Issuu on Google+

Birtni[ si>AkZ(tk virsi[ - snitn Fm< p\ic)n Birtn) v](dk smyn) s>AkZ(t Fm< aiFi(rt C[. an[ t[ “snitn Fm<” ni> nim[ ai[LKiy C[.ai snitn Fm< s>AkZ(t S&> C[.? a[ Birtni p\ic)nkiLni ä(P-m&(nai[a[ S)Kv[l) aidS< Jvn pÛ(t C[.a[ minvjitn[ sici p(rp\[Èymi> Jvnn[ smjvimi> shiy kr[ C[.a[ minv a(AtRvni d&(ºyv) t[mj ai¹yi(Rmk pisi>ai[n[ aivr) l[ C[.a[ minvjitn[ mi#i ki9p(nk (AY(t an[ sic) viAt(vkti vµc[ni[ B[d smjvimi> shiy kr[ C[ an[ Jvnmi> Bi](tkvid an[ a¹yiRmvidn[ t&lniRmk r)t[ k[Tl&> mhRv aipv&> ji[ea[ t[ nÊ) krti> S)Kv[ C[.a[ upd[S[ C[ k[ j[ mn&Oyi[ biH jgtni aikP<Ni[ an[ mni[(vkiri[Y) m&kt bn) Jvn Jv[ C[ t[ai[n[ min(sk smti,Si>(t an[ ai¹yi(Rmk p\bi[Fn avÆy p\i¼t Yiy C[.vL) a[ Äyvhir)k upyi[g)tip N Friv[ C[ kirN k[ a[ p(r~m an[ airim,uwm an[ p\Ryihir tYi s&KBi[g an[ RyigvZ(t vµc[ smºvy siFti> S)Kv[ C[. ai W(OTa[ “snitn Fm<” a[ p\ic)n Birtni ä(Pm&(nai[ trfY) minvjitn[ si>AkZ(tk virsi$p[ mL[l&> a(t m*9yvin Xin C[.ai Xinmi> rh[li snitn sRyi[ AmrNit)t smyY) len[ an[k sd)ai[ py<ºt s>(ct Yti> rhyi> C[.vL) li>bi smy s&F) ai sRyi[ ag(Nt ä(Pm&(nai[,s>ti[,yi[g)ai[ an[ Bkti[ni an&Bvi[n) a[rN pr p&(OT pim[li> C[.snitn Fm<ni tRvXinni (sÛi>ti[ Birtni> v[d g\>Yi[mi>Y) tirv[li C[ an[ v[di[ jgtni sv<Y) p\ic)n g\>Yi[ C[ a[vi[ e(thiskiri[ni[ mt C[.ai W(OTY) snitn Fm<n[ FN)vir “v](dk Fm<” pN kh[vimi> aiv[ C[.

aiF&(nk JvnS]l)ni> d*PNi[ avi<c)n Bi](tkvid) JvnS]l)ni kirN[ minvjitn&> (vBijn krt) (dvili[ KD) Ye C[.p(rNim[ p*v)< tYi p(Vm) jgt,gr)b an[ tv>gr d[Si[,udirmtviL) an[ as(hON&> p\jiai[,$(Qc&At li[ki[ an[ avLi mig[< vL[li li[ki[,vc<Av clivti[ smij an[ tib[dir) uqivti[ smij,a[vi an[k p\kirni (vBijni[ ji[vi mL[ C[.aivi (vBijni[ni kirN[ trkTbiJ an[ lDiyk mns*biai[ni b)j ri[piy C[.ai bF&> kmns)b bibt C[ k[ si>p\tmi> aipN[ ai¹yi(Rmk (sÛi>ti[n[ v)sr) gyi C)a[ an[ aipNi> Jvnmi> Bi](tkvid) (sÛi>ti[n[ C*Ti[ di[r aip) d)Fi[ C[.

Bi](tkvid (v@Û a¹yiRmvid aiv) p(r(AY(tmi> pN snitn Fm<ni[ d)pk hJ ai¹yi(Rmk (sÛi>ti[ni[ p\kiS f[>k) rHi[ C[.t[ni u(ct upyi[g vD[ minvjit y&Û an[ kipikip)ni rAtin[ RyJ Si>(t an[ s>vi(dti trf p\yiN kr) Sk[ C[.Bi](tkvid) (sÛi>ti[ aipNn[


AviY)< an[ p(rg\h) bniv[ C[.Bi](tkvid) (sÛi>ti[ aipNn[ pi[tini miT[ t[mj aipNi v>Svirsi[ miT[ K*b s>p(t a[kq) krvi p\[r[ C[, j[ aipAviY)<pNin[ aigL Fpivvin) eµCin[ pi[P[ C[.b)J bij& ai¹yi(Rmk (sÛi>ti[ aipNn[ a>triRmi trf yi[³y (dSimi> le jiy C[.j[ AvRvn[ B&liv) ah>Bivn[ vS krvimi> p(rNm[ C[.Bi](tkvid) (sÛi>ti[ “h&>” an[ “mi@>” n) Bivni siY[ ji[Dti hi[e aipNn[ s>k)N<tini> (p>jrmi> k[d kr) b>Fni[mi> jkD) riK[ C[,jyir[ ai¹yi(Rmk (sÛi>ti[ aipNn[ bFi> j b>Fni[mi>Y) m&kt bniv) aiRmini m&ktpNini[ an&Bv kriv[ C[. aivi[ aiRmsixiRkir pimvimi> Bi](tkvid) (sÛi>ti[a[ aipNimi> p[di kr[l) kd) s>ti[Piy nh)> a[v) s>g\h[µCi nDtr$p bn[ C[.b)J bij& ai¹yi(Rmk (sÛi>ti[ aipN) a>triRmi trf g(t kriv) (njin>dni> p*rn[ ri[kti drvijiai[ Ki[l) niK[ C[.

Bi](tkvid) s>AkZ(tai[ni p\kiri[ aij[ jgtmi> p(Vm) s>AkZ(tn) bi[lbili C[.ji[ k[ hk)ktmi> “p(Vm) s>AkZ(t” a[v&> ki[e j nim nY).p(Vm a[Tl[ S&> a[ ti[ mi#i (dSi C[. a[ ki[e s>AkZ(tn&> nim nY). miT[ aipN[ a[n[ Bi[gvid) aYvi Bi](tkvid) s>AkZ(t kh)S&>. Bi](tkvid a[Tl[ S&>? a>g\[Jmi> a[n[ “m(T(ryi(lzm” kh[ C[.AY*L pdiY<n&> a>g\[J “m(T(ryl”.aipN[ j[n[ njr[ ji[e Sk)a[ C)a[ a[ pdiY< C[ an[ pdiY<n&> a>g\[J “m(T(ryl” C[.a[ pdiY<vid k[ Bi](tkvid aRyir[ jgtmi> K*b f[liy[li[ C[.aipNn[ j[Tl&> njr[ d[Kiy a[Tl&> j sRy C[ an[ nY) d[Kit&> a[n&> a(AtRv j nY).ai Bi](tkvid an[ Bi](tk (vXinni[ (sÛi>t C[.Bi](tkvid kh[ C[ k[ pdiY<mi>Y) j ain>d m[Lvvi[,a[mi>Y) j s&K) Yv&> an[ a[ni Wiri j mn&Oyni[ jºm sfL Ye Sk[ C[.pdiY< s>bF) Si[FKi[L Wiri uÛir Ye jiy k[ k9yiN Ye jiy a[v&> minv&> a[ Bi](tkvid aYvi pdiY<vid C[.ji[ aipN[ a[m min)a[ k[ pdiY< mi@> k9yiN kr) d[vini[ C[, ti[ aipN[ pdiY<Y) pN n)ci C)a[ a[tl&> ti[ nÊ) minv&> pD[. “p¸Yr” pdiY< C[ an[ ji[ aipN&> k9yiN kr) d[vini[ C[ a[m min)a[ ti[ aipN[ p¸YrY) pN n)c[ gyi a[n smjv&> rH&.jyi> c[tn aiRmi krti> jD aniRm pdiY<n&> p\iFiºy Av)kirvimi> aiv[ a[n&> nim “Bi](tkvid) s>AkZ(t” C[.Bi](tkvid) s>AkZ(t jyi> aiRmin[ j nY) ai[LKt) ti[ pC) prmiRmi k[ b\Mn[ kyi>Y) ai[LK[? (vXinvid)ai[ k[ Bi](tkvid)ai[ ki[e c[tn tRvn[ j minvi t]yir nY).a[ bFi kh[ C[ k[ ji[ kyi>y Bgvin hi[y ti[ amn[ btiv) di[.am[ amir) ai>K[ a[n[ jiea[ ti[ j min)a[ k[ Bgvin C[.bik) j[ njr[ nY) d[Kit&> a[n[ am[ minti nY).aiRmi k[ Jv j[v&> k>e tmir) a>dr hi[y ti[ btiv) di[.ti[ j am[ min)a[ k[ aiRmi k[ Jv C[.p\Ryx Kitr) kyi< (vni am[ aiRmi,prmiRmi k[ Bgvinmi> minvi t]yir nY).am[ ti[ AY*L vAt&n[ k[ pdiY<n[ ji[e an[ ApS)< Sk)a[ C)a[ t[Y) t[n[ min)a[ C)a[.aiv) miºyti Frivv) a[ Bi](tkvid) s>AkZ(t C[.a[ni> p(rNim$p[ j[ k[Tli>k vidi[ ud`BÄyi an[ jgtmi> f[liyi t[ (vS[ jri smJ lea[.jyi> Bi](tkvid) s>AkZ(tai[ C[ Ryi> #iN p\kirni vidi[mi>Y) a[k vid C[ “m*D)vid aYvi k[p)Til)zm” a[ni[ piyini[


(sÛi>t a[ C[ k[ “p]si[ miri[ prm[Vr C[.aivDt an&sir a(ny>(#it an[ amyi<d Fn kmivi[ an[ s&K sgvD Bi[gv) Jvnmi> mi[j mzi kri[.j[ smij a[m min[ C[ k[ p]si[ j bF&> C[,a[ j si]n&> k9yiN kr) Sk[ an[ p]siY) j s&K mLS[ ti[ a[ smij m*D)vid) C[.b)ji[ smijvid jri j&di p\kirni[ vid C[. pr>t&> a[n) cci< krti p*v[< #i)ji siÀyvidn) vit k@> C&>.siÀyvid a[m kh[ C[ k[ prm[Vr j nY),ti[ pC) p]sin[ pN prm[Vrn&> nim S&> kim aipi[ Ci[? ji[ prm[Vr C[ j nh)> ti[ a[n) s>Xi pN ki[en[ apiy nh)>.prm[Vr j[v&> k>e nY).a[ miºyti j Ki[T) C[,a[ (vcir j Ki[Ti[ C[. j[m prm[Vr nY) t[m p]si[y ki[eni[ nY).siÀyvid kh[ C[ k[ Fns>p(t s>p*N<pN[ rijysti Wiri (ny>(#it hi[v) ji[ea[.ai Bi](tk jgtmi> j[ ki>e AYivr c)j vAt& C[ a[ bF) smijn) mi(lk)n) hi[v) ji[ea[,ki[e Äy(ktn) a>gt mi(lk)n) nh) siÀyvid kh[ C[ k[ tmim AYivr-j>gm s>p(t smijn) mi(lk) bn)jiy ti[ smijn&> k9yiN Ye jiy,ai m*D)vidY) (v@Ün) vit C[.m*D)vid kh[ C[ k[ p]si[ a>gt kmiN)Y) mL[ C[ a[Tl[ dr[kn[ pi[tin) a>gt mi(lk)n) m*D) k[ c)j vAt& hi[v) ji[ea[.a[mi> dr[kn[ yYiS(kt mh[nt krvin) C*T hi[y C[. j[ pim[ a[Tl&> a[n) mi(lk)n&>.aivDt an&sir si]n[ ai[C&> vFt&> mL[ a[ AvBi(vk an[ bribr C[.a[Tl[ m*D)vidn) W(OTa[ j[mn) pis[ vFir[ m*D) a[ vFir[ s&K) an[ ai[C) m*D)viLi ai[Ci s&K).t[mn) smj m&jb m*D)vid) smijmi> ki[e d&:K) ti[ rh[t&> j nY).siÀyvid a[m kh[ C[ k[ smijni[ mi[Ti[ Big gr)b an[ d&:K) C[ an[ ai d&:Kn&> kirN s>p(tn) asminti C[.mi(lk)n[ kirN[ ki[en) pis[ ai[C&> an[ ki[en) pis[ vF& rh[ C[.j[mn) pis[ vF& s>p(t C[ t[v) Äy(ktai[ ai[C) hi[y C[ an[ ai[C) s>p(tviL) Äy(ktai[ GN) vFir[ hi[y C[.ji[ a>gt mi(lkni[ svil j n rh[ ti[ bF) s>p(tn[ srK[ Big[ smijmi> bFin[ vh[>c) d[vin) pr>t& a[mi>y a>gt mi(lk) ki[en) rh[v) n ji[ea[.a[ bF) smijn) j s>p(t rh[,j[ni[ bFi srK[ (hAs[ upBi[g kr[.hv[ a[ simiJk s>p(tni[ vh)vT ki[N kr[? ai p\Ånni uk[l $p[ siÀyvidni[ a[vi[ (sÛi>t aiÄyi[ k[ smijn) am&k Äy(ktai[ smij vt) bF) rijs_ii g\hN kr) l[ li[ki[ Wiri dr[kn[ kim fiLvvimi> aiv[.s_iiFir) j*Yni[ h&km C*T[ a[n&> piln p\jia[ frJyit krvin&> rh[ C[.j[mi> srkir a[Tl[ a[m kh[viy k[ smijni> stiFir) pxmi> Ti[c pr b[q[li pi>c-ds k[ pc)s – pcis jN. a[mi> li[ksih)n&> mi#i nim(sviy ki>e nh).ai siÀyvid a[ ni(Atkvid C[.a[ prm[Vrni a(AtRvmi> minti[ j nY).siÀyvidmi> j[ stiFir)ai[ni[ vDi[ Yiy a[ j prm[Vr.tmir[ a[n[ p*jvi[ hi[y ti[ p*ji[ an[ n p*jvi[ hi[y ti[ tmir[ prli[k jvin) kiym t]yir) riKvin).siÀyvid) d[Si[mi> stiFir) vDiai[a[ a[vi k>ekn[ prli[k mi[kl) d)Fi C[.m&²y stiF)Sn) (v@Û ki[e hrf bi[l[ ti[ s)Fi[ t[n[ prli[k mi[kl) aip[. #i)J smijvid) ÄyvAYi uprni b[n) a[Tl[ k[ m*D)vid an[ siÀyvidn) vµc[n) ÄyvAYi C[.tv>gr an[ gr)b vµc[ asminti ai[C) rh[ t[ miT[ rij sti Wiri Fnvinn) s>p(t pr (ny>#iN m*kv&>,a[n&> nim “smijvid”a[mi> pN smij nÊ) kr[ a[ Äy(ktai[ ai bF) bibti[ni[ aml kriv[ a[v) ÄyvAYi hi[y C[.a[ smijvid) srkir kh[viy C[.smijvidmi> p]si[ ti[ prm[Vr nY) j ,Cti> prm[Vr C[ a[v&>y kh[ti nY).smijvidviLi hJ ki>e nÊ) kr) Skti> nY) k[ prm[Vr hi[vi[ ji[ea[ aYvi n hi[vi[ ji[ea[ ? a[ kdic a[m smjti hS[


k[ prm[Vr hi[y ti[ pN p]siY) b)ji k\m[ hi[vi[ ji[ea[.a[mn) W(OTa[ prm[Vr (vni cliv) Skiy.ji[ kdic prm[Vr hi[yti[ a[n)y smijni s¿yi[ a[Tl[ mn&Oyi[ siY[ sminti Yv) ji[ea[.T&>kmi> smijvid pN Bi](tkvid) C[.a¹yiRmvid) nY).tm[ (vcirti hSi[ k[ snitn Fm< siY[ ai bFi vidi[n[ S&> lig[ vLg[ pr>t& aijn) smij ÄyvAYin[ smjvi miT[ an[ ai bF) smij ÄyvAYi aijni aiF&(nk y&gmi> ksi[T)n) a[rN pr (nOfL je rh) C[.a[ aijn&> snitn sRy C[. a[Tl[ C[vT[ ti[ piCi ai¹yiRmvid trf j smij[ p\yiN krvin&> rh[S[.hv[ aipN[ Yi[Di[ (vAtZt a¿yis a¹yiRmvid (vS[ kr) lea[.

a¹yiRmvid) s>AkZ(t hv[ a[k j p\kirn) s>AkZ(t bik) rh).a[ a¹yiRmvid) s>AkZ(t C[.Birt)y s>AkZ(t a¹yiRmvid) C[.ji[ k[ Birtmi> aRyir[ bF) jitni p\yi[gi[ cil) rHi C[.Birtmi> m*D)vid) (vcirsrN)viLi li[ki[ C[,siÀyvid) (vcirsrN)viLi li[ki[ C[ an[ smijvid) (vcirsrN)viLi li[ki[ pN C[.t[m Cti> Birtmi> hJ ai¹yi(Rmk (vcirsrN)viLi li[ki[ vFir[ s>²yimi> C[.Birt p\ic)n kiLY) m*L a¹yiRmvid) d[S rHi[ C[.vt<minmi> a[ virsi[ Tk) rHi[ C[. an[ B(vOymi>y rh[vi[ ji[ea[.Birt Bi](tkvid) d[S n bn) jvi[ ji[ea[. hv[ a¹yiRmvid S&> C[ ? t[ smJa[.a¹yiRmvid a[m S)Kv[ C[ k[ ai (vV k[ sZ(OTmi> Bi](tk pdiY< nh) aiRmi aYvi c[tn tRv mhin C[.aiRmi j prmiRmi an[ aiRmi j b\MtRv C[.v[dmi> pN kH& C[ “ay> aiRmi b\M” aYi<t` “ai aiRmi j b\M C[.” ai b\MtRv j “B*mi” aYi<t` “mhin” C[.Bi](tk pdiY< mhin nY).aipN&> Sr)r Bi](tk pdiY<n&> bºy&> C[ miT[ a[y mhin nY).mhin nY).mhin ti[ a>dr b[q[li[ aiRmi C[.p(Vmn) (vXin aiFi(rt Bi](tkvid) s>AkZ(t a[m min[ C[ k[ a>dr b[q[li aiRmi k[ Jvn[ am[ njr[ ji[yi[ nY) a[Tl[ a[ C[ j nh)>.a[mni mt[ AY*L Sr)r sv[<svi< C[.a[niY) mhin ki>e C[ j nh).Birtn) s>AkZ(t Bi](tkvid) nY) pN ai¹yimvid) C[ a[Tl[ a[ ph[li[ (sÛi>t aip[ C[ k[ Bi](tk Sr)r mhin nY) pr>t&> t[n) a>dr rh[li[ aiRmi mhin C[.Birt)y s>AkZ(t kh[ C[ k[ Bi](tk pdiY< “a9p” an[ aiRmi “mhin” C[ ; t[Y) a9ptin) piCL n pDi[,mhintin[ apnivi[.aiRmi Sr)r krti> s_iin) W(OTa[ mhin C[.a[Tl&> j nh) pN t[ snitn aYvi kiym) C[ a[Tl[ pN mhin C[.Sr)r niSv>t C[ an[ aiRmi a(vniS) C[.Birt)y s>AkZ(t S)Kv[ C[ k[ ai b\Mi>D Bl[ abji[ vP< Tk[ t[m Cti> kyir[k a[ni[y Bi>g)n[ B&Êi[ Ye jvini[ C[.t[Y) a[ pN mhin nY).aiRmi,prmiRmi an[ b\M tRv j mhin C[.

Birt)y s>AkZ(tmi> Bgvin j mhin C[. Birt)y s>AkZ(t Fm< pr aiFi(rt ai¹yi(Rmk s>AkZ(t C[.a[Tl[ t[mi> Bgvin ti[ ph[li> ji[ea[,a[mni. (vni aipN) s>AkZ(t hi[y j nh)>.aipN) s>AkZ(t ai(Atk C[.Bgvinmi> min[ C[.Bgvinn[ pimvi[ a[ j Jvnni[ h[t&> hi[vi[ ji[ea[ a[m


aipN) s>AkZ(t aipNn[ S)Kv[ C[.aipNi> SiA#ii[ kh[ C[ k[ “B*mi a[ j b\M C[.” “B*mi a[Tl[ mhinti.”mhin ki[n[ kh[viy? Kdmi> mi[T) Äy(ktn[ mhin n kh[viy.hiY) kdmi> mi[Ti[ C[ an[ miNs a[ni krti> GNi[ nini[ C[, Cti> hiY) krti> mn&Oyn) yi[(n c(Qyit) mniy C[.hiY) gm[ t[Tli[ bLvin hi[y pN miNsni[ aiq vP<ni[ Ci[kri[ hi[y ti[ pN p*>CD) pkD) hiY)ni miYimi> fTkir[ ti[ hiY) riD piD) jiy C[.aimi> mhin ki[N? aiq vrsni[ Ci[kri[ k[ hiY) ? mn&Oy mhin C[.a[ a[Tli miT[ mhin C[ k[ Bgvinn[ a[n[ hiY) krti> (vS[P b&(Û aip) C[.T&>kmi> mhintini[ aY< kdmi> mi[T&> a[vi[ nY) Yti[.Xinmi> mi[Ti[ t[ mi[Ti[ a[m kh) Skiy. B*mini[ b)ji[ aY< C[ j[ li>b& Tk[ t[.niS ti[ Xin) an[ aXin) bºn[ni[ C[.ki[e miNs p>(Dt Ye gyi[ hi[y, cir[y v[d BN) gyi[ hi[y an[ bFi Åli[ki[ mi[Q[ bi[lti[ hi[y ti[ pn a[n&> “gm gµC T& gi[.” Yvin&>,a[Tl[ k[ t[ mZRy& pim) ah)>Y) prli[k jvini[.a[m aBNn[y jvin&>,a[n&>y “rim bi[li[ Bie rim Yvin&>”.a[mi> s>Bv a[vi[ pN Kri[ k[ cir v[d BN[li[ ai[C&> Jv[ an[ (blk&l aBN vF& Jv[.a[ni[ aY< a[m C[ k[ p>(Dtie pN mhin nY).j[ li>b&> Tk[ C[, j[ snitn {kiym)} C[ a[ mhin C[,a[ B*mi C[,a[ b\M C[.b\M mhin a[Tli miT[ C[ k[ a[ snitn C[ a[n[ Tkvini[ ki[e (nVt kiL k[ smy nY).a[n&> a(AtRv kyirY) C[ t[n) ki[en[ Kbr nY).a[n) S$ait nY),t[m a[ni[ p*N<(vrim {a>t} pn nY).a[n&> nim sRy an[ snitn,kiym Tk[ a[v&> B*mi aYi<t` b\M. a[ b\M (sviy jgtn) gm[ t[Tl) mhin vAt&ai[, pN niSv>t hi[viY) t&µC C[.ci]d B&vn Friv[ C[ a[v&> mi[T&> b\Mi>D,t[mi> vst) ag(Nt p\jiai[ an[ aºy Jvi[,ag(Nt tiriai[,nx#ii[,g\hi[,upg\hi[,aipN) pZ¸v),t[ bFi prn) nd)ai[,phiDi[ ai bF&> niSv>t C[. ai smg\ b\Mi>D pN b\Mn) srKimN)a[ k>e (vsitmi> nY).b\Mi>Dni[ niS YS[ Ryir[ b\M j S[P rh[S[. Bgvin ~)kZON g)timi> kh[ C[ k[ h&> miri a[k j a>SY) ai smg\ b\Mi>Dn[ Y>Biv)n[ UBi[ c&>.a[ a[k a>S a[Tl[ Bgvinn) p*N<tini[ 480 mi[ Big.aipN) Birt)y gNtr) m&jb p*N<ti a[Tl[ kLi.a[ dr[k kLini #i)s a>S hi[y C[.a[Tl[ p*N<tini[ aY< 480 a>S Yiy.a[mi>Y) 479 a>S Bgvin[ animt ri²yi C[ an[ fkt a[k j a>SY) ai smg\ b\Mi>Dn[ Y>Biv)n[ UBi C[.aipN[ ti[ a[ a[k a>Sn[y p*ri[ jiNti nY).a[k a>Smi>Y) ti[ aiK&> b\Mi>D bºy&> C[ a[ b\Mi>Dn) a>dr[y k[Tli bFi as>²y gi[Li C[! a[mi> aipN) pZ¸v)ni[ gi[Li[ ti[ siv ninimi> nini[ C[ aipN) pZ¸v) krti> s*y< an[kgNi[ mi[Ti[ C[.b)ji bFi tiriai[n) j[m a[ s*y< pN tiri[ C[ an[ t[ pN b)ji tiriai[n) srKimN)mi> GNi[ ninkDi[ tiri[ C[.aipN[ s*y<n[ ji[ #iN-cir f*Tni ÄyisviLi[ gi[Li[ min) lea[ an[ a[ni pr a[k Ti>kN)n&> Tpk&> m*k)a[ a[v) ninkDi Tpki j[vD) aipN) pZ¸v) C[.a[ pZ¸v)n[ pN aipN[ p*r[p*r) jiNti nY).aipN[ pZ¸v)ni bFi K>Di[mi> an[ d[Si[mi> fr) aiÄyi nY).aipN[ Bl[ Birt d[Smi> rh)a[ C)a[, Cti> a[n[ pn kyi> p*ri[ ji[yi[ C[? ar[ Birt d[S ti[ q)k pN aipN[ aipNi Sh[rn) GN) gl)ai[ an[ S[r)ai[mi> hJ s&F) gyi nY). ai vit prY) smjiy>& hS[ k[ aipN[ k[Tli a9p C)a[. a9pti a[ B*min) (v@Ûni[ S¾d C[.B*mi a[Tl[ k[ b\Mn) srKimN)mi> aipN[ siv j a9p


C)a[. aipN) a9p m(tY) piCi a[m kh)a[ C)a[ k[ “Bgvin,b\M,prmiRmi k[ eVr a[v&> ki>e C[ nh)>.h&> a[mi> minti[ nY).mir) b&(Û a[ni[ Av)kir krt) nY). “ar[ Bie ! t&> S&> an[ tir) b&(Û S&>? Tiri n Av)kirviY) ki>e sRy Yi[D&> fr) jvin&> C[? aipN) s>AkZ(t aipNn[ piyin) vit kh[ C[ k[ “ph[li> ti[ tm[ pi[t[ k[Tli a9p Ci[ a[ smji[; pC) b\M k[Tl&> mhin C[ a[n) tmn[ smj pDS[. “b\M k[ eVrn) mhinti j[m j[m smjiS[ t[m t[m aipNimi> ~Ûi p[di YS[.mi#i ~Ûi p[di Yiy a[Tl&> j p&rt&> nY).a[ mhintin[ a[Tl[ b\M aYvi EVrn[ pimvin) ki[(SS pN krv) ji[ea[.ji[ aipN[ a[ mhintin[ pim)S&> ti[ aipN[ pN b\M bn) jeS>&.t[Y) j SiA#ii[ kh[ C[ k[ aym` aiRmi b\M aYi<t` ai aiRmi b\M C[. aipN) s>AkZ(t aipNn[ a[m S)Kv[ C[ k[ tm[ pi[t[ j b\M Ci[.tm[ B*mi {mhin} Ci[.pN aipNn[ ti[ a9ptimi> a[Tl) bF) mji aiv) ge C[ k[ b\Mn[ yid j nY) krti.jyir[ yid kr)a[ C)a[ Ryir[ b\Mn[y c[l[ºj krvi mi>D)a[ C)a[ k[ a[ b\M vL) S&> C[? aim aipN[ b\Mn[ (SPi<sn kriv) d)F&> C[.

Birt)y s>AkZ(t minv-s>AkZ(t C[ aipN) s>AkZ(t a[m S)Kv[ C[ k[ “mn&Oyi[ ! tmir) a9pti smji[ an[ mhintin[ ai[LKvini[ an[ pimvin) ki[(SS kri[.t[mi> j mn&Oy Jvnn) Fºyti C[. jyir[ Äy(ktai[ni[ sm*h k[ smg\ smij ai vit smj[ an[ ki[(SS kr[ Ryir[ sici aY<mi> s>AkZ(tn&> p&n@RYin Sky bn[.B*tkiLmi> aipNi ä(Pm&(nai[a[ an[ Birt)y smij[ aiv) ki[(SS kr).a[mi>Y) j[ s>AkZ(t p[di Ye a[ s>AkZ(t aipN) p\ic)n Birt)y s>AkZ(t a[ni[ ji[Ti[ B*tkiLmi> ti[ jgtmi> kyi>y jDyi[[ nY),hJ vt<minmi> mLti[ nY) an[ B(vOymi> pN mLS[ nh)>.mir) W(OTa[ ä(P-m&(nai[a[ aip[li[ virsi[ mi#i Birt)yi[ai[ni[ j nh)> pr>t&> smg\ mn&Oy ji(tni[ C[ kirN k[ Birt)y s>AkZ(tni> m*9yi[ an[ (sÛi>ti[ minvjit) miT[ upyi[g) n)vD[ t[vi C[ a[mi> a[m nY) kH&> k[ mi#i Birtmi> jºm[lini[ aiRmi j b\M C[ an[ b)jini[ aiRm b\M nY).aipNi> SiA#ii[mi> kyi>y a[v&> l²y&> nY).Birt)y SiA#ii[mi> ti[ smg\ minvji(t an[ mn&Oy mi#in) vit kr) C[.mn&Oy gm[ Ryi> vsti[ hS[,Bi]gi[(lk r)t[ a[ Birt,am[(rki k[ d&(nyini ki[e pN d[Smi> hS[,ti[pN minvjitni> m*9yi[mi> k[ s>AkZ(tni ai (sÛi>ti[mi> ki[e f[r pDvini[ nY).Birt)y snitn s>AkZ(t a[ sic) minv s>AkZ(t C[.smg\ minvji(t ji[ ai s>AkZ(tn[ apniv) l[ ti[ aiK) pZ¸v)ni[ uÛir Ye jiy.ji[ k[ si] p\Ym ti[ Birtni mn&Oyi[ k[ j[mni p*v<ji[a[ ai (vwin) smj aip) C[ an[ ai s>AkZ(t UB) kr) C[,t[mN[ ti[ km s[ km ai s>AkZ(tn[ Tkiv) riKvin) jvibdir) adi krv) ji[ea[.ji[ k[ aipNi[ h[t& a[Tli[ s)(mt nY).aipN[ ti[ mi#i Birt)y smijn[ j nh)> pr>t&> smg\ minvjitn[ ai s>AkZ(t S)Kvv) C[.


(#im*(t< d[vi[ - sikir b\M

Birt)y s>AkZ(tmi> Bgvinni #iN m&²y sikir Av$pi[ minvimi> aiÄyi> C[; b\Mi,(vON& an[ mh[S, a[mi> b\MiJa[ ai b\Mi>D bniÄy&> C[ pN b\MiJ (vON&Bgvinn) ni(Bmi>Y) n)k9yi hi[e aipN[ a[Tl&> ti[ smJ Sk)a[ k[ (vON& Bgvin b\MiJY) mi[Ti hi[vi ji[ea[.b\Mia[ bniv[li b\Mi>Dn[ Tkiv) riKvin&> kim (vON& Bgvin kr[ C[.jyir[ (vniS krvini[ YS[ Ryir[ a[ kim mh[S aYvi Bgvin (SvJ kr) SkS[.ai r)t[ #iN[y d[vi[ pi[tpi[tini> kiy<mi> mhin C[ kirN k[ a[kn&> kiy< b)ji[ kr) Skti[ nY).dr[kn&> kiy< aigv&> C[.a[ r)t[ (vcirti> (#id[v Av$pi[mi> Äy(ktgt r)t[ a[mi>ni a[k[y b)jiY) mhin nY).Kr[Kr ti[ a[ #iN[ni[ srviLi[ a[Tl[ mhinti an[ a[ mhinti a[Tl[ b\M.b\M j B*mi {mhin} C[. b\M C[ a[ j tRtv: aiRmi pN C[.aiRmi a[Tl[ b\Mni[ ninkDi[ a>S an[ b\M a[Tl[ prm {mhin} aiRmi.ninkDi aiRmin[ Sr)r mL[ C[ t[m prmiRmi {mi[Ti aiRmi} (dÄy Sr)r FirN kr[ C[.prmiRmi j&di j&di #iN Sr)r FirN kr) (Sv,(vON& an[ b\Mi bn[ C[. mi[xn) siFni krnir[ (#id[vi[ni> Sr)rn[ nh)> pr>t& a[mni> c]tºy tRvn[ aYit<` b\MtRvn[ pimvin&> C[.b\MtRvn[ pimv&> a[n&> nim mi[x.a[ aiRmk9yiNn) a>(tm (AY(t C[.a[ pC) aiRmin&> ki[e li[kmi> p&nrigmn Yt&> nY).jyi> s&F) b\MtRvn) p\i(¼t n Yiy Ryi> s&F) aiRmin[ fr) fr)n[ p&tj<ºm l[vi[ pD[ C[.

d&:Kn) aiRy>(tk (nvZ(t a[Tl[ mi[x aipN) s>AkZ(t S)Kv[ C[ k[ tmim d&:Ki[n&> airy>(tk (nvirN Yv&> a[n&> nim mi[x C[.jyi> s&F) JviRmin) a9pti C[ Ryi> s&F) d&:K rh[vin&> j.Jvn) a9ptin) siY[ d&:K ji[Diy[l&> C[.Jvn[ mLnir s&K an[ d&:Kn&> p\miN t[n) a9pti pr aiFi(rt C[.j[m j[m Jvn) a9pti vFt) jiy t[m t[m d&:Kn&> p\miN vFt&> jiy C[. an[ j[m j[m a9pti GTt) jiy t[m t[m s&Kn&> p\miN vFt&> jiy.C[9l&> s>p*N< s&K a[Tl[ prmin>d.a[ simiºy s&K nh) pN prm {svi[<µc} s&K an[ ain>d C[.a[ prm s&K k[ prmin>d fkt b\MtRvn[ piÀyi pC) j p\i¼t Yiy C[.a[ prm s&K k[ prmin>d pC) ki>e d&:K rh[t&> j nY) tmim d&:Ki[n) aiRy>(tk a[Tl[ k[ s>p*N< (nvZ(t Yiy C[.b\M p\i(¼t pC) ki[e ai(F,Äyi(F k[ upi(F rh[t) nY). mi[x n mL[ Ryi> s&F) Jvn[ s&K an[ d&:K m9yi. kr[ C[.Jvn[ d&:K C[ miT[ s&K ji[ea[ C[.aipN[ ki[e p\kir[ d&:K) C)a[ miT[ aipNn[ s&K ji[ea[ C[.ah)> d&(nyimi> ti[ x(Nk s&Ki[ k[ a9p s&Ki[ hi[y C[.Birt)y snitn s>AkZ(t kh[ C[ k[ a[n) piCL n di[Di[,prmin>d apivnir prms&K a[kvir p\i¼t Ye jiy ti[ fr) a[n[ miT[ ki[(SS krvin) rh[S[ nh)> mi[x$p) SiVt s&K mL) gyi pC) ai jgtmi> aivigmnni> f[rip N TL) jiy C[.jyi> s&F) JviRmin[ mi[xp\i(¼t nh)> Yiy Ryi> s&F) aivigmnni> f[ri cil& j rh[S[.dr[k vKt[ jºm FirN kr)n[ aipN[ a[k srK) j ki[(SS krvin) C[.BNv&>,ni[kr)-F>Fi[ krvi[,prNv&>,biL bµci> p[di krvi>,t[mn[ uC[rvi>-BNivvi-prNi>vvi>, ni[kr) F>Fimi>Y) (nvZt Yv&>,GrDi> Yv&>,ri[g) Yv&> an[ mrv&>.ai bF&> ji[ fr) fr) krv&> gmt&> n hi[y ti[ (vcir krvi[ ji[ea[ k[ S&> krviY) aivigmnni> f[ri kiym miT[


TL[ an[ fr) jºm l[vi[ n pD[.DiHi[ miNs S&> (vcir[? a[ a[m j (vcir[ k[ jgtmi> x(Nk s&Ki[,a9p s&Ki[ m[Lvvin[ bdl[ SiVt prmin>d j m[Lvvi[ ji[ea[.minvJvnmi> SiVt s&K k[ b\MtRv j pimvi j[v&> C[.

miyi sRyn[ smjvimi> k[ aicrvimi> biFk ji[ ai bF&> aipNn[ bribr smjit&> hi[y ti[ a[n[ aicrNmi> m*kti> ki[N ri[k[ C[? S&> ki[e aiv)n[ aipN&> bivD&> zil)n[ a[m kh[ C[ k[ “a[y ! aim n kriy”.aipN[ mi[x miT[ p&$PiY< nY) krti> a[Tl[ j$r ki[ek aipNn[ ri[k[ C[.aipNn[ ki[N ri[k[ C[ t[ kh&> “miyi” a[ d[Kit) nY) an[ aipN&> bivD&> pN zilt) nY).a[N[ ti[ aipN&> mgj pkD) ri²y&> C[ an[ a[n[ Ci[Dt) j nY).miyi smj[ C[ k[ mn&Oyi[ni hiY-pg pkDviY) m[L nh)> pD[,a[mni> mgj pkD) riKi[.bs pC) miyi j[m kh[ a[m aipN[ krvin&>.pC) aipNi hiY pg hilS[ Kri> pN miyini h&km p\miN[.aiv) C[ a[ miyi.a[n&> b)j&> nim C[ B\m {e9y&zn}. a[n&> j #i)j&> nim a(vwi pN C[.a[ a(vwini kirN[ aipN[ sic& smjti nY) an[ Ki[Ti B\mmi> ric)a[ C)a[.a(vwi$p) aNsmjY) j aipN[ Bi](tkvidmi> min)a[ C)a[.miyi k[ a(vwi$p) B\i(ºtn[ kirN[ aipN[ pdiY<n[ sRy min)a[ C)a[ an[ p]sin[ prm[Vr min)a[ C)a[.miyin[ kirN[ j aipN[ “EVr j[v&> ki>e C[ j nh)>” a[v&> kh)a[ C)a[.a[ miyia[ aipNi> mgjmi> jbr) B\i(ºt p[di kr) C[,j[ni kirN[ sRy smJ Skit&> nY). aipN[ sRy smjv&> hi[y an[ B\i(ºtY) C*Tv&> hi[y ti[ ai Jvnmi> S&> krv&> ji[ea[ a[ni[ mig< aipNi ä(P-m&(nai[a[ snitn Fm<ni> SiA#ii[mi> btiÄyi[ C[.aipN[ ji[ a[ mig< pkD)a[ an[ a[ m&jb Jvn Jv)a[ ti[ aipN) Birt)y snitn s>AkZ(tn&> p&n@RYin aipm[L[ Ye jiy an[ a[ kiym Tk) rh[.pN mi[T) m&Æk[l) a[ C[ k[ aipN[ a[ mig[< cil) Skti nY).a[ aipN&> kmns)b gNiy.snitn Fm< j[Tli sRy an[ ~[Oq (sÛi>ti[ sd)ai[Y) scviy[li C[.kmns)b[ hv[ aipN[ a[n[ B*lvin) t]yir) krvi mi>Dyi C)a[.Bi](tkvid)ai[ pis[ ti[ aiv&> sRy ht&> j nh)>,a[Tl[ a[n[ B*lvini[ p\Ån j nY).vt<minmi> a[ Bi](tkvid)ai[ Birt pis[ j[ ki>e ai¹yi(Rmk Xinni[ virsi[ C[ a[mi>Y) fi>fi> mir)n[ Si[F[ C[ k[ minv Jvn miT[ ~[Oq S&> C[ ? jyir[ aipN[ aipN) pis[ aiv) ~[Oq ai¹yi(Rmk s>AkZ(t hi[vi Cti> a[n[ ki[rin[ m*k)n[ aij[ $(pyi,Di[lr k[ piuºD piCL di[D)a[ C)a[ aYi<t` Bi](tkvid piCL di[D)a[ C)a[. aipN[ pN F)m[ F)m[ “p]si[ j prm[Vr C[ .” a[ (sÛi>tn[ minvi mi>Dyi C)a[.Birt)y snitn s>AkZ(tni Bi(vn) W(OTa[ ai sir&> nY).

minvjºmn) mh_ii b\MiJa[ ai s&(OTn&> sj<n ky&<> Ryir[ ci]d li[k aYvi B&vn bniÄyi tYi ci[yi<s) liK p\kirn) (v(vF Jvyi[n)ai[ pN bniv). ci]d B&vni[ bniÄyi> t[mi> pZ¸v)li[kn[ m¹ymi> ri²yi[ an[ t[n) upr C Avgi[<


{B&vli[<k,Avli[k,mhli[<k,jnli[k,tpli[k an[ b\Mli[k} AYi¼yi>.a[ j r)t[ pZ¸v)li[kn) n)c[ sit pitiL {atl,(vtl,s&tl,tlitl,rsitl,mhitl an[ pitil} AYi¼yi>.ai dr[k li[k k[ B&vnmi> (v(vF p\kirn) Jvyi[n)ai[n[ pN AYip).uprni Avgi[<mi> d[vyi[n),n)c[ni pitili[mi> dinvyi[n) an[ vµc[ni pZ¸v)li[kmi> minvyi[n)n[ AYi(pt kr).pZ¸v)li[kmi> mn&Oy upri>t pS&,px),k)T,pt>g eRyid)n) pN an[k yi[(nai[ AYi(pt kr). a[m kh[viy C[ k[ ci[yi<s) liK yi[(nn&> b\MiJa[ sj<n ky&< t[mi> C[k C[9l[ j minvyi[n)n&> sj<n ky&< ht&>. ci[yi<s) liKmi>Y) a[j yi[(n sj<vin) bik) ht) Ryir[ pN b\MiJn[ s>ti[P n Yyi[.a[ a[k pC) a[k yi[(n sj<ti gyi pr>t&> a[mi mi[x pim) Sk[ a[v) a[k[y yi[(n n ht).C[vT[ jyir[ a[mN[ mn&Oy bniÄyi[ Ryir[ a[mn[ s>ti[P Yyi[ k[ hv[ ai yi[(n bribr C[.a[ni pC) a[mN[ ki[e yi[(n sJ< nY).mn&Oy d[hmi>Y) j mi[x mL) Sk[ t[m C[.ci[yi<s) liK yi[(nmi>Y) b)J a[k pN a[v) yi[(n nY) k[ j[ mi[x p\i¼t kr) Sk[.d[vi[n) yi[(n pN a[v) nY).d[vi[ pis[ s*Èmd[h C[.s*Èmd[hY) siFni Ye Skt) nY) mi#i AY*L d[hY) j siFni Ye Sk[ C[. albt, AY*Ld[h ti[ pS&ai[ an[ px)ai[ pis[y C[ pN t[mnimi> aivÆyk b&(Ü hi[t) nY).AY*Ld[h pN hi[y an[ aiRmk9yiN Simi> C[ t[ smjvin) b&(Ü tYi siFni krvin) aivDt pN hi[y a[vi[ fkt a[k j minvd[h j C[. aigL kH&> t[m ai pZ¸v)li[kY) uprni li[k j[mi> d[vi[,g>Fvi[<,(kºnri[,a¼sriai[ vg[r[ vs[ C[ t[mn[ tYi n)c[ni pitili[mi> dinvi[,d]Ryi[,rixsi[,nigi[ vg[r[ vs[ C[ t[mn[ Ryi>Y) s)F) mi[xp\i¼t) Yt) nY).t[mni> p&·yi[ k[ pipi[ni[ xy Yti> s&F) t[ai[ Ryi> rh[ C[.t[ pC) a[ bFiy li[kmi>Y) JviRmi>n&> ah)> p&nrigmn Yiy C[.b)jili[kmi>Y) mi[x mLti[ nY).Bgvin[ JviRmin&> mi[xn&> bi@> ah)> pZ¸v)li[kmi> j ri²y&> C[.Bgvin[ a[vi[ (nym bniÄyi[ C[ k[ ai pZ¸v)li[k prY) an[ mn&Oy yi[(nmi>Y) j JviRmini[ mi[x Ye Sk[.14 li[kmi>Y) an[ 84 {ci[yi<s)} liK yi[(nmi>Y) fkt mn&Oy j ai¹yi(Rmk siFni Wiri mi[xp\i(¼t kr) Sk[ C[.mtlb k[ mi[x p&@PiY< fkt minv yi[(nmi>j aicr) Skiy C[.a[Tl[ mn&Oyjºm K*b mhRvni[ C[. aipNn[ k[Tli[ (kmt)> d[h Bgvin[ ai¼yi[ C[? an[ aipN[ a[n) k[Tl) (k>m t ai>k) C[? a[ r)t[ (vcir)a[ ti[ aipN[ a[n) GN) ai[C) (k>mt ai>k)a[ C)a[. aipN[ Sr)rn[ p>piL) p>piL)n[ riK)a[ C)a[,a[n[ sir&> sir&> KvDiv)a[ C)a[,sir&> sir&> ph[riv)a[ C)a[ an[ vL) a[n[ bribr SNgir)n[ fi[Ti pN pDiv)a[ C)a[.aiv&> bF&> kr)a[ C)a[ a[ a[n) sic) (k>mt kr) n kh[viy.Bgvin[ aipNn[ mn&Oyni[ d[h ai¼yi[ C[ t[ k>e a[n[ liD lDivvi miT[ nY) ai¼yi[.a[ d[h ti[ Fmi<crN {Fm<ni> piln} krvi miT[ ai¼yi[ C[, ai¹yi(Rmk siFni krvi miT[ ai¼yi[ C[. ai¹yi(Rmk siFni Wiri a[n[ tpvi di[ pC) a[mi>Y) s&g>F n)kLS[ an[ a[ s&g>F jgtmi> f[livi mi>DS[.aipN[ agrb_i) k[ F*p bjirmi>Y) Kr)d) liv)a[ C)a[ pC) a[n) s&g>F miNvi miT[ a[n[ sLgiv)a[ C)a[.a[ sLg[ C[ Ryir[ j (vS[P s&g>F aip[ C[.aipN[ pN ji[ minvJvnn) s&g>F p\srivv) hi[y ti[ tpv&> ti[ pDS[ j. tpvini aYvi tpVyi<ni b[ rAti C[. ki> ti[ ai¹yi(Rmk siFni kri[,a[ Kr) tpVyi< C[. an[ ji[ a[ n Ye Sk[ ti[ Fmi<crN kri[.ai¹yi(Rmk siFni bFiY) Ye Skt) nY) pr>t&> Fmi<crN bFiY) Ye Sk[ t[m C[.Jvnmi>


yi[³y smy[ si>si(rk Bi[gi[ an[ (vPyi[mi>Y) (nvZt Yvi e(ºWy(ng\h S)Ki[,Bgvin p\Ry[ an[ Fm< p\Ry[ vLi[,j[Y) mZRy& pC) s&K p\i¼y Yiy.aipNn[ bFin[ ai jºm[ ti[ s&K ji[ea[ j C[.m&Ry& pC) pN ki[n[ s&K nY) ji[et&>? ji[ aipN[ m&Ry& pC) pN s&K ji[et&> hS[ ti[ a[ni[ piyi[ ai jºm[ j ni>Kvi[ pDS[.ai jºm[ aicr[li> kmi[< p\miN[ m&Ry& bid aipNi b)ji jºmn&> p\ir¾F bn[ C[.b)ji jºm[ m&Ry& pC) aipNn[ s&K mLS[ k[ d&:K mLS[ a[ni[ aiFir aipNi> ai jºmni> kmi[< pr rh[ C[.

Birt)y s>AkZ(tmi> km<n&> s*Èm (vXin aipN&> SiA#i kh[ C[ k[ aipN[ p\i¼t jºm[ j[ ki>e nini> mi[Ti> kmi[< kr)a[ C)a[ a[ tmim kmi[< prY) pi>c vAt&> nkk) Yiy C[. {1} aivti jºmn) ji(t, {2} aivti jºmn&> aiy&Oy, {3} aivti> jºm[ p\i¼t Ynir) s>Xi, {4} aivti jºm[ mLniri g&Ni[ an[ {5} aivti jºmmi> mLniri Bi[gi[.ai pi>c bibti[ (vgtvir smJa[. ph[l) bibt C[ ji(t.ji(t a[Tl[ S&>? Bi(v jºmmi> aipN[ ke yi[(nmi> jºm m[Lv)S&> t[ si]Y) ph[l&> nkk) YS[.k&tri[ YeS&>,gF[Di[ YES&>,px) YeS&> k[ miNs YeS&> a[ nkk) krniri p\i¼t jºmni> kmi[< “ji(t kmi[<” kh[viy C[. dr[k ji(tmi> piC&> k&T&>b pN hi[y C[.a[Tl[ ji(t kmi[<Y) a[ pN nkk) Yiy C[ k[ kyi k&T&>bmi> jºm mLS[.a[ r)t[ ji(t an[ k&T&>b nkk) krniri> kmi[< “nimkm<” an[ “gi[#ikm<” pN kh[viy C[.a[mi> j[ kmi[<Y) yi[(n nkk) Yiy t[ “nimkm<” kh[viy C[ j[m k[ miNs,k*tri[,giy,kigDi[,gF[Di[ vg[r[ ai bFi> yi[(n s*cvti> ji(tvick nimi[ C[.a[v) r)t[ j[ kmi[<Y) gi[#i k[ k&T&>b nkk) Yiy t[ “gi[#ikmi[<” kh[viy C[.a[ni prY) kyi k&T&>bmi> jºm mLS[ t[ nkk) Yiy C[. b)J bibt aiy&Oy C[.k[Tli>k kmi[< a[vi> C[, j[niY) aipN&> aivti jºmn&> aiy&Oy nkk) Yiy C[.aipNi> SiA#ii[ kh[ C[ k[ k(ly&gmi> mn&Oyn&> aiy&Oy si[ vP<n&> C[. ji[ k[ bFi si[ vP< Jv[ a[v&> bF&> bnt&> nY).GNi> li[ki[ si[ vP< p*ri Yti> ph[li> j g*jr) jiy C[.aipNi mnmi> p\Ån YS[ k[ ji[ SiA#i[ si[ vP<n&> aiy&Oy btiÄy&> C[, ti[ a[ FT) k[m jiy C[? aivi[ a[k p\Ån mhiBirtmi> FZtriOT^[ (vd&rn[ p*C[li[ C[.FZtriOT^[ (vd*rJn[ p*Cy&> C[ k[ “(vd&r ! SiA#i kh[ C[ k[ mn&Oyn&> aiy&Oy si[ vP<n&> C[,t[m Cti> FNi miNsi[ si[ vP< Jvti nY) ti[ ain&> S&> kirN?” (vd&rJ utr aip[ C[ k[ “aiy&Oy FTvini> pi>c kirNi[ hi[y C[.t[mi>n&> ph[l&> C[ a(Bmin,b)j&> k\i[F,#i)j&> li[B,ci[Y&> (m#iWi[h an[ pi>cm&> ki[en) l)F[l) vAt& piC) n aipv) t[ C[.aiTli pi>c kirNi[Y) mn&Oyn&> aiy&Oy GT[ C[.” aiY) smJ l[v&> ji[ea[ k[ ai jºm[ aipN[ a(BminY) km< kr)S&> ti[ aipN&> aivti jºmn&> aiy&Oy GTvin&> C[.k\i[FY) j[ kmi[< kr)S&> t[niY) pN aipN&> aiy&Oy GTvin&> C[.a[ j r)t[ li[BY) pN GTvin&> C[.ji[ (m#i siY[ (vÅvisGit kr)S&>,(m#iWi[h kr)S&> ti[ pN aiy&Oy GTS[.vL) aipN[ ki[en) ci[pD) vi>cvi liÄyi an[ piC) aipvi gyi j nh) ti[ pN aipN&> aiy&Oy GTS[.ki[en) l)F[l) c)j piC) n aip)a[ ti[ a[v&> km< pN aipN&> aiy&Oy


GTiDS[.ji[ aipN[ aivti jºm[ Bgvin pis[ li>b&> k[ p*@> si[ vP<n&> aiy&Oy mi>gv&> hi[y ti[ ai pi>c p\kirni> kmi[< n krvi> ji[ea[. #i)J bibt C[ s>Xi. aivti jºm[ aipN) smjS(kt,Xing\hNS(kt,b&(ÜS(kt aYi<t` s>Xi k[Tl) sir) hS[ a[ni[ (nN<y k[Tli>k kmi[< prY) Yiy C[.SiA#ii[a[ s>Xi p\i¼t krivniri> p\i¼t jºmi[ni> kmi[<ni> #iN Big piDyi C[ : dS<n)y kmi[<, mi[hn)y kmi[<, an[ XinivrN kmi[<.ai p\kirni> kmi[< aipN) Bi(v s>Xin[ GDniri> C[.hv[ ai #iN kmi[<n[ (vgtvir smJa[. {1} dS<n)y kmi[< : aipN[ e(ºWyi[ Wiri Bi[gi[ Bi[gv)a[ C)a[.a[mi> ji[ vF& pDti Bi[gi[mi. pD) jEa[,a[ni> b>FiN) Ye jEa[, ti[ a[ aipN) b&(Ün[ GTiDniri> dS<n)y kmi[< bn) jiy C[. {2} mi[hn)y km> : S¾d,ApS<,$p,rs an[ g>F ai pi>c (vPyi[n&> vF& pDt&> s[vn pN b&(ÜS(kt GTiDni@> km< C[. {3} XinivrN km< : Ki[T) vitn[ sic) min) B\i>(ºtmi> pD)a[ an[ a[ B\i>(ºtn[ pkD) riK)a[ a[v&> km< pN b&(Ün[ GTiDnir&> C[. di.t. aipN&> SiA#i kh[ C[ k[ ai¹yiRmvid ~[Oq C[. t[m Cti> aipNimi>ni k[Tlikn[ a[m C[ k[ a¹yiRmvid Ki[Ti[ C[ an[ siÀyvid ~[Oq C[.GNin[ vL) a[m C[ k[ a¹yiRmvid nkimi[ C[ pN m*D)vid ~[Oq C[,k[Tlik vL) a[m kh[ C[ k[ a¹yiRmvid j gr)b)n&> kirN C[, jyir[ smijvid ~[Oq C[.ji[ aipNn[ a[m Yiy C[ k[ ai¹yiRmvidn[ kirN[ GN&> Ki[T&> Ye rH&> C[ an[ a¹yiRmvidmi> minvi j[v&> nY) ti[ SiA#in) W(OTa[ t[ ai B\i(ºt p[di krnir&> XinivrN km< C[.j[ aipNn[ sic&> Xin n Yvi d[ a[ XinivrN km< C[.a[niY) aivti jºm[ aXin j p\i¼t Yiy C[ kirN k[ a[v&> km< aipN) s>Xi aYi<t` b&(ÜS(ktn[ GTiD[ C[.aivt[ jºm[ ji[ b&(Ü siv ai[C) Ye jiy ti[ aipN[ miNs mT) gF[Di[ pN Ye jea[ a[v) Skyti Kr). ci[Y) bibt C[ g&N.siri g&Ni[,siri[ AvBiv an[ siri[ min(sk z&kiv p\i¼t Yiy ti[ aipNi[ b)ji[ jºm s&Fr[ C[ an[ aiRmk9yiNni mig[< aigL vFiy C[. SiA#ii[kt (v(htkmi[< aivi g&N-AvBiv s&Firniri> kmi[< C[.t[Y) SiA#ii[a[ (v(htkmi[< krvin) aiXi kr) C[ pr>t& aipNimi> rh[li d&g&<Ni[ aipNn[ ai (v(htkmi[< krvi d[ti nY).d&g&<Ni[ (v(htkmi[< p\Ry[ a@(c p[di kr[ C[ ji[ aipN[ aivti[ jºm s&Firvi[ hi[y ti[ aivi a>triy jºmivniri d&g&<Ni[Y) d*r rh[v&> ji[ea[. pi>cm) bibt C[ Bi[g. aivti jºmmi> aipNn[ k[vi> s&K d&K Bi[gvvini> aivS[ t[ tYi s&K d&Kn&> p\miN k[Tl&> hS[ t[ bF&> j[ni> aiFir[ nkk) Yiy C[ a[n[ v[dn)y kmi[< kh[ C[. v[dn)ykmi[<ni[ aiFir aipN) s>v[dnS)lti k[ aipNi gmiaNgmi upr C[.aipNn[ k>ek gÀy&> an[ k>ek n gÀy&>.ki[ekn[ ji[en[ aipN&> mi[>Q&> cD) jiy an[ ki[ekY) aipNn[ p\sºnti Ye jiy. a[ bFi> v[dn)ykmi[< C[.a[vi kmi[< j[Tli> vF&> kr)S&> a[Tli p\miNmi> aivti jºm[ aipN[ s&K k[ d&K Bi[gvvi> pDS[.a[mi> ji[ siri> v[dn)y kmi[< kyi< hS[ ti[ aipNn[ s&K mLS[ an[ Krib v[dn)y kmi[< kyi< hS[ ti[ d&K p\i¼t YS[.


s*Èm rsiyN (vXin an[ aigim) Jvn aipN[ drri[j svirY) si>j s&F)mi> kmi[< ti[ GNi> bFi> kr)a[ C)a[.Kiea[ C)a[,p)a[ C)a[ Uq)a[ C)a[,b[s)a[ C)a[,niAti[ kr)a[ C)a[, (sn[mi ji[vi jea[ C)a[,gpsp k[ ain>d-p\mi[d kr)a[ C)a[,(n>di-k&Yl) k[ lDie-zgDi[ pN kr)a[ C)a[ a[vi> k>e k[Tliy kmi[< kr) niK)a[ C)a[.a[ bFi> kmi[<ni sm*hmi>Y) km<ni[ ak< bn[ C[.hv[ ai vit udihrN aip)n[ bribr smjiv&> C&>.aipN[ bFi Bi[jnmi> (v(vF pdiYi[< j[vi k[ ri[Tl), diL,Bit,Sik,liD&>,cTN),aYiN&> a[m GN&> bF&> Kiea[ C)a[.a[ j&di j&di GNi pdiYi[< p[Tmi> gyi pC) alg rh[ti nY).a[ni[ a[k rgDi[ bn) jiy C[ a[ rgDimi>Y) Sr)rni> j&di j&di avyvi[ pi[tini> miT[ j$r) pi[Pk tRvi[ K[>c) l[ C[.mtlb k[ pC) rgDi[y rh[ti[ nY) pN a[mi>Y) C*Ti> pD[li> pi[Pk WÄyi[ bn) jiy C[.aipN[ a[ WÄyi[n[ j&di j&di nim aip)a[ C)a[ : (vTim)n,p\i[T)n,kibi[<hieD^[T,f[T vg[r[.ai bFi pdiYi[< Wiri aipN&> Sr)r pZOT bn[ C[ an[ nB[ C[.Sr)rni (nBiv miT[ ai bFin) j$r C[.aipN[ Kiea[ C)a[ j&di pdiYi[<.pC) a[mi>Y) b)j&> $pi>tr Ye rgDi[ bn[ C[ an[ #i)ji $pi>tr[ a[mi>Y) (vTim)n,p\i[(Tn vg[r[ g\iH WÄyi[ bn[ C[. a[v) r)t[ aipN) Jvnn) m)lmi> aipN[ kr[li> bFi> j kmi[< pD[ C[ j[ Bgvinni ci[pD[ ni[>Fiy C[.Bgvin a[ni[ rgDi[ kr) an[ ki[À¼y&Trn&> bTn dbiv[ a[Tl[ a[mi>Y) $pi>tr Ye aipN&> nim km<,gi[#ikm<,dS<n)y km<,mi[hn)y km<, v[dn)y km<,a>triy km< vg[r[ vg)<krN Yen[ n)kL[.a[ bFi> j[Tli p\miNmi> n)kL[ a[ni prY) Bgvin nkk) kr[ k[ aivti jºm[ aipNi> ji(t,aiy&Oy,g&N,s>Xi vg[r[ k[vi> an[ k[Tli> p\miNmi> rh[S[ an[ aipNi (hAs[ k[Tl&> s&K k[ d&K Bi[gvvin&> aivS[.a>t[ ai bFini[ srviLi[ a[Tl[ aivti jºmni aipN[.ai jºmni rgDimi>Y) a>t[ j[vi p(rNim mL[ a[vi aipN[ b)ji jºmmi> bn)a[.aRyir[ aipN[ j[ C)a[ t[ gt jºmni> p(rNim$p[ C)a[.hv[ ai jºm[ j[ ki>e kmi[< kr)a[ C)a[ a[n) mi(ht) Bgvin a[mni> ki[À¼y&Trmi> f)D krS[ an[ aivti jºmmi> aipNn[ k[vi bnivvi t[ nkk) krvini[ kmiºD aipvi bTn dibS[. Bgvin a[ni ki[À¼y&Trmi> ni>K[li rgDimi>Y) r)z9T $p[ aipN&> p\ir¾F kiQ) aip[ C[ pN a[ miT[ m*L msili[ ti[ aipN[ p*ri[ piD)a[ C)a[.km<$p) kici[ mil ti[ aipN[ j aip)a[ C)a[. a[Tl[ Kr[Kr ti[ aipN&> Bi(v p\ir¾F aipNi j hiYmi> C[.km< aipN[ krvin&> C[ an[ r)z9T bhir piDvin&> kiy< Bgvinni hiYmi> C[.aipNi kmi<n&sir b)ji jºm[ aipN[ k>ek bnvini C)a[.a[v&> Bi](tkvid)ai[ k[ Bi](tk(vXin)ai[ aipNn[ nh)> S)Kv) Sk[.a[mn[ ti[ km<ni kiydin) k[ km<n) g(tn) gtigm j nY).a[ ti[ s>p*N< sRy smjyi vgr j a(Bp\iyi[ ai¼yi kr[ C[.aipNi> (#ikiLXin) ä(P-m&(nai[a[ s>p*N< sRy smjyi jiNyi pC) j ai am*9y Xin minvjitn[ ai¼y&> C[.aiv) utm aipN) p\ic)n s>AkZ(t C[ an[ aipNi> p\ic)n SiA#ii[ aipNn[ aivi u_im (sÜi>ti[ S)Kv[ C[. Bi](tkvid) s>AkZ(t s>sirck\n[ j sRy min) t[mi> j rµyipµyi rh) s>sirni Bi[gi[ an[ Bi](tk s&Ki[ Si[Fvin) slih aip[ C[.a¹yiRmvid) s>AkZ(t


s>sirn[ (m¸yi smj[ C[ an[ t[ni ckkrmi>Y) C*Tvi an[ SiVt ai(Rmk s&K pimvin) slih aip[ C[. vt<miny&gmi> mi[Ti Bigni li[ki[ s>sirni ck\n[ sRy smJn[ cilniri ji[vi mL[ C[. ji[ k[ s>sirmi. pD[li a[ bFi kiym a[mi> pD[li j rh[S[ a[v&> nY). aYi<t` dr[k (nymn[ ki>ek apvid hi[t C[. a[ r)t[ s>sirck\ni (nymn[ pN apvid C[. j[ Jv aivi[ apvid kr[ C[ a[ Fm<p&@PiY<Y) S$ kr[ C[ an[ a>t[ mi[xp&@PiY< Wiri s>sirck\mi>Y) C*T) prmiRmi s&F) phi[>c[ C[.aipN[ aivi apvidmi> rh[v&> C[ k[ s>sirck\ni (nymmi> b>Fie rh[v&> C[ t[ aipN[ j nkk) krvin&> C[. aipNi vt) b)ji[ ki[e t[ a>g[ nkk) kr) Sk[ a[m nY).Bgvin[ aipNn[ a[Tl) Avt>#iti aip) d)F) C[.

km<ni[ kiydi[ an[ km<Avt>#iti mn&Oyn[ Avt>#i b&(Ü aip)n[ Bgvin[ kH&> “ m[> tn[ miNs bniÄyi[ C[ an[ tn[ Avt>#i b&(Ü aip) C[. hv[ tir) b&(Ü cil[ a[ p\miN[ (vcirj[ an[ tn[ j[ q)k lig[ t[vi> kmi[< krj[.siY[ siY[ tn[ a[Tl&> kh) du> C&> k[ km<ni[ ci[kks kiydi[ C[. ji[ t&> si(_vk km< kr)S,sRkmi[< kr)S,Fm<km< kr)S,p&·ykm< kr)S ti[ h&> tn[ bdlimi> ki[epN p\kirn&> s&K aip)S.ji[ t&> rij(sk k[ tim(sk km< kr)S,Ki[T&> k[ pipkm< kr)S,aFm< kr)S ti[ h&> tn[ ki[epN p\kirn&> d&:K aip)n[ sji kr)S.” bs ! Bgvin[ aiTli[ (nym btiÄyi[ an[ aipNn[ Avt>#i b&(Ü aip) ai s>sirmi> C*Ti m*kyi C[. hv[ aipN[ b&(Ü viprvin) C[ k[ aipN[ si(_vk km< krv&> C[ k[ rij(sktim(sk km< krv&> C[.? pip krv&> C[ k[ p&·y krv&> C[? Fm< krvi[ C[ k[ aFm< aicrvi[ C[? ki[epN jitni[ (nN<y krvi miT[ aipN[ Avt>#i C)a[.Bgvin a[mi> ri[kTi[k krti[ nY).Bgvin fkt fL aipvin) lgim a[mni hiYmi> riK) C[.ji[ aipN[ Ki[T&> km< kr)S&>,aFi(m<kkm< kr)S&>,pip kr)S&>,rij(sk-tim(sk bn)S&> ti[ aipNn[ sji$p[ d&:K aipS[ an[ ji[ aipN[ sRkm< kr)S&>,p&·ykm< kr)S&>,Fi(m<k km< kr)S&>,si(_vkkm< kr)S&> ti[ aipNn[ p&rAkir$p[ s&K aipS[.aipn[ bFi Jvnmi> S&> eµC)a[ C)a[ a[ ti[ aipN[ jiN)a[ j C)a[.ki[en[ d&:K ji[et&> nY),bFin[ s&K ji[ea[ C[.ki[en[ d>D Bi[gvvi[ nY), bFin[ p&rAkir ji[ea[ C[.t[m Cti> mi[TiBig[ aipN[ km< (blk&l avL&> kr) rHi C)a[. Bgvin aipNn[ lgBg ti[ d>D j aip[ a[v&> BiY&> aipN[ bi>F) rHi> C)a[. km<ni[ (sÜi>t si>BLvimi> sh[li[ C[, smjvimi> pN sh[li[ C[ pN aicrN krvin&> jyir[ aiv[ C[ Ryir[ aipNn[ ai (sÜi>t aFri[ lig[ C[. aicrN krvin&> aiv[ Ryir[ aipN) b&(Ü pr miyi svir Ye jiy C[. miyi aipNn[ avL&> smjiv[ C[ j[ aipN) rij(sk-tim(sk p\kZ(tn[ an&k*L pD[ C[, t[Y) aipN[ avL&> km< krvi lig)a[ C)a[. miyi aipN) b&(Ümi> B\i(ºt sj[< C[ j[Y) aipN[ km<ni (sÜi>tn[ Ki[Ti[ min) lea[ C)a[. aipNn[ B\iºt b&(Ü smjiv[ C[ k[ SiA#i kh[t&> hi[y ti[ Bl[ kh[t&> hi[y pN km<ni[ aivi[ ki[e kiydi[ hi[y t[m jNit&> nY), miT[ aipNn[ an&k*L pD[ t[m j krv&>.


skim an[ (nOkim kmi[<ni> fL

aY<p&@PiY< an[ kimp&@PiY< ti[ skim kmi[< C[. a[ aipNn[ b>Fnmi> niKniri C[. skim km< a[n[ kh[viy k[ j[ km< aipN[ kr)a[ a[n&> fL aipN[ Bi[gvv&> j pD[.a[ r)t[ fL Bi[gv) lea[ a[Tl[ a[ km<ni[ niS Ye jiy, pC) a[ aipNi> Kit[ bik) rh[ nh)>. jyi> s&F) skim km<n&> fL n Bi[gÄy&> hi[y Ryi> s&F) a[ km< aipN[ miY[ tlvirn) j[m lTkt&> rh[.a[n&> fL Bi[gv) n lea[ Ryi> s&F) a[ km<ni[ niS n Yiy. Ai W(OTa[ ji[ti> smjiS[ k[ aY<p&@PiY< an[ kimp&@PiY< Wiri aipNn[ j[ ki>e fLp\i(¼t Yiy C[ a[ x(Nk j hi[y C[.a[ fL mL) jti> km< niS pim[ C[. vL) mL[l&> fL pN kiym Tkt&> nY). vh[l&> k[ mi[D&> t[ niS pim[ C[. aY<p&@PiY< an[ kimp&@PiY< krti> Fm<p&@PiY< an[ mi[xp&@PiY< alg p\kirni> p&@PiY< C[. Fm<p&@PiY<mi> j[ kmi[< krvimi> aiv[ t[ skim pN hi[e Sk[ an[ (nOkim pN hi[y Sk[.mi[xp&@PiY<ni tmim kmi[< (nOkim j hi[y C[ j[n&> ki[e b>Fn Yt&> nY).t[ni> fLni[ srviLi[ Yyi kr[ C[ an[ t[ fLni[ kd) niS Yti[ nY).Fm<p&@PiY< Wiri aipN[ j[ fL p\i¼t kr)a[ t[ skim hi[y ti[ vh[l&> mi[D&> niS pim[ C[. ji[ a[ (nOkim km< hi[y ti[ t[ni Wiri p\i¼t Yt) si(_vkti an[ Fi(m<ktini[ kd) niS Yti[ nY).jyir[ (nOkim Fm<p&@PiY< Wiri m[Lv[l) si(_vkti an[ Fi(m<ktini[ srviLi[ mi[Ti[ Ye jiy Ryir[ Bgvin aipNn[ mi[xp&@PiY<ni a(Fkir) bniv[ C[.t[ pC) aipN[ mi[xp&@PiY<n&> aicrN krti> Ye jea[ C)a[.mi[xp&@PiY<n&> sÀyk` aicrN krviY) j ai s>sirni> b>Fni[mi>Y) aipNi aiRmin) m&(kt Ye Sk[ C[.a[ r)t[ mi[x pimvi[ a[ mn&Oy Jvnn&> u_im ¹y[y C[.

Birt)y s>AkZ(tmi> Fn gi]N an[ Fm< m&²y mhiBirtmi> yx an[ y&(FOqrni[ s>vid aiv[ C[.t[mi> yx[ y&(FOqrn[ a[k a[vi[ p\Ån p*Cyi[ hti[ k[ “S&> n riKviY) miNs sv<(p\y,Si[kr(ht Fnvin an[ s&K) bn[ C[?” y&(FOqr[ a[ni[ srs utr ai¼yi[ C[.y&(FOqr kh[ C[ : “j[ miNs a(Bmin nY) riKti[ a[ sv<(p\y bn[ C[, j[ k\i[F nY) riKti[ a[ Si[kr(ht bn[ C[,j[ tZONi nY) riKti[ a[ Fnvin bn[ C[ an[ j[ li[B nY) riKti[ a[ s&K) bn[ C[.” aipN[ kdic sv<(p\y an[ Si[kr(ht nh)> bnv&> hi[y pN bFi>n[ Fnvin an[ s&K) ti[ bnv&> j C[. ti[ y&(FOqr[ kH& t[m aipN[ tZONi an[ li[B n riKvi ji[ea[. ti[ j aipN[ Fnvin an[ s&K) bn) Sk)S&> ai jºm[ j[tli[ li[B an[ tZONi riK)n[ aipN[ Ki[Ti rAt[ Fn B[g&> krvi mY)a[ C)a[ t[ bFi[ aivti jºm[ d&K) an[ d(rW bnvini[ p\yis C[ a[m smjv&>.ai bFi sRy (sÜi>ti[ C[ a[Tl[ j aipN) s>AkZ(t kd) s>g\hvid) nY) bn).aipNn[ p\ir¾F$p[ Bgvin[ j[ ki>e ai¼y&> C[, t[TliY) s>ti[P riKvi[ ji[ea[.(vS[P tZONi n riKv) ji[ea[.Bgvin j[ aip[ a[mi>Y) ki>e bc[ ti[ t[mi>Y) yYiS(kt din kri[,li[B) bn) bFi Fnni[ s>g\h n kri[.SiA#i kh[ C[ k[ s>g\h krvi[ a[ mhipip C[.a[n&>


fL Bi[gvvi ti[ nrkmi> jv&> pD[.Bgvin[ g)timi> kH& C[ k[ nrkni> #iN Wir C[, j[mi> kim k\i[F li[B ni[ smiv[S Yiy C[.a[Tl[ k[ kim an[ k\i[Fn) siY[ s>g\hvZ(t aYi<t` li[B BL[ ti[ t[ni p(rNim[ nrkn) p\i(¼t Yiy C[.li[B (vP[ a[k kh[vt C[ k[ “a(t li[B t[ pipn&> m*L C[.” Bi](tk s>p(tn) tZONiY) j li[B uRpÒ Yiy C[. ai jºm[ aipNimi> tZONi an[ li[B j[Tli> vFir[ hS[ t[Tli p\miNmi> aivti jºm[ aipNn[ d&K an[ d(rWti p\i¼t Yvini C[.aivti jºm[ d&K) an[ d(rW n bnv&> hi[y pr>t& Fnvin bnv&> hi[y an[ s&K p\i¼t krv&> hi[t ti[ ai jºm[ aipN[ li[B an[ tZONin[ Ryjvi pDS[.(nli[<B) an[ (nApZh) bn)S&> ti[ Bgvin aipNn[ b)ji jºm[ j$r s&K an[ Fn aipS[.ji[ a[ jºm[ aniyis p\ir¾F $p[ mL[li Fnni[ d&@pyi[g kr)S&> ti[ piCi q[rni q[r aiv)n[ UBi rh[vini.miT[ a[ni[ sd&pyi[g krvi[ ji[ea[ an[ t[mi>Y) yYiS(kt din[y krv&> ji[ea[.ai (sÜi>t ApOT kr[ C[ k[ aipN) p\ic)n v](dk s>AkZ(t kd) Bi[gvid) ht) j nh)>.a[mi> p]si[ gi]N an[ Fm< m&²y hti[.a[ Fm< a[Tl[ snitn Fm<.Birt)y v](dk s>AkZ(tn&> hid< ai snitn Fm< C[.

snitn Fm<ni[ sir snitn Fm< S)Kv[ C[ k[ minvJvnmi> mi#i Bi](tk pdiYi[<,p]si[,s&K sgvDi[ an[ (vPy Bi[gi[ j mhRvni> nY), t[Y) (vS[P agRyti aiRmin[ p\ikZ(tk jD WÄyi[ni> b>Fnmi>Y) m&kt krvin) C[. b>Fnm&kt aiRmin) an&B*(t Yv) a[ mi[xn) (AY(t C[.p\Ry[k mn&Oyn&> svi[<µc Jvn¹y[y aiv) mi[xp\i(¼tn&> hi[v&> ji[ea[.snitn Fm< aniRm pdiYi[<ni b>Fnmi>Y) C*Tvi miT[ k[Tli>k upiyi[ pN s*cv[ C[ j[ ai p\miN[ C[ : {1} bFi p\kirn) ais(ktai[Y) d*r rh[v&> {2} tmim p\kirn) lilsiai[n[ Ryjv) {3} sm\g minvjit a[k k&T&>b C[ a[v) Bivni k[Lvv) an[ s>k&(ct mnn[ mi[T&> bnivv&. {4} AviY)<pNini[ Ryig kr) (nAviY<Biv k[Lvvi mYv&> {5} g\ZhAY Jvnn) jvibdir)ai[ (nBivvin) siY[ ai¹yi(Rmk k9yiN siFvi bibt pN rs l[vi[. {6} Jvnmi> yi[³y smy[ gZhJvnn) jvibdir) smi¼t kr)n[ gZ\hRyig krvi[ aYi<t` vinp\AYi~m) bnv&> j[Y) p*ri[ smy ai¹yi(Rmk siFni miT[ aip) Skiy.snitn Fm< an[ Birt)y v](dk s>AkZ(tni[ ai sir aYvi ak< C[. aiv) aipN) snitn Fi(m<k-ai¹yi(Rmk s>AkZ(tn&> ji[ vt<minmi> p&n@RYin krv&> hi[y ti[ aipN[ bFia[ minv Jvnni> sGLi> pisi> smjvi> pDS[.a[Tl&> j nh)> pN aipN&> Jvn pN aipN[ ai s>AkZ(tni (sÜi>ti[n[ an&$p bnivv&> pDS[. jyi> s&F) aipN[ ai s>AkZ(tni (sÜi>tn&> mhRv bribr smJn[ a[ p\miN[ aicrN n kr)a[ Ryi> s&F) aipN[ b)jin[ n smjiv) Sk)a[ k[ tm[ pN ai (sÜi>ti[ apnivi[ an[ Jvnmi> utiri[.ai s>AkZ(tn[ mi#i aipN[ j smJa[ an[ t[n) ~[Oqti (vS[ ji[ aipN[ b)jiai[n[ n jNiv)a[ ti[ a[n&> p&n@RYin S) r)t[ Yiy? tm[ ai vit vi>c) ti[ q)k C[ hv[ a[n[ bribr


smji[,pcivi[ an[ a[n&> Jvnmi> aicrN kri[.f*l nh) ti[ f*ln) pi>KD) a[vi[ Yi[Di[k p&@PiY< aipN[ pN kr)a[ ti[ a[ aipN&> (nOkim Fm<km< gNiS[.aipN) s>AkZ(tni p&n@RYin miT[ h&> (n(mt bn)n[ p&@PiY< k@> C&>. tm[ pN (n(mt bn)n[ ai kiy< kri[ ti[ j$r Bgvin a[n&> p(rNim livS[.p(rNim aiv[ C[ k[ nh)> t[n) (c>ti mir[ k[ tmir[ krvin) nY). kirN k[ aipNi p&@PiY<n&> p(rNim Bgvinni hiYmi> C[. aipN[ kr[l&> ki[epN km< kd) (nOfL jt&> nY). p(rNim kdic aipN) hijr)mi> n aiv[ t[Y) S&> ? aipN[ fLn) aiSi ri²yi (vni (nOkimBiv[ kiy< krvin&> C[.aipN[ j[ ki>e kiy< k[ p\yis kyi[< hS[ t[n&> fL vh[l&> k[ mi[D&> pN avÆy aivS[.a[Tl[ aipN[ ti[ S&Ü BivY) p\yis krvini[ C[.h&> km<n) Y)yr)mi> min&> C&>. km<ni[ (sÜi>t a[m kh[ C[ k[ ji[ aipN[ S&B bivniY) ai miT[ p&@PiY< kr)S&> ti[ a[n&> p(rNim avÆy aivS[.ji[ aipN[ sici rAt[ an[ sir) r)t[ p&@PiY< kyi[< hS[ ti[ a[n&> p(rNim si@> j aivS[.T*>kmi> (nOkimBiv[ (n(mt bn)n[ s>AkZ(tni p&n@Yinni kiy<mi> lig) jv&> a[ aipNi si]n) p(v#i frj C[. prm kZpiL& prmiRmi aipNn[ si]n[ a[ p(v#i frj (nBivvin) S(kt an[ (nOqi ap[< a[ j a¿yY<ni. ’’’’


BHARAT NI SANATAN SANSKRUTI FINAL