Page 1

a

PORTFOLIO

g i r l w i t h h e r

d r e a m s

nap at s or n 5 7 0 8 0 5 0 0 4 1 6

v ar ang r it h s e c t i on

a


R E S U M E NAPATSORN “

BIRTH

PLEASE

VARANGRITH

CALL

ME

PAT

DAY

12 September 1995 21 years old girl. Bangkok, Thailand

EDUCATION ♥ 2002-2013 Santa Cruz Convent School

♥ 2014-PRESENT K i n g M o n g k u t ’s U n i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y T h o n b u r i F a c u l t y o f I n d u s t r i a l E d u c a t i o n a n d Te c h n o l o g y E d u c a t i o n a l Te c h n o l o g y a n d M a s s C o m m u n i c a t i o n

INTERESTS Drama&Movie | TV Show | Comic Graphic Design |Makeup | Skin Care

SKILLS

Ai Ps Id Lr

CONTACTS yupatiie@gmail.com Napatsorn Varangrith 089-402-7271


ยิ นดี ท ี ่ ไ ด้ ร ู ้ จ ั กค่ ะ

แพท / นภัสสร วรางฤทธิ ์ ตอนนี ้ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาอยู ่

ชั ้ น ปี ที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยี และสื ่ อสารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุ รี ค่ ะ เด็ ก สาวตั ว เล็ ก ผมประบ่ า ที ่ ม องโลกในแง่ด ีก่อ นเสมอ ชี ว ิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ของแพทเต็ ม ไปด้ วยประสบการณ์และความทรงจำ � ดี ๆ มากมาย ไม่ ว ่ าจะเป็ น การ เรี ย น กิจ กรรม หรือ แม้กระทั ่ ง งานต่ างๆ ก็ ล ้ ว นเป็ น สิ ่ ง ที ่ ม ี ค่ าที ่ อาจ จะหาไม่ได้อ ีกแล้ว แพทจึง นำ � ความทรงจำ � เหล่ านั ้ น มาไว้ ใ น Portfolio เล่มนี้ เพื่อ ให้ท ุกท่ านที ่ อ่ าน ได้ รู ้ จั ก แพทในมุ ม ต่ างๆ ค่ ะ

ไปอ่ านกั น เลย >>>


PHOT0GR APHY

การถ่ายภาพ คือ การเก็บความทรงจำ� ที่เราประทับใจเอาไว้ เพื่อให้เราในอนาคต จะได้กลับมาคิดถึง เราในอดีต ...


MY

FIRST

TIME


AS

A

CAMERAMAN


p o p c o r n

g i r l

m i s s

m & m

life is sweet.


t w i n j e l l i e s

CREATIVE HAIR STYLIST DECORATION a

g i r l

w i t h

c a n d i e s


PRODUCTION งานโปรดักชั่นก็เหมือนกับ

การแข่งกีฬาประเภททีม ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกัน งานที่ออกมาก็จะเต็มไปด้วย ความสนุกและความสำ�เร็จ ...


FAN FAN 2014

ACTRESS | SOUND | CREATIVE

FAN FAN

พั ด ลมกู ้ โ ลกปรั บ อุ ณ หภู ม ิ ร ้ อ นหนาว

จะร้ อ นจะหนาวเรี ย กเราสิ ค ่ ะ

https://www.youtube.com/ watch?v=kMW5SFKNkuE


PN’3000 2015

EXTRA | SOUND | ASSISTANT DIRECTOR

TVC

โปรโมทการรั บ สมั ค รพี ่ ค ่ า ยพี ่ น ้ อ งสั ม พั น ธ์ ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา

2558

https://www.youtube.com/ watch?v=G4OxIw1QD0Q


INFOGRAPHIC 2015

GRAPHIC DESIGN | STORYBOARD

RULES OF GOOD HEALTH INFOGRAPHIC

ที ่ น ำ � เสนอกฏง่ า ยๆที ่ ค ุ ณ สามารถ

ทำ � ตามได้ แ ละยั ง มี ส ุ ข ภาพที ่ ด ี อ ี ก ด้ ว ย https://www.youtube.com/ watch?v=NDUmnQyhhMc


MUSIC VIDEO 2015

ACTRESS | ASISTANT CAMERAMAN

รู ป ไม่ ห ล่ อ มี ส ิ ท ธิ ์ ไ หมครั บ - คาวบอย ดาว ขำ � มิ น +พงศ์ วงพั ท ลุ ง โดย

FEAT.

[UNOFFICIAL MV]

LUMBARK PRODUCTION https://www.youtube.com/ watch?v=Jv4id5WEM5w


SONGKRAN WARS 2015

ACTRESS

TVC

การแต่ ง กายสำ � หรั บ ผู ้ ห ญิ ง ในเทศกาลสงกรานต์ โดย

160 CM. PRODUCTION

https://www.youtube.com/ watch?v=NKrcYkdbYbE


ADVERTISE 2015

DIRECTOR | SOUND

โฆษณาเครื ่ อ งดื ่ ม ชู ก ำ � ลั ง ตราขุ น ศึ ก อั ศ วิ น “เครื ่ อ งดื ่ ม มิ ต รภาพที ่ จ ะทำ � ให้ ค นกลั บ มาคื น ดี ก ั น ” โดย

PABDEAWSED PRODUCTION https://www.youtube.com/ watch?v=qlSWktbFo_8


SHORT MOVIE 2015

DIRECTOR

หนั ง สั ้ น เรื ่ อ ง “เพื ่ อ นไม่ จ ริ ง “ หนั ง สั ้ น เรื ่ อ งแรกของพวกเรา

PAPDEAWSED PRODUCTION

https://www.youtube.com/ watch?v=mRuFRKXgc-4


TEASER 2015

DIRECTOR | SOUND | STORY

TEASER

ละครเวที เ รื ่ อ ง “พาลโลง“

เรื ่ อ งราวเกี ่ ย วกั บ นั ก การภารโรงกั บ ห้ อ งลึ ก ลั บ ที ่ ไ ม่ ว ่ า ใครเข้ า ไปจะไม่ ม ี ว ั น ได้ อ อกมาอี ก https://www.youtube.com/ watch?v=xrvOUMcKYOk


TIME LAPES 2015

CREATIVE | DECORATION

LET’S DREAM OF ICE CREAM. TIME LAPES

การละลายของไอศครี ม ที ่ น ำ � เสนอความสวยงาม

ของไอศครี ม อี ก ด้ า นหนึ ่ ง ที ่ ท ุ ก คนอาจจะมองข้ า มมั น ไป


BANANA KEEPER 2015

DIRECTOR | ACTRESS

BANANA KEEPER

โฆษณาเปรี ย บเที ย บผู ้ ช ายสองคนที ่ ไ ม่ ม ี อ ะไร

กั บ ผู ้ ช ายที ่ ส ามารถดู แ ลเราได้ เหมื อ นกั บ

BANANA KEEPER

ที ่ ส ามารถเก็ บ รั ก ษากล้ ว ยไว้ ไ ม่ ใ ห้ ก ล้ ว ยเสี ย รู ป ทรง https://www.youtube.com/ watch?v=jYFmqeurI7k&spfreload=10


INFOGRAPHIC 2016

GRAPHIC DESIGN | STORYBOARD

INFOGRAPHIC

เรื ่ อ งโลภมากลาภหาย

การเตื อ นภั ย เงี ย บจากสั ง คมออนไลน์ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในปั จ จุ บ ั น พร้ อ มกั บ รู ป แบบการหลอกลวงต่ า งๆ


งานกราฟฟิกนั้นเป็นงาน

GRA PHIC DESIGN ที่สนุกแต่เราก็ต้อง

อึด ทึก ทน ไปกับ การนั่งหน้าคอมฯ

เป็นเวลานานๆ ...


c h a r a c t o r

d e s i g n


01:30 Thursd

ay 9 Novem

ber

01:30 Thursd

> slide

to unlo

ay 9 Novem

ber

ck

> slide

to unlo

ck

C

anon

anon

5

d a y s

o f

C

r a i n d i a


FRANK CUSTOM Hey!

INT

LEM

UB

D

DO

NI SS AN

h e r

s t u f f s


BREAKFAST IS IMPORTANT.

b r e a k f a s t

s h o s e

d e s i g n

t i m e


p o s t e r

d e s i g n


g a m e

d e s i g n


HOW to use

printer

error

error

i n f o g r a p h i c


p r o f i l e

&

c o v e r

f a c e b o o k


CONTENT


การเล่าเรื่องราวผ่าน ตัวอักษร และผู้เขียนจะ ต้องใส่ความรู้สึก ของเรื่องราว นั้นลงไปด้วย ...


content by Napatsorn Varangrith design by Siraprapa Suwannachaikul


content by Napatsorn Varangrith design by Siraprapa Suwannachaikul


content and design by Napatsorn Varangrith


content and design by Napatsorn Varangrith


ACTI VITIES กิจกรรมสอนเด็กให้ เป็นผู้ใหญ่ สอนแต่สิ่งที่ เป็นประโยชน์์ที่ดีๆ ให้กับ ผู้ที่เต็มที่กับมัน ...


WORK EXPERIENCE - ชมรมสันทนาการและเชียร์ Alumilize - ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ปี 2558 : ฝ่ายพยาบาล - โครงการ Road show โรงเรียนวัดทรงธรรม : ประธานโครงการ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู : ฝ่ายประสานงาน - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ : ฝ่ายประสานงาน - W o r k s h o p K M U T T Fr e s h y 2 0 1 5 : ฝ ่ า ย พ ย า บ า ล - ค่ายอบรมพี่ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ปี 2559 : ฝ่ายทะเบียน - ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ปี 2559 : ฝ่ายทะเบียน - โครงการ MSN สื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ชมรม ALUMILIZE


ค่ า ยพี ่ น ้ อ งสั ม พั น ธ์ ปี 2558


ค่ า ยอบรมพี ่ ค ่ า ยพี ่ น ้ อ งสั ม พั น ธ์ ปี 2559


ค่ า ยพี ่ น ้ อ งสั ม พั น ธ์ ปี 2559


โครงการ MSN สื ่ อ สารอย่ า งไรให้ ร ู ้ เ รื ่ อ ง


SWOT Aanalysis S

จุดแข็ง

W

จุดอ่อน

เป็นคนตั้งใจทำ�งาน

มีประสบการณ์ใน

ขยัน มีระเบียบวินัย

การทำ�งานด้าน

สามารถทำ�งานร่วม

สื่อสารมวลชนน้อย

กับผู้อื่นได้

O

โอกาส

T

อุปสรรค

มีประสบการณ์

มีเครื่องมือในการ

ทำ�งานค่ายและ

ทำ�งานไม่ครบ

กิจกรรมต่างๆ

และมีคู้แข่งในการ

ทำ�ให้สามารถ

ทำ�งานเจำ�นวนมาก

ปรับตัวเข้าหา ผู้อื่นได้ง่าย


ส า ย ง า น ท ี ่ ส น ใ จ : C R E AT I V E

เพราะเป็นความฝันสมัยเด็ก ที่อยากจะผลิตสื่อที่ดีๆ มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสุข ความสนุกแก่ผู้รับ... thank you | ありがとう| ขอบคุณค่ะ


please give me a chance.

Pat's portfolio  

ECT | KMUTT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you