Page 1


จะมีใครอีกเล่าที่มีทรงผมเป็ นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ได้ขนาดนี้ เรี ยกได้วา่ มองจาก อัฒจันทร์ไกล ๆ ก็รู้เลยว่าเป็ นเขา ซึ่ งอันนี้ กไ็ ม่รู้เหมือนกันว่าหัวอันฟูฟ่องของเขามี ส่ วนช่วยในการโหม่งทำาประตูให้กบั ทีมบ้างรึ เปล่า เพราะหลายครั้งหลายคราที่ทีม ได้ประตูจาก "หัว" ของเฟลลายนี่ นี่เอง


ไม่มีใครไม่รู้จกั นักเตะที่ข้ ึนชื่อลือชาในเรื่ องของความยียวนกวนประสาทของ "ซู เปอร์มาริ โอ้" อย่างแน่นอน ไม่วา่ จะทั้งในสนามหรื อนอกสนาม เขาคนนี้ สามารถ ทำาให้คนทั้งรักทั้งเกลียดได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ทรงผมแต่ละทรงที่ได้เห็น ในแต่ครั้งที่เห็นก็เปลี่ยนไปตลอดจนแทบจำาไม่ได้เลยสักครั้ง แหม ก็พโี่ อ้ ณ พระโขนง เอ้ย! เชื้อสายอิตาลีคนนี้เขาเข้าออกร้านตัดผมเป็ นว่าเล่นเลยนี่ครับ


ศูนย์หน้าวัยรุ่ นตัวจี๊ดของ "ปี ศาจแดง-ดำา" สโมสรเอซี มิลาน รายนี้ โดดเด่นทั้งใน เรื่ องของผลงานในสนาม และทรงผมโมฮอว์กอันแหล่มเปี๊ ยวเฟี้ ยวซ่าอันเป็ น เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา นี่ถา้ ไม่หล่อ ไม่เท่ ไม่แน่จริ ง ทำาไม่ได้นะเนี่ย


ผูร้ ักษาประตูดาวรุ่ งจากแดนกระทิงดุของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผูม้ ีฉายาที่ สาวกผีแดงเรี ยกกันว่า "ลามะ" (เพราะเขาชอบไว้หนวดเคราปกปิ ดใบหน้าจนดู คล้ายกับตัวลามะเลยน่ะสิ ) ซึ่ งเขามักเซตผมให้ต้งั ๆ ดูพลิ้วไหวไปกับการ เคลื่อนไหวในยามที่รักษาประตูให้กบั ทีม บวกกับเครางาม ๆ ด้วยแล้ว ยิง่ ทำาให้ดูดี มากขึ้นอีกเลยล่ะ


 แฟชัน่ ไอคอนอันดับหนึ่งในวงการลูกหนังรายนี้ ไม่เคยหลุดหายออกไปจากชาร์

ตการจัดอันดับหลาย ๆ แห่ง ไม่วา่ จะเรื่ องของการแต่งตัว ความหล่อ หรื อกระทัง่ ทรงผม เบ็คแฮมก็ยงั คงเกาะติดเข้ามาในลิสต์ได้อยูเ่ สมอ และอย่างที่รู้ ๆ กันดีวา่ เขา เปลี่ยนทรงผมบ่อยมากกกกก เรี ยกได้วา่ พี่แกจัดมาแทบทุกทรงแล้ว แต่ทรงล่าสุ ด จะดูเนี้ยบ ๆ หน่อย ซึ่ งจะว่าไปก็เข้ากับใบหน้าของเขาอยูเ่ หมือนกันนะ


พ่อหนุ่มหัวเป็ นลอนจากสโมสรเชลซี รายนี้ มีทรงผมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ ตัวเองเอามาก ๆ ก็เล่นทั้งฟูท้ งั เป็ นลอนหยิกหยอยซะขนาดนี้ ฮิตไม่ฮิตก็คิดดูวา่ แฟนฟุตบอลลงทุนทำาวิกทรงผมของเขามาใส่ เพือ่ เป็ นกำาลังใจให้เขาในสนามอีก ด้วย


 อัจฉริ ยะในวงการลูกหนังจากแดนแซมบ้ารายนี้ ไม่ได้มีดีเฉพาะแค่เรื่ องของฝี เท้า

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทรงผมของเนย์มาร์กด็ ึงดูดใจผูช้ มที่อยูใ่ นสนามให้ตอ้ ง หันมามองเขา แม้ในยามไม่มีลกู บอลอยูท่ ี่ตวั ได้แบบสบาย ๆ


อาจไม่ได้มีทรงผมแปลกแหวกแนวเหมือนคนอื่น ๆ แต่ผมยาวที่ถูกรวบตึงขึ้นไป กลับทำาให้กองหน้าจากสโมสรปารี ส แซงต์ แชร์กแมงค์ รู ปร่ างสูงใหญ่รายนี้ดูโดด เด่นเป็ นสง่าราวกับซามูไรที่พร้อมจะเผด็จฆ่าศึกให้สิ้นซาก จนทำาให้ผชู ้ ายหลาย ๆ คนอยากจะหันมาไว้ผมยาวเหมือนเขาบ้างแล้ว


 นักเตะจอมยียวนจากโสมสรควีนสปาร์ ก เรนเจอร์ มักไว้ทรงผม (และสี ผม) ที่

แปลกไม่เหมือนใครมาแต่ไหนแต่ไรอยูแ่ ล้ว ฉะนั้น หากขาดชื่อของซิ สเซ่ไปก็คง ยังไง ๆ อยู่ ไม่วา่ จะโมฮอว์ก สกินเฮด หรื อสี ผมสุ ดจี๊ด เขาก็จดั มาให้ผชู ้ มในสนาม ฟุตบอลได้ชมอย่างจุใจเสมอมา


ซง อาจไม่ใช่ผเู ้ ล่นที่โดดเด่นในเรื่ องของหน้าตา แต่ฝีเท้าและทรงผมคือสิ่ งที่ใคร ๆ ต่างก็ยอมรับว่านายคนนี้น่ะแน่จริ ง!! เพราะแต่ละทรงที่เขาทำาออกมานี่เล่นเอาคนที่ ผ่านมาเจอถึงกับต้องเหลียวหลังมองแบบไม่กะพริ บตาเลยทีเดียว ประมาณว่าพี่แก คิดได้ยงั ไงเนี่ย อ้อ...ทว่าไม่ได้หมายความว่ามันแย่หรอกนะ เพราะจริ ง ๆ แล้วก็เข้า กันดีกบั บุคลิกของเจ้าตัวได้เป็ นอย่างดีเลยล่ะ

10อ นด บทรงผมน กเตะ2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you