Page 1

Praktikak enpresetan Titulu hauek duten joera praktikoa dela eta, bigarren kurtsoan derrigorrezko praktikak egin beharko dira. Zentroak praktika hauek aurkitzeko konpromisoa dauka, horretarako, enpresekin dituen hitzarmenez baliatzen da.

IKASKETETARAKO DIRULAGUNTZAK BEKA OFIZIALAK *Urtero berriztagarria

Deialdi Orokorra: - Irakaskuntzarako laguntza* - Ikas materiala* - Joan-etorriak* - Egoitza* - Laguntza osagarria*

ERASMUS BEKAK

Lan Zentroetako Prestakuntza atzerrian egiteko laguntzak.

Praktikak atzerrian Oñati Gestio Heziketak Erasmus Gutuna lortu du (Erasmus University Charter-EUC) eta horren bidez praktika hauek finantzatzeko beken eskaera kudeatzen du. Horretarako Confebask eta Hetel-ekin lan egiten da.

LAN POLTSA: LAN-MUNDURATZE MAILA Oñati Gestio Heziketak lan-poltsa bat gestionatzen du merkatuko lan-eskaintza eta titulatu berrien eskaerak bilduz, ikasleak lana eskaintzen duten enpresetara hurbiltzeko. Oñati Gestio Heziketak eskaintzen dituen heziketa zikloek lanean sartzeko aukera maila oso altua dute.

IKASLEAK Aldi berean ikasi eta lan egitea: ALECOP ESKATUTAKO (www.alecop.com). BESTE LAGUNTZAK BEKABIDE programa: - Laguntza bereziak - Ordainketak egoera ekonomikora egokitu - Planifikatutako dirulaguntzak emateko konpromisoa.

UNIBERTSITATE IKASKETETARA SARRERA Oñati Gestio Heziketak eskaintzen dituen Goi Mailako Heziketa Zikloek, ondoko Unibertsitate ikasketetarako sarrera ematen dute:

Lanerako gertu !

TITULUAK Arte eta Humanitateak. Giza eta Zuzenbide Zientziak. ENPRESAGINTZA FAKULTATEAK (MU) ESKAINTZEN DITUEN IKASKETAK GADE: Enpresen Administrazioan eta Zuzendaritzan Gradua. LEINN: Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza Gradua.

Acceso a estudios universitarios Los Ciclos Formativos de Grado Superior impartidos en Oñati Gestio Heziketa dan derecho de acceso a los siguientes estudios universitarios: Títulos Arte y Humanidades. Ciencias Sociales y Jurídicas. Estudios Universitarios ofertados por la Facultad de Empresariales (MU) • GADE Grado en Administración y Dirección de Empresas • LEINN: Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación.

Prácticas en empresas La orientación práctica de los títulos ofertados exige la realización de prácticas obligatorias en el segundo curso. Para ello, el centro se compromete a ubicar a los alumnos/as en empresas del entorno.

Ayudas al estudio Becas Oficiales *Renovable cada año

Prácticas en el extranjero Oñati Gestio Eskola está en posesión de la Carta Erasmus (Erasmus University Charter - EUC) y, mediante la misma, gestiona las becas que financian estas prácticas. Para ello, colabora con Hetel y Confebask.

Bolsa de Trabajo: inserción laboral Oñati Gestio Heziketa gestiona una Bolsa de Trabajo en la que se recogen las ofertas y demandas laborales a efectos de relacionar a las personas tituladas con las empresas oferentes de empleo. Los Ciclos Formativos de Grado Superior ofertados por este Centro presentan un elevado nivel de inserción laboral.

Convocatoria general: - Ayuda para la enseñanza* - Material didáctico* - Desplazamiento* - Residencia* - Compensatoria*

Oñati Gestio Heziketa Ibarra Zelaia, 2 - 20560 Oñati

Becas Erasmus

Otras ayudas solicitadas por el alumnADO

Ayudas para realizar el módulo de formación en el Centro de Trabajo en el extranjero. Alternancia estudio-trabajo en Alecop (www.alecop.com) Programa Bekabide: - Ayudas especiales - Adecuación de los pagos a las posibilidades económicas - Compromiso de concesión de las ayudas planificadas

Tel: + 34 943 718009 - Fax: + 34 943 718162 e-mail: info.enpresagintza@mondragon.edu www.mondragon.edu/ogh

NAZIOARTEKO MERKATARITZA COMERCIO INTERNACIONAL Goi Mailako Heziketa Zikloak Ciclos Formativos de Grado Superior


Ikuspuntu praktikoa

Ikasten ikasi

Oñati Gestio Heziketa Mondragon Unibertsitateko ekimen eta bokazio soziala duen Ikastetxe Kooperatiboa da, 1960an sortua. Bere jarduera nagusia enpresa kudeaketaren esparruan garatzen da.

Prestakuntza maila altuko tekniko kualifikatuak lortzea da helburua, bai konpetentzia teknikoei dagokionez, baita zeharkakoei dagokienez ere. Oñati Gestio Heziketan eskaintzen ditugun ikasketetan garrantzi berezia ematen zaio ezagutza esparru bakoitzerako egokienak diren metodologien erabilerari, beti ere teoria eta praktika uztartuz.

Gure hezkuntza ereduak enpresa eta erakundeen inplikazioa bilatzen du, hezkuntza sistema ardatz gisa hartuz. Horrela, gizarteratzea, ikasketak eta lana uztartzea, ikerketaren garapena eta etengabeko prestakuntza eskaintzea bermatzen da. MONDRAGON Korporazioarekin dugun harremanari esker, eta hainbat sektoreko enpresa eta erakunderekin sinatuta ditugun hitzarmenei esker, gure ikasleak ikasketak hasi orduko lan munduarekin harremanetan daude.

Honako gaitasun hauek lantzen dira: > Ikasten ikasi > Komunikazio eraginkorra > Talde lana > Eleaniztasuna > Informazioa eta Komunikazioaren teknologiak eta web 2.0

NAZIOARTEKO MERKATARITZA Zer ikasten da? Nazioarteko esparruan salerosketa, biltegiratze, banaketa eta finantzaketako lanak egitearekin zerikusia duten jarduera-planak ezarritako helburu eta prozeduren arabera kudeatzea.

COMERCIO Un enfoque práctico

Aprender a aprender

Oñati Gestio Heziketa es una Centro Educativo de iniciativa y vocación social creado en 1960 e integrado en Mondragon Unibertsitatea. Su actividad se centra en el área de la gestión empresarial.

Oñati Gestio Eskola busca conseguir profesionales cualificados con un gran nivel de formación en su ámbito, tanto en competencias técnicas como transversales. Concedemos especial importancia a la aplicación de las metodologías más adecuadas para cada área del conocimiento, aunando teoría y práctica.

El modelo de Oñati Gestio Eskola busca, dentro de su sistema formativo, la implicación de las empresas e instituciones del entorno. Así, garantiza la accesibilidad social, la compaginación del estudio y el trabajo, el desarrollo de la investigación y la prestación de la formación continua. Nuestra relación con la Corporación MONDRAGON, así como los convenios con numerosas empresas y entidades de diferentes sectores, posibilitan que el alumnado tome contacto con la realidad laboral desde el inicio de sus estudios.

Competencias que se trabajan: > Aprender a aprender > Comunicación efectiva > Trabajo en equipo > Plurilingüismo > Tecnologías de la Información y Comunicación y web 2.0

INTERNACIONAL

Ziklo honekin lotutako lanpostuak Teknikari honek talde batean egingo du lan, agindupean jardungo du eta, enpresaren tamainaren arabera, balioaniztasun eta erantzunkizun handiagoko edo txikiagoko zeregin edo funtzioak beteko ditu. Bete daitezkeen lanbideak eta lanpostuak: Nazioarteko merkataritza-eragiketen saileko laguntzailea > Nazioarteko salmenta-teknikaria > Nazioarteko marketin digitaleko teknikaria > Nazioarteko marketin teknikaria > Nazioarteko merkataritza-agentea > Nazioarteko merkataritzako laguntzailea edo ondokoa > Nazioarteko merkataritza-administrazioko teknikaria > Finantza- eta aseguru-erakundeen kanpoeragiketako teknikaria > Kanpo-merkataritzako teknikaria > Alderantzizko logistikako teknikaria > Logistikako koordinatzailea > Garraioko logistikako teknikaria > Biltegi-burua > Ontzi-kontsignatarioa > Logistikako operadorea > Garraio-kudeatzailea >

Puestos de trabajo relacionados Trabajará en equipo, actuará bajo instrucciones y realizará tareas o funciones de mayor o menor polivalencia y responsabilidad en función del tamaño de la empresa. Ocupaciones o puestos de trabajo tipo que podrían ser desempeñados:

Se aprende a Gestionar los planes de actuación relacionados con operaciones de compraventa, almacenamiento, distribución y financiación en el ámbito internacional, de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos.

> Asistente

al departamento de operaciones comerciales internacionales > Técnico de venta internacional > Técnico de marketing digital internacional > Técnico de marketing internacional > Agente de comercio internacional > Asistente o adjunto de comercio internacional > Técnico en administración de comercio internacional > Técnico de operaciones exteriores de entidades financieras y de seguros > Técnico en comercio exterior > Técnico en logística inversa > Coordinador logístico > Técnico en logística del transporte > Jefe de almacén > Consignatario de buques > Operador logístico > Transitario

IKASKETA PLANA 1. MAILA: MODULUAK Nazioarteko merkataritza digitala Laneko prestakuntza eta orientabidea

ORDUAK 132 99

Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa

198

Ingelesa

165

Nazioarteko marketina

132

Merkatuen informazio-sistema

66

Salgaien nazioarteko garraioa

198

2. MAILA: MODULUAK Nazioarteko finantzaketa

140

Lantokiko prestakuntza

360

Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa

160

Biltegiratze-logistika

100

Nazioarteko oradainbideak

100

Nazioarteko negoziazioa

100

Nazioarteko merkataritzako proiektua

ORDUAK GUZTIRA

50 2000

PLAN DE ESTUDIOS 1er Curso: MÓDULOS

HORAS

Comercio digital internacional

132

Formación y orientación laboral

99

Gestión administrativa del comercio internacional

198

Inglés

165

Marketing internacional

132

Transporte internacional de mercancías

198

Sistema de información de mercados

66

2º Curso: MÓDULOS Financiación internacional

140

Formación en centros de trabajo

360

Gestión económica y financiera de la empresa

160

Logística de almacenamiento

100

Medios de pago internacionales

100

Negociación internacional

100

Proyecto de comercio internacional

HORAS TOTALES

50 2000

Nazioarteko Merkataritza / Comercio Internacional  

2013-2014ko katalogoa

Nazioarteko Merkataritza / Comercio Internacional  

2013-2014ko katalogoa

Advertisement