Page 1

วิชาเครื่องดืม่ และการผสมเครื่องดืม่ ความหมายของบาร์ และหน้ าทีบ่ าร์ เทนเดอร์


คำาจำากัดความของ “บาร์ ” 

คำาว่า บาร์ ได้ มาจากทวีปอเมริกาเหนือ หมายถึง คอก ราว รั้ว ฝากั้น แต่ ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับเครื่องดืม่ ซึ่งรวมไว้ท้งั ประเภทเครื่องดืม่ ทีม่ ี แอลกอฮอล์และเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ มีแอลกอฮอล์ เรียกกันโดยทัว่ ไปว่ า บาร์ ธุรกิจด้ านนีม้ คี วามจำาเป็ นอย่ างยิง่ ทีจ่ ะต้ องใช้ พนักงานทีม่ คี วามรู้ความ ชำานาญในการบริการและผสมเครื่องดืม่ ไว้คอยบริการต่ อลูกค้ า สุ ดแต่ ลูกค้าจะต้ องการพนักงานเหล่านี้ คือ บาร์ แมนหรือบาร์ เทนเดอร์


บาร์ ประเภทต่ าง ๆ 1. อเมริกนั บาร์ (American Bar) 2. เอ็กเพรสโซ่ บาร์ (Expresso Bar) 3. ด๊ านซ์ ซิ่งบาร์ (Dancing Bar) 4. มิลท์ บาร์ (Milk Bar or Soda Fountain)


งานบริการในบาร์ 

บาร์ โดยทัว่ ไปจะเปิ ดบริการคือ ประมาณ 11.00 น. แต่ บางแห่ ง อาจเปิ ด เวลา 17.00 น. และเปิ ดต่ อเนื่องไปจนดึก ดังนั้นจึงต้ องมีระบบการ ป้องกันอุบัติเหตุและ การโจรกรรมให้ ดงี านต้ อนรับและบริการแขกก็มี ลักษณะเช่ นเดียวกับทีห่ ้ องอาหารขณะทีถ่ ามแขกว่ าจะรับอะไร พนักงานไม่ ควรยืนชิดแขกเกินไป การรับคำาสั่ งและการบริการจะต้ องให้ แขกสตรีก่อน เมือ่ แขกสั่ งเครื่องดืม่ แล้วต้ องทบทวนอีกครั้งเพือ่ ความ แน่ ใจ เพราะเคยมีตัวอย่างทีแ่ ขกชาวต่ างประเทศสั่ ง Rum Coke แต่ พนักงานบริการเข้ าใจเป็ น Lemon Coke พนักงานจึงต้ องระวังอย่ าให้ เกิดเหตุการณ์ ทาำ นองนีข้ นึ้ เมือ่ ทบทวนรายการทีแ่ ขกสั่ งแล้ว ต้ องยิม้ พร้ อมกับกล่าวคำาขอบคุณแขก


วิธีการดำาเนินการเปิ ดบาร์ เปิ ดล็อคตู้ท้งั หมดและเครื่องทำาความเย็น ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง เหล่านั้นทำางานดีหรือไม่ เติมสิ นค้าทีข่ าดไปให้ เต็มอยู่เสมอ น้ำ า แข็งควรเตรียมไว้ ในทีใ่ ส่ น้ำาแข็ง และจัดตั้งของทีต่ ้ องใช้ ในการ บริการ และพืน้ ทีใ่ ช้ ในการผสมเครื่องดืม่ ขึน้ อยู่กบั รู ปแบบแผน งานทีเ่ ตรียมไว้ ไปรับเหล้า เบียร์ และไวน์ ทที่ าำ เรื่องเบิกไว้ จากห้ อง เก็บของ (Store Room) บาร์ เทนเดอร์ จะต้ องแน่ ใจว่ ารายการ ทุกรายการทีเ่ ขียนบนใบเบิกของนั้นได้ รับครบและถูกต้ อง โดย การเช็คด้ วยตัวเอง ก่อนทีจ่ ะเซ็นชื่อในใบรับของทุกครั้ง ในกรณี ทีม่ ีความผิดพลาดเกิดขึน้ หรือมีบางสิ่ งบางอย่ างหายไปควร จะแจ้ งแผนกห้ องเก็บของทันที


ขั้นตอนการปิ ดบาร์ 1. ควรมีการบอกกล่ าวครั้งสุ ดท้ ายกับลูกค้ าหรือบริกร เพือ่ ให้ เขาทราบก่ อนทีจ่ ะทำาการ ปิ ดบาร์ 2. แก้ วทั้งหมดและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ สอยควรนำามาล้ าง เช็ดให้ แห้ ง และเก็บไว้ในทีท่ เี่ หมาะ สมก่อนการปิ ด 3. เหล้ าทุกชนิด ไวน์ และเบียร์ ควรเก็บเข้ าทีแ่ ละปิ ดใส่ กญ ุ แจให้ เรียบร้ อย 4. ผลไม้ ทุกชนิดและผลไม้ ทใี่ ช้ สำาหรับการตกแต่ ง ต้ องคลุมด้ วยผ้าหมาดและใส่ ไว้ ในที่ เย็น 5. ทำาการนับของทีใ่ ช้ ท้งั หมดเพือ่ ทีจ่ ะได้ ทาำ รายการเบิกเข้ ามาแทนทีต่ ่ อไป 6. พืน้ ทีบ่ าร์ ท้งั หมดต้ องได้ รับการทำาความสะอาด ดูแลให้ เรียบร้ อย รวมทั้ง เครื่องสแตนเลสต้ องได้ รับการขัดเช็ดอย่ างดีก่อนทีบ่ าร์ เทนเดอร์ จะกลับไป


รายละเอียดการทำางานของบาร์ เทนเดอร์ หรือบาร์ เมต 1. ติดตามเรื่องคำาสั่ งและกำาหนดการทีแ่ น่ นอนของบาร์ จากหัวหน้ าผู้ดูแล หรือที่ เรียก ว่ า Supervisor 2. จัดหาสิ่ งของให้ เพียงพออยู่เสมอ (ตามทีไ่ ด้ กาำ หนดไว้ ในรายการ) สำ าหรับทีจ่ ะขาย และใช้ ในบาร์ ซึ่งได้ แก่ เครื่องดืม่ ทัว่ ไป เหล้ า ไวน์ น้ำ าอัดลมต่ าง ๆ และเบียร์ (เบียร์ ท้ องถิน่ เบียร์ นำาเข้ า และเบียร์ สด) 3. ควรเก็บและแช่ เครื่องดื่มตามรายการข้ างต้ นให้ เพียงพอทีจ่ ะขาย 4. จัดหาของตามรายการทีต่ ้ องการและกำาหนดไว้ สำาหรับใช้ ในการผสมเครื่องดืม่ เช่ น มะกอก เชอร์ รี่ หัวหอมดองสำ าหรับค็อกเทล มะนาวฝาน น้ำ ามะนาว น้ำ าเชื่อมและ อืน่ ๆ 5. จัดหาน้ำ าแข็ง แก้ วสะอาด แก้ วค็อกเทล ผ้าหรือกระดาษเช็ดปาก ไม้ คนค็อกเทล กระดาษรองแก้ ว หลอด และอืน่ ๆ


รายละเอียดการทำางานของบาร์ เทนเดอร์ หรือบาร์ เมต เครื่องทำากาแฟ ถังแช่ เย็น เครื่องทำาเบียร์ เครื่องฉีดน้ำ าอัดลม ดูแลเรื่องความสะอาดของบาร์ ด้ านหลังของบาร์ โดยรอบ จดบันทึกสิ่งของทีใ่ ช้ เฉพาะทีอ่ ยู่ในบาร์ ซึ่งนำาออกไปจากห้ องเก็บของให้ ถูกต้ อง โดยไม่ รวมเอา ของทีน่ ำาจากส่ วนอืน่ ๆ ภายในโรงแรมมารวมไว้ด้วย ในเอกสารการเคลือ่ นย้ ายภายในบาร์ (Inter-Bar Transfer) 9. ทำารายการเบิกเครื่องดืม่ ประจำาวันสำ าหรับห้ องเก็บของ (Store Room) เครื่องดืม่ ทั้งหมดทีถ่ ูก เคลือ่ นย้ ายระหว่างบาร์ ต้องบันทึกในใบเคลือ่ นย้ าย (Inter-Bar Transfer) เครื่องดืม่ ทั้งทีข่ าย เป็ นขวดและแบ่ งขายให้ ออกด้ วยการใช้ ใบสั่ ง (Captain Order) 10. จะต้ องมีคุณภาพและการตวงวัดในปริมาณทีถ่ ูกต้ องของเครื่องดืม่ ทั้งหมดที่ ถูกเสิ ร์ฟ จะต้ อง เป็ นทีค่ ุ้นเคยและได้ มาตรฐานของค็อกเทลตามต้ นตำารับจริง ๆ ทั้งการทำาและรสชาติหรืออืน่ ๆ 11. เครื่องแบบจะต้ องเรียบร้ อยประณีตตามแบบฉบับของคู่มอื การทำางานของพนักงาน 12. ควรเข้ าร่ วมในการประชุมบาร์ ทุกครั้ง 6. 7. 8.


การรับคำาสั่ งเครื่องดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ หน้ าทีพ่ นื้ ฐาน  ความชำานาญ, ความรู้ , คุณสมบัติ 


การบริการทีด่ คี วรทำาอย่ างไร 1. การทำางานต้ องตรงต่ อเวลาและทำางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ 2. สุ ภาพอ่ อนโยนและเอาอกเอาใจลูกค้ า 3. ใบหน้ าจะต้ องยิม้ แย้ มและทักทายแขกด้ วยความสุ ภาพ 4. บริการรวดเร็วและซื่อสั ตย์กบั ลูกค้ า 5. เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎของสถานบริการโดยเคร่ งครัด 6. ให้ ความร่ วมมือและช่ วยเหลือเพือ่ นร่ วมงานอย่ างดี 7. ก่ อนทีจ่ ะปฏิบตั ิงานจะต้ องเช็คยอดขายและจัดหาเตรียมของทีจ่ ะขายให้ พร้ อม 8. จะต้ องทราบชื่อเหล้ า ราคา วิธีการผสมเหล้ า ให้ ถูกต้ องตามราคาเครื่องดืม่ 9. พยายามจำาชื่อของลูกค้ าให้ ได้ เพราะลูกค้ าจะภาคภูมิใจมากหากเรียกชื่อเขาได้ ถูกต้ อง 10. แนะนำาลูกค้ าให้ ดมื่ เหล้ าทีค่ ดิ ว่ าเขาชอบ และอย่ าพยายามขืนใจลูกค้ าให้ ดมื่ เหล้ าทีเ่ ขา ไม่ ชอบ 11. ห้ ามทะเลาะหรือมีปากมีเสียงกับลูกค้ า 12. จุดบุหรี่ให้ ลูกค้ าเมือ่ เห็นเขาควักบุหรี่ขนึ้ มาสู บ


การบริการทีด่ คี วรทำาอย่ างไร 14. ให้ลูกค้าเลือกที่นงั่ ตามสบายและพยายามชวนคุยกับลูกค้าที่มาคนเดียว เพื่อให้เขาหายเหงา และอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ ้งให้นงั่ อยู่ อย่างเดียวดาย 15. พยายามอย่าสนทนาเรื่ องที่ลูกค้าไม่ชอบและเกลียดกลัวเป็ นอันขาด เพราะจะทำาให้การดื่มขาดรสชาติ ถ้าเห็นลูกค้าเริ ่ มเมาแล้วก็ไม่ควร คะยั้นคะยอให้ดื่มอีก ในกรณี ที่ลูกค้าเมาแล้วมาสัง่ เหล้าดื่ม ไม่ควรให้และปรึ กษากับผูจ้ ดั การสถานที่ทนั ที 16. ถ้ามีสตรี คนสูงอายุมาสัง่ เครื่ องดื่มควรบริ การให้ก่อนสุภาพบุรุษ 17. ตั้งขวดเหล้าที่บริ การลูกค้าให้ตรายีห่ อ้ นั้น ๆ อยูต่ รงหน้าลูกค้า เพื่อเป็ นการให้ลูกค้าเห็นว่าเหล้าที่แขกสัง่ มาดื่มนั้นเป็ นชนิดที่เขาต้องการ หรื อไม่ 18. ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร เคี้ยวหมากฝรั่งในบาร์ เพราะลูกค้าเห็นแล้วจะเป็ นการไม่น่าดู ำ าอาจกระฉอก หก หรื อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้ นกับลูกค้าได้ 19. ไม่ควรผสมเหล้าใกล้ ๆ ลูกค้า เพราะน้าเหล้ ำ อเหล้าให้ลูกค้าจนเต็มแก้ว เพราะดูไม่สวยงาม 20. ไม่ควรริ นน้าหรื 21. เวลาผสมเหล้าควรตั้งโชว์และตวงเหล้าหรื อของที่ผสมในที่ที่ลูกค้าสามารถมองเห็น เพราะการผสมเหล้าและท่าทีของบาร์เทนเดอร์เป็ น ส่วนหนึ่งที่ทาำ ให้รสชาติของเหล้าอร่ อยขึ้ น 22. ไม่ควรอ่านหนังสื ออ่านเล่น หนังสื อพิมพ์ หรื อคุยกับเพื่อนฝูงเสี ยงดัง ตลอดจนไม่สมควรที่จะมีการหยอกล้อกันเล่นเป็ นอันขาด 23. ไม่หาวนอน ตลอดจนยืนผิงผนังด้วยอาการแสดงว่าเหนื่อยหรื อเมื่อยอย่างใดอย่างหนึ่ง 24. ความสะอาดของพนักงานบาร์จะต้องเริ่ มตั้งแต่หน้าตาที่สะอาด ผมหวีเรี ยบร้อย เสื้ อผ้า ตลอดจนถุงน่องรองเท้าที่สะอาดเป็ นเงางาม เล็บ มือต้องตัดให้ส้ ันและหมัน่ ล้างมืออยูเ่ สมอ ำ การลูกค้าควรจับที่กน้ แก้ว และที่สาำ คัญคือ ความสะอาดของแก้วต้องระวังอย่าให้มีคราบลิปสติก หรื อรอย 25. ห้ามใช้มือจับปากแก้วน้าบริ คราบของความสกปรกหลงเหลืออยู่ 26. จงจำาใส่ ใจว่าไม่เพียงแต่จะบริ การเครื่ องดื่มแก่ลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังขายบริ การอีกด้วย ดังนั้น การบริ การที่ดีพร้อมด้วยการต้อนรับที่ อบอุ่นด้วยไมตรี จิต และใบหน้าที่ยิม้ ละไมจะทำาให้ลูกค้าติดใจและหวนกลับมาอุดหนุนท่านอีกในภายหน้า


ขั้นตอนการดำาเนินการผสมเครื่องดืม่ 1. ทำาตามสู ตรด้ วยความระมัดระวังและใช้ แก้ วให้ เหมาะสมกับเครื่องดืม่ นั้น ๆ เพือ่ เป็ นการประกันว่ าลูกค้ า ได้ รับเครื่องดืม่ เหมือนกันและเป็ นชนิดเดียวกัน ไม่ ว่าใครจะเป็ นบาร์ เทนเดอร์ หรือทีบ่ าร์ ไหน ๆ 2. การตวงส่ วนผสมต้ องใช้ เครื่องตวงเสมอ การเทโดยใช้ สายตาประมาณค่ าทำาให้ เกิดความต่ างมากมาย จึง ควรใช้ เครื่องตวงเพือ่ ย้ำ าให้ แน่ ใจถึงผลสำ าเร็จ 3. ควรจัดวางเครื่องมือ อุปกรณ์ และส่ วนผสม ก่ อนที่จะจัดการศิลปะการผสมเครื่องดื่มเสมอ เครื่องดืม่ ทีอ่ ยู่ ในอุปกรณ์ ผสมเครื่องดืม่ ขณะทีค่ ุณหมุนหาแก้ วเป็ นเครื่องดืม่ ทีถ่ ูกตัดสิ นให้ เป็ นเครื่องดืม่ ทีด่ อี นั ดับรองลง มา 4. ควรทำาการคนเครื่องดืม่ ด้ วยความคล่ องแคล่ ว สำ าหรับเครื่องดืม่ ที่ต้องการคน ระหว่ างการคนนั้นจะทำาให้ เครื่องดืม่ มีความเจือจางและอ่ อนลง 5. เครื่องดืม่ ทุกแก้ วควรจะได้รับการผสมอยู่ในสายตาลูกค้ าเท่ าที่จะเป็ นไปได้ 6. เมื่อต้ องใช้ เครื่องปั่นไฟฟ้าควรใช้ น้ำาแข็งแต่ น้อยและเดินเครื่องในระยะเวลาสั้ น ๆ ถ้ าเป็ นไปได้ เพราะน้ำ า แข็งจะละลายเร็วมากกว่ าในเครื่องผสมหรือ Shaker มาก 7. หลังจากการที่ใช้ เหล้ าใด ๆ หรือส่ วนผสมอืน่ ๆ แล้ วภาชนะที่บรรจุสิ่งเหล่ านั้นควรถูกเก็บเข้ าทีท่ ันทีในที่ที่ เหมาะสม สิ่ งนีจ้ ะช่ วยให้ การบริการเร็วขึน้ เพราะทำาให้ หยิบได้ง่ายในครั้งต่ อไป อัตราความเร็วยังขึน้ กับ ป้ ายฉลากข้ างขวดทีบ่ อกถึงปริมาณการใช้ แต่ ละประเภทของเครื่องดืม่ อีกด้ วย 8. น้ำ าแข็ง ผลไม้ และผลไม้ ตกแต่ ง ไม่ ควรใช้ มือหยิบจับ บาร์ เทนเดอร์ ควรใช้ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการหยิบ จับเสมอ เช่ น ใช้ ไม้ จมิ้ หรือคีมคีบและอืน่ ๆ


การเตรียมบาร์ ในบ้ านไว้ รับแขก 

เวลาจัดเตรียมงานรับแขกเหรื่อกันทีเพียง 4-5 คน อาจจะยังไม่ มปี ัญหาเท่ าไร แต่ เมือ่ มีแขกเกิน 10 คนขึน้ ไป เจ้ าภาพจะต้ องคอยเช็คข้ าวของแล้ วว่ ามีอะไรขาดหาย ไปบ้ าง เพือ่ ทีจ่ ะรับรองแขกได้ อย่ างสมบูรณ์ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในราว ๆ 20 คน สำ าหรับงานเลีย้ งเล็ก ๆ ใช้ แก้ วพลาสติกก็ได้ และไม่ จาำ เป็ นต้ องมีแก้ วค็อกเทลทุก ชนิดมีแบบพืน้ ๆ ก็พอ คือ แก้วไฮบอลล์ขนาด 6 ออนซ์ และแก้วไวน์ ขนาด 9 ออนซ์ อย่ างแรกเหมาะสำ าหรับพวก ออนเดอะร็อค กับพวกทีม่ กั ใช้ แก้ วทรงสู ง อย่ างหลังจะใช้ ได้ ต้งั แต่ ไวน์ จนถึง บลัดดีแ้ มรี่และมาการิต้า สำ าหรับแก้ วแชมเปญ ควรเป็ นพวกปลายงุ้มแบบทิวลิป ไม่ ควรใช้ แบบปลายบาน เพราะชนิดนีจ้ ะทำาให้ ฟองจางเร็ว เครื่องดืม่ สำ าหรับเรียกน้ำ าย่ อย หากเป็ นแชมเปญหรือไวน์ ฟองควรคะเนให้ อยู่ใน อัตรา 3 แก้ วต่ อ 1 คน หรือ 1 ขวดต่ อ 4 คน ถ้ าเป็ นการเสิ ร์ฟตลอดทั้งงาน ควร เตรียมไว้สัก 1 ลัง (12 ขวด) เพือ่ 20 คน หากจะเสิ ร์ฟเบียร์ ให้ แน่ ใจว่ามี แก้ วเบียร์ ทเี่ หมาะสมสำ าหรับแขก


เกร็ดความรู้เล็กน้ อยทีจ่ ะทำาให้ งานปาร์ ตสี้ มบูรณ์ 

-

หากไม่ เคยผ่ านการอบรมหรือวิธีการผสมเหล้ ามาอย่ างเชี่ยวชาญแล้ วไม่ ควรใช้ การกะหรือคะเน เอง เพราะจะทำาให้ ดุลยภาพของเหล้ าไม่ อยู่ในอัตราทีพ่ อดีหาจิ๊กเก้ อร์ และช้ อนตวงไว้ใกล้ มือจะดี กว่ า ใส่ น้ำาแข็งในอัตรากำาลังพอดีไม่ มากจนทำาให้ รสกร่ อย หรือกระทบฟันทุกครั้งทีจ่ ิบเหล้ า วิธีการรินเหล้ าทีค่ ลาสสิก คือ เอาน้ำ าแข็งใส่ แก้ วก่ อนแล้ วจึงรินเหล้ าใส่ การเตรียมแก้ วเปล่ าด้ วยการแช่ เย็นก่ อนเป็ นการดีถ้ามีทภี่ ายในตู้เย็นเหลือพอ เครื่องดืม่ บางชนิด เช่ น มาร์ ตินี่ ร้ อบรอยส์ หรือเหล้ าทีไ่ ม่ ได้ เสิร์ฟกับน้ ำ าแข็ง สามารถทำาเตรียม ไว้ก่อน และแช่ เก็บไว้ในตู้เย็นได้ สำ าหรับปาร์ ตเี้ ล็ก ๆ ควรจะใช้ ผ้าเช็ดปากทีท่ าำ จากผ้ าหรือลินิน ไม่ ควรใช้ กระดาษทิชชู ไม่ ว่าหนา หรือบาง จานและแก้ วกระดาษหรือพลาสติกก็ไม่ ควรนำาออกมาใช้ เพราะถ้ าเป็ นปาร์ ตเี้ ล็ก ๆ ต้ อง ถือว่ าเจ้ าภาพควรจะพิถีพถิ ันและเอาใจใส่ ได้ ทวั่ ถึง ไม่ ควร มักง่ ายกับเครื่องใช้ ต่าง ๆ ถ้ าเป็ นไปได้ ควรมีทใี่ ห้ แขกได้ นั่งกินบนโต๊ ะอาหารครบทุกคน จะเป็ นโต๊ ะตัวใหญ่ หรือโต๊ ะ รับแขกก็ตาม การให้ แขกต้ องหนีบเข่ าเพือ่ วางจานอาหารไว้บนตัก เหมาะสำ าหรับเจ้ าภาพที่ ต้ องการ “ทรมาน” แขกเท่ านั้น


เกร็ดความรู้เล็กน้ อยทีจ่ ะทำาให้ งานปาร์ ตสี้ มบูรณ์ 

-

หากใจดีพอทีจ่ ะงัดเอาไวน์ เก่ าแก่ ออกมาเลีย้ งแขก ควรถ่ ายเทบรรจุไว้ในคาราเฟ่ (จอกแก้ ว) แก้ ว เจียระไน เพือ่ เพิม่ คุณค่ าและเป็ นการกรองกากทีต่ กตะกอน ซึ่งมักเกิดขึน้ กับไวน์ เก่ าได้ ช้ันหนึ่ง โดยเฉพาะถ้ าเป็ นไวน์ แดง ตั้งบาร์ ไว้ กลางปาร์ ตหี้ รือให้ งานปาร์ ตอี้ ยู่รอบ ๆ เคาน์ เตอร์ บาร์ เป็ นดีทสี่ ุ ด ไม่ ใช่ ในห้ องข้ าง ๆ หรือหลบมุมจนแขกต้ องเดินตามหา เพราะบาร์ เหล้ าเปรียบเสมือนหัวใจของงานปาร์ ตี้ และเป็ น ทีท่ เี่ หมาะให้ แขกทีเ่ กิดความเซ็งหรือขีเ้ กียจคุยกับใครได้ มานั่งแก้ เหงาได้ เพิม่ ชีวติ ชีวาให้ กบั งานด้ วยการประดับประดาดอกไม้ ไม่ ต้องถึงกับเป็ นช่ อ ๆ แค่ ก หุ ลาบก้ านยาว ๆ สีหวาน ๆ ในแจกันทรงชะลูดบนโต๊ ะอาหารหรือโต๊ ะรับแขกก็เพียงพอแล้ ว ถ้ าเพิม่ แสงเทียน สั กนิดก็จะดูหรู หราเพิม่ ขึน้ อีก จัดเตรียมผ้ าขนหนูสะอาด ๆ ไว้ในห้ องน้ำ าสำ าหรับแขก เตรียมโซดาไว้ใกล้ มอื สั กขวดสองขวด เผือ่ แขกทำาอาหารหกเปื้ อนพรมหรือเปื้ อนเสื้อ จะได้ เอามา ล้ างและเช็ดได้ สะดวก เตรียมผักและผลไม้ สดไว้ มาก ๆ เผือ่ แขกบางคนทีก่ าำ ลัง “ออน ไดเอท” ต้ องการ ลดน้ ำ าหนักตัวอยู่ ถ้ ายังไม่ มั่นใจเรื่องการผสมเหล้ านัก ก็จ้างบาร์ เทนเดอร์ มาสั กคนจะได้ หายกังวล


การจัดการกับแขกทีเ่ มาเหล้ า 1. จัดให้ แขกอยู่ในท่ านั่ง คลายเน็คไทออกให้ หลวม 2. ถ้ าแขกหน้ าแดงควรใช้ ผ้าเย็นเช็ดหน้ าให้ แต่ หากแขกหน้ าเขียวควรจัดให้ นอน ไม่ ควรใช้ ผ้าเย็นเช็ด 3. หากแขกเมาหนักควรรีบติดต่ อทางเคาน์ เตอร์ ส่วนหน้ าและฝ่ ายห้ องพักเพือ่ จัดห้ อง ว่ างให้ 4. หากแขกทำาท่ าจะอาเจียนควรให้ นอนตะแคง จัดเตรียมกระโถนและผ้าเช็ดตัวให้ ฯลฯ 5. ห่ มผ้าให้ แขก หากแขกสร่ างเมาแล้ วควรให้ ดมื่ กาแฟและชาแดง 6. หากเรียกแท็กซี่ให้ ไปส่ งแขกกลับบ้ าน พนักงานควรจดรายการสิ่ งของทีแ่ ขกนำา ติดตัวไปและต้ องจดหมายเลขทะเบียนรถไว้ ด้วย เพราะอาจจะเป็ นประโยชน์ ภาย หลังได้


งานดูแลเครื่องดืม่ และของใช้ 

พนักงานที่ทาำ งานในบาร์จะต้องเอาใจใส่ ในเรื่ องเกี่ยวกับจำานวนเครื่ อง ดื่มที่มีอยูแ่ ละที่นาำ ออกมาบริ การ การรักษาปริ มาณเครื่ องดื่ม การบริ การ เครื่ องดื่ม ฯลฯ หากผูจ้ ดั การบาร์ทาำ งานได้ดี ในบาร์จะเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ถ้าดูแลไม่ ดีก็จะยุง่ เหยิงไม่เป็ นระเบียบ ผูจ้ ดั การบาร์ตอ้ งดูแลด้านการบริ การให้อยู่ ในสภาพที่ดีเยีย่ ม และต้องดูแล ของใช้ไม่ให้แตกหักเสี ยหาย หลังจากปิ ดบาร์แล้ว ผูจ้ ดั การควรมอบหมายหน้าที่ให้ผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การ และหัวหน้าพนักงานบริ การจัดการกับที่เขี่ยบุหรี่ สวิตช์ไฟและตรวจตรา ดูสิ่งของเครื่ องใช้ให้อยูใ่ นสภาพ ที่เรี ยบร้อย

วิขาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม เรื่องความหมายของบาร์  

ความหมายของบาร์และหน้าที่ของบาร์เทนเดอร์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you