Page 1

Statut Fundacji $

l. fPowstanie Fundacjil 1. Fundacja pod nazwą Frrndacja Jacka Głomba,'Naprawiacze Śrviata,' , zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:

r

'Iacka Kazimierza Glomba (r'undłtora)

2. Fundacja dziala na podsrawie przepisórł. prarła polskiego onz ninieiszego Śatutu.

]'

$ 2.

Fundacja 7ostala ustano\Ą iona na c,/as nieo7ndc,/ol])

'

fPostanołienia ogólne| 1. Fundacjajest apolityczna. leutralna światopoglądowo i nie jest związaĄa z żadnYn rłyznaniem. 2' Siedzibą lundacji.iesl -niaslo Lc8nica' 3. Terenem działalnościrundacji jcst obszar RŻeczpospolitej Polskiej, prz;,- cz;m w zakrcsie niezbędnym dla ł1aścirvegorealizowania celów może ona plowadzić działatlośćtakże poza jej granicami. 4. Furrdacia może ustanau'iać odznaki. mcdale honotorve i prz1''z:lawać je wraz z irrn1mi naglodami i wylóŹnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonyn dla Fundacji. 5. Fundacja może zarudniać pnco\łTików i wolontal'iuszy' 6. Fundacja nie proł'adzi działainościgospodarczej. 7. Fundacia składa cotocznie wlaściwemuministlowi sprawoŻdalie ze s\łojej działalności'

8. Fundacja uzywa wyrózniającego ją znaku graficznego oraz odpowiednikóu' swojej nazw}' *' językach obcych. $ 3.

[oddziały terenowe]

l. Fundacia może tworzyó oddziĄ oraz innejednostki or€anizacyjne, 2. Po\\'oł}ryanie i rozwiązywanie oddziałów i innychjednostek organizacyjnych odb}nva się na mocy ucbrł.ały przyjętej plze7' Zarząd. 3' Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji ww. jednostek reguluje uchwała Zarządu$

4. [Cele Fundacjil 1. Celcm Fundacji jest:

o o . . .

Działanie na rzecz społecznościlokalnej I'egnicy' Lubina. Głogo1va' Polko\\'ic i powiatów: legnickiego, lubińskiego, głogowskiego i polkowickiego. Działalnośćinformac1.jna i doradcza na rzecz społecznościlokalnej' Popiemnie wszechstlonnego rozwoju kultury polskiej, świadomościnarodoqej, obywatelskiej i lokalnej. Popiertuie i rea!izacja wszelkich inicjatyu' spolecznych. edukaol'jnych, kulturalnych i sporlow) ch oraz ich upowszechnianic. Działalnośćna rzecz ochlolry dziedzicl\ł'a kulturowego, także na rzecz rozwijania kultury i sztuki regionu.


Dziala]ność na rzecz be7piecznego. arakcyinego i akt}'\łnego organizowania czasu wolnego ola dllecl l mlod/jeż9 oft2 lo7woiu ich zainteresowań i u,/dolnień.

celem Fundacjijesl \rspomaganie inicjatyw realiŻowrnych prze7 osoby fiz1czne iprawne rł XIa]u l po,/aJego gran]caml (hjąc)ch cc]om zapisanyeh rł pkt l' 3. Celem Fundacjijest nawiązywanie współpracy Z olgątizacjami hajowymi i międz)narodowymi działającyrni w obszarze c€ló\\zapisalych w ;kt i' 2.

[Realizacja ce|ów Fundacji]

$ 5.

L

. r . o l o . . .

Fundacja realizuje su,oje cele poplzez:

Grofiadzenie, -rAtządzanie i rozdzielanie środkór.v linansoł-lch, datów mate alnych i niematerialnych poz1 skiwan) cll przcz f undację. Podejmowanie inicjatyw społecznych i ob1w,atelskiclt w nieście i regionie. organizację imprez artystycznych, kulfuIalnych, społecznych i sportołych. Prowadzenie działa]nościuYdawnicŻej zgodnej z celami statuto\łymi Fundacji' Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dia osób i instytucji, których dzialalnośćrł' sposób istotny służł.oz'w-ojo*.i inicja1vw kuhuaĘch Prowadzenię działalnośoiiuformacyjnej, naukowej i wydawniczejolganizację konfercncji' seminariów, spotkań, warsztatóĘ', konkursólv i innych imprez.' Powoły$anie i organizację prac} jednostek służący.chrealizacji celów statutowych Fundacj i. Współpracę z organizacjanri, instytucjami i osobami proli'adzącymi działalnośćzgodnąZ celami Fundacji. Inicjowanie i organizorvanie a.kcji mającyoh na cęlu zębranie środków finansorł1ch na rzecz Fundacji' tŃlchjak w1'stawy, pokazy, odcz)ły, aukcje i irme. Swiadczenie pomocy organizac;'jnej osobom ijednostkom podejmującym i prolvadącym działalnośćzbicżną z celani Fundacii. Skupianie wokół celórł'Fundacji osób i instytucji wspiera,jących działania |undacji'

$ 6' [Majątek

Fundacji]

. Majątek Fundacj i stanowi Fundusz ZałoĘcielski o wartości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych)' 2' Majątck Fundacii starrowią środkifinansowc oraz nieruchomości i inrre akt1rła nab1te przez Fundację w toku jej działania. l

$ 7.

lDochody Fundacji]

l.

Środki na realizację celów Fundacj i i por<ryLcię kosaów jej dzialalności pochodzą 7: l. Funduszu Załozycieiskiego. 2. grarrów. dotacji i suhrłencji. 3. darowizn, spadków i zapisów kajow1'ch i zagranicznych, 4' dochodów z aktywów, nieruchomościoraz praw majątkow}.ch, 5' dochodów z darów, zbiólek i imprez publicznych, 6. dochodów z operacji finansowych, odsetek i depo4łów bankowych, 7. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz pra''v majątko\łfch,


Darczyńca' przekazrrjąc Fundacji środki majątkorł€' moŻe zastzcc rodzaj działalności Fundacji,.na który środki te będą przeznaczone. Zarząd !'undacji może nie plŻyjąć iego waruŃu i zwróció darcryńcy przekazane przez niego środki. 3' Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy okeślenie cclu ich wykorz!Śania, Fundacja może pfzęŻnaczyć je 1la dowolny ce] statuto\,ły' 4. CĄ dochód Fundacji przeatacłołty będzie na działalnośćstafutową. 5. Fundacj a nie mozet ] ' udzielać po'łczęk lub zabezpieczać zobowjąŻań W stosunku do członkóv' organów Fundacji lubjej pracolvników otaz ich osób bliskich, 2. przekazrvać majątku Fundacji na tzecz członków organóW Fundacji 1ubjej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadaclr innyoh niż w stosunku do osób trzecich, 3. vJkorzystywać majątku na źecz ozłonków o.ganów Fundacji lub pracowników oraz ich osob bliskich na zasadach inltych niż rł stosunku do osób trzecich. $ 8.

lzarząd Fundacji] 1' zaIząd, kienlje działalnościąFlrndacji i reprezentuje ją na zewnątrz' 2. Zarząd Fundacji jest jednoosobow}' w osobie Prezesa Zarząclu _ i powoływany na czas nieokeślony plzez Fundatora_ 3. Do Zadań zaIząd\lrlależy w szczególDości: l. uchwalanie roczn'vch planów działania Fundacji oraz planów finarrsoufch' 2. uchwa.anie regulam inó!^_ 3. sprawowanie zarządu majątkicm Fundacji' 4. ustalanie warunków zatrudnienia pracowników Fundacji' 5. podejmo\ł"nie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organórł.. 6. przyjmowanie darowizn, graDtów, spadków i zapisórł,, subwencji i dotacji' 7. występowanie Ż wnioskienr w sprarł,ie zmian statutu lundacji. połączenia z iruu fundacją oraz likwidacji Fundacji' 8' powołyrvarric i rozwiąywanie oddziałórł omz innychjednostek organizac-vjnych, 9' dokonywania rewizii nrajątku olaz kontroli finansoł'ej Fundacji, jej oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych.

$ 9.

lRepr€zentacja] ośrviadczenia u.oli w imieniu Fundaoji. sklada Ptezcs jcdnoosobowo'

$ 10. [Rada Programowa]

Rada Progmmowa Fundacjijest organem o uprarłnieniach inicjatpvnych i opiniodawczych, 2. W skład Rady Programo*ej Fundacji wchodzi od 2 do 150 człoŃów. \ł. tym Przcwodniczący Rady Programo1vej Fundacji. którego funłcję pełni Plezes Zarządu' 1,

3' Członków Rady Programowej Fundacji wybiera Przewodrriczący Rady Programowej na o polł.ołanie danego

okes 2 |at. Zarząd ma pra\ł.o przedłożenia PEewodniczącemu [ariosl':u członka Rady'

4'Członek Rady Programowej Fundacji może być powołytl'any w jej skład wielokotnie. 5. Członkowie Rady Programowe_j Fundacji mogą byó odwołani przez Zarząd na mocy uch*.ały przed upłyrvem kadencii z następujących plzyczyn; - złożeliar ez'y gnacj i, _ wykonywania zajęcia' którego charakte! unięnożliWia należyte wykonył'anie fuukcji


- islotnego naruszenia postanowień statutu, 6.

Zakes kompctencii Rady Programowej Fundacji obejmuie: 1) występowanie z {rrioskarń dotyczącymi działalnościFundacji. 2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożon-vch ptzez Żarząd F urtdacji, 3) opiniowanie rocznych i wie]oletnich planów dzialania |undacji.

7. Rada Prcgramowa Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoły\ł.anych przez

Przewodniczącego Rad y , nie źadzią niż raz w rcku. Zarząd może wl ioskorł'ać o z*'ołanie dodatkolvego posiedzenia Rady. czloŃowie Rady winni być poinformowani o posiedzeniu przynajrnniej dwa tygodnie p.zed posiedzeniem. Uchwały Rady Programolł'ej Fundacji zapadają z,wykłą większclścią głosów, z tym, że dla ważnościtych uchwał wymagana jest obecnośćco najmniej połowy składu jej członkórł', w tym Przeł'odniczącego. W razie rórłaej liczby głosów oddanych za i przeci$ darrej uch\ł'ale dęcyduje głos Prze$'odniczącęgo' 8.

9. KMdy członek Rady Plogramowej Fundacji

ma jeden głos.

CzłoŃowie Rady | 'zavąd,J mocązapraszać do udział] !v posiedzeniach Rady Programowej Fundacji osoby lub przedstawicieli organizacji. których działalnośćjęst 10'

zbieżna z celami Fundacji' $ 11.

lzlniana Statutul

Zmian W stafucie Fundacji dokonuje Zarząd z zasjf'zeżen\ern nst' 2. 2. Uchwała o zmianie Statutu musi Zoslać podięta bezwzględną lviększością głosó\^l 1.

$ 12. [Polączenie z inną fundacją]

l.

Fundacją moŻe się połączyć z inną fundacją dla efekt}nvnego lealizowańa srł'oich cęlów 2. Połączenie z inną fundacią nie może nastą)ić, jeżeli rvjego u1niku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji. 3' Decyzję o połączeniu z irrną Fundaoią podejnuie Zarząd rv drodze uchwały podjętej bezrł zględną większością ghlsóu' S 13.

llikwidacja Fundacjit

l.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów' dla któr,vch Została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków filransowych i mająrku. 2. Decyzię o likrvidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjęĄ bezwzględną większościągłosów 3. Likwidatoró$' Fundacji powołuje i odł'ołujeZaząd' 4. Środki finansorłe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogązostać plzeznaa-rsnę mocąuch,NĄ Zatządlnarzecz działającyah w kaju 1ub zagranicą innych fundacji lub stot?Źyszeń o zbliżonych celach'

oLę]-

CG-ł

Podpis Fundatora Legnica. dnia 09 pździemika 20]

lr

statut  

statut Fundacj Jacka Głomba "Naprawiacze Świata"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you