” old jazz festival (41) - 558 international guitar festival in sanok 2011 (18) - 176 international guitar music festival in trzęsącz (14) - 368 international “jazz bez” festival 2011 - 788 international “jazz in the old town” open air festival (17) - 444 international “jazz od nowa” festival (11) - 66 international karol szymanowski competition (8) - 59 8international “laboratory of contemporary music” festival in białystok (18) - 726 international “may with early music” festival (20) - 308 international mozart festival “mozartiana” (6) - 532 international music festival “chopin and his europe” (7) - 530 international organ music festival (18) - 446 international “pax et bonum per musical” music festival (8) - 634 international solo accordion composition contest (5) - 404 international “sources and inspiration” percussion music festival (7) - 58 international witold lutosławski contest for young coductors (5) - 278 international “wratislavia cantans” festival (46) - 578 jazz jamboree international jazz festival - 748 “jazz juniors” international contest of young jazz groups (35) - 786 karol kurpiński competition for young musicians – 5th song and aria competition (44) - 290 kazimierz serocki international composers’ competition (12) - 662 “king roger” an opera in three acts - 434

„łódzka tkanina artystyczna” – wystawa z okazji 100-lecia związku polskich artystów plastyków - 91 „meblarium” pawła grunerta – wystawa - 543 międzynarodowy festiwal designu w łodzi „łódź design festival” (5) - 647 wystawa – marek cecuła - 223

info _ p l

★sztuki wizualne biennale fotografii „marginesy? „ (7) - 601 biennale plakatu polskiego – konkurs i wystawa - 765 biennale sztuki mediów „wro 2011” (14) - 265 „chasydzi – fotografia reportażowa” – wystawa - 21 europejski festiwal malarstwa monumentalnego „monumental art” (3) - 479 festiwal „narracje” instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej (3) - 733 festiwal graffiti - 409 festiwal sztuk wizualnych „artboom tauron festival” - 411 gilbert & george „jack freak pictures” - 701 karol radziszewski „back stage” – wystawa - 57 katarzyna kozyra „casting” – wystawa - 35 maria pinińska-bereś, natalia lach-lachowicz, ewa partum – wystawa - 65 międzynarodowy konkurs fotografii cyfrowej „cyberfoto 2011” (xiv) - 217 międzynarodowe triennale „małe formy grafiki” (14) - 357 międzynarodowy festiwal fotografii w łodzi „fotofestiwal” (10) - 247 międzynarodowy festiwal sztuk wizualnych „inspiracje” - 413 międzynarodowy festiwal sztuki „interakcje” (xiii) - 261 międzynarodowy niekonwencjonalny konkurs fotograficzny „foto odlot” (14) - 645 „moja przygoda w muzeum” – wystawa pokonkursowa prac lureatów xxxiii międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - 621 neo rauch „towarzysze” – wystawa - 97 „plakat śpiewa!” plakat wieku w kolekcji muzeum narodowego w poznaniu (xx) - 259 „podróż na wschód” – wystawa - 515 „poetronica” festiwal sztuki video - 283 projekt „ekonomia utraty” - 33 „przesłanie plakatu. współczesny europejski plakat na przełomie wieków” – wystawa - 677 turner. malarz żywiołów - 631 wernisaż wystawy dokumentującej wizyty czesława miłosza na pomorzu - 115 „world press photo” – wystawa - 203 wystawa „wadim jurkiewicz w setną rocznicę urodzin” - 517 wystawa fotografii prasowych „bz wbk press foto 2010” - 51 wystawa monograficzna zdzisława jurkiewicza - 395 zdzisław beksiński. wystawa retrospektywna - 377

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

e n_ info

t ★taniec „ciało/umysł” międzynarodowy festiwal tańca współczesnego - 597 festiwal tańców dworskich „cracovia danza” (xii) - 497 łódzkie spotkania baletowe (21) - 207 międzynarodowe spotkania teatrów tańca (15) - 697 międzynarodowe warsztaty tańca współczesnego, viii międzynarodowy festiwal teatrów tańca „dancing poznań 2011” (18) - 539 międzynarodowy dzień tańca - 209 międzynarodowa konferencja tańca współczesnego i festiwal sztuki tanecznej (18) - 387 premiera baletowa roku czesława miłosza: „zniewolony umysł” - 111

★ LXXXVII


“leap into the new year with mocart” – concert - 6 ludwig van beethoven easter festival (15) - 174 marek grechuta festival of magic song (7) 346 “misteria paschalia 2011” festival - 196 monodic music festival (17) - 168 mozart festival in warsaw (21) - 350 “musica electronica nova” international festival of electroacoustic music: interpretation, interaction, integration - 272 musica “sacromontana 2011” (6) - 602 “non sola scripta” wrocław international summer organ festival 2011 - 494 off festival katowice 2011 - 508 olsztyn blues nights (20) - 452 on the 6th anniversary of the john paul ii’s death concert: “death and liberation” - 158 opus magnum: “requiem,” by roman maciejewski – concert - 156 ostróda reggae festival (11) - 524 polish piano festival in słupsk (45) - 584 przemyśl autumn music festival (28) - 674 renée fleming recital (soprano) special concert - 280 roberto devereux: opera in three acts with guest performance by edita gruberova - 382 “rock na bagnie” festival - 432 sacrum profanum festival 2011 - 588 selector festival - 414 “song of our roots” early music festival (19) - 540 st matthew passion, bach. in memory of prof. stanisław krukowski - 190 summer song festival (11) - 416 sunrise festival - 464 the european jan kiepura festival in krynica-zdrój - 528 unsound festival - 672 “warsaw autumn” international festival of contemporary music (54) - 592 warsaw musical encounters: “early music – modern music” (25) - 256 woodstock festival (17) - 506 young classic wratislavia – young orchestra festival - 418

t ★theatre and performance barn theatre festival (20) - 456 “bajdurek” lesser poland festival of children and youth theat (26) - 334 gdańsk shakespeare festival (15) - 556 international festival of puppet theatres and animated films for adults “puppets are human, too” (6) - 736 international “baltic–satelid” festival of children and youth theatre (20) - 340 international “demoludy” theatre festival (5) - 654 international józef szajna festival of theatre and visual arts “zdarzenia” (12) - 576 international meetings of live arts “crossroads” 2011 (18) - 660 international mime art festival (11) - 534 international “okno” theatre meetings (14) - 712 international theatre school festival (6) - 392 “konfrontacje” regional festival of children’s theatres 2011 (29) - 120 “kontrapunkt” small theatre forms festival 2011 (46) - 178 kraków theatre reminiscences (36) - 636 lesser poland puppet theatre festival – “zając poziomka” grand prix (26) - 122 tychy theatre festival (38) - 170 divine comedy international theatre festival - 790

★teatr i widowisko carnaval sztuk-mistrzów - 471 festiwal dramaturgii współczesnej „rzeczywistość przedstawiona” (11) - 651 festiwal „dramaty narodów: fredro 2011” - 745 festiwal „konfrontacje teatralne” (16) - 657 festiwal prapremier bydgoszcz 2011 oraz aneks festiwalu prapremier - 605 festiwal szekspirowski w gdańsku (xv) - 557 festiwal sztuk współczesnych dla dzieci i młodzieży „kon-teksty 2011” (5) - 705 festiwal teatrów stodolanych (20) - 457 gorzowskie spotkania teatralne (28) - 741 konfrontacje zespołów teatralnych małych form „biesiada teatralna w horyńcu-zdroju” (32) - 19 krakowskie reminiscencje teatralne (krt) (36) - 637 małopolski festiwal teatrów dzieci i młodzieży „bajdurek” (xxvi) - 335 małopolski przegląd teatrów lalkowych o wielką nagrodę zająca poziomki (xxvi) - 123 międzynarodowe spotkania sztuki akcji „rozdroże 2011”. spektakle artystów z włoch i warszawy (xviii) - 661 międzynarodowy festiwal szkół teatralnych (6) - 393 międzynarodowy festiwal sztuki mimu (11) - 535 międzynarodowy festiwal teatralny „boska komedia” - 791 międzynarodowy festiwal teatralny „demoludy” (5) - 655 międzynarodowy festiwal teatralny „walizka” (24) - 339 międzynarodowy festiwal teatrów dzieci i młodzieży „baltic-satelid 2011” (xx) - 341 międzynarodowy festiwal teatrów lalek i animacji filmowych dla dorosłych” lalka też człowiek” (vi) - 737 międzynarodowy festiwal „zdarzenia” im. józefa szajny (12) - 577 ogólnopolski festiwal sztuki reżyserskiej „interpretacje” (xiii) - 133 ogólnopolski festiwal teatralny alternatywne spotkania teatralne „klamra” (19) - 95 ogólnopolski przegląd teatrów dziecięcych „dziatwa” 2011 - 287 ogólnopolskie puławskie spotkania lalkarzy (43) - 305 olsztyńskie spotkania teatralne (xix) - 113 opera rara – cykliczny projekt muzyczny - 15 przegląd małych form teatralnych „kontrapunkt 2011” (xlvi) - 179 przegląd piosenki aktorskiej (32) - 109 sejmik teatrów wsi polskiej - 649 sejmik wiejskich zespołów teatralnych (xxvii) - 441 spotkania teatralne „okno” (14) - 713 światowa prapremiera opery „maria” - 751 tyskie spotkania teatralne (xxxviii) - 171 warszawskie spotkania teatralne – festiwal - 155 wielkopostne misteria teatralne (14) - 163 wojewódzki przegląd teatrów dziecięcych „konfrontacje” 2011 (xxix) - 121

info _ p l

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

e n_ info

★tradycja i dziedzictwo kulturowe europejskie dni dziedzictwa - 587 festiwal opowiadaczy „słowodaję” - 527 festiwal pasyjny „crucifixus est” (viii) - 195 festiwal tańców dworskich „cracovia danza” (xii) - 477 jubileuszowe międzynarodowe spotkania z „konopielką” (x) - 211 koncert dedykowany pamięci prof. stanisława krukowskiego „bach – pasja wg św. mateusza” - 191 małopolskie dni dziedzictwa kulturowego (13) - 277 międzynarodowy dzień pamięci o holocauście - 25 międzynarodowy festiwal „hajnowskie dni muzyki cerkiewnej” - 255 międzynarodowy przegląd widowisk kolędniczych „herody 2011” (29) - 17

★ LXXXIX


e n_ info

“dziatwa” national children’s theatre review 2011 (32) - 286 gorzów theatre festival (28) - 740 “interpretacje” polish directors’ art festival (13) - 132 klamra theatre festival (19) - 94 “kon-teksty 2011” festival of contemporary theatre for children and youth - 704 “konfrontacje teatralne” festival (16) - 656 lenten passion plays (14) - 162 magician’s carnaval - 470 “national drama: fredro 2011” festival - 744 national festival of polish village theatres (38) - 648 national puppetry festival in puławy (43) - 304 olsztyn theatre encounters (19) - 112 opera rara – recurring project - 14 “presented reality” contemporary drama festival (11) - 650 regional convention of rural theatre groups (27) - 440 review of stage songs (32) - 108 small theatre form festival “theatre feast” in horyniec–zdrój (32) - 18 the bydgoszcz premiere festival 2011 and premiere festival annex – 604 “walizka” international theatre festival (24) - 338 warsaw theatre festival - 154 “maria” the opera. world pre-premiere - 750

apple blossom festival – open-air event - 252 “cracovia danza” court dance festival (12) - 476 “crucifixus est” passion festival (8) - 194 european heritage days - 586 exhibition of kraków nativity scenes - 770 international review of christmas performances, “herody 2011” (29) - 16 “i give you my word” storytellers festival - 526 “in the rolling mountains. the 40th anniversary of the death of stanisław vincenz.” the art of the hutsuls, the hutsuls in art - 100 international “hajnówka” orthodox church festival - 254 international “konopielka” festival, anniversary edition (10) - 210 international holocaust remembrance day - 24 lesser poland festival of cultural heritage (13) - 276 “misteria paschalia 2011” festival - 196 museum encounters with photography. an international youth and children’s festival (11) - 8 st matthew passion, bach. in memory of prof. stanisław krukowski - 190 sybilla museum event of the year – competition - 218 “well preserved monument” – competition - 220

v ★visual arts “a journey to the east” – exhibition - 514 artboom tauron festival - 410 “bz wbk press foto 2010” exhibition - 50 european monumental art festival (3) - 478 exhibition documenting czesław miłosz’s vists to pomerania - 114 first polish convention of the international network for contemporary performing art (item) - 678 gilbert & george “jack freak pictures” - 700 graffiti festival - 408

info _ p l

w ★wielokulturowość

białowieskie integracje artystyczne peretocze” (ix) - 473 bieszczadzkie spotkania ze sztuką „rozsypaniec” (2) - 521 brave festival – przeciw wypędzeniom z kultury (7) - 437 festiwal kultury żydowskiej (xxi) - 373 festiwal kultury żydowskiej „warszawa singera” - 553 „fort missia“ międzynarodowy festiwal sztuki (3) - 485 konkurs gry na instrumentach pasterskich im. kazimierza uszyńskiego (xxxi) - 769 konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych „druzbacka” (xxix) - 269 międzynarodowe spotkania zespołów cygańskich „romane dyvesa” (xxiii) - 439 międzynarodowy festiwal dziecięcych zespołów regionalnych. święto dzieci gór(19) - 469 spotkanie kultur – festiwal (3) - 547 tzadik poznań festiwal 2011 - 461 wigilia narodów – dla mniejszości narodowych i grup etnicznych (iv) - 777

★wydarzenie interdyscyplinarne 80. rocznica urodzin krzysztofa komedy „bal wampirów” – pokaz filmu i koncert - 199 „andrzej wajda – podwójny jubileusz” – wystawa - 311 akcja „dotknij łodzi” w ramach projektu „dotknij teatru” odbywającego się w związku z obchodami międzynarodowego dnia teatru - 131 bal u heweliusza - 85 bałtycki festiwal teatrów tańca - 615 „brunonalia” (10) - 481 bydgoski festiwal operowy (xviii) - 215 „dies natalis copernici” – 538. rocznica urodzin mikołaja kopernika - 61 dni tischnerowskie (xi) - 201 europejski kongres kultury – festiwal art for social change - 581 festiwal antropologii wizualnej „aspekty” - 743 festiwal ars cameralis (20) - 739 festiwal audio art „muzyka bez granic” (19) - 107 festiwal elektronicznej awangardy „wrocław industrial festival” (10) - 695 festiwal im. jerzego buszy (iv) - 781 festiwal lublin art land - 483 festiwal mediów „człowiek w zagrożeniu” (xxi) - 709 festiwal muzyki filmowej w krakowie 2011 - 289 festiwal „spoiwa kultury” (11) - 451 festiwal sztuki „artfest 2011” - 747 festiwal teatralny „otwarcia” - 143 gryfiński festiwal miejsc i podróży „włóczykij”, festiwal kulturalny (5) - 69 inauguracja przewodnictwa polski w radzie ue - 431 interdyscyplinarny festiwal idei wolności „all about freedom festival” (5) - 329 „krzysztof kieślowski. od nowa” – wystawa - 667

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

★tradition and cultural heritage

„misteria paschalia 2011” - 197 muzealne spotkania z fotografią. międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży - 9 „muzealne wydarzenie roku – sybilla” – konkurs - 219 „na wysokiej połoninie. w 40. rocznicę śmierci stanisława vincenza”, sztuka huculszczyzny – huculszczyzna w sztuce - 101 pokonkursowa wystawa szopek krakowskich - 771 święto kwitnącej jabłoni – impreza plenerowa - 253 „zabytek zadbany” – konkurs - 221

★ XCI


e n_ info

leo festiwal - 313 info _ p l letni festiwal opery krakowskiej (xv) - 375 malta festival poznań 2011 - 443 międzynarodowa wystawa „satyrykon” 2011 (34) - 353 międzynarodowy festiwal opowiadania (7) - 633 międzynarodowy festiwal sztuki reportażu „camera obscura” (8) - 659 międzynarodowy festiwal sztuki ulicznej „buskerbus 2011” (xv) - 549 noc muzeów 2011 - 257 obchody roku jana heweliusza 2011 – 400 wydarzeń na 400-lecie urodzin - 39 ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych „albertiana” (11) - 137 ogólnopolski kongres bibliotek publicznych „biblioteka: lubię to! „ (2) - 731 ogólnopolski konwent miłośników fantastyki „falkon” 2011 (12) - 699 „poskromienie szekspira” – przegląd światowych ekranizacji dramatów szekspira - 129 otwarty kurort kultury - 487 przekazanie przewodnictwa w radzie ue - 793 rozwojowy festiwal dla kobiet „progressteron” (xxii) - 141 scena letnia – cykl imprez kulturalnych - 493 slot art festival – „scena unplugged w cafeska” (19 edycja) - 449 streetwaves festiwal - 297 świętokrzyskie dni muzyki (xix) - 145 urodziny miłosza – koncert - 399 „wieczór z terpsychorą” – wydarzeni multikulturalne - 87 wigilia polskiej prezydencji w ue - 401 wręczenie nagród naukowych miasta gdańska im. jana heweliusza. inauguracja roku heweliusza - 27 wydarzenia teatralnego i tanecznego offu 2011 - 245

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

hasidic jews: a photo documentary – exhibition - 20 “inspiracje” international festival of visual arts - 412 “interakcje” international festival of art (13) - 260 international digital photo competition “cyberfoto 2011” (14) - 216 international festival of photography in łódź (10) - 246 international “foto-odlot” festival of unconventional photography (14) - 644 international triennale of small graphic art forms (14) - 356 karol radziszewski “backstage”- exhibition - 56 katarzyna kozyra “casting” – exhibition - 34 maria pinińska-bereś, natalia lach-lachowicz, ewa partum – exhibition - 64 “margins?” biennale of photography (7) - 600 media art biennale “wro 2011” (14) - 264 “my adventure in the museum” – 33rd international fine arts competition for children and youth – post-competition exhibition - 620 “narracje” festival: installations and interventions in public space (3) - 732 neo rauch “comrades” – exhibition - 96 “plakat śpiewa!” – 20th century posters in the collections of the national museum in poznań - 258 “poetronica” video art festival - 282 polish poster biennale – exhibition and competition - 764 “the 100th anniversary of the birth of wadim jurkiewicz,” an exhibition - 516 the “economy of loss” project - 32 “poster art message”. contemporary european poster art at the turn of the century” – exhibition - 676 turner. a painter of the elements - 630 world press photo – exhibition - 202 zdzisław beksiński. a retrospective exhibition - 376 zdzisław jurkiewicz: a monographic exhibition - 394

★ XCIII


e n_ info

places a antonin

miasta antonin

“chopin in the colors of autumn” festival (30) - 591

b babie doły heineken open’er festival - 403

białowieża

“peretocze” białowieża integration event (9) - 473

białystok

“a journey to the east” – exhibition - 515 “hajnówka 2011” international festival of orthodox church music (30) - 301 international “hajnówka” orthodox church festival - 255 international “laboratory of contemporary music” festival in białystok (18) - 727 international witold lutosławski contest for young coductors (5) - 279 opus magnum: “requiem,” by roman maciejewski – concert - 157

bielsko-biała

international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 237

bukowina tatrzańska

“dziadońcyne granie” podhale music festival (6) - 703 highlander carnival (39) - 55 polish folklore festival 45th sabałowe bajania national competition of storytellers, instrumentalists, folk singers, and wedding mcs - 523 regional convention of rural theatre groups - 441

Cul tu ral e ve nts

bytom

międzynarodowy festiwal „chopin w barwach jesieni” (30) - 591

b babie doły heineken open’er festival - 403

białowieża

białowieskie integracje artystyczne „peretocze” (ix) - 473

białystok

dzieło życia: „requiem” romana maciejewskiego – koncert - 157 międzynarodowy festiwal „hajnowskie dni muzyki cerkiewnej” - 255 międzynarodowy festiwal „laboratorium muzyki współczesnej” w białymstoku (xviii) - 727 międzynarodowy festiwal muzyki cerkiewnej „hajnówka 2011” w białymstoku (xxx) - 301 międzynarodowy konkurs młodych dyrygentów im. witolda lutosławskiego w białymstoku (v) - 279 „podróż na wschód” - wystawa 515

bielsko-biała

międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii) - 237

bukowina tatrzańska

„dziadońcyne granie” 6. spotkania muzyk podhalańskich-703 festiwal folkloru polskiego 45. sabałowe bajania. góralski karnawał (xxxix) - 55 ogólnopolski konkurs gawędziarzy - 523 sejmik wiejskich zespołów teatralnych (xxvii) - 441

bydgoszcz

bydgoski festiwal operowy (xviii) - 215 festiwal prapremier bydgoszcz 2011 oraz aneks festiwalu prapremier - 605 „meblarium” pawła grunerta – wystawa - 543 międzynarodowy festiwal sztuki autorów zdjęć filmowych „plus camerimage” - 729 międzynarodowy festiwal sztuki reportażu „camera obscura” (8) - 659 międzynarodowy konkurs młodych pianistów „arthur rubinstein in memoriam” (ix) - 135 premiera baletowa roku czesława miłosza: „zniewolony umysł” - 605

bytom

festiwal ars cameralis (20) - 739 międzynarodowy festiwal im. g.g. gorczyckiego „wielcy wirtuozi” (6) - 187 międzynarodowa konferencja tańca współczesnego i festiwal sztuki tanecznej (18) - 387

ars cameralis festival (20) - 739 international contemporary dance conference and dance festival (18) - 387 international g.g. gorczycki festival “wielcy wirtuozi” (6) - 187

c cannes “scripteast” − an innovative workshop program for screenwriters from central and eastern europe - 285

chorzów

international student folk festival (23) - 565 great orchestra of christmas charity: finale (19) - 13

ciechanowiec

kazimierz uszyński competition of shepherd instrument performances (31) - 769

cieszyn

international student folk festival (23) - 565 national week of reading to children (10) and the 1st international week of reading to children - 327

Wydarze ni a ku ltu ralne

bydgoszcz

“arthur rubinstein in memoriam” international competition for young pianists - 135 ballet premiere of the czeslaw milosz year: “the captive mind”, music by p. glass and w. kilar - 111 bydgoszcz opera festival (18) - 215 international “camera obscura” festival of reportage (8) - 659 international festival of the art of cinematography “plus camerimage” - 729 “meblarium,” by paweł grunert – exhibition - 543 the bydgosz premiere festival 2011 and premiere festival annex - 605

info _ p l

a

c cała polska europejskie dni dziedzictwa (edd) - 587 „muzealne wydarzenie roku – sybilla” – konkurs - 219 noc muzeów 2011 - 275 „zabytek zadbany” – konkurs - 221

cannes

„scripteast” − program dla doświadczonych scenarzystów z europy centralnej i wschodniej - 285

chorzów

finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy – na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi (19) - 13 międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (xxiii) - 565

★ XCV


e n_ info

cisna “rozsypaniec“ encounters with art (2) - 521

częstochowa

international digital photo competition “cyberfoto 2011” (14) - 217 international “gaude mater” festival of sacred music (21) - 235 zdzisław beksiński. a retrospective exhibition - 377

d

ciechanowiec

międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (xxiii) - 565 ogólnopolski tydzień czytania dzieciom oraz i międzynarodowy tydzień czytania dzieciom (x) - 327

cisna

bieszczadzkie spotkania ze sztuką „rozsypaniec” (2) - 521

częstochowa

międzynarodowy festiwal muzyki sakralnej „gaude mater” (21) - 235 międzynarodowy konkurs fotografii cyfrowej „cyberfoto 2011” (xiv) - 217 zdzisław beksiński. wystawa retrospektywna - 377

dębica international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 237

dołżyca

“rozsypaniec“ encounters with art (2)v521

duszniki-zdrój

international chopin piano festival in duszniki-zdrój (66) - 511

f frombork

d dębica międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii) - 237

dołżyca

bieszczadzkie spotkania ze sztuką rozsypaniec (2) - 521

duszniki-zdrój

international frombork organ music festival (44) - 391

g

gdynia

gdańsk shakespeare festival (15) - 557 “gdynia” literary prize (6) - 363 heineken open’er festival - 403 international choir festival “mundus cantat” sopot 2011 (7) - 241 international festival of sacral music (14) - 617 polish film festival in gdynia (36) - 337

gliwice

międzynarodowy festiwal chopinowski w dusznikach-zdroju (66) - 511

f frombork międzynarodowy festiwal muzyki organowej we fromborku (44) - 391

g gdańsk 100. urodziny czesława miłosza (nck) - 161 bal u heweliusza - 85 bałtycki festiwal teatrów tańca - 615 europejski festiwal malarstwa monumentalnego „monumental art” (3) - 479 festiwal „narracje” instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej (3) - 733 festiwal „zdarzenia” im. józefa szajny (12) - 577 festiwal filmy świata ale kino! najlepsze filmy z azji, afryki i ameryki łacińskiej (7) - 717 festiwal goldbergowski (6) - 609 gilbert & george „jack freak pictures” - 701 interdyscyplinarny festiwal idei wolności „all about freedom festival” (5) - 329 konferencja czesława miłosza „północna strona” - 117 międzynarodowy festiwal chóralny „mundus cantat” sopot 2011 oraz spotkania chóralne (7) 241 międzynarodowy festiwal mozartowski „mozartiana” (6) - 533 międzynarodowy festiwal muzyki organowej w oliwie (54) - 391 „miłosz – pisarz i jego tłumacze, tłumacz i jego pisarze” – międzynarodowe spotkanie - 119 obchody roku jana heweliusza 2011 – 400 wydarzeń na 400-lecie urodzin - 39 streetwaves - 297 światowa prapremiera opery „maria” - 751 urodziny miłosza – koncert - 399 wernisaż wystawy dokumentującej wizyty czesława miłosza na pomorzu - 115 wręczenie nagród naukowych miasta gdańska im. jana heweliusza. inauguracja roku heweliusza - 27

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

gdańsk 100th birthday of czesław miłosz - 161 “all about freedom” festival - 329 ball at hevelius - 85 baltic dance theatre festival - 615 concert celebration of the birthday of czesław miłosz - 399 european monumental art festival “monumental art” (3) - 479 exhibition documenting czesław miłosz’s vists to pomerania - 115 gdańsk shakespeare festival (15) - 557 gilbert & george “jack freak pictures” - 701 goldberg festival (6) - 609 international choir festival “mundus cantat” sopot 2011 (7) - 241 international festival of organ music in oliwa (54) - 391 international józef szajna festival of theatre and visual arts “zdarzenia” (12) - 577 international mozart festival “mozartiana” (6) - 533 jan hevelius year 2011 – 400 events on the 400th anniversary - 39 “miłosz: the writer and his translators, the translator and his writers.” -119 “narracje” festival: installations and interventions in public space (3) - 733 “sputnik over poland” russian film festival (5) - 735 streetwaves - 297 the gdańsk jan hevelius academic prize ceremony. inauguration of the hevelius year - 27 “the north side” czesław miłosz conference - 117 world cinema ale kino! festival. the best films from asia, africa, and latin america (7) - 717

info _ p l

konkurs gry na instrumentach pasterskich im. kazimierza uszyńskiego (xxxi) - 769

cieszyn

gdynia

festiwal polskich filmów fabularnych w gdyni(36) - 337 heineken open’er festival - 403 międzynarodowy festiwal chóralny „mundus cantat” sopot 2011 oraz spotkania chóralne (7) - 241 międzynarodowy festiwal muzyki sakralnej (14) - 617

★ XCVII


e n_ info

international drum fest (20) - 619

gniezno

“an evening with terpsichore” – multicultural event - 87

gołuchów

chanterelle festival - 345

gorzów wielkopolski

christmas of national and ethnic minorities (4) - 777 gorzów theatre festival (28) - 741 international “romane dyvesa” festival of roma bands (23) - 439

nagroda literacka „gdynia” (6) - 363

gliwice

gniezno

„wieczór z terpsychorą” – wydarzeni multikulturalne - 87

gołuchów

chanterelle festival - 345

gorzów wielkopolski

gorzowskie spotkania teatralne (28) - 741 międzynarodowe spotkania zespołów cygańskich „romane dyvesa” (xxiii) - 439 wigilia narodów – dla mniejszości narodowych i grup etnicznych (iv) - 777

gostyń

musica “sacromontana 2011” (6) - 603

gryfino

“włóczykij” festival in gryfino (5) - 69

h hajnówka international “hajnówka” orthodox church festival - 255

horyniec-zdrój

small theatre form festival “theatre feast” in horyniec–zdrój (32) - 19

i iława international “golden washboard” old jazz festival (41) - 559

ińsko

ińsko summer film festival (38) - 513

Cul tu ral e ve nts

jarosław “song of our roots” early music festival (19) - 541

jelenia góra

art & glass festival - 491 “progressteron” – festival of self-development for women (22) - 141

gostyń

festiwal muzyki oratoryjnej „musica sacromontana 2011” (vi) - 603

gryfino

gryfiński festiwal miejsc i podróży „włóczykij”, festiwal kulturalny (5) - 69

h hajnówka międzynarodowy festiwal „hajnowskie dni muzyki cerkiewnej” - 255

horyniec-zdrój

konfrontacje zespołów teatralnych małych form „biesiada teatralna w horyńcu-zdroju” (32) - 19

i iława międzynarodowy festiwal jazzu tradycyjnego old jazz meeting „złota tarka” (41) - 559

ińsko

ińskie lato filmowe (38) - 513

j jarosław festiwal muzyki dawnej „pieśń naszych korzeni” (19) - 541

jelenia góra

art & glass festival - 491 rozwojowy festiwal dla kobiet „progressteron” (xxii) - 141

k katowice ars cameralis festival (20) - 739 cult film festival (14) - 307 festival of world premieres – polish modern music (4) - 125 great orchestra of christmas charity: finale (19) - 13 international drum fest (20) - 619 international student folk festival (23) - 565 “interpretacje” polish directors’ art festival (13) - 133 off festival katowice 2011 - 509 “poetronica” video art festival - 283 polish poster biennale – exhibition and competition - 765 the silesian laurel wreath for literature - 37

kazimierz dolny

national festival of folk bands and singers (45) - 371 national folk art exhibition in kazimierz nad wisłą (44) - 379

kielce

świętokrzystkie music days (19) - 145

k

Wydarze ni a ku ltu ralne

j

info _ p l

międzynarodowy festiwal perkusyjny drum fest (xx) - 619

katowice biennale plakatu polskiego – konkurs i wystawa - 765 festiwal ars cameralis (20) - 739 festiwal filmów kultowych (14) - 307 festiwal prawykonań – polska muzyka najnowsza (4) - 125 międzynarodowy festiwal perkusyjny drum fest (xx) - 619 międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (xxiii) - 565 off festival katowice 2011 - 509 „poetronica” festiwal sztuki video - 283 ogólnopolski festiwal sztuki reżyserskiej „interpretacje” (xiii) - 133 śląski wawrzyn literacki 37

kazimierz dolny

ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych (45) - 371 ogólnopolskie targi sztuki ludowej w kazimierzu n/wisłą (44) - 379

kielce

★ XCIX


e n_ info

kiev international “jazz bez” festival 2011 - 789

klimontów

“brunonalia” festival (10) - 481

knyszyn

international “konopielka” festival, anniversary edition (10) - 211

kolbuszowa

lasowiak and rzeszowiak folk art show (15) - 331

kołobrzeg

sunrise festival - 465

konin

henryk kluba national independent film competition (okfa) (57) - 355

kostrzyn nad odrą

woodstock festival (17) - 507

koszalin

koszalin debut film festival – “the young and cinema” (30) - 613 museum encounters with photography. an international youth and children’s festival (11) - 9

koszęcin

international student folk festival (23) - 565

info _ p l

międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

klimontów

„brunonalia” (10) - 481

knyszyn

jubileuszowe międzynarodowe spotkania z „konopielką” (x) - 211

kolbuszowa

prezentacje twórczości ludowej lasowiaków i rzeszowiaków (15) - 331

kołobrzeg

sunrise festival - 465

konin

okfa − ogólnopolski konkurs filmów niezależnych im. prof. henryka kluby (57) - 355

kostrzyn nad odrą

najpiękniejszy festiwal świata przystanek woodstock (17) - 507

koszalin

koszaliński festiwal debiutów filmowych „młodzi i film” (30) - 613 muzealne spotkania z fotografią – międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży (xi) - 9

koszęcin

międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (xxiii) - 565

kraków

coke live music festival - 561 dni bachowskie (16) - 127 dni tischnerowskie (xi) - 201 festiwal audio art „muzyka bez granic” (19) - 107 festiwal „dramaty narodów: fredro 2011” 745 festiwal filmy świata ale kino! najlepsze filmy z azji, afryki i ameryki łacińskiej (7) - 717 festiwal kultury żydowskiej (xxi) - 373 festiwal literacki im. czesława miłosza - 263 festiwal muzyki filmowej w krakowie 2011 - 289 festiwal sztuk wizualnych „artboom tauron festival” - 411 festiwal tańców dworskich „cracovia danza” (xii) - 477 festiwal zaczarowanej piosenki im. marka grechuty (7) - 347 international festival of independent cinema “off plus camera“ (4) - 185 karol radziszewski „back stage” – wystawa - 57 konkurs o nagrodę im. jana długosza (14) - 693 krakowski festiwal filmowy (51) - 299 krakowskie reminiscencje teatralne (krt) (36) - 637 letni festiwal opery krakowskiej (xv) - 375 małopolskie dni dziedzictwa kulturowego (13) - 277 międzynarodowy festiwal „hajnowskie dni muzyki cerkiewnej” - 255 międzynarodowy festiwal filmu filozoficznego „kinematograf filozoficzny” (vi) - 773 międzynarodowy festiwal literatury im. josepha conrada - 691 międzynarodowy festiwal młodych zespołów jazzowych „jazz juniors” (35) - 787 międzynarodowy festiwal muzyki perkusyjnej „źródła i inspiracje” (7) - 59 międzynarodowy festiwal teatralny „boska komedia” - 791 międzynarodowy konkurs kompozytorski na kompozycję akordeonową solo (v) - 405 „misteria paschalia 2011” - 197 „na wysokiej połoninie. w 40. rocznicę śmierci stanisława vincenza”, sztuka huculszczyzny – huculszczyzna w sztuce - 101 nagroda im. kazimierza wyki - 31 ogólnopolski festiwal autorskich filmów animowanych (ofafa) (16) - 103 ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych „albertiana” (11) - 137 opera rara – cykliczny projekt muzyczny - 15

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

kraków

“albertiana” national festival of theatre and musical works of disabled persons - 137 artboom tauron festival - 411 audio art festival “muzyka bez granic” (19) - 107 bach days (16) - 127 coke live music festival - 561 conrad festival - 691 “cracovia danza” court dance festival (12) - 477 czeslaw miłosz literary festival - 263 divine comedy international theatre festival - 791 exhibition of kraków nativity scenes - 771 first polish convention of the international network for contemporary performing arts (ietm) - 679 “in the rolling mountains. the 40th anniversary of the death of stanisław vincenz.” the art of the hutsuls, the hutsuls in art. - 101 international “hajnówka” orthodox church festival - 255 international philosophical film festival (6) - 773 international solo accordion composition contest (5) - 405 international “sources and inspiration” percussion music festival (7) - 59 jan długosz contest (14) - 693 “jazz juniors” international contest of young jazz groups (35) - 787 jewish culture festival (21) - 373 karol radziszewski “backstage”- exhibition - 57 kazimierz wyka award - 31 kraków film festival (51) - 299 kraków film music festival 2011 - 289 kraków opera summer festival (15) - 375 kraków theatre reminiscences (36) - 637 lesser poland festival of cultural heritage (13) - 277 marek grechuta festival of magic song (7) - 347 misteria paschalia 2011-festival - 197 “national drama: fredro 2011” festival - 745 ofafa polish animation festival - 103 “off plus camera” international festival of independent cinema (4) - 185 opera rara – recurring project - 15

świętokrzyskie dni muzyki (xix) - 145

kijów

★ CI


e n_ info

sacrum profanum festival 2011 - 589 selector festival - 415 “sputnik over poland” russian film festival (5) - 735 tischner days (11) - 201 “transatlantyk” award - 271 turner. a painter of the elements - 631 unsound festival - 673 world cinema ale kino! festival. the best films from asia, africa, and latin america (7)717

krasnogruda

the eve of the polish eu presidency-401

krynica zdrój

pokonkursowa wystawa szopek krakowskich - 771 polski zjazd międzynarodowej sieci managerów sztuk performatywnych (item) - 679 projekt „ekonomia utraty” - 33 sacrum profanum 2011 – festiwal - 589 selector festival - 415 turner. malarz żywiołów - 631 unsound festival - 673 wręczenie nagrody „transatlantyk” - 271

krasnogruda

wigilia polskiej prezydencji w ue - 401

krynica zdrój

the european jan kiepura festival in krynica-zdrój - 529

l legnica international “satyricon” exhibition 2011 (34) - 353

leszno

international festival of music and folklore (10) - 583

lewków

chanterelle festival - 345

lubiąż

slot art festival (19th edition) - 449

lubin

“progressteron” – festival of self-development for women (22) - 141

lutsk

europejski festiwal im. jana kiepury w krynicy-zdroju - 529

l legnica międzynarodowa wystawa „satyrykon” 2011 (34) - 353

leszno

międzynarodowe dni muzyki i folkloru (10) - 583

lewków

chanterelle festival - 345

lubiąż

slot art festival – „scena unplugged w cafeska „ (19 edycja) - 449

lubin

rozwojowy festiwal dla kobiet „progressteron” (xxii) - 141

lublin

carnaval sztuk-mistrzów - 471 festiwal filmów dobrze zakręconych (4) - 661 festiwal graffiti - 409 festiwal „konfrontacje teatralne” (16) - 657 festiwal lublin art land - 483 festiwal opowiadaczy „słowodaję” - 527 festiwal tradycji i awangardy muzycznej „kody” (2) - 295 lubelska gala filmu niezależnego „złote mrówkojady” (5) - 181 miasto poezji - 315 międzynarodowe spotkania folklorystyczne im. i. wachowiaka – edycja dziecięca (xxvi) - 455 międzynarodowe spotkania teatrów tańca (15) - 697 międzynarodowy dzień tańca - 209 międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789 międzynarodowy festiwal młodego kina „pełny metraż” (6) - 711 ogólnopolski konwent miłośników fantastyki „falkon” 2011 (12) - 699 spacer z józefem czechowiczem (7 edycja) - 489 urodziny józefa czechowicza - 99

lwów

international “jazz bez” festival 2011 - 789

lviv

international “jazz bez” festival 2011 - 789

ł łagów international central and eastern european summer film festival in łagów 2011 (40) - 385

łaziska

international student folk festival (23) - 565

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

lublin

a walk with józef czechowicz (7th edition) - 489 city of poetry - 315 “codes” festival of traditional and avant-garde music (2) - 295 festival of freaked out films 2011 (4) - 661 graffiti festival - 409 “i give you my word” storytellers festival - 527 international dance day - 209 international dance theatres festival (15) - 697 international festival “the oldest songs of europe” (12) - 725 international “full length” film festival (6) - 711 international m. i. wachowiak folklore festival – children’s edition (26) - 455 international “jazz bez” festival 2011 - 789 józef czechowicz’s birthday - 99 “konfrontacje teatralne” festival (16) - 657 lublin art land festival - 483 lublin independent film festival “golden anteaters” (5) - 181 magician’s carnaval - 471 national “falkon” fantasy convention 2011 (12) - 699

info _ p l

międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

ł łagów międzynarodowy festiwal filmowy „kinematografie krajów europy środkowej i wschodniej – lubuskie lato filmowe – łagów 2011” (40) - 385

łaziska

międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny - 565

łącko

★ CIII


e n_ info

łącko apple blossom festival – open-air event - 253

łomża

łomża łosie

tar peddler festival (2) - 555

łódź

łódź

“andrzej wajda: a double anniversary” – exhibition - 311 “artistic textiles in łódź.” an exhibition commemorating the 100th anniversary of the association of polish artists and designers - 91 bałuty meeting of reciters (20) - 139 “dziatwa” national children’s theatre review 2011 (32) - 287 international festival of comics and games (22) - 607 international festival of photography in łódź (10) - 247 international karol szymanowski competition (8) - 599 international łódź design festival (5) - 647 international triennale of small graphic art forms (14) - 357 k.k. baczyński poetry competition (20) - 173 “konfrontacje” regional festival of children’s theatres 2011 (29) - 121 “krzysztof kieślowski. once again” – exhibition - 667 “mankind in danger” media festival (21) - 709 łódź international ballet festival (21) - 207 national “off-ka” mobile phone video festival (6) - 723 “poster art message. contemporary european poster art at the turn of the century”– exhibition - 677 “the taming of shakespeare” – international review of shakespeare film adaptations - 129 “touch łódź,” part of the “touch theatre” project, a celebration of world theatre day. - 131

maków beskidy culture week (48) - 475

mikołów

święto maziarza (2) - 555 „andrzej wajda – podwójny jubileusz” – wystawa 311 akcja „dotknij łodzi” w ramach projektu „dotknij teatru” odbywającego się w związku z obchodami międzynarodowego dnia teatru - 131 bałuckie spotkania recytatorów (xx) - 139 festiwal mediów „człowiek w zagrożeniu” (xxi) - 709 konkurs poetycki o nagrodę im. k.k. baczyńskiego (xx) - 173 „krzysztof kieślowski. od nowa” – wystawa - 667 „łódzka tkanina artystyczna” – wystawa z okazji 100-lecia związku polskich artystów plastyków - 91 łódzkie spotkania baletowe (21) - 207 międzynarodowe triennale „małe formy grafiki” (14) - 357 międzynarodowy festiwal designu w łodzi „łódź design festival” (5) - 647 międzynarodowy festiwal fotografii w łodzi „fotofestiwal” (10) - 247 międzynarodowy festiwal komiksu i gier (22) - 607 międzynarodowy konkurs im. karola szymanowskiego (8) - 599 ogólnopolski festiwal filmów komórkowych „offk-a” (vi) - 723 ogólnopolski przegląd teatrów dziecięcych „dziatwa” 2011 (xxxii) - 287 „poskromienie szekspira” – przegląd światowych ekranizacji dramatów szekspira - 129 „przesłanie plakatu. współczesny europejski plakat na przełomie wieków” – wystawa - 677 wojewódzki przegląd teatrów dziecięcych „konfrontacje” 2011 (xxix) - 121

łuck

międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

m maków tydzień kultury beskidzkiej (48) - 475

mikołów

festiwal ars cameralis (20) - 739

ars cameralis festival (20) - 739

n nałęczów international i. wachowiak folklore festival – children’s edition (26) - 455

nowy sącz

“bajdurek” lesser poland festival of children and youth theat (26) - 335 “echo trombity”brass band festival (34) - 359 international festival and 14th ada sari vocal artistry contest (16) - 213 international festival of children’s folk music groups (19) - 469 international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 237

nysa

n nałęczów międzynarodowe spotkania folklorystyczne im. i. wachowiaka – edycja dziecięca (xxvi) - 455

nowy sącz

małopolski festiwal orkiestr dętych „echo trombity” (xxxiv) - 359 małopolski festiwal teatrów dzieci i młodzieży „bajdurek” (xxvi) - 335 międzynarodowy festiwal dziecięcych zespołów regionalnych „święto dzieci gór” (xix) - 469 międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii) - 237 międzynarodowy festiwal oraz konkurs sztuki wokalnej im. ady sari (xvi) - 213

nysa

international drum fest (20) - 619

o odessa international “jazz bez” festival 2011 - 789

olsztyn

feliks nowowiejski olsztyn organ festival im. feliksa nowowiejskiego (33) - 389

Wydarze ni a ku ltu ralne

m

info _ p l

międzynarodowy festiwal teatralny „walizka” (24) - 339

“walizka” international theatre festival (24) - 339

łosie

Cul tu ral e ve nts

święto kwitnącej jabłoni – impreza plenerowa - 253

międzynarodowy festiwal perkusyjny drum fest (xx) - 619

o odessa międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

olsztyn

międzynarodowy festiwal teatralny „demoludy” (5) - 655

★ CV


e n_ info

international “demoludy” theatre festival (5) - 655 olsztyn blues nights (20) - 453 olsztyn theatre encounters (19) - 113

opole

international drum fest (20) - 619

orońsko

jerzy busza festival (4) - 781 marek cecuła – exhibition - 223

osiek

“camp meeting osiek” international gospel music festival 2011 (15) - 519

ostróda

ostróda reggae festival (11) - 525

ostrów wielkopolski

chanterelle festival - 345 “chopin in the colors of autumn” festival (30) - 591

oświęcim

olsztyńskie koncerty organowe im. feliksa nowowiejskiego (xxxiii) - 389 olsztyńskie noce bluesowe (xx) - 453 olsztyńskie spotkania teatralne (xix) - 113

opole

międzynarodowy festiwal perkusyjny drum fest (xx) - 619

orońsko

festiwal im. jerzego buszy (iv) - 781 wystawa – marek cecuła - 223

osiek

międzynarodowy festiwal muzyki gospel „camp meeting osiek 2011” (xv) - 519

ostróda

ostróda reggae festival (11) - 525

ostrów wielkopolski

chanterelle festival - 345 międzynarodowy festiwal „chopin w barwach jesieni” (30) - 591

oświęcim

beskidy culture week (48) - 475

p piotrków trybunalski “interakcje” international festival of art (13) - 261

płock

“young cinema art” world student film festival (6) - 639 monodic music festival (17) - 169

podegrodzie

“druzbacka” competition of music, instrumentalists, folk singers and wedding mcs (29) - 269

pruchnik

lenten passion plays - 163

przemyśl

“floral sunday” folk handicraft fair (12) - 189 “fort missia” international art festival (3) - 485 international “jazz bez” festival 2011 - 789

Cul tu ral e ve nts

tydzień kultury beskidzkiej (48) - 475

p piotrków trybunalski międzynarodowy festiwal sztuki „interakcje” (xiii) - 261

płock

festiwal muzyki jednogłosowej (17) - 169 międzynarodowy festiwal filmów studenckich „młode kadry/ young cinema art” (6) - 639

podegrodzie

konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych „druzbacka” (xxix) - 269

poznań

80. rocznica urodzin krzysztofa komedy „bal wampirów” – pokaz filmu i koncert - 199 biennale fotografii „marginesy? „ (7) - 601 ethno port poznań – festiwal - 361 festiwal filmy świata ale kino! najlepsze filmy z azji, afryki i ameryki łacińskiej (7) - 717 festiwal „poznań poetów” - 205 festiwal sztuk współczesnych dla dzieci i młodzieży „kon-teksty 2011” (5) - 705 jubileuszowy międzynarodowy festiwal chórów uniwersyteckich „universitas cantat 2011” (x) - 367 koncert w 6. rocznicę śmierci jana pawła ii „śmierć i wyzwolenie” - 159 malta festival poznań 2011 - 443 międzynarodowe warsztaty tańca współczesnego, viii międzynarodowy festiwal teatrów tańca „dancing poznań 2011” (18) - 539 międzynarodowy festiwal filmowy „off cinema” (xv) - 715 międzynarodowy konkurs skrzypcowy im. georga philippa telemanna (viii) - 93 „plakat śpiewa!” plakat xx wieku w kolekcji muzeum narodowego w poznaniu - 259 „polcon 2011” 26. ogólnopolski festiwal fantastyki - 545 tzadik poznań festiwal 2011 - 461 „world press photo” – wystawa - 203 „z mocartem skok w nowy rok” – koncert - 7 „znad dunaju i tamizy” - 105

Wydarze ni a ku ltu ralne

poznań

concert on the 6th anniversary of the john paul ii’s death: ”death and liberation” - 159 “dance of the vampires” on the 80th anniversary of krzysztof komeda’s birth - concert and film screening - 199 ethno port poznań - 361 “from the danube and the thames” – concert - 105 international contemporary dance workshops, 8th international dance theatre festival “dancing poznań 2011 (18) - 539 international festival of university choirs“universitas cantat 2011” (10) - 367 international georg philipp telemann violin competition (8) - 93 “kon-teksty 2011” festival of contemporary theatre for children and youth - 705 “leap into the new year with mozart” – concert - 7 malta festival poznań 2011 - 443 “margins?” biennale of photography (7) - 601 off cinema international film festival (15) - 715 “plakat śpiewa!” – 20th century posters in the collections of the national museum in poznań - 259 polcon fantasy festival 2011 (26) - 545 poznań poetry festival - 205 “sputnik over poland” russian film festival (5) - 735 tzadik poznań festival 2011 - 461 world cinema ale kino! festival. the best films from asia, africa, and latin america (7) - 717 world press photo – exhibition - 203

info _ p l

pruchnik

wielkopostne misteria teatralne (14) - 163

przemyśl

„fort missia“ międzynarodowy festiwal sztuki (3) - 485 jarmark ludowego rękodzieła „kwietna niedziela” (xii) - 189 międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

★ CVII


e n_ info

przemyśl autumn music festival (28) - 675

puławy

national puppetry festival in puławy (43) - 305

puńsk

przemyska jesień muzyczna (28) - 675

puławy puńsk

barn theatre festival (20) - 457

r rabka zdrój carpathian festival of children’s regional music groups (35) - 365

radomsko

“east – west – encounters” international choir festival (7) - 381 international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 237 różewicz open festival - 671

radziejowice

kazimierz serocki international composers’ competition (12) - 665

rawicz

greater poland review of christmas carols and pastorals - 643

rybnik

international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 237

rzeszów

festiwal teatrów stodolanych (20) - 457

r rabka zdrój karpacki festiwal dziecięcych zespołów regionalnych (xxxv) - 365

radomsko

międzynarodowy festiwal chóralny „wschód – zachód – zbliżenia” (7) - 381 międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii) - 237 różewicz open festiwal 671

radziejowice

międzynarodowy konkurs kompozytorski im. kazimierza serockiego 2011 (xii) - 665

rawicz

wielkopolski przegląd „śpiewamy kolędy i pastorałki” (21) - 643

rybnik

międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii) - 237

rzeszów

dulcimer festival (30) - 785 international “foto-odlot” festival of unconventional photography (14) - 645

s sanok sejny

Cul tu ral e ve nts

international “baltic–satelid” festival of children and youth theatre (20) - 341

sevastopol

international “jazz bez” festival 2011 - 789

sierpc

palm sunday at the open-air museum - 193

simferopol

international “jazz bez” festival 2011 - 789

skierniewice

international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 237

słupsk

polish piano festival in słupsk (45) - 585

sopot

gdańsk shakespeare festival (15) - 557 international choir festival “mundus cantat” sopot 2011 (7) - 241 an open culture resort - 486

sosnowiec

“everyone must find their own hope. the 100th anniversary of the birth of czesław miłosz.” – exhibition - 251 hasidic jews: a photo documentary – exhibition - 21 international student folk festival (23) - 565

strękowa góra

“rock na bagnie” festival - 433

szczawno zdrój

international henryk wieniawski festiva (46) - 407

szczecin

międzynarodowy niekonwencjonalny konkurs fotograficzny „foto odlot” (14) - 645 spotkania cymbalistów (30) - 785

s sanok międzynarodowe spotkania gitarowe sanok 2011 (xviii) - 177 międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

sejny

międzynarodowy festiwal teatrów dzieci i młodzieży „baltic-satelid 2011” (xx) - 341

sewastopol

międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

sierpc

niedziela palmowa w skansenie - 193

skierniewice

międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii) - 237

słupsk

festiwal pianistyki polskiej w słupsku (45) - 585

sopot

Wydarze ni a ku ltu ralne

international guitar festival in sanok 2011 (18) - 177 international “jazz bez” festival 2011 - 789

info _ p l

ogólnopolskie puławskie spotkania lalkarzy (43) - 305

międzynarodowy festiwal chóralny „mundus cantat” sopot 2011 oraz spotkania chóralne (7) - 241 otwarty kurort kultury - 487

sosnowiec

„chasydzi – fotografia reportażowa” – wystawa - 21 międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (xxiii) - 565 „nadziei każdy musi szukać sam dla siebie. w 100. rocznicę urodzin czesława miłosza” – wystawa - 251

strękowa góra

„rock na bagnie” – festiwal - 433

symferopol

międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

szczawno zdrój

międzynarodowy festiwal henryka wieniawskiego (46) - 407

szczecin

★ CIX


e n_ info

“bonds of culture” festival (11) - 451 “etiuda” 2011 national festival of brass instruments - 775 “inspiracje” international festival of visual arts - 413 international “okno” theatre meetings (14) - 713 “kontrapunkt” small theatre forms festival 2011 (46) - 179 meeting of cultures festival (3) - 547

szczyrk

beskidy culture week (48) - 475

szydłowiec

festiwal „spoiwa kultury” (11) - 451 międzynarodowy festiwal sztuk wizualnych „inspiracje” - 413 ogólnopolski festiwal instrumentów dętych „etiuda” 2011 - 775 przegląd małych form teatralnych „kontrapunkt 2011” (xlvi) - 179 spotkania teatralne „okno” (14) - 713 spotkanie kultur – festiwal (3) - 547

szczyrk

tydzień kultury beskidzkiej (48) - 475

szydłowiec

jan derleta review of stylized folk groups and ensembles (24) - 349

ś świdnica

przegląd kapel i zespołów ludowych stylizowanych im. jana derlety (24) - 349

ś świdnica

international bach festival (12) - 467

t tarnogród 38th national festival of polish village theatres (28) - 649

tarnów

“artfest 2011” - 747 international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 237

tczew

international józef szajna festival of theatre and visual arts “zdarzenia” (12) - 577

ternopil

international “jazz bez” festival 2011 - 789

Cul tu ral e ve nts

throughout poland

european heritage days (ehd) - 587 night of museums 2011 - 275 sybilla museum event of the year – competition - 219 “well preserved monument” – competition - 221

trójmiasto

gdańsk shakespeare festival (15) - 557

trzebinia

international festival of rediscovered and forgotten music (18) - 237

trzęsacz

international guitar music festival in trzęsącz (14) - 369

tychy

tychy theatre festival (38) - 171

w warszawa art of the document multimedia festival: “women for the world, a world for women” (4) - 719 cathedral organ recitals (8) - 239

międzynarodowy festiwal bachowski (xii)- 467

t tarnogród sejmik teatrów wsi polskiej (xxviii) - 649

tarnopol

międzynarodowy festiwal jazzowy „jazz bez 2011” - 789

tarnów

festiwal sztuki „artfest 2011” - 747 międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii) - 237

tczew

festiwal „zdarzenia” im. józefa szajny (12) - 577

toruń

„dies natalis copernici” – 538. rocznica urodzin mikołaja kopernika - 61 festiwal antropologii wizualnej „aspekty” - 743 jazz od nowa festival międzynarodowy festiwal jazzowy (11) - 67 międzynarodowy festiwal reggae „afryka reggae festival” (21) - 29 „moja przygoda w muzeum” – wystawa pokonkursowa prac lureatów xxxiii międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - 621 ogólnopolski festiwal teatralny alternatywne spotkania teatralne „klamra” (19) - 95

trójmiasto

festiwal szekspirowski w gdańsku (xv) - 557

trzebinia

międzynarodowy festiwal muzyki odnalezionej (xviii) - 237

trzęsacz

Wydarze ni a ku ltu ralne

toruń

“aspekty” festival of visual anthropology - 743 “dies natalis copernici” the 538th anniversary of the birth of nicolaus copernicus - 61 international “africa reggae festival” (21) - 29 international “jazz od nowa” festival (11) - 67 klamra theatre festival (19) - 95 “my adventure in the museum” – 33rd international fine arts competition for children and youth – post-competition exhibition - 621

info _ p l

międzynarodowy festiwal muzyki gitarowej w trzęsaczu (xiv) - 369

tychy

tyskie spotkania teatralne (xxxviii) - 171

w warszawa „ciało/umysł” międzynarodowy festiwal tańca współczesnego - 597 „dobry wzór” 2011 – wystawa pokonkursowa - 595 festiwal filmów rosyjskich „sputnik nad polską” (5) - 735 festiwal filmy świata ale kino! najlepsze filmy z azji, afryki i ameryki łacińskiej (7) - 717 festiwal folkowy polskiego radia „nowa tradycja” (xiv) - 267 festiwal kultury żydowskiej „warszawa singera” - 553 festiwal literacki „manifestacje poetyckie” (vii) - 611 festiwal mozartowski w warszawie (xxi) - 351

★ CXI


“ciało/umysł” international contemporary dance festival - 597 concert on the 162nd anniversary of the death of fryderyk chopin - 653 “crucifixus est” passion festival (8) - 195 “fiction free warsaw” international reportage festival - 343 fryderyk chopin birthday concerts - 71 handover - 793 “good design 2011,” post-competition exhibition - 595 “good design” competition 2011 - 83 “grand off” world off film awards (5) - 707 great orchestra of christmas charity: finale (19) - 13 inauguration of the polish presidency in the eu council - 431 independent theatre and dance days 2011 - 245 international festival of puppet theatres and animated films for adults “puppets are human, too” (6) - 737 international festival of sacral music (21) - 333 international film festival “watch docs. human rights in film” (11) - 783 international “hajnówka” orthodox church festival - 255 international holocaust remembrance day - 25 international “jazz in the old town” open air festival (17) - 445 international “jewish motifs” film festival (8) - 243 international meetings of live arts “crossroads” 2011 (18) - 663 international mime art festival (11) - 535 international music festival “chopin and his europe” (7) - 531 international organ music festival - 447 international theatre school festival (6) - 393 jazz jamboree international jazz festival - 749 katarzyna kozyra “casting” – exhibition - 35 “king roger: ” an opera in three acts - 435 ludwig van beethoven easter festival (15) - 175 maria pinińska-bereś, natalia lach-lachowicz, ewa partum – exhibition - 65 “miłosz’s warsaw” international conference - 669 mozart festival in warsaw (21) - 351 national conference of public libraries: “the library: i like it!” (2) - 731 neo rauch “comrades” – exhibition - 97 new horizons of film education: a nationwide audiovisual education program (10th edition) - 575 “new tradition” polish radio folk festival (14) - 267 “orły 2011” polish film awards - 89 planete doc review festival - 249 “poetic manifestations” literature festival (7) - 611 renée fleming recital (soprano) special concert - 281 roberto devereux: opera in three acts with guest performance by edita gruberova - 383 silent film festival (9) - 183 “singer’s warsaw” festival of jewish culture - 553 “sputnik over poland” russian film festival (5) - 735 summer song festival (11) - 417 summer stage – recurring cultural events - 493 “warsaw autumn” international festival of contemporary music (54) - 593 warsaw film festival (27) - 641 warsaw international book fair (56) - 293 warsaw musical encounters: “early music – modern music” (25) - 257 warsaw theatre festival - 155

wdzydze kiszewskie

wdzydze fair (38) - 459

wetlina

“rozsypaniec“ encounters with art (2) - 521

festiwal pasyjny „crucifixus est” (viii) - 195 finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy – na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi (19) - 13 „grand off” 5. światowe nagrody filmowe niezależnych - 707 inauguracja przewodnictwa polski w radzie ue - 431 „jazz jamboree” międzynarodowy festiwal jazzowy - 749 katarzyna kozyra „casting” – wystawa 35 koncert z okazji 162. rocznicy śmierci fryderyka chopina - 653 koncerty urodzinowe fryderyka chopina - 71 konkurs „dobry wzór 2011” - 83 letni festiwal pieśni (xi) - 417 maria pinińska-bereś, natalia lach-lachowicz, ewa partum – wystawa - 65 międzynarodowa sesja „warszawa miłosza” – konferencja - 669 międzynarodowe spotkania sztuki akcji „rozdroże 2011”. spektakle artystów z włoch i warszawy (xviii) - 663 międzynarodowe targi książki w warszawie (56) - 293 międzynarodowy dzień pamięci o holocauście - 25 międzynarodowy festiwal filmowy „watch docs. prawa człowieka w filmie” (11) - 783 międzynarodowy festiwal filmowy „żydowskie motywy” (8) - 243 międzynarodowy festiwal „hajnowskie dni muzyki cerkiewnej” - 255 międzynarodowy festiwal muzyczny „chopin i jego europa” (vii edycja) - 531 międzynarodowy festiwal muzyki organowej „organy archikatedry” (xviii) - 447 międzynarodowy festiwal muzyki sakralnej (xxi) - 333 międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej ,,warszawska jesień (54) - 593 międzynarodowy festiwal szkół teatralnych (6) - 393 międzynarodowy festiwal sztuki mimu (11) - 535 międzynarodowy festiwal teatrów lalek i animacji filmowych dla dorosłych „lalka też człowiek” (vi) - 737 międzynarodowy plenerowy festiwal „jazz na starówce” (xvii) - 445 neo rauch „towarzysze” – wystawa - 97 „nowe horyzonty edukacji filmowej” - ogólnopolski program edukacji audiowizualnej (10) - 575 ogólnopolski kongres bibliotek publicznych „biblioteka: lubię to! „ (2) - 731 opera w trzech aktach „król roger” - 435 opera w trzech aktach „roberto devereux” gaetano donizetti − wykonanie koncertowe  gościnnym udziałem edity gruberovej - 383 planete doc review – festiwal - 249 polskie nagrody filmowe „orły 2011” - 89 recital renée fleming (sopran) koncert nadzwyczajny - 281 scena letnia – cykl imprez kulturalnych - 493 sztuka dokumentu „kobiety dla świata, świat dla kobiet” – festiwal multimedialny (4) - 719 święto niemego kina (9) - 183 warszawski festiwal filmowy (27) - 641 warszawskie spotkania muzyczne „muzyka dawna – muzyka nowa” (25) - 257 warszawskie spotkania teatralne – festiwal - 155 wielkanocny festiwal ludwiga van beethovena (15) - 175 wielkie organy w „archikatedrze” (8) - 239 wydarzenia teatralnego i tanecznego offu 2011 - 245

info _ p l

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

e n_ info

wdzydze kiszewskie

jarmark wdzydzki (38) - 459

wetlina

bieszczadzkie spotkania ze sztuką „rozsypaniec „(2) - 521

węgorzewo

międzynarodowy przegląd widowisk kolędniczych „herody 2011” (29) - 17

★ CXIII


e n_ info

węgorzewo international review of christmas performances, “herody 2011” (29) - 17

włocławek

włocławek

christmas fair - 779

włoszakowice

karol kurpiński competition for young musicians – 5th song and aria competition (44) - 291

września

prowincjonalia film festival 2011 (18) - 53

z zabrze great orchestra of christmas charity. finale (19) - 13 “presented reality” contemporary drama festival (11) - 651

zakopane

international festival of mountain folklore (43) - 537

ogólnopolski konkurs młodych muzyków im. karola kurpińskiego – v konkurs pieśni i arii (44) - 291

wrocław

arie koncertowe w.a. mozarta - 23 biennale sztuki mediów „wro 2011” (14 - 265 brave festival – przeciw wypędzeniom z kultury (7) - 437 europejski kongres kultury – festiwal art for social change - 581 festiwal „otwarcia” 143 festiwal elektronicznej awangardy „wrocław industrial festival” (10) - 695 forum musicum – festiwal - 563 koncert dedykowany pamięci prof. stanisława krukowskiego „bach – pasja wg św. mateusza” - 191 koncert kameralny „duet, kwartet, kwintet” - 63 leo festiwal - 313 literacka nagroda europy środkowej „angelus” - 767 międzynarodowy festiwal akustycznej awangardy „energia dźwięku” (5) - 165 międzynarodowy festiwal filmowy „era nowe horyzonty” (11) - 463 międzynarodowy festiwal „maj z muzyką dawną” (xx) - 309 międzynarodowy festiwal muzyki elektroakustycznej „musica electronica nova” – interpretacje, interakcje, integracje - 273 międzynarodowy festiwal „non sola scripta” – wrocławskie lato organowe 2011 - 495 międzynarodowy festiwal opowiadania (7) - 633 międzynarodowy festiwal perkusyjny drum fest (xx) - 619 międzynarodowy festiwal sztuki ulicznej „buskerbus 2011” (xv) - 549 międzynarodowy festiwal „wratislavia cantans” (46) - 579 oratorium na boże narodzenie. koncert oratoryjny - 11 „pax et bonum per musical” 8. międzynarodowy festiwal muzyki - 635 „port wrocław” 2011 festiwal literacki (16) - 167 przegląd piosenki aktorskiej (32) - 109 rozwojowy festiwal dla kobiet „progressteron” (xxii) - 141 targi książek dla dzieci i młodzieży „dobre strony” (2) - 303 wrocławska nagroda poetycka „silesius” - 317 wrocławski festiwal gitarowy – gitara 2011 - 721 wrocławskie promocje dobrych książek (19) - 763 wystawa „wadim jurkiewicz w setną rocznicę urodzin” - 517 wystawa fotografii prasowych „bz wbk press foto 2010” - 51 wystawa monograficzna zdzisława jurkiewicza - 395 “young classic wratislavia“ festiwal młodych orkiestr - 419

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

wrocław

brave festival (7) - 437 “busker bus” international festival of street art (15) - 549 “bz wbk press foto 2010” exhibition - 51 christmas oratorio concert - 11 concert arias of w.a. mozart - 23 “duet, quartet, quintet” chamber concert - 63 era new horizons international film festival (11) - 463 european culture congres – art for social change - 581 forum musicum festival - 563 “good pages” children and youth book fair (2) - 303 guitar 2011 –wrocław guitar festival - 721 international drum fest (20) - 619 international “energy of sound” acoustic avant-garde festival (5) - 165 international “may with early music” festival (20) - 309 international “pax et bonum per musical” music festival (8) - 635 international short story festival (7) - 633 international “wratislavia cantans” festival (46) - 579 leo festival - 313 media art biennale “wro 2011” (14) - 265 “musica electronica nova” international festival of electroacoustic music: interpretation, interaction, integration - 273 “non sola scripta” wrocław international summer organ festival 2011 - 495 “opening” theatre festival - 143 “port wrocław” literature festival (16) - 167 “progressteron” – festival of self-development for women (22) - 141 review of stage songs (32) - 109 “silesius” wrocław poetry prize - 317 “sputnik over poland” russian film festival (5) - 735 st matthew passion, bach. in memory of prof. stanisław krukowski - 191 “the 100th anniversary of the birth of wadim jurkiewicz,” an exhibition - 517 the angelus central european literature award - 767 wrocław book fair (19) - 763 wrocław industrial festival (10) - 695 young classic wratislavia – young orchestra festival - 419 zdzisław jurkiewicz: a monographic exhibition - 395

info _ p l

kiermasz bożonarodzeniowy - 779

włoszakowice

września

ogólnopolski festiwal sztuki filmowej „prowincjonalia 2011” (18) - 53

z zabrze festiwal dramaturgii współczesnej „rzeczywistość przedstawiona” (11) - 651 finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy – na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi (19) - 13

zakopane

międzynarodowy festiwal folkloru ziem górskich (xliii) - 537

★ CXV


e n_ info

ż żabno lesser poland puppet theatre festival – “zając poziomka” grand prix - 123

żory

folk and majorette festival (15) - 551 international student folk festival (23) - 565

żywiec

beskidy culture week (48) - 475

ż

info _ p l

żabno małopolski przegląd teatrów lalkowych o wielką nagrodę zająca poziomki (xxvi) 123

żory

festiwal folkloru i mażoretek (xiv) - 551 międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny (xxiii) - 565

żywiec

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

tydzień kultury beskidzkiej (48) - 475

★ CXVII


Editor Magdalena Orzelska Translated by Arthur Barys Illustrations, graphic design, dtp Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Proofread by Adrianna Jakóbczyk – polish version Dawid Ciecierski – english version Printed by Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa paper Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (ecologically safe, made of 100% recycled paper) Font Caecilia designed by Peter Matthias Noordzij Published by The National Centre for Culture ul. Senatorska 12, 00-082 Warsaw tel. (+48) 22 21 00 100, fax: (+48) 22 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by The National Centre for Culture Warsaw 2010 All rights reserved

Redakcja Magdalena Orzelska Tłumaczenie Arthur Barys Ilustracje, projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Korekta Adrianna Jakóbczyk – wersja pl Dawid Ciecierski – wersja en Druk Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa papier Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (produkowany w 100% z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego) Font Caecilia autorstwa Petera Matthiasa Noordzija Wydawca Narodowe Centrum Kultury ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa tel. 022 21 00 100, faks: 022 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2010 All rights reserved


Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych 13_2011  

Kalendarz opisujący wybrane wydarzenia kulturalne w Polsce w ramach Prezydencji w UE w 2011 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you