Page 1

บริการผู้ อื่นเหนือตน

สโมสรโรตารีแม่สาย ปีบริหาร 2552-2553 ภาพแห่งการสถาปนา

อนาคตโรตารี..... อยุู่ ในมือท่าน

1


บก.บอกกล‹าว ส

วัสดีครับมวลมิตรทุกท่าน ในปีบริหาร 2552-2553 นี้ ผมได้รบั หน้าทีเ่ ป็นบรรณาธิการสารสโมสรแม่สาย เมือ่ ได้รบั หน้าทีน ่ แ้ี ล้วก็ตอ้ งพยายาม ทำให้ดีที่สุด แต่ก็นั้นละครับ ด้วยหน้าที่การงานของแต่ละท่านและของตัวกระผม จึงทำให้สารออกล่าช้าไปสักนิด แต่ยังไงก็ต้องออกเพราะว่าสารสโมสรเป็นอีกสื่อหนึ่ง ที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับสโมสรต่างสโมสรได้รับทราบ สารสโมสรในปีนี้ผมตั้งใจให้มีความหลากหลาย อยากให้มี เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือ เรื่องการเงินการธนาคาร เรื่องกฎหมายเรื่องสาระน่ารู้ต่างๆ ร่วมไว้ในแต่ละฉบับที่แต่ต่างกันไป และท้ายนี้ผมได้มีรับความร่วมมือจากสมาชิกในสโมสร แต่สมาชิกต่างสโมสรช่วยกันเขียนบทความให้ก็ต้อง ขอขอบคุณมา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตาร อน.กำพล ศรีมนัส

2


ริบทที่ 1 ตั้งไข่ บ

นายกทักทาย

วัสดีครับ.....มวลมิตรโรแทเรี่ยน ทุกท่าน ตอนนีย้ งั สับสนอยูว่ า่ จะเรียกตัวเองว่า นายกสโมสร หรือเลขาฯ เหมือนอย่างเดิมดี ทั้งๆ ที่รับหน้าที่ในตำแหน่งนายกสโมสรมาหลายเดือน อาจเป็นเพราะยังปรับตนปรับใจ ในการเป็นผู้นำไม่ค่อยได้ แหม...ก็เพราะเราถือว่าเด็กที่สุดในสโมสรแล้ว แต่จะถือตนว่ามีตำแหน่งสูงสุดในสโมสรแล้วสั่งการต่างๆ คงไม่ได้แน่ สำหรับผมแล้วแม้ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบจะสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ความนอบน้อมและเครารพในวัยวุฒิ คุณวุฒิของผู้อาวุโสทั้งหลายย่อมมาก่อนเสมอ พร่ำ...พล่าม มาพอควรแล้ว ยังไม่ได้ทักทายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสารสโมสรโรตารี ปีบริหาร 2552-2553 ที่ได้รับความร่วมมือจากท่าน อน.กำพล ศรีมนัส รับหน้าที่เป็น บอกอ.ประจำสารแทนท่าน อน.วาณิช โยธาวุธ ที่ไปรับหน้าที่ที่สำคัญ กว่านั้นคือ บอกอ.สารผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ขอขอบคุณ ท่าน อน.กำพล ศรีมนัส เป็นอย่างมาที่รับหน้าที่สำคัญนี้ อนาคตสารโรตารีแม่สายอยู่ในมือท่าน ฮ่าฮ๋า... ฝากด้วยท่านพี่... มวลมิตรโรแทเรี่ยนครับ สารโรตารีแม่สายนี้จากชื่อคอลัมส์ก็จะพอ จะเดาออกว่า ฉบับแรกก็คอื การตัง้ ไข่ และฉบับต่อๆไป ก็จะมีอกี 11 ตัง้ ผมคงต้องใช้คอนเซ็ปท์ คำว่า “ตั้ง” ไปจนจบสารฉบับสุดท้าย ในปีบริหาร 2552-2553 นี้ ไม่รู้จะตั้งไหวไม๊ตั้ง 12 เดือน แต่ที่แน่ๆ รับรองไม่ล้มแน่นอน ...(เรายังหนุ่ม อิอิ) สารสโมสรโรตารีแม่สาย ทุกฉบับ ทุกปี ทุกสมัยปีบริหาร ของอดีตนายกทุกๆ ท่าน เนื้อหาก็จะมีลักษณะคล้ายๆหรือไม่แตกต่างกันมากมายนัก ทุกฉบับเน้นกิจกรรมมิตรภาพและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของโรตารีแม่สาย จะมีแซวนิดสรรพยอกหน่อยพอประมาณ เพื่อสร้างความสำราญให้มวลมิตร ปีนี้ก็ต้องฝากฝีมือไว้ที่ ท่าน บอกอ.ด้วยนะครับ เนื้อหาสาระคงไม่ทำให้มวลมิตรโรแทเรี่ยนทั้งหลายผิดหวังนะครับ สุดท้ายต้องขอฝากสารสโมสรโรตารีแม่สายไว้ในใจมวลมิตรโรแทเรี่ยน ทั้งหลายด้วย ออ...ภาษาเขียนของนายกฯ ปีนี้อาจจะสแวง อิปอิป ไป ซึ่งผิดจาก เดิมก็ทำใจอ่านด้วยนะครับ ก็ผมวัยรุ่นครับแต่เหลือน้อยแล้ว ลันลา..ลาก่อน... สวัสดี..เจออีกที “บับหน้าคับ” ^_^

3


สโมสรโรตารี แมส่ าย ภาค 3360 ประเทศไทย

24 สิงหาคม 52

ก รกฎาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ หนังสือ Literacy Month

ก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว กิจกรรม ของสโมสรแม่สายเราส่วนใหญ่ ก็เป็นการร่วมงานสถาปนาสโมสร ต่างๆ และรวมถึงพิธีสาปนาและ พิธีต้อนรับผู้ว่าการภาค 3360 ของสโมสรแม่สายเองด้วย โดยงานสถาปนาของทุกสโมสร จัดได้ยอดเยี่ยมมากๆและรวมถึงงาน ประชุมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารีที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ก็น่าประทับใจ มากๆ สมาชิกโรตารีแม่สายเราก็ เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรรม ทั้งของภาคและสโมสรต่างๆ

4


เลขาแจŒง...แถลงข่าว ก็เข้าสู่เดือนสิงหาคม เดือนแห่งการเพิ่มสมาชิก และขยายสโมสร Membership & Extension Month สมาชิกสโมสรต่างมีความสุข และอิม่ บุญกันถ้วนหน้า เพราะเรามีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระตามวัดต่างๆในอำเภอแม่สาย ในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกและแอนน์ ก็ต้องของขอบคุณ และ อนุโมทนากับสมาชิกเจ้าของวันเกิดทุกท่าน และต้องขอยกย่องประธานจัดงานบุญนี้ ท่าน รทร. อำนวย หมื่นสมบัติ ที่ท่านได้ทำให้สมาชิกโรตารีแม่สายเราอิ่มบุญกัน ถ้วนหน้า คะแนนการประชุมของสโมสรแม่สายเรา ที่ผ่านมาก็ทำได้ดีมาก ๆ มี คะแนนประชุมถึง 80 % คะแนนดีอย่างนี้มีรางวัลประจำเดือนด้วยหรือเปล่าหนอ ?

ใจ ม ่ ิ อ ญ ุ อิ่มบ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี ( บัณฑิต รัตนวิมล ) เลขานุการสโมสร

ในวันคลŒายวันเกิดของ รทร.ธวัช ธนรัตน รทร.เอกนรินทร จำปา นย.ตระสัก ศร ธี ิพรรณ

5


บทความพิเศษเรื่องควรรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดย รทร.ธวัช ธนรัตน์

1.การหมิ่นประมาท

สัง

คมในปัจจุบันเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างแออัด โดยเฉพาะสังคมเมือง

ซึ่งเป็นสังคมที่มีการแข่งขันกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน การประกอบธุรกิจ ตลอดจนเรือ่ งความเป็นอยู่ ซึง่ ดูเป็นเรือ่ งธรรมดาของสังคมคนเมือง เมื่อมีการแข่งขันกันมากหรือจะเรียกว่าเป็นการชิงดีชิงเด่นกันก็ไม่ ผิดนัก การกระทบกระทั่งกันก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทบกระทั่งกันทางด้านคำพูดหรือวาจา อาจเป็นการกล่าวหากันต่างๆ นานา หรือ การกล่าวใส่ร้าย ให้ร้ายหรือใส่ความกัน ซึ่งล้วนแต่จะเป็นปัญหาต่อความสงบสุข ของคนที่อยู่ในสังคม ร่วมกันด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ดังนั้นสังคมหรือรัฐจึงจำต้องสร้าง กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมหรือป้องกัน มิให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งในสังคมที่ได้รับความเสียหาย ด้วยวาจาหรือด้วยการโฆษณาจากบุคคลอื่น ไปทำการตอบโต้ผู้ที่ได้กล่าวหา ใส่ร้าย หรือใส่ความอันจะเป็นเหตุให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้น เลือดตกยางออก หรือเสียชีวิต เพราะลมปากของคนพูด โดยรัฐได้กำหนดเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยการกำหนด ให้ผู้ที่ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นต้องเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง เป็นความผิดในทางอาญา และกำหนดบทลงโทษ ให้มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมมิให้โต้ตอบกันไปมา จนเป็นเรื่องราวใหญ่โต

6


ทนายชวนคุย คำพูด การโฆษณา การเขียนข้อความ วาดภาพ หรือ การกระทำอย่างใดๆ ที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ต้องปรากฏว่าผู้กระทำได้กระทำต่อบุคคลที่สาม ซึง่ ผูก้ ระทำหรือผูถ้ กู กระทำจะเป็น คนธรรมดาอย่างเราๆ ท่านๆ หรือจะเป็นนิตบิ คุ คลก็ได้ และผู้ถูกกระทำอาจเป็นผู้ที่ตายไปแล้วก็ได้ โดยการที่ถูกหมิ่นประมาทนั้นจะต้อง สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร แต่ไม่จำต้องถึงขั้นระบุชื่อผู้เสียหายออกมาตรงๆ เพียงแต่ บุคคลที่สามได้ฟัง ได้ยินหรืออ่านข้อความแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าหมายถึงผู้เสียหายก็ เพียงพอแล้วและการกล่าว หรือเขียนข้อความหมิ่นประมาทนั้น แม้ผู้กล่าว หรือ ผู้เขียนจะอ้างว่าตนได้กล่าวตามที่ผู้อื่นบอกเล่าหรือเล่าลือกันมาหรือตามที่สื่อพิมพ์ ได้ตีพิมพ์ไว้ก็ถือว่าเป็นหมิ่นประมาทแล้ว แต่ถ้าถูกผู้กล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่า เป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นก็ไม่ต้องรับโทษ แต่ข้อความที่จะพิสูจน์นั้น ต้องไม่เป็นการใส่ความ ในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น หรือถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือข้อความใดโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตน หรือ ป้องกันส่วนได้เสียของตนโดยชอบ หรือ ติชม แสดงความคิดเห็นด้วยใจอันเป็นกลาง ถึงผูใ้ ดตามวิสยั ทีป่ ระชาชนทัว่ ๆ ไป ย่อมกระทำได้ การติชมหรือแสดงความคิดเห็นนั้นก็ไม่เป็น ความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่บางคนอาจลืมตัวจึงพูด หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมากเกินไป ในทำนองกลอนพาไป หรือกำลังมันในอารมณ์ จึงถูกผูเ้ สียหาย ยืน ่ ฟ้องและศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 6 เดือนและ ปรับอีก 20,000 บาท โดยไม่รอลงอาญากรรม ก็ตกอยู่ที่ตัวเพราะปากเป็นเหตุ

7


บันทึกเสŒนทางสู‹....นายก ประธานจัดงานอบรมผู้นำภาค 3360

อบรม pre pets ที่จังหวัดลำปาง

8


อบรม multi pets ที่จังหวัดเชียงใหม่

9


่สาย

ี แม ร า ต ร โ ร ส ม ยกสโ า น า น ป า ถ 2335 งานส 2 5 5 2 ร ปีบริหา

10


11


ไปยานนŒอย ฉ

12

อน.ไพรัตน์ มณีวรรณ

บับปฐมวัย.... มิตรโรแทเรี่ยน โรตารี่แอนน์ ทุกท่านครับ..... ผมได้ถูกทาบทามให้เขียนบทความลงในสารสโมสรโรตารีแม่สาย คงจะเป็นการยากมาก ที่จะปฎิเสธท่านนายกสโมสรและบรรณาธิการ ของสารสโมสรแม่สายในปีนี้ พร้อมๆ กัน มันเป็นงานเขียนที่ผมเขียนด้วยความมืด 8 ด้านของนักเขียนหน้าใหม่ อย่างหนอนฝึกหัด... ไม่แค่นั้นครับท่านผู้อ่านสาร ท่านบรรณาฯ ยังให้คำขาด ให้เวลาผมอย่างเอื้ออาธร 2 ฉบับ ขอให้เสร็จในเวลา 2 วันครับ โอ้ววว.... ...จะเป็นลม!!! ไวเท่าความคิดเลยครับ ผมรีบหยิบยาดม สมุนไพร (โบราณ ) ทิพยอโรคยา ของท่าน อน.บุญธรรม มาสูดดม สูดดม…..ฯ ไปต่อกันเลยครับท่าน..ขอเริ่มจากชื่อบทความเป็นความคิด ของผมเองครับที่จะใช้ชื่อ “ไปยาลน้อย” เพราะเราเป็นหนักเขียนหน้าใหม่คง ไม่สามารถจะเขียนเรื่องอะไรที่มีความยาวมากๆ ติดต่อกันได้ นอกจากจะหา ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน หรือ การค้นคว้า แล้วนำมาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ ก็เท่านั้นครับ... ผมคิดว่าหลายท่านที่กำลังอ่าน บทความนี้อยู่ คงอยากจะรู้ว่า ไปยาลน้อย ที่ผมนำมา เป็นชื่อบทความนั้นความจริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไร สำหรับ ไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย (ฯ) เป็นเครื่องหมาย วรรคตอนอย่างหนึ่งใน การเขียนภาษาไทยใช้ย่อคำเพื่อให้เขียนสั้นลง คำว่า ไปยาล มาจากคำว่า เปยฺยาลในภาษาบาลี แปลว่า “ย่อ” เอาเป็นว่า พอหอมปากหอมคอครับ....... ถ้าอยากทราบข้อมูลต่อเชิญทุกท่านหาอ่านใน พจนานุกรม ฯ ได้เลยครับ.... สำหรับฉบับนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง จาวเหนือ นะครับ เมื่อหลายเดือนก่อนผมได้ไปเชียงใหม่ได้ไปเห็นคำพื้นเมืองที่เขา พูดถึงเรื่องสี... ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ( บอกชื่อร้านไม่ได้ครับต้องมีค่าโฆษณา ) ดูแล้วน่าสนใจ จึงนำมาฝากท่านผู้อ่านครับ..เป็นการบรรยาย ถึงเรื่องสี..ครับ


หมายถึง คนอ้วนล่ำผิวดำ ดำคึลึ หมายถึง ฝูงนกฝูงกาขนดำอยู่เป็นฝูง ดำผืด หมายถึง ดำสลัวอยู่ในความมืด ดำคุมมุม หมายถึง ดำซุปเปอร์ ดำขิกติ้ก หมายถึง คนผอมกระหร่อง ผิวดำ ดำคิมมิม ดำเหมือนเหล็กหมก หมายถึง ดำเหมือนเหล็กไหม้ไฟ ดำเหมือนหมิ่นหม้อ หมายถึง ดำเหมือนเขม่าติดหม้อดินที่ไหม้ไฟ หมายถึง ดำทั่วทั้งแถบ ดำผึด หมายถึง ดำมากๆทั่วๆไป ดำผึดำผึด หมายถึง แดงอร่าม แดงฮ่าม หมายถึง แดงเป็นจุดใหญ่จุดเดียว แดงเผ้อเหล้อ หมายถึง แดงจัดมาก แดงปะหลึ้ง หมายถึง แดงอมชมพู แดงเป็นจุดเล็กๆ แดงปะหลิ้ง หมายถึง เหลืองอร่าม เหลืองฮ่าม หมายถึง เหลืองอมส้ม เหลืองเอิ่มเสิ่ม หมายถึง เขียวแก่ เขียวอุ้มฮุ่ม หมายถึง เขียวจัดมาก เขียวปึ้ด หมายถึง สีน้ำตาลหม่น มอยอ้อดฮ้อด หมายถึง ขาวนวล ขาวจั๊วะ หมายถึง ขาวมากๆ ขาวโจ๊ะโฟ้ะ ขาวเผื้อะขาวเผือก หมายถึง มองไปทางไหนก็ขาวไปหมด หมายถึง สีขาวซีด เปิดเจ้อะเห้อะ หมายถึง หม่นมัวหรือเทาอ่อน หม่นซ้อกป้อก หมายถึง หม่นสกปรกหรือสีเทาแก่ หม่นโซ้กโป้ก หมายถึง ดูเก่า หรือซีด จืดไป หมองซ้อกต๊อก หมายถึง หน้าหมองคล้ำ สีมืดไม่สดใส เส้าตึ้มตื้อ หมายถึง ลายพร้อย หรือลายเป็นดอกดวง ลายขุ่ยหยุ่ย หมายถึง สดใสแบบอาบน้ำเสร็จใหม่ๆ ใสอ้อดหล้อ หมายถึง สว่างจ้า ใส่ยงยง เป็นไงบ้างละครับท่านผู้อ่าน... อ่านแล้ว น่าสนใจไช่ใหม่ครับ... สำหรับฉบับนี้คงต้องขอลาตรงนี้ก่อนนะครับ 1.00 น. แล้วครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

13


สารคู‹มิตรจาก สโมสรมหามิตร นครเทิง โดย นยล. อิสรีย์ ตั้งไพบูลย์ การทำงานเป็นทีม....ดิฉันเป็นสมาชิกก่อตั้ง ของสโมสรโรตารีนครเทิง โดยมีนายกก่อตั้งคือ คุณ รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ สโมสรโรตารี นครเทิง มีอายุได้เจ็ดขวบในปีนี้พอดีค่ะ เซอร์ไพร์ปีนี้จากการโหวตในการประชุมของสโมสร นายกรับเลือก ในปีบริหาร 2553-2554 คือ ดิฉันเองคะ ดิฉันน้อมรับมตินี้ด้วยความกล้าหาญ ทั้งที่รู้ว่าเป็นงานใหญ่และท้าทาย หกปีที่ผ่านมาดิฉันได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสโมสร และการให้บริการชุมชนมากม ายหลายอย่าง หลากหลายกิจกรรมที่สโมสรโรตารีนครเทิงได้มีส่วนร่วมเพื่อชุมชน สมาชิก ทุกคนร่วมมือกันด้วยความเต็มใจและสนุกสนาน อีกงานหนึ่งของสโมสรโรตารีนครเทิง คือ การได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสถาปนา 8 สโมสรในจังหวัดเชียงราย วันนั้นมวลมิตรโรแทเรียนในภาค 3360 และภาคอื่นได้มาร่วมแสดงความยินดี จนทำให้ห้องประชุมที่ใหญ่โตกลับแคบลงทันที หลังเสร็จงานมีเสียงชมมาให้กำลังใจแก่ น้องใหม่นครเทิงมากมาย แต่เราทุกคนบอกว่าครั้งต่อไปต้องดีกว่านี้ การได้พบปะกับมวลมิตรโรแทเรียนต่างสโมสร ได้มีโอกาศพูดคุย แลกเปลี่ยน เรื่องราวดีๆระหว่างกันอยู่เนืองทำให้ได้รับมิตรภาพ และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โรตารีด้านอื่นเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ติดตามมาจากนั้นคือการได้ร่วมกันทำกิจกรรมระหว่าง สโมสร โดยเฉพาะการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนต่าง ๆ เช่น สร.แม่สาย สร.กรุงเทพฯใต้ สร. ล้าดพร้าว และสร. ลุมพินี งานทุกโครงการทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่า การทำงานทุกๆอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น เราต้องทำกันเป็นทีม เพราะงานแต่ละ อย่างนั้น ต่างมีขั้นตอนและอุปสรรคมากมายหลายอย่าง สมาชิกแต่ละคนมีความสามารถ ความถนัดทีต่ า่ งกัน ดังนัน ้ เพือ่ ให้กจิ กรรมทีท่ ำนัน ้ สำเร็จได้บริบรู ณ์มขี อ้ บกพร่องให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพราะองค์กรของโรตารีก็คือ การบริการผู้อื่นเหนือตนเอง ดังนั้นในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เราจึงต้องร่วมแรงรวมใจกันแสดงพลัง ความเข้มแข็งทำงานเป็นทีมในการบริการผู้อื่นเหนือตนเอง..................... ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

14


ก า จ ร ต ิ มวลม

ิง ท เ ร ค สโมสรน

15


ประวัติศาลเจŒาพ่อถŒำปลา อ.แม่สาย

16

//--ติดตามตอนต่อไปในฉบับหน้า--//


แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแม่สาย โดย อน.สุทัศน์ ตรีวัฒนาวงค์ คงมีหลาย ๆ ท่านไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือบุคคลท้องถิ่นในแม่สาย คงเคยได้ยินชื่อ วัดถ้าปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของแม่สายอีกที่หนึ่ง ซึ่งวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักว่าที่แห่งนี้มีอะไรบ้าง หลังจากที่เราได้ทราประวัติไปพอสังเขปแล้ว จะช้าอยู่ใย ไปกันเลยครับ... ถ้ำปลา ตั้งอยู่ บ้านโป่งงาม ต.โป่งงาม อ.แม่สายลักษณะเป็นลำธารเล็กๆ ไหลออกจาก ใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออก สายน้ำเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกห้วยเนี้ย ถ้ำนี้วัดความกว้างได้ประมาณ 2.50 เมตร ความสูงวัดจากฝั่งน้ำขึ้นไป สูงประมาณ 1.50 เมตร น้ำลึกประมาณ 0.50 เมตร ซึ่งบริเวณนี้ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่อยู่ของปลาดั้งเดิม คือ ปลาพวงเงิน ปลาไม้หีบ ตลอดจนปลาที่นักท่องเที่ยวนั้นนำมาปล่อย ได้แก่ ปลาดุก ปลาคร๊าฟ ปลาไหล ปลาทับทิม เต่า ปลาเงินปลาทอง ปลาไน ฯลฯ ถ้ำปลามีปลาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ตำนานที่เรียกว่า “ปลาหีบหนีบปิ้ง” ซึ่งไม่มีใครพบเห็นตัวมานานแล้ว ในอดีตถ้ำนี้นักท่องเที่ยว สามารถเดินเข้าไปในถ้ำได้ลึกประมาณ 10 เมตรและมักจะพบเศษกระเบื้องดินเผา (ดินขอ) สมัยโบราณไหลมาตามน้ำด้วย นอกจากนี้บริเวณปากน้ำยังพบก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน และ ลำธารทีน่ ำ้ ไหลออกมานีม้ คี วามลึก ประมาณ 3 เมตร ปลาพวงเงินและปลาไม้หบี สามารถแหวกว่ายไปมา มองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในตอนเช้าตรู่ พระ สามเณร และเด็กวัดมักจะให้ข้าวปู่จา (ข้าวที่เหลือจากการฉันขอพระ)เป็นอาหารต่อมาประมาณปี พ.ศ 2526พระสงฆ์ที่จำพรรษา ชื่อพระสามซึ่งตาบอดทั้ง 2 ข้างได้ปรับปรุงและบูรณะปฎิสังขรณ์โดยขุดลอกขยายบริเวณปากถ้ำ และปรับก้อนหินให้เป็นบันไดทางเข้าถ้ำบริเวณที่ต่อเนื่องกับเปลวปล่องฟ้าซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ ตำนานปลา ตามตำนานโยนกกล่าวว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์และ ออกบิณฑบาตที่เมืองโยนกนาคะนครไชยบุรีศรีช้างแสน ได้ดำเนินเลียบเชิงเขามายังถ้ำลอด เปลวปล่องฟ้า ปรากฏว่ามีชาวบ้านนำปลาหนีบไม้ปิ้งมาใส่บาตร ได้ทรงอธิฐานให้ปลากลับมีชีวิต แล้วปล่อยลงรูเหวในถ้ำเปลวปล่องฟ้า พระอานนท์ก็เทน้ำออกจากบาตร เกิดเป็นธารน้ำไหลออกมา ทางหน้าผาด้านตะวันออก เกิดเป็นถ้ำปลา จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงนำก้อนหินปิดรูเหวที่เทน้ำลงไป และนำเส้นพระเกศาไว้ในหินให้เป็นที่สักการะบูชาของคนต่อไป จนกระทั้งราวพุทธศตวรรษที่ 15 เจ้าอุชุตราช ผู้ครองโยนกนคร ได้สถาปนาพระเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในถ้ำ

17


40 วิธีง่ายๆ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

โดย ผชภ. ทญ.เรวดี ปีตะนีละผลิน

1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า ในบ้านมีส่วนทำให้เกิด ก๊าซเรือนกระจกถึง 16% 2. หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการอบผ้าในเครื่องซักผ้า 3. การรีดผ้า ควรรีดครัง้ ละมากๆ แทนการรีดทีละตัวเพือ่ ประหยัดการใช้ไฟฟ้า 4. ปิดแอร์บ้าง แล้วหันมาใช้พัดลมหรือว่าเปิดหน้าต่างให้อากาศ ถ่ายเทมากขึ้น 5. เวลาไปที่ห้างสรรพสินค้า อย่าเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะแอร์จะทำงานหนักมากกว่าปกติ 6. ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ นอกจากจะเป็นการได้ออกกำลังกาย แล้วยังประหยัดได้เยอะขึ้น การกดลิฟท์หนึ่งครั้งจะเป็นการเสียค่าไฟถึงครั้งละ 7 บาท 7. ปิดไฟดวงทีไ่ ม่จำเป็น โดยเปิดเฉพาะดวงทีเ่ ราจำเป็นต้องใช้จริงๆ 8. ลดๆ การเล่นเกมลงบ้าง เพราะนอกจากสายตาจะเสียแล้ว ยังเปลืองไฟมากๆ อีกด้วย 9. ตูเ้ ย็นสมัยคุณแม่ยงั สาว ขายทิง้ ไปได้แล้วเพราะกินไฟมากกว่าตู้เย็นใหม่ถึง 2 เท่า 10. ให้เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยัดกว่าหลอดปกติ 40% 11. ยืดอายุตู้เย็นด้วยการไม่นำอาหารร้อนเข้าตู้เย็น และหลีกเลี่ยงการนำถุงพลาสติก ใส่ของในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นจ่ายความเย็นได้ไม่ทั่วถึงอาหาร 12. ละลายน้ำแข็งที่เกาะในตู้เย็นเป็นประจำ เพราะตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีน้ำแข็งเกาะ 13. ใช้รถเมล์ รถไฟฟ้าแทนการใช้รถส่วนตัว 14. ถ้าไม่ได้ไปไหนไกลๆ ปั่นจักรยาน หรือเดินไป ก็ดีนะคะ ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย 15. ใช้กระดาษแต่ละแผ่นอย่างประหยัด กระดาษรียทู หนังสือพิมพ์ เพราะกระดาษเหล่านัน ้ มาจากการตัดต้นไม้ 16. เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เอาไปบริจาคบ้างก็ได้ เพราะในบางบริษัท มีการรับบริจาคเสื้อที่ใช้แล้ว จะนำไปหลอมมาทำเป็นเส้นใยใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 71% 17. ลดใช้พลาสติก โดยใช้ของที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น กระเป๋าผ้า หรือกระติกน้ำ 18. พยายามทานอาหารให้หมด เพราะเศษอาหารเหล่านั้นก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งก่อให้เกิด ความร้อนต่อโลกมากขึ้น 19. ร่วมกันประหยัดน้ำมันแบบ Car Pool เพื่อช่วยประหยัด- น้ำมัน และยังเป็นการลดจำนวน รถติดบนถนนได้อกี ทางด้วยค่ะ 20. พยายามลดเนือ้ สัตว์ทเ่ี คีย้ วเอือ้ งอย่าง วัว เพราะมูลของสัตว์ เหล่านี้จะปล่อยก๊าซมีเทน

18


เล‹าสู‹ กันฟัง จากสโมสรคู‹มิตร ถ นิ่ ไทยงาม 21. กินผักผลไม้เยอะๆ เพราะอุตสาหกรรมการเกษตรไม่ปล่อยก๊าซมีเทนที่เป็นการ เพิ่มความร้อนให้อากาศ 22. กระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ใช้แล้ว อย่าทิ้งสามารถนำมาเช็ดกระจกให้ใสแจ๋วได้ 23. ใช้เศษผ้าเช็ดสิ่งสกปรกแทนกระดาษชำระ 24. มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐาน 25. ไปตลาดสดแทนซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง ซื้อผัก ผลไม้ หมู ไก่ ปลา เพราะสินค้าที่ ห่อด้วยพลาสติกและโฟมนั้นจะทำให้เกิดขยะจำนวนมากมายมหาศาล 26. ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด เพราะระบบการผลิตน้ำประปาของ เทศบางต่างๆ ต้องใช้พลังงาน จำนวนมาก ในการทำให้น้ำสะอาด 27. ลดปริมาณการทิ้งขยะลงบ้าง 28. ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศด้วยการแยกขยะอินทรีย์ เช่น พวกเศษผักและ เศษอาหารออกจากขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 29. ขับรถความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. 30. ทาหลังคาบ้านด้วยสีอ่อนเพื่อช่วยลดการดูดซับความร้อน 31. ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้อากาศ 32. ปลูกไผ่แทนรัว้ ต้นไผ่เติบโตเร็วเป็นรัว้ ธรรมชาติทส่ี วยงามและยังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี 33. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ เพื่อเป็นการลดขยะจากห่อของบรรจุภัณฑ์ 34. ลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3R คือ Reuse, Recycle, Reduce 35. ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในสวนไม้ประดับที่บ้าน แต่ขอให้เลือกใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติแทน 36. ทานสเต๊กและแฮมเบอร์เกอร์ในร้านใหญ่ๆ ให้น้อยลงบ้าง เพราะอุตสาหกรรมเนื้อระดับนานาชาติ ผลิตก๊าซเรือนกระจกถึง 18% สาเหตุหลักก็คือไนตรัสออกไซด์และมีเทนจากมูลวัว 37. มีสว่ นร่วมกิจกรรมรณรงค์สง่ิ แวดล้อมเพือ่ ช่วยเผยแพร่ และการลดปัญหาโลกร้อน 38. อยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยตามพระราชดำรัสของในหลวง 39. ประหยัดพลังงานเท่าที่จะทำให้ทั้งน้ำ ไฟ น้ำมัน เพื่อให้ลูกหลานของเรามีสิ่งเหล่านี้ ใช้กันต่อไปในอนาคต 40. อย่าลืมนำวิธีดีๆ เหล่านี้ไปบอกต่อเพื่อนๆ ด้วยนะคะ

19


มัน

โดย อน.อรุณ จาโกต้า

เจ๊าะแจ๊ะ

อะไรกันนักกันหนาเชียว กับ column นี้ ไม่มีใครยอมเขียน แต่ละคนบอกแต่ว่าขอเขียน column อื่นก็แล้วกัน ถ้าให้เขียน column นี้ก็ขอบาย..... ผลสุดท้ายก็ตกมาอยู่กับเจ้าเก่า นึกว่ารอดแล้วซิเรา นึกว่าจะได้นอนตีพุงสบาย ๆ โก๋ ... แต่ที่ไหนได้ท่าน บก.ยกให้เราอีก ครั้นจะไม่รับก็เกรงใจ เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก เดี๋ยวสารสโมสรก็จะล่าช้าไปอีก....where where is where where (ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ) เขียนก็เขียน(ว๊ะ)...... ก็คงต้องเริ่มจากงานรับ-มอบตำแหน่งนายกของสโมสรฯแม่สาย ซึ่งเป็นไปอย่างสมเกียรติ นายกใหม่หน้าบาน แต่นายกเก่าเต็มไปด้วยน้ำตา คงเสียดายตำแหน่ง... ถ้าอยากเป็นอีกรอบก็ต้องบริจาคเข้าสโมสรเลขซักหกหลัก แล้วจะให้เป็นอีก......พูดถึงเรื่องงานรับ-มอบตำแหน่งแล้ว แอบปลื้มใจนิด ๆ เดี๋ยวนี้สมาชิก สร.แม่สายแต่ละคนที่ได้รับมแบหมายงานให้เป็นประธานจัดงานอะไรก็ตาม มันเหมือนมืออาชีพจริงๆ งานแต่ละงาน แต่ละขั้นตอนออกมาแบบแทบไม่มีที่ติ งานแต่ละครั้งที่ทำออกมาเป็นการสร้าง มาตรฐานใหม่ เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้น สูงขึ้นทุกอย่าง ....นี่แหละที่ทำให้โลกก้าวหน้า คลื่นลูกใหม่ ต้องแรงกว่าคลื่นลูกเก่า... คลื่นใต้น้ำไม่เกี่ยวนะ จะบอกให้ หลังจากการจัดงานมอบตำแหน่ง นายกตระสัก ก็ลุยเต็มสูบ ลุยทั้งสองลูกที่มีอยู่ การวางแผนงานและนโยบายต่าง ๆ เตรียมพร้อม รวมทั้งงบการเงิน และมอบหมายงานให้เพื่อนสมาชิกรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ถึงแม้จะ เป็นนายกใหม่แกะกล่อง คณะกรรมการใหม่เอี่ยมอ่อง ทุกคนก็ไม่สะทกสะท้าน เพราะทุกคนประสบการณ์เยี่ยม ขอให้นายกบอกมาเถอะ รับรองงานออกมาเป็นเลิศ งานอันดับแรกก็คืองานต้อนรับผู้ว่าการภาคแววดาว คนสวย ได้ผู้ว่าการภาคสวยแบบนี้ ท่านนายกทำงานคึกคักเป็นพิเศษ การจัดงานต้อนรับผูว้ า่ การภาคเป็นไปอย่างเยีย่ มยอด ช่วงผวภ.พบนายกและเลขาฯ ท่านนายกตระสักไม่รู้ไปปล่อยเสน่ห์อะไร ทำให้ท่าน ผวภ.เป็นปลื้ม จนละเมอแต่คำว่า “สุดหล่อ ๆ” เล่นเอาสมาชิกอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถว ท่านนายกแจ้งแผนงานและนโยบาบแก่ท่านผู้ว่าการภาค พร้อมทั้งมีรายระเอียด ขั้นตอน การดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนิน ผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนผวภ.พูดได้คำเดียวว่า “นายแน่มาก” ..........ต่อด้วยงานสังสรรค์ สมาชิกและแอนน์ มากันเพรียบ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการร้องเพลง และคู่ที่น่าจับตามองที่สุดก็คือคู่ของนายก และท่านผวภ. ช่างสง่างามเหลือเกิน เสียอย่างเดียว ท่านนายกผม เกรงไปหน่อย และดื่มสลึงเดียว หน้าแดงเป็นบาท ชักจะเกรงมากไปแล้วท่านนายก....แหม ท่านแววดาวแค่เอามือคล้องแขนนิดเดียวทำเป็นเหนียมอาย หนูไม่เคย ...ไว้ว่าง ๆ ไปฝึกวิทยายุทธ กับท่านไพรัตน์นะครับ..... สมาชิกทุกท่านอย่าลืมงานสัมมนาสมาชิกภาพที่ โรงแรมเดอะเกรทแม่โขง เชียงแสนในวันที่ 22 สิงหาคมนี้นะครับ ฮอเปีย เฮียปอ บอกว่างานนี้สมาชิกทุกท่านต้องเตรียมพร้อม ยกสโมสรลุยลูกเดียว (อีกลูกไว้ที่บ้านนะครับ) ฉบับแรกขอแค่นี้ก่อนนะครับ ใครมีอะไรอยากต่อเติมเสริมแต่ ฉบับต่อไปแจ้งที่ท่านบก.ได้นะครับ...

20

rotary1  

สารสโมสรโรตารีแม่สาย ฉบับที่ 1 ปีบริหาร 2552-2553