Page 1

Bowinvity i t c A

โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขติ ราษฎร์บารุง) ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 265/49 หมู่ 3 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีรา จังหวัดชลบุรี โทร. 038-345226 E-mail : banbowin_sc@hotmail.com เว็บไซด์ www.banbowin.com


ร า ก ย ว น า อ ้ ู ผ . . . . ก า จ ร า ส สวัสดีคณ ุ ครูและนักเรียนทีร่ กั ช่วงเปิดใหม่นี้ ผมมีขอ้ คิดดีดมี าฝากและคุณครูและนักเรียนครับ สิง่ ทีต่ อ้ งทา คือ ความดี สิง่ ทีต่ อ้ งมี คือ ศีลธรรม สิง่ ทีต่ อ้ งจดจา คือ บุญคุณ สิง่ ทีต่ อ้ งเพิม่ พูน คือ สติปญ ั ญา


สารบัญ หนูรักคุณครู ................................. 1 หนูคือคนไทย ................................ 2 คุณครูคนใหม่ ............................... 3 อยากบอก...ข่าวสาร ....................... 4


หนูรัก...คุณครู


หนูคือ...คนไทย


อยากบอก...ข่าวสาร สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชบ.3 อบรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การ ออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทาวารสาร ออนไลน์” ให้กับครูและผู้บริหารในสังกัด จานวน คน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

สพป.ชบ.3 อาเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี โดยมีนายศิวะ ทาทราย รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ให้ เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา


คุณครู....คนใหม่ ิย ร จ ว า ส นาง

ง ย ี ว เ ย ั า นาช

น พ ว า างส

ช ด เ ร ท ิดา อิน

ง า ร ินป

อ ี ด ว จนา

นา

ญ า ก ว งสา


โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทกุ คน เด็กๆ ก็ไม่ซกุ ซน พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน ชอบมา ชอบมา โรงเรียน

Bowin activity  

วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2557

Bowin activity  

วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2557

Advertisement