Page 1

Fördjupad information från Kommunikationsgruppen Kommunikationsgruppens rapporter 2003 Rapport A. 1/1 – 30/6 2003 En ny planeringsperiod startar och är beslutad från år 2004 och som sträcker sej fram till år 2015. De totala medlen är 149 miljarder Av dessa medel får Västra Regionen disponera 3,3 miljarder. Lejonparten av de öviga medlen går till det nationella vägnätet. Inom Lidköpingsområdet har vi inga vägar som får del av de nationella medlen, från sett någon liten bit av E 20 som tangerar Saleby. För första gången gör Västra Götalandsregionen en investeringsbudget och förslag fördelning av de 3,3 miljarderna som skall täcka de investeringar som ej avser det nationella vägnätet. De projekt som omnämnts för vår del är i första hand väg 44 sträckan Källby-Skaravägen samt sträckan Lidköping-Grästorp och sträckan Lidköping -Skara. De projekt som ligger närmast är ny trafikplats E 20 vid Jungskola och en ny trafikplats vid Källby. Dessa finansieras till stor del av trafiksäkerhetspengar och inte av regionens anslagna medel. I investeringsplanen anges sträckan Källby Skaravägen (7 km). Denna investering ligger närmast i tiden bekostas av regionens medel. Väg 2602 nämns inte i vägplanen. För att komma med i vägplaner fordras att vi ligger längre fram i planarbetet i den nu pågående vägtrafikutredningen. Den har startat och beräknas vara klar i höst. Ambitionen för väg 2602 av kända skäl. (Se rapport B. Finns nu med i planen.) Vad som är viktigt: 1. Kontroll att konsultarbetet med vägtrafikutredningen fungerar och blir klar senast i höst 2. Vägplanen från regionen kommer snart ut på remiss till kommunen. Svar 28 april Förbered regionen på att vi vill ha med 2602 i vägplanerna på grund av våra tidigare argument bl. tillgänglighet, nyetablering och flygplats. Samhällsnyttan med färre olyckor är också viktigt argument 3. Men ett annat skäl , som är lättare få accepterat, att delbygga. I första hand få rätt sträckning av en framtida 2602 i Jungskola. Det finns också i tidigare vägplaner med en sträckning Lidköping-Hovby. En av orsakerna till att denna vägsnutt var med i vägplanen var bl.a. anspänningstiden för brandkåren. Det är lika aktuellt idag. Nuläget 030630 är: 1: Vägtrafikutredningen skall vara i klar i år BEVAKA! 2. Regionalpolitikerna har äntligen insett vikten av 2602 kommer med i den regionala planen. Nästa fråga är finansiering och byggstart 3. Vi har hela tiden förordat delbyggnation för att komma igång lättare med finansiering och komma åt ev. andra pengar som trafiksäkerhetspengar Rapport B 1/7-31/08-03 Under sommaren har följande skett:


* Enligt utdrag ur remissen från regionen till Vägverket Ett nytt projekt, del av väg 2602 (Lidköping-Jung) har lagts till 100 procentnivån. Lidköpings kommun har uttryckt ett intresse att finansiera delar av utbyggnaden. Objektanalys saknas men genomförd förstudie visar på god lönsamhet. Det arbete som vi lagt ned på att bearbeta kommun, regionen och vägverk har gett resultat. Vi planerar nu vidare hur vi skall agera. Ett möte med regionen är planerat i höst Övriga vägar : NLK stöder de krav som Järpås Samhällsförening har på väg 187. Gruppen har också deltagit i samrådsmöten beträffande väg 44 och E 20. Rapport C 1/9 2003 - 1/6 2004 Väg 2602 Vi har under perioden ägnat den största kraften åt att följa planeringsarbetet med väg 2602. Den går i nästa steg över i arbetsplanen. Vad som skett är att remissbeslut är taget från kommunledningen som gäller det östra förslaget med anslutning väg 184 (Skaravägen). I gruppen har vi inte avfärdat förslaget till denna sträckning men ser man till den utredning som är gjord av vägverkets konsulter och deras syn på samhällsnyttan, så har vi tagit fram ett trafikunderlag för det västra alternativet. Beslut skall också tas i höst beträffande finansieringen. För övrigt ber vi få hänvisa till bifogade brev till vägverket. Ny avfart vid Jungskola Vi försöker också påverka samhällsföreningen i Kvänum och näringslivet som är beroende av denna avfart att agera mot vägverk och beslutande myndigheter. IT. Bredband Vi har informerat oss om bredbandsnätets dragning och möjligheter till olika lokala anslutningar. Kinnekullebanan Vi har informerat oss om den framtida utvecklingen. Där vi tror, utan att vi engagerat oss för hårt, att skall banan överleva på längre sikt så är en anslutning trestad via Kinnekullebanan det enda hållbara. Men ser vi de utvecklingsplaner som finns beträffande hamnen så kanske det kan våras för frakten i samtrafik med sjö och landfart? Flyget Vi följer med intresse flyget och kommer att utöka gruppen med Platschefen på Hovby Flygplats Jan Olof Larsson. Rapport D 1/6 2004-31/12 2004 Väg 2602 Tillbaka till år 1987 då det gjordes en återstart av planering av ny väg till Jungskola, väg 2602 tidigare väg (602), har nedanstående skett: 1987 Drevs frågan om en ny väg till Jungskola. Frågan minskade i betydelse då det var tal om en ny vägsträckning av E 20 mellan Skara & Lidköping 1997-2000 Då E 20 fick en annan sträckning, i princip den nuvarande, togs fråga upp på nytt. Information och möten med olika intressenter i syfte att göra en återstart av en ny väg till E 20. 2000-2002 Ovanstående resulterade i en förstudie. 2002-2004 Denna förstudie resulterade i sin tur i en vägutredning. Denna utredning


är nu klar med två alternativa sträckningar från Saleby till Lidköping. Vägverkets kommentar är att Länsstyrelsen stödjer Vägverkets rekommendation att Alternativ Väst- Flöje - Väst bör väljas under förutsättning att ny väg förbifart Lidköping är utbyggd, men de håller öppet även för det östra alternativet om det inte går att samordna att ansluta ny väg 2602 till riksväg 44. Nästa steg är att få till stånd en finansiering. Därefter skall det till en arbetsplan och bygghandling. Finansieringsfrågan ligger f.n. på kommunledningen. Ambitionen är enligt överenskommelse med kommunledning och näringslivet att vi skall se en ny väg år 2010. Fortsatt arbete arbetsplan bygghandling. Men finansieringen är den viktigaste frågan. Här gäller det att inte tappa tempo! Ny avfart vid Jungskola Vi har också pågående aktiviteter och planerade med möten samhällsföreningen i Kvänum och det näringsliv som är beroende av denna avfart att agera mot vägverk och beslutande myndigheter. Detta är en viktig fråga för arbetsplanen ny väg 2602. Väg 44 En ny sträckning från ny avfart vid Källby till väg 184, Skaravägen. Detta projekt ligger med i vägplanen före år 2010. Den finansieras huvudsakligen genom statsmedel, men Götene kommun finns med när det gäller avfart i Källby. Väg 2602 är beroende av detta projekt oavsett om det blir ett öst eller väst alternativ för en ny väg 2602. E 20 Kravet på utbyggnad av E 20 till motorväg ökar Västsvenska Handelskammaren med näringslivet ställer krav på 130 km. Det skulle då ta 55 minuter från Skara till Göteborg. Det pågår samtal om andra finansieringar. Klimatet för detta har förbättrats inte minst vid uppvaknandet när problemen kring SAAB uppstod. Kinnekullebanan Ambitionen från de nu beslutande i Västra Götaland och kommunerna utmed Kinnekullebanan är att det skall satsas på densamma. I målbilden ingår att två linjer skall trafikera banan varav ett snabbt samt ett långsamt. Såväl Trestad som Örebro skall sammanlänkas genom ett triangelspår i Håkantorp. Restid Lidköping Örebro 2 timmar och Lidköping -Göteborg 1 timma och 20 minuter. Ett villkor är att alla utmed banan ställer upp och att frågan drivs lokalt. Arbetet kommer drivas etappvis och kommer säkerligen att granska i varje etapp innan man går vidare. Det positiva är att resandeströmmen har ökat det har beviljats medel till 2 nya Ikanotåg varav ett som skall drivas med biogas till vilket man fått miljöbidrag. Det negativa är givetvis att det fordras medel där Rikstrafiken fordrar att kommunerna och regionen satsar mer pengar. Rikstrafiken satsar idag 8,5 mkr till Kinnekullebanan. Det är mycket pengar men trafikchefen på Västtrafik säjer att Kinnekullebanans framtid ärinte hotad, även om bidraget från rikstrafiken blir lägre. En viktig fråga är givetvis om Trestadsområdet kan inlemmas i arbetet och diskussionerna har startat. Flyget West Air Sweden fortsätter sin expansion inom CARGO segmentet och har för tillfället 7st HS748 och 12 st ATP flygplan i tjänst. Expansionen sker framförallt i Europa med en stor potential. Avtal med Posten är klart och vi kommer att operera i minst två år till för dom. Det tunga underhållet och ombyggnad av maskinerna


kommer framöver att ske i Lidköping men beroende på omvärlden så kan förändringar ske i framtiden. Mycket beror på Svenska postens behov av flygfrakt. WAS ser mycket ljust ut på framtiden och hoppas kunna finnas kvar i anläggningen på Hovby även efter 2007. Det pågår en utredning om att starta upp en flygteknisk utbilddning på Hovby. Initiativet är gymnasieskolan i Lidköping som ser på möjligheten att kunna ge utbildningen. Behovet av denna typ av kompetens finns i regionen. Lokal anknytning till flygföretagen stärker tanken ytterliggare. Utredningen skall presenteras för kommunen den 27/01-05. Hamnen Hamnen har haft en stor betydelse för att Svenska lantmännen beslutade att Lidköping skall vara en av totalt tre Logistikcentra i landet (de övriga Västerås och Åhus) Totalt kommer c.a 1 milj. ton/år att distribueras via Lidköping Men av lika stor betydelse är att det finns ett vägnät klara den tunga trafik ut till slutförbrukare. Med 380 anställda så är också persontransporter en viktig fråga och då inte minst Kinnekullebanans utveckling. Frågor som skall prioriteras och bevakas under 2005 · · · ·

Väg 2602 arbetsplan och finansiering Väg 44 byggstart och den framtida anslutningen ny väg 2602 från Jungskola E 20 med nya avfarter Jungskola och Götene Trestads intresse för Kinnekullebanan

Rapport E 1/1 2005-30/6 2005 Väg 2602 Vägutredningen är klar och vägverket har tagit beslut om sträckning alternativ väst ( förbi flygplatsen). Beträffande finansieringen så har kommunledningen redovisat de svårigheter som finns från myndigheternas sida, gällande förskotts eller totalfinansiering enligt den överenskommelsen som finns mellan tillväxtrådet och kommunen. Men oavsett detta gäller det att inte tappa tempo i planeringsarbetet. Vägplanerna skall på nytt revideras och alternativa finansieringar är högaktuella. Det är också ett riksdagsval nästa år. Vi vet också att det finns två projekt inom närmsta åren. Ny avfart vid Jungskola. En ny sträckning väg 44 och en ny rondell på Skaravägen. Dessa projekt kommer att vara viktiga delar av en ny 2602. Nästa steg är därför Arbetsplanen som innehåller förhandlingarna med markägare och mer detaljerade frågor om sträckning och miljöfrågor. Arbetsplanen kan också innehålla planering av delsträckor. Arbetsplanen är ett underlag för Bygghandlingen men dessa behöver också kompletteras med vissa fältarbeten som grundundersökningar och flyttning eller rivning av vissa fastigheter. Gruppen har tidigare påpekat att det är viktig att det finns en arbetsplan klar 20072008. Detta för att uppnå samordningsvinster med de båda projekten, avfart Jungskola och ny rondell väg 44. Vägverket har antytt detta i sitt beslut av sträckning ny 2602. "Om alternativ väst väljs så kan vissa samordningsvinster uppnås. Ny avfart vid Jungskola Vi bevakar frågan och kontakt med näringslivet i Vara. Detta är en viktig fråga för arbetsplanen ny väg 2602. Efter kontakt med vägverket så planeras en förstudie som inbegriper avfarten i Jungskola. Väg 44


Ny sträckning från ny avfart vid Källby till väg 184, Skaravägen. Detta projekt ligger med i vägplanen före år 2010. Den finansieras huvudsakligen genom statsmedel, men Götene kommun finns med när det gäller avfart i Källby. Förutom detta projekt så finns inga planerade projekt för väg 44, inom vår område, före år 2015. Det har diskuterats huruvida den utlovade satsningen på väg 45 Trollhättan Göteborg kommer att påverka vårt resande till Göteborg. Om den utlovade satsningen kommer till stånd så kommer detta givetvis innebära att en trafik till och från Göteborg kommer att gå via Trollhättan, men det förutsätter att väg 44 Lidköping - Grästorp, får en bättre standard och där finns inga planer före är 2015. Men dessa projekt kommer inte att påverka vårt ställningstagande när det gäller en "ny framfartsväg" till E 20. De utredningar och den argumentflora som finns talar sitt tydliga språk. Dessutom har det kommit så långt i planarbetet med 2602 så det vore ödesdigert om vi skulle svikta i uppfattning. E 20 Kravet ökar på utbyggnad av E 20 till motorväg drivs av Västsvenska Handelskammaren och näringslivet som ställer krav på 130 km. Det skulle då ta 55 minuter från Skara till Göteborg. Det pågår samtal om andra finansieringar. Klimatet för detta har förbättrats inte minst vid uppvaknandet när problemen kring SAAB uppstod. Men det är också en fråga om medel och dessa har till stor del omdisponeras till "Trollehätteprojektet". Det finns också krafter inom vägverket som förordar en E 20 med en 2+1 väg (wirevåg( mellan Vårgårda och norr Skara. En förstudie är planerad. Kinnekullebanan Ambitionen från de beslutande i Västra Götaland och kommunerna utmed Kinnekullebanan är att det skall satsas på densamma. I målet ingår två linjer en snabb och en långsam linje. Såväl Trestad som Örebro skall sammanlänkas genom ett triangelspår i Håkantorp. Lidköping- Örebro 2 timmar samt Lidköping - Göteborg1 timma och 20 minuter. Vi kan konstatera måluppfyllnaden hittills går planenligt. Ett nytt tågsätt med direktlinje har redan startat och under nästa år skall två Ikanotåg trafikera snabblinjen. Flyget Följande har skett under våren sommaren för West Air Sweden: - Flygmekanikerskola skall startas i kommunens försorg. F7 och West Air Skall hjälpa och stödja vid starten. Praktikplatser kommer att kunna erbjudas på HOVBY. - JULA Postorder har parkerat sitt BEECH 200 flygplan i Hangaren på Hovby. - West Air Sweden har leasat ytterliggare ett ATP och antalet är nu uppe i 13 st. Den sistnämnda är för konvertering/ombyggnad i LDK Lastversion. - Vi opererar 7 st HS748. - West Air Sweden har ytterliggare köpt två ATR72 flygplan som är en tredje flygplans typ i verksamheten. West Air Sweden förfogar idagsläget över 22 st flygplan. - Expansionen fortsätter i Europa och vi får mer och mer att göra på Hovby samt inom hela organisationen. Vi har erhållit ett kontrakt i Spanien för spanska posten vilket gör att vi opererar mellan Luleå i norr till Madrid i söder! Teknisk ledning och styrning sker ifrån Hovby! - Under 2006 kommer en omförhandling av gällande postkontrakt att genomföras, vi befarar dock att några av kontrakten kommer att försvinna. - Vi har fått förfrågan av BAE att genomföra större ombyggnationer på 5st BAe ATP flygplan på Hovby. Detta innebär om förhandlingarna går i lås vi skall utföra ca 15000


- 20000 arbetstimmar för tredjepart d v s BAE. Affären kommer att sträcka sig ca ett år från nu och framåt och kommer att innebära en ökning av omsättningen för tekniken med ca 8 milj i arbetstimmar och mycket mycket mera i försäljning av reservdelar. Projektanställningar planeras för 4-6 st personer samt 6-10 st som hyrs in från England. - West Air sweden hoppas kunna få hjälp av kommunen att kunna etablera en mindre underhålls firma som skall kunna ta hand om småflygplanen som finns på Hovby. Detta kräver dock lite aktivt handlande från både flygplatschefen och kommunledningen. Konceptet är helgjutet och de låga kostnader som Hovby flygplats kan erbjuda finns ingen annan stans att få. Inom detta område finns det en nisch som skulle tas om hand och utvecklas av kommunen. West Air Sweden har idag inte möjlighet och förutsättningar att utföra underhåll på mindre flygplan men det finns redan tre stycken på Hovby, som har behov av detta d v s Benders, Dafgårds och Julas maskin. Hamnen Hamnen har haft och har en stor betydelse för Lidköping. För närvarande görs stora investeringar genom ett utökat hamnområde med utbyggnader vid värmeverket. Nya magasinsutrymmen och en inhägnad som svarar mot dagens och framtidens krav. Det gör Lidköping till den största Vänerhamnen. Detta förpliktigar och att det skapas möjligheter till samtrafik med markbunden trafik. På sikt räknas med att flytta hamnverksamheten från västra till östra sidan. Frågor som skall prioriteras och bevakas under 2005 · · · ·

Väg 2602 arbetsplan och finansiering Väg 44 byggstart och den framtida anslutningen ny väg 2602 från Jungskola E 20 med nya avfarter Jungskola och Götene Trestads intresse för Kinnekullebanan

Rapport F 1/7 2005-31/1 2006. Denna rapport innehåller: * Kommunens infrastrukturplan * Kommunens svar på aktiviteter * Kommunikationsgruppens förslag om delmål 2006 Kommunens infrastrukturplan Järnvägar- Kinnekullbanan * Huvudpunkter * Direkttåg Göteborg * Elektrifiering * Spårupprustning * Integrerat tågsystem * Några turer till Stockholm * Några turer till Köpenhamn Riksvägar- E 20 Kommunen stödjer tillfullo det arbete för att lyfta fram E 20 i investeringsplanen Riksväg 44 Sträcka 1 Källby väg 184 (Skaravägen ) skall vara klara 2010 Sträcka 2 Väg 184. Från väg 184 över Lidan till anslutning Björksäter senast 2015 Sträckan väg 44 mot Grästorp måste åtgärdas senast 2010 genom åtgärder inom


anslagen för trafiksäkerhet Sträckan väg 44 Götene mot Trollhättan kommer genom Trollhättepaketet att få en ännu större betydelse som stråkväg som binder samman regionala arbetsmarknader. Kommunikationsgruppens kommentar till väg 44: Det har antytts att näringslivet inte skulle vara lika engagerade av att få till stånd en förbättring av väg 44 som en förbättring av väg 2602, detta är felaktigt. Vi har alltid haft väg 44 sträckan Källby-Lidköping överst på prioriteringslistan. Väg 44 sträckan Götene-Lidköping är den väg näst E 20 som har det största trafikflödet i Skaraborgs Län på 1809 Kton/år. Jämför med Skövde –Skara 1270 Kton /år och Lidköping – Skara 490 Kton/år. Väg 44 kommer att få en ökad betydelse när såväl väg 44 från Grästorp och norrut med anslutning Norge samt när väg 45 genom ”Trollhättepaketet” blir klara. Etapp 1 Källby - väg 184 kommer att får ett ökat trafikflöde som fortfarande leds in mot centrum via nuvarande Skararondellen och Ågårdsrondellen. Ett ökat trafikflöde som ökar olycksrisker och miljöpåverkan. Dessutom finns riskerna med transport av farligt gods. Detta sker i ett tätbefolkat bostadsområde. Den ”gröna vägen” till och från Lidköping med närheten till Kinnekulle När man kommer ifrån Källby så ser man på höger hand Vänern samt en golfbana på vänster hand. Man har också passerat badstränderna vid Truve och Filsbäck och en motorstadion (en soptipp som i framtiden flyttas?) Skogen är urglesad så man upplever närheten till Vänern. Man kommer in på ringleden (gröna leden) där finns ett skogsparti för aktiviteter en ridhusanläggning som har utvecklats. Vi kommer till en småhusbebyggelse. När älven passerats kommer till Ågårdens idrottsområde och ”Arena Lidköping”, en anläggning för sport och evenemang. Fortsätter man den ”gröna ringleden” kommer man till Råda med skidbacke, motionsspår för såväl vintersom sommaraktiviteter. Kör man vidare på leden finns simstadion, marinan, sommarsportbanorna bakom Röststrand samt ett stort innanhav Dessa argument borde vara gångbara i de stråkresonemang som förs och för att vi skall få del av de regionala medlen. Att leda in mot centrum det nästa högsta flödet på någon väg i Skaraborg 1809 Kton/år kan inte vara rätt. Detta måste politiker från andra orter också ha en förståelse för. Regional väg 2602 Lidköping – Jung Vägutredningen är klar och vägverket har tagit beslut om sträckningen alternativ väst (förbi flygplatsen). Kommunen har inte överklagat så det är detta västra alternativ som gäller. Det är också detta alternativ som parterna varit eniga om, Citat från kommunens brev till kommunförbundet 2005-10-04: Kommentar: Lidköpings Kommun har under flera år arbetat för att få till stånd en bättre vägförbindelse till E 20 genom en ombyggnad av väg 2602. Kommunen har därför medfinansierat såväl förstudie som vägutredning. I dessa visas tydligt att det finns betydande samhällsekonomiska vinster att bygga om denna väg.. Nettovärdeskvoten för en normal landsväg 9 m. är 0.90 och investeringskostnaden är beräknad till c:a 142 mkr. I nu gällande infrastrukturplan är en första etapp om 19 mkr upptaget 20132015. Kommunens och näringslivets vilja är att ombyggnaden av denna väg inryms för genomförande senast år 2010. Kommunen är beredd diskutera viss medfinansiering av denna väg.


Nästa steg är arbetsplanen. Denna innehåller bl.a förhandlingar med markägare och mer detaljerade frågor om sträckning och miljöfrågor. Arbetsplanen kan också innehålla planering av delsträckor. Arbetsplanen är ett underlag för bygghandlingen. Denna behöver också kompletteras med vissa fältarbeten som grundundersökningar och flyttning eller rivning av vissa fastigheter. Men arbetsplaner eller byggplaner genomförs ej förrän finansiering är klar. Kommunikationsgruppen har tidigare påpekat att det är viktigt att det finns en arbetsplan klar 2007-2008. Detta för att samordningsvinster erhålls med de båda projekten, avfart vid Jungskola och ny rondell väg 44 – Hovby. Vägverket har antytt detta i sitt beslut avseende ny sträckning av väg 2602, ”Om alternativ väst väljs så kan vissa samordningsvinster uppnås”. När det gäller väg 2602 kan vi inte räkna med någon större draghjälp från andra kommuner, frånsett Vara. 2602 är inte och kommer inte att bli någon stråkväg utan är en in- och utfart till Lidköping. Näringslivet har vid ett flertal tillfällen påtalat vilkenbetydelse denna väg har för Lidköpings tillväxt vid nya etableringar, turistnäringen, handel, akutsjukvården m.m. Detta är i hög grad strategiska frågor som inte bara tar hänsyn till tillväxt utan också till miljö och trafiksäkerhet. Vilka alternativ har vi? Vi har varit eniga om att tillgänglighet är viktigt för tillväxt. Det gäller att vi inte tappar tempo. Följande två alternativ finns: 1. Omgående jobba vidare med finansieringsfrågan. Delsträckor eller hela sträckan. 2. Vi nöjer oss med att vi fått med väg 2602 till 19 mkr i vägplanen och kanske få till stånd en väg vi bästa fall år 2025. Men är förmodligen ganska ensamma även då. Har vi råd att vänta? Näringslivets representanter har i ett brev 2005 till kommunstyrelsen begärt att få del av En konkret handlingsplan över vilka åtgärder som kommer att vidtagas under den närmaste tiden i syfte att påskynda arbetet med och uppfylla vår överenskommelse av 2003.09.19. Näringslivet kommer som tidigare att göra allt för att hjälpa till och stödja arbetet med att få denna vägförbindelse klar. Kommunens svar på aktiviteter Vägsträckan etapp 1 Källby-Filsbäck- 184 , Skaravägen finns klar inom 5 år Kommentar: Denna sträcka finns med i vägplanen och de ambitioner som finns är att få en väg senast inom 5 år. Detta är i linje med vad vi tidigare talat om. Här finns det ju möjligheter till förskottering. Kriteriet är att förskottering sker 2-3 år före vägbygge. Agera för att trafiksäkerhetspengar används för förbättra väg 44 Lidköping-Grästorp, Kommentar: Viktigt är att planeringsarbetet för dessa åtgärder snabbt kommer till stånd. Förmodligen byggs inga nya sträckor utan befintliga vägavsnitt kommer att användas. Vi kan se vad som sker med E 20 på delsträckor mellan Alingsås Skara. I avvaktan på en motorväg förbättras befintlig väg och en 2+1 väg byggs. Förstudien är redan i gång och man beräknar ha genomfört projektet under nästa år. En ny rondell skall byggas vid Haralds i Jung. Begära hos vägverket att förstudie omgående kommer till stånd av etapp 2 Väg 184 – Björksäter


Kommentar: Denna sträcka är en viktigt del en framtida sträckning "förbifart Lidköping" Denna sträcka är ju också en del av en ny 2602. Begära hos vägverket att arbetsplan för väg 2602 påbörjas omedelbart. Kommentar: Att få till stånd en arbetsplan utan att man klarat av hur finansiering skall ske är inte i linje med de regler som finns. Det borde finnas möjligheter att klara ut hur vissa delsträckor kan finansieras och på så sätt få till stånd etappbyggen. Två sådana sträckor är väg 184 till cirkulationsplats Hovby samt sträcka från ny rondell E 20 (vid Haralds) framtill Saleby. Näringslivskommittens delmål 2006 för bevakning Vägsträckan etapp 1 Källby-Filsbäck- 184, Skaravägen skall finnas klar inom 5 år Följ upp så omtag planering startas. Lokaliseringsplan finns Förbered förskottsbetalning Agera för att trafiksäkerhetspengar används för att förbättra väg 44 LidköpingGrästorp, Uppföljning finansiering med trafiksäkerhetsmedel Start av plan arbete med Förstudie Begära hos vägverket att förstudie omgående kommer till stånd av etapp 2 Väg 184 – Björksäter . Sträckning klar? Etapp 2 A (denna sträcka är enklast att utreda inga bl.a. geotekniska undersökningar i Lidans dalgångar behövs, start av väg 2602) Förstudie-Vägutredning Etapp 2 B Förstudie-Vägutredning Begära hos vägverket att arbetsplan för väg 2602 påbörjas omedelbart Utred finansieringsmöjligheter, kommunala medel- trafiksäkerhetsmedel -Vara kommun vid cirkulationsplats Jung- samfinansiering med regionala medel. Förbered arbetsplan delsträckor som kan finansieras = med sträcka 2 A c :a 2,7 km och anslutning 2602 i Jung c:a 2 km. Från denna punkt är 15 km ny väg till Lidköping anslutning ny väg 44 Start av arbetsplan. Agera strategiskt för alla kommunikationsmedel Rapport G 1/1 – 30/6 2006 Frågor som gruppen prioriterat perioden 1 jan 06 till 30 juni 06 * Kontakter med intressenterna, stråkväg Trollhättan- Götene * Följt utveckling, ny avfart Jungskola * Möten och utredningar flöden * Uppföljning enligt uppdrag av överenskommelsen, kommunen-näringslivet Vi kan konstatera att 8000 fordon, varav nästan 1000 tunga fordon passerar Lidköping varje dygn Fakta Sträcka

Väg

K/ton år

Flöden totalt

Varav tung trafik


1570 Väg 44 Väg 44 som passerar E 20 2835 8460 1400 Filsbäck, Ljunghed och isstadion passeras varje 44:an 1800 8000 850 dygn av 8000 fordon varav nästan 1000 tyngre fordon. 184:an 490 6400 490 Väg 44 är, efter E 20, den mest belastade vägsträckan i Skaraborg. 49:an 1270 11330 930 Den har utöver flödet ett stort inslag av tung trafik, 49:an 1207 8290 800 1800 miljoner ton på årsbasis. Se faktaruta. Vägsträckan har figurerat i vägplanerna sedan 70 talet och ännu finns inget beslut om arbetsplaner och byggstart. Delar man in väg 44 i etapper som berör kommunens tätort så är dessa etapper . Norr Götene GöteneSkara Vid Lidköping Lidköp. Skara SkaraAxvall AxvallSkövde

E 20

3700

8650

Etapp 1A Sträckan Källby till rondell väg 184 (Skaravägen) Det var planerat byggstart till 2010, men det är skjutet på till första hand 2012-2015. Etapp 2A Från rondell väg 184 till Hovby. Etapp 2 B Från Hovby via Lidan till Björksäter och anslutning väg 44 och den slutliga etappen mot Grästorp. Etapp 2 Vägverket anger att man skall avvakta och fortsatta studierna tills ny transportplan finns antagen för perioden 2007-2014. De fortsatta studierna bör bedrivas tillsammans med Lidköpings kommun för markanvändningsplanering. Väg 44 är en tvärförbindelse mellan E 20 och väg 45. En ny fyrfilig väg 45 planeras mellan Trollhättan – Göteborg, denna beräknas vara klar 2010.Tung trafik och turisttrafik till västkusten kommer att öka när väg 45 Trollhättan - Göteborg blir klar, byggperiod 2004-2012. Restiden med bil mellan Trollhättan-Göteborg anges till 4045 minuter. Etappindelning med utgångsläge från kommunens infrastrukturplan Etapp 1 A. Ambitionen var år 2005 att Vägsträckan skall vara klar inom 5 år, senast år 2010. Vägverket har aviserat försenad byggstart 2012-2013 vilket betyder att sträckan inte är klar förrän tidigast 2015. Ny planeringsperiod kommer att ske 2007 varför vi behöver förbereda kontakt med vägverket. Genom etapp 1 A kommer Filsbäck att avlastas. Etapp 2 A samt 1+2 väg Grästorp. I kommunens planer anges att en förstudie omgående startas för väg 184 – Björksäter. Med kännedom om vägverkets regler så görs inga förstudier eller vägutredningar innan en finansiering är klar. För att snabbt komma igång har näringslivet föreslagit två etapper. Förslag Etapp 2 A. Ta snarast kontakt med vägverket så planarbetet fortsätter. Kommunen äger en del mark och det borde underlätta för planering av framtida markanvändning. För att uppnå samordningsvinster så skall arbetet samordnas med väg från Källby till Skararondell. Här borde det finnas skäl till en förskottering. Vi kan sedan avlasta Ljunghed och Majåker för all tung trafik till 2602 och E 20. Genom att den tunga trafiken från bl.a från Lantmännen, hamnen samt den tunga


trafik från och till väg 44 norr leds direkt till väg 2602. Etapp 2 B. Fortfarande kommer all trafik som skall västerut på väg 44 passera den nuvarande Skararondellen, Ljunghed och Isstadion. Denna trafik kommer att öka och kanske ha dygnsgenomsnitt av 10 000 bilar varav 1000 tunga fordon. Det är därför viktigt att planarbetet snarast kommer igång. En finansiering är en förutsättning för detta. Det finns ett intresse från Trestads kommuner och näringsliv och även från de större bolagen som Volvo och SAAB. Väg 2602 anslutning E 20 Jungskola. Kommunen anger att en vägutredning (som ligger til grund för en arbetsplan och bygge) omgående skall startas. Finansieringen är dock ett villkor för vidare planarbete. 19 mkr finns anslagna. Får man inte igång en finansiering tillräckligt snabbt så kan man bygga Etapp 2 A (ny Skararondell – Hovby) som då blir den första sträckan på en ny 2602. När det gäller anslutning E 20 söderut vid Jungskola så finns det krav från i första hand näringslivet i Vara avseende motorväg eller 2+2 väg. Detta gör att den planerade rondellen vid Haralds inte byggs utan att det blir korsningsfri överfart. Vara kommun har planer på att förskottera denna . Här är viktigt att Lidköping är med i den processen då det kommer en ny sträckning av 2602. Frågan bör tas upp med vägverket. Kinnekullebanan Vi får med jämna mellanrum information från kommunen när det gäller utvecklingen. Det är positivt med ett ökat resande. När de stora investeringarna kommer är det dock viktigt att Trestads regionen finns med. X 2000 via Lidköping och Laxå! Resecenter Byggstart nästa år och invigning nästa år. Efterlängtat. Tillgänglighet Tillgänglighet är ett villkor och gagn för: * Ökad handel * Ökad turism * Nya etableringar * Nya arbetstillfällen * Högre skatteintäkter som ger bättre samhällsservice * Ett avlastat centrum av stora trafikflöden för bättre miljö och säkerhet * Pendling/Besök * Tillgänglighet ett villkor för ett närsjukhus med akutmottagning * Arbetskraftsområdet Götene-Lidköping-Vara Realitet Vi ligger mellan två ”centralorter” Skövde och Trollhättan. Dessa är försedda med bra kommunikationer och är givetvis prioriterade när det gäller infrastruktur. I planeringen har uttalats att vi skall styras mot Skövde därför har vägplaner och stråkvägar fått denna inriktning. Men ser man till realiteter så kan det bli så, att det år 2012 så finns det en fyrfilig väg 45 Trollhättan Göteborg med 40-45 minuters restid. Det finns en fyrfilig väg Jung - Göteborg. Kinnekullebanan får i framtiden ett triangelspår för anslutning till Vänerlänken . 30-35 minuter till Göteborg? Frågor att prioritera * Uppföljning uppgörelsen: kommunen-näringslivet * Infrastrukturplanen till kommunförbundet * Vägverket angående korsningsfri avfart. Brev * Förberedelse för ny planeringsperiod 2007 * Möte med vägverket (Efter valet) * Fortsatta kontakter med stråkintressenter Några reflexioner och Kommentar till Vägar till Världen – nov 2006 Kommunikationsgruppen


Inledningen: Punkterna 1-8 ifrågasätts inte 1 Ny älvförbindelse över Göta Älv. 2 Lundbyled/väg 155 till Göteborgs Hamn. 3 Fyrfältsväg E 20 Alingsås-Vara. 4 Fyrfältsväg E 20 Vara-Skara inkl förbifart Skara. 5 Fyrvältsväg Rv 40 Ulricehamn-Jönköping. 6 Hamnbanan utbyggnad av kapciteten. 7 Fyrvältsväg E 20 Skara-Laxå. 8 Ny väg koppling E 20 Rv 40 mot Landvetter flygplats. Rätt satsning på infrastruktur ger ökad tillväxt och välfärd. På så sätt betalas satsningarna. Dessa argument har vi använt sedan ett antal år mot vår egen kommun, Kommunen har också deltagit i kostnaderna när det gällt så väl förstudie som vägutredning gällande väg 2602. Denna väg är ett villkor för att vi ska få del av en framtida motorväg, E 20 söderut, genom Skaraborg. I ett nytt politiskt klimat som ger möjligheter till alternativa finansieringar gäller det att ligga framme med planarbetet. När det gäller väg 2602 så ligger detta väl till. Det saknas dock finansiering för att det skall kunna göras en arbetsplan och utfärda bygghandlingar. Lidköpings kommun har förklarat sej beredda att diskutera finansIeringsaltenativ Det gäller att investera där det växer bäst. Infrastruktur möjliggör möten mellan människor till allt det goda som uppstår när människor möts. De indikatorer som använts är säkerligen väl underbyggda och kan inte ifrågasättas. Vi kan konstatera att Götene–Lidköping-Vara är ett av de bättre arbetsmarknadsområdena i Sverige. Där utgör Väg 44 och Väg 2602, med en anslutning till E 20, en viktig del. Lidköping hanterar över 2 500 000 årston. Lidköping har en av Vänerns största hamn och Lantmännen i Lidköping har en stor roll inom Svenska Lantmän. En roll som ytterligare kommer att utvecklas genom att 20 siloanäggningar kommer avvecklas och tillföras anläggningarna i Lidköping . Origo. Vi kan också konstatera att väg 44 är, näst efter E 20 genom Skaraborg, den mest belastade vägen Det finns ingen godshantering via järnväg. Beträffande persontrafiken på väg 44 så kommer den att öka inte minst sommartid ett flöde som kommer att närma sig 10 000 fordon i snitt per dygn Satsningen på persontrafiken Kinnekullebanan har visat sej utvecklingsbar. Men det fordras investeringar i miljardklassen I nuvarande finns det bara avsatt fram till år 2015, 9 mkr byte av slipers. Godstransporten måste fungera Väg 44 är en viktig led mellan E 2O och Rv45/ E6. 1 800 000 ton på årsbasis och ett flöde per dygn på 8000 fordon varav inemot 1000 lastfordon. Denna trafik leds idag genom bostads och friluftsområden i Filsbäck och genom bostads och fritidsområden i Lidköping. Etapp 1, mellan Källby och Väg 184, är med i vägplanerna sedan några tiotal år, men har återigen framflyttas.


Om infrastruktur och rättvisa. Vi kan konstatera att Lidköping inte fått del av några medel för väginvestering sedan flera tiotal år. Rättvisa gäller givetvis mellan Västra Götaland och övriga område i Sverige. Men det gäller också inom regionen. Vad vi saknar är att väg 44 över huvudtaget inte nämns i rapporten. Vid ett möte med de större industrierna och företag i västra Götaland där bl.. Anders Gustafsson chef för Schenker AB Skaraborg, Rune Landin AB Volvo, Ulf Levin Uddevalla Hamn, Helge Martander Vargön Alloy, Lars Hagerberg SAAB, Mötet var eniga om att näst efter punkterna 1-8 så skall väg 44 förbindelsen mellan E 20 och väg 45/E 6 prioriteras. En stråkväg som många idag står bakom. Mötet lär ha tillkommit på begäran av Västsvenska Handelskammaren Vi saknar också argumenten för väg 2602 . Vi beskriver dessa ovan och mer utförligare i vår halvårsrapport.

Kommunikation Fördjupning  

Kommunikation Fördjupning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you