Page 1

tifies s and Beause cleans, praorteoct ! in and und the hou

่ั ยนื ง ย ง า ่ ย .อ .. ก ั ร ่ ุ ร์ทคี ณ อ จ ิ เ น ์ ร อ ฟ เ ุ ด ดแู ลวสั

ผลิตภัณฑ์ HG กลุ่ม ECO เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ได้ รับการรั บรองจากหน่ วยงาน ด้ านสิ่งแวดล้ อมของสหภาพยุโรป (EU ECO LABEL) เอชจี ไลม์ สเกล อีโค

สเปรย์ขจัดคราบหินปูนพร้ อมใช้ มีกลิน่ หอม ประสิทธิภาพสูง (หน้ า 20)

NEW!

เอชจี ทำความสะอาดปาร์ เก้ ลามิเนต อีโค

ทำความสะอาดพื ้นโดยไม่ทิ ้งคราบ ใช้ กบั พื ้นไม้ ปาร์ เก้ และลามิเนต (หน้ า 20)

NEW!

2012

www.naradee.com


... FOR SHINING BATHROOM FITTINGS! Mould spots on sealant edges and tile joints? spray) เอชจี โมลด์สเปรย์ (HG mould

ทำความสะอาดคราบสกปรกด่างดำที่เกิดจากเชื ้อรา ในบริ เวณที่มีความชื ้นสูง เช่น ห้ องน้ ำ, ห้ องซาวนา่ , บริ เวณสระว่ายน้ ำ, ตู้อาบน้ ำ, ร่องยาแนวต่างๆ ้ นยาแนวและซิลโิ คนยาแนว,กำแพงคอนกรี ต ฯลฯ ทังปู ใช้ งานง่าย ประสิทธิภาพสูง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

NEVER AGAIN A DIRTY SHOWER!

Shining (enamel) baths and shower trays!

เอชจี ชาวเวอร์ ชีลด์ (HG shower shield)

เอชจี บาธ ไชน์ (HG bath shine)

ใช้ เคลือบกันคราบหินปูน, คราบสบู,่ คราบน้ ำ ไม่ให้ เกาะติดตู้อาบน้ ำ ทำให้ ล้างทำความสะอาดง่าย สามารถเคลือบวัสดุที่เป็ นกระจก, อลูมิเนียม, โครเมี่ยม, เซรามิค, อะครี ลคิ และวัสดุสงั เคราะห์ทกุ ชนิด ในตู้อาบน้ ำ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

ทำความสะอาดและให้ ความเงาสุขภัณฑ์,อุปกรณ์ในห้ องน้ ำ ขจัดคราบสบู,่ คราบน้ ำ, คราบหินปูนอย่างอ่อน ผลิตภัณฑ์มีความเข้ มข้ นสูง ใช้ น้ำยาเพียง 2-3 หยด ในการใช้ งานแต่ละครัง้ ไม่มีสว่ นผสมของผงขัด ให้ กลิน่ หอมสดชื่น เมื่อใช้ เป็ นประจำจะช่วยป้องกันการสะสมตัวของคราบหินปูน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Also extremely suitable as mild cleaner for large surfaces, such as walls and floors.

Give HG shower & washbasin spray a place in your bathroom!

เอชจี ชาวเวอร์ สเปรย์ (HG shower & washbasin spray)

ทำความสะอาดห้ องน้ ำประจำวันขจัดคราบสบู,่ คราบน้ ำ ใช้ งานง่าย ไม่กดั กร่อนพื ้นผิววัสดุทกุ ชนิด เช่น หินอ่อน, กระเบื ้องเซรามิค,โครเมี่ยม ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

The best, safest, most convenient and most economical limescale remover!

เอชจี สเกล อะเวย์ (HG scale away)

สเปรย์ขจัดคราบหินปูนพร้ อมใช้ งานโดยไม่ต้องผสมน้ ำ มีกลิน่ หอม เหมาะสำหรับพื ้นผิวในแนวตัง้ เช่น กระจกตู้อาบน้ ำ, บริ เวณผนัง ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Obstinate limescale deposits, urine salts, rust stains or verdigris? เอชจี บลู (HG professional limescale remover)

ทำความสะอาดห้ องน้ ำ สูตรเข้ มข้ นสำหรับขจัดคราบหินปูน, คราบสนิม, คราบเหลือง (ในโถปั สสาวะ) นอกจากทำความสะอาดแล้ วยังคืนความวาวให้ กบั วัสดุตา่ งๆ ในห้ องน้ ำ สามารถใช้ กบั สแตนเลส, โครเมี่ยม, กระเบื ้อง, เซรามิค, กระจก, แก้ ว, อะคริ ลคิ ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมาคมกระเบื ้องและสุขภัณฑ์แห่งสหภาพยุโรป(FECS) *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไปผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10

2

Call Center : 081-913-8700


KEEP SAUNA, STEAM ROOM & SWIMMING POOL HYGIENICALLY CLEAN

Get your whirlpool hygienically clean and fresh!

เอชจี ไฮยีน เวิร์ลพูล คลีนเนอร์ (HG hygienic whirlpool bath cleaner)

เอชจี กรี น (HG hagesan green)

สำหรับทำความสะอาด, ฆ่าเชื ้อโรคและขจัดกลิน่ สำหรับอ่างน้ ำวน ขจัดคราบหินปูนอย่างอ่อน, คราบสบู่ ส่วนประกอบสำคัญจากธรรมชาติ (ทีทรี ออยล์และแลคติกแอซิด) ไม่ทำให้ อปุ กรณ์ของระบบอ่างน้ ำวนเสียหาย และสามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 1 ลิตร

สำหรับทำความสะอาดและดูแลรักษาห้ องครัว, ห้ องน้ ำ, สระว่ายน้ ำ, ห้ องซาวน่าขจัดคราบหินปูน, คราบน้ ำ, ไขมัน, สแตนเลส, เครื่ องครัว เหมาะแก่การใช้ งานบริ เวณประกอบอาหาร *ปริ มาณการใช้ งานโดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

KEEP YOUR UNDER THE RIM CLEAN!

เอชจี ทอยเล็ต คลีนเนอร์ (HG toilet ‘real clean’ under-the-rim starters kit)

ทำความสะอาดชักโครกส่วนฝารองนัง่ ด้ านใน และฆ่าเชื ้อโรค,สิง่ สกปรกจากการใช้ งาน ซึง่ เป็ นสาเหตุของกลิน่ เหม็น ผลิตภัณฑ์ 1 ชุดประกอบด้ วย น้ ำยาทำความสะอาด, แปรงพร้ อมด้ ามจับขนาดเหมาะมือ และกระจกส่องเพื่อตรวจสอบ ช่วยให้ เช็คความสะอาด ได้ อย่างทัว่ ถึง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

NO MORE SLIPPING! เอชจี กันลื่น (HG permanent anti-slip)

สำหรับเคลือบพื ้นผิวเพื่อเพิ่มความฝื ดมากขึ ้น ใช้ กบั พื ้นกระเบื ้อง, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินธรรมชาติ, พื ้นคอนกรี ต, พื ้นผิวเคลือบอีนาเมล ใช้ ได้ ทงบริ ั ้ เวณภายใน และภายนอกอาคาร *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด 500 มล. ครอบคลุมพื ้นที่ 4 ตรม.

... THE UNBLOCKER SPECIALIST! HG DUO UNBLOCKer Extremely powerful เอชจี ดูโอ ขจัดท่ อระบายนำ้อุดตัน (HG duo unblocker)

ขจัดท่ออุดตันทังในห้ ้ องน้ ำและห้ องครัว ซึง่ สาเหตุของท่ออุดตันจากเศษผม, ไขสบู,่ ยาสีฟัน, เศษอาหาร, ไขมัน ใช้ งานง่าย ประสิทธิภาพสูง ไม่กดั กร่อนท่อระบายน้ ำทุกชนิด *ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 2 ขวด น้ ำยาขวด A 500 มล. และน้ ำยาขวด B 500 มล.

Blockages caused by dirt, hairs, soap or other things? เอชจี ขจัดท่ อห้ องน้ ำอุดตัน (HG liquid drain unblocker)

แก้ ปัญหาท่อระบายในห้ องน้ ำอุดตันจากคราบสกปรก เช่น เศษผม, คราบไขสบู่ ใช้ งานง่าย เห็นผลภายใน 30 นาที โดยไม่กดั กร่อนท่อระบายน้ ำทุกชนิด โดยเฉพาะท่อพีวีซี *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป 300 มล. ต่อครัง้

Result after just 30 minutes!

Blockages caused by fat and leftovers? เอชจี ขจัดท่ อห้ องครั วอุดตัน (HG kitchen drain unblocker)

ขจัดท่ออุดตันในห้ องครัวที่เกิดจากเศษอาหาร, คราบไขมัน สารประกอบหลักคือเอ็นไซม์และจุลนิ ทรี ย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่กดั กร่อนท่อและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของจุลนิ ทรี ย์ในถังบำบัด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

Call Center : 081-913-8700

3


... EVERYTHING FOR YOUR KITCHEN! The disadvantage of the Streak-free oven, grill and barbecue: gleaming they get so dirty! stainless steel! เอชจี ทำความสะอาดเตา

Make your ceramic hob look like new!

ขจัดคราบไหม้ จากการทำอาหารที่แห้ งติดเตา, คราบเขม่าได้ อย่างหมดจด โดยไม่ต้องออกแรงขัดมาก ใช้ กบั เตาอบ, เตาย่าง, เตาบาร์ บีควิ ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

ทำความสะอาดเตาเซรามิคประจำวัน ขจัดคราบจากการทำอาหาร, คราบไขมัน ให้ กลิน่ หอมสดชื่น *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

(HG oven, grill & barbecue cleaner)

เอชจี เคลือบเงาสแตนเลส (HG stainless steel 'quick' shine)

สำหรับเคลือบเงาอุปกรณ์ในห้ องครัว ที่ทำจากสแตนเลสให้ เงาสวยได้ อย่างรวดเร็ ว โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ปริ มาณเล็กน้ อย ไม่ต้องเสียเวลาขัดถูนาน หลังจากเคลือบผลิตภัณฑ์ นอกจากความเงาที่ได้ แล้ ว ยังช่วยลดการจับตัวของฝุ่ น และคราบไขมัน บนผิวสแตนเลส *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 125 มล.

Very economical!

YOUR CUP OF ESPRESSO TASTE CHANGED?

ขจัดคราบตะกรันในเครื่ องชงกาแฟ เอสเพรสโซ่ และเครื่ องชงกาแฟชนิดบรรจุ สารประกอบหลักที่ใช้ คือกรดมะนาว ซึง่ ไม่มีกลิน่ , ปลอดภัย, สามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ หลังใช้ ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ กาแฟที่ชง มีรสชาติดีและยืดอายุการใช้ งานของ เครื่ องชงกาแฟนานขึ ้น *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

เอชจีทำความสะอาดเตาเซรามิค (สูตรเข้ มข้ น) (HG ceramic hob thorough cleaner)

CLEAN YOUR STAINLESS STEEL QUICKLY AND WITHOUT STREAKS!

เอชจี ทำความสะอาดสแตนเลส เอชจี ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ (HG stainless steel ’rapid’ cleaner) (HG descaler for espresso ขจัดคราบฝุ่ น คราบมัน รอยนิ ้วมือ ได้ อย่างรวดเร็ ว and coffee pad machine) โดยไม่ทิ ้งรอยไว้ ใช้ กบั วัสดุในห้ องครัว

ทำความสะอาดเตาเซรามิคที่สกปรกมาก ขจัดคราบไหม้ จากการทำอาหาร ทำให้ เตาดูใหม่อยูเ่ สมอ มีกลิน่ หอม และป้องกันฝุ่ นจับตัวบนเตาเซรามิค *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

Clean your natural stone worktop safely every day!

ที่เป็ นสแตนเลส โครเมี่ยมและอลูมิเนียม นอกจากทำความสะอาดได้ หมดจดแล้ ว ยังช่วยลดการจับตัวของฝุ่ น ทำให้ งา่ ยต่อการทำความสะอาด เอชจี ทำความสะอาดท็อปหินในห้ องครั ว *ขนาดบรรจุ (HG natural stone kitchen top cleaner) 1 กระป๋ อง 300 มล. ทำความสะอาดประจำวันสำหรับท็อปหินธรรมชาติ ในห้ องครัวโดยเฉพาะ ไม่กดั กร่อนพื ้นผิว ประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดคราบไขมัน จากการทำอาหาร โดยไม่ทิ ้งคราบ นอกจากให้ ความสะอาดหลังใช้ งานแล้ วยังเพิ่มความเงา ให้ กบั ท็อปหินธรรมชาติสวยเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Daily grease deposits! เอชจี ขจัดคราบไขมัน (HG grease away)

ทำความสะอาดคราบไขมันฝั งแน่น จากการทำอาหารได้ อย่างหมดจด ใช้ กบั กระโจมดูดควัน,เตาแก็ส, เคาน์เตอร์ ทอ็ ป, ไมโครเวฟ ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

4

เอชจี เซรามิคฮ็อบ คลีนเนอร์ (HG ceramic hob cleaner for everyday use)

Call Center : 081-913-8700


Dull stainless steel,copper or aluminium pans?

Prevent and repair breakdowns Give your washing machine & dishwasher a much longer life!

ทำความสะอาด, เคลือบเงาและปกป้อง ในคราวเดียว ขจัดคราบฝุ่ น, คราบจากการ oxidation ของโลหะ ใช้ กบั อลูมิเนียม, ทองแดง และโลหะทุกชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

ทำความสะอาดภายในเครื่ องซักผ้ า, เครื่ องล้ างจาน ขจัดคราบสกปรกสะสมจากการใช้ งาน (คราบสารซักฟอก, คราบน้ ำยาปรับผ้ านุม่ , คราบหินปูน, คราบฝุ่ น) ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ การซักล้ างของเครื่ องไม่สะอาด, การทำงานของเครื่ องไม่ดีพอ และช่วยคงประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้ งานของอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในเครื่ อง เช่น ตัวกรอง, ลูกลอย, ยางกันรั่ว, ท่อนำ้ทิ ้ง *ขนาดบรรจุ 200 กรัม (2 ขวดๆ ละ 100 กรัม)

เอชจี สตีล โพลิช (HG steel polish)

เอชจี เซอร์ วสิ เอ็นจิเนียร์ (HG service engineer)

Developed in partnership with white goods service specialists.

Do you want to clean EFFECTIVELY CLEAN your fridge swiftly and CRYSTAL & BEER GLASS! hygienically? เอชจี ทำความสะอาดแก้ ว

(HG washing-up liquid for crystal and beer glasses)

เอชจี ทำความสะอาดตู้เย็น (HG hygienic fridge cleaner)

ทำความสะอาดคราบสกปรก,ฆ่าเชื ้อโรคจากเศษอาหาร และเครื่ องดื่มที่หกเลอะในตู้เย็นโดยไม่ทิ ้งคราบไว้ ใช้ งานง่าย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

สูตรเข้ มข้ นสำหรับทำความสะอาดคริ สตัล, แก้ วเบียร์ เพียงแช่แก้ ว ในผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ ำและผึง่ ให้ แห้ งโดยไม่ต้องใช้ ผ้าเช็ดออก ซึง่ การล้ างด้ วยเครื่ องล้ างจานอาจทำให้ คริ สตัล และก้ านแก้ ว เกิดรอยขีดข่วนและการล้ างด้ วยมือไม่สามารถล้ างได้ สะอาดหมดจด โดยเฉพาะตามซอกเหลี่ยมมุมซึง่ อาจมีคราบและสารตกค้ างเหลืออยู่ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

If the coffee machine is taking longer and longer… เอชจี ดีสเกลเลอร์ (HG descaler)

ขจัดคราบตะกรันในเครื่ องต้ มกาแฟ, เครื่ องต้ มน้ ำ, เครื่ องทำความร้ อนได้ อย่างรวดเร็ ว หลังจากขจัดคราบออกทำให้ รสชาดของกาแฟที่ชงดีขึ ้น ช่วยทำให้ การทำงานของเครื่ องต้ มน้ ำ,เครื่ องทำความร้ อน มีประสิทธิภาพและใช้ กระแสไฟฟ้าในการทำงานน้ อยลง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

... FOR YOUR vinyl & linoleum! POWERFUL CLEANING FOR VINYL OR LINOLEUM? เอชจี ไวนิล รี มูฟเวอร์ (HG vinyl & linoleum gloss coating remover) ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น, คราบสกปรก, ใช้ ลอกแว็กซ์ สำหรับพื ้นกระเบื ้องยาง *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 25-50 ตรม.

VINYL ANDLINOLEUM  DULL VINYL OR LINOLEUM FLOOR? NEED ­MAINTENANCE TOO! เอชจี ไวนิล กลอส (HG vinyl & linoleum gloss coating)

สำหรับเคลือบเงา กระเบื ้องยาง, ป้องกันฝุ่ นจับตัว ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย และลดการขีดข่วน จากการใช้ งาน *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 40 ตรม.

Call Center : 081-913-8700

เอชจี ไวนิล คลีนแอนด์ ไชน์ (HG vinyl & linoleum clean and shine) ทำความสะอาด พื ้นกระเบื ้องยางประจำวัน, ให้ ความเงาและช่วยปกป้อง พื ้นผิวในคราวเดียวกัน ให้ กลิน่ หอมสดชื่น ทุกครัง้ ที่ถพู ื ้น *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 80

5


...FOR DAZZLING TILES AND FLAGSTONES! PROTECT WALL AND FLOOR GROUT FROM GETTING DIRTY! เอชจี เคลือบยาแนว (HG super protector for wall & floor grout) สำหรับเคลือบกันคราบสกปรกทุกชนิดไม่ให้ ซมึ ลง ปูนยาแนว ป้องกันการเกิดราดำ ช่วยให้ ร่องยาแนวดูสะอาดอยูเ่ สมอ หลังเคลือบไม่ทำให้ ยาแนวดูเปลี่ยนแปลงจากเดิม *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด 250 มล. ครอบคลุมพื ้นที่ 30-40 ตรม. (สำหรับกระเบื ้องขนาด 30 x 30 ซม. ร่องยาแนวกว้ าง 0.5 ซม.)

เอชจี อิมเพร็กเนเตอร์ (HG impregnator)

สำหรับเคลือบเงา (มันวาวโทนซาติน), ปกป้องพื ้นผิวจากคราบสกปรก ใช้ กบั กระเบื ้องชนิดไม่เคลือบ (unglazed tiles ) กระเบื ้องดินเผาชนิดไม่เคลือบ, กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลนชนิดไม่เคลือบ), หินชนวน ช่วยให้ ล้างทำความสะอาดง่าย โดยไม่ทำให้ พื ้นผิวลื่นขึ ้นจากเดิม *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 40 ตรม.

ProtectS ceramic tiles and natural stonE!

OIL STAINS ON YOUR DRIVE?

เอชจี สเตน โพรเท็คเตอร์ (HG stain protector)

ขจัดคราบน้ ำมัน,คราบจารบี, ใช้ ลอกกันซึม (Tiles & stones sealer), ขจัดคราบยาแนวชนิดอีพอ็ กซี่ ใช้ กบั กระเบื ้อง,หินธรรมชาติทกุ ชนิด, พื ้นคอนกรี ต, อิฐ ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

เอชจี ดูดคราบน้ ำมัน (HG oil & grease stain absorber) ขจัดคราบน้ ำมัน, คราบจาระบีที่ฝังแน่น หรื อคราบสกปรกต่างๆ ที่มีน้ำมันเป็ นส่วนประกอบ โดยการดูดคราบขึ ้นมาอย่างหมดจด ไม่จำเป็ นต้ องออกแรงขัด ใช้ กบั กระเบื ้อง, หินธรรมชาติทกุ ชนิด, พื ้นคอนกรี ต, อิฐ ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 250 มล.

6

สำหรับลอกแว็กซ์, ขจัดคราบฝุ่ น, คราบน้ ำมัน (จากพืช, สัตว์) ใช้ กบั กระเบื ้องเซรามิค, กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน), หินแกรนิต, หินกาบ, กระเบื ้องดินเผา ฯลฯ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 20-40 ตรม. หรื อ 100-250 ตรม.เมื่อใช้ กบั เครื่ องขัดพื ้น

เอชจี ซาตินกลอส (HG satin gloss polish)

สำหรับเคลือบกันซึม, กันตะไคร่น้ำ, กันเชื ้อรา, ช่วยให้ ล้างทำความสะอาดง่าย ใช้ กบั กระเบื ้องดินเผา, หินธรรมชาติทกุ ชนิด, อิฐ, ทรายล้ าง ด้ วยการเคลือบน้ ำยาลงเนื ้อวัสดุ สารที่เคลือบไม่มีซลิ โิ คนเป็ นส่วนผสม อายุการใช้ งานนาน ทนต่อแสงแดด, หมดปั ญหาฟิ ล์มหลุดร่อนจากการสัญจร หลังเคลือบความชื ้นภายในวัสดุระเหยออกได้ สามารถใช้ ได้ ทงภายในและภายนอกอาคาร ั้ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 8-10 ตรม.

DEEPLY ABSORBED OR OBSTINATE STAINS?

เอชจี รี มูฟเวอร์ (HG polish, wax and dirt remover)

Protect floor tiles and flagstones from dirt, scratching and wear!

INVISIBLE PROTECTION!

เอชจี สเตน รี มูฟเวอร์ (HG spot stain remover)

The really thorough cleaner for all tiles!

สำหรับเคลือบกันซึม, กันคราบสกปรกทุกชนิด ไม่ให้ ซมึ ลงเนื ้อกระเบื ้อง ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย นอกจากกันน้ ำ, ฝุ่ นได้ แล้ ว ยังสามารถกันน้ ำมันได้ ดี ใช้ กบั กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน)ชนิดไม่เคลือบ (unglazed porcelain tiles), กระเบื ้องดินเผาชนิดไม่เคลือบ และหินธรรมชาติทกุ ชนิด *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 100 ตรม.

Simply mop: good, quick and also very economical! เอชจี พอร์ ซเลน คลีนเนอร์ (HG porcelain cleaner)

ทำความสะอาดประจำสัปดาห์สำหรับพื ้นกระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน) ชนิดไม่เคลือบ (unglazed) ทังชนิ ้ ดขัดมัน (polished) และไม่ขดั มัน (unpolished) พัฒนาขึ ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อขจัดคราบฝ่ นุ ที่สร้ างปั ญหา ให้ กบั กระเบื ้องชนิดไม่เคลือบ *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 80

Call Center : 081-913-8700


MORTAR OR GROUT CEMENT RESIDUE AFTER  RESIDUE OR  TILING? EFFLORESCENCE? เอชจี เอ็กซ์ตร้ า เอชจี ไลเม็กซ์ (HG cement, mortar & efflorescence remover)

ขจัดคราบน้ ำปูน, คราบขาวเกลือ, คราบซิเมนต์ฝังแน่น ใช้ กบั กระเบื ้องดินเผา, กระเบื ้องเซรามิค, หินแกรนิต, อิฐ และหินธรรมชาติ ที่ไม่มีสว่ นผสมของแร่แคลไซด์ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 20 - 40 ตรม.

(HG cement grout film remover)

ขจัดคราบปูนยาแนว,คราบสนิม,คราบฝุ่ น ใช้ กบั กระเบื ้องเซรามิค, กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน), หินแกรนิต, หินกาบ ฯลฯ โดยไม่กดั กร่อนยาแนว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด(1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 20-50 ตรม.

A NEW LOOK  FOR YOUR KITCHEN, BATHROOM OR TOILET?

DIRTY JOINTS?

เอชจี ทำความสะอาดยาแนว (HG grout cleaner)

สำหรับทำความสะอาดร่องยาแนว ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น,คราบไขมันในบริ เวณห้ องนัง่ เล่น โดยเฉพาะร่องกระเบื ้องยาแนว ในห้ องครัวที่สกปรกจากการทำอาหาร ฯลฯ โดยไม่กดั กร่อนยาแนว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (500 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่กระเบื ้อง10-15 ตรม.

เอชจี เปลี่ยนสียาแนว (HG grout colour)

สำหรับเคลือบทับเพื่อเปลี่ยนสียาแนวเดิมบริ เวณผนัง โดยไม่ต้องขูดออกโดยเฉพาะยาแนวเดิมที่สกปรกมาก และยากต่อการทำความสะอาด มี 4 สี คือ ขาว, เทา, เบจ และดำ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด 250 มล. ครอบคลุมพื ้นที่ 10-15 ตรม.

MAKE YOUR PATIO TILES EXTREMELY HEAVY  LIKE NEW AGAIN! DIRT ON YOUR TILES? เอชจี แพทิโอ คลีนเนอร์ (HG patio cleaner)

ทำความสะอาดพื ้นที่อยูภ่ ายนอกอาคาร, ขจัดคราบฝุ่ น ใช้ กบั ทรายล้ าง, กรวดล้ าง, บล็อคปูทางเดิน, พื ้นคอนกรี ต, หินธรรมชาติ ฯลฯ สูตรเข้ มข้ น ประสิทธิภาพสูง โดยไม่ทำให้ พื ้นผิวเสียหาย *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 25 ตรม.

STREAK-FREE CLEANING FOR SHINY TILED FLOOR! เอชจี สตรี ค ฟรี (HG streak free)

สำหรับทำความสะอาดประจำวันกระเบื ้องผิวมันที่มี ความเงามากโดยไม่ทิ ้งรอยคราบไว้ ใช้ ได้ กบั กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน)ผิวขัดมัน - polished, กระเบื ้องเซรามิคชนิดเคลือบ, หินแกรนิตผิวขัดมัน, หินธรรมชาติผิวขัดมันชนิดอื่นที่ไม่มีแร่แคลไซด์ เป็ นส่วนประกอบ *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ 1:100

เอชจี ซุปเปอร์ รี มูฟเวอร์ (HG super remover)

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น, ลอกแว็กซ์ที่ขจัดออกยาก สูตรเข้ มข้ น ประสิทธิภาพสูง ใช้ กบั กระเบื ้องและหินธรรมชาติทกุ ชนิด (กระเบื ้องเซรามิค, กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน), หินอ่อน, หินแกรนิต ฯลฯ) โดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 35-70 ตรม.

Restoring shine to tile floors! เอชจี ไชน์ คลีนเนอร์ (HG shine cleaner) สำหรับทำความสะอาดพื ้นประจำวัน และให้ ความเงาในคราวเดียว มีกลิน่ หอม ใช้ กบั พื ้นกระเบื ้องและหินธรรมชาติทกุ ชนิด *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

Call Center : 081-913-8700

7


... LOOKS AFTER YOUR NATURAL STONE! Protect your expensive natural stone floor with shine! Give your natural stone floor shiny armoured protection!

FOR SHINING, CLEAN MARBLE IN THE ­BATHROOM! เอชจี มาร์ เบิล บาธรู ม คลีนเนอร์ (HG marble bathroom cleaner)

ทำความสะอาดหินอ่อนและหินธรรมชาติทกุ ชนิดที่อยูใ่ นห้ องน้ ำ ผลิตภัณฑ์มีความเข้ มข้ นสูง ใช้ น้ำยาเพียง 2-3 หยด ในการใช้ งานแต่ละครัง้ ไม่กดั กร่อนพื ้นผิว ขจัดคราบสบู,่ คราบหินปูนอย่างอ่อน นอกจากทำความสะอาดแล้ ว ยังให้ ความเงากับพื ้นผิว สามารถใช้ ได้ กบั หินขัด, ปูนเปลือย *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

เอชจี มาร์ เบิล ไชน์ ฟิ นิช (HG natural stone shine finish)

สำหรับเคลือบฟิ ล์มเงา (มันวาว) บนพื ้นผิว, ช่วยปกป้องพื ้นผิว, กันคราบฝุ่ น, ลดการเกิดรอยขีดข่วนจากการสัญจร ใช้ สำหรับพื ้นหินอ่อน, ไลม์สโตน,หินแกรนิตและหินธรรมชาติ ทุกชนิด และยังสามารถใช้ ได้ กบั หินขัด, ปูนเปลือย *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 60-80 ตรม.

The really thorough cleaner for all natural stone!

เอชจี มาร์ เบิล สตริปเปอร์ (HG natural stone shine finish remover) สำหรับลอกแว็กซ์, ขจัดคราบฝุ่ น ใช้ กบั หินอ่อน, ไลม์สโตน, หินแกรนิต, หินธรรมชาติทกุ ชนิด, หินขัด, ปูนเปลือย โดยไม่กดั กร่อน หรื อทำให้ ความเงาของเนื ้อหินลดลง *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 25-50 ตรม.

Regular mopping of marble and stone with shine restorer! เอชจี มาร์ เบิล วอชแอนด์ ไชน์ (HG natural stone wash & shine)

ทำความสะอาดประจำวันสำหรับหินอ่อน, หินธรรมชาติที่มีแร่แคลไซด์เป็ นส่วนประกอบ, ไลม์สโตน, หินขัด,ปูนเปลือยโดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิว นอกจากทำความสะอาดแล้ วยังปกป้องพื ้นผิว, ให้ ความเงาและกลิน่ หอมสดชื่นทุกครัง้ ที่ถพู ื ้น *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 60

NO MORE STAINS ON YOUR WORKTOPS!

เอชจี ท็อป โพรเท็คเตอร์ (HG top protector)

สำหรับเคลือบกันซึม, กันคราบสกปรกซึมลงเนื ้อหิน, ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย นอกจากกันคราบน้ ำ,ฝุ่ นแล้ ว ยังสามารถกันน้ ำมันได้ ดี ใช้ กบั เคาน์เตอร์ ทอ็ ป, โต๊ ะหินธรรมชาติทกุ ชนิด หลังเคลือบพื ้นผิวดูไู ม่เปลี่ยนแปลง *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (100 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 10 ตรม. พร้ อมผ้ าใช้ เคลือบ 1 ผืนอยูใ่ นกล่อง

Dull SPOTS?

เอชจี มาร์ เบิล คริสตัลไลเซอร์ (HG marble crystallizer)

สำหรับฟื น้ ฟูความเงา, ช่วยปกป้องและให้ ความแข็งแกร่ง แก่พื ้นผิว ใช้ กบั หินอ่อน, หินทราเวอทีน, ไลม์สโตน, หินขัด, หินเทียมและหินธรรมชาติผิวขัดมัน ที่มีแร่แคลไซด์เป็ นส่วนประกอบ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 1 ลิตร 88

Call Center : 081-913-8700


PROTECTION FROM HEAVY DIRT FOR NATURAL STONE?

MAKE YOUR NATURAL STONE SHINE! เอชจี มาร์ เบิล โพลิช (HG marble polish)

สำหรับเคลือบเงาหินอ่อน, หินแกรนิต,หินธรรมชาติทกุ ชนิด เหมาะสำหรับพื ้นที่ขนาดเล็ก เช่น ท็อปหิน หรื อใช้ เคลือบเงาหินธรรมชาติผิวขัดมันบางจุด ซึง่ หลังจากขัดดึงเงาแล้ วผิวยังด้ านอยู่ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (300 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 10 ตรม.

เอชจี มาร์ เบิล อิมเพร็กเนเตอร์ (HG natural stone impregnator)

สำหรับเคลือบกันซึม, กันตะไคร่น้ำ,กันเชื ้อรา, ช่วยให้ ล้างทำความสะอาดง่าย ใช้ กบั หินอ่อน, หินทราเวอทีน, ไลม์สโตน, หินชนวน, หินแกรนิต และหินธรรมชาติทกุ ชนิด ด้ วยการเคลือบน้ ำยา ลงเนื ้อวัสดุ อายุการใช้ งานนาน ทนต่อแสงแดด หมดปั ญหาฟิ ล์มหลุดร่อน เนื่องจากการสัญจร หลังเคลือบความชื ้นภายในวัสดุระเหยออกได้ ใช้ ได้ ทงภายในและภายนอกอาคาร ั้ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 10-30 ตรม.

RUST ON MARBLE OR ANY SURFACES? NO PROBLEM!

CEMENT FILM AFTER TILING? เอชจี มาร์ เบิล รี มูฟเวอร์ (HG natural stone cement & lime film remover) ขจัดคราบซีเมนต์, คราบปูนยาแนว, คราบหินปูน ใช้ สำหรับหินอ่อน, ไลม์สโตน, หินขัด, หินทราเวอทีน, ปูนเปลือย ฯลฯ ไม่มีสว่ นผสมที่เป็ นกรด จึงไม่กดั กร่อนพื ้นผิว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 30-40 ตรม.

สำหรับขจัดคราบสนิม (จุด) บนพื ้นผิวที่ไม่ทนกรด เช่น หินอ่อน, ไลม์สโตน, หินขัด ฯลฯ โดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิว เนื่องจากไม่มีสว่ นผสมของกรด สามารถใช้ ขจัดสนิม (จุด) บนวัสดุตา่ งๆ เช่น กระเบื ้องเซรามิค, พื ้นคอนกรี ต, ไม้ , โลหะทุกชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

PROTECT YOUR FLOOR WITHOUT SHINE

เอชจี มาร์ เบิล แมท ฟิ นิช (HG marble matt finish)

DAILY CLEAN WITHOUT GLOSS!

สำหรับเคลือบฟิ ล์มด้ าน (สีพื ้นผิวเดิมดูเข้ มขึ ้นเล็กน้ อย โดยไม่มีความเงา), ช่วยปกป้องพื ้นผิว, กันคราบฝุ่ น, ลดการเกิดรอยขีดข่วนจากการสัญจร ใช้ สำหรับพื ้นหินอ่อน, ไลม์สโตน,หินแกรนิต และหินธรรมชาติทกุ ชนิด และยังสามารถใช้ ได้ กบั หินขัด, ปูนเปลือย *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 40 ตรม.

เอชจี มาร์ เบิล นิวทรั ล คลีนเนอร์ (HG marble neutral cleaner)

มีคา่ pH เป็ นกลาง สูตรพัฒนาเฉพาะ สำหรับทำความสะอาดหินอ่อน, หินทราเวอทีน, ไลม์สโตน, หินขัด, ปูนเปลือย,หินธรรมชาติ ที่มีแร่แคลไซด์เป็ นส่วนประกอบ โดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิว *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 64

RESTORE THE COLOUR OF WORN G­ RANITE AND BLUESTONE! เอชจี ดึงสีหนิ (HG colour intensifier)

PROTECT YOUR NATURAL STONE! เอชจี มาร์ เบิล โพรเท็คเตอร์ (HG marble protector)

เอชจี ขจัดสนิม (จุด) (HG rust and other oxidation (spots) remover)

เคลือบกันซึม, กันคราบหินปูน,กันราดำ ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย ใช้ สำหรับหินอ่อน, ไลม์สโตน,หินแกรนิต และหินธรรมชาติทกุ ชนิด โดยเฉพาะพื ้นและผนังที่ปหู ินธรรมชาติในห้ องน้ ำ สามารถใช้ ได้ ทงภายในและภายนอกอาคาร ั้ *ปริ มาณการใช้ 1 กระป๋ อง (500 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ 10-25 ตรม.

สำหรับเคลือบเพื่อคืนความเข้ มให้ กบั สีหิน ใช้ กบั หินธรรมชาติโทนสีเข้ มทุกชนิด (เช่น หินแกรนิตสีดำ, หินอ่อนสีเขียวเข้ ม) ที่มีปัญหาสีหินซีดลงเนื่องจากการใช้ งาน โดยการเคลือบสาร (ไม่ใช่สีย้อม) ลงในเนื ้อหิน นอกจากคืนความเข้ มให้ กบั สีหินแล้ ว สามารถกันคราบสกปรกไม่ให้ ซมึ ลงเนื ้อหิน ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย ป้องกันตะไคร่น้ำ,ราดำ ใช้ ได้ ทงภายในและภายนอกอาคาร ั้ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (250 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 25 ตรม.

COFFEE, TEA, COLA OR WINE STAINS ON YOUR MARBLE? เอชจี ขจัดคราบสีจากกาแฟ, ชา, ไวน์ , เครื่ องดื่ม (HG marble stain colour remover)

สำหรับขจัดคราบสีจากกาแฟ, ชา, ไวน์, เครื่ องดื่ม บนหินอ่อน, หินทราเวอทีน, ไลม์สโตน, หินขัด, หินเทียมและหินธรรมชาติทกุ ชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Call Center : 081-913-8700

9


... LOOKS AFTER YOUR PARQUET! PROTECT WITH SHINE!

THE HG vanish system! PROTECT YOUR FLOOR FROM SCRATCHES WITHOUT SHINE!

เอชจี ปาร์ เก้ โพลิช (HG parquet, wooden floor and harwood p.e. polish) สำหรับเคลือบฟิ ล์มเงาบนพื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่มี การเคลือบผิวด้ วยโพลียรู ี เทน, วานิชหรื อแลคเกอร์ ทำให้ พื ้นผิวมีความเงา, พรางรอยขีดข่วน, กันฝุ่ นจับตัว ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย ด้ วยการเคลือบผลิตภัณฑ์ทบั ชันเคลื ้ อบเดิม โดยไม่ต้องขัดพื ้นใหม่ และไม่ทำให้ ชนเคลื ั ้ อบเดิมเสียหาย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 40 ตรม.

เอชจี ปาร์ เก้ แมท (HG parquet p.e. polish matt)

สำหรับเคลือบฟิ ล์มด้ าน (สีพื ้นผิวเดิม ดูเข้ มขึ ้นเล็กน้ อยโดยไม่มีความเงา) ใช้ กบั พื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่มีการเคลือบผิว ด้ วยโพลียรู ี เทน, วานิชหรื อแลคเกอร์ ช่วยปกป้องพื ้นผิว, พรางรอยขีดข่วน, กันฝุ่ นจับตัว ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย ด้ วยการเคลือบผลิตภัณฑ์ทบั ชันเคลื ้ อบเดิม โดยไม่ต้องขัดพื ้นใหม่ และไม่ทำให้ ชนเคลื ั ้ อบเดิมเสียหาย *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 25-40 ตรม.

Gloss Matt

HEAVY DIRT? เอชจี ปาร์ เก้ รี มูฟเวอร์ (HG parquet, wooden floor & hardwood p.e. polish remover)

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น ใช้ กบั พื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่เคลือบด้ วยโพลียรู ี เทน, วานิชหรื อแลคเกอร์ โดยไม่มีผลเสียต่อผิวเคลือบเดิม เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื ้น ไม้ ปาร์ เก้ หลังการติดตัง้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 45 ตรม.

CLEANING AND ­RESTORING SHINE!

เอชจี ปาร์ เก้ วอชแอนด์ ไซน์ (HG parquet, wooden floor & hardwood wash & shine)

ทำความสะอาดประจำวันและให้ ความเงาในคราวเดียว มีกลิน่ หอมสดชื่น ใช้ สำหรับพื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่เคลือบผิวด้ วยโพลียรู ี เทน, วานิช, แลคเกอร์ ทำให้ พื ้นไม้ เงาสวยเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ ไม่มีสารอันตรายตกค้ าง สามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

CLEAN YOUR PARQUET ­WITHOUT LEAVING STREAKS! เอชจี ปาร์ เก้ คลีนเนอร์ (HG parquet p.e. polish cleaner)

ทำความสะอาด, ขจัดฝุ่ นสำหรับพื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่ เคลือบโพลียรู ี เทน, วานิชหรื อแลคเกอร์ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

THE HG WAX SYSTEM! THE WAY TO KEEP ­UNVARNISHED PARQUET IN TOP ­CONDITION! เอชจี ปาร์ เก้ แว็กซ์ (HG parquet, wooden floor & hardwood wax natural) เคลือบปกป้องพื ้นไม้ ปาร์ เก้ หรื อไม้ จริ งที่ไม่ได้ ลงวานิช, แลคเกอร์ หรื อยูรีเทนไว้ นอกจากช่วยกันฝุ่ น และคราบสกปรกไม่ให้ ลงเนื ้อไม้ แล้ ว ยังช่วยให้ สีเงาสวยเป็ นธรรมชาติ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 40-60 ตรม. และ 20-40 ตรม. สำหรับพื ้นที่ไม่เคยลงแว็กซ์ มาก่อน

10

CLEANING OR REMOVING OLD WAX LAYERS? เอชจี ปาร์ เก้ แว็กซ์ รี มูฟเวอร์ (HG parquet, wooden floor & hardwood wax remover)

ขจัดฝุ่ น, คราบสกปรกและลอกแว็กซ์เก่า ที่หมดอายุ บนพื ้นไม้ ปาร์ เก้ , ไม้ จริ งที่ไม่ได้ ลงแลคเกอร์ , วานิชหรื อยูรีเทนไว้ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 15-20 ตรม.

Call Center : 081-913-8700


... FOR YOUR LAMINATE FLOORING! REMOVE OBSTINATE DIRT FROM YOUR LAMINATE FLOORING!

เอชจี ลามิเนต เพาเวอร์ ฟูล (HG laminate powerful cleaner)

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น, คราบไขมันใช้ กบั พื ้นไม้ ลามิเนต ทุกชนิด เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื ้นใหม่ หลังการติดตัง้ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 20-50 ตรม.

DUST-FREE LAMINATE EVERY DAY IN NO TIME! เอชจี ลามิเนต คลีนเนอร์ (HG laminate spray for daily use)

ทำความสะอาดพื ้นไม้ ลามิเนตประจำวัน ขจัดฝุ่ นได้ อย่างรวดเร็ วโดยไม่ทิ ้งคราบไว้ ใช้ งานง่าย ให้ กลิน่ หอมสดชื่น ไม่มีสารอันตรายตกค้ าง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

THE WAY TO KEEP­ LAMINATE BEAUTIFUL!

GIVES SHINE TO YOUR ­LAMINATE!

เอชจี ลามิเนต วอชแอนด์ ไชน์ (HG laminate wash & shine)

เอชจี ลามิเนต กลอส (HG laminate gloss coating)

ทำความสะอาดพื ้นไม้ ลามิเนตประจำสัปดาห์ และให้ ความเงาในคราวเดียว ให้ กลิน่ หอมสดชื่น ช่วยให้ พื ้นไม้ ลามิเนตดูสวยเหมือนใหม่ *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

สำหรับเคลือบเงาพื ้นไม้ ลามิเนต, ช่วยพรางรอยด้ าน,ป้องกันพื ้นผิว และลดการขีดข่วนจากการสัญจร *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 60 ตรม.

... THE ART OF CLEANING CARPETS! PROTECT AGAINST STAINS STAINED CARPET OR UPHOLSTERY? เอชจี ป้องกันคราบสกปรกบนพรม (HG dirt prevention for carpet & upholstery)

สำหรับเคลือบเพื่อกันคราบสกปรกบนพรมและเฟอร์ นิเจอร์ บผุ ้ า โดยไม่มีผลเสียต่อเนื ้อผ้ า ใช้ ได้ กบั เส้ นใยธรรมชาติ (พรมขนสัตว์, ฝ้าย), เส้ นใยผสมและเส้ นใยสังเคราะห์ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล. ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 30-40 ตรม.

เอชจี สปอท สเปรย์ (HG spot & stain spray cleaner for carpets & upholstery) ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น ใช้ กบั พรม, เฟอร์ นิเจอร์ บผุ ้ า,เบาะผ้ าในรถยนต์ หลังจากทำความสะอาดแล้ วยังช่วยกันฝุ่ น โดยไม่ทำลายเนื ้อผ้ าหรื อทำให้ สีซีดลง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

EFFECTIVELY REMOVES STUBBORN STAIN! เอชจี เอ็กซ์ ตร้ า สเปรย์ (HG extra strong stain spray)

ขจัดคราบสกปรก เช่น คราบซอส,คราบไขมัน, คราบฝุ่ นฝั งแน่น ฯลฯ ใช้ กบั พรม, เฟอร์ นิเจอร์ บผุ ้ า, เบาะผ้ าในรถยนต์ ประสิทธิภาพสูงด้ วยสูตรพลัง ออกซิเจน ทำให้ ขจัดคราบได้ อย่างหมดจด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

INTENSIVE CLEANING FOR CARPETS AND UPHOLSTERY?

เอชจี คาร์ เปท คลีนเนอร์ (HG carpet & upholstery cleaner)

ทำความสะอาดพรมและเฟอร์ นิเจอร์ บผุ ้ าได้ อย่างหมดจดถึงเส้ นใยโดยไม่ทำลายเนื ้อผ้ า นอกจากทำความสะอาดหลังจากใช้ งานแล้ วยังเพิ่มคุณสมบัตกิ นั ฝุ่ นให้ กบั เนื ้อผ้ า สามารถซักด้ วยมือหรื อใช้ กบั เครื่ องซักพรม *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 30-40 ตรม.

Call Center : 081-913-8700

11


... LOOKS AFTER YOUR INTERIORS! SYNTHETICS NEED  A SPECIAL ­CLEANER! เอชจี อินเท็นซีฟ คลีนเนอร์ (HG plastic, paint, & wallpaper intensive cleaner) ขจัดคราบฝุ่ น, คราบนิโคตินจากควันบุหรี่ , คราบเขม่า ใช้ กบั พลาสติกทุกชนิด, พื ้นผิวทาสี, วอลล์เปเปอร์ ชนิดไวนิล โดยไม่ทำให้ ผิววัสดุหมองคล้ ำ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

YOUR KEYBOARD BECOME HYGIENICALLY CLEAN AGAIN! เอชจี คีย์บอร์ ด คลีนเนอร์ (HG keyboard cleaner)

ประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดคีย์บอร์ ด คอมพิวเตอร์ ให้ ปราศจากสิง่ สกปรก เช่น คราบเหงื่อ, ไคล ซึง่ ติดอยูบ่ นคีย์บอร์ ดหลังการใช้ งาน สามารถใช้ กบั เมาส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ (ยกเว้ นจอ) *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 100 มล.

CLEAN & PROTECT MONITOR IN ONE GO!

Your interiors cleaned in a trice!

เอชจี เซฟ มอนิเตอร์ (HG safe monitor cleaner and protector)

เอชจี อินทีเรี ย สเปรย์ (HG interior spray) ขจัดคราบฝุ่ น, คราบไขมัน, รอยนิ ้วมือ โดยไม่ทิ ้งคราบไว้ สามารถใช้ กบั พื ้นผิว ทุกชนิด เช่น พลาสติก, ฟอร์ ไมก้ า, ไม้ MDF, พื ้นผิวทาสี *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Keep your chandelier clean!

ทำความสะอาดและเคลือบปกป้องจอภาพ LCD, TFT, Plasma TV, CRT ได้ รับการทดสอบ คุณภาพจากผู้ผลิตจอภาพแบรนด์ชนนำ ั้ Acer, Apple, Compac, Dell, Eizo, Fujitsu, Hewlett packard, liyama,LG, LG Phillips, Medion, Nokia, Panasonic, Phillips, Samsung, Sony,Toshiba ขจัดคราบฝุ่ น, คราบมัน, รอยนิ ้วมือ ได้ อย่างหมดจด โดยไม่ทิ ้งคราบให้ จอภาพเสียหายนอกจากทำความสะอาดแล้ ว ยังเคลือบสารลงบนจอภาพเพื่อช่วยลดการเก็บฝุ่ น, ป้องกันแสง UV * ขนาดบรรจุ 1 กล่อง (น้ ำยา 22 มล. พร้ อมผ้ าเช็ดจอโดยเฉพาะ 10 ชิ ้น)

เอชจี แชนเดอเลียร์ สเปรย์ (HG chandelier spray cleaner) ทำความสะอาดโคมระย้ าคริ สตัล ให้ เงาวาวสวยได้ อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ทิ ้งคราบ ใช้ งานง่าย และช่วยลดฝุ่ นจับตัว *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Permanently clean & streak-free glass and mirrors!

Dull Plastic Surface?

เอชจี เคลือบเงาวัสดุสังเคราะห์ (HG shine restorer for synthetic materials)

เอชจี กลาส คลีนเนอร์ (HG glass & mirror spray)

สำหรับเคลือบเพื่อคืนความเงา ให้ กบั วัสดุสงั เคราะห์ทกุ ชนิดที่พื ้นผิวด้ าน จากการใช้ งานเป็ นเวลานาน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 125 มล.

ทำความสะอาดกระจกและเครื่ องแก้ วทุกประเภท โดยไม่ทิ ้งรอย ประสิทธิภาพสูง กลิน่ หอมสดชื่น ใช้ งานง่าย เพียงฉีดสเปรย์ลงในบริ เวณที่ต้องการแล้ วเช็ดให้ แห้ ง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

REMOVE NICOTINE & SOOT EFFECTIVELY!

เอชจี เคลือบกันฝุ่ นวัสดุสังเคราะห์ (HG dirt repellent polish for synthetic materials)

เอชจี ขจัดคราบนิโคติน, เขม่ า (HG professional nicotine, soot and grease remover)

สูตรเข้ มข้ น ประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบนิโคติน, เขม่า และคราบสกปรกจากมลภาวะ โดยไม่เป็ นผลเสียต่อวัสดุใช้ กบั ผนังทาสี, วอลเปเปอร์ ชนิดไวนิล และวัสดุสงั เคราะห์ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 1 ลิตร

12

Plastic always dirty?

Call Center : 081-913-8700

สำหรับเคลือบวัสดุสงั เคราะห์ทกุ ชนิด เช่น เคาน์เตอร์ หินสังเคราะห์ เพื่อกันฝุ่ น ช่วยให้ การทำความสะอาดง่าย หลังเคลือบแล้ วทำให้ ผิวที่เคลือบดูเงา และสีเข้ มสวยขึ ้นจากเดิม *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.


Don’t let wood dry out! เอชจี บีแว็กซ์ (HG beeswax)

สำหรับเคลือบเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่ไม่ได้ เคลือบผิว ทังไม้ ้ เก่าและใหม่ ป้องกันผิวไม้ แห้ ง, ลดการขีดข่วน จากการใช้ งาน, กันฝุ่ นจับตัว ใช้ สารเคลือบจากธรรมชาติ คือขี ้ผึ ้งคุณภาพสูง หลังเคลือบแล้ ว เฟอร์ นิเจอร์ ดเู งาสวยฉ่ำ แบบธรรมชาติโดยไม่ทำให้ พื ้นผิวเหนียวเหนอะ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Optimum prOtection for untreated wooden furniture! เอชจี ป้องกันเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริง (HG protector for untreated wooden furniture)

สำหรับเคลือบกันคราบสกปรก, กันน้ ำ, กันน้ ำมัน, กันฝุ่ นไม่ให้ ซมึ ลงเนื ้อไม้ , กันการเกิดรอยวงจากแก้ วน้ ำ ใช้ กบั เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่อยูภ่ ายในอาคาร หลังเคลือบผลิตภัณฑ์แล้ วเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ดเู ป็ นธรรมชาติ และสัมผัสได้ ถงึ เนื ้อไม้ จริ ง *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (250 มล.)ครอบคลุมพื ้นที่ 4.5-6.5 ตรม.

Remove old and dirty layers of wax

make your furniture look shiny!

เอชจี เฟอร์ นิเจอร์ แว็กซ์ รี มูฟเวอร์ (HG furniture wax remover)

เอชจี เฟอร์ นิเจอร์ โพลิช (HG furniture polish)

ทำความสะอาดและเคลือบเงา, ขจัดรอยนิ ้วมือ, ขจัดคราบฝุ่ น ใช้ กบั เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ทกุ ประเภท (ไม้ จริ งที่ไม่ได้ เคลือบผิว, ไม้ เคลือบวีเนียร์ , เคลือบแลคเกอร์ , ไม้ เคลือบน้ ำมัน, เคลือบแว็กซ์, ไม้ ทาสี ฯลฯ) โดยใช้ น้ำมันจากธรรมชาติ เป็ นสารประกอบหลัก ช่วยลดการขีดข่วนจากการใช้ งาน *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 300 มล.

สำหรับลอกแว็กซ์ที่เคลือบเฟอร์ นิเจอร์ ไว้ หรื อแว็กซ์เก่าที่เคยเคลือบไว้ เมื่อใช้ งานไปสักระยะ คราบฝุ่ น, คราบสกปรกเริ่ มจับตัว การลอกแว็กซ์เก่าออกก็จะทำให้ คราบสกปรกออกด้ วย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล.

... for YOUR LEATHER! Keeps your leather soft, supple and clean!

RESTORE DULL WAXED FURNITURE เอชจี แวกซ์ น้ำ-แอนทีค (HG liquid antique wax)

ผลิตภัณฑ์มีสว่ นประกอบหลักจากขี ้ผึ ้ง ธรรมชาติคณ ุ ภาพสูงและคาร์ นบู า แว็กซ์ สำหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โบราณ ป้องกันผิวไม้ แห้ ง, กันฝุ่ น ใช้ งานง่าย และให้ ความมันวาวสูง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล.

The best protection for leather shoes and jackets!

เอชจี โฟร์ อิน วัน (HG 4 in 1 for leather)

สำหรับบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์หนัง ทำให้ หนังนุม่ , สะอาด, สวย และช่วยปกป้องหนังจากคราบสกปรก โดยใช้ เทคโนโลยีลา่ สุด สูตรตัวทำละลายน้ ำ เคลือบแล้ วไม่ทำให้ หนังลื่นหรื อเหนียวเหนอะ ใช้ งานง่าย เหมาะกับโซฟาหนัง, เบาะหนัง, กระเป๋ าหนัง และส่วนต่างๆ ภายในรถยนต์ที่ทำจากหนัง ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

เอชจี เลเทอร์ รี เพลเล็นท์ (HG water, oil, grease & dirt repellent for leather)

สำหรับเคลือบกันคราบสกปรกทุกชนิด (กันคราบน้ ำมัน, กันน้ ำ, กันฝุ่ น) ไม่ให้ ซมึ ลง ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์หนังทุกชนิด โดยเฉพาะหนังกลับ (เบาะหนังรถยนต์, โซฟาหนัง ฯลฯ) ช่วยให้ เช็ดทำความสะอาดง่าย *ปริ มาณการใช้ 1 กระป๋ อง (300 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 3.5 ตรม.

INTENSIVE NOURISHMENT FOR LEATHER

A thorough overhaul for leather furniture! เอชจี ดีพ คลีนเนอร์ (HG deep cleaner for leather)

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์หนัง (เบาะหนังรถยนต์, โซฟาหนัง, กระเป๋ าหนัง ฯลฯ) สูตรตัวทำละลายน้ ำ ประสิทธิภาพสูง ขจัดคราบสกปรก ได้ อย่างล้ ำลึก โดยไม่มีผลเสียต่อหนัง สามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

เอชจี เลเทอร์ บาล์ ม (HG leather balm)

ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์หนัง ทำให้ หนังนุม่ , ป้องกันไม่ให้ หนังแห้ ง, ช่วยให้ ผลิตภัณฑ์หนังสวย แบบธรรมชาติอย่างยาวนาน ส่วนประกอบสำคัญ ลาโนลินและขี ้ผึ ้งจากธรรมชาติ มีกลิน่ หอม ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์หนังทุกชนิด ยกเว้ นหนังกลับ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

Also extremely suitable for nubuck and suede!

Call Center : 081-913-8700

13


... FOR YOUR CAR! KEEP YOUR CAR AIR CONDITIONER CLEAN!

KEEP YOUR DASHBOARD & INTERIOR IN TOP CONDITION!

เอชจี แอร์ คอน คลีนเนอร์ (HG airconditioner cleaner)

เอชจี แดชบอร์ ด ไชน์ ฟิ นิช (HG dashboard spray shine finish)

สำหรับทำความสะอาดแอร์ รถยนต์ ที่สกปรกจาการใช้ งาน, การสะสมของฝุ่ น, นิโคติน, มลภาวะอากาศ ฯลฯ ซึง่ เป็ นสาเหตุของกลิน่ อับชื ้น ในช่องปรับอากาศ *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 300 มล.

ทำความสะอาด, ให้ ความเงาและปกป้องวัสดุ ภายในรถยนต์ที่ทำจากพลาสติก, ยาง, ไวนิล, และหนัง เหมาะสำหรับบริ เวณแผงหน้ าปั ดรถยนต์, แผงประตูทงที ั ้ ่ห้ มุ ผ้ าและแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์มีกลิน่ หอม ใช้ งานง่าย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 400 มล.

เอชจี แดชบอร์ ด แมท ฟิ นิช (HG dashboard spray matt finish)

ทำความสะอาดและปกป้องวัสดุภายในรถยนต์ ที่ทำจากพลาสติก, ยาง, ไวนิล, และหนัง เหมาะสำหรับบริ เวณแผงหน้ าปั ดรถยนต์, แผงประตูทงที ั ้ ่ห้ มุ ผ้ าและแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์มีกลิน่ หอม ใช้ งานง่าย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 400 มล.

KEEP YOUR CAR WINDOWS & MIRRORS STREAK-FREE เอชจี คาร์ วินด์ สกรี น คลีนเนอร์ (HG car windscreen cleaner)

ทำความสะอาดกระจกรถยนต์ โดยไม่ทิ ้งรอยคราบไว้ ทำให้ ทศั นวิสยั ในการขับรถดีขึ ้น ใช้ งานง่ายและรวดเร็ ว ไม่มีผลเสียต่อขอบยางกระจก *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

CLEAN BRAKE MARKS ON YOUR ALLOY WHEELS! เอชจี ทำความสะอาดล้ อแม็ก (HG wheel rim fast cleaner) ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น,คราบน้ ำมัน, คราบจาระบี, คราบไขมัน ใช้ กบั ล้ อแม็กที่เป็ นโลหะ หรื ออัลลอย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

INSECT RESIDUES? DULL CHROM?

เอชจี เมทัล ไชน์ (HG metal shine)

ทำความสะอาด, เคลือบเงา, ปกป้องชิ ้นส่วนโลหะรถยนต์ (โครเมี่ยม, สแตนเลส, ทองแดง, อลูมิเนียม) ในคราวเดียว *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

เอชจี อินเซ็ค รี มูฟเวอร์ (HG insect remover for cars)

ขจัดซากแมลงที่ตดิ ตามรถยนต์ (กันชน ฝากระโปรง, กระจก ฯลฯ) ส่วนผสมที่ใช้ปลอดภัยต่อพื ้นผิวทุกส่วนของรถ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

CLEANING AND WAXING YOUR CAR IN A SINGLE ACTION! เอชจี คาร์ แว็กซ์ แชมพู (HG car wax shampoo)

แชมพูล้างรถยนต์ความเข้ มข้ นสูงสูตรผสมแว็กซ์ ขจัดคราบฝุ่ น นอกจากทำความสะอาดแล้ ว ยังให้ ความเงาในคราวเดียว ไม่ทำให้ สีรถหมอง และไม่เป็ นผลเสียกับแว็กซ์ที่เคลือบไว้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ล้ างรถได้ 50-60 ครัง้

14

Call Center : 081-913-8700


... REMOVES ALL UNPLEASANT SMELLS AND ODOURS! MAKE your textiles smell fresh again!

Get rid of all unpleasant odours!

เอชจี กำจัดกลิ่นบนผ้ า (HG textile spray for all unpleasant smells at source)

เอชจี กำจัดกลิ่น (HG eliminator of all unpleasant smells at source)

สำหรับกำจัดกลิน่ บนผ้ าทุกชนิด เช่น กลิน่ อาหาร, กลิน่ ควันบุหรี่ ฯลฯ ที่ตดิ ตามเสื ้อผ้ า, โซฟาบุผ้า, ผ้ าม่าน, ที่นอน ฯลฯ สารที่ใช้ กำจัดกลิน่ ไม่ใช่น้ำหอม เป็ นสารที่สกัดจากพืช โดยจะทำปฎิกิริยากับโมเลกุล ของกลิน่ ที่ตดิ ตามเส้ นใยผ้ าให้ หมดไป โดยไม่ทำให้ สีและเนื ้อผ้ าเปลี่ยนแปลง *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 400 มล.

สำหรับกำจัดกลิน่ เหม็น เช่น กลิน่ ปั สสาวะ,อุจจาระ, อาเจียน, กลิน่ สัตว์เลี ้ยง, กลิน่ นิโคตินจากควันบุหรี่ ฯลฯ โดยใช้ เอ็นไซม์และจุลนิ ทรี ย์จากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูง ในการย่อยสลายสาเหตุของกลิน่ ให้ หมดไป ต่างจากการใช้ น้ำหอมกลบกลิน่ ซึง่ เมื่อกลิน่ น้ ำหอมระเหยหมด กลิน่ เหม็นก็ยงั อยู่ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

­BAD SMELLS AFTER COOKING? เอชจี ฟอกอากาศ (HG air neutralizer for all bad smells) ช่วยทำให้ อากาศสดชื่น โดยการสลายกลิน่ ที่ไม่พงึ ประสงค์ในอากาศ เช่น สลายกลิน่ หลังการทำอาหาร,การสูบบุหรี่ , หลังการใช้ ห้องน้ ำ ฯลฯ สารที่ใช้ สกัดจากพืชไม่ใช่น้ำหอมกลบกลิน่ ผลิตภัณฑ์จะฟอกอากาศ โดยทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของกลิน่ ในอากาศทำให้ กลิน่ หมดไปโดยสิ ้นเชิง *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 400 มล.

Get rid of damp and prevent mould, wood rot and vermin เอชจี ดูดความชืน้ (HG moisture absorber)

สำหรับดูดความชื ้นในบริ เวณที่มีความชื ้นสูง, อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ ราเจริ ญเติบโตและเกิดกลิน่ อับ ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ กล่องดูดความชื ้นและสารดูดความชื ้นปริ มาณ 450 กรัม ตัวกล่องดูดความชื ้นได้ รับ การออกแบบมาให้ ใช้ งา่ ย อายุการใช้ งานนาน มีประสิทธิภาพในการกักเก็บความชื ้นได้ ดี พร้ อมสารดูดความชื ้น (ชนิดไร้ กลิน่ หรื อกลิน่ ลาเวนเดอร์ ให้ เลือก) ซึง่ สามารถดูดความชื ้นได้ ปริ มาณมากกว่าสารดูดความชื ้นทัว่ ไปถึง 1.5 เท่า *ใช้ สำหรับห้ องขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร

... FOR CLEAN FLOOR

YOUR FLOOR IS CLEANED QUICKLY BUT PROPERLY!

ผลิตภัณฑ์ทำจากผ้ าที่มีโครงสร้ างเส้ นใยแข็งแรงและเคลือบสารทำความสะอาดซึง่ พัฒนา โดยเฉพาะสำหรับทำความสะอาดประจำวันโดยไม่ทิ ้งคราบสามารถขจัดฝุ่ นผงและริ ว้ รอยได้ อย่างรวดเร็ ว ให้ กลิน่ หอมสดชื่น เหมาะกับไม้ ม็อบทุกชนิด

*เอชจี ผ้ าเช็ดพืน้ กระเบือ้ งและหินธรรมชาติ (HG wet floor wipes for tiles and natural stones) *เอชจี ผ้ าเช็ดพืน้ ไม้ ลามิเนต, ปาร์ เก้ (HG wet floor wipes for laminate and vanished parquet floors) *ขนาดบรรจุ 1 ห่อ มี 15 แผ่น

Call Center : 081-913-8700

15


... FOR ALL YOUR GOLD, SILVER AND COPPER! PROTECT AGAINST DEPOSITS AND OXIDATION

KEEP SILVER, COPPER AND GOLD SHINE EVERY DAY

สำหรับดูแลรักษาและคงความเงาของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ผ้าผลิตจากเส้ นใยคุณภาพสูงและเคลือบสารซึง่ พัฒนาเฉพาะ สำหรับขัดเงาวัสดุและขจัดคราบหมองที่เกิดจากการออกซิเดชัน่ ได้ อย่างง่ายดาย นอกจากนี ้ ผ้ าซึง่ มีขนาดใหญ่ (31 X 31 ซม.) ทำให้ นิ ้วมือไม่สมั ผัสวัสดุระหว่างการใช้ งาน มีให้ เลือก 3 ชนิด ตามประเภทของวัสดุ

เอชจี ซิลเวอร์ & คอปเปอร์ โพลิช โนมอร์ ฟินิช (HG silver, copper & brass polish-no-more-finish)

สำหรับปกป้องเครื่ องเงิน ทองแดงและทองเหลืองจากคราบหมอง และรอยดำที่เกิดขึ ้นจากการออกซิเดชัน่ ผลิตภัณฑ์ไม่มีสี หลังเคลือบพื ้นผิวดูไม่เปลี่ยนแปลง (invisible) สามารถใช้ กบั ทองเหลืองและบรอนซ์ได้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 200 มล.

BRING SHINE QUICKLY TO LARGE ­COPPER AND SILVER ITEMS TOO! เอชจี ถุงมือซิลเวอร์ โพลิช (HG silver polishing gloves)

สำหรับดูแลรักษาและคงความเงาของวัสดุที่ทำจากเงิน หรื อเคลือบด้ วยเงินถุงมือผลิตจากเส้ นใยคุณภาพสูงและเคลือบสาร ซึง่ พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับขัดเงาวัสดุและขจัดคราบหมองที่เกิด จากการออกซิเดชัน่ ได้ อย่างง่ายดาย โดยทำให้ นิ ้วมือไม่สมั ผัสวัสดุ ระหว่างการใช้ งาน สามารถใช้ ได้ กบั ทอง ทองเหลือง และบรอนซ์ได้ *ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มีถงุ มือ 1 คู่

เอชจี ผ้ าจิวเวอรี่ ไชน์ (HG gold and jewellery shine cloth)

สำหรับทอง เครื่ องประดับเพชร และอัญมณี

เอชจี ซิลเวอร์ อิมเมอร์ ช่ ัน บาธ (HG silver immersion bath)

เอชจี ผ้ าซิลเวอร์ ไชน์ (HG silver shine cloth)

สำหรับทำความสะอาดและขจัดคราบหมอง ของเครื่ องเงิน และวัสดุเคลือบเงิน เหมาะกับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ หรื อใช้ วิธีการขัดยาก *ขนาดบรรจุ 300 กรัม (3 ซองๆ ละ 100 กรัม) *ปริ มาณการใช้ งาน 100 กรัม ต่อน้ ำ 3 ลิตร

เอชจี ผ้ าคอปเปอร์ ไชน์ (HG copper shine cloth) สำหรับทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ *ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 1 ผืน

เอชจี ซิลเวอร์ ฟาสต์ ไชน์ (HG silver fast shine dip)

เอชจี คอปเปอร์ ไชน์ แชมพู (HG copper ‘shine’ shampoo)

ส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติ สำหรับทำความสะอาด และคืนความเงาให้ กบั วัสดุที่ทำจากทองแดง และทองเหลืองทุกชนิด ใช้ งานง่าย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

POLISHING COPPER IS FUN! เอชจี คอปเปอร์ ไชน์ โพลิช (HG copper ‘shine’ polish) ส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติ สำหรับเคลือบเงาวัสดุที่ทำจาก ทองแดง,ทองเหลือง,บรอนซ์ (โลหะผสมทองแดง) ไม่มีผงขัดเป็ นส่วนผสม ใช้ งานง่าย นอกจากให้ ความเงาแล้ ว ยังสามารถขจัดคราบ หมองและรอยดำได้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 150 มล.

16 16

สำหรับเครื่ องเงิน

ทำความสะอาดเครื่ องเงินให้ เงางามเหมือนใหม่ เพียงจุม่ เครื่ องเงินลงในผลิตภัณฑ์ ภายใน 5-10 วินาที เครื่ องเงินก็สวยเหมือนใหม่ เหมาะสำหรับเครื่ องประดับเงิน, ช้ อนส้ อมที่ทำด้ วยเงิน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล. พร้ อมปากคีบอยูใ่ นขวด

Get jewellery clean quickly! เอชจี จิวเวอรี่ คลีนเนอร์ (HG jewellery cleaning bath)

สำหรับทำความสะอาดเครื่ องประดับ (เพชร, พลอย, ทับทิม, บุษราคัม, มรกต, หยก, โอปอล, ไข่มกุ , ทองคำ ฯลฯ) ให้ สวยวาว ใช้ งา่ ย สะดวก เพียงใช้ ปากคีบเครื่ องประดับจุม่ ลงในผลิตภัณฑ์ ประมาณ 5 นาที ใช้ แปรงขัดเบาๆ แล้ วล้ างด้ วยน้ ำสะอาด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล. พร้ อมปากคีบและแปรงขัดอยูใ่ นขวด

Call Center : 081-913-8700


... LOOKS AFTER ALL YOUR TEXTILES! YOUR DARK CLOTH REMAIN DARK 10 TIMES LONGER!

White textile stays / becomes whiter than white!

เอชจี ซักผ้ าสีเข้ ม (HG special cleaning for dark cloth)

เอชจี ซักผ้ าขาว (HG whiter than white special detergent)

สูตรพัฒนาเฉพาะสำหรับซักผ้ าที่มีสีเข้ ม ช่วยให้ ผ้าสีเข้ มคงสีเดิมได้ ยาวนานถึง 10 เท่า โดยไม่ทิ ้งคราบสารซักฟอกหลังการซัก เมื่อใช้ เป็ นประจำช่วยป้องกันสีผ้าไม่ให้ ซีดจาง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล. ปริ มาณการใช้ 1 ฝา สำหรับซักมือ และ 2 ฝา สำหรับซักเครื่ อง

สำหรับซักทำความสะอาดผ้ าขาว และช่วยคงความขาวได้ นาน นอกจากนี ้ยังคืนความขาว ให้ กบั ผ้ าขาวที่หมองจากการซักรวมกับผ้ าสีอื่น หรื อจากความสกปรกจากการใช้ งาน *ขนาดบรรจุ 1 กระปุก 400 กรัม ปริ มาณการใช้ ครัง้ ละประมาณ 80 กรัม

Tough stains in textiles?

KEEP YOUR FABRIC CLEAN AND PERMANENTLY SOFT!

เอชจี ออกซี่ (HG oxi stain wonder)

สูตรพลังออกซิเจนในการขจัดคราบสกปรกฝั งแน่น บนผ้ าที่มีสาเหตุจากอาหาร, ไวน์, ชา, กาแฟ, ซอส ฯลฯ และยังกำจัดกลิน่ ได้ ลกึ ถึงเส้ นใยผ้ า ใช้ แช่ผ้าก่อนซักเพื่อขจัดคราบสกปรก หรื อเพิ่มพลังการซักโดยใช้ ร่วมกับผงซักฟอกทัว่ ไป ใช้ ได้ ทงผ้ ั ้ าสีและผ้ าขาว *ขนาดบรรจุ 1 กระปุก 500 กรัม

เอชจี ซักผ้ าวูล (HG special detergent for wool, down and delicates) สูตรอ่อนโยนสำหรับซักผ้ าที่ต้องการการถนอมเป็ นพิเศษ ไม่ทำลายเนื ้อผ้ าหรื อทำให้ ผ้าเสียรูปทรง เหมาะสำหรับผ้ าที่ทำจากเส้ นใยขนสัตว์, ผ้ าไหม, ผ้ าลินิน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล. ปริ มาณการใช้ 1 ฝา สำหรับซักมือ และ 2 ฝา สำหรับซักเครื่ อง

Away with stains, dirty collars or cuffs! เอชจี พรี -วอช (HG laundry spots and stains pre-wash) ขจัดคราบไคล, คราบสกปรกบนผ้ าก่อนซัก ช่วยให้ ขนตอนการซั ั้ กล้ าง เป็ นไปอย่างง่ายดาย ไม่กดั สีผ้า *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

No stain is too much for the 7 HG stain specialists!

เอชจี สเตน อะเวย์ 1-7 (HG stain away no.1-7)

สำหรับขจัดคราบสกปรกบนเสื ้อผ้ า, เครื่ องนุง่ ห่มโดยเฉพาะ มีให้ เลือก 7 ชนิด ตามประเภทของคราบสกปรก เช่น คราบเลือด, ซอส, ปากกาลูกลื่น, ไวน์, กาแฟ, สนิม ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 50 มล.

Make your raincoat really watertight!

Extra strong! now removes even the worst stains!

เอชจี เท็กซ์ ไทล์ รี เพลเล็นท์ (HG water, oil, grease & dirt repellent for textiles)

เอชจี เอ็กซ์ ตร้ า พรี -วอช (HG laundry spots and stains pre-wash extra strong)

สำหรับเคลือบกันคราบสกปรกทุกชนิด (กันคราบน้ ำมัน, กันน้ ำ, กันฝุ่ น ฯลฯ) ไม่ให้ ซมึ ลง ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ ผ้ าทุกชนิด (เบาะผ้ าในรถยนต์, โซฟาบุผ้า ฯลฯ) ช่วยให้ เช็ดทำความสะอาดง่าย *ปริ มาณการใช้ 1 กระป๋ อง (300 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 3.5 ตรม.

A world first!

Call Center : 081-913-8700

ประสิทธิภาพสูง ด้ วยสูตรพลังออกซิเจน ขจัดคราบสกปรกฝั งแน่น บนผ้ าก่อนซัก เช่น คราบไวน์, ซอส, น้ ำผลไม้ , ช็อคโกแลต ฯลฯ เหมาะกับผ้ าทุกชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

17


... FOR ALL JOBS IN AND AROUND THE HOUSE! The quickest way UNSIGHTLY MARKS? to remove wallpaper! เอชจี สติก๊ เกอร์ รีมูฟเวอร์

เอชจี ลอกวอลล์ เปเปอร์ (HG wallpaper remover)

สำหรับลอกวอล์เปเปอร์ ทกุ ชนิด ให้ ลอกออกจากผนังได้ อย่างง่ายดาย สูตรเข้ มข้ นและมีประสิทธิภาพสูง สามารถละลายกาวทุกชนิด ที่ใช้ ตดิ วอลล์เปเปอร์ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (500 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่วอลล์เปเปอร์ ประมาณ 100-200 ตรม.

Get rid of rust! เอชจี ขจัดสนิม (HG rust remover)

(HG sticker remover)

ขจัดสนิมที่เกิดบนผิววัสดุโลหะต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทำสวน, เฟอร์ นิเจอร์ สนาม, รัว้ , เตาย่าง ฯลฯ หลังจากขจัดสนิมออกแล้ ว ยังช่วยชะลอการเกิดสนิม และสามารถทาสีทบั ได้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

ใช้ ลอกสติ๊กเกอร์ , ขจัดคราบกาว, คราบยางมะตอย, คราบยางไม้ , หมึกพิมพ์, หมึกปากกาลูกลื่น ฯลฯ บนพื ้นผิววัสดุทกุ ชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล.

Simply the best!

REMOVING GLUE ­RESIDUE? Silicone sealant TROUBLESOME ขจัดคราบกาว difficult to remove? YOUNG ­NEIGHBOURS? เอชจี (HG floor glue remover extra strong) เอชจี ขจัดคราบซิลิโคนยาแนว (HG silicon seal remover)

ใช้ ขจัดคราบและลอกซิลโิ คนยาแนวใช้ งานง่าย โดยใช้ แปรงจุม่ ผลิตภัณฑ์ทาบนซิลโิ คนให้ ชมุ่ ก็สามารถลอกซิลโิ คนออกได้ อย่างหมดจด ใช้ กบั กระจก, สแตนเลส, กระเบื ้องเซรามิค, กระเบื ้องเคลือบ, พลาสติก ฯลฯ ปลอดภัยกับวัสดุทกุ ประเภท *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (100 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ 10-15 เมตร พร้ อมแปรง และด้ ามแซะพลาสติกในกล่อง

เอชจี กราฟฟิ ตี ้ รี มูฟเวอร์ (HG graffiti remover)

ขจัดคราบสีพน่ (กราฟฟิ ตี ้), ปากกาเคมี,ปากกามาร์ คเกอร์ บนพื ้นผิวที่เคลือบด้ วยแลคเกอร์ , พื ้นผิวทาสี, พลาสติก, แก้ ว, โลหะ, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินธรรมชาติ, คอนกรี ต, กระเบื ้อง ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

ขจัดคราบกาวที่หลงเหลืออยู่ หลังการรื อ้ วัสดุจากพื ้นผิว เช่น พรม, ไวนิล, พื ้นไม้ ปาร์ เก้ , กระเบื ้อง ฯลฯ ประสิทธิภาพสูง สามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ ไม่มีสว่ นประกอบของเมทิลคลอไรด์ และเมทานอล ซึง่ เป็ นสารที่อนั ตรายต่อสิง่ แวดล้ อม *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (750 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 1 ตรม.

Much better than any other products!

Professional window cleaners use it too! เอชจี วินโดว์ คลีนเนอร์ (HG window cleaner)

REALLY DIRTY HANDS? เอชจี แฮนด์ คลีนซิ่ง เจล (HG hand cleansing gel)

ทำความสะอาดมือที่สกปรกจากงานช่าง เช่น คราบจารบี, คราบน้ ำมันเครื่ อง ฯลฯ ได้ อย่างหมดจดและรวดเร็ ว ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ คือน้ ำมันซิตรัสจากธรรมชาติ มีกลิน่ หอมสดชื่น ไม่มีสว่ นผสมที่ทำให้ ระคายเคืองต่อผิวผู้ใช้ *ขนาดบรรจุ 1 กระปุก 500 มล.

ทำความสะอาดกระจกหน้ าต่าง, ขจัดคราบฝุ่ น สูตรเข้ มข้ น และประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการ ทำความสะอาดกระจกขนาดใหญ่ ที่อยูภ่ ายในและภายนอกอาคาร ใช้ งานง่าย, ประหยัด, สะดวกสำหรับมืออาชีพ นอกจากทำความสะอาดได้ หมดจดโดย ไม่ทิ ้งคราบแล้ ว ยังปลอดภัยกับกรอบ หน้ าต่างที่ทาสี, เคลือบแลคเกอร์ , พลาสติกทุกชนิดไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ผู้ใช้ เนื่องจากมีคา่ pH เป็ นกลาง และไม่มีสว่ นผสมของแอมโมเนีย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Sufficient for at least 35 window cleaning sessions

18

Call Center : 081-913-8700


RESOLVE AND PREVENT GET YOUR PARASOL CLEAN MALFUNCTIONS! EASILY AND QUICKLY! เอชจี ขจัดคราบสี (HG powerful paint remover)

สำหรับขจัดคราบสีทกุ ชนิด(สีน้ำ,สีน้ำมัน) ได้ อย่างหมดจดโดยไม่ทิ ้งรอยด่างไว้ ประสิทธิภาพสูง (ไม่มีสว่ นผสมของเมทิธลีนคลอไรด์ และเมทานอล) ไม่ระคายผิวหนังผู้ใช้ , กลิน่ ไม่ฉนุ ย่อยสลายได้ เอง ตามธรรมชาติ นอกจากนี ้ยังสามารถขจัดคราบอีพอ็ กซี่, โพลียรู ี เทน, อัลขิด, อะคริ ลคิ ใช้ กบั พื ้นผิวทุกชนิดโดยไม่มีผลเสีย *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 750 มล.

MAKE YOUR HOUSE FRONT INVISIBLY WATER-REPELLENT! เอชจี วอเตอร์ ซีล (HG water seal for outside walls)

สำหรับเคลือบผนังภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันน้ ำ ไม่ให้ ซมึ ผ่านผนัง ซึง่ เป็ นสาเหตุการเกิดรอยช้ ำน้ ำ, ตะไคร่น้ำ, ราดำ ใช้ กบั ผนังอิฐ, หินทราย, หินธรรมชาติทกุ ชนิดและผนังคอนกรี ต หลังการเคลือบไม่ทำให้ พื ้นผิวดูเปลี่ยนแปลง และความชื ้นภายในผนังยังระเหยออกได้ ส่วนประกอบสำคัญจากเทคโนโลยีลา่ สุด ทำให้ ปกป้องผนังได้ นานถึง 10 ปี *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด(1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 2-10 ตรม. (ขึ ้นอยูก่ บั ความพรุนของวัสดุ)

RESOLVE AND PREVENT MALFUNCTIONS! เอชจี น้ ำมันเอนกประสงค์ (HG penetrating lubricating oil)

เทคโนโลยีลา่ สุดของน้ ำมันอเนกประสงค์ สำหรับหล่อลื่นชิ ้นส่วนที่ฝืด, คลายน็อต สกรู ทำความสะอาดสิง่ สกปรก, ขจัดสนิม,ไล่ความชื ้น, ป้องกันความชื ้นและการเกิดสนิม *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 200 มล.

เอชจี ทำความสะอาดกันสาด, ร่ มสนาม (HG sunshade and parasol restorer)

ทำความสะอาดกันสาด, ร่มสนาม, ม่านม้ วนกันแดดกันฝน, เต็นท์ ฯลฯ ใช้ งานง่าย ประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบสกปรก ที่เกิดจากสภาวะอากาศ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 กรัม

PAINTING WITHOUT ­SANDING? เอชจี เพ้ นท์ ซุปเปอร์ คลีนเนอร์ (HG paint (preparation) super cleaner)

สำหรับทำความสะอาดพื ้นผิวก่อนทาสี (ทังสี ้ เก่าและพื ้นผิวที่ไม่ได้ เคลือบหรื อทาสีไว้ ) ให้ ปราศจากคราบฝุ่ น, คราบไขมัน โดยไม่ต้อง ใช้ กระดาษทรายขัดสามารถใช้ ทำความสะอาด พื ้นผิวทาสีที่สกปรกจากคราบรอยมือ, คราบฝุ่ น, คราบนิโคติน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 1 ลิตร

No nasty ­ammonia smells!

REMOVE GREEN SLIME WITHOUT SCRUBBING AND POLISHING! เอชจี กรี น รี มูฟเวอร์ (HG green slime remover)

กำจัดตะไคร่น้ำ, มอสในบริ เวณทางเดิน, ระเบียง, รัว้ , ผนัง ฯลฯ ใช้ งานง่าย ไม่ต้องออกแรงขัด หลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์แล้ ว ยังช่วยชะลอการเติบโตของมอส, ตะไคร่น้ำในภายหลังด้ วย โดยไม่เป็ นอันตรายต่อพืชในสวน และสามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 200 ตรม.

Improved formula!

POWERFUL CLEANING FOR YOUR GARDEN FURNITURE!

เอชจี ทำความสะอาด เฟอร์ นิเจอร์ สวน (HG powerful garden furniture cleaner) ทำความสะอาดคราบฝุ่ นฝั งแน่น สำหรับเฟอร์ นิเจอร์ สนามทุกชนิด เช่น เฟอร์ นิเจอร์ ที่ทำจากพลาสติก, อลูมิเนียม, เหล็ก, กัลวาไนซ์, ผิวเคลือบอีพอ็ กซี่ ฯลฯ ใช้ งานง่ายประสิทธิภาพสูง โดยไม่ทำให้ เฟอร์ นิเจอร์ เสียหาย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

Call Center : 081-913-8700

YOUR UPVC AS GOOD AS NEW AGAIN! เอชจี ทำความสะอาดยูพวี ีซี (HG UPVC “powerful” cleaner) ทำความสะอาดยูพีวีซี และพลาสติกสังเคราะห์ทกุ ชนิด (เช่น กรอบประตู, หน้ าต่างยูพีวีซี) ขจัดคราบฝุ่ น, คราบสกปรกจากสภาวะอากาศ, คราบนิโคตินจากควันบุหรี่ ประสิทธิภาพสูงโดยไม่กดั กร่อนวัสดุุ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

19


... ECO LINE PRODUCTS! HG ECO เป็ นผลิตภัณฑ์ ท่ เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ วัตถุดบิ ที่สามารถย่ อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ บรรจุภณ ั ฑ์ ผลิตจากพลาสติกรี ไซเคิล 100% ได้ รับการรั บรองจากหน่ วยงานด้ านสิ่งแวดล้ อม ของสหภาพยุโรป (EU ECO LABEL)

Remove limescale quickly and effectively? เอชจี ไลม์ สเกล อีโค (HG limescale remover eco)

สเปรย์ขจัดคราบหินปูนพร้ อมใช้ งาน โดยไม่ต้องผสมน้ ำมีกลิน่ หอม เหมาะสำหรับพื ้นผิวในแนวตัง้ เช่น กระจกตู้อาบน้ ำ, บริ เวณผนัง ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Shine & Clean bathroom! เอชจี โทเทิล บาธรู ม คลีนเนอร์ อีโค (HG total bathroom cleaner eco)

ทำความสะอาดและให้ ความเงาสุขภัณฑ์,อุปกรณ์ในห้ องน้ ำ ขจัดคราบสบู,่ คราบน้ ำ, คราบหินปูนอย่างอ่อน ผลิตภัณฑ์มีความเข้ มข้ นสูง ใช้ น้ำยาเพียง 2-3 หยด ในการใช้ งานแต่ละครัง้ ไม่มีสว่ นผสมของผงขัด ให้ กลิน่ หอมสดชื่น เมื่อใช้ เป็ นประจำจะช่วย ป้องกันการสะสมตัวของคราบหินปูน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

your interior cleaned daily! เอชจี อินทิเรี ย สเปรย์ อีโค (HG multi-purpose interior spray eco)

ขจัดคราบฝุ่ น, คราบมัน, รอยนิ ้วมือได้ อย่างรวดเร็ ว และปลอดภัยกับวัสดุทกุ ชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

clean & streak-free gLass and mirrors! เอชจี กลาส คลีนเนอร์ อีโค (HG multi-purpose glass cleaner eco)

ขจัดฝุ่ น, คราบมัน, รอยนิ ้วมือบนกระจก และเครื่ องแก้ วทุกประเภทโดยไม่ทิ ้งรอยคราบไว้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

intensive cleaning of grout! เอชจี ทำความสะอาดยาแนว อีโค (HG grout cleaner eco)

สูตรเข้ มข้ นสำหรับทำความสะอาดร่องยาแนวสกปรก ที่เกิดจากคราบฝุ่ นฝั งแน่น, คราบสบู,่ คราบไขมัน, น้ ำมัน โดยไม่ทำลายประสิทธิภาพยาแนว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (500 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ 10-15 ตรม.

blockages in kitchen? เอชจี ขจัดท่ อห้ องครั วอุดตัน อีโค (HG kitchen drain unblocker eco)

ขจัดท่ออุดตันในห้ องครัวที่เกิดจากเศษอาหาร, คราบไขมัน สารประกอบหลักคือเอ็นไซม์และจุลนิ ทรี ย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่กดั กร่อนท่อและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของจุลนิ ทรี ย์ในถังบำบัด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

streak-Free Cleaning for parquet & laminate! เอชจี ทำความสะอาดพืน้ ปาร์ เก้ ลามิเนต อีโค (HG parquet & laminate cleaner eco) ทำความสะอาดพื ้นปาร์ เก้ , พื ้นไม้ ลามิเนต โดยไม่ทิ ้งคราบ มีกลิน่ หอม *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1:100

Daily tileS cleaning!

เอชจี ไทล์ คลีนเนอร์ อีโค (HG tile cleaner eco) ทำความสะอาดพื ้นประจำวันโดยไม่ทิ ้งคราบ ใช้ กบั กระเบื ้องเซรามิค และหินธรรมชาติ ที่ไม่มีแร่แคลไซด์เป็ นส่วนประกอบ *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1:100

Heavy dirt?

เอชจี อินเท็นซีฟ ไทล์ คลีนเนอร์ อีโค (HG intensive tile cleaner eco)

DAILY grease deposits!

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่นบนพื ้นกระเบื ้องเซรามิค *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 300-400 ตรม.

เอชจี คิทเช่ น ดีกรี ซเซอร์ อีโค (HG kitchen degreaser eco)

ขจัดคราบน้ ำมัน, ไขมันจากการทำอาหาร ปลอดภัยกับวัสดุในห้ องครัว *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

20

สอบถามข้ อมูลสินค้ าเพิ่มเติม โทร. 02-515-0227-8 แฟกซ์ 02-515-0229 อีเมล info@naradee.com โชว์ รูม : คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร L1 ห้ อง 106 โทร. 02-102-2371 ผู้ผลิต เอชจี อินเตอร์ เนชั่นแนล บี.วี. ประเทศเนเธอร์ แลนด์ นำเข้ าและจัดจำหน่ ายโดย บริษัท นาราดี เทรดดิง้ จำกัด

Call Center : 081-913-8700

www.naradee.com

Brochure HG 2012  

โบรชัวร์สินค้า HG ปี 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you