Page 1

ประวัติ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม History of Industrial Design

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history ID > product design

การผลิตอุตสาหกรรมในระยะแรกๆ นั้น โรงงานอุตสาหกรรมคํานึงแต่เพียงที่จะปรับปรุงใน ด้านประโยชน์ใช้สอย และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เท่านั้น เพื่อเป็นการแข่งขันกันทางด้านความ สามารถในการทํางานของเครื่องจักรกลอย่างมี ประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่ความ ต้องการของผู้ซื้อยังไม่มีมากพอ การแข่งขันในด้าน ตลาดยังไม่กว้างขวาง

old-tv.jpg

Packaging Design 1 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009

A. Yaowanart Narintornsorasak


history ID > product design ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงเครื่องจักรกล ให้มีประสิทธิภาพและ มีความเสมอภาคกันใน การผลิต โรงงานอุตสาหกรรมจึงเริ่มหันมา ปรับปรุงแข่งขันกันในเรื่องรูปแบบ และผู้ซื้อมี โอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ด้วยการ ตัดสินใจตามความปรารถนาของตน จึงเป็น สาเหตุทําให้การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาห กรรมมีความสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นขึ้น

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history ID > product design

ในตอนแรกดูเหมือนปัญหาจะอยู่ ที่ผู้ผลิต เป็นฝ่ายกระทําการออกแบบ เสียเอง โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะทําอย่างไรกับสินค้าของตน ทั้งๆ ที่ ไม่มีประสบการณ์ในงานออกแบบเป็นผู้ ตัดสินใจในเรื่องรสนิยมเอง เป็นเหตุให้ มาตรฐานของความงามและหน้าที่ ใช้สอยด้อยลงไปอย่างมาก

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history ID > product design ในปี ค.ศ. 1919 สํานักการศึกษาบาวเฮาส์ (Bauhaus) ประเทศเยอรมนี ได้นําวิชาออกแบบ ทางอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการศึกษา เป็น แนวทางของเทคโนโลยีทางหนึ่ง สํานักบาวเฮาส์ ได้จัดแนวทางให้นักออกแบบผ่านการฝึกงาน การทํางานร่วมกับวิศวกรเพื่อทั้งสองจะได้ผสม ผสานกัน วิชาชีพของนักออกแบบทาง อุตสาหกรรมก็ได้มีรากฐานมาแต่บัดนั้น และมี การเปิดสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในประเทศอุตสาหกรรมกันอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1940 ได้มีการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับวิชาการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นเป็นครั้งแรก

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history ID > product design ในปลายปีศตวรรษที่ 19 นายวิลเลียม มอริส ชาวอังกฤษ เจ้าของบริษัท “มอริสแอนด์ โก” ได้เขียนบทความและบรรยายเผยแพร่กัน อย่างกว้างขวาง ในเรื่องความต้องการแนวทาง ของงานออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอย และถึง พร้อมในด้านการออกแบบ ทําให้วงการ อุตสาหกรรมมีความต้องการนักออกแบบมาก ขึ้น

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history ID > product design สําหรับประเทศไทย วิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เปิดสอนใน ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันเปิดสอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพิ่มอีกหลายแห่งและในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการ ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2520 ได้ กําหนดให้มีการสอนวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


ประวัติการศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai การออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยนั้น ยัง ค้นหาหลักฐานที่แน่นอนไม่ได้เกิดก่อน สมัย รัชกาลที่ 5 เพราะการเรียนการสอนวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ เท่าที่ทราบกันเริ่มมาจาก ช่างสิบหมู่ โดยรวบรวมบรรดาช่างฝีมือใน แขนงต่างๆ มารวมกัน ดําเนินการทํา ผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ให้กิจการได้ เจริญขึ้นเป็นลําดับจนถึงขั้นสามารถตั้งขึ้นเป็น โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ ซึ่งภายหลังได้ ตั้งเป็นโรงเรียนเพาะช่างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในรูป ของงานหัตถกรรม และงานหัตถศิลป์

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai > ช่างสิบหมู่ ๑. ช่างเขียน ๒. ช่างปั้น ๓. ช่างแกะ ๔. ช่างสลัก ๕. ช่างหล่อ ๖. ช่างกลึง ๗. ช่างหุ่น ๘. ช่างรัก ๙. ช่างบุ ๑๐. ช่างปูน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 คน ไทยเริ่มมีความต้องการผลิตภัณฑ์ ทางด้านอุตสาหกรรมเพราะในระยะ นั้นไทยขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนของใช้ที่จําเป็นต่างๆ อย่าง มาก และเป็นระยะเวลาที่คนไทยเริ่ม คุ้นเคยกับการผลิตในลักษณะ อุตสาหกรรม โดยกองทัพญี่ปุ่นได้จัด ตั้งโรงงานผลิตของใช้ให้กับกองทัพ ในระหว่างสงคราม ซึ่งมีการว่าจ้าง งานคนไทยเข้าร่วมกิจการด้วย

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai

พ.ศ. 2501 โรงเรียนเพาะช่าง ได้เปิด หลักสูตรแผนกศิลปะประยุกต์ขึ้น นับ เป็นการเริ่มวางรากฐานวิชาการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ให้พัฒนาขึ้นจากงาน หัตถกรรม

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai พ.ศ. 2507 เปิดสอนวิชาออกแบบศิลปะ ประยุกต์ขึ้น ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ยังไม่เป็นการ ออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรง กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตั้งศูนย์ออกแบบขึ้น เป็นหน่วยงานส่ง เสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai

พ.ศ. 2508 ได้มีการเปิดสอนวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่วิทยาลัยส่ง เสริมอาชีพก่อสร้างวัดเทพนารีปัจจุบัน เป็นภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้า คุณทหาร

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai

พ.ศ. 2516 วิทยาลัยเพาะช่าง ได้ยก ระดับแผนกวิชาพาณิชยศิลป์ ขึ้นเป็น คณะออกแบบ ในระดับประโยควิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีแผนกวิชา ดังต่อไปนี้ แผนกวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ แผนกวิชาออกแบบตกแต่ง แผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai

พ.ศ. 2518 คณะศิลปกรรม วิทยาเขต เพาะช่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา (ปัจจุบันสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล) เปิดหลักสูตร ศิลปกรรมบัณฑิต (ศิลปกรรมศึกษา ออกแบบ ศิลปะประยุกต์) ซึ่งมีวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นลักษณะวิชาหนึ่งในภาค วิชาออกแบบศิลปะประยุกต์

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai พ.ศ. 2519 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดภาค วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai

สําหรับในส่วนภูมิภาคนั้น มีสถาบันที่เปิด สอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) เปิด สอนแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


history > instructional ID in thai

วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียง เหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา (ปัจจุบัน คือ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล) เปิดสอน แผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


carl-liu2.jpg

วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Product Design > instructional ID

วิชาการออกแบบ คือ การจัดกระบวนการกิจกรรมชนิดต่างๆ ที่ จะให้แต่ละบุคคลแสดงความสามารถของตนเอง ตามเป้าหมาย ที่กําหนดไว้ การเรียนการสอนวิชาออกแบบ มีลักษณะแตกต่าง จากวิชาการอื่นๆ กล่าวคือ วิชาการอื่นเรียนกันเฉพาะในตํารา หรือเรียนรู้ตามที่ปรากฏในตําราและแก้ปัญหาตามหลักการที่ ตําราระบุไว้ แต่ใน การเรียนการสอนวิชาออกแบบนั้น มี ลักษณะเพื่อเสริมให้แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การ ตัดสินใจ การแก้ปัญหา โดยใช้ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นประการสําคัญกับให้สามารถพัฒนาความคิดของตนเองได้

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Product Design > instructional ID วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิชาที่มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ (Analyzing) การสร้างสรรค์ (Creeating) การปรับปรุง (Developing) ผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) โดยให้มีรูปแบบที่ถูก ต้องแน่นอนก่อนที่จะลงทุนจํานวนมาก เพื่อ จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิต และสามารถผลิตได้ในราคาพอสมควร

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Product Designer วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Product Designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ บุคคลที่ได้รับการฝึกหัด ให้มีความ สามารถโดยประสบการณ์ทางเทคนิค และโดยความรู้สึก ในการรู้จักเลือก วัสดุ สี รูปร่าง โครงสร้างกลไก ตลอด จนการตกแต่งผิวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิต เป็นจํานวนมากตามกรรมวิธีทาง อุตสาหกรรม ทั้งนี้นักออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาจต้องทํางานที่ เกี่ยวข้องตามหัวข้อทั้งหมด หรือทํา เฉพาะบางส่วนดังที่กล่าวมาแล้วก็ได้

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Product Designer งานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ การปรับปรุง ออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับโรงงานซึ่งจะให้ ประโยชน์ใช้สอยที่ดีกว่า รูปร่างดีกว่า ตามความพอใจ ของผู้ใช้ จุดมุ่งหมายอันแท้จริงของการผลิตสินค้า ก็คือ ทําอย่างไรจึงจะจําหน่ายได้มาและมีกําไร เพื่อให้ได้ผล ตามจุดมุ่งหมาย นักออกแบบนอกจากจะต้องมีความ สามารถในการสร้างสรรค์ มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและ กรรมวิธีการผลิต รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ควรเป็นอย่าง ดีแล้ว นักออกแบบยังจะต้องมีประสบการณ์และมีความ ชํานาญในเรื่องต่างๆ อีกมาก เช่น ควรเป็นจิตรกร วิศวกร ช่างเครื่องกล ช่างทําหุ่นจําลอง นักการขาย พ่อค้าที่มีความรู้ในเรื่องกราฟิกชนิดของวัสดุ ตลอดจน เป็นนักค้นคว้าวิจัยและนักสถิติที่ดีอีกด้วย

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Product Designer หน้าที่หลักของนักออกแบบ คือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มี ประโยชน์ใช้สอยได้ดีที่สุด ความสวยงามเป็นสิ่งจําเป็น อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่สิ่งแรก เมื่อ ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ ใช้สอยได้ดีที่สุดแล้ว จึงเพิ่ม ความสวยงามด้วยการจัดองค์ ประกอบต่างๆ เช่น รูปร่าง สี การตกแต่งผิว อันเป็นขั้น สุดท้าย

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Product Designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ช่วยสังคมในการ ยกระดับสภาพความเป็นอยู่และ รสนิยมในเรื่องรูปร่าง สี ให้ดี ขึ้น นักออกแบบช่วยให้ ประชาชนได้ใช้สินค้าที่ดีกว่า งานของนักออกแบบสนองตอบ ให้กับคนเป็นจํานวนนับล้านๆ คน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Product Designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม จะต้องเป็นนักสร้าง สมดุลระหว่างการสร้างสรรค์กับ ประโยชน์ใช้สอย ความคิดริเริ่ม จะต้องนํามาร่วมกับความรู้ทาง เทคโนโลยี เพื่อทําให้การผลิตใน ระบบอุตสาหกรรมเป็นไปได้โดย สะดวก นักออกแบบจะต้องมี ความรู้และคุ้นเคยกับระบบการ ผลิตทุกชนิดเพื่อสามารถที่จะ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ ภายใน ขอบเขตความสามารถของ เครื่องจักร และของผู้ผลิต

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Assignment ให้นักศึกษา Search ข้อมูลแล้ว ส่งภาพ ต่อไปนี้ ภาพ “นักออกแบบผลิตภัณฑ์” (Product Designer) พร้อมภาพ “ผลงาน” ของนักออกแบบผู้นั้น ส่งมาที่ aj.nart@gmail.com ภายในเวลา 20.00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009


Assignment > Sample

Rob

inW

Designer : Phillippe Starck วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009

ood

Cha ir

Profile for Yaowanart Narinsorasak

Product design in Thailand  

History of Industrial Design Packaging Design Program RMUTL

Product design in Thailand  

History of Industrial Design Packaging Design Program RMUTL

Advertisement