Page 1


pn wt sr cz pt sb nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11_2011 Cultural events The information found in this publication comes from the event organizers. Programs and dates may change. The collection of information was completed on November 30th, 2010.

Wydarzenia kulturalne Informacje zamieszczone w publikacji pochodzą od organizatorów imprez. Programy i terminy mogą ulec zmianie. Gromadzenie informacji zakończono 30 listopada 2010 r.


★ s z t u k a u ży tk o wa _ a p p l i e d a rt

★ ta n i e c _ dance

★ wy d a r z e n i e interdyscyplinarne_ i n t e r d i s c i p l i n a ry event

★ film_ film

★ folklor_ folklore

★ t e at r i w i d o w i s k o _ t h e at r e & p e r f o r m a n c e

★ s z t u ki w i z u a l n e _ v i s u a l a rt s

★ l i t e r at u r a _ l i t e r at u r e

★ w y d a r z en i e m ul t i k ul t ur o we _ m ul t i c u l t ur a l ev en t

★ muzyka_ music

★ t r ad y c ja i d zie d zic two k u l tur o w e _ t r ad itio n & c ul tur a l h e rita g e


✪ Conrad Festival

xi _ 2 0 1 1

Festiwal to wspólna inicjatywa miasta Krakowa, Fundacji „Tygodnika Powszechnego” i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Wydarzeniom literackim towarzyszą pokazy filmów związanych z literaturą, wystawy, koncerty oraz wykłady, tworzące dla prezentowanych twórców lub dzieł literackich dodatkowe, pozaliterackie konteksty. Na festiwalu gościli wybitni pisarze zagraniczni (m.in. P.O. Enquist, P. Quignard, E. Keret, A. Oz, H. Müller, R. Alameddine i M. Satrapi) i polscy (m.in. O. Tokarczuk, M. Bieńczyk, S. Chwin, A. Stasiuk, J. Pilch, J. Dukaj). Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Conrad Festival is a joint initiative of the City of Kraków, the “Tygodnik Powszechny” Foundation, and the Kraków Festival Office. Literary events accompany screenings of literature-themed films, exhibitions, concerts, and talks that provide additional, extra-literary context to featured works of literature. The festival has hosted such outstanding international guests as P.O. Enquist, P. Quignard, E. Keret, A. Oz, H. Müller, R. Alameddine, and M. Satrapi, as well as Polish writers: O. Tokarczuk, M. Bieńczyk, S. Chwin, A. Stasiuk, J. Pilch, and J. Dukaj.

✪ Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada

2 – 6 XI Kraków

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Olszańska 7 31-513 Kraków tel. +48124249650 fax +48124249652 e-mail: poczta@ biurofestiwalowe.pl www.biurofestiwalowe.pl

www.conradfestival.pl

★ 691


✪ 14th Jan Długosz Contest

xi _ 2 0 1 1

Jedyny na polskim rynku wydawniczym konkurs, który nagradza dzieła o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki napisane przez polskich autorów. Impreza ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na to, jak istotny jest wkład rodzimych publikacji w rozwój kultury i nauki. Laureatów wybiera jury, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. dra hab. W. Stróżewskiego.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The only contest in Poland to recognise work of outstanding scientific and academic value, written by Polish authors, in the liberal arts. The purpose of the event is to draw attention of readers to the important role played by Polish publications in the development of culture and science. Winners are chosen by a panel of judges, featuring eminent names in Polish academia, under the direction of W. Stróżewski.

✪ 14. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza

3 XI Kraków

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Targi w Krakowie Sp. z o.o. ul. Centralna 41a 31-586 Kraków tel. +48126448165 fax +48126446141 e-mail: kmiecik@targi.krakow.pl www.ksiazka.krakow.pl

www.dlugosz.krakow.pl

★ 693


One of the world’s most important annual events devoted to the popularization of industrial music. The core concept of the festival is the presentation of musical phenomena from the world of industrial music and new trends in the genre, as well as blazing new trails for aesthetic exploration. The backbone of the festival consists of audiovisual, multimedia concerts that combine music, video, and performance art. The festival remains true to its avant-garde roots, inviting musicians who laid foundations of the genre, while attempting to demonstrate the diverse directions the art has taken, from noise, to dark ambient and rhythm’n’industrial, to the primarily acoustic performances of dark folk artists.

✪ 10. Festiwal Elektronicznej Awangardy „Wrocław Industrial Festival” Jedna z najważniejszych na świecie cyklicznych imprez poświęconych popularyzacji muzyki industrialnej. Główną ideą festiwalu jest prezentowanie zjawisk muzycznych w kulturze industrialnej, wiodących trendów oraz wskazywanie nowych kierunków poszukiwań estetycznych w tej stylistyce. Oś wydarzenia stanowią audiowizualne koncerty o charakterze multimedialnym, łączące muzykę z obrazami video i performance-art. Festiwal z jednej strony odwołuje się do tradycji muzyki awangardowej, z drugiej zaś ukazuje, w jak różnych kierunkach owa sztuka się rozwinęła, od estetyki noise przez dark ambient i rhythm’n industrial po typowo akustyczne wystąpienia przedstawicieli tzw. dark folk.

7 – 13 XI Wrocław

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 10th Wrocław Industrial Festival

Stowarzyszenie „Industrial Art” ul. Chrobrego 33/8 50-254 Wrocław Stowarzyszenie tel. +48507545893 „Industrial Art” e-mail: frett@jobkarma.pl www.industrialart.eu/festival

★ 695


The object of the festival is to invite the most interesting contemporary dance artists and dance theatres from all over the world to meet on one artistic plane, and to confront diverse art concepts in the name of tearing down cultural barriers. This edition’s main concept is the presentation of dance theatre as a new, autonomous, and independent genre that nevertheless coexists with other art forms. It aims to present contemporary choreography that is inspired by works of literature, paintings and music, and thus highlight its coexistence with the other arts. The festival program includes workshops conducted by the world’s best dance instructors, choreographers – and dancers themselves.

✪ 15. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca Założeniem festiwalu jest zapraszanie do spotkania na płaszczyźnie artystycznej najciekawszych twórców w dziedzinie tańca współczesnego i teatru tańca z całego świata oraz konfrontowanie różnych koncepcji artystycznych w myśl idei przełamywania barier kulturowych. Główną ideą tej edycji jest pokazanie teatru tańca jako sztuki nowej, autonomicznej i niezależnej, a jednocześnie współistniejącej z innymi dziedzinami sztuki. Istotne jest również zaprezentowanie współczesnej choreografii, znajdującej inspiracje w dziełach malarskich, literackich czy muzycznych, i tym samym podkreślenie ich współistnienia. Częścią festiwalu są warsztaty prowadzone przez najlepszych nauczycieli tańca, choreografów i tancerzy z całego świata.

9 – 13 XI Lublin

Lubelski Teatr Tańca/ Centrum Kultury w Lublinie

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 15th International Dance Theatres Festival

Lubelski Teatr Tańca/ Centrum Kultury w Lublinie ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin tel. +48815360328 e-mail: taniec@ck.lublin.pl www.ltt.art.pl

www.dancefestival.lublin.pl

★ 697


One of the biggest and most important cultural events in the country devoted to fantasy literature, film, games, and art. Its goal is to create a modern, prestigious, high-quality and high-standard event that has something to offer everyone. The rich program includes such events as: the Gala of the J. Żuławski Literary Award, the Gala of the Nautilus Literary Award, author appearances, popularscience lectures, discussion panels, contest sand tournaments, films, larps, game rooms, rpgs, wargames, board games, card games, art exhibitions, bookstores, and stalls.

✪ 12. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Falkon” 2011 Jedna z największych i najważniejszych imprez kulturalnych w kraju, związana z szeroko pojętą fantastyką − literaturą, filmem, grami i sztuką. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej, prestiżowej, wyróżniającej się jakością i wysokim poziomem imprezy, na której każdy znajdzie coś dla siebie. W bogatej ofercie programowej znajdą się: Uroczysta Gala Nagrody Literackiej im. J. Żuławskiego, Uroczysta Gala Nagrody Literackiej „Nautilius”, spotkania autorskie, prelekcje popularnonaukowe, panele dyskusyjne, konkursy, projekcje filmów, gry terenowe, games room, gry fabularne, bitewne, planszowe i karciane, komputerowe i konsolowe, wystawy prac plastycznych, księgarnie i stoiska.

10 – 13 XI Lublin

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 12th National “Falkon” Fantasy Convention 2011

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” ul. Dolna Panny Marii 3/22 20-010 Lublin tel. +48502998973 e-mail: cytadelasyriusza@o2.pl

www.falkon.cytadelasyriusza.org

★ 699


“Jack Freak Pictures” is an exhibition presenting the largest collection of works created by the worldfamous duet Gilbert & George, the most iconic and philosophically insightful works of the artists. The dominating theme is the the Union Jack (the flag of the United Kingdom), a widely recognizable pattern, but also a social and political symbol that influences the world’s culture. The exhibition will be the artists’ first in Poland. Held at the “Łaźnia” Centre for Contemporary Art, the exhibition will also be a pretext to enter into a debate on national identity and symbols, and on the most recent trends in modern art. On November 12th, 2011 a discussion panel featuring Gilbert and George, as well as Polish and British art historians and art critics will take place.

✪ Gilbert & George „Jack Freak Pictures” „Jack Freak Pictures” to wystawa obejmująca największy zbiór prac stworzonych przez światowej sławy duet Gilbert & George i należy do najbardziej ikonicznych i filozoficznie przenikliwych cyklów artystów. Elementem dominującym jest Union Jack (flaga Wielkiej Brytanii) – powszechnie rozpoznawany wzór, jednocześnie społecznie i politycznie nośny symbol, którego obecność ma wpływ na całą kulturę. Będzie to pierwsza wystawa tych artystów w Polsce, która stanie się także pretekstem do podjęcia debaty o tożsamości narodowej i symbolach narodowych oraz najnowszych tendencjach w sztuce współczesnej. Panel dyskusyjny z udziałem Gilberta i George’a, polskich i brytyjskich historyków oraz krytyków sztuki odbędzie się 12 listopada 2011 r.

10 XI – 6 II Gdańsk

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” www.laznia.pl

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ Gilbert & George “Jack Freak Pictures”

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” ul. Jaskółcza 1 80-767 Gdańsk tel. +48583054050 fax +48583052680 e-mail: office@laznia.pl ★ 701


✪ 6th “Dziadońcyne Granie” Podhale Music Festival

xi _ 2 0 1 1

Celem imprezy jest propagowanie muzyki podhalańskiej, a w szczególności tradycji muzycznej słynnej muzykantki z Bukowiny Tatrzańskiej, Bronisławy Dziadoń-Koniecznej. Konkurs jest okazją do wymiany doświadczeń na temat tradycyjnej i współczesnej muzyki góralskiej oraz prezentacji zapomnianych „nut” góralskich. Ma na celu zachowanie charakterystycznego stylu muzyki podhalańskiej.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival is devoted to the popularization of Podhale music, especially the work of the local musician from Bukowina Tatrzańska, Bronisława Dziadoń-Konieczna. The competition is an opportunity to exchange experiences in traditional and contemporary highlander music, and to revive forgotten local melodies. It aims to preserve the signature style of Podhale music.

✪ „Dziadońcyne Granie” 6. Spotkania Muzyk Podhalańskich

13 XI Bukowina Tatrzańska

Bukowiańskie Centrum Kultur − Dom Ludowy

Bukowiańskie Centrum Kultury − Dom Ludowy ul. Kościuszki 87 34-530 Bukowina Tatrzańska tel. +48182077221 e-mail: biuro@domludowy.pl www.domludowy.pl

www.bukowinatatrzanska.pl

★ 703


✪ “Kon-Teksty 2011” Festival of Contemporary Theatre for Children and Youth

xi _ 2 0 1 1

Ideą festiwalu jest promowanie współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, konfrontacja europejskich osiągnięć twórczości dla młodych widzów, stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów między autorami sztuk, twórcami i publicznością. W tej edycji zostaną zaprezentowane przedstawienia polskich i zagranicznych zespołów teatralnych (w konkursie), a towarzyszyć im będą warsztaty, dyskusje po spektaklach, wystawy. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The idea of the festival is to promote contemporary plays written for children and youth. It presents achievements in youth theatre and creates a forum in which authors, artists, and attendees may exchange ideas and experiences. This year’s edition will feature competition performances by Polish and international theatre companies, accompanied by workshops, postperformance discussions, and exhibitions.

✪ 5. Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży „kon-teksty 2011”

14 – 19 XI Poznań

Teatr Animacji w Poznaniu

Teatr Animacji w Poznaniu al. Niepodległości 14 61-713 Poznań tel./fax +4861 8537220 e-mail: info@teatranimacji.pl

www.kon-teksty.com.pl

★ 705


✪ 5th “Grand Off” World Off Film Awards

Cul tu ral e ve nts

Festiwal poświęcony jest prezentacji filmów krótkometrażowych niezależnych twórców z całego świata. Komisja Nominacyjna wyłania po 5 nominacji w każdej z 9 kategorii: fabuła, reżyseria, scenariusz, aktor, aktorka, zdjęcia, montaż, animacja i dokument. Następnie 53 członków kapituły, reprezentujących 26 krajów, ocenia nominowane produkcje. Do Kapituły należą m.in. K. Figura, R. Gutek, M. Łazarkiewicz oraz L.J. Cruz – dyrektor Ogólnoświatowego Festiwalu Cinefiesta w Portoryko, F. Duker – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Abudży w Nigerii, G. Fondeur – prezydent Światowej Unii Kina Niezależnego unica, Marjan Riahi – Iran.

14 – 20 XI Warszawa

Fundacja Cinema Art www.grandoff.eu

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

A festival devoted to short films by independent filmmakers from around the world. The Nomination Committee selects five films from each of the nine categories: Plot, Directing, Script, Actor, Actress, Cinematography, Editing, Animation, and Best Documentary. Next, the 53 member jury, representing 26 countries, rates the nominated productions. The jury includes such names as K. Figura, R. Gutek, M. Łazarkiewicz, and L.J. Cruz, director of International Short Film Festival Cinefiesta in Puerto Fivo, F. Duker, director of the International Film Festival in Abuja, Nigeria, G. Foundeur, president of unica, the World Union of Independent Cinema, and M. Riahi, Iran. Films are rated according to the model used by the American Film Academy.

✪ „Grand Off” 5. Światowe Nagrody Filmowe Niezależnych

Fundacja Cinema Art ul. Puławska 61 Warszawa tel. +48224242687 e-mail: info@cinemaart.pl www.cinemaart.pl ★ 707


✪ 21st “Mankind in Danger” Media Festival

xi _ 2 0 1 1

Ogólnopolska impreza z międzynarodowymi akcentami. Konkurs twórczości dokumentalnej, filmowej i radiowej, w zakresie szeroko rozumianego zagrożenia człowieka i jego środowiska, a jednocześnie forum dyskusyjne o współczesnej rzeczywistości. Konfrontacje dzieł filmowo-telewizyjnych i radiowych. Pokazy filmów, prezentacje słuchowisk radiowych, wystawy fotografii.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A nationwide event with international highlights. The contest showcases film and radio documentaries that deal with the broad subject threats the environment and mankind, while providing a forum for discussing the reality of today’s world. A confrontation of radio and film/tv productions. Screenings, radio shows, and photo exhibitions.

✪ xxi Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”

16 – 19 XI Łódź

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Muzeum Kinematografii pl. Zwycięstwa 1 90-312 Łódź tel. +48 42 674 09 57 fax +48 42 674 90 06 e-mail: muzeum@ kinomuzeum.pl

www.kinomuzeum.pl

★ 709


Poland’s only film festival devoted exclusively to full-length independent films. Films in this genre are a special phenomenon, one whose artistic merits are constantly increasing. As works of film enthusiasts, based on their own original scripts, these movies are an authentic and important voice of a generation. Fulllength films provide artists with an opportunity to express certain themes in a fuller, more thoughtful manner, while encouraging viewers to pay more attention to the message. “Full Length” is designed to be an event where artists can communicate with viewers through film.

To jedyny w Polsce festiwal poświęcony wyłącznie pełnometrażowym filmom kina niezależnego. Filmy z tego nurtu są zjawiskiem szczególnym, a ich poziom artystyczny stale rośnie. Realizowane przez pasjonatów w oparciu o ich oryginalne scenariusze, są autentycznym i ważnym głosem pokoleniowym ludzi młodych. Filmy pełnometrażowe dają twórcom możliwość pełniejszej, bardziej przemyślanej wypowiedzi na najistotniejsze tematy, motywując jednocześnie widzów do głębszego skupienia nad ich przesłaniem. W swym założeniu „Pełny Metraż” jest miejscem, w którym twórca może przez prezentowany film nawiązać kontakt z widzem.

Cul tu ral e ve nts

✪ 6. Międzynarodowy Festiwal Młodego Kina „Pełny Metraż”

16 – 20 XI Lublin

Kinoteatr Projekt

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

✪ 6th International “Full Length” Film Festival

Kinoteatr Projekt ul. Narutowicza 32 20-106 Lublin tel. +48815360323 e-mail: kinoteatrprojekt@o2.pl

www.kinoteatrprojekt.pl

★ 711


✪ 14th International “Okno” Theatre Meetings

xi _ 2 0 1 1

Festiwal promujący różne nurty poszukiwań twórczych obecne w teatrze alternatywnym, nastawiony na wymianę doświadczeń i konfrontację (porównanie) różnych sposobów myślenia. Oprócz prezentacji artystycznych, organizowane są pokazy metod pracy, projekcje filmów, warsztaty, wykłady, seminaria, a także koncerty i wystawy. Każdego roku wybierany jest temat szczególnie interesujący zarówno organizatorów, jak i zaproszonych twórców, będący próbą sformułowania pytania o ważne zjawisko w sztuce. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A festival devoted to promoting a variety of creative projects in the field of alternative theatre, with a focus on the exchange and confrontation (comparison) of disparate modes of thought. Aside from performances, the program includes demonstrations of theatre techniques, film screenings, workshops, lectures, and seminars, as well as concerts and exhibitions. Each annual edition features a theme that the organizers and participating theatre companies find most interesting, a theme that attempts to articulate questions about important issues in art.

✪ 14. Spotkania Teatralne „Okno”

16 – 20 XI Szczecin

Ośrodek Teatralny „Kana” www.kana.art.pl

Ośrodek Teatralny „Kana” pl. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin tel. +48914330388 fax +48914341561 e-mail: info@kana.art.pl ★ 713


✪ 15th Off Cinema International Film Festival

Cul tu ral e ve nts

„Off Cinema” należy do najstarszych i najbardziej cenionych konkursów kina niezależnego w Polsce. Można tu zobaczyć filmy młodych twórców z Polski i ze świata. Na festiwalu obecne są także wielkie indywidualności polskiego i zagranicznego kina, które zasiadają w jury, prezentują swoje filmy na specjalnych pokazach i biorą udział w spotkaniach z publicznością. Od 2008 r. festiwal jest konkursem młodego kina dokumentalnego, które od kilku lat przeżywa rozkwit i owocuje wieloma ważnymi i interesującymi filmami. Często festiwal jest jedynym miejscem, gdzie można je zobaczyć.

16 – 20 XI Poznań

CK „Zamek”

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

Off Cinema is among the oldest and best known independent film contests in Poland. It presents films by young artists from Poland and other countries. The festival also features great names in Polish and international cinema, who sit in the jury, present their films at special screenings, and take part in meetings with the public. Since 2008, the festival has been a competition of documentaries by young filmmakers. The festival has developed over the years, bearing many important and interesting films. Many of those films can only be viewed at the festival.

✪ xv Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Off Cinema”

Centrum Kultury „Zamek” ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań tel. +48616465200 fax +48616465308 e-mail: sekretariat@ zamek.poznan.pl

www.zamek.poznan.pl

★ 715


✪ 7th World Cinema Ale Kino! Festival. The Best Films from Asia, Africa, and Latin America

xi _ 2 0 1 1

Ideą festiwalu jest rygorystyczna selekcja i prezentacja w Polsce najwybitniejszych filmów spoza tzw. Świata Zachodniego. W tym roku pokazanych zostanie 20 filmów z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Dzięki swej oryginalności i świeżości filmy te są ważnym źródłem inspiracji, doznań oraz wiedzy o współczesnym świecie i człowieku. Współorganizatorem festiwalu jest kanał filmowy Ale Kino! Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival presents a rigorously selected films from outside the so-called Global North. This year, viewers will see 20 films from Asia, Latin America, and Africa. The originality and novelty of the titles provides viewers with inspiration, new experiences, and knowledge about the modern world and mankind. The festival is co-organized by the film channel “Ale Kino!”

✪ 7. Festiwal Filmy Świata Ale Kino! Najlepsze filmy z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej

17 – 27 XI Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk

AP Mañana www.manana.pl

AP Mañana ul. Chełmska 19/21 00-724 Warszawa tel. +48228511097 e-mail: manana@manana.pl ★ 717


✪ 4th Art of the Document Multimedia Festival: “Women for the World, a World for Women”

xi _ 2 0 1 1

Festiwal multimedialny Sztuka Dokumentu to coroczne tematyczne prezentacje filmu i sztuki przy trakcie Królewskim w Warszawie. Przedstawia najciekawsze dokonania sztuki dokumentu i zastosowanie nowych technologii audiowizualnych do dokumentowania rzeczywistości. W 2011 r. temat przewodni festiwalu to „Kobiety dla świata, świat dla kobiet”.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Art of the Document Multimedia Festival is an annual thematic review of films and art, hosted along Warsaw’s Royal Route. It features the most interesting achievements in the art of the documentary, using the latest audiovisual techniques to document the world around us. In 2011, the theme of the festival will be: “Women for the World, a World for Women.”

✪ 4. Sztuka Dokumentu „Kobiety dla świata, świat dla kobiet” – festiwal multimedialny

28 – 27 XI Warszawa

Międzynarodowe Stowarzyszenie „Przyszłość Mediów” ul. Chełmska 21, bud. 4, p. 59 Między00-724 Warszawa narodowe tel. +48228402745 Stowarzyszenie e-mail: promocja@ „Przyszłość arkanastudio.pl Mediów” www.przyszloscmediow.pl www.sztukadokumentu.pl

★ 719


The unique character of the festival is a result of the extraordinary diversity in styles, repertoire, and genres of the presented guitar music – from classical guitar music (even early music played on the lute), through the fascinating tradition of flamenco, to feisty Latin music and energetic jazz. The festival has a long tradition and is perceived by the public and critics as an event that gathers the most eminent guitarists from all over the world. Throughout its history, the festival has attracted such world-class stars as: P. de Lucia, J. McLaughlin, A. di Meola, M. Taylor, C. Corea, K. Garrett, Ch. McBride, T. Emmanuel, J. Cook, A. Desiderio, C. Cotsiolis, Z. Dukić, P. Steidl, L. Winsberg, M. Dylla, and Ł. Kuropaczewski.

✪ Wrocławski Festiwal Gitarowy – Gitara 2011 Wyjątkowość tego festiwalu polega na niezwykłej różnorodności stylów, repertuaru i gatunków prezentowanej muzyki gitarowej – od klasyki, a nawet dawnej muzyki lutniowej, poprzez fascynującą tradycję sztuki flamenco aż po pełną temperamentu muzykę latynoską i tętniący wolnością i energią jazz. Festiwal ma długą tradycję i jest postrzegany przez publiczność i krytykę jako miejsce spotkań najwybitniejszych gitarzystów z całego świata. Historię festiwalu tworzą bowiem gwiazdy światowego formatu, takie jak: P. de Lucia, J. McLaughlin, A. di Meola, M. Taylor, Ch. Corea, K. Garrett, Ch. McBride, T. Emmanuel, J. Cook, A. Desiderio, C. Cotsiolis, Z. Dukić, P. Steidl, L. Winsberg, M. Dylla, Ł. Kuropaczewski.

18 – 27 XI Wrocław

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ Guitar 2011 – Wrocław Guitar Festival

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe ul. Ruska 46a/14 50-079 Wrocław tel. +48717182917 fax +48717183014 e-mail: biuro@gitara.wroclaw.pl

www.gitara.wroclaw.pl

★ 721


✪ 6th National “off-ka” Mobile Phone Video Festival

xi _ 2 0 1 1

Celem festiwalu jest spojrzenie na film komórkowy jako filmową awangardę. „offk-a” to miejsce wirtualnych i realnych spotkań ludzi zaczynających przygodę z filmem. Imprezie towarzyszą warszataty filmowe, a najlepsi twórcy zostają wyróżnieni.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The aim of the festival is to draw attention to mobile phone video as the avant-garde of film art. The “off-ka” Festival is a space for virtual and real encounters between people who are at the start of their adventure with filmmaking. The festival also includes film workshops. The authors of the best phone videos receive awards.

✪ vi Ogólnopolski Festiwal Filmów Komórkowych „offk-a”

19 XI Łódź

Bałucki Ośrodek Kultury

Bałucki Ośrodek Kultury ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź tel. +48426533645 fax +48426533655 e-mail: informacje@bok.lodz.pl

www.offka.wirtualnie.pl

★ 723


The festival presents the oldest musical relics of traditional culture from all over Europe. Previous editions have hosted dozens of choirs and soloists from such countries as Albania, Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Russia, Ukraine, Slovakia, Serbia, and Italy. Audiences witness performances of centuries–old songs, some of which hail back to pre-Christian times, performed by a wide range of artists: from elderly guardians of rural tradition to young artists who have made the effort to recreate ancient ways of singing and salvage dying songs. The festival is an opportunity to listen to rare songs from all corners of the content – some still sung today, and others revived by ethnomusicologists and artists.

✪ 12. Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”

xi _ 2 0 1 1

Podczas festiwalu prezentowane są najstarsze muzyczne świadectwa kultury tradycyjnej z różnych regionów Europy. W dotychczasowych edycjach uczestniczyło kilkadziesiąt zespołów śpiewaczych i liczni soliści z Albanii, Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Serbii i Włoch. Archaiczne pieśni, których korzenie nierzadko sięgają czasów przedchrześcijańskich, wykonują zarówno wiekowi strażnicy wiejskiej tradycji, jak i młodzi artyści z miasta, którzy podjęli trud rekonstrukcji dawnych technik śpiewania i ocalenia ginących pieśni. Festiwal jest okazją do posłuchania nielicznych żywych lub ożywionych przez etnomuzykologów i artystów pieśni ocalałych na krańcach Europy. Dzięki temu festiwal stanowi unikalne forum międzynarodowej wymiany doświadczeń, myśli i idei.

24 X – 27 XI Lublin

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ 12th International Festival “The Oldest Songs of Europe”

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” ul. Krakowskie Przedmieście 39 20-076 Lublin tel. +48814665989 e-mail: rozdroza.lublin@ gmail.com www.rozdroza.com

www.npe-festiwal.pl

★ 725


✪ 18th International “Laboratory of Contemporary Music” Festival in Białystok

xi _ 2 0 1 1

Festiwal jest „panoramicznym portretem” muzyki współczesnej dwóch ostatnich dziesięcioleci xx i początku xxi wieku. Biorą w nim udział zarówno kompozytorzy młodego pokolenia, jak i uznani twórcy z Polski i zagranicy. Silna strona imprezy to znakomite wykonawstwo muzyczne. Festiwal przybliża wykonawców i odbiorców do idei Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival offers attendees a broad perspective on the contemporary music of last two decades of the 20th century. Participants range from younger composers to acclaimed artists from Poland and abroad. An important asset of the festival is the excellent quality of its musical performances. The event helps introduce artists and listeners alike to the core ideas of the European Art Centre in Białystok.

✪ xviii Międzynarodowy Festiwal „Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Białymstoku

25 – 28 XI Białystok

Opera i Filharmonia Podlaska www.oifp.pl

Opera i Filharmonia Podlaska Biuro Koncertowe ul. Podleśna 2 15-227 Białystok tel./fax +48857416557, +48609405611 e-mail: biuro@oifp.eu ★ 727


The 18th edition of the festival will be held in Bydgoszcz. Over 250 films from all over the world will be presented. The films will be screened in several competitions, retrospectives, and additional sections. “Plus Camerimage” is one of the largest and most famous festivals of the art of cinematography. Thanks to the festival, cameramen have begun to be viewed as co-authors of the visual part of the film – as artists just like the film directors and actors. Prizes are awarded in recognition of the most outstanding achievements in cinematography. The festival is an opportunity for discussion on the future of film. It gathers already famous film artists, and supports debuting filmmakers and students.

✪ Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus Camerimage” xviii edycja festiwalu odbędzie się w Bydgoszczy. Pokazanych zostanie ponad 250 filmów z całego świata, które zostaną zaprezentowane w kilku konkursach, retrospektywach oraz sekcjach towarzyszących. „Plus Camerimage” jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjęć filmowych. Dzięki niemu zaczęto dostrzegać, że operator jest współtwórcą wizualnej strony filmu – jest artystą, podobnie jak reżyser i aktorzy. Przyznawane nagrody są wyrazem uznania dla najznakomitszych dokonań w dziedzinie zdjęć filmowych. Festiwal to miejsce dyskusji na temat przyszłości sztuki filmowej, które skupia środowisko filmowców już utytułowanych i pomaga debiutantom oraz studentom.

27 XI – 4 XII Bydgoszcz

Fundacja Tumult

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

✪ International Festival of The Art of Cinematography “Plus Camerimage”

Biuro Festiwalowe w Toruniu: Fundacja Tumult ul. Rynek Nowomiejski 28 87-100 Toruń tel. +48566210019 fax+48566522197 e-mail: camerimage@ camerimage.pl

www.pluscamerimage.pl

★ 729


✪ 2nd National Conference of Public Libraries: “The Library: I Like It!”

xi _ 2 0 1 1

Ogólnopolskie spotkanie bibliotekarek i bibliotekarzy z bibliotek publicznych w małych miejscowościach, mające na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń, a także prezentację dobrych praktyk.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

A nationwide conference for librarians from small-town public libraries. The goal of the conference is to integrate librarians, provide them with an opportunity to exchange experiences, and to present good practices.

✪ 2. Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych „Biblioteka: lubię to!”

XI Warszawa

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Grójecka 1/3 Fundacja 02-019 Warszawa Rozwoju tel. +48225791509 Społeczeństwa e-mail: jolanta.jezowska@ Informacyjnego frsi.org.pl www.frsi.org.pl

★ 731


✪ 3rd “Narracje” Festival: Installations and Interventions in Public Space

xi _ 2 0 1 1

„Narracje” to tworzenie nowej wizualnej opowieści, która pozwala zobaczyć miasto poddane artystycznej transformacji. W czasie festiwalu prezentowane są głównie instalacje świetlne site-specific. Wydarzenie powstało w związku z kandydaturą Gdańska do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

“Narracje” involves the creation of a new visual narrative for the city, one that enables us to perceive the city as a product of artistic transformation. The festival will primarily feature site-specific light installations. The events are part of Gdańsk’s bid for the title of European Capital of Culture 2016.

✪ 3. Festiwal „Narracje” Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej

XI Gdańsk

Biuro Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016

Biuro Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 16 kandydat ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk tel. +48587402016 e-mail: esk@gdansk2016.eu

www.gdansk2016.eu/narracje

★ 733


✪ 5th “Sputnik over Poland” Russian Film Festival

xi _ 2 0 1 1

Najważniejsze, największe święto kina rosyjskiego. „Sputnik” prezentuje bezkompromisowe nowe kino, nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych, kino debiutantów, filmy konkursowe, retrospektywy mistrzów oraz klasykę kina rosyjskiego. Największy na świecie coroczny festiwal kina rosyjskiego odbywa się w Warszawie i 20 największych miastach Polski (m.in. w Krakowie, Poznań, Gdańsku, Wrocławiy) oraz w wirtualnym kinie iplex.pl. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The greatest and most important festival of Russian cinema. “Sputnik” is an event that features uncompromising new cinema, prize-winning movies from the world’s top film festivals, debut films by young directors, competition screenings, retrospectives of film masters, and classic Russian cinema. The largest annual Russian film festival in the world takes place in Warsaw, in Poland’s 20 largest cities (including Kraków, Poznań, Gdańsk, and Wrocław), and at the iplex.pl virtual cinema.

✪ 5. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”

XI Warszawa i 20 największych miast Polski

Fundacja Wspieram

Biuro festiwalowe: ul. Ciołka 30 01-432 Warszawa tel. +48228774452 tel./fax +48228379144 e-mail: iwona@ear.com.pl

www.sputnikfestiwal.pl

★ 735


✪ 6th International Festival of Puppet Theatres and Animated Films for Adults “Puppets are Human, too”

✪ vi Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka Też Człowiek”

The idea of the festival is to present films and performances that employ the medium of animation, from classics of the genre to experimental forms, and to demonstrate the richness of the art. The organizers believe that if one wishes to reject the art, one should do so consciously. Held under the auspices of the Mayor of Warsaw and the Polish Section of the World Association of Puppeteers.

Założeniem festiwalu jest prezentacja filmów i spektakli posługujących się sztuką animacji, ukazanie bogactwa przestrzeni twórczych, które warto poznać, a jeśli odrzucić, to świadomie. Patronat honorowy sprawuje Prezydent m.st. Warszawy oraz Ośrodek Polskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy „Polunima”.

xi _ 2 0 1 1

Cul tu ral e ve nts

Wydarze ni a ku ltu ralne

XI Warszawa

Unia Teatr Niemożliwy

Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79/54, 02-032 Warszawa tel. +48606495854 e-mail: marzur@poczta.onet.pl

www.uniateatrniemozliwy.art.pl

★ 737


✪ 20th Ars Cameralis Festival

xi _ 2 0 1 1

Najważniejszy jesienny festiwal artystyczny w województwie śląskim. Impreza interdyscyplinarna, prezentująca artystów z całego świata, zwłaszcza twórców przełamujących tradycyjne podziały między dziedzinami sztuki.

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The leading autumn artistic festival in Silesia. Ars Cameralis is an interdisciplinary event that showcases artists from across the globe, especially ones whose art crosses the traditional boundaries of art.

✪ 20. Festiwal Ars Cameralis

XI Katowice, Bytom, Mikołów

Instytucja Kultury Ars Cameralis

Instytucja Kultury Ars Cameralis ul. Ligonia 7 40-036 Katowice tel. +48322570601 fax +483225186 48 e-mail: arscam@interia.pl

www.cameralis.art.pl

★ 739


✪ 28th Gorzów Theatre Festival

✪ 28. Gorzowskie Spotkania Teatralne

Gorzów Theatre Festival is among the city’s longest-running and most important cultural events. The festival features theatre companies from local towns as well as groups from Warsaw, Gdansk, Łódź, and occasionally from abroad, such as the Russian Drama Theatre from Vilnius. The popularity of performances grows every year. Thanks to efforts by the theatre’s current director J. Tomaszewicz, the last few editions have presented plays that have won awards in Poland and abroad.

Jedna z najważniejszych i najdłużej trwających imprez w historii kulturalnej miasta. Zapraszane są tu nie tylko zespoły z pobliskich miejscowości, ale także teatry z Warszawy, Gdańska, Łodzi, a czasem także z zagranicy (np. Rosyjski Teatr Dramatyczny z Wilna). Spotkania z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Dzięki obecnemu dyrektorowi teatru J. Tomaszewiczowi, gorzowska scena gościła spektakle nagradzane w kraju i za granicą.

xi _ 2 0 1 1

Cul tu ral e ve nts

Wydarze ni a ku ltu ralne

XI Gorzów Wielkopolski

Teatr im. Juliusza Osterwy

Teatr im. Juliusza Osterwy ul. Teatralna 9 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. +48957289934 e-mail: kontakt@teatr-gorzow.pl

www.teatr-gorzow.pl

★ 741


✪ “Aspekty” Festival of Visual Anthropology

Cul tu ral e ve nts

„Aspekty” za pomocą filmu pragną przybliżyć publiczności człowieka, środowisko, w którym żyje i kulturę, która go kształtuje, a także wypromować wyjątkowy rodzaj dokumentu, jakim jest film antropologiczny. Dla organizatorów antropologia wizualna to nie tylko dziedzina naukowa, ale również specyficzny rodzaj prezentacji, który charakteryzuje się niezwykłą wrażliwością i subtelnością w opisie ludzkiego życia. Festiwal należy do Europejskiej Sieci Festiwali Antropologicznych caffe i jest pierwszym reprezentantem Polski w tym elitarnym gronie.

XI Toruń

Fundacja Fabryka UTU

xi _ 2 0 1 1

Wydarze ni a ku ltu ralne

The “Aspekty” festival employs the art of film to lecture audiences about man: his life, environment, the culture that forms him, while promoting a unique type of documentary in the form of anthropological film. The organizers of the festival consider visual anthropology to not only be a field of science, but also a specific type of presentation that is very sensitive and subtle in describing human life. The festival is a member of the European Network of Anthropological Festivals caffe, and is Poland’s first representative of this elite network.

✪ Festiwal Antropologii Wizualnej „Aspekty”

Fundacja Fabryka UTU Biuro Fundacji: ul. Ks. St. Kujota 5a/12 87-100 Toruń tel. +48609688852 e-mail: festival@ aspektyfestival.pl

www.aspektyfestival.pl

★ 743


✪ “National Drama: Fredro 2011” Festival

xi _ 2 0 1 1

Festiwal ten jest przeglądem najciekawszych przedstawień należących do nurtu dramatu narodowego i okazją do ożywienia tej coraz bardziej zaniedbywanej sfery życia teatralnego. Pomysł festiwalu wynika z potrzeby podkreślania i utrwalania rodzimych wartości kulturowych oraz poznawania niepowtarzalnych walorów innych kultur w dobie integracji europejskiej. Obowiązkiem teatru jest ciągłe uświadamianie i reinterpretowanie narodowej przeszłości. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

The festival is a review of the most interesting stagings of what is known as “national drama,” a chance to revive this increasingly neglected flavour of theatre, and to remind audiences of the greatest values in drama and theatre. The idea of the festival reflects a need for the emphasising and preservation of our own cultural values, as well as interest in unique qualities of other cultures in an era of European integration. It conveys the belief that it is the role of theatre to continually teach and reinterpret the nation’s past.

✪ Festiwal „Dramaty Narodów: Fredro 2011”

XI Kraków tak/nie w zależności od miejsca

Stowarzyszenie „Sezony Teatralne” pl. Szczepański 8/313, 31-011 Kraków Stowarzyszenie tel. + 48124311938 „Sezony fax +48124220209 Teatralne” e-mail: sezony@teatralne. w Krakowie krakow.pl www.sezony.teatralne.krakow.pl

★ 745


✪ “ArtFest 2011” festival The eighth edition of Tarnów’s key artistic event of autumn. Exhibitions, concerts, performances, meetings with artists, workshops, encounters between artists from a variety of fields, and joint projects created especially for the festival.

xi _ 2 0 1 1

Kluczowe wydarzenie tarnowskiej jesieni – już po raz ósmy. Wystawy, koncerty, spektakle, spotkania z artystami, warsztaty, spotkania artystów różnych dziedzin i ich wspólne przedsięwzięcie przygotowane specjalnie na festiwal. Kurator i pomysłodawca: Bogusław Wojtowicz

Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

Creator and curator: Bogusław Wojtowicz

✪ Festiwal Sztuki „ArtFest 2011”

XI – XII Tarnów

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie ul. Rynek 4 33-100 Tarnów Biuro: ul. Rynek 9 tel./fax +48146888820 e-mail: biuro@gm.tarnow.pl

www.gm.tarnow.pl

★ 747


✪ Jazz Jamboree International Jazz Festival

xi _ 2 0 1 1

Jedna z największych i najważniejszych imprez w Europie. Festiwal jest manifestacją ducha jazzu, który powstał z potrzeby wolności i równouprawnienia i, zwłaszcza w Polsce, przyczynił się do rozwoju świadomości alternatywnej wobec politycznej racji stanu. Wystąpiły na nim największe światowe gwiazdy jazzu, takie jak: D. Ellington, M. Davis, H. Hancock, S. Rollins, S. Getz, D. Gillespie, G. Mulligan, D. Brubeck, B. Goodman, K. Jarret, C. Corea. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

One of the largest and most important events of its kind in Europe. The festival is an embodiment of the spirit of jazz, an event created as an expression of freedom and equal rights. The festival has had a significant influence in Poland, where it helped foster views alternative to those of the dominating political currents. It has hosted performances by world jazz stars such as D. Ellington, M. Davis, H. Hancock, S. Rollins, S. Getz, D. Gillespie, G. Mulligan, D. Brubeck, B. Goodman, K. Jarret, and C. Corea.

✪ „Jazz Jamboree” Międzynarodowy Festiwal Jazzowy

XI Warszawa

Fundacja Jazz Jamboree

Fundacja Jazz Jamboree ul. Chmielna 20 00-020 Warszawa tel. +48228273926 e-mail: info@jazz-jamboree.pl

www.jazz-jamboree.pl

★ 749


✪ „Maria,” the opera. World Premiere

xi _ 2 0 1 1

Opera Elżbiety Sikory z librettem Agaty Miklaszewskiej powstaje na specjalne zamówienie Opery Bałtyckiej. Poświęcona jest Marii Skłodowskiej-Curie – dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla i jednej z najwybitniejszych postaci światowej nauki. Światowa prapremiera opery Maria odbędzie się w ramach Prezydencji Polski w Unii Europejskiej i w ramach Międzynarodowego Roku Chemii. Kierownictwo muzyczne nad światową prapremierą opery Maria sprawować będzie Wojciech Michniewski – wybitny specjalista od muzyki współczesnej. Autorem inscenizacji i reżyserem spektaklu będzie Marek Weiss. Wydarze ni a ku ltu ralne

Cul tu ral e ve nts

World premiere of an opera by Elżbieta Sikora commissioned by The Baltic Opera, with a libretto by Agata Miklaszewska. It is dedicated to the memory of Marie Skłodowska Curie - a double Nobel laureate and a most extraordinary scientist. The premiere will celebrate Polish Presidency of the eu, as well as the International Year of Chemistry. Wojciech Michniewski, an outstanding contemporary music specialist, will be the music director of the premiere, while Marek Weiss will assume the roles of producer and director.

✪ Światowa prapremiera opery „Maria”

XI Gdańsk

Opera Bałtycka Bałtycki Teatr Tańca

Opera Bałtycka Bałtycki Teatr Tańca al. Zwycięstwa 15 80-219 Gdańsk tel. +48587634912-13 fax +48587634914 e-mail:sekretariat@ operabaltycka.pl

www.operabaltycka.pl

★ 751


notes

notatki


Editor Magdalena Orzelska Translated by Arthur Barys Illustrations, graphic design, dtp Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Proofread by Adrianna Jakóbczyk – polish version Dawid Ciecierski – english version Printed by Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa paper Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (ecologically safe, made of 100% recycled paper) Font Caecilia designed by Peter Matthias Noordzij Published by The National Centre for Culture ul. Senatorska 12, 00-082 Warsaw tel. (+48) 22 21 00 100, fax: (+48) 22 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by The National Centre for Culture Warsaw 2010 All rights reserved

Redakcja Magdalena Orzelska Tłumaczenie Arthur Barys Ilustracje, projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku Marta Ignerska (www.martaignerska.art.pl) Korekta Adrianna Jakóbczyk – wersja pl Dawid Ciecierski – wersja en Druk Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski ul. Sokołowska 12A 01-142 Warszawa papier Curious Skin 270 g Cyclus 140 g (produkowany w 100% z makulatury, w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego) Font Caecilia autorstwa Petera Matthiasa Noordzija Wydawca Narodowe Centrum Kultury ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa tel. 022 21 00 100, faks: 022 21 00 101 nck@nck.pl www.nck.pl isbn: 978-83-61587-45-3 Copyright by Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2010 All rights reserved


Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych 11_2011  

Kalendarz opisujący wybrane wydarzenia kulturalne w Polsce - listopad 2011 r