Page 1

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน ด้วยกัน คือ • ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือลักษณะทำงกำยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมำยถึงตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์รอบข้ำง (peripheral) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮำร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮำร์ดแวร์ประกอบด้วย


• ซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์ที่ประกอบออกมำจำกโรงงำนจะยังไม่ สำมำรถทำงำนใดๆ เนื่องจำกต้องมี ซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่ง เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮำร์ดแวร์ทำงำนต่ำง ๆ ตำม ต้องกำร โดยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนขึ้นมำจำก ภำษำคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภำษำใดภำษำหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนักเขียนโปรแกรม เป็นผู้ใช้ภำษำคอมพิวเตอร์เหล่ำนั้นเขียนซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ ขึ้นมำ


• บุคลากร (Peopleware) เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมำกต้องใช้บุคลำกรสั่งให้เครื่องทำงำน เรียกบุคลำกรเหล่ำนี้ว่ำ ผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user) แต่ก็มีบำงชนิดที่สำมำรถทำงำนได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่ำงไรก็ตำม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือดูแลรักษำโดยมนุษย์เสมอ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user) แบ่งได้เป็นหลำยระดับ เพรำะผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บำงส่วนก็ทำงำนพื้นฐำนของคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน คอมพิวเตอร์ (computer professional) หมำยถึงผู้ที่ได้ศึกษำวิชำกำรทำงด้ำน คอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับกลำงและระดับสูง


ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) ในกำรทำงำนต่ำง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลำ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ถูก เก็บรวบรวมมำประมวลผล เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ้งใน ปัจจุบนั มีกำรนำเอำระบบคอมพิวเตอร์มำเป็นข้อมูลในกำรดัดแปลงข้อมูลให้ ได้ ประสิทธิภำพ ข้อมูล คือ ได้จำกกำรสำรวจจริง แต่ สำรสนเทศ คือ ได้จำกข้อมูลไม่ ผ่ำนกระบวนกำรหนึ่งก่อน


ระบวนการทางาน (Procedure) กระบวนกำรทำงำนหรือโพรซีเยอร์ หมำยถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตำม เพื่อให้ได้งำนเฉพำะอย่ำงจำกคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้กำร ทำงำนพืน้ ฐำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง

Computer system.  

Computer system.