Page 1

Praktikak enpresetan Titulu hauek duten joera praktikoa dela eta, bigarren kurtsoan derrigorrezko praktikak egin beharko dira. Zentroak praktika hauek aurkitzeko konpromisoa dauka, horretarako, enpresekin dituen hitzarmenez baliatzen da.

IKASKETETARAKO DIRULAGUNTZAK BEKA OFIZIALAK *Urtero berriztagarria

Deialdi Orokorra: - Irakaskuntzarako laguntza* - Ikas materiala* - Joan-etorriak* - Egoitza* - Laguntza osagarria*

ERASMUS BEKAK

Lan Zentroetako Prestakuntza atzerrian egiteko laguntzak.

Praktikak atzerrian Oñati Gestio Heziketak Erasmus Gutuna lortu du (Erasmus University Charter-EUC) eta horren bidez praktika hauek finantzatzeko beken eskaera kudeatzen du. Horretarako Confebask eta Hetel-ekin lan egiten da.

LAN POLTSA: LAN-MUNDURATZE MAILA Oñati Gestio Heziketak lan-poltsa bat gestionatzen du merkatuko lan-eskaintza eta titulatu berrien eskaerak bilduz, ikasleak lana eskaintzen duten enpresetara hurbiltzeko. Oñati Gestio Heziketak eskaintzen dituen heziketa zikloek lanean sartzeko aukera maila oso altua dute.

IKASLEAK Aldi berean ikasi eta lan egitea: ALECOP ESKATUTAKO (www.alecop.com). BESTE LAGUNTZAK BEKABIDE programa: - Laguntza bereziak - Ordainketak egoera ekonomikora egokitu - Planifikatutako dirulaguntzak emateko konpromisoa.

UNIBERTSITATE IKASKETETARA SARRERA Oñati Gestio Heziketak eskaintzen dituen Goi Mailako Heziketa Zikloek, ondoko Unibertsitate ikasketetarako sarrera ematen dute:

Lanerako gertu !

TITULUAK Arte eta Humanitateak. Giza eta Zuzenbide Zientziak. ENPRESAGINTZA FAKULTATEAK (MU) ESKAINTZEN DITUEN IKASKETAK GADE: Enpresen Administrazioan eta Zuzendaritzan Gradua. LEINN: Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza Gradua.

Acceso a estudios universitarios Los Ciclos Formativos de Grado Superior impartidos en Oñati Gestio Heziketa dan derecho de acceso a los siguientes estudios universitarios: Títulos Arte y Humanidades. Ciencias Sociales y Jurídicas. Estudios Universitarios ofertados por la Facultad de Empresariales (MU) • GADE Grado en Administración y Dirección de Empresas • LEINN: Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación.

Prácticas en empresas La orientación práctica de los títulos ofertados exige la realización de prácticas obligatorias en el segundo curso. Para ello, el centro se compromete a ubicar a los alumnos/ as en empresas del entorno.

Ayudas al estudio Becas Oficiales *Renovable cada año

Prácticas en el extranjero Oñati Gestio Eskola está en posesión de la Carta Erasmus (Erasmus University Charter - EUC) y, mediante la misma, gestiona las becas que financian estas prácticas. Para ello, colabora con Hetel y Confebask.

Bolsa de Trabajo: inserción laboral Oñati Gestio Heziketa gestiona una Bolsa de Trabajo en la que se recogen las ofertas y demandas laborales a efectos de relacionar a las personas tituladas con las empresas oferentes de empleo. Los Ciclos Formativos de Grado Superior ofertados por este Centro presentan un elevado nivel de inserción laboral.

Convocatoria general: - Ayuda para la enseñanza* - Material didáctico* - Desplazamiento* - Residencia* - Compensatoria*

Oñati Gestio Heziketa Ibarra Zelaia, 2 - 20560 Oñati

Becas Erasmus

Otras ayudas solicitadas por el alumnADO

Ayudas para realizar el módulo de formación en el Centro de Trabajo en el extranjero. Alternancia estudio-trabajo en Alecop (www.alecop.com) Programa Bekabide: - Ayudas especiales - Adecuación de los pagos a las posibilidades económicas - Compromiso de concesión de las ayudas planificadas

Zuzendaritza Idazkaritza Asistencia a la Dirección

Tel: + 34 943 718009 - Fax: + 34 943 718162 e-mail: info.enpresagintza@mondragon.edu www.mondragon.edu/ogh

Goi Mailako Heziketa Zikloak Ciclos Formativos de Grado Superior


Ikuspuntu praktikoa

Ikasten ikasi

Oñati Gestio Heziketa Mondragon Unibertsitateko ekimen eta bokazio soziala duen Ikastetxe Kooperatiboa da, 1960an sortua. Bere jarduera nagusia enpresa kudeaketaren esparruan garatzen da.

Prestakuntza maila altuko tekniko kualifikatuak lortzea da helburua, bai konpetentzia teknikoei dagokionez, baita zeharkakoei dagokienez ere. Oñati Gestio Heziketan eskaintzen ditugun ikasketetan garrantzi berezia ematen zaio ezagutza esparru bakoitzerako egokienak diren metodologien erabilerari, beti ere teoria eta praktika uztartuz.

Gure hezkuntza ereduak enpresa eta erakundeen inplikazioa bilatzen du, hezkuntza sistema ardatz gisa hartuz. Horrela, gizarteratzea, ikasketak eta lana uztartzea, ikerketaren garapena eta etengabeko prestakuntza eskaintzea bermatzen da. MONDRAGON Korporazioarekin dugun harremanari esker, eta hainbat sektoreko enpresa eta erakunderekin sinatuta ditugun hitzarmenei esker, gure ikasleak ikasketak hasi orduko lan munduarekin harremanetan daude.

Honako gaitasun hauek lantzen dira: > Ikasten ikasi > Komunikazio eraginkorra > Talde lana > Eleaniztasuna > Informazioa eta Komunikazioaren teknologiak eta web 2.0

Zuzendaritza Idazkaritza Zer ikasten da? 1. Lanbide eta kudeaketa organoetatik eta betearazleetatik eratorritako informazioa kudeatzea, antolatzea, lantzea eta transmititzea. 2. Enpresa ordezkatzea eta barne nahiz kanpoko harremanen kalitatea eta lankidetza sustatzea, finkatutako helburuen eta ezarritako barne arauen arabera. 3. Ahozko nahiz idatzizko barneko eta kanpoko komunikazioak norberaren hizkuntzan edo/eta atzerriko hizkuntza batean kudeatzea. 4. Idazkaritza lana antolatu eta bere kargurako pertsonala ikuskatzea, prozedurak definitu edo egokituz eta produktibitatea optimizatuz. 5. Elkarrizketak, bilerak, bidai nazionalak eta nazioartekoak eta korporazio ekintzak antolatzea, finkatutako egutegiari jarraiki eta ezarritako helburuak betez. 6. Eskuzko artxibo sistemak eta automatizatuak aukeratu eta garatzea. 7. Informazio eta dokumentazioaren aurkezpena, dautak, testuak eta grafikoak integratuz.

IKASKETA PLANGINTZA*

Ziklo honekin lotutako lanpostuak

1. MAILA: MODULUAK

Teknikari honek sektore publiko edo pribatuko enpresa edo erakundeetan burutuko du bere jarduera, idazkaritza funtzioak (funtzio hauek ez dira zuzendaritzari laguntzera mugatzen) beharrezkoak dituen edozein arlo edo sailetan. Teknikari honek, enpresaren barruan betetzen dituen funtzio eta sail ezberdinetan balioaniztasuna lortu beharko du.

Ofimatika eta informazioaren prozesua

231

Jarduera komertzialaren prozesu integrala

231

Komunikazioa eta bezeroari arreta

198

Ingelesa

132

Bete daitezkeen lanbideak eta lanpostuak: > Zerbitzu arloa, bulego profesionaletan bereziki > Administrazio publikoan (toki-administrazioan, autonomikoan edo zentralean). > Kudeaketa eta administrazio-organoen laguntzaile gisa. Idazkaritza funtzioak desberdinak dira lantokiaren eta profesional hau adskribituta dagoen kudeaketa organoaren mailaren arabera.

Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa

Lan prestakuntza eta orientabidea

Un enfoque práctico

Aprender a aprender

Oñati Gestio Heziketa es una Centro Educativo de iniciativa y vocación social creado en 1960 e integrado en Mondragon Unibertsitatea. Su actividad se centra en el área de la gestión empresarial.

Oñati Gestio Eskola busca conseguir profesionales cualificados con un gran nivel de formación en su ámbito, tanto en competencias técnicas como transversales. Concedemos especial importancia a la aplicación de las metodologías más adecuadas para cada área del conocimiento, aunando teoría y práctica.

El modelo de Oñati Gestio Eskola busca, dentro de su sistema formativo, la implicación de las empresas e instituciones del entorno. Así, garantiza la accesibilidad social, la compaginación del estudio y el trabajo, el desarrollo de la investigación y la prestación de la formación continua. Nuestra relación con la Corporación MONDRAGON, así como los convenios con numerosas empresas y entidades de diferentes sectores, posibilitan que el alumnado tome contacto con la realidad laboral desde el inicio de sus estudios.

Competencias que se trabajan: > Aprender a aprender > Comunicación efectiva > Trabajo en equipo > Plurilingüismo > Tecnologías de la Información y Comunicación y web 2.0

1. Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información procedente o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de gestión. 2. Representar a la empresa y fomentar la cooperación y calidad de las relaciones internas y externas, según los objetivos marcados y las normas internas establecidas. 3. Gestionar las comunicaciones internas y externas, tanto orales como escritas, en lengua propia y/o extranjera. 4. Organizar, supervisar y realizar trabajos de secretariado y el personal a su cargo. 5. Organizar entrevistas, reuniones y eventos corporativos, organizar viajes nacionales e internacionales atendiendo al calendario fijado y cumpliendo los objetivos establecidos. 6. Organizar, mantener y controlar el archivo en soporte convencional e informático. 7. Elaborar y presentar documentos de trabajo, integrando datos, textos y gráficos.

99

99

2. MAILA: MODULUAK Enpresa eta zuzenbide dokumentazioaren kudeaketa

100

Atzerriko bigarren hizkuntza

120

Enpresa protokoloa

120

Enpresa ekitaldien antolaketa

140

Informazioaren kudeaketa aurreratua

120

Zuzendaritza idazkaritzako proiektua

50

Lantokiko prestakuntza

360

ORDUAK GUZTIRA

2000

* Borradorea ekarpen ofizial arte.

Asistencia a la Dirección Se aprende a

ORDUAK

Puestos de trabajo relacionados

PLAN DE ESTUDIOS* 1er Curso: MÓDULOS Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

HORAS 99

Este profesional ejercerá su actividad en empresas o instituciones del sector público o privado, en cualquier área o departamento donde se requieran funciones de secretariado. Se perfila un técnico polivalente en sus funciones dentro del departamento y de la empresa.

Ofimática y proceso de la información.

231

Proceso integral de la actividad comercial.

231

Comunicación y atención al cliente.

198

Inglés.

132

Ocupaciones o puestos de trabajo tipo que podrían ser desempeñados: > Área de servicios, especialmente en oficinas y despachos profesionales. > Administración Pública, ya sea Central, Autonómica o Local. > Asistente de los órganos de gestión y administración.

2º Curso: MÓDULOS

Las funciones de Secretariado varían según el centro de trabajo y el nivel del órgano de gestión al que este profesional esté adscrito.

Formación y orientación laboral.

99

Documentación jurídica y empresarial

100

Segunda Lengua extranjera.

120

Protocolo empresarial.

120

Organización de eventos empresariales.

140

Gestión avanzada de la información.

120

Proyecto de asistencia a la dirección. Formación en centros de trabajo.

HORAS TOTALES * Borrador hasta validación oficial.

50 360 2000

Zuzendaritza idazkaritza / Asistencia a la Direccion  

Hemen duzue Zuzendaritza Idazkaritzan Onati Gestio Heziketak eskaintzen duen zikloa. Aqui teneis el ciclo formativo en Asistencia a la dDire...

Advertisement