Page 1

* )! +* , %

!"#$%" &'!( Vol. 1

NARIKA SCI’

วารสาร นาฬิกา ไซน์ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


ในหลวง ผู้ปิดทองหลังพระ

...พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน ก็ใครหนอใคร ดวงใจใฝ่ถวิล เป็น “ผู้ปิดทองหลังพระ”..

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


ผู้ปิดทองหลังพระ ทุกคนจําพระนามเต็มของในหลวง ได้ไหม... เนื้อเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว

แอ๊ ด คาราบาว ได้ แ ต่ ง เพลง พิ เ ศษขึ ้ น เพื ่ อ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ฯ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา

เมื่อมายุสิบเก้าพรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิลเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ หกสิบห้าปีทําเพื่อราษ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา ค้นคิดแนวทางพระราชดําริ ตลอดการครองราชอันยืนยาว ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร ก็ใครหนอใครค่ําเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน

!"#$"%&'"()

!"#"$%&"'!()#*+,-.$/

พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.........................

เชิญชมมิวสิควิดีโอบทเพลง “ผู้ปิดทองหลังพระ” ได้ที่นี่


!"!#$%

IN-SCI


!"!#$%

IN-SCI


!"#$%&'( : )&'*+, )$(+$( !"#$*-./ : ,0#)1$) &234/3567589 : 474617 49:9;'!9;'+<959&=$>,';*?$&@ )A%%BC3/ : Project Manager C&'83+ Lanna Softwork %D53E

Back to the Future ... Sci : สวัสดีครับ พบกับคอลัมม์ Back to the Future ที่จะพาทุกผู้อ่านทุก ท่ า นไปพบกั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และ ศิ ษ ย์ ปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ครับ ใน ฉบั บ นี ้ เ ราจะไปพบกั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า คนนี ้ เลยครับ พี่ป๊อบ : สวัสดีครับ ชื่อพี่ป๊อบครับ ปริเทพ ปองทอง รหัส 474617 สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ Sci : ก่อนอ่นต้องขอถามเลยว่า ทําไม พี ่ ป ๊ อ บถึ ง เลื อ กที ่ จ ะเรี ย นที ่ ม . พายั พ ครับ พี่ป๊อบ : ตอนแรกพี่เรียนที่ ม.ช.ครับ เรียนวิศกรรมคอมพิวเตอร์แล้ว อารมณ์แบบเฮ้ย วิศวะอ่ะ ก็ใช้ชีวิต แบบเรียบง่ายเกินไป เรียนได้ 2 ปี ก็ โดนรีไทร์แล้วก็มาเข้าที่พายัพ ครับ(หัวเราะ) Sci : แล้วพี่มีการวางตัวยังไงในการ เรียนครับ พี่ป๊อบ : ตอนพี่เข้ามา เพื่อนพี่ก็อยู่ ปี 3 ปี 4 แล้ว พี่ก็ไม่อะไรมากนะ ก็เพื่อนกัน ส่วนเพื่อนรุ่นเดียวกัน คือ ตอนนั้นจะมี ต่อเนื่องกับ 4 ปี อยู่ พวกต่อเนื่องก็เก่ง ด้านเขียนโปรแกรม พวกพี่ก็ได้พวกตัว วิทย์ พวกคณิตต่างๆ ก็ช่วยๆกันครับ เวลาเราเขียนไม่ได้โปรแกรมเราก็ให้

เค้าสอน ถ้าเค้าไม่ได้พวกตัวคณิต เราก็สอนเค้าครับ(หัวเราะ) Sci : แล้วการเข้าร่วมกิจกรรม ของเป็นยังไงบ้างครับ พี่ป๊อบ : เรื่องกิจกรรมพี่เข้าร่วม ตลอดครับ พี่มองว่ากิจกรรมนี่มัน สร้างคน มันทําให้คนเรามีความ สัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับ พี่ได้ เป็ น นายกสโมสรนั ก ศึ ษ าคณะ วิทยาศาสตร์ ตอนปี2 ครับ พอขึ้น ปี3 ก็ลงสมัครเป็นนายกสโมสร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ แล้ ว ก็ ไ ด้ ร ั บ เลื อ กตั ้ ง สนุ ก ดี ค รั บ เจอเรื่องเยอะแยะ (หัวเราะ) Sci : หลังจากที่หมดหน้าที่ของ การเป็นนายกสโมสรนักศึษาแล้ว พี่ป๊อปทําอะไรต่อครับ พี่ป๊อบ : หลังจากนั้นพี่ก็ทําโปร เจ็คก็เลยไม่ได้ยุ่งกับพวกกิจกรรม เท่าไหร่ แต่มีงานโปรเจ็คอีกอย่าง เป็ น โครงการที ่ ส ่ ง เข้ า ประกวด เกี่ยวกับ Marketing มีเพื่อนอีก สามสี่คน เป็นโครงงานเกี่ยวกับ ระบบกรองเอทานอลออกจาก เหล้าครับ Sci : มันคืออะไรเหรอครับ? ระบบ กรองเอทานอล?

พี่ป๊อบ : สมมติเราเอาเครื่องนี้ติดใน รถยนต์เราใส่เหล้าลงไป เครื่องนี้ก็ จะกรอง เอทานอลออกมาให้ สามารถใช้ แ ทนน้ ํ า มั น ปกติ ไ ด้ เ ลย โครงการนี้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย แล้วได้รับรางวัลชมเชยกลับมา ก็ได้ สร้างชื่อเสียงให้คณะฯและ มหาวิทยาลัย


Back to the Future ... Sci : หลังจากนั้นได้ทําอะไรต่อครับ พี่ป๊อบ : ตอนนั้นมันมีโครงการ Work and travel ก็เลยลองสมัครไปดู แล้ววัน ที่พี่พรีเซนต์โปรเจคเสร็จพี่ก็นั่งเครื่อง ไปอเมริกาเลย ไปทํางานเป็นพนักงาน ในร้านขายของริมชายหาดอ่ะครับ ที่ เขาไว้ให้เช่าพวกชูชีพ เซิร์ฟบอร์ด ก็ หนักนะ ทํางานตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มเลย วันๆก็แทบไม่ได้ทําอะไรเลย ได้ค่าจ้างประมาณ 2,500 เหรียญ U.S. ทุกๆ 2 อาทิตย์ Sci : หลังจากนั้น งานที่พี่ทําเป็นงาน แรกคือ งานอะไรครับ พี่ป๊อบ : แรกสุดบริษัท Lanna SoftWorks เค้ารับสมัคร QA Tester พี่ก็เลยสมัครดูเพราะมีคนรู้จักทํางาน ในบริษัทนี้ แล้วพี่ก็ได้งานทําที่นี่ครับ Sci : พี่ป๊อบทํางานมานานแค่ไหนครับ กว่าจะได้เป็น Project manager เหมือน ทุกวันนี้ พี่ป๊อบ : พี่พึ่งได้เป็น Project manager จริงๆเมื่อ 2 เดือนที่แล้วครับ ก่อนหน้า นั้น พี่ก็ใช้เวลาปรมาณ 3 ปีครับ กว่าจะ ได้เหมือนทุกวันนี้ Sci : วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ป๊อบมากนะ ครับ ที่ให้มาสัมภาษณ์ในวันนี้ สุดท้าย แล้วพี่ป๊อบมีอะไรจะฝากให้กับรุ่นน้อง และคนอื่นๆบ้างมั้ยครับ

พี่ป๊อบ : จะให้ฝากแบบนี้มันก็เยอะ หลายเรื่องเลยนะ(หัวเราะ) แต่พี่ขอ ฝากให้น้องๆทุกคน ตั้งใจเรียนนะ ครับ และคิดไว้เสมอว่าการเรียนใน มหาลัยมันก็ยังเป็นแค่พื้นฐาน ต้อง มาศึ ก ษาหาความรู ้ เ อาเองด้ ว ยนะ ครับ Sci : ขอบคุณพี่ป๊อบมากครับ พี่ป๊อบ : ยินดีครับผม


' & % $ !"#" ) , & + * & ) (

./0 .. . , & + * ) ( ' !"#$%&"

ปันใหญ่ปันสูงนะจ๊ะ

! ! ' & % $ !"# !"#$%&'(%)*##

Home

Comi ng

Day

21/11 /55

ปล. เพราะรักดอก จึงหยอกเลน ^_^


$CD;75>8E3%&9>''.8&9&' !" # $%&'( ) * + 1 ," # !&-. 2555 %&/&!0)1&2&%3'( 456$)-7#751*8&9&' :;<="; >0=>''.2?>@&;AB&# “$CD;75> 8E3%&9>''.8&9&'” F )*+ G'0@") H'*$.*1.IAJ;%( =K>"; 3"LB81AM)*+ 3.4.M4N> 8.$.O8B =.$P*1BQ9.M R?+B$CS#G'0@")4C''AC T">8G49<B456TB 7;1.*#">2?>@&P"L#CU)*+ 1 456 P"L#CU)*+ 2 =K#!# 34 -# $/<&'M!. 2?>@&;AB&#Q#-'"LB#*L =&>>&'2?>@&;AB&# #">2?>@&=6:;<.8B$9V#W?BX&H'!./8B !0P&P*H8E3%&9>''.8&9&' 7;1$YH&6 X&->'6G!#>&'4C''ACT5T503)&B>&' $>@3' R?+B$CS#>&'$H0+.HA#C'6%G>&'F( 456$CS # >&'$CD ; 75>)" 2 #( Q #;< & # !0 ) 1&2&%3'( 4 56$)-7#751* 8 &9&' #8>=&>#*L1"B$CS#>&'%MB$%'0.Q9<.*>&' $%'0.)">@6>&'$'*1#'A<;<!13#$8B456Q9< TA<$'*1#:;<$'*1#'A<=&>>&'CZ0G"30)"LBQ#456 #8>9<8B$'*1# )&B%&/&!0P&!0)1&2&%3'(456$)-7#751* 8&9&':;<'"G-!&.8#E$-'&69(=&>G'0@") H'*$.*1.IAJ;%( =K>"; Q#>&'$/<&$1*+1.P. >'6G!#>&'T503T">T5:.<8G49<B =&> >&'2? > @&;A B &#Q#-'" L B #* L = 6)KQ9< #">2?>@&$/<&Q=W?B>&'C'61E>3(QP<-!&.'A< )&B!0 ) 1&2&%3'( 4 56$)-7#751* > &' 8&9&'Q#>&'$C5*+1#!"3WE;0G8&9&'Q9< $CS # T50 3 X" F [( 8 &9&')* + . * > &'T50 3 Q# '6;"G8E3%&9>''.:;<$CS#81M&B;*

$.O+8


x E

e v i lc us

FS

#&1C'6P"# :TM%#=K58B2'* (H*+:>M) '9"% 4780 74 41 C\==EG"# TA<=";>&'7'BB&# G'0@") H'*$.*1.IAJ;%( =K>"; -!&.C'6)"GQ= 8" # ;" G 4'>-O 8 -!&.%!1B&./8B .9&!0 ) 1&5" 1 )* + > < & !$/< & .&!" # 4'> 456$HO+8#'EM#)*+ 1 )*+PM!1>"#$'0+. GE>$G0>>"#%'<&B FoodSciencePYU Q#)E>!"##*L /<8-0;N&>'EM##<8B )E>%0+B)E>81M&B$'&%&.&'W)K:;<W<& $'&/1"#4563"LBQ= W<&)<8>V95"G3& 45<!#?>!M&H'EMB#*L>V$P<&45<! 3<8B%A< Q9.M 3<8BTM&#:CQ9<:;<

#&18'01(,"P P.XA (H*+3<#) '9"% 4781 74 41 C\ = =E G " # TA < = " ; >&'N] & 1-!G-E . -EFX&H G'0@") H'*$.*1.IAJ;%( =K>"; #.%.H0%E),0#* #0+.$='0^;* (H*+CEJ1) -!&.C'6)"GQ= '9"% 4753 74 47 C\==EG"# $=<&9#<&)*+N]&1T503 G'0@") P8G-!&.$CS#'EM#)*+ 1 :;<'"G>&';A45 =&>-F64568&=&'1($CS#81M&B;* 456 H'*$.*1.IAJ;%( =K>"; :;<.*%M!#'M!.Q#>&'4%;B-!&.$9V# -!&.C'6)"GQ= Q#'616$!5& 4 CU)*+:;<81AMQ#'"L! $>*+1!>"G95">%A3')*+$9.&6%.%K9'"G H&1"H 'A<%?>;*Q=456XA.0Q=)*+:;<$'*1# 'EM#3M8:C )*+#*+ =G)*+#*+ :;<'A<=">>"G$HO+8#456 /<8-0;N&>'EM##<8B 8&=&'1()*+#M&'"> $CS#>"#$8B 456)*+ $>VG$>*+1!-!&.'A<Q9<:;<.&>)*+%E;$.O+88> :C)KB&#=6:;< # K.&QP< Q 9< . &>)* + % E ; %K-"^.*>0=>''.3M&B_.&>.&1 456$'&=6><&!9#<&:;<$'V!>!M&-#8O+# /<8-0;N&>'EM##<8B 81M&."!)KB&#=#5O.%'<&B%".H"#,()*+ ;*>"G$HO+8#'M!.B&# :.M.*Q-'$>MB81AM :;<-#$;*1! $H'&6$'&3<8B8&2"1TA 'M!.B&#=&>)E>N]&181AM$%.8

G)%".X&@F(20@1($>M&'EM#4'> %&/&!0P&!0)1&2&%3'(456 $)-7#751*8&9&'


!"#"$%&'()*$+,-./&

$+,(0E?) @2"5F"@FX5-6#I!BJ"29"%(9

!.,$. E:5(< =-??;C 01"%2('34!567819-:;*$+<"=*$-88"0(>$ 57"2-=%"?(%9"%(9 @$(AB=;C 35 .. 2('';A="B =; 5 B"'D,4 5 ; E !)"<<( 5 F".G& !"#"$%& ,$.E:5(< =-??;C (Dr.Thomas A. Tilley) !"#"$ % & * $ +#H< "I"2- J "K =@ E' E?% ; <"$<'K=L (Information Technology) <(B)(,2-=%"?(%'"'"J">57"2-=%"?(%9"%(9 9$4!5$125M<,B @2"5%-',;=;C!"#"$%&D,4$(0$"B2(?J'+K?-L AFRON (African Robotics Network) $10 Robot Design Challenge K5NC! *$+5"GK,N!')('%"%'=;CO1"'5" )(07P1' %'>&=;CJNC!21" Sucker bot

!"#"$%&'&()* !"#"$%& ,$.E:5(< K*Q'J"2!!<K>$K?;% 6' <5(%=;CK*Q'2(%$P1' !"#"$%&)R5;ST'KJ1'K,;%2 )(02(%$P1'=(C2U D* 7?(B#0)"$LV)."K=;%0 K=1"<"%<"5(86'K5N!BD=% !"#"$%&>(,<-' 6#=;C#+K$-C5>4'J;2->)"$=HB"' M='=;C#+K$;%' >1!$+,(0*$-88">$;=('=; <W"'=;C=HB"' M71BM$)I!B!"#"$%&@N! 0$-.(= 5->3X0-J-!K?R)=$-@ #H)(, =;C*$+K=L!!<K>$K?;% >!' '(A'!"#"$%&>(AB6#21"#+=H*$+5"G*YK,;%2 )R #+)?(0D*K$;%'>1! M>19!=HB"'D* K$-C5 >-,6#6'J;2->)"$=HB"'M?+$"%D,4=;C5;KI4"5" ,(B'(A'J;2->)"$=HB"'J12BM$)I!B!"#"$%& #VB%"2D*WVB 8 *Y 3VCB$+721"B'(A'!"#"$%&D,4 LV).">1!$+,(0*$+)"L';%0(>$2-J"J;9,4"' 2-L2)$$5DZZ[" =H674!"#"$%&5;@2"5$X49NA' /"',4"'';A 3VCBD,4)?"%5"K*Q'#P,<H@(86'

)"$<$4"B<$$@&O?B"'!(''1"=VCBI!B !"#"$%&6'K2?">1!5"

+,&-./0+&(1(2)"%2+3(456... 7?(B#")=;C=HB"'D*#')$+=(CBWVB#P, 7'VCB !"#"$%&K7R'21"WVBK2?"=;C>4!B LV ) .">1 ! 6'$+,( 0 *$- 8 8">$; M ?4 2 ,(B'(A'!"#"$%&#VBD,4>(,<-'6#LV).">1! $+,(0*$-88">$;="B,4"'=;CK);C%2)(0 @!59-2K>!$& E,%D,4$(0M$B0(',"? 6##")<5(%=;CK*Q''()K$;%' M?+D,45; E!)"<6J4K@$NC!B@!59-2K>!$& Apple II 3VCB@!59-2K>!$&6'<5(%'(A'%(BK*Q' <-CB=;C6751 E$BK$;%'<12'6781%(BD515; 74!B*\-0(>-)"$@!59-2K>!$& K@$NC!B Apple II =;C!"#"$%&D,45;E!)"<K$;%'$X4 )RK*Q'K@$NC!B=;C="B)$+=$2B LV).":-)"$674%N55"6J46')"$K$;%' )"$<!'K*Q'K2?"K9;%B 1 <(*,"7& M54 #+K*Q'K2?"<(A'U M>1)R=H674!"#"$%& ,$.E:5(<*$+=(06#M?+!%")$X4#())(0 @!59-2K>!$&6745")IVA' #VBD51'1" M*?)6#21 " K5N C ! !"#"$%& D ,4 ) ?( 0 D* LV).">1!$+,(0*$-88">$; >!'!"%P *$+5"G 25 *Y !"#"$%&#VBK?N!)

LV ) ."6'<"I"2- J "@G- > L"<>$& M ?+ 2-=%")"$@!59-2K>!$& (Mathematical & Computer Science) #") University of Adelaide M?+6'*YW(,D*!"#"$%&D,4 <HK$R#*$-88">$;60=;C<!B K); % $>- ' - % 5!( ' ,( 0 7'V C B ,4 " ' K=@E'E?%;<"$<'K=L G Griffith University #")'(A'!"#"$%&D,4$(0 =P'674KI4"LV).">1!$+,(0*$-88"K!) <"I"2-J"2-=%")"$@!59-2K>!$& #") University of Queensland 6' *Y@.L. 2004

+&(7$6&"8"90&6!:" !"#"$%& M ?+F$$%"'( 0 WN ! L"<'" @$-<>&=(AB@X1 M?+5;@2"5>(AB6#21" !%") #+=HB"'6'>1"B*$+K=L *$+)!0)(0 J12BK2?"'(A' !"#"$%&D,45;E!)"<90 )(0 !"#"$%&,$.<50X$G&... 3VCBIG+'(A' )H?( B LV ) .">1 ! $+,( 0 *$- 8 8"K!) !"#"$%&,$.<50X$G& D,4J2'!"#"$%& ,$.E:5( < 5"=HB"'K*Q ' !"#"$%& = ; C 57"2-=%"?(%9"%(9 M?+6'J12B$+%+ K2?"6)?4U )(' !"#"$%&,$.E:5(< D,45;


Dr. Thomas A. Tilley Email: thomas_t@payap.ac.th www.tomtilley.net/projects www.youtube.com/user/WithProfessortom

E!)"<5"K5N!BD=% K9NC!$125B"'M>1BB"' I!B'4!B<"2I!B!"#"$%&=;CFXK)R> 7?(B #")'(A'!"#"$%&#VBM2+5"K=;C%2KJ;%B6751 M?+K*Q'@$(ABM$)=;CD,45"K%N!'57"2-=%"?(% 9"%(9 K5NC!!"#"$%&D,4<HK$R#)"$LV)." $+,(0*$-88"K!)K$;%0$4!%M?42 #VBWVB K2?"=; C ! "#"$%& > ( , <- ' 6#K,- ' ="B5" KJ; % B6751 M ?+D,4 K $- C 5 >4 ' )"$=HB"')( 0 57"2-=%"?(%9"%(9K*Q'>4'5"6'>HM7'1B !"#"$%&*$+#H<"I"2-J"$+00<"$<'K=L @!59-2K>!$& (Computer Information Systems) 2-=%"?(%'"'"J">- 3VCB>1!5" D,4*$(0K*Q'7?()<X>$K=@E'E?%; <"$<'K=L6'*T##P0(' K*Q'K2?")21" 5 *Y =;C!"#"$%&D,4=HB"'=;C';C M?+D,4<$4"B<$$@& O?B"'!(''1"=VCBM?+F"@FX5-6#D247?"%J-A' =(ABB"',4"')"$2-#(% =;CD,4$(0$"B2(?B"' 2- # ( % ,; K ,1 ' 6'7( 2 K$N C ! B Game Controller Hacking for Fun and Profit 3VCBD,4WX)'HK<'!6'B"'*$+JP5 2-J")"$'"'"J">-*$+#H*Y,4"' Computer Science Education: Innovation & Technology $25WVB '2(>)$$5K);C%2)(0K)5@!59-2K>!$& E,% K]9"+)"$'H!P*)$G&=;C7"D,4B1"% M?+ $"@"WX) KJ1' =1!'4H9;2;3; (PVC) 5" *$+%P)>&6J4<H7$(0K?1'K)5@!59-2K>!$&

=1!9;2;3;...#P,K$-C5M71B)"$<$4"B<$$@& O?B"'!(''1"=VCB ,42%0=0"=I!B@2"5K*Q'91!I!B?X)<"2 M?+?X)J"% 3VCB!%X16'2(%=;C)H?(B<'6#K)5 @!59-2K>!$& !"#"$%&,$.E:5(<#VB6J4 K2?"21 " B<1 2 '6781 6 ')"$*$+,- . /& I !B K?1'=;C'H5"6J4K?1')(0?X)U E,%J-A'M$)@N! )"$'H=1 !9; 2; 3 ; 5 ">1 !K*Q ' *$+>X ZP > 0!? M54 # +D51 D ,4 K ); C % 2I4 ! B)( 0 )"$E*$M)$5 @!59-2K>!$&!%1"BD$ M>1)RK*Q'#P,K$-C5>4' =;C!"#"$%&D,4'H=1!9;2;3;5"*$+,-./&K9NC! K*Q'!P*)$G&<H7$(0K?1'K)5@!59-2K>!$&

6'K2?">1!5" ,42%@2"5$X4=(AB="B,4"'!-K?R)=$!'-)<& M?+,4"')"$9(^'" E*$M)$5@!59-2K>!$& =H674<-CB*$+,-./&7?"%U J-A'#VBD,4WX)<$4"B<$$@&5"#") )"$*$+<"'@2"5$X4K7?1"';AKI4",42%)(' D5121"#+K*Q' PVC Car <H7$(0K?1'K)5MI1B $W )"$,(,M*?B!P*)$G&#!%<>-_) (joystick) 674)?"%5"K*Q' Dance Mat <H7$(0K)5K>4' *P`5),<H7$(0K)5 Guitar Hero M00K?1'7?"%@' M?+!;) 7?"%U K)5=;C'1"<'6# 3VCB<"5"$W,XI4!5X?K9-C5K>-5K);C%2)(0E*$K#R)>&=;C!"#"$%&D,4 9(^'"=;C http://www.tomtilley.net/projects/ #+<(BK)>21"!P*)$G&=;C !"#"$%&D,4'H5"*$+,-./& <12'6781#+K*Q'!P*)$G&=;C7"D,4B1"%6'04"'K$" M?+5; $"@"WX) M?+';C)RK*Q'=;C5"I!B SuckerBot 7P1'%'>&=;C!"#"$%&D,4$(0$"B2(?

'&+6&"%:;1(+./0+&(1<,&(0-=+&(!<06<4" AFRON K*Q'!B@&)$=;C<'(0<'P')"$K$;%')"$<!',4"'@!59-2K>!$&,42%!P*)$G& $"@"WX) <H7$(0'()K$;%'6'*$+K=LMW0M!Z$-)" M?+D,4$-K$-C5#(,)"$MI1BI(' *$+,-./&7P1'%'>&$"@"D51K)-' 10 K7$;%8<7$(/ K9NC!K*Q'M$B0(',"?6#674 '()K$;%'5;@2"5)$+>N!$N!$4'6')"$LV).",4"'@!59-2K>!$& !"#"$%&,$.E:5(<D,4 =$"0I1"2)"$MI1BI('';A6'J12B=;C!"#"$%&)H?(B@4'7"I4!5X?K);C%2)(0@!59-2K>!$& $"@"WX)=;CJNC!21" Rasberry Pi 3VCB=;CK2R0D3>& (http://www.raspberrypi.org/) D,45;)"$*$+J"<(59(':&)"$MI1BI('';A #")E#=%&=;C="BOX4#(,)"$MI1BI(')H7',=;C#+ >4!BO?->7P1'%'>&=;C$"@"D51K)-' 10 K7$;%8<7$(/ =H674!"#"$%&<'6#M?+K$-C57" M'2="B)"$M)4DIE#=%&,(B)?1"2


K<4'="BI!B Suckerbot !"#"$%&,$.E:5(< D,4K$-C5>4')"$*$+,-./&7P1'%'>&K9NC!<1BKI4"$125)"$ MI1BI('@$(AB';A ,42%!P*)$G&#!%<>-_) K'NC!B,42%$"@"=;C@1!'I4"BWX) *$+)!0)( 0 !"#"$%& 9021 "#!%<>- _ )<"5"$W'H5"*$+%P )>& 6 J4 )( 0 B"' *$+,-./&D,47?"%!%1"B M?+=;C<H@(8@N! <"5"$WKI;%'E*$M)$5@20@P5 )"$=HB"'!P*)$G&J-A'';AD,4,42% #")#!%<>-_) 3VCB5;$X*?().G&=;C'1"#+ <"5"$W'H5"=HK*Q'7P1'%'>&D,47")<"5"$W=H674K@?NC!'=;CD*5"D,4 ,(B'(A' E#=%&>1!D*I!B!"#"$%&@N! #+=H6745('K@?NC!'=;C2-CBD*5"D,4!%1"BD$ !"#"$%&K$-C5@-,WVB?().G+?4!I!B$W tumble bat mobile 6' F"9%'>$&K$NC!B Batman Begins !"#"$%&6J4K2?"'"'9!<5@2$)(0 )"$7"@H>!0';A M?+5"?B>(2=;C)"$*$+,-./&?4! E,%6J4S"I2,'5 M?+$(, 0$-K2G2B$!0I!BS"I2,'5,42%%"B$(, K9NC!674K)-,@2"5@?1!B>(26' )"$K@?NC!'D722-CBD*5" '!)#")';A7P1'%'>&=;C!"#"$%&*$+,-./&#+>4!B6J4 >(2K3R'K3!$&6')"$>$2##(0)"$K@?NC!'=;C!;),42% !+D$#+K*Q'>(2K3R'K3!$& =;C,; !"#"$%&KS["@4'7"@H>!0M?+5"?B>(2=;C!5%-A5 Chupa Chups K'NC!B,42%'4H7'()=;C)H?(B,;<H7$(0K*Q'>(2@20@P5K3R'K3!$& M?+$X*?().G&=;C K*Q'=;C,VB,X,6#I!BK,R)U M?+K*Q'=;C5"I!BJNC! Suckerbot '(C'K!B )21" 100 J(C2E5B=;C!"#"$%&D,4=P15K=9(^'" Suckerbot M54#+5; !P*<$$@K)-,IVA'6'$+721"B)"$9(^'" M>1,42%@2"5=;CD517%P,=;C#+9(^'" >1!D* !"#"$%&#VB6J4@2"59%"%"5#'<"5"$WM)4DI!P*<$$@>1"BU D,4 @2"5?B>( 2 6'=P )I( A ' >!'#V B=H674 Suckerbot KI4 "<X 1 )"$MI1 BI( ' AFRON (African Robotics Network) $10 Robot Design Challenge M?+<"5"$W@24"$"B2(?J'+K?-L*$+KF= tethered robot

+,&-90%>?â&#x20AC;Ś ,42%@2"5=;CK*Q'!"#"$%&!%1"BK>R57(26# !"#"$%&#VB D517%P,=;C#+9(^'"M?+<$4"B<$$@&'2(>)$$5 ,(B'(A' )4 " 2>1 ! D*I!B!"#"$%& # V B K*Q ' )4 " 2M71 B )"$LV ) ." @4'@24" 9(^'"O?B"' !%1"B>1!K'NC!B M?+W1"%=!, *$+<0)"$G&674)(0?X)L-.%& 3VCBK*Q'7?())"$I!B)"$ K*Q'@$X!%1"B<50X$G&

<,%3;:'&+%&'&()* 6'$+721"B)"$=HB"'>1"BU M'1'!'21"%1!55;!P*<$$@ K)-,IVA' M>1<-CB7'VCB=;C!"#"$%&5;K<5!@N! )"$D517'; *T87" M>1#+9%"%"5@4'7"@H>!0K9NC!M)4DI*T87" K7?1"'(A' !"#"$%&#VBD,4S")I4!@-,M?+)H?(B6# <H7$(0=P)U @'D2421".. <'P))(0B"'=;C=H M?+>(AB6# =HB"'674,;=;C<P, 7")90*T87"#B!%1"?+=-AB@2"5 9%"%"5.. just keep going until you find a solution


;)!,&&6)<)9 !"#$ %&'()*%&"++),-.&

/8'5"*6)9)(.&: 34)5"*6)7-6!)6-!

/&-01*$2 35


& % # $ # !" ", -./"0"12 '$(

)*+

.. BE

2 :+5 , 9 , 8 N R (67/1 ' BO 5 , ($& )34, TO

Z

278!9:($ .;<(6(%= ,>?. @)*.A.B (0$.A.B ,>?.C105>D%6*'EF$.A.B -.'(0.'G !@?*.(>4"1'$( C#DH>>3$(65IJ5K$-.'28D"<%B$I$L:>= !><*1%&'$(/( :&C,(4'!#-$(75$>28D"<%B$I$L:>= :6M'C:4"6(%)* 10 56(B$B( @.I. 2527 9$5"6((6M(9(NJ'"6(()M !EO(!"#$!5?.H 30 EP%)*EF$.A.B+30%&'$( >4"1!EO(C>'Q#65 36(%)*L&26R-.'28DS 30"B3).B4$':4.!(?*.'C#D!L1.1$ 30"B>TECHH5$>%&'$( %)*!EO(>D!H)BH!>)BH>0.B !-0$56(+3056H%75G 2(/(28DS C#D!EO(,#65/(5$> E>DL$('$(-.'28D56H,(4"B'$(:4$'G %6M'/(C#D(.51,$"<%B$#6BS CN1B6'1) 2"$1!EO(I<#EU(/(:6"LT'.)530"B 36'(6M(9J'+14CE#5/9!#B"4$ (.59$5'$( E>D9&C#0" @)*.A.BB6'1)VP1?./(5$>,4.-.'-"6R%)*+14!EO(>.'/2> 2(171E5WH6H EX1Y5K=9J'-.(&EF$.A.B..H722#L&26R-.'28DS !EO(H722#C>5-.'2.#61(=()M EF$.A.BV$5-0.2<3+"0/,0(0.'G C#D#T5G ,#$(G (65IJ5K$%6M',#$B30"B"4$ !"#$ %&'$(%)*+,( -./,01)2"$1.3%( +145#6"'$(,(65 (1)'$(1$53)5"4$+141)'$(%&) ;653):4..'2=5> @B$B$11.'/(171%)*LH$B/9 C#D1)2"$1L7-/(5$>%&'$(..

!"#$%&'$(%)*+,( -./,01)2"$1.3%( +145#6"'$(,(65 (1)'$(1$5 3)5"4$ +141)'$(%&)


!"# $%&' !"# !()" สวั ส ดี ค รั บ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น “แวะ

กิ๋น

แวะ

แอ่ว“

คอลัมม์ที่จะพาทุกท่านไป รู ้ จั กร้ า นอาหารและสถาน ที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วในต่ า งๆของ

หมู ก รอบที ่ เ ลื อ กได้ ว ่ า จะ เอาข้าวสวยหรือข้าวมัน ก็ อร่อยไม่แพ้กัน ราคาของ ข้ า วมั น ไก่ อ ยู ่ ท ี ่ ธรรมดา 30 บาท พิเศษ 35 บาท

เด็กวิดยา-พายัพ ครับ

เมื ่ อ เที ย บราคา ปริ ม าณ

วันนี้ขอพาไปพบกับ

คุ้มครับ

“ร้ า นข้ า วมั น ไก่ เ อื ้ อ งคํ า ” เจ้าของร้านใจดีและ อัธยาศัยดีมาก ข้าวมันไก่ ก็อร่อยครับ ไก่ต้มไม่มัน จนเกินไป ส่วนน้ําจิ้ม พริก ขิง ก็มีวางให้บนโต๊ะเป็น แก้วใหญ่ เรียกได้ว่าถูกใจ คนชอบใส่น้ําจิ้มเยอะเลย ทีเดียว นอกจากนี้ก็มีข้าว

และความอร่อยแล้ว ถือว่า

ร้านข้าวมันไก่เอื้องคํา อยู่ บนถนนสันกําแพง ถ้ามา จากสี่แยกหนองประ ทีบ(แยกแมคโคร) มาทาง สันกําแพงประมาณ 1 กิโลเมตร ร้ า นจะอยู ่ ด ้ า น ขวาก่อนถึงซอยเข้า โรงแรมดาราเทวี 100 เมตร


! "# "$ % & ' (") # ". . .


Narika Sci Team

!. "#$%

&'$()*

!. *+,

!. -./%

!. 0#$

!. 34*

&'$"5*$%

!. 12/%

7!6 16

5*=%

86

">'?@A

1!92

"49 1!;;

!:;

3<*

2:2: "46(A

1B6

นาฬิกา ไซน์ ฉบับที่ 1  

นาฬิกา ไซน์ ฉบับที่ 1 วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

นาฬิกา ไซน์ ฉบับที่ 1  

นาฬิกา ไซน์ ฉบับที่ 1 วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

Advertisement