Page 1

รูปแบบการตัดสินใจ 3. รูปแบบตัดสินใจซ้อน (nested if) เป็ นรูปแบบการเขียนผังงานที่มีเงื่อนไขซ้อนกันตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้ นไป ซึ่งมีรปู แบบดังนี้


รูปแบบการตัดสินใจ จริง

เท็จ

เงื่อนไขA

กิจกรรมที่ 1

จริง กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 4

เงื่อนไขB

เท็จ กิจกรรมที่ 3


รูปแบบการตัดสินใจ ประโยคคำาสั ่งภาษาซีที่ใช้สาำ หรับรูปแบบตัดสินใจทางเลือกเดียว มีดงั นี้ รูปแบบคำาสัง่ if ซ้อน if(เงื่อนไข A) { กิจกรรมที่ 1; }else if(เงื่อนไข B){ กิจกรรมที่ 2; }else{ กิจกรรมที่ 3; }


รูปแบบการตัดสินใจ 4. รูปแบบตัดสินใจทางเลือกหลายทาง (Case) เป็ นรูปแบบการเขียนผังงานแบบเลือกการทำางาน ซึ่ง สามารถใช้แทนรูปแบบเงื่อนไขซ้อนกันได้ แบบเลือกมีรปู แบบ ดังนี้


รูปแบบการตัดสินใจ กรณีที่ 1 กิจกรรมที่ 1

กรณีที่ 2

เงื่อนไขA

กิจกรรมที่ 2

…กรณีที่ N กิจกรรมที่ N

… กิจกรรมที่ M

กรณีอื่นๆ กิจกรรมที่ N+1


รูปแบบการตัดสินใจ คำาสัง่ switch เป็ นคำาสัง่ ให้ไปทำาคำาสัง่ ใดๆ ตามต้องการโดยมีกรณีให้ไปทำาคำาสัง่ ได้ หลายๆกรณี มีรปู แบบดังนี้ switch (ตัวแปร) { case ค่าคงที่ 1 : กิจกรรมที่ 1; break; case ค่าคงที่ 2 : กิจกรรมที่ 2; break; : case ค่าคงที่ n : กิจกรรมที่ n ; break; default : กิจกรรมที่ n+1; }


สวัสดี oxygen_tonkra@hotmail.com ครูฝึกสอน : นายณราวุฒิ ช่าง ทุง่ ใหญ่

โครงสร้างควบคุม 2  
โครงสร้างควบคุม 2  
Advertisement