Page 1

Industrial Revolution

History of Industrial Design

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009


Industrial Revolution วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

https://ir-newspaper. wikispaces.com/Sunny+Times

ความหมาย


Industrial Revolution

> Meaning

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตในขั้น มูลฐาน จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตที่ใช้มือ มาเป็นการใช้เครื่องจักร ซึ่งประหยัดแรงงานในการผลิต

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > Why

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

การผลิตแบบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน (Domestic System) หรือระบบจ่ายงานไปทํา ในบ้าน (Putting – Out System) ซึ่งนายจ้าง เป็นผู้ออกวัตถุดิบให้ลูกจ้างนําไปทําการ ผลิตภายในบ้านเรือนของลูกจ้างเอง โดยที่ ลูกจ้างจะเป็นเจ้าของเครื่องมือที่ใช้ในการ ผลิตและจะได้รับค่าตอบแทนจากจํานวน การผลิตที่ตนผลิตขึ้นเป็นรายชิ้น

www.spartacus.schoolnet.co.uk/ TEXdomestic.htm

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > Why

การผลิตในระบบโรงงาน (Factory System) ซึ่งลูกจ้างจะต้องเข้าทํางาน ในโรงงานแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือ อาจจะพักค้างอยู่ในบริเวณโรงงานนั้น เลยและได้ค่าจ้างเป็นรายวัน นายจ้าง จะเป็นนายทุน คือ เป็นเจ้าของวัตถุดิบ ที่ใช้และเป็นเจ้าของทุนและเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

mhslibrary.org/. ../homepage.htm

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009


Industrial Revolution

> Meaning > ปัจจัย 1. การพัฒนาวิทยาการทางเทคนิคด้านอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

ผลสําเร็จของการค้นพบและความพยายามในการปรับปรุง เทคโนโลยี การรู้จักใช้เชื้อเพลิง ถ่านหินและพลังไอน้ํากับเครื่องจักร การผลิตสิ่งทอและการคมนาคมขนส่งทางบก และทางน้ํา ต้นแบบของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่เครื่องพิมพ์ดีด จักรเย็บผ้า กล้องถ่ายรูป ไฟฟ้า โทรทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง จานเสียง รถยนต์ จักรยาน เหล่านี้ล้วนเป็นความคิดของนักประดิษฐ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งสิ้น

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > ปัจจัย

http://ehistory.osu.edu/osu/mmh/childlabor/cottondress.cfm

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

2. การขยายตัวทางการค้าและการสะสมทุน ในสมัยลัทธิพาณิชย์นิยมในช่วงหลังของสมัยกลาง การค้านอกจากจะก่อให้เกิดตลาด หรือความต้องการต่อ สินค้าใหม่ๆ จากหัตถอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นปัจจัยก่อ ให้เกิดการ หมุนเวียน และตลาดของปัจจัยการผลิตที่มี ราคาถูกจากดินแดนต่างๆ ขนแกะ ใยฝ้าย และปัจจัย การผลิตหลายชนิดมาถึงแหล่งผลิตได้โดยอาศัยการขนส่ง ค้าขาย และในขณะเดียวกันก็สร้างรสนิยม และความ ต้องการของตลาดทั้งยุโรปและอเมริกา นอกจากนั้นการ ผลิตอุตสาหกรรมต้องอาศัยทุน ความมั่งคั่ง และเงิน หมุนเวียนจํานวนมาก ดังนั้นต้องมีการจัดหาพลังงาน วัตถุดิบ และเทคนิควิธี การผลิตสมัยใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัย ของการเกิดระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > ปัจจัย

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

การพัฒนาเกษตรกรรม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตรแผนใหม่ ได้แก่ การกั้นรั้วที่ดิน การใช้ที่ดินแปลงใหญ่ในการ เพาะปลูก การรู้จักใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรทุ่น แรงงานการเกษตร เช่น เครื่องช่วยหว่านเมล็ดพืช การค้นหาพันธุ์พืชใหม่ๆ เพื่อผลผลิตพืชไร่ที่ดีทั้ง ด้านปริมาณและคุณภาพสําหรับสนองความ ต้องการด้านวัตถุดิบแก่โรงงานอุตสาหกรรม เช่น การปลูกฝ้ายเส้นใยยาวและเส้นใยสั้น การคัด พันธุ์แกะเนื้อ แกะขน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นมีการ ขยายที่ดินทําการเพาะปลูกในดินแดนทวีป อเมริกา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ http://www.fotosearch.com/photos-images/tgn.html เป็นต้น

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > ปัจจัย

http://www.fotosearch.com/photos-images/tgn.html

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

การขยายตัวของประชากรหลังจากที่ เกิดโรคระบาดร้ายแรงหลายครั้งใน สมัยกลาง ผู้ที่รอดชีวิตจากโรคระบาด ได้ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงเป็น พิเศษ ประชากรเหล่านี้กลายเป็น แรงงานคุณภาพอยู่ในสาขา เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และที่ สําคัญไปกว่านั้นเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น เสมือนเป็นตลาดที่สามารถรองรับ ผลผลิตและป้อนปัจจัยการผลิตทั้ง สาขาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > สรุป

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นในอังกฤษก่อนแล้วขยายแพร่ไปในประเทศ ยุโรปบางประเทศ และสหรัฐอเมริกา แพร่ไปถึงญี่ปุ่นในช่วงท้ายศตวรรษ ที่ 19 ประเทศที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังจากนั้น คือ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน สหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรีย ฮังการี และอิตาลี ตามลําดับ

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > สาเหตุ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

สาเหตุที่ทําให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในประเทศ อังกฤษเป็นแห่งแรกมีปัจจัยผลักดันที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1.แหล่งวัตถุดิบที่สําคัญ อังกฤษมีเส้นใยขนแกะใช้ป้อนกิจการสิ่งทอขนสัตว์ ซึ่ง เป็นสินค้าออกที่สําคัญของอังกฤษ ปริมาณขนแกะที่ได้ เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะมีการล้อมรั้วที่ดินส่งเสริมการ เลี้ยงแกะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ทําให้อังกฤษมี วัตถุดิบสําหรับป้อนระบบจ่ายงานให้ไปทําที่บ้านซึ่งมีอยู่ กระจายทั่วประเทศ ยิ่งกว่านั้นอังกฤษยังมีวัตถุดิบ คือ ฝ้ายซึ่งนํามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ วัตถุดิบฝ้ายนี้ได้ มาจากอาณานิคมอินเดียและอเมริกา โดยอังกฤษส่ง พันธุ์ฝ้ายและเข้าไปชักจูงให้ดินแดนเหล่านี้ปลูกฝ้ายขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมสิ่งทอฝ้ายและผ้าขนสัตว์ทําให้ ประเทศอังกฤษพัฒนาอุตสาหกรรมได้ผลสําเร็จ

http://ehistory.osu.edu/osu/mmh/childlabor/cottondress.cfm

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > สาเหตุ 2. สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการค้า

อังกฤษเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบ มีอ่าวจอดเรือดีทําให้ ได้ประโยชน์ในการค้าทางทะเล สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการ ค้าขายอย่างกว้างขวางในยุคก่อน ภูมิอากาศอันหนาวเย็นทําให้ ผู้คนในอังกฤษต้องการปัจจัยต่างๆ ในการสร้างบ้านเรือนให้เหมาะ สมแข็งแรง ต้องการเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่น สิ่งเหล่านี้เป็นความ ต้องการสินค้าต่างๆ ก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม เพื่อ สนองความจําเป็นในการใช้สอยดังกล่าว สิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะ นั้นคือตลาดภายนอกและตลาดภายในประเทศขณะนั้นมี ประสิทธิภาพ เพราะจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากและประชากร เหล่านั้นมีฐานะดี สามารถเป็นกําลังซื้อ สนับสนุนการผลิตสินค้า ใหม่ๆ จากอังกฤษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษเป็น ประเทศแรกในการผลิตสินค้าซื้อขายอย่างกว้างขวางทั่วโลก ใน ขณะที่ยุโรปทั่วไปยังเต็มไปด้วยสงครามรบพุ่งชิงอํานาจกัน อังกฤษจึงได้ประโยชน์จากตลาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพนี้แต่เพียง ผู้เดียว

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

Packaging design RMUTL

http://openeyecommunications.typepad.com/openeyechat/england%20old%20map.jpg


Industrial Revolution

> Meaning > สาเหตุ

3. ทางด้านพลังงาน

อังกฤษมีถ่านหินอย่างมากมายและ อยู่ใกล้แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมหนัก ทําให้ ค่าขนส่งถูก การที่เชื้อเพลิงถ่านหิน ราคาถูก อังกฤษจึงพัฒนาอุตสาหกรรม เหล็กขึ้นได้จนเป็นผู้นําของโลก ทั้งๆ ที่ อังกฤษมีแร่เหล็กไม่มากนัก แต่ได้อาศัย เหล็กแท่งวัตถุดิบที่ขนส่งจากประเทศแถบ ทะเลบอลติกมาป้อนอุตสาหกรรมของตน

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

www.miningbureau.com/ hard_rock.htm

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > สาเหตุ

www.deq.state.mt.us/.../ MTtransHistory.asp

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

• 4.

การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยี

อังกฤษเป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยี ใหม่ๆ ในรูปของประดิษฐกรรมประเภทสินค้าทุน ต่างๆ ประเภทเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตสินค้า อุปโภคอีกต่อหนึ่ง อีกทั้งมีเครือข่ายการ คมนาคมซึ่งทําให้การกระจายผลผลิตเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> Meaning > สาเหตุ

5. นโยบายการเงินการคลัง

ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น กษัตริย์ อังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ได้ทรงดําเนินนโยบาย ได้เหมาะสม การลดค่าของเงินในปี ค.ศ. 1536 และ ค.ศ. 1539 ทําให้ราคาสินค้าสูงขึ้นทันทีใน ขณะที่ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินยังไม่ทันสูงขึ้น ทําให้ อุตสาหกรรมได้กําไรสูง ประกอบกับอังกฤษ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นชาติแรก ทําให้ เกิดการผลิตสินค้าต่างๆ จํานวนมากด้วย ต้นทุนที่ลดลง ชักจูงให้มีผู้ประกอบการลงทุน ทํากิจกรรมการผลิตใหม่ๆ อย่างแพร่หลาย

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

www.highclerecastle.co.uk/ Front/History3.htm

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

www.dgrin.com/ showthread.php?t=116306

กําเนิดชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรม (Industrial Bourgeoisie)

กําเนิดชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรม (Industrial Bourgeoisie)


Industrial Revolution

> กำเนิดชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

การปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษไม่ ได้เกิดจากการวางแผนของรัฐ แต่ เกิดจากการริเริ่มของกลุ่มบุคคลผู้มี ความมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน มีแนวคิด มองการณ์ไกล เห็นโอกาสของการค้น พบเทคนิคที่มีต่อการผลิตและทํากําไร ประหยัดและใช้ทรัพยากรทุกชนิด ลงทุน จุดมุ่งหมายเบื้องต้นเพราะ อยากรวย แต่ก็ต้องการทําสังคมให้ เจริญด้วย โดยผลิตสินค้าที่มีราคาถูก และดี กลุ่มคนเหล่านี้ คือชนชั้น กระฎุมพีอุตสาหกรรม

http://www.maletis.com/images/history_grocery_store.jpg

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> กำเนิดชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรม

ชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรมของอังกฤษเกิดในอุตสาหกรรม สิ่งทอฝ้ายและเหล็ก โดยเฉพาะหลัง ค.ศ. 1785 ที่ อุตสาหกรรมสิ่งทอฝ้ายกลายเป็นระบบโรงงานขึ้นตามมา ด้วยอุตสาหกรรมอื่นๆ แม้ว่าชนชั้นเจ้าที่ดินมีส่วนอย่างมาก ในการสนับสนุนพัฒนาการของระบบทุนนิยมและ อุตสาหกรรม แต่ชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรมไม่ใช่เจ้าที่ดิน เป็นชาวนา เป็นเจ้าของร้านค้าเล็กๆ เป็นหัตถกรในชนบท (rural artisan) เป็นเจ้าของโรงเตี๊ยม การตั้งโรงงาน อุตสาหกรรมในระยะนั้นต้องการทุน เริ่มต้นไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่ยืมมาจากเพื่อนและญาติพี่น้อง ไม่ใช่เอาทุนจาก พ่อค้าหรือกําไรจากการค้า หรือกู้มาจากธนาคาร การเริ่ม กิจการอุตสาหกรรมในระยะเริ่มต้นนั้นใช้ทุนขนาดย่อม และ เมื่อจ้างแรงงานได้กล้าเริ่มกิจการ รู้จักประยุกต์เทคโนโลยี กับการผลิตก็เริ่มงานได้

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> กำเนิดชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

กรณีการเกิดชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรมจาก ชาวนาและหัตถกรอิสระ เกิดนายทุนจากผู้ ผลิตเพื่อขายขนาดย่อม (Petty Commodity Producer) ที่ก่อการอุตสาหกรรมเริ่มต้นจาก เงินทุนไม่มากนัก เทคนิคการผลิตยังไม่ซับ ซ้อน หัตถกร หรือช่างสมัครเล่นก็คิดค้นและ คิดปรับปรุงเครื่องจักรกล ลงทุนจากเงินที่ตัว เองเก็บสะสมไว้ หรือยืมในท้องถิ่น ลงทุนซ้ํา จากกําไรของตัวเอง คือ ใช้ตัวเองเป็นแหล่ง ทุน (Self – Financing) ไม่ได้พึ่งธนาคาร อังกฤษจึงเป็นกรณีพิเศษที่ชาวนาอิสระและ หัตถกรสามารถพัฒนา 2 ทาง ส่วนหนึ่ง พัฒนาเป็นนายทุนอุตสาหกรรม อีกส่วนหนึ่ง ล้มละลายกลายเป็นกรรมกร

www.broadripplehistory.com/ br_ch06.htm

Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

> กำเนิดชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

ชนชั้นกระฎุมพีอุตสาหกรรมไม่มี วัฒนธรรมของตัวเอง ไม่มีการ สร้างสรรค์ หรือริเริ่มเปลี่ยนแปลง ใดๆ ชนชั้นนี้จึงมีส่วนผลักดันการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ ความก้าวหน้าทางสังคมน้อยมาก เพราะได้รับการศึกษาไม่เกินการ ศึกษาขั้นต้น ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุง ระบบการศึกษาให้บุคคลโดยทั่วไป ได้รับการศึกษาทั่วถึงกัน ด้วยการ ศึกษาที่สูงนี้เองทําให้พวกกระฎุมพี เข้ามามีอํานาจทางการเมืองมากขึ้น Packaging design RMUTL


Industrial Revolution

Assignment

• ให้นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ในยุค ปฏิวัติอุตสาหกรรม (คศ. 1800 - 1900)

• กําหนดให้นักศึกษาค้นคว้ามาคนละ 1 ผลิตภัณฑ์ แสดงภาพประกอบ •

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

พร้อมบทความอธิบายความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

Keyword : Television History, Sewing Machine, Typewriter, Gramophone player, Bicycle, etc.


Industrial Revolution วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009

ID Revolution  
ID Revolution  

History of Industrial Design Packaging Design Program RMUTL

Advertisement