Page 1

~) sd`gi[r emimSih mhirijni> prci. p\gT prci r[ gi[r emimni[,j&gmi> jiNi[ a(ztJ: jigt) jitn[ ji>b&(Wpmi> jiN[ j&g[ u³yi[ ud[`tJ;

p\gT prci r[ gi[r emimni.

1.

Fim GNi Grt) upr[,t)rY t)rYni GiTJ;

a[v) S&>(dr j³yi Si[Bt),a[vi[ aiv[ n(h> k>e qiqJ;

p\gT prci r[ gi[r emimni. ri[ji jien[ riJ Yea[,ain>d upj[ mn mi>h[J; aiq phi[rn[ ci[>sq GD),s&K[ rh)y[ Ryi>a[J; p\gT prci r[ gi[r emimni.

p\Ym kh&> p)riNi tN&>,(vgt[ k$> (vAtirJ; a9p b&(Üa[Y) ai[c$>,gi[r mir) ljji riKNhirJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. gi[r Avg< Yk) aiv)yi, aiÄyi d&(nyin) mi>h[J; hijr b[g hj&rmi> h*km min[ C[ Ryi>a[J, p\gT prci r[ gi[r emimni. hijrb[g si[bt[ aiv)yi, aiÄyi vn K>D) mi>h[J; a[k l*Tiri[ ci[r Ryi> vs[, l*Tvi aiÄyi[ gi[rn[ Ryi>a[J, p\gT prci r[ gi[r emimni. snm&K aiv) UBi[ rhyi[,t)r cDiv) kminJ; (#ili[k) niY jiNyi n(h,kimq&> K[µy&> kminJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. FN)ni[ prci[ Ryi> Q&>kDi[,kim k[vi> kr[ t[N) virJ; l*Tiri tNi[ hiY U>ci[ rhyi[; t)r ni C*Tyi[ lgirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni. p\gT prci[ jyi> d[KiD)yi[, aiv) pDyi[ gi[rn) piy[J; aniY b>F& ai[L²yi n(h, mif g&ni[ kri[ sih[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni. arj kr) kh&> a[Tl&>, Bvi[ Bv aipni[ disJ; a(vcL B(kt aipi[ aipn),riKi[ crNn) pisJ, p\gT prci r[ gi[r emimni. an>t p\kir[ arj kr) kZpi kr) dyiv>tJ; s[vk jiN)n[ siY[ l[vi,Kbr l)F) (#ili[k) niYJ p\gT prci r[ gi[r emimni. p\Ym prci[ a[vi[ p*r)n[, aiÄyi sibrm(t t)rJ; Ryir[ aiv) kim k[vi> kyi<,s&Ni[ si] m&(nvr v)rJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. rig C¼pi[

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1


h&km kyi[< hj&rr[,hi[D)viLin[ Ryi>e; jiv&> p&r nd)pir,vcn s&Ni[ t&> Bie; 9yi[n[ Di[Qi dim,p\Ym uteri[ amn[; kim kri[ j$r,riJ kr)S&> tmn[; hi[D) viLi[ a[m bi[l)yi[, viri frt) utr[ sh); utivL hi[y ji[ a[vD), ti[ mirg mi[kLi[ C[ ah)>. Sdgi[r s&N) kin, vcn bi[9yi j[ a[vi, Hijrb[gn[ khy&>, kim kri[ kh&> t[vi; nkl>k FN)n&> nim, l[e p&rmi> je pD)a[; giD) niKi[ p*rmi>,sh) ki[en[ nv nD)a[; nim FN) n&> l[e kr),giD) si[t utyi< sh); kh[ b>F& d)n dis a[, si] acrt piÀyi th)>. p\gT prci[ Ryi>a[, gi[r[ d[KiDyi[ jyi>h); hi[D)viLi[ mnmi>h)>,(vlip kr[ C[ Ryi>h), m&j pip tNi[ nh) pir p\B&ni vcn ni miºyi>; m&j pip tNi[ n(h pir,aiw p&$P nv jiNyi>. m&j pip tNi[ pir aiv[ n(h.G[r g>gi aiv) sh); kh[ b>F& b[ aBi(gyi, jgtir jiNyi n(h. (vpr)t ji[en[ vit, gyi gi[r pis[ jyi>h); g&ni[ mif krivvi,(ctmi> a[v&> cih)>; si]n[ p*Cti jia[,Bl) r)t[ pN B(myi; viT GiT si] ji[e,j>glmi> je Dm)yi; akL kLi a[ gi[r tN), t[ ki[e nv kL[ sh); kh& kYi a[ t[hn), drSn pN d)Fi> n(h.

1.

2.

3.

{sdgi[r emimSih mhirij amdividY) ki[crb pFirti> ai GTni bn) C[.ai GTni bnyi pC) sdgi[r ki[crb bir vP< rhyi Ryir bid (grmYi gim[ pFiyi< C[.} rig prcini[ p\gT prci a[vi p*r)n[ aiÄyi (grmY[ gimJ; m&kim kyi[< sri[vr (vS[,k[vi> kyi< t>e kimJ; p\gT prci r[ gi[r emimni[. h&km kyi[< hijr b[gn[, jivi[ pT[ln) pisJ. pT[ln[ je a[m khi[,g&$J aiÄyi aiN[ visJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Hijr b[g Ryi>Y) cil)yi, gyi pT[ln) pisJ; h&km kyi[< miri g&$Ja[, tm[ aipi[ m&jn[ Gi>sJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Ryir[ pT[l a[m bi[l)ai[,Gis n(h mL[ ki>EJ; sit d&kiL) kiL ah)> pDyi[,m[G ni vOyi[< lgirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[.

13. 14. 15. 16. 2


sici hi[y ji[ sd`g&$? m[G vPi<v[ aiN)virJ; cir aip&> GN) p[rn), aim tm tN&> Yia[ kimJ p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Si[kit&r Ye piCi fyi<, aiÄyi g&$Jn[ pisJ; abi[li aiv)n[ b[qi aisn[, mnmi> Yen[ udisJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a>tr jim)a[ Ryi> jiN)y&>,hijr b[gn[ p*C[ vitJ, k)y[r[ kirN Si[kit&r Yyi? (vAtir)n[ kri[ vitJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. arj kr) uBi rHi,gi[r ljji riKNhirJ; m[G vPi<vi[ m>µCi kr), ti[ Yia[ aipN&> kirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. K&S) Ye gi[rJ bi[l)yi,(nV[ kri[n[ (nri>tJ; pT[ln[ jen[ jih[r kri[, m[G m>DiS[ m¹y ritJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. ain>d Yen[ uq)yi, gyi pT[ln) pisJ; gi[r[ kH&> a[v&> je k)F&>,a[Tl[ ai¼yi[ GisJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. rit pD) gE rmtmi> gi[r[ k)F) C[ kZpia[J; hijr b[gn) arj s*N),kim k)Fi C[ ti>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Utr mi>h[Y) ulT)yi[,Y] rHi[ C[ a>FkirJ; FN)ni F*biki Ryi> vig)yi,m[G vP[< m&sLFirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. jL(vjL Ryi> Ye rh), rc) rh) r.gn) r[lJ; #iih) #iih) si] ki[ kr[,#iih) kr[ pN pT[lJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. dS<na[ aiÄyi sdgi[r tN),mn&Oy mi#i Ryi>J; p\Ym pT[l pN aiÄyi[,t>e mi[T&> ki]tk Yia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. sri[vr pr sd`gi[r tNi[, t>b& d)qi[ trti[J; arj kr) si] uBi rHi, k[m kr)n[ jvia[J? p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. arj kr) jyi> emimn[,gi[r[ kr) C[ kZpia[J; $mil niK)n[ bi[li(vyi,lL) lL)lig[ si] pia[J, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Bl[ p\B&J pFir)yi,am s[vkn) krvi sia[J; Bl[r[ B&tL (vS[ aiv)yi,kZpi kr) aK>D ria[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. pia[ nm) pT[l bi[l)ai[,gi]r mig&> a[k vcnJ; aip frmivi[ t[ k)Ja[,pip) kri[ pivnJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3


K&S) Ye g&$J bi[l)yi,mir[ ji[ea[ nh) ki>a[J; t)r f[k&> miri[ jyi> pD[,j³yi b>Fiv&> Ryi>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[v) r)t[ krir kr),kb*l ky&< sv[< Ryi>J; pT[l pN pia[ lig)ai[,ain>d urmi> n mia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. (#ili[k)niY[ t)r f[>k)ai[,jen[ pDyi[ C[ j[ qirJ, t[r[ q[kiN[ mi[Ti[ (s>h vS[,p>Y[ p9yi[ t[N) virJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[r b\Mi p\gT Yyi,S&>(dr bniÄy&> Ryi> FimJ, jy jykir si]n[ vi(pyi[,t[ p)riNi piTN nimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[k vir t[ j³yi (vS[,mh[nt krti mj&rJ, gid) h[q[Y) niN&> aipti, pis[ bi[liv) hj&rJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[k mj&r[ mn (vcir)y&>,gid) h[q[ niN&> apirJ; rit pD[ aiv) l[e ju>,a[vi[ kyi[< C[ (vcirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. rit pD[ p>D[ aiv)yi[,Ki[d) tpiAy&> tmimJ; a[k p]si[ pN jDyi[ n(h,kutk ky&< gi[r emimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. rit b)J jyir[ pD), mj&rn[ aip[ C[ dimJ; ci[r mj&rn[ bi[liÄyi[,bmN&> ai[ t[n[ dimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. t[ mj&r Ryir[ bi[l)yi[, bivi bmN&> n hi[y[J; mj&r sv[< ji[e rhyi,ai kirN S&> kh[via[J? p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Ryir[ gi[r emimSih bi[l)yi; bµci bi[hi[t mj&r)J; rit[ S>kT tn[ bh& pDyi[,miT[ li[n[ bmNi dimJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[v) r)t[ mj&rn),Kbr l)F) niYJa[, di[P (dlmi> t[ni[ nv gNyi[,aip[ Yyi dyiv>tJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[k sm[ mhÀmd b[gDi[,amdividni[ bidSihJ, pirKi> l[vi p>D[ aiv)yi[ t[ aiÄyi[ t[N[ qimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. mhÀmd b[gDi[ a[m bi[l)yi[,Bli jmi[n[ Bi[jnJ; a[m kh)n[ aigL Fy&<>,kpT kr) aiÄyi[ mnJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. (#ili[k)niY[ Ryi> jiN)y&>,Sih aiÄyi[ pirKi> l[viyJ; ~i[tijn si] si>BLi[,FN) mir[ kr) C[ kZpiyJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 4


Ryir[ gi[r emimSih bi[l)yi,sBi s&Ni[ si] tmimJ; kia[k&> bµcir[ (b9l) mr pD),uq ji t[r[ m&kimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[r m&KY) jyi> bi[l)yi,aiLs mrD) uB) Yia[J, uq) aiv) gi[rn[ pia[ pD),Ryi>Y) cil) t[ jia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. p\gT prci[ jyir[ d[KiD)ai[,si]n[ Yyi[ ain>dJ, bidSihn&> mn miºy&> n(h,a[vi[ C[ m(t m>dJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. b)j& fr)n[ kutk ky&<>,mi>s liÄyi[ t[N) virJ, rk[b) mi>sn) m&k) aigL, Bi[jn jmi[ S&>(dr sirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. FN)n[ prci[ Ryi> Q&>kDi[,FN) miri[ k[vi> kr[ kimJ! $mil Qik[li[ ugiD)yi[,l(v>g si[pir) tmimJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. sBi si]n[ vh[>c) aip)y&>,lL) lL) si] lig[ pia[J, jgt ai[FirN Bl[ ai(vyi,Fºy Fºy j&g ria[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. fr) prci[ a[vi[ p&r)yi[,bidSih b&jyi[ n(h mn mi>h[J; #i)j&> ki]vtk fr) t>e ky&<,sBi b[q) C[ Ryi>a[J, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. z[r d&Fmi> niK)y&>, pivi li³yi[ gi[rn[ pisJ; m)qi m[vi j&gt[ jmi[,d)lmi> Fr) k&D) aiSJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[r b\Mi z[r p) gyi,s>k9p kr) gyi aipJ; sBi bh& acrt Ye, C[ ki[e p)r aipi[ aipJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. sBi si] K&S) Ye,lL) lL) lig[ si] pia[J; dyiv>t (dlmi> dyi kri[,ki[(Tk pip t[ jia[J, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. avtir Yyi[ avn) (vS[,pFiyi< Bkt tirNhirJ, Fn` tit mit am tNi,aip[ d)Fi C[.(ddirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. bidSih pg[ pDyi[ gi[r tNi[,FN) kr[ C[ ardisJ; aniY b>F& mi>g&> a[Tl&>,mif g&ni[ kri[ h&> disJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. jgtirN jiNyi n(h, ni jiNyi (#iBi[vn ria[J; dis upr dyi liv)n[ aip Ci[ (dlni d(ryia[J, p\gT prci r[ gi[r emimni[. arY g\Y mi>gi[ ulTY),aip&> gim n[ grisJ; aip frmivi[ t[ hijr k$>, riKi[ crNn) pisJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[.

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 5


gi[r b\Mi a[m bi[l)yi, mir[ ji[ea[ nh) ki>ea[J; riJK&S)Y) tmi[ rij kri[,jiai[ tmir[ tm qimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. aip p&#in[ prNiv)a[,bivi b[T) am aiSJ? arj mi>g)n[ cil)yi[,gyi[ pi[tin[ aivisJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. p\gT prci[ a[vi[ p*r)yi[,FN) miri[ k[vi> kr[ kimJ; akL kLi ki[e nv kL[,Fºn Fºn gi[r emimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. mi[T&> kim a[k gi[r[ ky&<,a[ C[ aniYni[ niYJ; j[ aiv[ t[ni crN (vS[,FN) miri[ h[t[ jil[ hiYJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. rh[vis) li[Qngr S[h[rni,lviNi b\iMNn) nitJ; t[ni> gi[r[ kim k[vi> kyi<,s&Ni[ m&(nvr t[n) vitJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. srv[ mL) s>G kiQ)yi[, ci9yi kiS) t)rY viTJ; cilti> cilti> Ryi> aiv)yi,aiÄyi p)riNini[ GiTJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. pDiv kyi[< pidr (vP[,s>G QL)yi[ tmimJ; dS<n krvi si] jn cil)yi,s&>(dr ji[vin[ FimJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. s>Gv) sv< Ryi> aiv)yi,S&>(dr ji[yi[ m&kimJ; nmn kr[ Ryi> sh& gi[rn[, p*C[ gi[r emimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. K&S) Ye gi[rJ bi[l)yi, ki[n[ d[S sb rh[niJ? ki[n[ m&lk jini t&m sh)? kyi kirN h[ btiniJ? p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. s>GviLi sv< Ryi> bi[l)yi.utr d)Fi[ t[N) virJ; kiS) t)rY bivi j[ kh)y[,hmir[ jiv&> C[ t[ kirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. (ddir krvin[ aiv)yi,ji[vi j³yi tNi[ qiqJ; kil[ ah)>Y) hmi[ cilS&>,jiS&> kiS) t)rY viTJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Ryir[ gi[r emimSih bi[l)yi,p\[m[ ji[e si]ni mnJ; kZpi WQ dis upr kr),Àh[r kr) t[N[ dnJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. t)rYvis) sb s&Ni[,t&m[ jini kiS) GiTJ? (ddir pivi[ kiS) tNi,eµCi hi[y sb siYJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. sd`gi[rn[ si] pia[ pDyi,arj s*Ni[ srdirJ; drSn d[KiDi[ kiS) tNi,dyi kr) di[ (ddirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[.

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 6


arj kr)n[ t[ emimn[,dyiv>t d&:K kri[ d*rJ; aip frmivi[ t[ k)Ja[,p\[m B(kt Brp*rJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[rb\Mi a[m bi[l)yi,ab) jiai[ t&m m&kimJ; eµCi hi[g) Si[ piv[g[,d[Ki[ kl kiS) FimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. vcn s&N) si] gi[r tNi,aiÄyi pi[tin[ m&kimJ; a[r[ vit ti[ a[Tl[ rh),FN) miri[ k[vi> kr[ kimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. d&:K n)vir[ dyi kr),a[ C[ aniYni[ niYJ; kZpi kr) dis upr[,FN) miri[ h[t[ zil[ hiYJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[r b\Mi a>tr¹yin Ye,pi[hi[>µyi v]k&>q FimJ; c(r#i a[ni> ki[e jiN[ n(h,gyi s[vkn[ kimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. aip[ a>t¹yin Yyi,ni mL[ j³yimi> t[ virJ; kiki sh& Si[Fvi lig)yi,kirN bºy&> S&> (krtirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Si[kit&r si] s[vk Yyi,mnmi> Yyi bh& udisJ; (vlip kr) qimi[qim j&a[, kyi> ji>b&(Wpni vis)J? p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. arj kr[ si] emimn[, gi[r mi[r) ljji riKNhirJ; Cl kr)n[ amn[ C[tyi<? a[m ni k)j[ (krtirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. v]k&>qpt) (vcir)a[, ljji riKi[ aiN)virJ; n(h aivi[ avsr (vP[, ljji jiS[ tmir)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. d&:K n)viri[ dyi kri[,pFiri[ p)riNin) mi>h[J; ai avsr[ aivi[ n(h? d[h tJa[ hmi[ ai>h[J. p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[v) T[k a>trmi> Fr) b[qi aisn viL)J; nim emimn&> l[e kr),l[ C[ hiYmi> piL)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. pi[kir kr[ si] s[vki[,aip[ jiNy&> v]k&>qvis)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[v&> jiN) aip[ aiv)yi,p\gTyi p)riNi mi>h[J, Avg< Yk)r[ g>gi liv)yi, riK) pi[tin) Ryi>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. (ddir Yyi si] disn[,kZpi kr) t[N) virJ; p\[m s(ht pia[ pDyi,Ye rHi jyjykirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Fºy Fºy v]k&>q niYn[,Fºy Fºy gi[r emimJ;

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 7


Bkt kirN kim kyi<?g>gi liÄyi Avg<Y) Bi[mJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[ vit ti[ a[Tl[ rh),Ryi> (tY<vis)n&> Yy&> kimJ; g&$n[ prtip[ su bn) rH&> ,sv< s*ti C[ jyi> qimJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. rig di[hri[ d[v GNi d&(nyi (vP[,gNti> n aiv[ n[k; p\gT d[Ki[ pirK&>,gi[r emim C[ a[k, j&gmi> jiNi[ a[k h[,avrmi> jiNi[ ki[e; gi[r nrn[ di[ minS[,nrk jis[ si[e. Br(n>Wi Brp&r si] s*ti C[ jyi>h); (#ili[k) niY[ ttkil, miyi rciv) Ryi>h); bºy&> kiS)p&r Fim,m&kim bºyi Ryi>b>ki; t[n[ krti> S) vir,d[Smi> jSni D>ki, Bkt kirN kim k[vi> kyi<>,Fºy Fºy FN) kh[viy C[; kh[ b>F& (tY<viS) tNi,jºmni> d&KDi> TL) jiy C[. S&(k\t kr)n[ kim,m&kim pi[tin[ aiÄyi, T9yi> (#i(vF)tip,mhi aÀmr fL piÀyi; t[ni p*ºy tNi[ n(h pir,h[t[ gi[r[ hiY zi9yi[; t[ni p*ºy tNi[ n(h pir,ci[ris) f[ri[ Ti9yi[; aÀmr D>ki[ d[e kr), rit[ s&ti si] sh); kh[ b>F& p\Bitmi> ki]tk kS&> BiL[ n(h. rig prcini[ s*ti k[D[ gi[r[ S&> ky&<>? Miyi s>k[l) t[N[ virJ; si] si]n[ q[kiN[ Yyi,kim k[vi kr[ (krtirJ? p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. s*ti svir[ si] ji(gyi,ki]tk mi[T&> kh[viy[J; air[ kirN S&> n)pn&>,gi[r kr) C[ kZpia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[v&> ji[e sv[< aiv)yi,aiÄyi g&$J pisJ; p\[m s(ht gi[rn[ pia[ pDyi>,C]y[ tmiri disJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. {p\Ym kiS) liCi[rmi> d[KiD) ht),ai b)Jvir d[KiD).} Bl[ pZ¸v)mi> p\gT Yyi,s[vkn) krvi sia[J; s[vk jiN) li[ crN (vP[,Fºy ji>b&W)pni riy[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Fºy Fºy gi[r emim,p\Ym (ddirj piyi; Fºy Fºy tm p\tip,kiS) (tY< ah)> aiyi; Fºy Fºy tm p\tip,Anin g>gimi> k)Fi>; Fºy Fºy tm p\tip,din b\iMNn[ d)Fi>; p\gT p\tip C[ tm tNi[,dis Hd[ d[²yi[ sh); kh[ b>F& ki[e kLi kL[,Bi[m) upr Bi9yi[ n(h. 1.

87. 88.

1

2

89. 90. 91.

92.

8


rig prcini[ an>t p\kir[ arj kr),Bvi[Bv aipni g&limJ; kZpi kr)n[ s[vk kri[,arj s*Ni[ gi[r emimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. p\bi[F d)Fi[ p\mY),jni[e utir) C[ Ryi>J; nim$p) jni[e p[r)a[,a[v&> bi[9yi si] Ryi>J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Sv[< jni[ey&> utir)y&>,utir) mN t[ svia[J, Ryi>Y) si]a[ gi[r Yip)yi,s[vk Yyi si] Ryi>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[r[ si] s[vk tNi,Ki[ji qkkr FriÄyi nimJ; jgt tirN C[ jigti[,FN) miri[ k[vi> kr[ kimJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. p>ji[ gi[rni[ a[ jih[r C[,nini> ri[jin) t[ mi>h[J; hil jni[e C[ kiym th)> j*vi[ si] tm[ Ryi>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Ryir pC) gi[r S&> ky&<>? g>gitN&> vrNnJ; s[vk si$ gi[r[ k[v&> ky&<,s&Ni[ si] a[k[ mnJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[r[ k&vi[ gLiv)yi[,g>gvi[ k&vi[ j[n&> nimJ; Yi[D) g>giJ mi>h[ m&k)yi,b)J smiF)n) mi>h[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Fºy Fºy gi[r emim(dn,Fºy Fºy tm avtirJ; Bkt&> kirN kim k[vi> kyi<>? d&:Kn) vir[ ditirJ; p\gT prci r[ gi[r emimni> pi>c s[vk[ p)r ai[L²yi,(vgt[ kh&> t[ni nimJ; ~i[tijni[ si] si>BLi[,gi[r[ kyi<> t[mni> kimJ; p\gT prci r[ gi[r emimni>. hijrb[g hj&rmi>,p\Ym hti gi[rn) pisJ c>dnv)r t[ ti[ sh),d&ji niyikiki disJ; p\gT prci r[ gi[r emimni> t[ pN jit[ ki[L) hti,gi[r[ h[t[, zi9yi[ hiYJ; #i)ji[ s[vk l[vi[ kNb) k]y[,SiNi kiki siYJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni. ci[Yi s[vk BiBirim Bli,t[ pN kNb) kh[viy[J; pi>cmi s[vk k)k)bie kh)y[,BiBirimn) b[n YiyJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. s[vi kr) pi>c[ gi[r tN),p\[m B(kt Brp*rJ; s[vk jiN)n[ vcn d)Fi> di[hli> d&:K kyi< d&rJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. sd`gi[r m&KY) ai[cyi<; s&Ni[ hijr b[g hj&rJ; am[ k]y[ t[ tm[ si] pimSi[,(nV[ jiNji[ j$rJ;

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 9


p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. St` YiS[ d[h miri[,pC) d[h pDS[ tmirJ; v)s kdm C[T[ amY),smiF) Ryi> YiS[ tmir)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. ph[l) nmn tmn[ Br[,ph[li>,f&l tmir[J; ph[li> aiv) tmn[ nm[,pC) nm[ crN hmir[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. vL) smiF) tmir) upr[,gm[ t[vi[ pD[ tipJ; S)tL sdi rh[ tmtN),a[v&> mi[T&> ri²y&> mipJ; p\gT prci r[ gi[r emimni[. s[vkn[ snmin d)Fi,Yy&> vcn g&$ni t[mJ; ph[l) nmn hijrb[gn[,S)tL smiF) C[ (hmJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. hijr b[gn[ v[N aip)y&>,niyikiki k)Fi ºyilJ; aK>D B(kty[ Bl) a[mn),a>tr[ upºy&> ÄhilJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. niyikikin[ gi[r[ kH& kinm p\gN[ k&kS gimJ; jiai[ vcn Ryi> amtN&>,S&>(dr bnivi[ FimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. minti cilS[ tm tN),miNs mLS[ apirJ; gi[rni am&lmin m9yi,niyikiki Fºy avtirJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. SiNi kiki s[vk k]y[,ai¼y&> a(vcL vcnJ; p\[m B(kt Bl) a[mn),kZpi kr) r)zyi mnJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. K&S Ye sd`gi[rJ bi[9yi,s[vi[ gid) sdia[J; avtir Fºy SiNikikini[ GN) kr) C[ kZpia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. si[>p) m&jivr) p\[mY),s[vk p\Ym (nÀyi Ryi>a[J; Bkt aiF)n Bgvin C[,kr) s[vkn) Sia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. kNb) kh[viy jitni,gi[rn) s[vi bh& sir)J; d&:K TL) aK>D s[vi si[>p),piÀyi fL apirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. BiBirim Bkt Bli,gi[r[ v[N ai¼y&> a[mJ; jiai[ cli[tr (vP[,kh&> t[ kri[ tm[ t[mJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. p[Tlid p\gNi (vP[,d[vigim kh)y[ nimJ; Ryir[ jen[ m&kim kri[,Bli bnivi[n[ FimJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. k)k)bie s[vk k]y[,BiBirimn) b[n Yia[J; t[n[ gi[r[ vcn a[ kHi>,k)k)bie s&Ni[ ti>a[J;

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 10


p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. st gi[r m&KY) bi[l)yi,b[n s&Ni[ k)k)bieJ; d[vi gimY) a[k giupr[,gim vsivi[ tm[ ti>eJ; p\gT prci r[ gi[r emimni> amiri j[v) Ryi> tmtN),minti cilS[ mnmin)J; ji#ii krvi si] jn aivS[,g&N giS[ g&N) jiN)J, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Bie b[n b[ ain>d Ye,aiv)yi kH&> t[ qimJ; Ryir[ aiv)n[ m&kim kyi[<,S&>(dr bniÄy&> FimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. giupr k)k)biea[ S&>(dr vsiÄy&> a[k gimJ; t[r[ gimn&> tmn[ kh&>,k)k)bien) $N nimJ; p\gT prci r[ gi[r emimni>. p\[m[ s&K pmiDyi pi>cn[,kZpi kr) s>kT ki¼yiJ; s[vk pi[tini jiN) kr), vil[ ain>d ai¼yiJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. fL m9y&> s[vi tN&>, mnmi> j&ai[ si] (vcir)J; s[vi kri[ bivi[ b[D) tir[,a[vi ci[r upkir)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[v&> jiN) si] m&(nvri[,(nt l[ji[ gi[rn&> nimJ; gi[rnr sici kr) minji[,ti[ jiSi[ v]k&>q FimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[vi kim t[ kiym Cti>,gi[r k)Fi> C[ apirJ; pDd[ Yyi pC) S&> Yy&>? Mhi kl)kil mi[zirJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. a[k sm[ gi[ri[{y&ri[p)yn} aiv)yi[, aiÄyi[ j³yi mi[zirJ; ji[Di s(ht pºD[ aiÄyi[,b)k ni aiN) lgirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. kiki sv[< kh[vi li³yi,ji[Di utiri[ tm[ birJ; amiri gi[r b[qi ri[ji (vP[,a[m kHi[ (vcirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[ria[ kH&> ky&< n(h,t[ gyi[ ri[jin) mi>h)J; g&$Ja[ prci[ d[KiDyi[,d[KiD)yi[ C[ Ryi>h)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[ri[ Ryi>Y) cil)ai[ gyi[, pi[tin[ m&kimJ; t>b& ni²yi[ ti[ pidr (vP[,t[ ti[ (grmY[ gimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. rit pD[ gi[ri[ s&e rHi[,s&ti[ (nWi Brp*rJ; FN)a[ Qi[l)yi[ uDi(Dyi[,pDyi[ s)midi t[ d&rJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[k trf Qi[l)yi[ je pDyi[,aip pDyi[ a[ki>tJ;

120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

129. 130. 131. 132. 133. 11


minv) ki[e d)q&> nh),liÄyi[ mnmi. S>tipJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. S&Ü aiv) jyi> Sr)rn[ uq) j&v[ cir[ pisJ; b)j&> ki>e BiL[ n(h, BiL[ Bi[m) n[ aikiSJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. arj kr) Ryi> emimn[,piCi[ aiÄyi[ gi[rn[ pia[J; bºyi[ g&n[gir tmtNi[,mif g&ni[ kri[ sia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. (#ili[k)niY jiNyi n(h,ni jiNyi (krtirJ; m*K< mnmi> smjyi[ n(h,kH&> ky&<> n lgirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. sd`gi[rn[ C#i b>Fiv)y&>,(vnt) kr[ apirJ; dis jiN)n[ dyi kri[,(#ili[k) tirNhirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. (vF (vF p[r[ (vnv[,d*r ky&< gi[r[ d&:KJ, kZpi WQ dis upr[ kr),Ryir[ Sr)r[ Yy&> s&KJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. a[v) r)t[ t[n[ s&K Yy&>,a[vi prm s&Kkir)J; pirKi> l[vi aiÄyi[ gi[trNi,prci[ d[K[ s&KBir)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[vi prci ti[ apir C[,k[Tli kh&> (vAtirJ; a[Tl) b&(Ü phi[>c[ n(h, Yi[D[ kh[ s&KBir)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[k sm[ a[ j³yi (vP[,gi[r[ ky&<> a[k kimJ; p\gT prci[ a[vi[ p&r)yi[,s&Ni[ m&(nvr nimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Fjigri[ FN)ni[ k]y[,bivn gjni[ (vAtirJ; Upr ck\ cQivvi,mn&Oy m9y&> C[ apirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. mh[nt kr[ si] mL),ck\ cDivvi t[N) virJ; GNi> p\yRn Ryi> kyi<>,ck\ cDy&> n(h lgirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. ck\ jyir[ cDy&> n(h, sv[< (vcir[ mnmi>h)J; a[k[ upia[ ci9yi n(h,nkl li[k t[Dyi ti>h)J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. mh[nt kr) at) FN),ck\ cDy&> n jyi>a[J; Si[kit&r si] s[vk Yyi,kim bn[ k[vi> Ryi>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. arj kr[ Ryi> emimn[,t&> Ci[ j&gn[ ai[FirJ; ck\ cDiÄy&> cD[ n(h,kirN bºy&> S&> (krtirJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. d&(nyimi> b)ji[ n(h,t&m v)ni> (#iB&vnria[J;

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 12


tmi$. ck\ cD[ n(h.,kirN ai S&> kh[viyJ? p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. arj s&N) s[vk tN),vir[ cDyi t[N) virJ; fk)r) v[P[ p>D[ aiv)yi, aiÄyi j³yimi> t[ virJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. B[gi Yyi si] mL),aip[ bi[9yi (#ili[k) niYJ; k)y[r[ kirN Si[kit&r Yyi?a[v&> p*Cy&> si]n[ siYJ; p\gT prci[ gi[r emimni[. a[v) r)t[ jyir[ p*(Cy&>, si] ki[ bi[9yi Ryi>a[J; ck\ cDivvi mh[nt kr),a[k[ ci9yi[ n(h upiy[J; p\gT prci r[ gi[r emimni> a[v&> s&N) aip[ ai[cyi<,srv[ s&Ni[n[ tmimJ; mh[nt kr)y[ si] mL),nim len[ emimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. gi[r s[vkn[ smji(vyi,aij kLj&g avtirJ, ge p*ji tm[ k[m kri[! sv[< kiQi[ t[ bhirJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. s[vk si]a[ (vci(ry&>,sRy kh[ C[ ai ki[eJ, B*l Ye Avim) amtN),aip[ sRy kH&> ji[eJ, p\gT prci[ gi[r emimni[. m*rt kriv[l b\iMN kn[, t[ ti[ uYi¼y&> t[ virJ, prsid p)rni[ Ryi> kyi[<,nim l)F& FN)n&> t[N) virJ, p\gT prci[ gi[r emimni[. a[ pC) si] uq)yi, ck\ cQiv[ t[N) virJ, aip[ hiY aDiD)y&>,ck\ cQiv[ t[N) virJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[kdm ck\ cDy&>,ain>d Yyi[ si[n[ Ryi>a[J, t[r[ sm[ a[ gi[r tNi[,mrm ni jiNyi[ lgirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. pC) aiG[ri cil)yi,ali[p Yyi gi[r emimJ; Si[¹yi pN jDyi nh)> bF[ tpiAy&> tmimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[v) r)t[ gi[r[ kim kyi<>,k&Di klj&gn) mi>h[J aip[ p\gT ji>b&(Wpmi> prci[ d[KiDyi[ Ryi>a[J p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[ pC) a[k avsr (vP[ gi[r[ ky&<> kimJ; klj&g k&Di[ GNi[ vip)yi[ gi[r[ kyi< nimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. ht) vit p\Ym j[v), t[v) k)F) C[ (vAtirJ; miT[ si]n[ arj k$>,di[P ni gNSi[ lgirJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. s>vt (vk\mni[ k]y[, ai[gN)s[ ci[tr)sn) silJ;

148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 13


mis Bidrvi[ Brp&rmi>,kim bºy&> a[k (vSilJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. nY&kiki jyir[ d[v Yyi,pC) j³yi Kil) Yiy[J; sv[< Ryi> a[ (vcir)y&>,s[vi si[>¼yini[ upia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. sd`gi[rJa[ sv<n[ t[DiÄyi,aiv) ml)yi sv[< Ryi>a[J; sv[< mL) vit a[k kr[, mL)yi C[ sv[< jyi>a[J; p\gT prci r[ gi[r emimni. qriv krti> Y>B) rHi,(dvs #iN Yyi Ryi>a[J; mi>h[ mi>h[ mt[ bi[l)yi, at) akLiyi Ryi>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. mt ni> ci9yi[ mi[Ti tNi[,gi[r[ jiNy&> Ki[T&> Yia[J; WQ B$si[ d[vi disn[,FN) miri[ k[v) kr[ sia[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. S&> jiN[ sh&kir s[q)yi[? g)rmYi gimni[ rh[vis)J; gi[r Avpnmi> t[n[ aiv)yi,vit kr) C[ (vAtirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. t&> ji Bie j³yi (vP[,(vv[k kri[ jen[ vitJ; kh&> t[ tm[ je khi[, jyi> si] mL) C[ jmitJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. vid(vvid krvi[ n(h,kHi p\miN[ kri[ kijJ; ri[ji sdgi[rni> simi rh),b[D) p[ri[ si] aijJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. snm&K Yen[ clivji[,b[D) T&T[ j[n) Ryi>a[J; b[D) T&T[ t[ am tNi[,sRy m&jivr kh[via[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. a[ r)t[ jen[ khi[, gi[r[ kH&> Avpni mi>h[J; p\Bit[ aiÄyi[ p\[mY), aiÄyi[ ri[jin) mi>h[J; p\gT prci r[ gi[r emimni> jiN kr) si] FT n[,(vAtir) k)F) vitJ; vit s*N) sh&kir tN),K&S) Ye C[ jmitJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. vit gm) si] siditn[,gm) kiki si]n[ Ryi>a[J; s&N)n[ si] ain>d) Yyi,b[D) p[rivin[ jyi>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. Bkti[ si] B[gi Yyi,kiki bi[liÄyi si] Ryi>a[J; b[D) p[r) snm&K cil[,GN) mir[ zil) bi>a[J; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. b[D) p[r)n[ a[k cil)yi[,ri[ji sim&> t[N) virJ; p\Ym b[D) t[ T*T) n(h,p[riv) b)jin[ t[ virJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. t[n) pN b[D) T*T) n(h,a[kia[k p[r) tmimJ;

162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 14


ki[en) pN T*T[ n(h,rHi krms) a[k nimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. b[D) jyir[ T*T) n(h,srv[ Yyi mn udisJ, sv[< pDyi (vcirmi>,gi[rn[ kr[ C[ ardisJ, p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. rig prcini[ Fºy Fºy gi[r emim,arj s&Ni[n[ amir), ai avSrmi> aij, ljji jia[ tmir), kl) kilmi> kim,ki[e aiv&> nv k)j[, dyi kri[ (dlmi>a[ WQ B$si[ d)j[; siy kri[ smrY FN); aij kqN kL)kiLmi>, kh[ b>F& di[ pirK&>,aip[ Ci[ p\gT hilmi>, rig prcini[ a[ r)t[ jyir[ arj kr),gi[r ljji riKN hirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni. Bkti[ sv[< frmiv)y&>, kiki krms)n[ Ryi>a[J; b[D) p[ri[ tm[ p[\mY), riJ Ye k(hy[ ai>h[r); p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. kiki krms) Ryi> bi[l)yi,srv[ s&Ni[ tmimJ; a[ mir[ Bie ni ji[ea[ h&> C&> gr)b akimJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. fr) sidit[ jyi> frmiv)y&>,b[D) p[r) t[N) virJ; arj kr[ gi[r emimn[,disn) v[g[ kri[ siyJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. arj s&N) s[vk tN),FN) a[ kr) C[ kZpia[J; nim emimn&> l[e cil)yi,b[D) Bi>g) Ryi>a[J; p\gT prci r[ gi[r emimni> jy jykir Ryi> Y] rHi[,ain>d Yyi[ si]n[ Ryi>a[J; ni[bt ngiri vig)yi,gi[rn) airt) utria[J; p\gT prci r[ gi[r emimni. Sidit[ mL) gid) kn[,krms) kikin[ b[sriv[J; nim emimn&> l[e,kr) m&²y q[kiN[ qriv[J; p\gT prci r[ gi[r emimni. Fn` Fn` gi[r emimn[,Fn` Fn` tmiri t[ disJ; d[v GNi d&(nyi (vP[,p\gT prcin) ah)> aiSJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. p\gT prci a[vi p*r)yi,gNti gN) ni Skia[J; akL kLi C[ a[ gi[r tN), mm< jiN[ n(h ki[a[J; p\gT prci r[ gi[r emimni. a[ pC) airs phiNni[,prci[ p&yi[< visJ; airs ji[ea[ ri[ji kn[,hv[ kyi> Frv) aiSJ? p\gT prci r[ gi[r emimni.

176. 177.

1. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 15


Avpnmi> gi[r aiv)yi,aiv) bi[9yi a[ viNJ; ri[ji Yk) n]$t K&Nimi>,a[k airsn) C[ KiNJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. t[ p\miN[ Ryi> je Ki[d)y&>,n)syi[< airs tmimJ; t[r[ liv) ri[ji aigL[,ci[rs) b>Fiv) C[ FimJ; p\gT prci r[ gi[r emimni>. a[vi prci GNi> p&r)yi,t[ gNyi ni jia[J; a[mi> ki>e acrt n(h,a[vi aid[ kh[viyJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. prci t[vi h&> kh) Sk&>,t[Tl) phi[c[> ni b&ÛJ; mt) mn[ gi[r[ j[v) aip),t[v) (vAtir) s&ÛJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. ~i[tijnn[ arj a[Tl),di[P ni gNSi[ lgirJ; vit bn) a[ j[v) ht),vN<v) kyi[< C[ (vAtirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni. dis aipni bi[l)yi;arj s&Ni[ n[ emimJ; dis upr dyi liv)n[,Fiyi< FN)a[ g&limJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. krji[D) k(hy[ hr) a[Tl&>,di[n[ B(kt Brp&rJ; mi>g)a[ mivi a[Tl&>,lx ci[ris) kri[ d&rJ; p\gT prci r[ gi[r emimni> arj mig)a[ a[Tl) gtn[ d[e ai(SPJ; B*l hi[y hmir) j[Tl),mif krji[ ai(dSJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. p)>gL piq jiN&> n(h, mi#i axr gN nih)J; Sià GNi S)²yi nY),(S²yi nY) v[dJ; p\gT prci r[ gi[r emimni. di[r aigr ti>tN&>,m[$ aigL j[m tZNJ; b&(Ü p\miN[ bi[l)yi av)cLn&> ai vZNJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. ai[gN) aD#i) silmi>,~ivN s&d si[mvirJ; b)jn[ (dvs[ p&rN Yy&>,gi[rn) bi[li[ jyjykirJ; p\gT prci[ r[ gi[r emimni[. st`p>Y s[vi sicS&>,gi[rnr aip[ hj&rJ; pi[t[ p)riN[ p\gTyi,ail[ aiÄyi Brp&rJ; p\gT prci r[ gi[r emimni[. gi[r nr a[ hj&r C[,ail[ aK>D amipJ; a[r[ s[viY) j[ B*l)yi,pDS[ ci[ris)n[ tipJ; p\gT prci r[ gi[r emimni[. sic&> kH&. ai s[vk[,j[ v[dni[ sRy sirJ; h(rni $pn[ j[ ai[LK[, ti[ t[ pimS[ Bv apirJ; p\gT prci r[ gi[r emimni[.

188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 16

IMAMSHA MAHARAJ NA PARCHA new  
IMAMSHA MAHARAJ NA PARCHA new  

~) sd`gi[r emimSih mhirijni&gt; prci. p\gT prci r[ gi[r emimni. 1. Fim GNi Grt) upr[,t)rY t)rYni GiTJ; a[v) S&amp;&gt;(dr j³yi Si[Bt),a[vi[...

Advertisement