Page 1

ข้อ มูล พื้น ฐานและ ตัว ดำา เนิน การ ตัวแปร (Variables) ครูฝึกสอน : นายณราวุฒิ ช่าง ทุง่ ใหญ่


ตัวแปร ตัวแปรจะเป็ นชื่อที่ใช้ในการบอกจำานวนหรือปริมาณ ซึ่ง สามารถที่จะทำาการเปลี่ยนแปลงจำานวนได้ดว้ ยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อตัวแปร จะต้องตั้งชื่อให้แตกต่างไปจากชื่อ ของตัวแปรอื่นๆ ยกตัวอย่างชื่อของตัวแปร ได้แก่ x, y, peter, num_of_points และ streetnum เป็ นต้น


ตัวแปร กฏในการตั้งชื่อตัวแปรที่สามารถใช้งานได้ดงั นี้ 1. ขึ้ นต้นด้วยตัวอักษร 2. ตามด้วยอักษร หรือตัวเลข หรือขีดล่าง (underscore) “_” 3. ไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อของตัวแปร 4. ไม่จาำ กัดความยาว แต่คอมไพล์เลอร์จะเห็นความแตกต่างกัน ได้เพียง 32 ตัวอักษรแรกเท่านั้น


ตัวแปร กฎในการตั้งชื่อตัวแปรที่สามารถใช้งานได้(ต่อ) 5. ตัวแปรที่ต้ งั ชื่อเหมือนกัน แต่พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ กับ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ถือว่าเป็ นคนละตัวแปรกัน 6. ห้ามตั้งซ้าำ กับคำาสงวน (Reserved words) ตัวอย่างของชื่อตัวแปรที่สามารถนำามาใช้ต้งั ชื่อได้ ได้แก่ length, days_in_year, DataSet1, Profit95, Pressure, first_one


ตัวแปร กฎในการตั้งชื่อตัวแปรที่สามารถใช้งานได้(ต่อ) และตัวอย่างของชื่อ ที่ไม่สามารถนำามาใช้เป็ นชื่อตัวแปร ได้ ยกตัวอย่างเช่น day-in-year, 1data, int, first.val เป็ นต้น นอกจากนี้ ในภาษา C หรือ C++ ชื่อตัวแปร ที่ประกอบไป ด้วยอักษรเล็ก หรือใหญ่ ก็มีความแตกต่างกัน หรือที่เรียกว่า Case sensitive ยกตัวอย่างเช่น ‘X’ และ ‘x’ เป็ นตัวแปรต่างกัน


การกำาหนดชนิดของตัวแปร ในภาษา C หรือ C++ (และโปรแกรมในภาษาอื่นๆ) ตัวแปรทุกตัวที่จะมีการเรียกใช้ในโปรแกรมจำาเป็ นต้องมีการ กำาหนดชนิ ดของตัวแปรนั้นๆ ก่อนที่จะทำาการเรียกใช้ตวั แปร การกำาหนดชนิ ดของตัวแปรมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการได้แก่ - เป็ นการบอกชนิ ด และตั้งชื่อตัวแปรที่จะเรียกใช้ ชนิ ด ของตัวแปรจะทำาให้คอมไพเลอร์สามารถแปลคำาสัง่ ได้อย่างถูก ต้อง


การกำาหนดชนิดของตัวแปร - ชนิ ดของตัวแปร ยังเป็ นบ่งบอกคอมไพเลอร์ให้ทราบว่า จะต้องจัดเตรียมเนื้ อที่ให้กบั ตัวแปรตัวนั้นมากน้อยเท่าใด และจะ จัดวางตัวแปรนั้นไว้แอดเดรส (Address) ไหนที่สามารถเรียกมาใช้ ใน code ได้


การกำาหนดชนิดของตัวแปร ชนิ ดของข้อมูลของ C (C Data Type) ภาษา C มีชนิ ดของข้อมูลพื้ นฐาน 6 ประเภท ชนิดของข้อมูล

ความหมาย

ไบต์(bytes)

พิสยั (range)

Char Int Float Double Bool

อักษรหรืออักขระ

1

-128 ถึง 127

จำานวนเต็ม

2

-32,768 ถึง 32,767

จำานวนจริง(เลขทศนิ ยม)

4

3.4E + 38 (7 ตำาแหน่ ง)

จำานวนจริงละเอียด 2 เท่า

8

1.7E + 308(15 ตำาแหน่ ง)

เก็บค่าลอจิก จริง หรือ เท็จ

1

-128 ถึง 127


การกำาหนดชนิดของตัวแปร การกำาหนดชนิ ดของตัวแปร สามารถเขียนได้อยูใ่ นรูป type identifier-list; เมื่อ type บ่งบอกชนิ ดของตัวแปร ส่วน identifier-list เป็ นการกำาหนดชื่อของตัวแปร ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 ตัวแปร และ จะแยกตัวแปรแต่ละตัวออกจากกันด้วยเครื่องหมาย comma (,) ตัวอย่าง รูปแบบของการกำาหนดชนิ ดของตัวแปร ได้แก่ char ch; int i, j, count; float sum, product;


การกำาหนดชนิดของตัวแปร เราสามารถกำาหนดค่าให้กับตัวแปรได้ ด้วยเครื่องหมาย = ยกตัวอย่างเช่น int name; // กำาหนดตัวแปร name ที่เก็บค่าจำานวนเต็ม name = 23; // กำาหนดให้ตวั แปร name มีค่าเป็ น 23


การกำาหนดชนิดของตัวแปร ในขณะเดียวกัน เราสามารถใช้เครื่องหมาย = ระหว่าง ตัวแปรกับตัวแปร หรือตัวแปรกับจำานวนใดๆ ได้ อาทิเช่น change = x1 - x2; mean = (x1 + x2)/2; x = x + 1;

ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you