Page 1

วิชาโภชนาการและอนามัยอาหาร เรื่อง อาหารหลัก 5หมู


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 1


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 1

ประโยชน ชวยใหรางกายเจริญเติบโต ชวยสรางเซลลและเนือ้ เยื่อตาง ๆ ชวยซอมแซมสวนที่สกึ หรอของรางกาย ชวยตานทานโรค ชวยควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน การพูด การหายใจ


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 2


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 2 ประโยชน ชวยใหพลังงานแกรางกาย


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 3


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 3

ประโยชน ชวยเสริมสรางการเจริญเติบโตและ ควบคุมการทํางานของอวัยวะทุกสวน ในรางกาย ชวยปองกันโรค


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 4


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 4

ประโยชน

ชวยเสริมสรางการเจริญเติบโตและ ควบคุมการทํางานของอวัยวะทุกสวน ในรางกาย ชวยปองกันและตานทานโรค ชวยใหระบบขับถายเปนปกติ


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 5


อาหารหลัก 5 หมู หมูที่ 5

ประโยชน ใหพลังงานแกรางกาย ชวยในการดูดซึมของวิตามิน ชวยปองกันการกระทบกระเทือนของ อวัยวะภายในรางกาย ใหความอบอุน แกรางกาย


เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่  

วิชาโภชนาการและอนามัยอาหาร

เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่  

วิชาโภชนาการและอนามัยอาหาร